GASTHUIS FONDS. Uw brief Betreft Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GASTHUIS FONDS. Uw brief Betreft Datum"

Transcriptie

1 S T I C H T I N G GASTHUIS FONDS D O E T I N C H E M Secretariaat: Louise de Colignystraat GD Doetinchem tel.: " De gemeenteraad van Doetinchem tav dhr.mr. CJ. van der Haar Postbnus HA Doetinchem Uw brief Betreft Datum : Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2007 : 27 juni 2008 Geachte heer Van der Haar, Bijgaand treft u de jaarrekening 2007 en het jaarverslag 2007 van het Gasthuisfonds Doetinchem aan. In onze statuten is opgenomen dat wij deze stukken ter goedkeuring aan bieden aan de gemeenteraad. Wij stellen het zeer op prijs om de goedkeuring schriftelijk te ontvangen. Op de aanbieding van de jaarstukken (incl. begrotingen) van voorgaande jaren hebben wij helaas nog geen reactie gehad, behoudens een ontvangstbevestiging. Is het mogelijk om ook hierop nog een schriftelijke goedkeuring te ontvangen? Hoogachtend, Het college van provisoren, De secretaris, De voorzitter, i.a.a. archief

2 S T I C H T I N G GASTHUIS FONDS D O E T I N C H E M JAARVERSLAG 2007 In het verslagjaar heeft het college van provisoren maandelijks vergaderd, met uitzondering van de maand augustus. In de vergaderingen worden voorstellen van het College van Provisoren behandeld, die zijn voorbereid door het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en rentmeester. De uitvoering van de besluiten van het College van Provisoren geschiedt door het dagelijks bestuur. In 2007 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. bestuurszaken 2. aanvragen om financiële hulp van personen of instellingen 3. onroerend goed aangelegenheden 4. financiën 5. publiciteit 1. Bestuurszaken '..... Per 1 januari 2007 zijn een tweetal nieuwe provisoren met hun werk voor het Gasthuisfonds begonnen, ter vervulling van een tweetal vacatures die sinds april 2007 zijn ontstaan. Ondanks herhaald verzoek is in het verslagjaar 2007 geen officiële benoemingsbrief van de gemeente Doetinchem ontvangen. Evenmin wordt gereageerd op de toegestuurde begrotingen en jaarrekeningen, die statutair de goedkeuring van de gemeenteraad behoeven. Het college van Provisoren heeft naar de wethouder meermalen haar onvrede hierover uitgesproken, maar dit heeft nog geen resultaat opgeleverd. In verslagjaar heeft het Gasthuisfonds meegedacht met het opstellen van een nieuw armoedebeleid. Om die reden heeft er in het verslagjaar geen bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de wethouder sociale zaken van de gemeente Doetinchem, omdat door het Gasthuisfonds gesignaleerde knelpunten ingebracht zijn bij de luisterzitting. In het verslagjaar heeft een delegatie van het college een bezoek gebracht aan de Minnimannamarkt en besloten een eenmalige gift beschikbaar te stellen voor de inrichting van het nieuwe pand aan de C. Missetstraat. 2. Aanvragen om financiële hulp van personen en instellingen Behandeld werden 218 aanvragen (2004:165; 2005:231; ) Daarvan werden afgewezen cq ingetrokken 65 aanvragen (2004: 65; 2005: 65; 2006:80) Toegewezen werden 153 aanvragen tot een totaalbedrag van (2004: ; 2005: ;2006: ,-) Het aantal aanvragen daalde in 2007 voor het eerst sinds jaren van alleen stijgingen. De oorzaak daarvan is niet onderzocht. Aan de behandeling ging als regel een nader deskundig onderzoek vooraf met huisbezoek. In de aanvragen wordt vooral verzocht om duurzame gebruiksgoederen (koelkast, wasmachine), vloerbedekkingen, bedden en meubilair. Ook wordt veel om fietsen gevraagd. Ondanks het besluit van het college om per 1 januari 2007 geen aanvragen meer in behandeling te nemen voor vergoeding van complete woningrichtingen voor STOOG-cliënten zijn er in het verslagjaar nog wel een tiental aanvragen binnengekomen, die werden afgewezen en doorverwezen naar de gemeente. In 2006 zijn wederom door diverse vrijwilligersgroepen ouderenmiddagen georganiseerd, waarvoor door het Gasthuisfonds een financiële bijdrage werd geleverd. De Muziekschool en de gemeente Doetinchem zijn op de hoogte gesteld van het besluit van het college om per 1 januari 2008 geen muzieklessen meer te vergoeden, nu de gemeente van het rijk hiervoor een doeluitkering ontvangt. Een wel heel merkwaardige aanvraag kwam binnen met het verzoek om gelden beschikbaar te stellen voor het kunnen betalen van een identiteitsbewijs, nodig om

