ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus HB Utrecht

3 ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank N.V. 5 Verslag van de directie 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 19 Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Overzicht van het totaalresultaat Overzicht mutaties in het eigen vermogen Kasstroomoverzicht Algemene bedrijfsinformatie Grondslagen voor financiële verslaggeving Specifieke grondslagen balans Specifieke grondslagen winst- en verliesrekening Specifieke grondslagen kasstroomoverzicht Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Risicomanagement Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige toelichting Reële waarde financiële activa en passiva Transacties met verbonden partijen Bezoldiging van de directieleden en commissarissen Voorwaardelijke verplichtingen Toelichting accountantskosten Aansprakelijkheid Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming Resultaatbestemming Organisatiestructuur a.s.r. Bank Begrippenlijst en afkortingen Toepassing van de principes van de Code Banken 71

4 ASR Bank N.V. Jaarverslag

5 Profiel ASR Bank N.V. 5 Profiel ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. (verder: a.s.r. Bank ) is een kleine en betrouwbare bank met spaar- en beleggingsproducten voor klanten die geïnteresseerd zijn in vermogensopbouw op de middellange en lange termijn. a.s.r. Bank richt zich op de particuliere markt in Nederland. a.s.r. Bank streeft naar het aanbieden van begrijpelijke en transparante producten met een hoge klanttevredenheid. Vanuit deze basis werkt a.s.r. Bank verder aan nieuwe oplossingen voor vermogensopbouw bij haar klanten. a.s.r. Bank is een 100% dochtermaatschappij van ASR Nederland N.V. (verder: a.s.r. ). Met de bancaire producten en diensten verrijkt en ondersteunt a.s.r. Bank het productenpalet van a.s.r. De producten van a.s.r. Bank worden gedistribueerd via internet en via een uitgebreid netwerk van onafhankelijke intermediairs. a.s.r. Bank heeft een eigen bankvergunning, eigen beleid en een eigen statutaire directie. a.s.r. Bank staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Kengetallen De kengetallen over 2013 (vergeleken met 2012) zijn: Kengetallen per 31 december (in miljoenen euro s) Spaargelden (toevertrouwde middelen) Belegd vermogen beleggersrekeningen (via Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro) Kengetallen per 31 december (in miljoenen euro s) Balanstotaal Toetsingsvermogen Core tier 1-ratio toetsingsvermogen 22,4% 19,2% Spaargelden Belegd vermogen beleggersrekeningen IN MILJOENEN EIURO S IN MILJOENEN EIURO S

6 Verslag van de directie 6 Verslag van de directie Algemene ontwikkelingen 2013 is in economisch en politiek opzicht een overgangsjaar na een turbulente periode. Hoewel het besteedbare inkomen van de Nederlandse huishoudens onder druk blijft staan, de huizenprijzen aanhoudend laag blijven en de Nederlandse overheid forse bezuinigingen doorzet, lijkt het dat de financiële markten hun dieptepunt hebben bereikt. De aandelenbeurzen zijn sinds het tweede kwartaal van 2013 met een gestage opmars bezig. De huizenverkopen trekken langzaam aan. Verbeteringen Consumenten tonen inmiddels hernieuwde belangstelling voor de ontwikkeling van hun vermogenspositie en het inkomen op latere leeftijd (zoals pensioen). Wij zien een toenemende vraag naar vermogensvormende producten met een laag risico in combinatie met een voorkeur voor bescherming vanuit het depositogarantiestelsel. Vermogens op- en afbouw via spaarproducten is daarbij voor klanten in toenemende mate een alternatief voor producten van levensverzekeraars. Voorbeelden zijn fiscaal gefaciliteerde producten zoals lijfrente spaarrekeningen en afbouwrekeningen. Klantbelang staat centraal Het aanbieden van goede en transparante spaar- en beleggingsproducten aan onze klanten is en blijft een belangrijke activiteit binnen a.s.r. Bank. Hierbij staat het klantbelang centraal. a.s.r. Bank heeft hier in 2013 actief op ingespeeld met de introductie van twee nieuwe producten: De online lijfrente spaarrekening ( LRS ), voor fiscaal vriendelijke vermogensopbouw voor later, De online direct internet spaarrekening ( DIS ), voor vrij-opneembare spaargelden en deposito s. Deze nieuwe producten worden gekenmerkt door hun transparantie en heldere tarifering, en zijn door de klant gemakkelijk af te sluiten, al dan niet via internet. De instroom op deze nieuwe producten verloopt succesvol en bedraagt over het jaar ,6 miljoen. Hierdoor zijn de toevertrouwde middelen met 11% toegenomen tot 897,4 miljoen. De succesvolle productintroducties zien wij als een bevestiging van het groeipotentieel van a.s.r. Bank. In 2013 zijn we erin geslaagd om onze klanten beter te bedienen. Wij hebben ons klant contact center anders ingericht met meer aandacht voor persoonlijke service en de klachtafhandeling verbeterd. Ons klant contact center is een centraal onderdeel van onze organisatie, en helpt klanten en intermediairs met vragen en verzoeken. Daarnaast is a.s.r. Bank gestart met het meten van de zogenaamde Net Promoter Score ( NPS ). De NPS score komt tot stand door het percentage klanten uit een steekproef dat een bedrijf niet aanbeveelt, af te trekken van het percentage klanten dat het wel aanbeveelt. De uitkomsten van de NPS-metingen worden benut om de dienstverlening en klantbeleving verder te verbeteren.

