ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus HB Utrecht

3 ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank N.V. 5 Verslag van de directie 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 19 Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Overzicht van het totaalresultaat Overzicht mutaties in het eigen vermogen Kasstroomoverzicht Algemene bedrijfsinformatie Grondslagen voor financiële verslaggeving Specifieke grondslagen balans Specifieke grondslagen winst- en verliesrekening Specifieke grondslagen kasstroomoverzicht Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Risicomanagement Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige toelichting Reële waarde financiële activa en passiva Transacties met verbonden partijen Bezoldiging van de directieleden en commissarissen Voorwaardelijke verplichtingen Toelichting accountantskosten Aansprakelijkheid Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming Resultaatbestemming Organisatiestructuur a.s.r. Bank Begrippenlijst en afkortingen Toepassing van de principes van de Code Banken 71

4 ASR Bank N.V. Jaarverslag

5 Profiel ASR Bank N.V. 5 Profiel ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. (verder: a.s.r. Bank ) is een kleine en betrouwbare bank met spaar- en beleggingsproducten voor klanten die geïnteresseerd zijn in vermogensopbouw op de middellange en lange termijn. a.s.r. Bank richt zich op de particuliere markt in Nederland. a.s.r. Bank streeft naar het aanbieden van begrijpelijke en transparante producten met een hoge klanttevredenheid. Vanuit deze basis werkt a.s.r. Bank verder aan nieuwe oplossingen voor vermogensopbouw bij haar klanten. a.s.r. Bank is een 100% dochtermaatschappij van ASR Nederland N.V. (verder: a.s.r. ). Met de bancaire producten en diensten verrijkt en ondersteunt a.s.r. Bank het productenpalet van a.s.r. De producten van a.s.r. Bank worden gedistribueerd via internet en via een uitgebreid netwerk van onafhankelijke intermediairs. a.s.r. Bank heeft een eigen bankvergunning, eigen beleid en een eigen statutaire directie. a.s.r. Bank staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Kengetallen De kengetallen over 2013 (vergeleken met 2012) zijn: Kengetallen per 31 december (in miljoenen euro s) Spaargelden (toevertrouwde middelen) Belegd vermogen beleggersrekeningen (via Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro) Kengetallen per 31 december (in miljoenen euro s) Balanstotaal Toetsingsvermogen Core tier 1-ratio toetsingsvermogen 22,4% 19,2% Spaargelden Belegd vermogen beleggersrekeningen IN MILJOENEN EIURO S IN MILJOENEN EIURO S

6 Verslag van de directie 6 Verslag van de directie Algemene ontwikkelingen 2013 is in economisch en politiek opzicht een overgangsjaar na een turbulente periode. Hoewel het besteedbare inkomen van de Nederlandse huishoudens onder druk blijft staan, de huizenprijzen aanhoudend laag blijven en de Nederlandse overheid forse bezuinigingen doorzet, lijkt het dat de financiële markten hun dieptepunt hebben bereikt. De aandelenbeurzen zijn sinds het tweede kwartaal van 2013 met een gestage opmars bezig. De huizenverkopen trekken langzaam aan. Verbeteringen Consumenten tonen inmiddels hernieuwde belangstelling voor de ontwikkeling van hun vermogenspositie en het inkomen op latere leeftijd (zoals pensioen). Wij zien een toenemende vraag naar vermogensvormende producten met een laag risico in combinatie met een voorkeur voor bescherming vanuit het depositogarantiestelsel. Vermogens op- en afbouw via spaarproducten is daarbij voor klanten in toenemende mate een alternatief voor producten van levensverzekeraars. Voorbeelden zijn fiscaal gefaciliteerde producten zoals lijfrente spaarrekeningen en afbouwrekeningen. Klantbelang staat centraal Het aanbieden van goede en transparante spaar- en beleggingsproducten aan onze klanten is en blijft een belangrijke activiteit binnen a.s.r. Bank. Hierbij staat het klantbelang centraal. a.s.r. Bank heeft hier in 2013 actief op ingespeeld met de introductie van twee nieuwe producten: De online lijfrente spaarrekening ( LRS ), voor fiscaal vriendelijke vermogensopbouw voor later, De online direct internet spaarrekening ( DIS ), voor vrij-opneembare spaargelden en deposito s. Deze nieuwe producten worden gekenmerkt door hun transparantie en heldere tarifering, en zijn door de klant gemakkelijk af te sluiten, al dan niet via internet. De instroom op deze nieuwe producten verloopt succesvol en bedraagt over het jaar ,6 miljoen. Hierdoor zijn de toevertrouwde middelen met 11% toegenomen tot 897,4 miljoen. De succesvolle productintroducties zien wij als een bevestiging van het groeipotentieel van a.s.r. Bank. In 2013 zijn we erin geslaagd om onze klanten beter te bedienen. Wij hebben ons klant contact center anders ingericht met meer aandacht voor persoonlijke service en de klachtafhandeling verbeterd. Ons klant contact center is een centraal onderdeel van onze organisatie, en helpt klanten en intermediairs met vragen en verzoeken. Daarnaast is a.s.r. Bank gestart met het meten van de zogenaamde Net Promoter Score ( NPS ). De NPS score komt tot stand door het percentage klanten uit een steekproef dat een bedrijf niet aanbeveelt, af te trekken van het percentage klanten dat het wel aanbeveelt. De uitkomsten van de NPS-metingen worden benut om de dienstverlening en klantbeleving verder te verbeteren.