3 een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen bij de gemeente. 3..Onroerend goed Het Gasthuisfonds werd uitgenodigd voor het bijwonen van een voorlichtingsavond over de nieuwbouwplannen aan de Dr.Huber Noodtstraat en de Heezenstraat. Door de impact van dit grote brouwproject op de woningen aan de Walstraat en de overlast die de huurders van deze woningen structureel en tijdens de bouw zullen ondervinden, is besloten een juridisch adviseur in de arm te nemen. Inmiddels is met de projectontwikkelaar en de huurders overeenstemming bereikt over de voorwaarden en is een financiële vergoeding toegezegd. Door de wijziging van de pachtwet zullen de pachtopbrengsten afnemen, hetgeen zijn uitwerking zal hebben op de hoogte van het uitkeringsfonds. 4. Financiën Na afloop van elk kwartaal heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur onderzoek plaatsgevonden naar de financiële bescheiden. Voor het overige werd de stand van de financiën in elke vergadering van het College van Provisoren zorgvuldig behandeld. De ingediende aanvragen konden binnen het daarvoor beschikbare budget worden opgevangen. Ion het verslagjaar is wederom een schenking van 2000,-- ontvangen van het C&A filiaal Doetinchem. Het Gasthuisfonds heeft naar aanleiding van de wijziging van de Successiewet per 1 januari 2008 een erkenning aangevraagd als erkende instelling van algemeen nut. Deze erkenning is toegekend, waardoor eventuele schenkingen aan het Gasthuisfonds vrij zullen blijven van het betalen van successierechten. 5. Publiciteit De website van het Gasthuisfonds is geactualiseerd en in het verslagjaar zijn nieuwe folders verschenen van het Gasthuisfonds. Naar aanleiding van het jaarverslag 2006 werd actief de publiciteit gezocht, om het bestaan van het Gasthuisfonds onder een groter publiek bekend te maken. Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Provisoren op 18 juni Het College van Provisoren De secretaris, Mr. J.W.T. Emaus De voorzitter, GJ. Leerink

4 Stichting Gasthuisfonds Doetinchem JAARREKENING 2007

5 Inhoud A. Balans per 31 december 2007 B. Exploitatierekening over 2007 C. Memorie van toelichting behorende bij de balans en exploitatierekening D. Accountantsverklaring Bijlagen: I. Overzicht onroerend goed n. Overzicht pachten, jacht-/gebruiksrechten en huren EI. Overzicht bankbeleggingen

6 BALANS ACTIVA Onroerend goed - gronden Onroerend goed - gebouwen Effecten Vorderingen Banken TOTAAL PASSIVA Kapitaal Voorzieningen Uitkeringsfonds Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen TOTAAL

7 EXPLOITATIEREKENING Begroting BATEN Pachtopbrengsten Huuropbrengsten Rentebaten TOTAAL Begroting LASTEN Lasten gronden Lasten gebouwen Administratiekosten Beheerskosten Overige lasten Resultaten boekjaar TOTAAL

8 Memorie van toelichting behorende bij de balans per en de exploitatierekening over 2007 Algemeen. In afwijking van het voorgaande jaar zijn op de balans de Koersverschillen Effecten opgenomen onder Kapitaal en niet onder de Voorzieningen. Ook bij de balanscijfers 2005 en 2006 van de jaarrekening zijn deze in overeenstemming gebracht. Voor het overige zijn bij de verantwoording in de jaarrekening over 2007 dezelfde uitgangspunten gehanteerd als het voorgaande jaar. De jaarrekening geeft een inzicht in de vermogenssituatie, het vermogensbeheer en de besteding van de revenuen van het vermogen conform de statuten. Per jaarultimo zijn de boekwaarden van het onroerend goed geactualiseerd. De huuraanpassing van de woningen in 2007 is verwerkt in de resultatenrekening. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: - Het onroerend goed wordt geactiveerd tegen de actuele waarde. Dit is voor het Gasthuisfonds de geldende waarde in verhuurde/verpachte staat welke wordt gesteld op 60% van de vrije verkoopwaarde. Verschillen worden geboekt via de kapitaalrekening. - De waarden van de gebouwen worden opgenomen in overeenstemming met de door de overheid vastgestelde getaxeerde WOZ-waarden van de gebouwen. Voor het boekjaar 2007 zijn opgenomen de waarden met peildatum 1 januari Aangekochte gebouwen na de laatste vaststelling van de WOZ-waarde, bestemd voor de verhuur, worden gewaardeerd tegen 60% van de aanschafwaarde inclusief kosten. - De waarde van de landbouwgronden zijn vastgesteld volgens prijzen gewogen gemiddeld in Nederland in overeenstemming met de gepubliceerde waarden van het betreffende jaar. Aangekochte landbouwgronden in het afgelopen boekjaar bestemd voor de verpacht worden gewaardeerd in overeenstemming met de al verpachte gronden. - De melkquota in eigendom verbonden aan de gronden worden p.m. opgenomen. - De exploitatie van de gebouwen wordt periodiek bezien. Mede op basis van onderhoud, doelmatigheid en rentabiliteit wordt het aanhouden of vervreemden van de gebouwen afgewogen.

9 Voor onderhoud gebouwen wordt jaarlijks een voorziening opgenomen ten laste van de resultatenrekening. Vanaf 1994 is dit tot nader order gesteld op 2% van de verzekerde herbouwwaarde. De jaarlijkse onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. Aan de hand van de onderhoudsplanning kan de voorziening worden aangepast indien dat wenselijk is. Aanpassing van de voorziening vindt eveneens plaats bij mutatie in de gebouwen. Effecten worden opgenomen tegen de beurskoers geldend per 31 december van elk jaar. Afwijkingen op nominale waarden worden verantwoord op de rekening Koersverschillen Effecten. De meer of minderprijs ten opzichte van de nominale waarde bij aankoop van obligaties wordt evenredig verrekend door jaarlijkse af-/bijschrijving over de resterende looptijd. Verrekening vindt plaats via de rekening Rentebaten Effecten waardoor beter inzicht wordt verkregen in het rendement. Indien geen einddatum is vastgesteld wordt geen afschrijving toegepast en wordt het koersresultaat bij verkoop in de exploitatie opgenomen. Ter voldoening aan de statutaire verplichting tot in standhouding van het vermogen wordt een inflatiecorrectie toegepast over het kapitaal en voorzieningen vermindert met de waarde van het onroerend goed per 1 januari van elk jaar. Deze correctie wordt jaarlijks ten laste van de exploitatierekening gebracht. Over de waarde van het onroerend goed wordt vooralsnog geen inflatiecorrectie toegepast daar historisch is gebleken dat de waardevermeerdering voldoende is geweest om de inflatie te compenseren. Hierbij wordt uitgegaan van een normaal onderhoud aan de gebouwen waarvoor jaarlijks een voorziening wordt opgenomen. - Resultaten uit mutaties in beleggingen onroerend goed, voor zover afwijkend van de boekwaarde, worden geboekt op de kapitaalrekening. De revenuen van alle beleggingen worden onder aftrek van de kosten als resultaat jaarlijks toegevoegd aan het uitkeringsfonds. Alle uitkeringen aan giften en bijdragen worden jaarlijks ten laste van het uitkeringsfonds gebracht.

10 Toelichting Balans. 1. ACTIVA 1.0. Onroerende goed -landbouwgronden (zie bijlage I) KasselderkerkpadYWissinklaan te Sinderen Wissinklaan te Sinderen Liemersweg te Doetinchem Steverinkstraat te Gaanderen Pierikstraat/Kerkstraat te Gaanderen Tuinstraat te Gaanderen Landstraat te Heelweg Turfweg te Doetinchem Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Totaal Ha Mutaties landbouwgronden in 2007: In 2007 zijn er geen mutaties in de landbouwgronden 1.1. Onroerend goed -gebouwen (zie bijlage I) Walstraat te Doetinchem Weversveld 48 te Wehl Totaal Ha Ha Ha Mutaties gebouwen in 2007: In 2007 zijn er geen mutaties in de gebouwen.!...

11 1.3. Effecten aankoop 1996 aankoop 1997 aankoop 1999 aankoop 2000 aankoop 2000 aankoop 2006 aankoop obligaties 7,5% Ned. 1993/2023 a 100, obligaties 7,5% Ned. 1993/2023 a 104, obligaties 7,5% Ned. 1993/2023 a 112, obligaties 5,5% Ned. 1998/2028 a 106, obligaties 5,5% Ned. 1998/2028 a 91, obligaties 5,5% Ned.2000/2010 a 100, obligaties 0% ING Perpetual II a 102,70 E Beurswaarde obligaties 5,5% 2000/10 nominaal a 103, Beurswaarde obligaties 7,5% 1993/23 nominaal a 131, Beurswaarde obligaties 5,5% 1998/28 nominaal a 111, Beurswaarde obligaties 0% ING Perpetual nom a 97, Beurswaarde totaal Vorderingen Te ontvangen huur (zie bijlage II) Te ontvangen pachten (zie bijlage II) Te ontvangen j acht-/gebruiksrechten (zie bij lage II) Te ontvangen rente effecten (zie bijlage Hl) Overige debiteuren Saldo Banken Rabobank, Rekening-courant Rabobank, Spaar Vrij Rekening -/ Saldo

12 3. PASSIVA 3.0. Kapitaal Kapitaalrekening Saldo Ontvangen donatie Herwaardering gronden per ,6% inflatiecorrectie over Saldo kapitaalrekening Koersverschillen effecten Aankoop ,5% Ned.2000/2010 nominaal Aankoopprijs boven pari 405 Afschrijving aankoop boven pari t/m /- 285 Afschrijving 2007 (1/10 deel van 405 t/m 2009) -Jz 40 Saldo effecten rekening Aankoop 1995/96/97-7,5% Ned. 1993/23 nominaal Aankoopprijs boven pari Afschrijving aankoop boven pari t/m / Afschrijving 2007 (1/25 deel t/m 2022) -/- 666 Saldo effecten rekening Aankoop 1999/2000-5,5% Ned. 1998/28 nominaal Aankoopprijs boven pari Aankoopprijs onder pari / Aankoopprijs boven pari Afschrijving aankoop boven pari t/m / Afschrijving 2007 (1/28 deel t/m 2027) -/- 947 Saldo effecten rekening Aankoop 2006-ING Perpetual Securetiesn nominaal Aankoopprijs boven pari Saldo effectenrekening _ Totaal saldo effecten Boekwaarde effecten per Saldo Koersverschillen effecten Kapitaal per

13 3.1. Voorzieningen Voorziening onderhoud gebouwen Saldo Gepleegd onderhoud 2007 Bijdragen onderhoudfonds Voorziening 2% van de herbouwwaarde over 2007 Saldo voorziening onderhoud gebouwen Specificatie voorziening onderhoud gebouwen : Voorziening Walstraat Doetinchem t/m Voorziening % over de herbouwwaarde Bijdragen onderhoudfonds 144 Gepleegd onderhoud / Saldo voorziening Walstraat op Voorziening Weversveld 48 Wehl t/m Voorziening % over de herbouwwaarde Gepleegd onderhoud A 0 Saldo voorziening Weversveld 48 op Saldo voorziening onderhoud gespecificeerd Uitkeringsfonds Saldo Uitkeringen in 2007 Saldo Toevoeging resultaat 2007 Saldo Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen huur (zie bijlage II) Vooruit ontvangen pachten (zie bijlage II) Vooruit ontvangen jachtpacht (zie bijlage II) Saldo

14 SÖ 3.5. Nog te betalen Rente/kosten bank 4 e kwartaal 2007 Site Woondiensten Site Woondiensten Site Woondiensten Lococensus Nog te betalen uitkeringen Saldo EXPLOITATIERESULTAAT Het resultaat over 2007 wordt toegevoegd aan het uitkeringsfonds (zie 3.3.) Toelichting Exploitatierekening 4. LASTEN 4.1. Lasten gronden Waterschapslasten minus bijdrage pachters Belastingen gronden Totaal Lasten gebouwen Verzekeringen gebouwen Onderhoud gebouwen Belastingen gebouwen Totaal

15 1=9- fes fes fes fes fes 4.3. Administratiekosten Kantoorbenodigdheden Porto-/kopie-/telefoonkosten Accountantskosten Advieskosten Administratiekosten derden Bankkosten Overige administratiekosten Totaal De accountantskosten betreffen de uitgevoerde werkzaamheden in 2007 aan op de boekhouding en jaarrekening controle in fes fes fes De administratiekosten derden betreffen de verzorging van de boekhouding opmaken van de jaarrekening over het jaar Beheerskosten Representatiekosten Presentievergoedingen provisoren Diverse kostenvergoedingen Overige beheerskosten Totaal Bij de overige kostenvergoedingen zijn o.a. kostenvergoedingen aan secretaris, rentmeester en rapporteur opgenomen Overige lasten en het rpi % F Provisie en kosten effecten Inflatiecorrectie 2007: kapitaal voorzieningen minus - gronden minus - gebouwen ,6% inflatie over totaal / / Totaal I rp 12

16 fes BATEN Pachtopbrengsten (zie bijlage E) E~s Pacht Kasselderkerkpad, Sinderen Pacht Wissinklaan, Sinderen Pacht Liemersweg, Doetinchem Pacht Pierikstraat, Gaanderen Pacht Tuinstraat/Steverinkstraat, Gaanderen Pacht Landstraat, Heelweg Pacht Turfweg, Doetinchem Jacht-/Gebruiksrechten Totaal Huuropbrengsten (zie bijlage II) ft si Walstraat 37, Doetinchem Walstraat 39, Doetinchem Walstraat 41, Doetinchem Walstraat 43, Doetinchem Walstraat 45, Doetinchem Weversveld 48, Wehl Totaal Rentebaten (zie bijlage III) ET"! Rentebaten spaarrekening Rentebaten effecten Totaal ! > -< ETSS r 13

17 Deloitte Deloitte Accountants B.V. Edisonstraat RE Doetinchem Postbus AH Doetinchem Tel: (0314) Fax: (0314) Aan het college van provisoren van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem Datum 15 mei 2008 Behandeld door J.W. Garretsen RA Kenmerk Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2007 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem te Doetinchem bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de exploitatierekening over 2007 met de toelichting gecontroleerd. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving, die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de jaarrekening 2007 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgemaakt in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu

18 Deloitte 15 mei Overige aspecten - beperking in gebruik (en verspreidingskring) De jaarrekening 2007 van Stichting Gasthuisfonds Doetinchem en onze accountantsverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor de college van provisoren en de raad van de gemeente Doetinchem en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deloitte Accountants B.V. was getekend J.W. Garretsen RA

19 Omschrijving DOETINCHEM Turfweg Kwekerij grond weiland weiland DOETINCHEM Liemersweg weiland melkquotum HEELWEG Landstraat bouwland Overzicht onroerend goed per Pachter/huurder en aankoopjaren E.G.M. Ticheloven Doetinchem 1882/ /1927 A, Smallegoor Doetinchem 1882/1927 A.W. Giesen Wehl kg Maatschap Gussinklo Heelweg '64/ll-02-' SINDEREN E.A.J. Berendsen Kasselderkerkpad Sinderen bouw-/weiland+bos weiland N.B. Kylstra Sinderen weiland+bos melkquotum kg Wissinklaan E.A.J. Berendsen Sinderen weiland bijlage 1 Taxatiewaarden *) Kadastraal Grootte verpacht/ vrij te bekend in hectare verhuurd aanvaarden ambt Doetinchem D D D D D D subtotaal D2344gedeeltelijk D2344gedeeltelijk totaal Ambt Doetinchem A7763 A7766 A totaal gemeente Varsseveld H K4 K totaal gemeente Varsseveld B B B B7080 B B6794gedeeltelijk subtotaal B6794gedeeltelijk subtotaal C totaal transporteren Omschrijving Pachter/huurder en aankoopjaren totalen Kadastraal bekend Grootte Taxatiewaarden in hectare verpacht/ vrij te

20 transport GAANDEREN Ruiken/B eekman Tuinstraat Gaanderen huisperceel erfpacht bouw- /weiland Steverinkstraat bouw- /weiland Pierikstraat/ Kerkstraat weiland Ruiken/B eekman R.G.Maas,Gaanderen Ruiken/Beekman Gaanderen totalen Ambt Doetinchem H1782 H1783 H1724 Hl 120 H734 H1767 subtotaal H1784 H1751 subtotaal totaal H H H H H H1907gedeeltelijl: subtotaal H1907gedeeltelijl: subtotaal OU verhuurd aanvaarden U9 Landbouwgronden totaal *) Waardering agrarische gronden 2UU/ per ha t: DOETINCHEM Waistraat woningen Waistraat 37 Waistraat 39 Waistraat 41 Waistraat 43 Waistraat 45 Waistraat 45 Waistraat Waistraat BT Doetinchem v/d Loos Clabbers Krahmer Vels Klein Tank Stad Doetinchem C1740 C1741 C1742 C1743 C1744 C2445 C1944 C2601 subtotaal UU WEHL Weversveld 48 woning Jansen Wehl H Woningen totaal

21 Overzicht van pachten, jacht-zgeruiksrechten en huren 2007 Omschrijving 8000 PACHTSOMMEN 8001 Kasselderkerkpad, Sinderen Berendsen Kylstra 8002 Wissinklaan, Sinderen Berendsen 8003 Liemersweg, Doetinchem Giesen 9005 Pierikstraat,Gaanderen Ruiken 8006 Tuinstraat-Steverinkstraat Ruiken, erfpacht ha pacht ha pacht ha jaarpacht ha Maas 8007 Landstraat, Heelweg Gussinklo Hartemink 8008 Turfweg, Doetinchem Ticheloven Ticheloven/15m2 Smallegoor TOTALEN 8050 JACHT-GEBRUIKSRECHTEN Boom kamp/kasselderkerkpad Bruggink/Wissinklaan Winkelhorst cs/molenweg Went in k/tu instraat Rikkers/Turfweg Elsinghorst/Walstraat Veldhorst/Walstraat Sachtleven/Liem ersweg i icneioven/i bm2 1 urtweg TOTALEN 8100WONINGHUREN Weversveld 48, Wehl Walstraat 37, Doetinchem Walstraat 39, Doetinchem Walstraat 41, Doetinchem Walstraat 43, Doetinchem Walstraat 45, Doetinchem TOTALEN te vorderen vooruitontv te ontvangen in saldo kolom ontvangen in te vorderen bijlage II vooruitontv

22 llilè lê tl) tè é litlll \i f é \A lè OVERZICHT BELEGGINGEN VIA BANK 2007 bijlage III Omschrijving saldo per saldo per te ontv. rente over 2006 te ontv. rente over 2007 totaal kolom 3 en 4 ontvangen in 2007 te ontvangen OBLIGATIES 7,5% Nederland 1993/2023 (nominale waarde ) afschrijving aank.boven pari ,5% Nederland 1998/2028 (nominale waarde ) afschrijving aank.boven pari ,5% Nederland 2000/2010 (nominale waarde ) afschrijving aank.boven pari % ING Perpetual Securities II (nominale waarde ) suototaai l./öb.ö// Ö öb b1.bö öu.y4y /U.öcS4 BANKREKENINGEN Rabo Spaar Vrij Rekening Rabo Rekening-Courant subtotaal ayy übö U 13./2U 13.72U 13./2U TOTALEN

Hierbij bieden wij u ter definitieve vaststelling aan de jaarrekening 2005 en ter kennisname het jaarverslag 2005.

Hierbij bieden wij u ter definitieve vaststelling aan de jaarrekening 2005 en ter kennisname het jaarverslag 2005. S T I C H T I N G GASTHUIS FONDS D O E T I N C H E M Secretariaat: Louise de Colignystraat 5 7001 GD Doetinchem tel.:0314-345363 vottfw.gasttnjisfonds.nl De gemeenteraad van Doetinchem Uw brief Betreft

Nadere informatie

GASTHUIS FONDS. Secretariaat: Louïse de Colignystraat GD Doetinchem tel.:

GASTHUIS FONDS. Secretariaat: Louïse de Colignystraat GD Doetinchem tel.: S T I C H T I N G GASTHUIS FONDS D O E T 1 N C H E Secretariaat: Louïse de Colignystraat 5 7001 GD Doetinchem tel.: 0314-345363 www.gasthuisfonds.nl email: info@gasthuisfonds.nl Gemeenteraad van Doetinchem

Nadere informatie

03v GASTHUIS FONDS. fejt , 11 m\ ^f &ÖL

03v GASTHUIS FONDS. fejt , 11 m\ ^f &ÖL T I C H T I N G GASTHUIS FNDS D E T I N C H E M Gemeenteraad van Doetinchem Tav de Griffie Postbus 9020 7000 HA Doetinchem Louise de Colignystraat 5 7001 GD Doetinchem T0314 345363 (na 18.00 uur) www.gasthuisfonds.nl

Nadere informatie

GASTHUIS FONDS MEI Louise de Colignystraat GD Doetinchem T (na uur)

GASTHUIS FONDS MEI Louise de Colignystraat GD Doetinchem T (na uur) .B.. ffls _s_ S T I C H T I N G GASTHUIS FNDS D E T I N C H E M Gemeenteraad van Doetinchem Tav de Griffie Postbus 9020 7000 HA Doetinchem Louise de Colignystraat 5 7001 GD Doetinchem T0314 345363 (na

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M2-2012 31-12-2011. Activa. Vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294

2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M2-2012 31-12-2011. Activa. Vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) Activa 3M2-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2016 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2012. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2012 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2004

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2004 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2004 Alphen aan den Rijn, Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2004 3 Staat

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012

Stichting Kilimanjaro Media. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 34303511 Datum: 19 maart 2013 Aantal exemplaren: 3 Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 4 Samenstellingsverklaring 5 Financiële positie 6 Grafische weergave

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016 STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus 13 3500 AA UTRECHT JAARREKENING 2016 1 Naam Vestigingsplaats : Stichting Michel Keijzerfonds : UTRECHT BALANS PER 31-12-2016 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2005

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2005 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven financieel verslag 2005 JAARREKENING 2005 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2005 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP

JAARREKENING 2014. Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP JAARREKENING 2014 Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein 18 2391 BD HAZERSWOUDE-DORP Zoeterwoude, 7 april 2015 Referentie : LS/MV/SAR/MvK/537 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt U de door mij verzorgde

Nadere informatie

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2006

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2006 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven financieel verslag 2006 JAARREKENING 2006 1 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2006 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

STICHTING WERK AAN DE KORTE UITWEG JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Algemene toelichting 2. Balans per 31 december

STICHTING WERK AAN DE KORTE UITWEG JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Algemene toelichting 2. Balans per 31 december STICHTING WERK AAN DE KORTE UITWEG JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene toelichting 2 Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 4 Toelichting op de aktiva per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN

STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN JAARREKENING 2012 STICHTING KASTEEL DE HAAR, VLEUTEN - DE MEERN INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten 2012 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015

STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015 STOOM STICHTING NEDERLAND JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 2015 Pagina A. Balans per 31 december 2015 1 B. Resultatenrekening over 2015 2 C. Toelichting op de balans per 31 december 2015 3-6

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

JAARREKENING van. STICHTING EURYTHMIE te. Den Haag

JAARREKENING van. STICHTING EURYTHMIE te. Den Haag JAARREKENING 2015 van STICHTING EURYTHMIE te Den Haag 8 Inhoud: pagina DIREKTIEVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Resultaat 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015 5 2. Exploitatierekening 2015 7 3. Toelichting

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen Financieel verslag 2015 Stichting Join Our Mission Polen Kockengen INHOUD 1 Bestuursverslag 2015... 1 2 Jaarrekening... 3 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 3 2.2 EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting "Hulp aan Roemenië" Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN

Stichting Hulp aan Roemenië Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN Stichting "Hulp aan Roemenië" Touwslagersbaan 30j 6602 AL WIJCHEN JAARREKENING 2014 Wijchen, 19 mei 2015 Geacht bestuur, Ingevolge de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarstukken

Nadere informatie