7 Verslag van de directie 7 Een betrouwbare en flexibele bank Kern van de huidige strategie is dat a.s.r. Bank een kleine en betrouwbare bank wil zijn met aansprekende en transparante producten voor vermogens op- en afbouw langs vier pijlers: 1. Retentie: Individuele proposities richting bestaande klanten samen met ASR Levensverzekering N.V. 2. Vermogensopbouw: Ontwikkelen van nieuwe vermogens op- en afbouwproposities. 3. Cross-selling: Bancaire producten worden gekoppeld aan bestaande en nieuwe (verzekerings-) producten binnen a.s.r. voor een gezamenlijke propositie richting klanten. 4. Optimalisatie: Voortgaande focus op efficiënte bedrijfsvoering. We streven een beheerst groeimodel na middels de marktintroductie van nieuwe en verbeterde spaar- en beleggingsproducten in de komende jaren. Hierbij wil a.s.r. Bank geen prijsvechter zijn of producten aanbieden die alleen geschikt zijn voor klanten met een korte (beleggings-) horizon. De producten moeten passen binnen het totale productenaanbod van a.s.r., waarbij de focus ligt op helpen en zekerheid bieden aan klanten met een middellange tot lange horizon. Door deze strategie is a.s.r. Bank goed gepositioneerd om op termijn duurzaam winstgevende resultaten te realiseren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen ( MVO ) en duurzaamheid heeft a.s.r. Bank goede vooruitgang geboekt. MVO en duurzaamheid zijn in toenemende mate verweven in onze kernprocessen. a.s.r. Bank streeft bij haar dagelijkse activiteiten en beslissingen naar een evenwicht tussen de effecten op mens en milieu en de financiële belangen. Dit betekent dat wij klanten goed willen bedienen bij het aanbieden van geschikte producten en diensten. Om te bepalen in welke mate onze nieuwe en bestaande producten en diensten het klantbelang daadwerkelijk centraal stellen, toetsen wij onze producten en diensten aan de zogenaamde KNVBcriteria (kostenneutraal, nut, veilig en begrijpelijk) van de AFM. De producten en diensten van a.s.r. Bank voldoen aan deze KNVB-criteria. Daarbij geven we begrijpelijke informatie, reageren we binnen de afgesproken termijnen, en gebruiken we klanttevredenheidsonderzoeken en klantpanels voor verbetering van onze producten en processen. Naast de KNVB-criteria hebben we drie duurzaamheidscriteria (zelfredzaamheid, propositie aanpassingsvermogen en maatschappelijk verantwoord) ontwikkeld die wij gebruiken voor het toetsen van onze producten. Deze criteria worden opgenomen in ons maatschappelijk statuut dat in ontwikkeling is. Parallel hieraan willen we als bank actief bijdragen aan de verduurzaming van onze maatschappij. Binnen a.s.r. Bank is daartoe de Taskforce Duurzaamheid opgezet waarin verbeterinitiatieven worden uitgewerkt. Met onze leveranciers werken we samen om de gezamenlijke CO2-footprint te verminderen. Ook streven we ernaar om onze communicatie zoveel mogelijk electronisch te laten plaatsvinden in plaats van via papier. In 2014 gaan wij een duurzaamheidsdashboard ontwikkelen en is het streven om onze producten verder te verduurzamen. Duurzame werkgever Bij a.s.r. Bank worden medewerkers gestimuleerd mee te groeien en verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling en ambities. Er wordt gestreefd naar een inspirerende werkomgeving. Onderdeel van de positieve werksfeer is de verdere uitrol van het Nieuwe Generatie Werken ( NGW ). Bij NGW worden medewerkers beter in staat gesteld om zelf te bepalen waar en wanneer zij werken, waardoor een optimale balans tussen privé en werk ontstaat. Jaarlijks wordt de medewerkerstevredenheid gemeten. Afgelopen jaar is deze fors gestegen, en wij werken eraan om deze verder te verbeteren. Verder werd in 2013 de renovatie van ons pand aan de Archimedeslaan in Utrecht al duidelijk zichtbaar. Een pand waarmee wij duurzaam de toekomst in gaan tegen lagere huisvestingskosten. Door de vele energiebesparende technieken verbetert het energielabel van G naar A.

8 Verslag van de directie 8 We zijn dan ook trots op het verkrijgen van het BREEAM Excellent-certificaat, ons toegekend als bevestiging van het hoogste niveau van duurzaamheid voor bestaande gebouwen. Resultaat a.s.r. Bank rapporteert over 2013 een netto winst van 0,7 miljoen ten opzichte van een netto verlies van 3,8 miljoen over De terugkeer naar een winstgevende situatie en de verdere versterking van de goede solvabiliteit en liquiditeit over 2013 onderstrepen het belang dat a.s.r. Bank hecht aan continuïteit en zekerheid voor haar klanten. De verbetering van het resultaat met 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een sterk verbeterde rentemarge en een verdere kostenverlaging. De rentemarge is gestegen met 5,4 miljoen tot 10,0 miljoen (2012: 4,6 miljoen). a.s.r. Bank stuurt actief op beheersing van de rentemarge en tijdige herbelegging. De in 2013 toevertrouwde middelen zijn gedurende het jaar actief herbelegd in onder meer hypotheken en obligaties. De netto provisie en beheerinkomsten zijn in 2013 gedaald naar 3,8 miljoen (2012: 4,3 miljoen) vanwege een verdere afname van het aantal aangehouden stukken op de beleggingsrekeningen. De totale personeelskosten en overige operationele kosten zijn gedaald tot 13,2 miljoen (2012: 16,4 miljoen). Deze kosten zijn met name gedaald door een sterke kostenfocus en verbeterde efficiëntie van onze processen. De voorziening voor mogelijke kredietverliezen is licht toegenomen tot 0,3 miljoen (2012: 0,2 miljoen), in lijn met de gestegen portefeuille van hypotheekbeleggingen. De kredietvoorziening bedraagt circa 5 basispunten (2012: 4 basispunten) van de balanswaarde van hypotheken. De overige voorzieningen zijn op peil gebleven op 0,5 miljoen (2012: 0,6 miljoen). De netto winst over 2013 van 0,7 miljoen wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Groei van het eigen vermogen is noodzakelijk voor de continuïteit van a.s.r. Bank en om te blijven voldoen aan de kapitaalseisen als gevolg van de Basel-accoorden en CRD IV-richtlijnen. Vermogenspositie en solvabiliteit a.s.r. Bank heeft een relatief laag risicoprofiel en een solide vermogenspositie. Het toetsingsvermogen ultimo 2013 bedraagt 56,4 miljoen (2012: 48,4 miljoen). De stijging is veroorzaakt door de toewijzing van het positieve nettoresultaat over 2013 van 0,7 miljoen aan de overige reserves. Daarnaast is aanvullend kapitaal van 7,2 miljoen in oktober 2013 gestort om het vermogen mee te laten groeien met de stijgende toevertrouwde middelen. De core tier 1-ratio is verbeterd tot 22,4% ultimo 2013 (2012: 19,2%) en is daarmee ruim boven de minimumvereisten. De gestegen balansposities van hypotheken kennen een hoge dekking vanuit de Nationale Hypotheek Garanties en conservatieve loan-to-value verhoudingen. Hierdoor krijgen de beleggingen in hypotheken een relatief lage risicoweging, hetgeen een gunstig effect op deze ratio heeft. De Basel III leverage ratio (toetsingsvermogen/ongewogen balanstotaal) ultimo 2013 bedraagt 5,8% (2012: 5,5%). Per 31 december 2013 bestonden de activa voor 23% (2012: 29%) uit beleggingen in vastrentende waarden met een minimale rating van A-. Het percentage aan staatsobligaties bedraagt 3% van de activa (2012: 6%).

9 Verslag van de directie 9 Het totale eigen vermogen inclusief de herwaarderingsreserve bedraagt ultimo ,8 miljoen (2012: 51,2 miljoen): Toetsingsvermogen Bedragen in duizenden euro s Maatschappelijk kapitaal Agio reserve Overige reserves Resultaat boekjaar Toetsingsvermogen Herwaarderingsreserve Eigen vermogen De stijging van het totale eigen vermogen door het positieve jaarresultaat en de kapitaalstorting wordt deels door de negatieve waardeontwikkeling van de vastrentende beleggingen (herwaardering) gemitigeerd. De ongerealiseerde herwaardering ultimo 2013 bedraagt 0,4 miljoen (2012: 2,8 miljoen). Balanstotaal Het balanstotaal bedraagt 978 miljoen, hetgeen een stijging is van 11,0% ten opzichte van 2012 ( 881,4 miljoen). Het totale spaartegoed is per saldo met 89,6 miljoen gestegen tot 897,4 miljoen (2012: 807,8 miljoen), met name door de instroom van nieuwe spaargelden in het succesvolle nieuwe bankspaarproduct: de lijfrente spaarrekening. Beleggingen De beleggingen bedragen in totaliteit 895,2 miljoen (2012: 828,8 miljoen) en zijn defensief van aard. De beleggingen bestaan uit de volgende categorieën: Ontwikkeling samenstelling beleggingsportefeuille 2012 en 2013 IN MILJOENEN EURO S Hypothecaire leningen Obligaties Liquiditeit

10 Verslag van de directie 10 De beleggingen in hypotheken bedragen per ,3 miljoen, een stijging van 15% ten opzichte van 2012 ( 526,5 miljoen). In 2013 heeft a.s.r. Bank tegen marktconforme voorwaarden voor een totaalbedrag van 115,1 miljoen aan hypothecaire leningen van a.s.r. Levensverzekering gekocht. Bij deze hypotheken gaat het om verantwoorde financieringen voor individuele mensen en gezinnen, veelal aan starters en gezinnen met een inkomen tot tweemaal modaal. Dit past binnen onze visie op een duurzame toekomst van de samenleving. Door deze aankopen stijgt het aandeel hypothecaire leningen naar 62,1% (2012: 59,7%) van het balanstotaal. 83% (2012: 88%) van onze beleggingen in hypotheken betreffen uitstaande hypotheeksommen tot maximaal 75% van de oorspronkelijke waarde van het onderpand, 11% (2012: 9%) van de hypotheken ligt tussen 75% tot 100% van de oorspronkelijke waarde van het onderpand, terwijl 6% (2012: 3%) boven 100% van de oorspronkelijke waarde van het onderpand bedraagt: 11% 6% 83% 9% 3% 88% LtV <= 75% 83% 88% LtV > 75% <= 100% 11% 9% LtV > 100% 6% 3% % van de hypotheekleningen in portefeuille is voorzien van een Nationale Hypotheek Garantie (2012: 33%): NHG / niet NHG 43% 33% NHG 43% 33% Niet-NHG 57% 67% 57% 67%

11 Verslag van de directie 11 Doorlopend wordt het kredietrisico van de uitstaande hypotheken bewaakt aan de hand van onder meer de ontwikkelingen van aflosvormen, onderpandwaarden en betalingsachterstanden: Aflosvormen 18% 7% 52% 22% 7% 57% Aflosvrij 52% 57% Annuïteit 23% 14% Spaar 18% 22% Overig 7% 7% 23% 14% De beleggingen in obligaties bedragen ultimo ,2 miljoen (2012: 277,1 miljoen). a.s.r. Bank selecteert alleen obligaties met een verantwoord risicoprofiel die passen in een portefeuille met een prudente spreiding van risico s. a.s.r. Bank mijdt landen en bedrijfstakken met grote duurzaamheids-, economische en financieringsrisico s, en volgt hiermee het beleggingsbeleid van a.s.r. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de ratings van onze obligatieportefeuille: Vastrentende waarden 38,1% 7,1% 14,9% 39,9% 28,3% 7,1% 39,6% AAA 14,9% 39,6% AA- tot AA+ 39,9% 25,0% A- tot A+ 38,1% 28,3% BBB- tot BBB+ 7,1% 7,1% 25,0% In hoofdstuk 12 wordt een verdere toelichting en segmentering van de opbouw van onze beleggingen gegeven. Toevertrouwde middelen De toevertrouwde middelen, welke grotendeels uit ingelegde spaargelden van particuliere klanten bestaan, zijn met 11% gestegen tot 897,4 miljoen (2012: 807,8 miljoen). Van deze spaargelden is 64% (2012: 67%) direct opeisbaar. Het gemiddelde rentepercentage over alle ingelegde spaargelden bedraagt 2,3% (2012: 2,6%).

12 Verslag van de directie 12 Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro Ter bescherming van de beleggingen van de klanten van a.s.r. Bank voert de Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro het juridische beheer over deze beleggingen. De midoffice van a.s.r. Bank verzorgt de uitvoering van de beleggingstransacties en het beheer van de beleggingsrekeningen. Voor deze activiteiten ontvangt de bank provisies en beheervergoedingen. De netto provisie en beheervergoedingen in 2013 bedragen 3,8 miljoen (2012: 4,3 miljoen) en zijn lager dan 2012 door een daling van de aangehouden stukken door beleggers. Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro wordt niet geconsolideerd binnen a.s.r. en a.s.r. Bank. Liquiditeit en liquiditeitsbeheer a.s.r. Bank voert een prudent en solide liquiditeitsbeleid met een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders, waaronder de spaarders. De liquiditeitspositie van a.s.r. Bank is daarbij onderworpen aan diverse regels en limieten om te allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en daarmee de financiële soliditeit te garanderen. Het toezichtkader voor liquiditeitsrisico s bestaat onder meer uit de Capital Requirements Directive IV ( CRD IV ) en de Wet op het Financieel Toezicht. CRD IV is het toezichtskader voor Europese banken en is mede gebaseerd op het Basel III-raamwerk. Handhaving van deze regels en limieten wordt zowel via de toezichthouders als door interne beheersingsmodellen bewaakt en gewaarborgd. Daarbij streeft a.s.r. Bank ernaar om de liquiditeitspositie binnen de randvoorwaarden van toezichthouders en interne risicokaders te optimaliseren. De afdelingen risicomanagement en asset & liability management monitoren de uit de CRD IV voortvloeiende normering voor liquiditeit, onder andere via de Basel III-indicatoren LCR en NSFR. In lijn met het beleid wordt een directe liquiditeitsbuffer aangehouden van circa 5% van het balanstotaal. Ultimo 2013 bedroeg de directe liquiditeitsbuffer ten opzichte van het balanstotaal 11,3% (2012: 6,2%). Daarnaast heeft a.s.r. Bank additionele liquiditeitsruimte beschikbaar doordat 3% (2012: 6%) van het balanstotaal is belegd in Nederlandse staatsobligaties. Hiermee kan in geval van een acute liquiditeitsbehoefte door directe verkoop of belening worden voorzien in aanvullende liquiditeiten. In 2012 is daartoe de mogelijkheid tot het belenen van effecten bij De Nederlandsche Bank (verder DNB ) ingericht. Aanvullend kan a.s.r. Bank ook veelal haar overige beursgenoteerde obligaties op korte termijn liquide maken door middel van verkoop van obligaties. Ultimo 2013 bedraagt de marktwaarde van nietstaatsobligaties in totaliteit 214,0 miljoen (2012: 220,2 miljoen). a.s.r. Bank beschikt ultimo 2013 over een ruime liquiditeitspositie ten opzichte van de normen zoals gesteld door DNB. Eind 2013 bedraagt de Liquidity Coverage Ratio ( LCR ) 1013% (2012: 339%) en de Net Stable Funding Ratio ( NSFR ) 162% (2012: 160%). a.s.r. Bank belegt niet in andere valuta dan de euro.

13 Verslag van de directie 13 Kapitaalbeleid en toezichtkader a.s.r. Bank streeft naar een solide kapitaalbasis die bijdraagt aan de doelstellingen van de onderneming. Een effectieve uitvoering van dit prudente kapitaalbeleid is een belangrijke taak binnen a.s.r. Bank. Het kapitaalmanagement omvat alle activiteiten die zich richten op de sturing en monitoring van de aanwezige en benodigde solvabiliteit. De kapitaalpositie van a.s.r. Bank is daarbij onderworpen aan diverse regels en limieten om verliezen te kunnen absorberen en financiële soliditeit te garanderen. Ook voor kapitaalbeheer bestaat het toezichtkader vanaf 1 januari 2014 uit de Capital Requirements Directive IV ( CRD IV ) en de Wet op het Financieel Toezicht. Handhaving van deze regels en limieten wordt zowel via toezichthouders als door interne beheersingsmodellen bewaakt en gewaarborgd. De afdelingen risicomanagement en asset & liability management monitoren de uit de CRD IV voortvloeiende normering voor solvabiliteit, onder meer via de core tier 1 en leverage ratio s. a.s.r. Bank streeft ernaar om de kapitaalpositie binnen de randvoorwaarden van toezichthouders en interne risicokaders te optimaliseren en kapitaalrisico s actief te monitoren mede met de core tier 1-ratio. Indien echter blijkt dat de Basel III-indicator leverage ratio resulteert in een hoger aan te houden kapitaal, dan geldt deze (hogere) minimum voorwaarde. De core tier 1-ratio bedraagt ultimo ,4% (2012: 19,2%) en is ruim boven de geldende normen. Risicomanagement Als bancaire dienstverlener onderkent a.s.r. Bank diverse financiële en niet-financiële risico s. Kennis over de omvang en onderlinge samenhang tussen de risico s stelt a.s.r. Bank in staat om alleen die risico s te accepteren die verantwoord zijn en waar een passende beloning tegenover staat. Hiermee ondersteunt het raamwerk het behoudt van de financiële soliditeit en de verbetering van de operationele performance. Beheersing van financiële risico s in 2013 Een solide solvabiliteits- en liquiditeitspositie in combinatie met een gezonde resultaatsontwikkeling zijn essentieel voor de toekomst van a.s.r. Bank. Maandelijks wordt de solvabiliteitspositie, liquiditeitspositie en het financieel risicoprofiel beoordeeld door het Asset & Liabiltity Comité ( ALCO ). Indien nodig worden (aanvullende) beheersmaatregelen getroffen om te waarborgen dat het financiële risicoprofiel binnen de gestelde normen blijft. Deze normen zijn vastgelegd in de a.s.r. Bank risk appetite. De spaargelden worden belegd in een gespreide portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties dan wel in Nederlandse hypotheken van een hoge kredietkwaliteit. Door balansbeheeractiviteiten worden krediet-, rente- en liquiditeitsrisico optimaal gemitigeerd. a.s.r. Bank onderneemt geen handelsactiviteiten en maakt geen gebruik van (rente)derivaten. De exposure in staatsobligaties van Zuid-Europese landen is nihil.

14 Verslag van de directie 14 De relevante risicoratio s kunnen als volgt worden weergegeven: PROCENTEN PROCENTEN 7,5 6,5 5, Solvabiliteit Core tier-1 ratio 4,5 3,5 2, Solvabiliteit Leverage ratio PROCENTEN PROCENTEN Liquiditeitsrisico LCR Liquiditeitsrisico NSFR Beheersing van niet-financiële risico s in 2013 Periodiek wordt het niet-financiële risicoprofiel beoordeeld door het Niet-Financieel Risico Comité ( NFRC ). Indien nodig worden er additionele beheersmaatregelen genomen om het niet-financieel risico te reduceren. De jaarlijkse Control Risk Self Assessment ( CRSA ) is in het najaar van 2013 uitgevoerd. De CRSA is een risico-identificatiemethodiek, waarbij de risico s onderkend worden die het realiseren van de strategische doelstellingen bedreigen. Ook wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven van het risico en van de beheersmaatregelen die daarbij noodzakelijk zijn. Op basis van de CRSA worden de risicoprioriteiten van a.s.r. Bank vastgesteld. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie is een belangrijk aandachtsgebied binnen a.s.r. In 2013 is het traject om het risicobewustzijn bij medewerkers nog verder te verhogen uitgebreid. a.s.r. Bank blijft verhoogde aandacht voor informatiebeveiliging houden, gezien het belang hiervan voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Om op een bewuste en verantwoorde manier om te gaan met deze risico s hanteert a.s.r. Bank een integrale benadering. Daarbij is een robuust raamwerk voor risicobeheer ingericht om alle risico s te onderkennen en te beheersen. De afdeling risicomanagement van a.s.r. Bank coördineert dit proces, en meerdere afdelingen en comités zijn betrokken bij de uitvoering van het risicomanagement. Tevens werkt de bank nauw samen met de centrale risicocommissies en risicobeheerafdelingen van a.s.r. Een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van risicomanagement tussen de afdelingen en commissies is onderdeel van dit raamwerk.

15 Verslag van de directie 15 Voor een nadere uitwerking van de financiële en niet-financiële risico s en de wijze van beheersing wordt verwezen naar hoofdstuk 12 inzake risicomanagement en hoofdstuk 16 inzake Code Banken. Corporate Governance a.s.r. Bank is een zelfstandige entiteit binnen a.s.r. en staat onder toezicht van DNB en AFM. De statutaire directie bestaat sinds 21 december 2012 uit de heer W.J.F. (Wytzejan) de Jong (voorzitter van de directie), mevrouw P.M. (Pauline) Derkman-Oosterom (Chief Operations Officer) en de heer R.M. (Rutger) Brascamp (Chief Financial Risk Officer). Strategisch richting geven aan a.s.r. Bank en zorgdragen voor uitvoering hiervan is de primaire taak van de directie. Het uitgangspunt voor de besluitvorming van de directie is het bestendigen van een succesvolle onderneming op het terrein van financiële dienstverlening. Hierbij staat het aanbieden van een pakket van betrouwbare, eerlijke en transparante producten en diensten aan klanten centraal. De bepalingen en richtlijnen die de vergunningverlener (DNB) en de toezichthouders (DNB en AFM) hebben gesteld aan een integere en beheerste bedrijfsvoering zijn daarbij leidend. Code Banken Het doel van de Code Banken is om het vertrouwen van klanten in de financiële sector te herstellen. De principes in de Code richten zich primair op de versterking van de governance, het risicomanagement, audit en het beloningsbeleid binnen banken. a.s.r. Bank onderschrijft de Code Banken en heeft ook in 2013 veel aandacht besteed aan uitvoering ervan. In de paragraaf Code Banken van hoofdstuk 16 legt a.s.r. Bank verantwoording af over de toepassing van de principes van deze code. Moreel ethische verklaring De directie onderschrijft volledig de moreel ethische verklaring zoals voorgesteld in de Code Banken, en heeft hiervoor de belofte afgelegd: Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. De kernwaarden van a.s.r. zijn daarbij mijn morele ruggengraat: ik ben eigen en echt, ik ben persoonlijk in mijn contact met anderen en ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag en het nakomen van mijn beloften. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen van hen die bij a.s.r. betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin a.s.r. opereert. Ik stel in deze het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die in mijn functie bij a.s.r. van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van de kennis die ik uit hoofde van mijn functie en werkzaamheden verkrijg. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.

16 Verslag van de directie 16 Permanente educatie In het kader van de permanente educatie hebben de leden van de directie in 2013 diverse trainingen gevolgd. Het doel is om de deskundigheid ten aanzien van de relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen op peil te houden en te verbreden. De directieleden hebben in het kader van permanente educatie opleidingssessies bijgewoond op het gebied van crisistraining en teamdynamiek & teambuilding. De directieleden hebben daarnaast individuele trainingen gevolgd in het kader van permanente educatie, onder andere op het gebied van Basel III en CRD IV (CEO en CFRO) en duurzaam ondernemen (COO). Op 4 november 2013 is er specifiek voor a.s.r. Bank, voor zowel de directieleden als de leden van de Raad van Commissarissen, een sessie georganiseerd met de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in verslaggeving van banken, IFRS 9 expected loss model, invoering van CRD IV en tot slot de samenhang tussen IFRS en CRD IV en opzetten van een marktwaarde balans. Compliance en integriteit De interne beleidsregels en procedures van a.s.r. Bank waarborgen dat de bedrijfsvoering voldoet aan de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot onze producten, klanten, intermediairs en andere zakelijke relaties. Naast het integrale integriteits- en risicobewustzijn binnen de dagelijkse werkzaamheden en besluitvorming houden de afdelingen compliance en audit van a.s.r. alsmede de afdeling risicomanagement van a.s.r. Bank onafhankelijk toezicht op de naleving van deze regels en procedures. Hierbij wordt gekeken naar zowel externe aspecten (zoals klantacceptatie en toezicht op financiële transacties) als naar interne aspecten (zoals privétransacties van medewerkers en het afschermen van vertrouwelijke informatie). Alle audit onderzoeken van de interne accountant in 2013 zijn met een voldoende beoordeling afgerond. Personeel en organisatie a.s.r. Bank heeft geen personeelsleden in dienst. Alle werkzaamheden worden verricht door werknemers ingehuurd van a.s.r. Het aantal ingeleende medewerkers is in 2013 gelijk gebleven (2013: 23 fte; 2012: 23 fte). Het aantal extern ingehuurde medewerkers is gedaald tot 3 fte (2012: 13 fte). Bancaire systemen In 2012 is een start gemaakt met de rationalisatie en kostenverlaging van de ICT-systemen. Deze rationalisatie en kostenverlaging zijn in 2013 verder doorgezet. Inmiddels is besloten om een van de bancaire systemen in de loop van 2014 uit te faseren. De functionaliteit van dit systeem wordt overgenomen in het andere bancaire systeem. Hierdoor ontstaat op termijn een minder complexe ICT-omgeving met een lager kostenniveau.

ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013

ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank N.V. 5 Verslag van de directie

Nadere informatie

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Profiel ASR Bank N.V. 4 Verslag van de directie 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 12. Jaarrekening 2012 15

Inhoudsopgave. Profiel ASR Bank N.V. 4 Verslag van de directie 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 12. Jaarrekening 2012 15 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank N.V. 4 Verslag van de directie 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 12 Jaarrekening 2012 15 1. Balans 16 2. Winst- en verliesrekening 17 3. Overzicht van het totaalresultaat

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

59812 (05-12) Jaarverslag ASR Bank N.V. 2011

59812 (05-12) Jaarverslag ASR Bank N.V. 2011 59812 (05-12) Jaarverslag ASR Bank N.V. 2011 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank N.V. 4 Verslag van de directie 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 12 Jaarrekening 2011 15 1 Balans 16 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting De Friesland

JAARVERSLAG Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2016 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Directieverslag... 2 Overzicht samenstelling directie en raad van toezicht... 4 Jaarrekening 2016... 5 Balans per 31 december 2016... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder Jaarverslag 2013 Stichting ASR Bewaarder - 1 - Algemene Informatie Stichting ASR Bewaarder Kantooradres Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht - 2 - Inhoudsopgave Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie