GASTHUIS FONDS. Uw brief Betreft Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GASTHUIS FONDS. Uw brief Betreft Datum"

Transcriptie

1 S T I C H T I N G GASTHUIS FONDS D O E T I N C H E M Secretariaat: Louise de Colignystraat GD Doetinchem tel.: " De gemeenteraad van Doetinchem tav dhr.mr. CJ. van der Haar Postbnus HA Doetinchem Uw brief Betreft Datum : Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2007 : 27 juni 2008 Geachte heer Van der Haar, Bijgaand treft u de jaarrekening 2007 en het jaarverslag 2007 van het Gasthuisfonds Doetinchem aan. In onze statuten is opgenomen dat wij deze stukken ter goedkeuring aan bieden aan de gemeenteraad. Wij stellen het zeer op prijs om de goedkeuring schriftelijk te ontvangen. Op de aanbieding van de jaarstukken (incl. begrotingen) van voorgaande jaren hebben wij helaas nog geen reactie gehad, behoudens een ontvangstbevestiging. Is het mogelijk om ook hierop nog een schriftelijke goedkeuring te ontvangen? Hoogachtend, Het college van provisoren, De secretaris, De voorzitter, i.a.a. archief

2 S T I C H T I N G GASTHUIS FONDS D O E T I N C H E M JAARVERSLAG 2007 In het verslagjaar heeft het college van provisoren maandelijks vergaderd, met uitzondering van de maand augustus. In de vergaderingen worden voorstellen van het College van Provisoren behandeld, die zijn voorbereid door het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en rentmeester. De uitvoering van de besluiten van het College van Provisoren geschiedt door het dagelijks bestuur. In 2007 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. bestuurszaken 2. aanvragen om financiële hulp van personen of instellingen 3. onroerend goed aangelegenheden 4. financiën 5. publiciteit 1. Bestuurszaken '..... Per 1 januari 2007 zijn een tweetal nieuwe provisoren met hun werk voor het Gasthuisfonds begonnen, ter vervulling van een tweetal vacatures die sinds april 2007 zijn ontstaan. Ondanks herhaald verzoek is in het verslagjaar 2007 geen officiële benoemingsbrief van de gemeente Doetinchem ontvangen. Evenmin wordt gereageerd op de toegestuurde begrotingen en jaarrekeningen, die statutair de goedkeuring van de gemeenteraad behoeven. Het college van Provisoren heeft naar de wethouder meermalen haar onvrede hierover uitgesproken, maar dit heeft nog geen resultaat opgeleverd. In verslagjaar heeft het Gasthuisfonds meegedacht met het opstellen van een nieuw armoedebeleid. Om die reden heeft er in het verslagjaar geen bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de wethouder sociale zaken van de gemeente Doetinchem, omdat door het Gasthuisfonds gesignaleerde knelpunten ingebracht zijn bij de luisterzitting. In het verslagjaar heeft een delegatie van het college een bezoek gebracht aan de Minnimannamarkt en besloten een eenmalige gift beschikbaar te stellen voor de inrichting van het nieuwe pand aan de C. Missetstraat. 2. Aanvragen om financiële hulp van personen en instellingen Behandeld werden 218 aanvragen (2004:165; 2005:231; ) Daarvan werden afgewezen cq ingetrokken 65 aanvragen (2004: 65; 2005: 65; 2006:80) Toegewezen werden 153 aanvragen tot een totaalbedrag van (2004: ; 2005: ;2006: ,-) Het aantal aanvragen daalde in 2007 voor het eerst sinds jaren van alleen stijgingen. De oorzaak daarvan is niet onderzocht. Aan de behandeling ging als regel een nader deskundig onderzoek vooraf met huisbezoek. In de aanvragen wordt vooral verzocht om duurzame gebruiksgoederen (koelkast, wasmachine), vloerbedekkingen, bedden en meubilair. Ook wordt veel om fietsen gevraagd. Ondanks het besluit van het college om per 1 januari 2007 geen aanvragen meer in behandeling te nemen voor vergoeding van complete woningrichtingen voor STOOG-cliënten zijn er in het verslagjaar nog wel een tiental aanvragen binnengekomen, die werden afgewezen en doorverwezen naar de gemeente. In 2006 zijn wederom door diverse vrijwilligersgroepen ouderenmiddagen georganiseerd, waarvoor door het Gasthuisfonds een financiële bijdrage werd geleverd. De Muziekschool en de gemeente Doetinchem zijn op de hoogte gesteld van het besluit van het college om per 1 januari 2008 geen muzieklessen meer te vergoeden, nu de gemeente van het rijk hiervoor een doeluitkering ontvangt. Een wel heel merkwaardige aanvraag kwam binnen met het verzoek om gelden beschikbaar te stellen voor het kunnen betalen van een identiteitsbewijs, nodig om