7 Verslag van de directie 7 Een betrouwbare en flexibele bank Kern van de huidige strategie is dat a.s.r. Bank een kleine en betrouwbare bank wil zijn met aansprekende en transparante producten voor vermogens op- en afbouw langs vier pijlers: 1. Retentie: Individuele proposities richting bestaande klanten samen met ASR Levensverzekering N.V. 2. Vermogensopbouw: Ontwikkelen van nieuwe vermogens op- en afbouwproposities. 3. Cross-selling: Bancaire producten worden gekoppeld aan bestaande en nieuwe (verzekerings-) producten binnen a.s.r. voor een gezamenlijke propositie richting klanten. 4. Optimalisatie: Voortgaande focus op efficiënte bedrijfsvoering. We streven een beheerst groeimodel na middels de marktintroductie van nieuwe en verbeterde spaar- en beleggingsproducten in de komende jaren. Hierbij wil a.s.r. Bank geen prijsvechter zijn of producten aanbieden die alleen geschikt zijn voor klanten met een korte (beleggings-) horizon. De producten moeten passen binnen het totale productenaanbod van a.s.r., waarbij de focus ligt op helpen en zekerheid bieden aan klanten met een middellange tot lange horizon. Door deze strategie is a.s.r. Bank goed gepositioneerd om op termijn duurzaam winstgevende resultaten te realiseren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen ( MVO ) en duurzaamheid heeft a.s.r. Bank goede vooruitgang geboekt. MVO en duurzaamheid zijn in toenemende mate verweven in onze kernprocessen. a.s.r. Bank streeft bij haar dagelijkse activiteiten en beslissingen naar een evenwicht tussen de effecten op mens en milieu en de financiële belangen. Dit betekent dat wij klanten goed willen bedienen bij het aanbieden van geschikte producten en diensten. Om te bepalen in welke mate onze nieuwe en bestaande producten en diensten het klantbelang daadwerkelijk centraal stellen, toetsen wij onze producten en diensten aan de zogenaamde KNVBcriteria (kostenneutraal, nut, veilig en begrijpelijk) van de AFM. De producten en diensten van a.s.r. Bank voldoen aan deze KNVB-criteria. Daarbij geven we begrijpelijke informatie, reageren we binnen de afgesproken termijnen, en gebruiken we klanttevredenheidsonderzoeken en klantpanels voor verbetering van onze producten en processen. Naast de KNVB-criteria hebben we drie duurzaamheidscriteria (zelfredzaamheid, propositie aanpassingsvermogen en maatschappelijk verantwoord) ontwikkeld die wij gebruiken voor het toetsen van onze producten. Deze criteria worden opgenomen in ons maatschappelijk statuut dat in ontwikkeling is. Parallel hieraan willen we als bank actief bijdragen aan de verduurzaming van onze maatschappij. Binnen a.s.r. Bank is daartoe de Taskforce Duurzaamheid opgezet waarin verbeterinitiatieven worden uitgewerkt. Met onze leveranciers werken we samen om de gezamenlijke CO2-footprint te verminderen. Ook streven we ernaar om onze communicatie zoveel mogelijk electronisch te laten plaatsvinden in plaats van via papier. In 2014 gaan wij een duurzaamheidsdashboard ontwikkelen en is het streven om onze producten verder te verduurzamen. Duurzame werkgever Bij a.s.r. Bank worden medewerkers gestimuleerd mee te groeien en verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling en ambities. Er wordt gestreefd naar een inspirerende werkomgeving. Onderdeel van de positieve werksfeer is de verdere uitrol van het Nieuwe Generatie Werken ( NGW ). Bij NGW worden medewerkers beter in staat gesteld om zelf te bepalen waar en wanneer zij werken, waardoor een optimale balans tussen privé en werk ontstaat. Jaarlijks wordt de medewerkerstevredenheid gemeten. Afgelopen jaar is deze fors gestegen, en wij werken eraan om deze verder te verbeteren. Verder werd in 2013 de renovatie van ons pand aan de Archimedeslaan in Utrecht al duidelijk zichtbaar. Een pand waarmee wij duurzaam de toekomst in gaan tegen lagere huisvestingskosten. Door de vele energiebesparende technieken verbetert het energielabel van G naar A.

8 Verslag van de directie 8 We zijn dan ook trots op het verkrijgen van het BREEAM Excellent-certificaat, ons toegekend als bevestiging van het hoogste niveau van duurzaamheid voor bestaande gebouwen. Resultaat a.s.r. Bank rapporteert over 2013 een netto winst van 0,7 miljoen ten opzichte van een netto verlies van 3,8 miljoen over De terugkeer naar een winstgevende situatie en de verdere versterking van de goede solvabiliteit en liquiditeit over 2013 onderstrepen het belang dat a.s.r. Bank hecht aan continuïteit en zekerheid voor haar klanten. De verbetering van het resultaat met 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een sterk verbeterde rentemarge en een verdere kostenverlaging. De rentemarge is gestegen met 5,4 miljoen tot 10,0 miljoen (2012: 4,6 miljoen). a.s.r. Bank stuurt actief op beheersing van de rentemarge en tijdige herbelegging. De in 2013 toevertrouwde middelen zijn gedurende het jaar actief herbelegd in onder meer hypotheken en obligaties. De netto provisie en beheerinkomsten zijn in 2013 gedaald naar 3,8 miljoen (2012: 4,3 miljoen) vanwege een verdere afname van het aantal aangehouden stukken op de beleggingsrekeningen. De totale personeelskosten en overige operationele kosten zijn gedaald tot 13,2 miljoen (2012: 16,4 miljoen). Deze kosten zijn met name gedaald door een sterke kostenfocus en verbeterde efficiëntie van onze processen. De voorziening voor mogelijke kredietverliezen is licht toegenomen tot 0,3 miljoen (2012: 0,2 miljoen), in lijn met de gestegen portefeuille van hypotheekbeleggingen. De kredietvoorziening bedraagt circa 5 basispunten (2012: 4 basispunten) van de balanswaarde van hypotheken. De overige voorzieningen zijn op peil gebleven op 0,5 miljoen (2012: 0,6 miljoen). De netto winst over 2013 van 0,7 miljoen wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Groei van het eigen vermogen is noodzakelijk voor de continuïteit van a.s.r. Bank en om te blijven voldoen aan de kapitaalseisen als gevolg van de Basel-accoorden en CRD IV-richtlijnen. Vermogenspositie en solvabiliteit a.s.r. Bank heeft een relatief laag risicoprofiel en een solide vermogenspositie. Het toetsingsvermogen ultimo 2013 bedraagt 56,4 miljoen (2012: 48,4 miljoen). De stijging is veroorzaakt door de toewijzing van het positieve nettoresultaat over 2013 van 0,7 miljoen aan de overige reserves. Daarnaast is aanvullend kapitaal van 7,2 miljoen in oktober 2013 gestort om het vermogen mee te laten groeien met de stijgende toevertrouwde middelen. De core tier 1-ratio is verbeterd tot 22,4% ultimo 2013 (2012: 19,2%) en is daarmee ruim boven de minimumvereisten. De gestegen balansposities van hypotheken kennen een hoge dekking vanuit de Nationale Hypotheek Garanties en conservatieve loan-to-value verhoudingen. Hierdoor krijgen de beleggingen in hypotheken een relatief lage risicoweging, hetgeen een gunstig effect op deze ratio heeft. De Basel III leverage ratio (toetsingsvermogen/ongewogen balanstotaal) ultimo 2013 bedraagt 5,8% (2012: 5,5%). Per 31 december 2013 bestonden de activa voor 23% (2012: 29%) uit beleggingen in vastrentende waarden met een minimale rating van A-. Het percentage aan staatsobligaties bedraagt 3% van de activa (2012: 6%).

9 Verslag van de directie 9 Het totale eigen vermogen inclusief de herwaarderingsreserve bedraagt ultimo ,8 miljoen (2012: 51,2 miljoen): Toetsingsvermogen Bedragen in duizenden euro s Maatschappelijk kapitaal Agio reserve Overige reserves Resultaat boekjaar Toetsingsvermogen Herwaarderingsreserve Eigen vermogen De stijging van het totale eigen vermogen door het positieve jaarresultaat en de kapitaalstorting wordt deels door de negatieve waardeontwikkeling van de vastrentende beleggingen (herwaardering) gemitigeerd. De ongerealiseerde herwaardering ultimo 2013 bedraagt 0,4 miljoen (2012: 2,8 miljoen). Balanstotaal Het balanstotaal bedraagt 978 miljoen, hetgeen een stijging is van 11,0% ten opzichte van 2012 ( 881,4 miljoen). Het totale spaartegoed is per saldo met 89,6 miljoen gestegen tot 897,4 miljoen (2012: 807,8 miljoen), met name door de instroom van nieuwe spaargelden in het succesvolle nieuwe bankspaarproduct: de lijfrente spaarrekening. Beleggingen De beleggingen bedragen in totaliteit 895,2 miljoen (2012: 828,8 miljoen) en zijn defensief van aard. De beleggingen bestaan uit de volgende categorieën: Ontwikkeling samenstelling beleggingsportefeuille 2012 en 2013 IN MILJOENEN EURO S Hypothecaire leningen Obligaties Liquiditeit

10 Verslag van de directie 10 De beleggingen in hypotheken bedragen per ,3 miljoen, een stijging van 15% ten opzichte van 2012 ( 526,5 miljoen). In 2013 heeft a.s.r. Bank tegen marktconforme voorwaarden voor een totaalbedrag van 115,1 miljoen aan hypothecaire leningen van a.s.r. Levensverzekering gekocht. Bij deze hypotheken gaat het om verantwoorde financieringen voor individuele mensen en gezinnen, veelal aan starters en gezinnen met een inkomen tot tweemaal modaal. Dit past binnen onze visie op een duurzame toekomst van de samenleving. Door deze aankopen stijgt het aandeel hypothecaire leningen naar 62,1% (2012: 59,7%) van het balanstotaal. 83% (2012: 88%) van onze beleggingen in hypotheken betreffen uitstaande hypotheeksommen tot maximaal 75% van de oorspronkelijke waarde van het onderpand, 11% (2012: 9%) van de hypotheken ligt tussen 75% tot 100% van de oorspronkelijke waarde van het onderpand, terwijl 6% (2012: 3%) boven 100% van de oorspronkelijke waarde van het onderpand bedraagt: 11% 6% 83% 9% 3% 88% LtV <= 75% 83% 88% LtV > 75% <= 100% 11% 9% LtV > 100% 6% 3% % van de hypotheekleningen in portefeuille is voorzien van een Nationale Hypotheek Garantie (2012: 33%): NHG / niet NHG 43% 33% NHG 43% 33% Niet-NHG 57% 67% 57% 67%

11 Verslag van de directie 11 Doorlopend wordt het kredietrisico van de uitstaande hypotheken bewaakt aan de hand van onder meer de ontwikkelingen van aflosvormen, onderpandwaarden en betalingsachterstanden: Aflosvormen 18% 7% 52% 22% 7% 57% Aflosvrij 52% 57% Annuïteit 23% 14% Spaar 18% 22% Overig 7% 7% 23% 14% De beleggingen in obligaties bedragen ultimo ,2 miljoen (2012: 277,1 miljoen). a.s.r. Bank selecteert alleen obligaties met een verantwoord risicoprofiel die passen in een portefeuille met een prudente spreiding van risico s. a.s.r. Bank mijdt landen en bedrijfstakken met grote duurzaamheids-, economische en financieringsrisico s, en volgt hiermee het beleggingsbeleid van a.s.r. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de ratings van onze obligatieportefeuille: Vastrentende waarden 38,1% 7,1% 14,9% 39,9% 28,3% 7,1% 39,6% AAA 14,9% 39,6% AA- tot AA+ 39,9% 25,0% A- tot A+ 38,1% 28,3% BBB- tot BBB+ 7,1% 7,1% 25,0% In hoofdstuk 12 wordt een verdere toelichting en segmentering van de opbouw van onze beleggingen gegeven. Toevertrouwde middelen De toevertrouwde middelen, welke grotendeels uit ingelegde spaargelden van particuliere klanten bestaan, zijn met 11% gestegen tot 897,4 miljoen (2012: 807,8 miljoen). Van deze spaargelden is 64% (2012: 67%) direct opeisbaar. Het gemiddelde rentepercentage over alle ingelegde spaargelden bedraagt 2,3% (2012: 2,6%).

12 Verslag van de directie 12 Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro Ter bescherming van de beleggingen van de klanten van a.s.r. Bank voert de Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro het juridische beheer over deze beleggingen. De midoffice van a.s.r. Bank verzorgt de uitvoering van de beleggingstransacties en het beheer van de beleggingsrekeningen. Voor deze activiteiten ontvangt de bank provisies en beheervergoedingen. De netto provisie en beheervergoedingen in 2013 bedragen 3,8 miljoen (2012: 4,3 miljoen) en zijn lager dan 2012 door een daling van de aangehouden stukken door beleggers. Stichting ASR Verzekeringen Beleggersgiro wordt niet geconsolideerd binnen a.s.r. en a.s.r. Bank. Liquiditeit en liquiditeitsbeheer a.s.r. Bank voert een prudent en solide liquiditeitsbeleid met een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders, waaronder de spaarders. De liquiditeitspositie van a.s.r. Bank is daarbij onderworpen aan diverse regels en limieten om te allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en daarmee de financiële soliditeit te garanderen. Het toezichtkader voor liquiditeitsrisico s bestaat onder meer uit de Capital Requirements Directive IV ( CRD IV ) en de Wet op het Financieel Toezicht. CRD IV is het toezichtskader voor Europese banken en is mede gebaseerd op het Basel III-raamwerk. Handhaving van deze regels en limieten wordt zowel via de toezichthouders als door interne beheersingsmodellen bewaakt en gewaarborgd. Daarbij streeft a.s.r. Bank ernaar om de liquiditeitspositie binnen de randvoorwaarden van toezichthouders en interne risicokaders te optimaliseren. De afdelingen risicomanagement en asset & liability management monitoren de uit de CRD IV voortvloeiende normering voor liquiditeit, onder andere via de Basel III-indicatoren LCR en NSFR. In lijn met het beleid wordt een directe liquiditeitsbuffer aangehouden van circa 5% van het balanstotaal. Ultimo 2013 bedroeg de directe liquiditeitsbuffer ten opzichte van het balanstotaal 11,3% (2012: 6,2%). Daarnaast heeft a.s.r. Bank additionele liquiditeitsruimte beschikbaar doordat 3% (2012: 6%) van het balanstotaal is belegd in Nederlandse staatsobligaties. Hiermee kan in geval van een acute liquiditeitsbehoefte door directe verkoop of belening worden voorzien in aanvullende liquiditeiten. In 2012 is daartoe de mogelijkheid tot het belenen van effecten bij De Nederlandsche Bank (verder DNB ) ingericht. Aanvullend kan a.s.r. Bank ook veelal haar overige beursgenoteerde obligaties op korte termijn liquide maken door middel van verkoop van obligaties. Ultimo 2013 bedraagt de marktwaarde van nietstaatsobligaties in totaliteit 214,0 miljoen (2012: 220,2 miljoen). a.s.r. Bank beschikt ultimo 2013 over een ruime liquiditeitspositie ten opzichte van de normen zoals gesteld door DNB. Eind 2013 bedraagt de Liquidity Coverage Ratio ( LCR ) 1013% (2012: 339%) en de Net Stable Funding Ratio ( NSFR ) 162% (2012: 160%). a.s.r. Bank belegt niet in andere valuta dan de euro.

13 Verslag van de directie 13 Kapitaalbeleid en toezichtkader a.s.r. Bank streeft naar een solide kapitaalbasis die bijdraagt aan de doelstellingen van de onderneming. Een effectieve uitvoering van dit prudente kapitaalbeleid is een belangrijke taak binnen a.s.r. Bank. Het kapitaalmanagement omvat alle activiteiten die zich richten op de sturing en monitoring van de aanwezige en benodigde solvabiliteit. De kapitaalpositie van a.s.r. Bank is daarbij onderworpen aan diverse regels en limieten om verliezen te kunnen absorberen en financiële soliditeit te garanderen. Ook voor kapitaalbeheer bestaat het toezichtkader vanaf 1 januari 2014 uit de Capital Requirements Directive IV ( CRD IV ) en de Wet op het Financieel Toezicht. Handhaving van deze regels en limieten wordt zowel via toezichthouders als door interne beheersingsmodellen bewaakt en gewaarborgd. De afdelingen risicomanagement en asset & liability management monitoren de uit de CRD IV voortvloeiende normering voor solvabiliteit, onder meer via de core tier 1 en leverage ratio s. a.s.r. Bank streeft ernaar om de kapitaalpositie binnen de randvoorwaarden van toezichthouders en interne risicokaders te optimaliseren en kapitaalrisico s actief te monitoren mede met de core tier 1-ratio. Indien echter blijkt dat de Basel III-indicator leverage ratio resulteert in een hoger aan te houden kapitaal, dan geldt deze (hogere) minimum voorwaarde. De core tier 1-ratio bedraagt ultimo ,4% (2012: 19,2%) en is ruim boven de geldende normen. Risicomanagement Als bancaire dienstverlener onderkent a.s.r. Bank diverse financiële en niet-financiële risico s. Kennis over de omvang en onderlinge samenhang tussen de risico s stelt a.s.r. Bank in staat om alleen die risico s te accepteren die verantwoord zijn en waar een passende beloning tegenover staat. Hiermee ondersteunt het raamwerk het behoudt van de financiële soliditeit en de verbetering van de operationele performance. Beheersing van financiële risico s in 2013 Een solide solvabiliteits- en liquiditeitspositie in combinatie met een gezonde resultaatsontwikkeling zijn essentieel voor de toekomst van a.s.r. Bank. Maandelijks wordt de solvabiliteitspositie, liquiditeitspositie en het financieel risicoprofiel beoordeeld door het Asset & Liabiltity Comité ( ALCO ). Indien nodig worden (aanvullende) beheersmaatregelen getroffen om te waarborgen dat het financiële risicoprofiel binnen de gestelde normen blijft. Deze normen zijn vastgelegd in de a.s.r. Bank risk appetite. De spaargelden worden belegd in een gespreide portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties dan wel in Nederlandse hypotheken van een hoge kredietkwaliteit. Door balansbeheeractiviteiten worden krediet-, rente- en liquiditeitsrisico optimaal gemitigeerd. a.s.r. Bank onderneemt geen handelsactiviteiten en maakt geen gebruik van (rente)derivaten. De exposure in staatsobligaties van Zuid-Europese landen is nihil.

14 Verslag van de directie 14 De relevante risicoratio s kunnen als volgt worden weergegeven: PROCENTEN PROCENTEN 7,5 6,5 5, Solvabiliteit Core tier-1 ratio 4,5 3,5 2, Solvabiliteit Leverage ratio PROCENTEN PROCENTEN Liquiditeitsrisico LCR Liquiditeitsrisico NSFR Beheersing van niet-financiële risico s in 2013 Periodiek wordt het niet-financiële risicoprofiel beoordeeld door het Niet-Financieel Risico Comité ( NFRC ). Indien nodig worden er additionele beheersmaatregelen genomen om het niet-financieel risico te reduceren. De jaarlijkse Control Risk Self Assessment ( CRSA ) is in het najaar van 2013 uitgevoerd. De CRSA is een risico-identificatiemethodiek, waarbij de risico s onderkend worden die het realiseren van de strategische doelstellingen bedreigen. Ook wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven van het risico en van de beheersmaatregelen die daarbij noodzakelijk zijn. Op basis van de CRSA worden de risicoprioriteiten van a.s.r. Bank vastgesteld. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie is een belangrijk aandachtsgebied binnen a.s.r. In 2013 is het traject om het risicobewustzijn bij medewerkers nog verder te verhogen uitgebreid. a.s.r. Bank blijft verhoogde aandacht voor informatiebeveiliging houden, gezien het belang hiervan voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Om op een bewuste en verantwoorde manier om te gaan met deze risico s hanteert a.s.r. Bank een integrale benadering. Daarbij is een robuust raamwerk voor risicobeheer ingericht om alle risico s te onderkennen en te beheersen. De afdeling risicomanagement van a.s.r. Bank coördineert dit proces, en meerdere afdelingen en comités zijn betrokken bij de uitvoering van het risicomanagement. Tevens werkt de bank nauw samen met de centrale risicocommissies en risicobeheerafdelingen van a.s.r. Een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van risicomanagement tussen de afdelingen en commissies is onderdeel van dit raamwerk.

15 Verslag van de directie 15 Voor een nadere uitwerking van de financiële en niet-financiële risico s en de wijze van beheersing wordt verwezen naar hoofdstuk 12 inzake risicomanagement en hoofdstuk 16 inzake Code Banken. Corporate Governance a.s.r. Bank is een zelfstandige entiteit binnen a.s.r. en staat onder toezicht van DNB en AFM. De statutaire directie bestaat sinds 21 december 2012 uit de heer W.J.F. (Wytzejan) de Jong (voorzitter van de directie), mevrouw P.M. (Pauline) Derkman-Oosterom (Chief Operations Officer) en de heer R.M. (Rutger) Brascamp (Chief Financial Risk Officer). Strategisch richting geven aan a.s.r. Bank en zorgdragen voor uitvoering hiervan is de primaire taak van de directie. Het uitgangspunt voor de besluitvorming van de directie is het bestendigen van een succesvolle onderneming op het terrein van financiële dienstverlening. Hierbij staat het aanbieden van een pakket van betrouwbare, eerlijke en transparante producten en diensten aan klanten centraal. De bepalingen en richtlijnen die de vergunningverlener (DNB) en de toezichthouders (DNB en AFM) hebben gesteld aan een integere en beheerste bedrijfsvoering zijn daarbij leidend. Code Banken Het doel van de Code Banken is om het vertrouwen van klanten in de financiële sector te herstellen. De principes in de Code richten zich primair op de versterking van de governance, het risicomanagement, audit en het beloningsbeleid binnen banken. a.s.r. Bank onderschrijft de Code Banken en heeft ook in 2013 veel aandacht besteed aan uitvoering ervan. In de paragraaf Code Banken van hoofdstuk 16 legt a.s.r. Bank verantwoording af over de toepassing van de principes van deze code. Moreel ethische verklaring De directie onderschrijft volledig de moreel ethische verklaring zoals voorgesteld in de Code Banken, en heeft hiervoor de belofte afgelegd: Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. De kernwaarden van a.s.r. zijn daarbij mijn morele ruggengraat: ik ben eigen en echt, ik ben persoonlijk in mijn contact met anderen en ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag en het nakomen van mijn beloften. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen van hen die bij a.s.r. betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin a.s.r. opereert. Ik stel in deze het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die in mijn functie bij a.s.r. van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van de kennis die ik uit hoofde van mijn functie en werkzaamheden verkrijg. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.

16 Verslag van de directie 16 Permanente educatie In het kader van de permanente educatie hebben de leden van de directie in 2013 diverse trainingen gevolgd. Het doel is om de deskundigheid ten aanzien van de relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen op peil te houden en te verbreden. De directieleden hebben in het kader van permanente educatie opleidingssessies bijgewoond op het gebied van crisistraining en teamdynamiek & teambuilding. De directieleden hebben daarnaast individuele trainingen gevolgd in het kader van permanente educatie, onder andere op het gebied van Basel III en CRD IV (CEO en CFRO) en duurzaam ondernemen (COO). Op 4 november 2013 is er specifiek voor a.s.r. Bank, voor zowel de directieleden als de leden van de Raad van Commissarissen, een sessie georganiseerd met de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in verslaggeving van banken, IFRS 9 expected loss model, invoering van CRD IV en tot slot de samenhang tussen IFRS en CRD IV en opzetten van een marktwaarde balans. Compliance en integriteit De interne beleidsregels en procedures van a.s.r. Bank waarborgen dat de bedrijfsvoering voldoet aan de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot onze producten, klanten, intermediairs en andere zakelijke relaties. Naast het integrale integriteits- en risicobewustzijn binnen de dagelijkse werkzaamheden en besluitvorming houden de afdelingen compliance en audit van a.s.r. alsmede de afdeling risicomanagement van a.s.r. Bank onafhankelijk toezicht op de naleving van deze regels en procedures. Hierbij wordt gekeken naar zowel externe aspecten (zoals klantacceptatie en toezicht op financiële transacties) als naar interne aspecten (zoals privétransacties van medewerkers en het afschermen van vertrouwelijke informatie). Alle audit onderzoeken van de interne accountant in 2013 zijn met een voldoende beoordeling afgerond. Personeel en organisatie a.s.r. Bank heeft geen personeelsleden in dienst. Alle werkzaamheden worden verricht door werknemers ingehuurd van a.s.r. Het aantal ingeleende medewerkers is in 2013 gelijk gebleven (2013: 23 fte; 2012: 23 fte). Het aantal extern ingehuurde medewerkers is gedaald tot 3 fte (2012: 13 fte). Bancaire systemen In 2012 is een start gemaakt met de rationalisatie en kostenverlaging van de ICT-systemen. Deze rationalisatie en kostenverlaging zijn in 2013 verder doorgezet. Inmiddels is besloten om een van de bancaire systemen in de loop van 2014 uit te faseren. De functionaliteit van dit systeem wordt overgenomen in het andere bancaire systeem. Hierdoor ontstaat op termijn een minder complexe ICT-omgeving met een lager kostenniveau.

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V.

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2011 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 15 Balans per 31 december 16

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2014. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave Personalia... 4 Meerjarenoverzicht... 5 Bericht van de Raad van Commissarissen... 6 Verslag van de Directie... 8

Nadere informatie

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG achmea fo CD vj JAARVERSLAG ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. to Cb l ro i hij SJ ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. INHOUDSOPGAVE Overzicht functionarissen 3 Profiel 5 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010 Bazel II Pilaar III Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Toepassingskader 3 1.2. Kapitaalmanagement BinckBank 3 1.3. Kapitaaltoereikendheid BinckBank 3 1.4. Belangrijkste

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig. Vier kernwaarden die onze medewerkers én de bank zelf typeren. Ook in het turbulente 2009 hebben we weer onze eigen koers gevaren. We hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag Bouwen aan vertrouwen Profiel ASR Nederland is met bijna 4.500 medewerkers en een omzet van 4,7 miljard in 2010 in omvang de derde verzekeraar van Nederland. ASR Nederland biedt particuliere en zakelijke

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie