Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen"

Transcriptie

1 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling opgenomen. Dit reglement is niet los te zien van wat bepaald en geregeld is in de Structuurregeling van universiteit, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de onderwijs en examenregeling (OER) en het Studentenstatuut. In de OER zijn de opleiding specifieke rechten en plichten opgenomen van studenten enerzijds en de universiteit anderzijds. In het Studentenstatuut staan de rechten en plichten die voor alle studenten gelden. PREAMBULE Dit reglement onderscheidt de bevoegdheden van de examencommissie en deelexamencommissies, en is van toepassing op alle opleidingen van de Faculteit der Letteren, met uitzondering van opleidingen die samen met andere instellingen verzorgd worden (bijv. Europese Studies of de Research Master Language and Communication). Daarnaast wordt de instelling van een facultaire toets(advies)commissie beschreven. De examencommissie is procedureel verantwoordelijk voor de organisatie van tentamens en examens en inhoudelijk verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van tentamens. De examencommissie machtigt aan de deelexamencommissie met name haar reactieve taken (zie Handboek Kwaliteitszorg Onderwijs Radboud Universiteit Nijmegen). Zo behandelt de deelexamencommissie bijvoorbeeld individuele verzoeken van studenten betreffende de toelating tot de opleiding (al dan niet met een buitenlands diploma), extra voorzieningen, verzoeken rondom vrijstellingen, de goed- of afkeuring van individuele studieprogramma's, deficientiepakketten en de goedkeuring van vrije minoren. Daarnaast reikt zij de benodigde gegevens aan voor het jaarverslag en adviseert zij gevraagd en ongevraagd de examencommissie. Voor de borging van de kwaliteit van de toetsen, wint de examencommissie advies in bij de facultaire toets(advies)commissie. De toets(advies)commissie heeft het recht om op basis van de jaarlijkse rapportage van de deelexamencommissies nadere informatie op te vragen bij de deelexamencommissies en naar eigen inzicht nader onderzoek te doen. PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tentamens en de examens van de bachelor en master opleidingen van de Faculteit der Letteren De in de Onderwijs- en Examenregeling van deze opleidingen omschreven begrippen zijn ook van toepassing op dit reglement. art. 2.1 Examencommissie 1. De examencommissie kent afzonderlijke deelexamencommissies. In bijlage A worden de deelexamencommissies nader gespecificeerd. Elke deelexamencommissie heeft een voorzitter. 2. De beoogde voorzitter en de beoogde leden van de examencommissie worden door de decaan van de Faculteit, gehoord de examencommissie, in functie benoemd voor een periode van drie jaar. Zij behoren tot de vaste wetenschappelijke staf van de faculteit. 3. De examencommissie bestaat (bij voorkeur) uit voorzitters, van de deelexamencommissies. Daarnaast worden één of meer externe deskundige(n) benoemd als lid van de examencommissie. De decaan benoemt ten minste één lid dat geen benoeming heeft ten behoeve van één van de opleidingen van de FdL. 4. De examencommissie wijst in haar midden (tenminste) drie leden aan als lid van de facultaire toets(advies)commissie, die onder meer belast is het onderzoek naar de kwaliteit van de toetsing. 5. De examencommissie vergadert ten minste vier keer per jaar en neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. 1/8

2 6. De examencommissie ziet erop toe dat een beslissing over een verzoek binnen zes weken na ontvangst van dat verzoek wordt genomen. 7. Besluiten van een examencommissie worden in notulen vastgelegd. De notulen worden ten minste door of namens de voorzitter door een der leden gefiatteerd. 8. De examencommissie stelt jaarlijks per studiejaar een verslag van haar werkzaamheden op en verstrekt dit uiterlijk 1 februari volgend op het desbetreffende studiejaar aan de decaan. 9. De examencommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een door de decaan aangewezen ambtelijk secretaris, die geen deel uitmaakt van de examencommissie. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor: a. het voorbereiden, bijeenroepen en notuleren van de vergaderingen; b. het bewaken van de uitvoering van genomen besluiten; c. het communiceren van besluiten aan studenten en andere betrokkenen; d. het opstellen van periodieke rapportages; e. het archiveren van behandelde verzoeken, bezwaren en genomen besluiten. 10. De examencommissie delegeert aan de voorzitter de behartiging van de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. 11. De examencommissie machtigt de voorzitter van de deelexamencommissie als bedoeld in artikel 2.2 om namens haar te verklaren dat de afstuderende student in de desbetreffende bachelor- of masteropleiding die voldaan heeft aan de exameneisen, daarmee geslaagd is. 12. De examencommissie stelt regels vast betreffende de tekst op het bachelor-/masterdiploma en het bijhorende diplomasupplement binnen de daarvoor gestelde kaders van de Radboud Universiteit. Deze regels zijn daarmee bindend voor alle bachelor- en masteropleidingen van de FdL. 13. De examencommissie stelt richtlijnen vast betreffende de diploma-uitreikingen en deze richtlijnen zijn daarmee bepalend voor alle bachelor- en masteropleidingen in de FdL. 14. De examencommissie stelt het kader vast waarbinnen fraudegevallen door deelexamencommissies dienen te worden afgehandeld. 15. De examencommissie maakt haar besluiten bekend aan de betrokkenen van de desbetreffende opleidingen. 16. De examencommissie bepaalt de taken, bevoegdheden en werkwijze van de deelexamencommissies. Zij kan taken opdragen aan de deelexamencommissies en die machtigen de desbetreffende bevoegdheden uit te oefenen. Voor zover het om standaard taken gaat zijn deze vermeld in artikel.2.2, lid 10 e.v. art Deelexamencommissie: samenstelling, werkwijze en wijze van beslissen 1. De beoogde voorzitter en de beoogde leden van de deelexamencommissies worden, gehoord de beoogde leden van de deelexamencommissie, benoemd door de decaan. De decaan benoemt op voordracht van de deelexamencommissie één van haar leden tot voorzitter. Zij kan bovendien uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen, die namens de voorzitter handelt en tekent in geval van afwezigheid van de voorzitter. 2. De voorzitter van een deelexamencommissie is bij voorkeur hoogleraar of universitair hoofddocent, werkzaam in een vakgebied dat onderwezen wordt in een van de opleidingen waarvan de examens ressorteren onder de desbetreffende deelexamencommissie. 3. De deelexamencommissie wijst uit haar midden een lid aan dat belast is met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken van de deelexamencommissie (i.e. secretaris van de deelexamencommissie). NB dit is niet de ambtelijk secretaris. 4. De deelexamencommissie handelt en besluit in overeenstemming met de geldende (wettelijke) bepalingen en regels en richtlijnen van de examencommissie. De deelexamencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. 5. De deelexamencommissie reikt de benodigde gegevens aan de examencommissie aan ter ondersteuning van het jaarverslag en zij brengt verslag uit van haar jaarlijkse steekproefsgewijze controle van toetskwaliteit ter ondersteuning van het toetsverslag. 6. De deelexamencommissie rapporteert zonodig, gevraagd en ongevraagd aan de examencommissie en aan de toets(advies)commissie. 7. De deelexamencommissie wijst examinatoren aan en kan hen richtlijnen voor toetsing geven, ook voor onderdelen die buiten het reguliere opleidingsprogramma vallen. 8. De deelexamencommissie draagt zorg voor goede uitvoering van tentamens, ook in bijzondere gevallen (b.v. handicap). 9. De deelexamencommissie behandelt, waar nodig in afstemming met de examencommissie, klachten over tentamens en over beoordeling van afgelegde tentamens. 2/8

3 10. De deelexamencommissie handelt concrete gevallen af van vermoede fraude volgens de OER en de nadere regels van de examencommissie. 11. De deelexamencommissie kan studenten uitsluiten van tentamens/examens. 12. De deelexamencommissie toetst en besluit over verzoeken om vrijstellingen van examenonderdelen (o.a. bij onderdelen afgelegd in het buitenland en andere instellingen), gehoord de examinator van het betreffende examenonderdeel, conform art van de OER. Tevens besluit zij over verzoeken om credit transfer, conform de OER. Gevallen die niet conform de OER kunnen worden geregeld, worden door de examencommissie afgehandeld. 13. De deelexamencommissie toetst het dossier van de afstuderende student aan de in de OER vastgestelde exameneisen; de voorzitter verklaart dat de student al of niet geslaagd is, eventueel met een judicium. Gevallen die niet geheel conform de OER kunnen worden geregeld, worden door de examencommissie afgehandeld. 14. Indien een student beroep aantekent tegen een besluit, vertegenwoordigt de deelexamencommissie de examencommissie bij het College van Beroep voor de Examens, tenzij representatie door de facultaire examencommissie wenselijk is. De poging tot een minnelijke schikking wordt namens de examencommissie behartigd door een lid van de examencommissie dat niet bij het besluit betrokken was. 15. De deelexamencommissie reikt de bachelor- en mastersdiploma s uit en ziet toe op een ordelijk verloop van de bijeenkomsten waarop deze uitreikingen plaatsvinden. 16. Indien nodig adviseert de deelexamencommissie de opleidingscoördinator van de desbetreffende opleiding of de onderwijsdirecteur van de faculteit, gevraagd en ongevraagd, over de bachelor- en masterprogramma s (zowel algemeen als in individuele gevallen) en deelt dat advies ook aan de examencommissie mee. 17. De deelexamencommissie maakt, desgewenst via de ambtelijk secretaris, haar besluiten bekend aan de betrokkenen van de desbetreffende opleidingen. Indien besluiten studenten betreffen, zal (ook) de ambtelijk secretaris deze aan de betreffende studenten meedelen. 18. De deelexamencommissie handelt alle overige werkzaamheden af die te maken hebben met de uitvoering van de OER voor zover van belang voor de desbetreffende opleiding. art. 2.3 Facultaire toets(advies)commissie: samenstelling, werkwijze. 1. De toets(advies)commissie bestaat uit 5 leden, waarvan er drie tevens lid zijn van de examencommissie. De leden worden benoemd door de examencommissie. Zij wijst uit haar midden een voorzitter aan. De ambtelijk secretaris van de examencommissie ondersteunt eveneens de toets(advies)commissie. Tenminste één van de extern deskundigen genoemd in art is ook lid van de toets(advies)commissie. In voorkomende gevallen kan ook een ander (adviserend) lid aan de toets(advies)commissie worden toegevoegd door de examencommissie. 2. De toets(advies)commissie is belast met de analyse en advisering ten aanzien van de kwaliteit van de toetsing. Daartoe stelt zij iedere zes jaar een meerjarenwerkplan vast op basis van de toetsplannen van de verschillende opleidingen, dat de voorafgaande goedkeuring van de examencommissie behoeft. Volgens het vastgestelde werkplan onderzoekt zij de kwaliteit van afzonderlijke toetsen met betrekking tot de validiteit (het meten van kennis, vaardigheden en competenties) en betrouwbaarheid (het consistent en nauwkeurig zijn) en informeert de examencommissie daarover. 3. De toets(advies)commissie is bevoegd nadere informatie op te vragen bij de deelexamencommissies en individuele docenten/examinatoren en kan naar eigen inzicht nader onderzoek doen. 4. De toets(advies)commissie stelt jaarlijks per studiejaar een verslag van haar werkzaamheden op en verstrekt dit uiterlijk 1 januari volgend op het desbetreffende studiejaar aan de examencommissie. art. 3 - Maatstaven De deelexamencommissie neemt bij haar beslissingen de volgende maatstaven tot richtsnoer: a. het behoud van kwaliteitseisen van een examen of toets; b. doelmatigheidseisen, onder meer tot uitdrukking komend in het streven om: - tijdverlies voor studenten, die een snelle voortgang met de studie maken, zoveel mogelijk te beperken; - studenten zo snel mogelijk te bewegen hun studie af te breken, indien het slagen voor een examen of toets onwaarschijnlijk is geworden; c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen; 3/8

4 d. mildheid ten opzichte van studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld in de voortgang van hun studie vertraging hebben ondervonden. art. 4 - Examinatoren 1. Leden van het wetenschappelijk personeel, die belast zijn met het onderwijs van een cursus of een deel ervan, zijn als examinator verantwoordelijk voor de toetsing van de cursus. De docent is examinator, tenzij de deelexamencommissie anders beslist. De deelexamencommissie kan overige leden van het wetenschappelijk personeel en deskundigen van buiten de opleidingen als examinator aanwijzen. 2. De deelexamencommissie kan overgaan tot intrekking van de aanwijzing als examinator indien de examinator zich niet houdt aan wet- en regelgeving of richtlijnen van de examencommissie, of als de competentie van de examinator op het gebied van toetsen (maken, afnemen, beoordelen) herhaaldelijk van onvoldoende kwaliteit is gebleken. 3. De examinator maakt richtlijnen betreffende de toetsing van het examenonderdeel ruim van te voren bekend bij de studenten. 4. De examinator bepaalt de toetsingscriteria van het examenonderdeel waarvoor hij verantwoordelijk is, en zorgt ervoor dat deze ruim van te voren bekend zijn bij de studenten. 5. De examinator maakt voor het begin van een cursus in de universitaire onderwijscatalogus of in de studiehandleiding de bronnen bekend waaraan de te toetsen stof van het examenonderdeel wordt ontleend. PARAGRAAF 2 - ORGANISATIE TOETSEN EN GOEDE GANG VAN ZAKEN art. 5- Tijdstippen tentamens 1. De tijdstippen waarop schriftelijke tentamens worden afgenomen, zijn tenminste 30 dagen voor aanvang van het desbetreffende blok/semester namens de deelexamencommissie vastgesteld. 2. Bij de vaststelling van de tijdstippen van tentamens wordt zoveel mogelijk voorkomen dat tentamens van dezelfde opleiding samenvallen. 3. Wijziging van vastgestelde tentamentijdstippen vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht. Daartoe beslist de deelexamencommissie. 4. Mondelinge tentamengelegenheden worden ruim van te voren bekend gemaakt via een tentamenrooster. Mondelinge tentamens kunnen ook op een door de betreffende examinator(en), zo mogelijk na overleg met de student, te bepalen tijdstip worden afgenomen. 5. De tijdstippen van tentamens die op een andere wijze dan schriftelijk of mondeling worden afgenomen, worden zoveel mogelijk conform het voorgaande lid vastgesteld. Tijdstippen voor schriftelijke aanvullende toetsen worden tenminste twee weken van tevoren vastgesteld en bekend gemaakt. Er zitten minimaal vijf werkdagen tussen het bekendmaken van het resultaat en de aanvullende toets. art. 6 - Aanmelding tentamens 1. Bij inschrijving voor een cursus is de student automatisch ingeschreven voor de eerste gelegenheid van een schriftelijke toets. Indien hij de toets bij de eerste gelegenheid niet met goed gevolg afrondt of geen gebruik maakt van de eerste gelegenheid, dient hij zich voor de tweede gelegenheid zelf tijdig en op deugdelijke wijze aan te melden via Osiris Student. 2. Als een student aantoont door overmacht te zijn verhinderd zich tijdig in te schrijven, kan de deelexamencommissie hem/haar toestaan alsnog aan de tentamengelegenheid deel te nemen. 3. De student die zich niet heeft ingeschreven voor een toets loopt het risico niet aan die toets te kunnen deelnemen. art. 7 - Terugtrekking tentamens 1. Indien de student niet kan deelnemen aan de toets waarvoor hij is aangemeld, dient hij zich uiterlijk zeven dagen voor het tijdstip van de toets af te melden. 2. De student die zich aanmeldt voor een tentamen en zich niet afmeldt, krijgt bij niet verschijnen op (een deel van) een tentamen van een examenonderdeel automatisch de beoordeling niet verschenen c.q. onvoltooid voor het desbetreffende (deel van het) tentamen. art. 8 - De orde tijdens de tentamens De examinator is verantwoordelijk voor de goede organisatie van een tentamen. In het bijzonder gelden daarbij de volgende bevoegdheden, rechten en verantwoordelijkheden. 1. De examinator draagt ervoor zorg, dat ten behoeve van de schriftelijke tentaminering voldoende surveillanten worden aangewezen voor een ordelijk verloop van het tentamen. 4/8

5 2. De examinator is aanwezig bij het schriftelijk tentamen. In geval van afwezigheid wijst de examinator een surveillant aan als zijn vervanger bij het tentamen en delegeert de bevoegdheden van toezicht voor de duur van het tentamen. 3. De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de deelexamencommissie te legitimeren met behulp van zijn collegekaart of een geldig identiteitsbewijs. De toegang tot het tentamen kan worden ontzegd, indien de student zich niet kan legitimeren. 4. Laatkomers worden tot een tentamen toegelaten tot ten hoogste 30 minuten na de aanvang van het tentamen. Indien een student door overmacht niet binnen deze tijdslimiet aanwezig kan zijn, beslist de examinator, of de student alsnog tot het tentamen wordt toegelaten. 5. Studenten mogen de zaal waar het tentamen wordt afgenomen, niet verlaten binnen 30 minuten na aanvang van het tentamen. 6. Nadat een deelnemer aan het tentamen de zaal heeft verlaten, worden geen laatkomers meer tot het tentamen toegelaten. 7. De examinator kan aanwijzingen geven dat de studenten hun tassen, jassen, en elektronische apparatuur, bij aanvang van het tentamen inleveren bij de surveillanten. 8. Aanwijzingen van de deelexamencommissie, c.q. de examinator of surveillant, die voor, tijdens of onmiddellijk na afloop van het tentamen gegeven worden, dienen door de student te worden opgevolgd. 9. Volgt de student een of meer aanwijzingen als bedoeld in het achtste lid niet op, dan kan hij door de examinator c.q. surveillant worden uitgesloten van verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. De examinator c.q. surveillant informeert schriftelijk de deelexamencommissie van het voorval binnen één werkdag. Voordat de deelexamencommissie een besluit tot definitieve uitsluiting neemt, stelt zij de student in de gelegenheid ter zake te worden gehoord. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van het tentamen wordt vastgesteld. 10. Ingeval de examinator vermoedt dat een student fraudeert tijdens het tentamen, neemt hij terstond het schriftelijke werk van de student in, alsmede (voor zover daartoe gerechtigd) eventuele andere mogelijke bewijsstukken, onder het uitspreken van de reden tot inbeslagname. De examinator handelt verder conform art. 15 van de OER, waarbij hij binnen één werkdag de deelexamencommissie en de programmaleider van de door de student gevolgde opleiding schriftelijk op de hoogte stelt van het voorval. PARAGRAAF 3 - BEOORDELING TOETSEN, THESIS art. 9 Beoordeling toetsen 1. De examinator beoordeelt de geleverde prestaties van een student conform de toetsingscriteria van het desbetreffende examenonderdeel. De deelexamencommissie ziet er op toe dat de beoordeling van schriftelijke toetsen geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk vastgelegde, en eventueel naar aanleiding van de correctie bijgestelde, normen. 2. Ingeval bij de beoordeling van de toets meer dan één examinator is betrokken, ziet de deelexamencommissie erop toe, dat alle examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde normen. 3. De wijze van beoordeling is zodanig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van zijn toets tot stand is gekomen. 4. Voor de beoordeling van het resultaat van een toets/cursus geldt het laatst toegekende cijfer. 5. Met instemming vooraf van de deelnemende studenten of in geval van overmacht, kan de examinator aan de deelexamencommissie om een andere nakijktermijn dan vermeld in de OER verzoeken. Indien een andere termijn wordt toegestaan, dan wordt deze terstond aan alle deelnemers bekend gemaakt. art. 10 Nabespreking 1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling tentamen vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de student, waarbij de examinator de uitslag motiveert. 2. Gedurende een termijn van tenminste 20 werkdagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, kan de student de examinator om een nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 3. Indien een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het tweede lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is 5/8

6 geweest en hij het desbetreffende verzoek motiveert of wanneer hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn. 4. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examinator aan de student gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken met een uitwerking van een soortgelijk tentamen. PARAGRAAF-4 BORGEN KWALITEIT EXAMINERING art Borgen kwaliteit toetsen De examencommissie en deelexamencommissies zien er op toe dat: a. er een toetsbeleid/toetsplan is dat wordt uitgevoerd b. toetsen worden gemaakt op basis van de leerdoelen en eindtermen van de cursus c. er uniforme afspraken zijn over de manier waarop toetsen worden gemaakt art Onderzoeken kwaliteit toetsen 1. De toets(advies)commissie is belast met de analyse en advisering ten aanzien van de kwaliteit van de toetsing. Daartoe onderzoekt zij volgens haar eigen meerjarenwerkplan en naar aanleiding van klachten, uitkomsten van evaluaties, slagingspercentages en dergelijke - de kwaliteit van afzonderlijke toetsen met betrekking tot de validiteit (zij meten kennis, vaardigheden en competenties) en betrouwbaarheid (zij zijn consistent en nauwkeurig) en informeert de examencommissie daarover. 2. De examencommissie kan de toetscommissie opdracht geven tot het verstrekken van informatie, het doen van onderzoek en het doen van voorstellen met betrekking tot de inrichting van de toetsing. De toetscommissie is voor de uitvoering van deze opdrachten verantwoording verschuldigd aan de examencommissie. art Borgen van kwaliteit examens (eindniveau van de afgestudeerden) De deelexamencommissie ziet er op toe dat: a. de eindkwalificaties van de opleiding zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling, zijn vertaald in toetsbare leerdoelen per cursus. b. er systematisch wordt nagegaan of er voldoende aansluiting is tussen de cursusdoelen en de eindtermen, of de optelsom van de leerdoelen per cursus overeen komt met meerdere eindkwalificaties van de opleiding. PARAGRAAF-5 Vrijstellingen art. 14 Vrijstelling 1. De student die voor één of meer vrijstellingen in aanmerkingen wenst te komen, dient een gemotiveerd verzoek in bij de deelexamencommissie van zijn opleiding. Het verzoek is ondertekend en bevat: - naam, adresgegevens en studentnummer - een omschrijving van de gronden waarop de vrijstelling wordt verzocht - voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht - een gewaarmerkte kopie van diploma, cijferlijst of een bewijs van eerder afgelegde toetsen - en/of een beschrijving van de buiten het hoger onderwijs opgedane kennis en ervaring, vergezeld van relevante documenten waaruit dit blijkt. 2. De aanvraag tot vrijstelling wordt uiterlijk vijf maanden voor de afronding van de opleiding ingediend. 3. De deelexamencommissie legt het verzoek voor advies voor aan de examinator(en) die belast is (zijn) met het onderwijs van de cursus(sen) waarvoor de vrijstelling wordt verzocht. 4. De deelexamencommissie beslist binnen zes weken na datum van ontvangst van het verzoek over het verlenen van de vrijstelling. PARAGRAAF- 6 - Overige artikelen art. 15 Wijziging 1. Wijzigingen van dit reglement worden door de examencommissie bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 6/8

7 2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet dan wel indien toepassing leidt tot onbillijkheden van overwegende aard kan de examencommissie anders beslissen. Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op 1 september /8

8 Bijlage A Bacheloropleidingen FdL Algemene Cultuurwetenschappen Communicatie- en Informatiewetenschappen Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Geschiedenis GLTC Kunstgeschiedenis Nederlandse Taal en Cultuur Romaanse Talen en Culturen Taal- en Cultuurstudies Taalwetenschap Masteropleidingen FdL Communicatie- en Informatiewetenschappen Geschiedenis Kunst- en Cultuurwetenschappen Letterkunde North American Studies Oudheidstudies Linguistics Research Masters FdL Art and Visual Culture Historical Studies Literary Studies 8/8

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie: Inhoud: PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN...1 Artikel 1 - toepassingsgebied...1

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2015-2016 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Inhoud. (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Inhoud. (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Inhoud PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 art. 1.1 - toepassingsgebied... 2 art. 1.2 - examencommissie...

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006 Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016 Master CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen BIJLAGE 1 VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen Bevoegdheden m.b.t. onderwijs in de wet (WHW) De WHW (zie

Nadere informatie

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen In dit reglement zijn de regels van de examencommissie met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens toetsen en de richtlijnen met betrekking

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

Reglement examencommissies. Faculteit sociale wetenschappen

Reglement examencommissies. Faculteit sociale wetenschappen Reglement examencommissies Faculteit sociale wetenschappen 2015-2016 (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW) Reglement examencommissies, vastgesteld door de examencommissies van de bacheloropleidingen Algemene

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015 Bachelor CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

5 Examens. 6 Vrijstellingen

5 Examens. 6 Vrijstellingen Regels en Richtlijnen van de examencommissie Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 2015-2016 (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Master CRU2006 en CRU+ Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Master CRU2006 en CRU+ Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017 Master CRU2006 en CRU+ In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Lerarenopleiding 2015-2016 Regels en Richtlijnen. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016

Lerarenopleiding 2015-2016 Regels en Richtlijnen. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2015-2016 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW)

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW) Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW) In dit reglement zijn de regels van de examencommissie met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens toetsen

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017 Bachelor CRU2006 / CRU+ In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016 Bachelor CRU2006 / CRU+ In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2011-2012 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Masteropleiding Geneeskunde/Klinisch Onderzoeker SUMMA2006

Masteropleiding Geneeskunde/Klinisch Onderzoeker SUMMA2006 Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015 Masteropleiding Geneeskunde/Klinisch Onderzoeker SUMMA2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, via e-mail te bereiken op Examencommissie.Rechten@uu.nl

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW.

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Examencommissie Van de examencommissie Bestuurskunde maken alle wetenschappelijke personeelsleden, die onderwijs geven binnen de opleiding

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen. van de. Examencommissie Lerarenopleiding

Regels en Richtlijnen. van de. Examencommissie Lerarenopleiding Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2016-2017 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2016-2017 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development & Educational Sciences REGELS EN RICHTLIJNEN 2016-2017 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Vastgesteld op 16 augustus 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap

Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht Reglement examencommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Inhoud: art. 1 begripsbepalingen...3 art. 2 toepassingsgebied...3 art. 3 examencommissie...3 art. 4 examinatoren...4 art.

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities 2011-2012 Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering Faculteit Technische Natuurwetenschappen Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering (art. 7.12 WHW) Inhoud Preambule... 1 Artikel 1 De examencommissie... 2 Artikel 2 Examinatoren...

Nadere informatie