3 een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen bij de gemeente. 3..Onroerend goed Het Gasthuisfonds werd uitgenodigd voor het bijwonen van een voorlichtingsavond over de nieuwbouwplannen aan de Dr.Huber Noodtstraat en de Heezenstraat. Door de impact van dit grote brouwproject op de woningen aan de Walstraat en de overlast die de huurders van deze woningen structureel en tijdens de bouw zullen ondervinden, is besloten een juridisch adviseur in de arm te nemen. Inmiddels is met de projectontwikkelaar en de huurders overeenstemming bereikt over de voorwaarden en is een financiële vergoeding toegezegd. Door de wijziging van de pachtwet zullen de pachtopbrengsten afnemen, hetgeen zijn uitwerking zal hebben op de hoogte van het uitkeringsfonds. 4. Financiën Na afloop van elk kwartaal heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur onderzoek plaatsgevonden naar de financiële bescheiden. Voor het overige werd de stand van de financiën in elke vergadering van het College van Provisoren zorgvuldig behandeld. De ingediende aanvragen konden binnen het daarvoor beschikbare budget worden opgevangen. Ion het verslagjaar is wederom een schenking van 2000,-- ontvangen van het C&A filiaal Doetinchem. Het Gasthuisfonds heeft naar aanleiding van de wijziging van de Successiewet per 1 januari 2008 een erkenning aangevraagd als erkende instelling van algemeen nut. Deze erkenning is toegekend, waardoor eventuele schenkingen aan het Gasthuisfonds vrij zullen blijven van het betalen van successierechten. 5. Publiciteit De website van het Gasthuisfonds is geactualiseerd en in het verslagjaar zijn nieuwe folders verschenen van het Gasthuisfonds. Naar aanleiding van het jaarverslag 2006 werd actief de publiciteit gezocht, om het bestaan van het Gasthuisfonds onder een groter publiek bekend te maken. Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Provisoren op 18 juni Het College van Provisoren De secretaris, Mr. J.W.T. Emaus De voorzitter, GJ. Leerink

4 Stichting Gasthuisfonds Doetinchem JAARREKENING 2007

5 Inhoud A. Balans per 31 december 2007 B. Exploitatierekening over 2007 C. Memorie van toelichting behorende bij de balans en exploitatierekening D. Accountantsverklaring Bijlagen: I. Overzicht onroerend goed n. Overzicht pachten, jacht-/gebruiksrechten en huren EI. Overzicht bankbeleggingen

6 BALANS ACTIVA Onroerend goed - gronden Onroerend goed - gebouwen Effecten Vorderingen Banken TOTAAL PASSIVA Kapitaal Voorzieningen Uitkeringsfonds Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen TOTAAL

7 EXPLOITATIEREKENING Begroting BATEN Pachtopbrengsten Huuropbrengsten Rentebaten TOTAAL Begroting LASTEN Lasten gronden Lasten gebouwen Administratiekosten Beheerskosten Overige lasten Resultaten boekjaar TOTAAL

8 Memorie van toelichting behorende bij de balans per en de exploitatierekening over 2007 Algemeen. In afwijking van het voorgaande jaar zijn op de balans de Koersverschillen Effecten opgenomen onder Kapitaal en niet onder de Voorzieningen. Ook bij de balanscijfers 2005 en 2006 van de jaarrekening zijn deze in overeenstemming gebracht. Voor het overige zijn bij de verantwoording in de jaarrekening over 2007 dezelfde uitgangspunten gehanteerd als het voorgaande jaar. De jaarrekening geeft een inzicht in de vermogenssituatie, het vermogensbeheer en de besteding van de revenuen van het vermogen conform de statuten. Per jaarultimo zijn de boekwaarden van het onroerend goed geactualiseerd. De huuraanpassing van de woningen in 2007 is verwerkt in de resultatenrekening. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: - Het onroerend goed wordt geactiveerd tegen de actuele waarde. Dit is voor het Gasthuisfonds de geldende waarde in verhuurde/verpachte staat welke wordt gesteld op 60% van de vrije verkoopwaarde. Verschillen worden geboekt via de kapitaalrekening. - De waarden van de gebouwen worden opgenomen in overeenstemming met de door de overheid vastgestelde getaxeerde WOZ-waarden van de gebouwen. Voor het boekjaar 2007 zijn opgenomen de waarden met peildatum 1 januari Aangekochte gebouwen na de laatste vaststelling van de WOZ-waarde, bestemd voor de verhuur, worden gewaardeerd tegen 60% van de aanschafwaarde inclusief kosten. - De waarde van de landbouwgronden zijn vastgesteld volgens prijzen gewogen gemiddeld in Nederland in overeenstemming met de gepubliceerde waarden van het betreffende jaar. Aangekochte landbouwgronden in het afgelopen boekjaar bestemd voor de verpacht worden gewaardeerd in overeenstemming met de al verpachte gronden. - De melkquota in eigendom verbonden aan de gronden worden p.m. opgenomen. - De exploitatie van de gebouwen wordt periodiek bezien. Mede op basis van onderhoud, doelmatigheid en rentabiliteit wordt het aanhouden of vervreemden van de gebouwen afgewogen.

9 Voor onderhoud gebouwen wordt jaarlijks een voorziening opgenomen ten laste van de resultatenrekening. Vanaf 1994 is dit tot nader order gesteld op 2% van de verzekerde herbouwwaarde. De jaarlijkse onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. Aan de hand van de onderhoudsplanning kan de voorziening worden aangepast indien dat wenselijk is. Aanpassing van de voorziening vindt eveneens plaats bij mutatie in de gebouwen. Effecten worden opgenomen tegen de beurskoers geldend per 31 december van elk jaar. Afwijkingen op nominale waarden worden verantwoord op de rekening Koersverschillen Effecten. De meer of minderprijs ten opzichte van de nominale waarde bij aankoop van obligaties wordt evenredig verrekend door jaarlijkse af-/bijschrijving over de resterende looptijd. Verrekening vindt plaats via de rekening Rentebaten Effecten waardoor beter inzicht wordt verkregen in het rendement. Indien geen einddatum is vastgesteld wordt geen afschrijving toegepast en wordt het koersresultaat bij verkoop in de exploitatie opgenomen. Ter voldoening aan de statutaire verplichting tot in standhouding van het vermogen wordt een inflatiecorrectie toegepast over het kapitaal en voorzieningen vermindert met de waarde van het onroerend goed per 1 januari van elk jaar. Deze correctie wordt jaarlijks ten laste van de exploitatierekening gebracht. Over de waarde van het onroerend goed wordt vooralsnog geen inflatiecorrectie toegepast daar historisch is gebleken dat de waardevermeerdering voldoende is geweest om de inflatie te compenseren. Hierbij wordt uitgegaan van een normaal onderhoud aan de gebouwen waarvoor jaarlijks een voorziening wordt opgenomen. - Resultaten uit mutaties in beleggingen onroerend goed, voor zover afwijkend van de boekwaarde, worden geboekt op de kapitaalrekening. De revenuen van alle beleggingen worden onder aftrek van de kosten als resultaat jaarlijks toegevoegd aan het uitkeringsfonds. Alle uitkeringen aan giften en bijdragen worden jaarlijks ten laste van het uitkeringsfonds gebracht.

10 Toelichting Balans. 1. ACTIVA 1.0. Onroerende goed -landbouwgronden (zie bijlage I) KasselderkerkpadYWissinklaan te Sinderen Wissinklaan te Sinderen Liemersweg te Doetinchem Steverinkstraat te Gaanderen Pierikstraat/Kerkstraat te Gaanderen Tuinstraat te Gaanderen Landstraat te Heelweg Turfweg te Doetinchem Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Totaal Ha Mutaties landbouwgronden in 2007: In 2007 zijn er geen mutaties in de landbouwgronden 1.1. Onroerend goed -gebouwen (zie bijlage I) Walstraat te Doetinchem Weversveld 48 te Wehl Totaal Ha Ha Ha Mutaties gebouwen in 2007: In 2007 zijn er geen mutaties in de gebouwen.!...

11 1.3. Effecten aankoop 1996 aankoop 1997 aankoop 1999 aankoop 2000 aankoop 2000 aankoop 2006 aankoop obligaties 7,5% Ned. 1993/2023 a 100, obligaties 7,5% Ned. 1993/2023 a 104, obligaties 7,5% Ned. 1993/2023 a 112, obligaties 5,5% Ned. 1998/2028 a 106, obligaties 5,5% Ned. 1998/2028 a 91, obligaties 5,5% Ned.2000/2010 a 100, obligaties 0% ING Perpetual II a 102,70 E Beurswaarde obligaties 5,5% 2000/10 nominaal a 103, Beurswaarde obligaties 7,5% 1993/23 nominaal a 131, Beurswaarde obligaties 5,5% 1998/28 nominaal a 111, Beurswaarde obligaties 0% ING Perpetual nom a 97, Beurswaarde totaal Vorderingen Te ontvangen huur (zie bijlage II) Te ontvangen pachten (zie bijlage II) Te ontvangen j acht-/gebruiksrechten (zie bij lage II) Te ontvangen rente effecten (zie bijlage Hl) Overige debiteuren Saldo Banken Rabobank, Rekening-courant Rabobank, Spaar Vrij Rekening -/ Saldo

12 3. PASSIVA 3.0. Kapitaal Kapitaalrekening Saldo Ontvangen donatie Herwaardering gronden per ,6% inflatiecorrectie over Saldo kapitaalrekening Koersverschillen effecten Aankoop ,5% Ned.2000/2010 nominaal Aankoopprijs boven pari 405 Afschrijving aankoop boven pari t/m /- 285 Afschrijving 2007 (1/10 deel van 405 t/m 2009) -Jz 40 Saldo effecten rekening Aankoop 1995/96/97-7,5% Ned. 1993/23 nominaal Aankoopprijs boven pari Afschrijving aankoop boven pari t/m / Afschrijving 2007 (1/25 deel t/m 2022) -/- 666 Saldo effecten rekening Aankoop 1999/2000-5,5% Ned. 1998/28 nominaal Aankoopprijs boven pari Aankoopprijs onder pari / Aankoopprijs boven pari Afschrijving aankoop boven pari t/m / Afschrijving 2007 (1/28 deel t/m 2027) -/- 947 Saldo effecten rekening Aankoop 2006-ING Perpetual Securetiesn nominaal Aankoopprijs boven pari Saldo effectenrekening _ Totaal saldo effecten Boekwaarde effecten per Saldo Koersverschillen effecten Kapitaal per

13 3.1. Voorzieningen Voorziening onderhoud gebouwen Saldo Gepleegd onderhoud 2007 Bijdragen onderhoudfonds Voorziening 2% van de herbouwwaarde over 2007 Saldo voorziening onderhoud gebouwen Specificatie voorziening onderhoud gebouwen : Voorziening Walstraat Doetinchem t/m Voorziening % over de herbouwwaarde Bijdragen onderhoudfonds 144 Gepleegd onderhoud / Saldo voorziening Walstraat op Voorziening Weversveld 48 Wehl t/m Voorziening % over de herbouwwaarde Gepleegd onderhoud A 0 Saldo voorziening Weversveld 48 op Saldo voorziening onderhoud gespecificeerd Uitkeringsfonds Saldo Uitkeringen in 2007 Saldo Toevoeging resultaat 2007 Saldo Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen huur (zie bijlage II) Vooruit ontvangen pachten (zie bijlage II) Vooruit ontvangen jachtpacht (zie bijlage II) Saldo

14 SÖ 3.5. Nog te betalen Rente/kosten bank 4 e kwartaal 2007 Site Woondiensten Site Woondiensten Site Woondiensten Lococensus Nog te betalen uitkeringen Saldo EXPLOITATIERESULTAAT Het resultaat over 2007 wordt toegevoegd aan het uitkeringsfonds (zie 3.3.) Toelichting Exploitatierekening 4. LASTEN 4.1. Lasten gronden Waterschapslasten minus bijdrage pachters Belastingen gronden Totaal Lasten gebouwen Verzekeringen gebouwen Onderhoud gebouwen Belastingen gebouwen Totaal

15 1=9- fes fes fes fes fes 4.3. Administratiekosten Kantoorbenodigdheden Porto-/kopie-/telefoonkosten Accountantskosten Advieskosten Administratiekosten derden Bankkosten Overige administratiekosten Totaal De accountantskosten betreffen de uitgevoerde werkzaamheden in 2007 aan op de boekhouding en jaarrekening controle in fes fes fes De administratiekosten derden betreffen de verzorging van de boekhouding opmaken van de jaarrekening over het jaar Beheerskosten Representatiekosten Presentievergoedingen provisoren Diverse kostenvergoedingen Overige beheerskosten Totaal Bij de overige kostenvergoedingen zijn o.a. kostenvergoedingen aan secretaris, rentmeester en rapporteur opgenomen Overige lasten en het rpi % F Provisie en kosten effecten Inflatiecorrectie 2007: kapitaal voorzieningen minus - gronden minus - gebouwen ,6% inflatie over totaal / / Totaal I rp 12

16 fes BATEN Pachtopbrengsten (zie bijlage E) E~s Pacht Kasselderkerkpad, Sinderen Pacht Wissinklaan, Sinderen Pacht Liemersweg, Doetinchem Pacht Pierikstraat, Gaanderen Pacht Tuinstraat/Steverinkstraat, Gaanderen Pacht Landstraat, Heelweg Pacht Turfweg, Doetinchem Jacht-/Gebruiksrechten Totaal Huuropbrengsten (zie bijlage II) ft si Walstraat 37, Doetinchem Walstraat 39, Doetinchem Walstraat 41, Doetinchem Walstraat 43, Doetinchem Walstraat 45, Doetinchem Weversveld 48, Wehl Totaal Rentebaten (zie bijlage III) ET"! Rentebaten spaarrekening Rentebaten effecten Totaal ! > -< ETSS r 13

17 Deloitte Deloitte Accountants B.V. Edisonstraat RE Doetinchem Postbus AH Doetinchem Tel: (0314) Fax: (0314) Aan het college van provisoren van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem Datum 15 mei 2008 Behandeld door J.W. Garretsen RA Kenmerk Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2007 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem te Doetinchem bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de exploitatierekening over 2007 met de toelichting gecontroleerd. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving, die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de jaarrekening 2007 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgemaakt in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu

18 Deloitte 15 mei Overige aspecten - beperking in gebruik (en verspreidingskring) De jaarrekening 2007 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem en onze accountantsverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor de college van provisoren en de raad van de gemeente Doetinchem en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deloitte Accountants B.V. was getekend J.W. Garretsen RA

19 Omschrijving DOETINCHEM Turfweg Kwekerij grond weiland weiland DOETINCHEM Liemersweg weiland melkquotum HEELWEG Landstraat bouwland Overzicht onroerend goed per Pachter/huurder en aankoopjaren E.G.M. Ticheloven Doetinchem 1882/ /1927 A, Smallegoor Doetinchem 1882/1927 A.W. Giesen Wehl kg Maatschap Gussinklo Heelweg '64/ll-02-' SINDEREN E.A.J. Berendsen Kasselderkerkpad Sinderen bouw-/weiland+bos weiland N.B. Kylstra Sinderen weiland+bos melkquotum kg Wissinklaan E.A.J. Berendsen Sinderen weiland bijlage 1 Taxatiewaarden *) Kadastraal Grootte verpacht/ vrij te bekend in hectare verhuurd aanvaarden ambt Doetinchem D D D D D D subtotaal D2344gedeeltelijk D2344gedeeltelijk totaal Ambt Doetinchem A7763 A7766 A totaal gemeente Varsseveld H K4 K totaal gemeente Varsseveld B B B B7080 B B6794gedeeltelijk subtotaal B6794gedeeltelijk subtotaal C totaal transporteren Omschrijving Pachter/huurder en aankoopjaren totalen Kadastraal bekend Grootte Taxatiewaarden in hectare verpacht/ vrij te

20 transport GAANDEREN Ruiken/B eekman Tuinstraat Gaanderen huisperceel erfpacht bouw- /weiland Steverinkstraat bouw- /weiland Pierikstraat/ Kerkstraat weiland Ruiken/B eekman R.G.Maas,Gaanderen Ruiken/Beekman Gaanderen totalen Ambt Doetinchem H1782 H1783 H1724 Hl 120 H734 H1767 subtotaal H1784 H1751 subtotaal totaal H H H H H H1907gedeeltelijl: subtotaal H1907gedeeltelijl: subtotaal OU verhuurd aanvaarden U9 Landbouwgronden totaal *) Waardering agrarische gronden 2UU/ per ha t: DOETINCHEM Waistraat woningen Waistraat 37 Waistraat 39 Waistraat 41 Waistraat 43 Waistraat 45 Waistraat 45 Waistraat Waistraat BT Doetinchem v/d Loos Clabbers Krahmer Vels Klein Tank Stad Doetinchem C1740 C1741 C1742 C1743 C1744 C2445 C1944 C2601 subtotaal UU WEHL Weversveld 48 woning Jansen Wehl H Woningen totaal

21 Overzicht van pachten, jacht-zgeruiksrechten en huren 2007 Omschrijving 8000 PACHTSOMMEN 8001 Kasselderkerkpad, Sinderen Berendsen Kylstra 8002 Wissinklaan, Sinderen Berendsen 8003 Liemersweg, Doetinchem Giesen 9005 Pierikstraat,Gaanderen Ruiken 8006 Tuinstraat-Steverinkstraat Ruiken, erfpacht ha pacht ha pacht ha jaarpacht ha Maas 8007 Landstraat, Heelweg Gussinklo Hartemink 8008 Turfweg, Doetinchem Ticheloven Ticheloven/15m2 Smallegoor TOTALEN 8050 JACHT-GEBRUIKSRECHTEN Boom kamp/kasselderkerkpad Bruggink/Wissinklaan Winkelhorst cs/molenweg Went in k/tu instraat Rikkers/Turfweg Elsinghorst/Walstraat Veldhorst/Walstraat Sachtleven/Liem ersweg i icneioven/i bm2 1 urtweg TOTALEN 8100WONINGHUREN Weversveld 48, Wehl Walstraat 37, Doetinchem Walstraat 39, Doetinchem Walstraat 41, Doetinchem Walstraat 43, Doetinchem Walstraat 45, Doetinchem TOTALEN te vorderen vooruitontv te ontvangen in saldo kolom ontvangen in te vorderen bijlage II vooruitontv

22 llilè lê tl) tè é litlll \i f é \A lè OVERZICHT BELEGGINGEN VIA BANK 2007 bijlage III Omschrijving saldo per saldo per te ontv. rente over 2006 te ontv. rente over 2007 totaal kolom 3 en 4 ontvangen in 2007 te ontvangen OBLIGATIES 7,5% Nederland 1993/2023 (nominale waarde ) afschrijving aank.boven pari ,5% Nederland 1998/2028 (nominale waarde ) afschrijving aank.boven pari ,5% Nederland 2000/2010 (nominale waarde ) afschrijving aank.boven pari % ING Perpetual Securities II (nominale waarde ) suototaai l./öb.ö// Ö öb b1.bö öu.y4y /U.öcS4 BANKREKENINGEN Rabo Spaar Vrij Rekening Rabo Rekening-Courant subtotaal ayy übö U 13./2U 13.72U 13./2U TOTALEN

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2010 Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 7 juni 2011 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Es huis REGISTERACCOUNTANTS

Es huis REGISTERACCOUNTANTS Es huis REGISTERACCOUNTANTS Stichting Vrienden van De Klup Twente T.a.v. het bestuur Berlagelaan 2 7606 ST ALIVIELO Institutenweg 41 7521 PH Enschede Postbus 474 7500 AL.Enschede Tel. (053) 431 SS 65 Fax

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V.

Renpart Vastgoed Management B.V. Renpart Vastgoed Management B.V. Jaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Management B.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rvm @RenpartVastgoed INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Verslag van de Directie...

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken 2009... 3 1.1. Afgeronde onderzoeken... 3 1.2.

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb 2009 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 37e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

VERENIGING AEGON JAARVERSLAG 2001

VERENIGING AEGON JAARVERSLAG 2001 VERENIGING AEGON JAARVERSLAG 2001 VERENIGING AEGON Postbus 202 2501 CE 's-gravenhage Telefoon: 070-3448288 Fax: 070-3477929 E-mail: Secretariaat@VerenigingAEGON.nl Statutair gevestigd te 's-gravenhage

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer Jaarverslag 2012 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 16 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie