Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi"

Transcriptie

1 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar

2 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...8 B Biomedische Wetenschappen...9 B Communication and Media Erasmus Universiteit Rotterdam...12 B Creative Technology Universiteit Twente...14 B Criminologie (voltijd)...17 B Diergeneeskunde Universiteit Utrecht...20 B Economie Universiteit van Tilburg...22 B Geneeskunde...25 B International Business...28 B Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie Rijksuniversiteit Groningen...31 B Klinische Technologie Universiteit Twente...33 B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Technische Universiteit Delft...36 B Psychologie...39 B Tandheelkunde...42 Wetenschappelijk onderwijs...45 Instellingsfixus...46 B Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen...47 B Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen...50 B Bestuurs en Organisatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam...53 B Bouwkunde Technische Universiteit Delft...56 B Criminologie (deeltijd) Universiteit Leiden...59 B Criminologie (deeltijd) Vrije Universiteit Amsterdam...62 B Economie en Bedrijfseconomie Universiteit Maastricht...65 B Industrieel Ontwerpen Technische Universiteit Delft...68 B International Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam...71 B International Business Administration Universiteit van Tilburg...74 B Psychologie (deeltijd) Universiteit Leiden...76 Hoger Beroepsonderwijs...79 B Accountancy Hogeschool van Utrecht...80 B Archeologie Saxion Hogeschool Enschede...83 Ad Assistent Marketeer Hogeschool Utrecht...86 B Bedrijfseconomie Hogeschool van Utrecht...89 B Bedrijfseconomie MER Hogeschool Utrecht...92 B Business Management Hogeschool Utrecht...95 Ad Business Management Hogeschool Utrecht...98 B Commerciële Economie Hogeschool Utrecht B Communicatie (voltijd) Hogeschool Utrecht B Communicatie (voltijd) Hogeschool van Amsterdam B Communicatie (duaal) Hogeschool van Amsterdam B Communicatie & Multimedia Design Hogeschool Utrecht B Communicatie & Multimedia Design Hogeschool Zuyd Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht B Facility Management Hogeschool Utrecht B Financial Services Management Hogeschool Utrecht B Forensisch Onderzoek Saxion Hogeschool Enschede B Forensisch Onderzoek Hogeschool van Amsterdam B Fysiotherapie Avans Hogeschool Breda - Tilburg B Fysiotherapie Hogeschool Leiden B Fysiotherapie Hogeschool Rotterdam B Fysiotherapie Saxion Hogeschool Enschede B Fysiotherapie Hanzehogeschool Groningen B Fysiotherapie Hogeschool Utrecht B Fysiotherapie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam B Fysiotherapie Fontys Hogeschool B Game Achitecture and Design NHTV Internationale Hogeschool Breda B Hoger Toerist en Recreatief Onderwijs NHTV Internationale Hogeschool Breda Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 2

3 B Huidtherapie Hogeschool Utrecht B Huidtherapie De Haagse Hogeschool B International Business & Languages Hogeschool Utrecht B Journalistiek Christelijke Hogeschool Ede B Journalistiek Hogeschool Utrecht B Journalistiek Fontys Hogeschool B Kunst en Economie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht B Leraar vo 1 e Gr Lichamelijke Opvoeding (voltijd) Christelijke Hogeschool Windesheim B Leraar vo 1 e Gr Lichamelijke Opvoeding (deeltijd) Christelijke Hogeschool Windesheim B Logistiek en Economie Hogeschool Utrecht B Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Hogeschool van Amsterdam B Media, Informatie en Communicatie Saxion Hogeschool Enschede B Media, Informatie en Communicatie Hogeschool van Amsterdam B Medische Beeldv- & Radioth- Technieken Hanzehogeschool Groningen B Medische Hulpverlening Hogeschool Utrecht B Medische Hulpverlening Hanzehogeschool van Arnhem en Nijmegen B Mondzorgkunde Hanzehogeschool Groningen B Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht B Mondzorgkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Mondzorgkunde Hogeschool INHOLLAND B Oefentherapie Hogeschool Utrecht B Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Katholieke PABO Zwolle Ad Operationeel Sportmanagement Hanzehogeschool Groningen B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd) Chr. Hogeschool Windesheim B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (deeltijd) Chr. Hogeschool Windesheim B Small Business & Retail Management Hogeschool Utrecht B Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden B Toegepaste Psychologie Hanzehogeschool Groningen B Toegepaste Psychologie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Toegepaste Psychologie Hogeschool van Amsterdam B Toegepaste Psychologie Fontys Hogeschool B Verpleegkunde Hanzehogeschool Groningen B Vrijetijdsmanagement NHTV Internationale Hogeschool Breda Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 3

4 TOELICHTING VERSLAGEN Numerus Fixus opleiding (alleen van toepassing op bepaalde opleidingen in het WO) Opleiding waarvoor een landelijke toelatingsbeperking geldt. Numerus Fixus instelling Opleiding aan één of meerdere instellingen waarvoor op basis van de instellingscapaciteit een toelatingsbeperking geldt. De toelatingsbeperkingen zijn vastgesteld op basis van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Gereserveerde plaatsen Het daadwerkelijk voor het studiejaar 2012/2013 aantal te verdelen plaatsen diende eerst verminderd te worden met de te reserveren en de geëffectueerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toe te laten gegadigden met een mbo, havo en vwoeindexamengemiddelde van een acht of hoger (klasse A). - Decentraal geselecteerde gegadigden. - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse gegadigden. - Eventueel in voorgaand(e) studieja(a)r(en) verstrekte voorlopige bewijzen van toelating voor: a. toets Nederlandse taal. Gegadigden met een buitenlandse vooropleiding kunnen slechts ingeschreven worden nadat ten genoegen van het instellingsbestuur bewijs is geleverd van voldoende kennis van de Nederlandse taal. Aan geselecteerde gegadigden die niet binnen de gestelde termijn aan deze eis kunnen voldoen, kan voor het betreffende studiejaar een voorlopig bewijs van toelating worden verstrekt. b. bijzondere omstandigheden. In bijzondere gevallen kan aan een geselecteerde gegadigde een voorlopig bewijs van toelating worden verstrekt. Daarbij moet worden gedacht aan een onvoorziene overmachtsituatie die inschrijving voor het betreffende studiejaar onmogelijk maakt. c. Hardheidsclausule uitgelote gegadigden Ten hoogste vijf procent van het aantal plaatsen per opleiding kan worden toegewezen aan gegadigden die zijn uitgeloot en waarbij deze uitloting een onbillijkheid van overwegende aard heeft opgeleverd. Bij een honorering van een verzoek wordt een voorlopig bewijs van toelating verstrekt dat betrekking heeft op het studiejaar, volgend op het studiejaar waarvoor een verzoeker is uitgeloot. Gegadigden Per 15 mei kan het aantal potentiële gegadigden vastgesteld worden dat toegelaten kan worden tot de lotingsprocedure. Dit aantal kan nog eventueel gecorrigeerd worden door administratieve onvolkomenheden en toegekende bezwaarschriften. In de loop van de lotingsprocedure (tot 25 september) kan het aantal gegadigden in de lotingsklassen B t/m E verminderd worden met: - gegadigden die zich om uiteenlopende redenen terugtrekken uit de lotingsprocedure of niet voldoen aan de gestelde eisen. - eventueel toegekende opleidingsplaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse gegadigden (deze gegadigden worden afgetrokken van de gegadigden in de lotingsklassen B t/m E en komen ten laste van de te reserveren plaatsen (zie boven)). Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 4

5 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating. (Deze gegadigden komen niet meer ten laste voor het betreffende studiejaar en worden dus afgetrokken van het aantal gegadigden.) Lotingsresultaten Doordat de lotingsprocedure gekenmerkt wordt door verschillende mutaties, is de procedure opgedeeld in meerdere selectierondes. Alleen de overzichten van de eerste en laatste selectieronde zijn in het verslag opgenomen. 1 e selectieronde Bij de eerste selectieronde(n) zijn van een bepaald aantal gegadigden de examenresultaten nog niet bekend en/of moeten er nog toetsen i.v.m. vakkenpakketeisen afgelegd worden. Aangezien een aantal van deze gegadigden bij het later insturen van bewijsstukken ook voor een bewijs van toelating in aanmerking komen, moet in beginsel een aantal plaatsen gereserveerd worden. Deze eventuele reservering heeft als nadeel dat de beschikbare capaciteit niet direct benut kan worden. In overleg met de onderwijsinstellingen kan echter besloten worden de capaciteit in de 1 e selectieronde te verhogen, met als verwachting dat door terugtrekkingen en te verstrekken voorlopige bewijzen van toelating het aantal geplaatste gegadigden uiteindelijk weer op de oorspronkelijke capaciteit uitkomt. Het risico dat het aantal geplaatste gegadigden uiteindelijk (per 25 september) alsnog boven de numerus fixus uitkomt, wordt door de onderwijsinstellingen gedragen. Ingelote gegadigden Bij opleidingsfixi die aan meerdere instellingen worden gegeven ( Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, International Business Administration en Criminologie), is het mogelijk dat voor de instelling van eerste voorkeur moet worden geloot. De toe te wijzen instelling is in dat geval afhankelijk van de instellingscapaciteit, het aantal gegadigden, toegekende lotnummer en ingedeelde lotingsklasse. Gegadigden die uitgeloot zijn voor de instelling van eerste voorkeur hebben twee mogelijkheden om eventueel alsnog in aanmerking te komen voor een bewijs van toelating voor de instelling van eerste voorkeur, t.w. : 1. ruiling 2. hardheidsclausule instelling Ruiling Gegadigden die uitgeloot zijn voor de instelling van eerste voorkeur hebben de mogelijkheid om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek in te dienen om het Bewijs van toelating te ruilen. De afdeling Loting van de IB-Groep beziet of ruiling mogelijk is. De volgorde van binnenkomst van een verzoek is hier bepalend voor de volgorde van afhandeling. Overigens is de kans dat een ruil gerealiseerd kan worden relatief klein, aangezien het merendeel van de gegadigden een bewijs van toelating heeft verkregen voor de instelling van eerste voorkeur. Hardheidsclausule instelling Ten hoogste 5% van het aantal plaatsen per opleiding kan worden toegewezen aan kandidaten die zijn uitgeloot voor de instelling van eerste voorkeur. Uitgangspunt bij de beoordeling van de verzoeken is dat de aangevoerde omstandigheden het voor de verzoeker (vrijwel) onmogelijk maken om de opleiding te beginnen aan de instelling waarvoor het bewijs van toelating is afgegeven. Uitgelote studenten Gegadigden die een bericht van uitloting ontvangen, hebben bij latere selectieronden een kans om alsnog een ingeloot te worden ( naplaatsing ). Het aantal gegadigden dat per 25 september nog was uitgeloot wordt aangegeven in het overzicht aantal malen uitgeloot. Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 5

6 Tweede loting Als blijkt dat alle gegadigden voor een opleidings- of instellingsfixus zijn geselecteerd en er alsnog opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, kan een tweede loting plaatsvinden. Aan deze tweede loting kunnen alleen aanstaande studenten deelnemen, die uitgeloot zijn voor de opleiding of instelling van eerste voorkeur. Deze studenten worden bij hun uitloting schriftelijk geïnformeerd voor welke opleidingen of instellingen er een (mogelijke) tweede loting wordt uitgevoerd. Opvullen restplaatsen Als blijkt dat ook na uitvoering van een tweede loting alle gegadigden zijn geplaatst en er alsnog plaatsen onbenut zijn, worden deze restplaatsen zoveel mogelijk benut door gegadigden die zich weliswaar hadden aangemeld, maar niet hadden voldaan aan de gestelde termijnen. Overzicht tweede voorkeur na uitloting Doordat studenten zich nu aanmelden via Studielink en de vrije opleidingen bij uitloting niet meer in Rasp worden geregistreerd is het niet meer mogelijk om een overzicht aan te leveren met tweede voorkeur opleidingen na uitloting. Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 6

7 Wetenschappelijk onderwijs Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 7

8 Opleidingsfixus Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 8

9 B Biomedische Wetenschappen NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 1045 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 43 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 1002 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 4 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 668 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 514 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 43 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 466 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 9

10 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 29 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Totaal geplaatst 509 Aantal plaatsen onbezet : 536 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 387 Aantal geplaatst: 387 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 58 Aantal geplaatst : 23 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 10

11 OVERZICHT PER 25 september 2012 Instelling Capaciteit 1e loting 2e loting Wachtlijst Decentr. Totaal geplaatst Un Leiden Un Utrecht Un Maastricht Un v Amsterdam VU Amsterdam R.U. Nijmegen Totaal Aantal plaatsen onbezet : 126 Instelling 1e VK Inst 2e VK Inst 3e VK Inst 4e VK Inst Overig Totaal geplaatst Un Leiden Un Utrecht Un Maastricht Un v Amsterdam VU Amsterdam R.U. Nijmegen Totaal Verzoeken ruiling instelling Aantal verzoeken tot ruiling: 76 Aantal gerealiseerde ruilingen: 2 3% Verzoeken Hardheidsclausule Instelling Aantal verzoeken tot ruiling: 13 Aantal gerealiseerde ruilingen: 5 38% Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 11

12 B Communication and Media Erasmus Universiteit Rotterdam NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 150 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 8 - Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 6 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 1 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 340 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 160 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 8 - Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 16 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 12

13 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal 85 Gemiddeld: 0% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 95 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 38% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Totaal * Door de decentrale selectie en lotingsklasse A is de capaciteit (praktisch) volledig opgevuld waardoor er via de reguliere loting maar weinig of geen gegadigden zijn geplaatst. Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 13

14 B Creative Technology Universiteit Twente NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 120 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : + - Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 120 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 25 september Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 101 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 69 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 0 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 69 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 14

15 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 26 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 2 2 C D E Totaal Totaal geplaatst 69 (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Aantal plaatsen onbezet : 51 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 0 Aantal geplaatst: 0 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 13 Aantal geplaatst : 6 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 15

16 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 45 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 16

17 B Criminologie (voltijd) NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 389 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 4 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 382 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 4 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 568 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 364 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 4 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 7 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 357 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 17

18 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 95% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 51 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) 3 (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Totaal geplaatst 364 Aantal plaatsen onbezet : 25 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 3 Aantal geplaatst: 3 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 52 Aantal geplaatst : 4 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 18

19 OVERZICHT PER 25 september 2012 Instelling Capaciteit 1e loting 2e loting Wachtlijst Totaal geplaatst Un Leiden EU Rotterdam VU Amsterdam Totaal Aantal plaatsen onbezet : 18 VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: 25 Aantal gerealiseerde ruilingen: 1 VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: 3 Aantal toegewezen verzoeken: 0 0% Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 19

20 B Diergeneeskunde Universiteit Utrecht NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 225 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 15 - Decentraal : 51 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating 1 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 155 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 2 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 709 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 456 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 15 - Decentraal : 51 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 387 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 20

21 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 29% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 8 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 40% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Totaal Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 21

22 B Economie Universiteit van Tilburg NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 75 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 1 - Decentraal : 20 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 54 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 2 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 119 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 42 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 1 - Decentraal : 20 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 21 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 21 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 22

23 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 67% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 67 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 1 1 C D 0 0 E 1 1 Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) 20 (Decentraal) Totaal geplaatst 41 Aantal plaatsen onbezet : 34 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 0 Aantal geplaatst: 0 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 6 Aantal geplaatst : 1 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 23

24 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 33 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 24

25 B Geneeskunde NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 2780 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 14 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 1149 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 8 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 8671 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 6204 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 14 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 4599 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 25

26 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 17% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 303 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 25% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x x Totaal Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 26

27 OVERZICHT INGELOTE STUDENTEN Instelling Decentraal Capaciteit 1e VK 2e VK 3e VK 4e VK Overig Cat A Totaal RU Leiden RU Groningen UN Utrecht EU Rotterdam UN Maastricht UN van Amsterdam VU Amsterdam KU Nijmegen Totaal VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: Aantal gerealiseerde ruilingen: % * VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: Aantal toegewezen verzoeken: % Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 27

28 B International Business NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 1000 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 22 - Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 269 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 1886 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 995 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 22 - Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 264 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 28

29 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 32% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 503 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 4 4 C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) 709 (Decentraal) Totaal geplaatst 995 Aantal plaatsen onbezet : 5 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 5 Aantal geplaatst: 5 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 171 Aantal geplaatst : 51 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 29

30 OVERZICHT PER 25 september 2012 Instelling Capaciteit Decentraal 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst RU Groningen Un Maastricht Totaal Aantal plaatsen onbezet : VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: 0 Aantal gerealiseerde ruilingen: 0 VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: 0 Aantal toegewezen verzoeken: 0 * Door verhoging van de capaciteit zijn er uiteindelijk 51 bewijzen van toelating boven de Numerus Fixus afgegeven. Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 30

31 B Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie Rijksuniversiteit Groningen NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 240 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 21 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 219 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 2 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 581 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 266 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 21 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 21 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 245 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 31

32 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 42% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 123 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 89% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Totaal * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 32

33 B Klinische Technologie Universiteit Twente NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 120 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 7 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 113 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 106 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 88 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 7 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 7 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 81 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 33

34 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 4 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 8 8 C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Totaal geplaatst 88 Aantal plaatsen onbezet : 32 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 10 Aantal geplaatst: 10 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 11 Aantal geplaatst : 4 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 34

35 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 18 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 35

36 B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Technische Universiteit Delft NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 440 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 50 - Decentraal : 47 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 343 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 1 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 509 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 354 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 50 - Decentraal : 47 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 256 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 36

37 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 92% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 128 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) 47 (Decentraal) Totaal geplaatst 353 Aantal plaatsen onbezet : 87 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 1 Aantal geplaatst: 1 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 49 Aantal geplaatst : 3 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 37

38 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 83 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 38

39 B Psychologie NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 4975 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 48 - Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 3623 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 5410 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 3899 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 48 - Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 2461 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 39

40 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 646 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) 25 (Geëffectueerde voorlopige BvT) 1 (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) 1278 (Decentraal) Totaal geplaatst 3813 Aantal plaatsen onbezet : 1162 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 127 Aantal geplaatst: 127 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 753 Aantal geplaatst : 206 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 40

41 OVERZICHT PER 25 september 2012 Instelling Capaciteit 1e loting 2e loting Wachtlijst Decentr. Totaal geplaatst Un Leiden RU Groningen Un Utrecht EU Rotterdam UT Twente Un Maastricht Un v Amsterdam VU Amsterdam R.U. Nijmegen U v Tilburg Totaal Aantal plaatsen onbezet : Instelling 1e VK Inst 2e VK Inst 3e VK Inst 4e VK Inst Overig Totaal geplaatst Un Leiden RU Groningen Un Utrecht EU Rotterdam UT Twente Un Maastricht Un v Amsterdam VU Amsterdam R.U. Nijmegen U v Tilburg Totaal Verzoeken ruiling instelling Aantal verzoeken tot ruiling: 46 Aantal gerealiseerde ruilingen: 35 76% Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 41

42 B Tandheelkunde NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 243 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 17 - Decentraal : 52 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating 1 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 162 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 1293 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 920 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 17 - Decentraal : 52 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 846 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 42

43 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 14% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 53 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Gegadigden Uitgeloot Lotnr t/m Categorie Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 19% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x x Totaal Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 43

44 OVERZICHT GEPLAATSTE STUDENTEN Instelling 1e VK 2e VK 3e VK 4e VK Overig Capaciteit Decentraal Cat A Totaal RU Groningen UN van Amsterdam VU Amsterdam KU Nijmegen Totaal VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: 21 Aantal gerealiseerde ruilingen: 13 62% * VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: Aantal toegewezen verzoeken: 3 0 0% Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 44

45 Wetenschappelijk onderwijs Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 45

46 Instellingsfixus Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 46

47 B Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 550 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 5 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 545 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 458 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 320 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 5 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 5 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 315 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 47

48 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 12 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 6 6 C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Totaal geplaatst 320 Aantal plaatsen onbezet : 230 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 21 Aantal geplaatst: 21 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 179 Aantal geplaatst : 60 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 48

49 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 149 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 49

50 B Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 300 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 3 - Decentraal : 11 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 286 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 1 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 259 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 197 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 3 - Decentraal : 11 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 14 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 183 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 50

51 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 11 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) 11 (Decentraal) Totaal geplaatst 197 Aantal plaatsen onbezet : 103 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 4 Aantal geplaatst: 4 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 112 Aantal geplaatst : 34 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 51

52 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 65 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 52

53 B Bestuurs en Organisatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 250 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 2 - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 248 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 176 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 113 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 2 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 2 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 111 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 53

54 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 9 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 3 3 C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Totaal geplaatst 113 Aantal plaatsen onbezet : 137 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 0 Aantal geplaatst: 0 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 33 Aantal geplaatst : 33 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 54

55 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 104 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 55

56 B Bouwkunde Technische Universiteit Delft NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 450 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 12 - Decentraal : 70 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating 2 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 366 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 418 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 267 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 12 - Decentraal : 70 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 82 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 185 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 56

57 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 22 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) 2 (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) 70 (Decentraal) Totaal geplaatst 269 Aantal plaatsen onbezet : 181 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 8 Aantal geplaatst: 8 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 76 Aantal geplaatst : 14 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 57

58 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 159 * Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 58

59 B Criminologie (deeltijd) Universiteit Leiden NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 10 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : + - Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 10 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 12 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 5 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 0 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 5 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 59

60 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 3 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 0 0 C 4 4 D 1 1 E 0 0 Totaal 5 5 Totaal geplaatst 5 (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Aantal plaatsen onbezet : 5 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 0 Aantal geplaatst: 0 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 4 Aantal geplaatst : 0 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 60

61 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 5 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 61

62 B Criminologie (deeltijd) Vrije Universiteit Amsterdam NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 10 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : - Decentraal : - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : + - Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 10 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 6 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 1 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 0 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 0 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 1 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 62

63 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 1 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 0 0 C 1 1 D 0 0 E 0 0 Totaal 1 1 Totaal geplaatst 1 (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Aantal plaatsen onbezet : 9 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 0 Aantal geplaatst: 0 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 2 Aantal geplaatst : 1 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 63

64 OVERZICHT PER 25 september 2012 Numerus fixus 1e loting 2e loting wachtlijst Totaal geplaatst Aantal plaatsen onbezet : 8 Jaarverslag Numerus Fixi studiejaar <studiejaar> 64

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2011 2012 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...7 B Communication and Media

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2013-2014 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 4 Wetenschappelijk onderwijs... 7 Opleidingsfixus... 8 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO

Overzicht Lotingstudies WO Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen voltijd Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen voltijd Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam voltijd Biomedische

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 9 november 2017 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: o Biomedische Wetenschappen (175) o Diergeneeskunde (225) o Farmacie (270;

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 17 november 2016 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: Biomedische Wetenschappen (175) Diergeneeskunde

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes www.qompas.nl Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze september 2015-december 2015 Surrounded by Talent Havo-jongens: Top-50 studies op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Top-50 studies. Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) www.qompas.nl. Surrounded by Talent

Top-50 studies. Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) www.qompas.nl. Surrounded by Talent Top-50 studies www.qompas.nl Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) Surrounded by Talent Best bekeken studies en open dagen op Qompas StudieKeuze Een aantal keer per jaar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Matchings- en selectiedagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Matchings- en selectiedagen OVERZICHT Hogeschool Utrecht Matchings- en selectiedagen 2018-2019 OVERZICHT 2019 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) Toelatingsprocedure i.s.m. Universiteit Utrecht

Nadere informatie

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 De Informatie markt is van 19.00 uur tot 21.45 in de Westkaap. De voorlichtingen van de opleidingen zijn verspreid over alle gebouwen van het Isendoorn College

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 18 september 2018

Nieuws uit t decanaat 18 september 2018 Nieuws uit t decanaat 18 september 2018 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

1,4% ten opzichte van studiejaar

1,4% ten opzichte van studiejaar 1 februari 2018 Feiten & Cijfers Stijgende lijn in instroom, inschrijvingen en aantal gediplomeerden hbo houdt stand. Grote toename instroom associate degrees. De instroom in het hbo in studiejaar 2017-2018

Nadere informatie

ouderavond Atheneum 6

ouderavond Atheneum 6 ouderavond Atheneum 6 het programma van vanavond 19:30 kennismaken met de mentor 20:30 studiekeuze en dan? 21:15 einde deze presentatie is te downloaden op de schoolwebsite 2 traject studiekeuze A3 en

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

ouderavond Atheneum 6 2

ouderavond Atheneum 6 2 het programma van vanavond 19:30 kennismaken met de mentor 20:30 studiekeuze en dan? 21:15 einde ouderavond Atheneum 6 2 traject studiekeuze A3 en A4 oriënteren ( wat kan er allemaal? ) A5 verkennen (

Nadere informatie

Top-50 opleidingen op Qompas StudieKeuze Top-50 favoriete Open Dagen op Qompas StudieKeuze. Surrounded by Talent

Top-50 opleidingen op Qompas StudieKeuze Top-50 favoriete Open Dagen op Qompas StudieKeuze. Surrounded by Talent Top-50 opleidingen op Qompas StudieKeuze Top-50 favoriete Open Dagen op Qompas StudieKeuze www.qompas.nl insights.qompas.nl insights@qompas.nl Top-50 opleidingen op Qompas StudieKeuze september 2017 t/m

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Cluster Commerciële Economie Communicatie Finance Groen en Voeding Contactpersoon Windesheim Flevoland

Cluster Commerciële Economie Communicatie Finance Groen en Voeding Contactpersoon Windesheim Flevoland Cluster Commerciële Economie Communicatie Finance Groen en Voeding Annemarie van Alphen Ancella Evers-de Boer (a.i.) Contactpersoon Windesheim Flevoland Hogescholen Christelijke HS Windesheim Avans HS

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met maart 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan

geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan Bachelorvoorlichting 5 maart 2016 Achtergrond De universiteit kent verschillende opleidingen met een selectie vooraf: - University

Nadere informatie

Factsheet. Totale hbo-instroom, inschrijvingen en diploma s

Factsheet. Totale hbo-instroom, inschrijvingen en diploma s Instroom, inschrijvingen en diploma s 2018/19 De instroom in het hbo is dit studiejaar toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars aan een associate degree, bachelor of masteropleiding. Dit is de hoogste

Nadere informatie

Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters studentendecaan

Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters studentendecaan Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus Frank Peters studentendecaan Inleiding Drie soorten opleidingen A. opleidingen met een matching B. opleidingen met kleinschalig onderwijs

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen dinsdag 9 oktober 2018

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen dinsdag 9 oktober 2018 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen dinsdag 9 oktober 2018 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Overzicht open dagen en top-50 studies September 2015- februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding Een aantal keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met januari 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Deze folder is een uitgave van: Postbus 30155 9700 LG Groningen 050 599 77 55 www.duo.nl Servicekantoren: kijk op de internetsite voor adressen en

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Daarom moet je deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2017 t/m april 2018 vergeleken met september 2017 t/m maart 2018

Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2017 t/m april 2018 vergeleken met september 2017 t/m maart 2018 Top-50 studies op Qompas StudieKeuze www.qompas.nl insights.qompas.nl insights@qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2017 t/m april 2018 vergeleken met september 2017 t/m maart 2018

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Top-100 opleidingen op Qompas StudieKeuze

Top-100 opleidingen op Qompas StudieKeuze Top- opleidingen op Qompas StudieKeuze Top-50 studies en Open Dagen op Qompas StudieKeuze www.qompas.nl insights.qompas.nl insights@qompas.nl Top- opleidingen op Qompas StudieKeuze September t/m november

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2017 t/m februari 2018 vergeleken met september 2017 t/m december 2017

Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2017 t/m februari 2018 vergeleken met september 2017 t/m december 2017 Top-50 studies op Qompas StudieKeuze www.qompas.nl insights.qompas.nl insights@qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2017 t/m februari 2018 vergeleken met september 2017 t/m december

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie