Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi"

Transcriptie

1 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar

2 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...7 B Communication and Media Erasmus Universiteit Rotterdam...8 B Criminologie (voltijd)...10 B Criminologie (deeltijd)...13 B Diergeneeskunde Universiteit Utrecht...16 B Geneeskunde...18 B International Business Universiteit Maastricht...21 B Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie Rijksuniversiteit Groningen...23 B Klinische Technologie Universiteit Twente...25 B Psychologie (voltijd)...28 B Tandheelkunde...31 Wetenschappelijk onderwijs...34 Instellingsfixus...34 B Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen...35 B Bestuurs- en Organisatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam...38 B Biomedische Wetenschappen Universiteit Leiden...41 B Biomedische Wetenschappen Universiteit Utrecht...44 B Biomedische Wetenschappen Universiteit van Amsterdam...47 B Biomedische Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam...50 B Biomedische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen...53 B Bouwkunde Technische Universiteit Delft...56 B Economie Universiteit van Tilburg...59 B Economie en Bedrijfseconomie Universiteit Maastricht...62 B Fiscaal Recht (voltijd) Erasmus Universiteit Rotterdam...65 B Fiscaal Recht (deeltijd) Erasmus Universiteit Rotterdam...68 B Industrieel Ontwerpen Technische Universiteit Delft...71 B Intern. Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam...74 B Intern. Business Administration Universiteit van Tilburg...77 B Life Science and Technology Rijksuniversiteit Groningen...80 B Psychologie (deeltijd) Universiteit Leiden...83 B Psychologie (deeltijd) Rijksuniversiteit Groningen...86 B Rechtsgeleerdheid (voltijd) Erasmus Universiteit Rotterdam...89 B Rechtsgeleerdheid (deeltijd) Erasmus Universiteit Rotterdam...92 Hoger Beroepsonderwijs...95 Ad Eventmanager Hogeschool van Utrecht...96 Ad Operationeel Sportmanagement Hanzehogeschool Groningen...99 B Communication and Multimedia Design Avans Hogeschool Breda - Tilburg B Communication and Multimedia Design Hogeschool van Utrecht B Communication and Multimedia Design Hogeschool Zuyd B Forensisch Onderzoek Hogeschool van Amsterdam B Fysiotherapie Avans Hogeschool Breda - Tilburg B Fysiotherapie Hogeschool Leiden B Fysiotherapie Hogeschool Rotterdam B Fysiotherapie Saxion Hogeschool Enschede B Fysiotherapie Hanzehogeschool Groningen B Fysiotherapie Hogeschool van Utrecht B Fysiotherapie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam B Fysiotherapie Fontys Hogescholen B Game Architecture and Design NHTV Internationale Hogeschool Breda B Huidtherapie Hogeschool van Utrecht B Huidtherapie Haagse HS/TH Rijswijk B Journalistiek Christelijke Hogeschool Windesheim B Journalistiek Fontys Hogescholen Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

3 B Journalistiek Christelijke Hogeschool Ede B Journalistiek Hogeschool van Utrecht B Kunst en Economie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht B Leraar vo 1e Gr Lichamelijke Opvoeding (voltijd) Christelijke Hogeschool Windesheim B Leraar vo 1e Gr Lichamelijke Opvoeding (deeltijd) Christelijke Hogeschool Windesheim B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Hanzehogeschool Groningen B Media, Informatie en Communicatie Hogeschool van Amsterdam B Medische Beeldv- & Radioth- Technieken Hanzehogeschool Groningen B Medische Hulpverlening Hogeschool van Utrecht B Medische Hulpverlening Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Mondzorgkunde Hanzehogeschool Groningen B Mondzorgkunde Hogeschool van Utrecht B Mondzorgkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Mondzorgkunde Hogeschool Inholland B Oefentherapie Cesar Hogeschool Utrecht B Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Katholieke Pabo Zwolle B Pedagogiek Hogeschool van Utrecht B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd) Chr. Hogeschool Windesheim B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (deeltijd) Chr. Hogeschool Windesheim B Sociaal Pedagogische Hulpverlening Hanzehogeschool Groningen B Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen B Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden B Toegepaste Psychologie Hanzehogeschool Groningen B Toegepaste Psychologie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Toegepaste Psychologie Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

4 TOELICHTING VERSLAGEN Numerus Fixus opleiding (alleen van toepassing op bepaalde opleidingen in het WO) Opleiding waarvoor een landelijke toelatingsbeperking geldt. Numerus Fixus instelling Opleiding aan één of meerdere instellingen waarvoor op basis van de instellingscapaciteit een toelatingsbeperking geldt. De toelatingsbeperkingen zijn vastgesteld op basis van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Gereserveerde plaatsen Het daadwerkelijk voor het studiejaar 2011/2012 aantal te verdelen plaatsen diende eerst verminderd te worden met de te reserveren en de geëffectueerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toe te laten gegadigden met een mbo, havo en vwoeindexamengemiddelde van een acht of hoger (klasse A). - Decentraal geselecteerde gegadigden. - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse gegadigden. - Eventueel in voorgaand(e) studieja(a)r(en) verstrekte voorlopige bewijzen van toelating voor: a. toets Nederlandse taal. Gegadigden met een buitenlandse vooropleiding kunnen slechts ingeschreven worden nadat ten genoegen van het instellingsbestuur bewijs is geleverd van voldoende kennis van de Nederlandse taal. Aan geselecteerde gegadigden die niet binnen de gestelde termijn aan deze eis kunnen voldoen, kan voor het betreffende studiejaar een voorlopig bewijs van toelating worden verstrekt. b. bijzondere omstandigheden. In bijzondere gevallen kan aan een geselecteerde gegadigde een voorlopig bewijs van toelating worden verstrekt. Daarbij moet worden gedacht aan een onvoorziene overmachtsituatie die inschrijving voor het betreffende studiejaar onmogelijk maakt. c. Hardheidsclausule uitgelote gegadigden Ten hoogste vijf procent van het aantal plaatsen per opleiding kan worden toegewezen aan gegadigden die zijn uitgeloot en waarbij deze uitloting een onbillijkheid van overwegende aard heeft opgeleverd. Bij een honorering van een verzoek wordt een voorlopig bewijs van toelating verstrekt dat betrekking heeft op het studiejaar, volgend op het studiejaar waarvoor een verzoeker is uitgeloot. Gegadigden Per 15 mei kan het aantal potentiële gegadigden vastgesteld worden dat toegelaten kan worden tot de lotingsprocedure. Dit aantal kan nog eventueel gecorrigeerd worden door administratieve onvolkomenheden en toegekende bezwaarschriften. In de loop van de lotingsprocedure (tot 25 september) kan het aantal gegadigden in de lotingsklassen B t/m E verminderd worden met: - gegadigden die zich om uiteenlopende redenen terugtrekken uit de lotingsprocedure of niet voldoen aan de gestelde eisen. - eventueel toegekende opleidingsplaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse gegadigden (deze gegadigden worden afgetrokken van de gegadigden in de lotingsklassen B t/m E en komen ten laste van de te reserveren plaatsen (zie boven)). - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating. (Deze gegadigden komen niet meer ten laste voor het betreffende studiejaar en worden dus afgetrokken van het aantal gegadigden.) Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

5 Lotingsresultaten Doordat de lotingsprocedure gekenmerkt wordt door verschillende mutaties, is de procedure opgedeeld in meerdere selectierondes. Alleen de overzichten van de eerste en laatste selectieronde zijn in het verslag opgenomen. 1 e selectieronde Bij de eerste selectieronde(n) zijn van een bepaald aantal gegadigden de examenresultaten nog niet bekend en/of moeten er nog toetsen i.v.m. vakkenpakketeisen afgelegd worden. Aangezien een aantal van deze gegadigden bij het later insturen van bewijsstukken ook voor een bewijs van toelating in aanmerking komen, moet in beginsel een aantal plaatsen gereserveerd worden. Deze eventuele reservering heeft als nadeel dat de beschikbare capaciteit niet direct benut kan worden. In overleg met de onderwijsinstellingen kan echter besloten worden de capaciteit in de 1 e selectieronde te verhogen, met als verwachting dat door terugtrekkingen en te verstrekken voorlopige bewijzen van toelating het aantal geplaatste gegadigden uiteindelijk weer op de oorspronkelijke capaciteit uitkomt. Het risico dat het aantal geplaatste gegadigden uiteindelijk (per 25 september) alsnog boven de numerus fixus uitkomt, wordt door de onderwijsinstellingen gedragen. Ingelote gegadigden Bij opleidingsfixi die aan meerdere instellingen worden gegeven ( Geneeskunde, Tandheelkunde en Criminologie), is het mogelijk dat voor de instelling van eerste voorkeur moet worden geloot. De toe te wijzen instelling is in dat geval afhankelijk van de instellingscapaciteit, het aantal gegadigden, toegekende lotnummer en ingedeelde lotingsklasse. Gegadigden die uitgeloot zijn voor de instelling van eerste voorkeur hebben twee mogelijkheden om eventueel alsnog in aanmerking te komen voor een bewijs van toelating voor de instelling van eerste voorkeur, t.w. : 1. ruiling 2. hardheidsclausule instelling Ruiling Gegadigden die uitgeloot zijn voor de instelling van eerste voorkeur hebben de mogelijkheid om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek in te dienen om het Bewijs van toelating te ruilen. De afdeling Loting van de IB-Groep beziet of ruiling mogelijk is. De volgorde van binnenkomst van een verzoek is hier bepalend voor de volgorde van afhandeling. Overigens is de dat een ruil gerealiseerd kan worden relatief klein, aangezien het merendeel van de gegadigden een bewijs van toelating heeft verkregen voor de instelling van eerste voorkeur. Hardheidsclausule instelling Ten hoogste 5% van het aantal plaatsen per opleiding kan worden toegewezen aan kandidaten die zijn uitgeloot voor de instelling van eerste voorkeur. Uitgangspunt bij de beoordeling van de verzoeken is dat de aangevoerde omstandigheden het voor de verzoeker (vrijwel) onmogelijk maken om de opleiding te beginnen aan de instelling waarvoor het bewijs van toelating is afgegeven. Uitgelote studenten Gegadigden die een bericht van uitloting ontvangen, hebben bij latere selectieronden een om alsnog een ingeloot te worden ( naplaatsing ). Het aantal gegadigden dat per 25 september nog was uitgeloot wordt aangegeven in het overzicht aantal malen uitgeloot. Tweede loting Als blijkt dat alle gegadigden voor een opleidings- of instellingsfixus zijn geselecteerd en er alsnog opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, kan een tweede loting plaatsvinden. Aan Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

6 deze tweede loting kunnen alleen aanstaande studenten deelnemen, die uitgeloot zijn voor de opleiding of instelling van eerste voorkeur. Deze studenten worden bij hun uitloting schriftelijk geïnformeerd voor welke opleidingen of instellingen er een (mogelijke) tweede loting wordt uitgevoerd. Opvullen restplaatsen Als blijkt dat ook na uitvoering van een tweede loting alle gegadigden zijn geplaatst en er alsnog plaatsen onbenut zijn, worden deze restplaatsen zoveel mogelijk benut door gegadigden die zich weliswaar hadden aangemeld, maar niet hadden voldaan aan de gestelde termijnen. Overzicht tweede voorkeur na uitloting Doordat studenten zich nu aanmelden via Studielink en de vrije opleidingen bij uitloting niet meer in Rasp worden geregistreerd is het niet meer mogelijk om een overzicht aan te leveren met tweede voorkeur opleidingen na uitloting. Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

7 Wetenschappelijk onderwijs Opleidingsfixus Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

8 B Communication and Media Erasmus Universiteit Rotterdam NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 130 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 1 - Decentraal : 48 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 81 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 2 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 267 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 132 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 1 - Decentraal : 48 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 49 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 83 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

9 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 49% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 64 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 98% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Totaal * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

10 B Criminologie (voltijd) NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 366 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 1 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 365 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 5 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 539 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 348 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 1 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 346 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

11 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 98% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 50 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 6 6 C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Totaal geplaatst 347 Aantal plaatsen onbezet : 19 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 0 Aantal geplaatst: 0 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 80 Aantal geplaatst : 12 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

12 OVERZICHT PER 25 september 2011 Instelling Capaciteit 1e loting 2e loting Wachtlijst Totaal geplaatst Un Leiden EU Rotterdam VU Amsterdam Totaal Aantal plaatsen onbezet : 7 VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: 12 Aantal gerealiseerde ruilingen: 2 VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: 4 Aantal toegewezen verzoeken: 1 25% Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

13 B Criminologie (deeltijd) NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 40 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : + - Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 40 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 26 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 10 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 0 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 10 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

14 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 1 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 0 0 C 8 8 D 1 1 E 1 1 Totaal Totaal geplaatst 10 (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Aantal plaatsen onbezet : 30 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 1 Aantal geplaatst: 1 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 19 Aantal geplaatst : 6 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

15 OVERZICHT PER 25 september 2011 Instelling Capaciteit 1e loting 2e loting Wachtlijst Totaal geplaatst Un Leiden EU Rotterdam VU Amsterdam Totaal Aantal plaatsen onbezet : 3 VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: 0 Aantal gerealiseerde ruilingen: 0 VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: 0 Aantal toegewezen verzoeken: 0 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

16 B Diergeneeskunde Universiteit Utrecht NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 225 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 16 - Decentraal : 55 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 150 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 3 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 727 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 418 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 16 - Decentraal : 55 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 345 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

17 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 26% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 20 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 43% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Totaal Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

18 B Geneeskunde NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 2780 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 10 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 1571 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 23 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 8539 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 6437 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 10 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 5237 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

19 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 23% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 315 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 30% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x x x Totaal Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

20 OVERZICHT INGELOTE STUDENTEN Instelling 1e VK 2e VK 3e VK 4e VK Overig Capaciteit Decentraal Cat A Totaal RU Leiden RU Groningen UN Utrecht EU Rotterdam UN Maastricht UN van Amsterdam VU Amsterdam KU Nijmegen Totaal VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: Aantal gerealiseerde ruilingen: % * Door tijdelijke verhoging van de capaciteit zijn er uiteindelijk 10 bewijzen van toelating boven de Numerus Fixus afgegeven. VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: Aantal toegewezen verzoeken: % Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

21 B International Business Universiteit Maastricht NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 600 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 9 - Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating 2 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 307 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 8 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 1313 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 811 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 9 - Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 520 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

22 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 41% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 505 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 57% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Totaal Door verhoging van de capaciteit in de 1e lotingsronde zijn er uiteindelijk 74 bewijzen van toelating boven de Numerus Fixus afgegeven. Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

23 B Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie Rijksuniversiteit Groningen NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 240 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 14 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 226 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 1 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 587 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 306 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 14 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 14 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 292 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

24 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 42% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 121 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 77% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Totaal * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

25 B Klinische Technologie Universiteit Twente NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 120 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 9 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 111 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 104 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 88 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 9 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 9 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 79 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

26 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 2 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 4 4 C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Totaal geplaatst 88 Aantal plaatsen onbezet : 32 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 17 Aantal geplaatst: 17 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 5 Aantal geplaatst : 4 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

27 OVERZICHT PER 25 september 2011 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 11 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

28 B Psychologie (voltijd) NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 4815 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 49 - Decentraal : 1 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 4751 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 41 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 5724 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 4188 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 49 - Decentraal : 1 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 4064 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

29 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 855 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) 11 (Geëffectueerde voorlopige BvT) 3 (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) 1 (Decentraal) Totaal geplaatst 4128 Aantal plaatsen onbezet : 687 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 157 Aantal geplaatst: 157 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 924 Aantal geplaatst : 267 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

30 OVERZICHT PER 25 september 2011 Instelling Capaciteit 1e loting 2e loting Wachtlijst Decentr. Totaal geplaatst Un Leiden RU Groningen Un Utrecht EU Rotterdam UT Twente Un Maastricht Un v Amsterdam VU Amsterdam R.U. Nijmegen U v Tilburg Totaal Aantal plaatsen onbezet : 508 Instelling 1e VK Inst 2e VK Inst 3e VK Inst 4e VK Inst Overig Totaal geplaatst Un Leiden RU Groningen Un Utrecht EU Rotterdam UT Twente Un Maastricht Un v Amsterdam VU Amsterdam R.U. Nijmegen U v Tilburg Totaal Verzoeken ruiling instelling Aantal verzoeken tot ruiling: 113 Aantal gerealiseerde ruilingen: 33 29% Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

31 B Tandheelkunde NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 243 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 16 - Decentraal : 47 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 170 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 3 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 1334 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 975 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 16 - Decentraal : 47 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 908 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 490 juni 205 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 mei 205, nr. 76 houdende wijziging van

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

STUDIEKEUZE VWO 6 2015-2016

STUDIEKEUZE VWO 6 2015-2016 STUDIEKEUZE VWO 6 2015-2016 VERSIE 15 SEPTEMBER 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Studie kiezen... 3 2.1 Studie-oriëntatie verlof... 5 2.2 Studeren... 5 2.2.1 Verschil HBO en WO... 6 2.3 Tussenjaar

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo. 16 september 2013

Welkom. Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo. 16 september 2013 Welkom Welkom Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo 16 september 2013 Programma - Voorstellen - Het eindexamenjaar - Communicatie - Leven na Odulphus Voorstellen - Conrector Havo dhr. Beesems -

Nadere informatie

Gegevens instroom/uitstroom/doorstroom experimenten. Experimenten Ruim baan voor talent. Bijlage 4

Gegevens instroom/uitstroom/doorstroom experimenten. Experimenten Ruim baan voor talent. Bijlage 4 Gegevens instroom/uitstroom/doorstroom experimenten Experimenten Ruim baan voor talent Bijlage 4 1 Tabellen cijfers instroom, doorstroom en uitstroom EXPERIMENTEN SELECTIEVE TOELATING University College

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 12 september 2013

Ouderavond klas 6 12 september 2013 Ouderavond klas 6 12 september 2013 Programma Voorstellen Mededelingen over vervolgen van de opleiding na Odulphus Kennismaking met mentoren Even voorstellen Harrie van Harssel, conrector atheneum Luc

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

Kennis in kaart 2004. Gegevensbasis HOOP

Kennis in kaart 2004. Gegevensbasis HOOP Kennis in kaart 2004 Gegevensbasis HOOP H O O P Kennis in kaart 2004 Inhoud Inleiding 9 Ambities Transitie naar een kennissamenleving 13 Lectoren en gastdocenten uit het bedrijfsleven 13 Aantal afgestudeerden

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding Reglement inschrijving en voorbereiding Inleiding In het Reglement inschrijving en voorbereiding staan de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam.

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Essentieel voor het bevorderen van excellentie en het verbeteren van de participatie is de toelating tot het hoger onderwijs. Die heeft twee aspecten:

Essentieel voor het bevorderen van excellentie en het verbeteren van de participatie is de toelating tot het hoger onderwijs. Die heeft twee aspecten: Ruim baan voor talent 1. Inleiding Centraal in de visie van het kabinet staat de overtuiging dat versterking van het innovatievermogen in ons land met kracht ter hand moet worden genomen en dat het aanmoedigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 388 Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN UTRECHT, augustus 2010 INHOUD Conclusies 5 1 Inleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2005 GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling F.Steenkamp en M.Bos Een rapport voor handicap

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2004/2005 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten 2012-2013

Rapportage Toplijsten 2012-2013 Rapportage Toplijsten 2012-2013 www.qompas.nl Qompas StudieKeuze best bekeken open dagen en opleidingen Surrounded by Talent Top-50 Open Dagen Qompas StudieKeuze 2012-2013 1 - Open dag Avans Hogeschool

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met

Nadere informatie

Versie 14/04/2014 Pagina 1

Versie 14/04/2014 Pagina 1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015. Bedenk dat in alle gevallen de tekst

Nadere informatie

INSTROOMNOTA vmbot 4havo

INSTROOMNOTA vmbot 4havo INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2014 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding 3 Procedure en Tijdpad 3 Contact 3 Toelatingscriteria

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie