VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen Bevoegdheden m.b.t. onderwijs in de wet (WHW) De WHW (zie bijlage) schrijft voor dat: - de verzorging van het onderwijs en de beoefening van de wetenschap in de faculteit geschieden (art WHW) en dat de algemene leiding en het bestuur en de inrichting van de faculteit bij de decaan berusten (art en 9.14 WHW) - de decaan verantwoording verschuldigd is aan het college van bestuur (art WHW) - de decaan ofwel in een meerhoofdig bestuur van een opleiding ofwel een opleidingsdirecteur voorziet (art WHW). Bestuursstructuur UU In het (model)faculteitsreglement is de bestuursstructuur van de UU nader uitgewerkt. Deze kent een verticale structuur langs de lijnen faculteit, departement en evt. afdeling, en een horizontale programmastructuur met een Undergraduate en Graduate School. De budgetverantwoordelijkheid is in de verticale lijn belegd, terwijl in de horizontale structuur de inhoudelijke programmaverantwoordelijkheid ligt. Iedere Undergraduate School, alsmede de Medical School, de Veterinary School en de School of Pharmacy hebben een eenhoofdige leiding, die (optioneel) wordt ondersteund door een board of studies (BoS). De Graduate School heeft een eenhoofdige leiding (decaan of vicedecaan) die (verplicht) wordt ondersteund door een board of studies (BoS). Het modelfaculteitsreglement laat de mogelijkheid open dat de Board of Studies van de Graduate School optreedt als meerhoofdige leiding, onder voorzitterschap van de (vice)decaan. De leiding van de (Undergraduate c.q. Graduate) School oefent de wettelijke taken van het opleidingsbestuur zoals bedoeld in art WHW uit. Bevoegdheden onderwijsdirecteur: submandaat van leiding School Via een submandaat zal de leiding van de Undergraduate/Graduate School (met instemming van de decaan) verantwoordelijkheden bij de onderwijsdirecteur 2 moeten beleggen: de onderwijsdirecteur heeft geen directe bevoegdheid op grond van de WHW of het faculteitsreglement. In dat submandaat moet vastgelegd worden voor welke zaken de onderwijsdirecteur verantwoordelijk is 3. In het onderstaande is aangegeven welke taken en verantwoordelijkheden dat zijn t.a.v. de kwaliteit(zorg) van opleidingen. Voorts is weergegeven hoe de bevoegdheden van de opleidingscommissie, examencommissie, en (vice)decanen zich daarmee verhouden. Onderwijsdirecteur De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg onderwijs (kwaliteit van toetsing is daarmee verweven). Dit betekent niet dat de onderwijsdirecteur alles zelf hoeft te doen: andere actoren (docenten, opleidingscommissie) kunnen bepaalde activiteiten uitvoeren. De onderwijsdirecteur is echter voor verantwoordelijk dat het gebeurt; hij/zij neemt de beslissingen t.a.v. kwaliteitszorg. De kwaliteitszorg moet voldoen aan de volgende eisen: - het heeft een cyclisch karakter, hetgeen inhoudt dat alle fases van de kwaliteitscyclus (plan, do, check, act) worden doorlopen; - het voorziet in periodieke en systematische evaluaties van het onderwijs; 2 Het is niet voorgeschreven dat dit een onderwijsdirecteur moet zijn; het kan voorkomen dat de leiding van een Graduate School dit submandateert aan een programmaleider. Daarbij moet dan wel gewaakt worden dat de verantwoordelijkheid niet bij zeer veel personen is belegd. 3 Bij het submandaat kunnen kaders, regels en aanwijzingen gegeven worden waarbinnen de taken uitgevoerd moeten worden. Zo kan eenheid van beleid geborgd worden. Daarnaast kunnen de onderwijsdirecteuren ook deel uitmaken van de Board of Studies en kan daar ook afstemming van beleid plaatsvinden. 4

2 - het voorziet in evaluaties van cursussen én van het curriculum als geheel; - het garandeert dat docenten, studenten, afgestudeerden en het afnemend veld bij de evaluaties van het curriculum betrokken worden; - het maakt de uitkomsten van de evaluaties voor alle betrokkenen toegankelijk. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg onderwijs betekent dat de onderwijsdirecteur zorgt dat: a. de eindkwalificaties van de opleiding vertaald zijn in toetsbare leerdoelen per cursus. Hulpmiddel daarbij kan zijn: matrices maken met concrete en toetsbare eindkwalificaties, afgezet tegen de leerdoelen per programmaonderdeel (daarbij ook de vaardigheden expliciteren). b. er systematisch nagegaan wordt of er voldoende aansluiting is tussen de cursusdoelen en de eindtermen, of de optelsom van de leerdoelen per cursus overeen komt met de eindkwalificaties van de opleiding (vertalen van eindkwalificaties opleiding naar leerdoelen cursusonderdelen naar toetsonderdelen cursus). c. deze besproken worden met de docenten die betrokken zijn bij de opleiding zodat docenten zich bewust zijn van zowel de plaats die hun cursus in het totale curriculum inneemt als de samenhang met andere curriculumonderdelen. d. de eindkwalificaties en leerdoelen consistent in de OER zijn geformuleerd, waarbij de eindkwalificaties gerelateerd worden aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. e. er een toetsbeleid/toetsplan is dat wordt uitgevoerd en (geëvalueerd), in de vorm van een cyclisch proces (plan, do, check, act) f. er systematisch nagegaan wordt of de toetsing in overeenstemming is met de doelstellingen van het curriculum (is er een doorlopende lijn en opbouw; wordt niet telkens dezelfde vaardigheid getoetst?). g. toetsen worden gemaakt op basis van de leerdoelen en eindtermen van de cursus h. er afspraken zijn over de manier waarop toetsen worden gemaakt (bijv.: als er meer docenten zijn in een cursus dat deze gezamenlijk een tentamen samenstellen en dat toetsen op kwaliteit) i. de examencommissie geïnformeerd wordt over het hierboven bedoelde beleid, afspraken, plannen en relevante informatie j. er evaluatie van cursussen plaatsvindt. k. er evaluatie op het niveau van het curriculum plaatsvindt (bijv.: kijken naar doorlopende leerlijnen, opbouw van de studiejaren, bezien hoe stakeholders denken over het totale programma, etc.) Daarbij kunnen ook landelijke enquêtes zoals (Keuzegids, Elsevier, Arbeidsmarktmonitor) en UU enquêtes (Eerstejaars-, Derdejaars-, Master- en Medewerkersmonitor) gebruikt worden. Opleidingscommissie: De opleidingscommissie is een adviesorgaan, dat adviseert over de kwaliteit van het onderwijs. Dat betekent dat de commissie wel actief kan zijn bij bijvoorbeeld onderwijsevaluaties en het signaleren van knelpunten binnen de opleiding, maar niet verantwoordelijkheid draagt voor beslissingen t.a.v. kwaliteitszorg. De onderwijsdirecteur is daarvoor verantwoordelijk. De opleidingscommissie heeft tot taak: - advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) - het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER - het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de onderwijsdirecteur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding In de WHW is bepaald dat de opleidingscommissie de adviezen ter kennisneming zendt aan de faculteitsraad, zodat deze kan beoordelen of het proces deugdelijk is verlopen. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht op de OER, met uitzondering van de inhoudelijke onderwerpen (inhoud van de opleiding, leerdoelen en eindkwalificaties, studielast etc.); het is niet de bedoeling dat de faculteitsraad via de adviezen van de opleidingscommissie alsnog de discussie over de inhoud gaat voeren. De opleidingscommissie kan een actieve rol hebben bij de instrumenten voor de kwaliteitszorg onderwijs, zoals de cursus- en curriculumevaluaties. Daarnaast kan zij zelf ook via enquêtes specifieke onderwerpen (zoals onderwijsvoorzieningen als kwaliteit van onderwijslokalen, maar ook onderwerpen als tutoraat, feedback op toetsing, en voorzieningen gehandicapten) erachter komen of de opleiding alles op orde heeft. Naast het houden van enquêtes kunnen ook bijeenkomsten met studenten en/of docenten georganiseerd worden. 5

3 Examencommissie De examencommissie is de interne toezichthouder op de kwaliteit van tentaminering en examinering (staat garant voor het eindniveau van de afgestudeerden). De examencommissie: a. gaat na of zij de relevante informatie met betrekking tot de kwaliteit van tentaminering en examinering van de onderwijsdirecteur krijgt b. beoordeelt aan de hand van de van de onderwijsdirecteur verkregen informatie of de kwaliteit van de tentamens voldoende is geborgd en of zij garant kan staan voor de kwaliteit van tentamens en examens c. bespreekt haar conclusies m.b.t. de kwaliteit van afzonderlijke toetsen met de onderwijsdirecteur. In overleg wordt bepaald of nadere actie en afspraken nodig zijn d. intervenieert als zij van oordeel is dat zij niet garant kan staan voor de kwaliteit van tentamens en examens: organiseert nader overleg tussen examencommissie, de onderwijsdirecteur en de (vice)decaan. De (vice)decaan draagt er zorg voor dat er zodanige afspraken komen dat de examencommissie wel tot een positief oordeel komt. e. zorgt dat er uniforme afspraken (procedures en richtlijnen) zijn voor beoordeling en normering van toetsen (toetsingscriteria) en onderzoeksopdrachten en scripties (bijv. scriptiehandleiding met daarin de eisen waaraan een scriptie moet voldoen en de wijze waarop het cijfer wordt bepaald) en dat deze worden uitgevoerd. f. zorgt ervoor dat de kwaliteit van toetsen wordt onderzocht en dat de validiteit (zij meten kennis vaardigheden en competenties) en betrouwbaarheid (zij zijn consistent en nauwkeurig) van de toetsen gegarandeerd is. 4 Decaan De decaan is integraal verantwoordelijk. Hij draagt er zorg voor dat de kwaliteitszorg functioneert en dat de kwaliteitsborging van het onderwijs en de examinering wordt ingebed in het interne kwaliteitszorgsysteem, waarbij er een zodanig overleg en informatie-uitwisseling is dat de onderscheiden verantwoordelijkheden waargemaakt kunnen worden. De decaan benoemt de onderwijsdirecteuren, bepaalt het aantal examencommissies (horizontalisering, clustering op schoolniveau) en benoemt de leden van de examencommissie. Hij zorgt dat zij voldoende tijd en deskundigheid hebben om de taken uit te voeren. Als de kwaliteit van tentamens/examens onvoldoende geborgd blijkt (zie punt d bij de taken van de examencommissie), draagt de (vice)decaan er zorg voor dat er acties worden ondernomen om dit op te lossen. De decaan is tot slot verantwoordelijk voor de deskundigheid van docenten op het gebied van toetsen (maken, afnemen, beoordelen) via BKO, SKO en gerichte professionalisering. 4 Het kan voorkomen dat de examencommissie dit niet zelf doet, maar dat er (door de decaan/ onderwijsdirecteur/examencommissie) een toetscommissie is ingesteld die (steekproefsgewijs op basis van vooraf bepaalde criteria) de kwaliteit van afzonderlijke toetsen controleert. Als daarvan sprake is, moet geregeld zijn dat de examencommissie de toetscommissie opdracht kan geven tot het verstrekken van informatie, het doen van onderzoek en het doen van voorstellen met betrekking tot de inrichting van de toetsing. De toetscommissie is dan verplicht om deze opdrachten uit te voeren en de toetscommissie is voor de uitvoering van deze opdrachten verantwoording verschuldigd aan de examencommissie. 6

4 BIJLAGE: WETSARTIKELEN Artikel Examencommissie 1. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een examencommissie. 2. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Artikel 7.12a. Benoeming en samenstelling examencommissie 1. Het instellingsbestuur stelt de examencommissie in en benoemt de leden op basis van hun deskundigheid op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. Ten minste één lid is als docent verbonden aan de opleiding of aan een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. 2. Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 3. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het instellingsbestuur de leden van de desbetreffende examencommissie. Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie 1. Naast de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 7.11 en 7.12, tweede lid, heeft een examencommissie de volgende taken en bevoegdheden: a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens onverminderd artikel 7.12c, b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, c. het door de meest daarvoor in aanmerking komende examencommissie verlenen van toestemming aan een student om een door die student samengesteld programma als bedoeld in artikel 7.3d te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad, waarbij de examencommissie tevens aangeeft tot welke opleiding van de instelling dat programma wordt geacht te behoren voor de toepassing van deze wet, en d. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens. 2. Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 3. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. 4. Indien een student bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij een examinator betrokken is die lid is van de examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht. 5. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De examencommissie verstrekt het verslag aan het instellingsbestuur of de decaan. 7

5 Artikel Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement 1. De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit. De decaan is voorts belast met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. 2. De decaan werkt mede aan het bestuur van de universiteit door onder meer het plegen van overleg met het college van bestuur terzake van de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting. 3. Onverminderd artikel 9.5 stelt de decaan ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van de faculteit het faculteitsreglement vast. 4. Het faculteitsreglement behoeft de goedkeuring van het college van bestuur. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 5. Indien binnen een door het college van bestuur te bepalen termijn het faculteitsreglement niet of niet volledig is vastgesteld, stelt het college van bestuur het reglement of het ontbrekende gedeelte daarvan vast. Artikel Overige taken en bevoegdheden decaan 1. De decaan is, onverminderd artikel 9.5, voorts belast met: a. het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, alsmede de regelmatige beoordeling daarvan, b. het vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening, c. het vaststellen van het jaarlijks onderzoekprogramma van de faculteit, d. het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en op het jaarlijks onderzoekprogramma, alsmede het uitbrengen van regelmatig verslag hieromtrent aan het college van bestuur, e. het instellen van de examencommissies en de commissie, bedoeld in artikel 7.29, eerste lid, alsmede de benoeming van de leden van die commissies, f. de uitvoering van de artikelen 7.8b en 7.9, met uitzondering van de aanwijzing van opleidingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, derde lid, en 7.9, eerste lid, g. het vaststellen van nadere regels omtrent de wijze waarop vrijstelling als bedoeld in de artikelen 7.25, vierde lid, 7.28, tweede tot en met vierde lid, en 7.29, eerste lid, kan worden verkregen, h. het verstrekken van een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.30a, derde lid, de toepassing van artikel 7.30a, vijfde lid, de uitvoering van artikel 7.30c, en 8

6 Artikel Bestuur opleidingen 1. De decaan voorziet in een meerhoofdig bestuur van elke opleiding die in de faculteit is ingesteld. In afwijking van de eerste volzin kan volstaan worden met een opleidingsdirecteur. 2. Indien in een meerhoofdig bestuur wordt voorzien, maakt daarvan een student deel uit. 3. In het faculteitsreglement worden nadere regels gesteld omtrent het bestuur van de opleidingen. 4. Een lid van het bestuur van de opleiding kan niet tevens lid zijn van de opleidingscommissie van die opleiding. 5. Voor de toepassing van dit artikel kan onder opleiding mede worden begrepen een bacheloropleiding en een of meer daarop aansluitende masteropleidingen. Artikel Opleidingscommissies 1. Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De commissie heeft tot taak: a. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de faculteitsraad. 2. Op een advies als bedoeld in het eerste lid, is artikel 9.35, aanhef en onderdelen b en c, van 9

7 BIJLAGE 2 Model Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de..(school/ opleiding) aan de Universiteit Utrecht, op. Dit reglement treedt in werking op 1 september Inhoud: PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 - toepassingsgebied art. 2 - examencommissie art. 3 - maatstaven art. 4 - examinatoren PARAGRAAF 2 - ORGANISATIE TOETSEN EN GOEDE GANG VAN ZAKEN art. 5- tijdstippen toetsen art. 6 - aanmelding toetsen art. 7 - terugtrekking toets art. 8 - de orde tijdens een examen of toets PARAGRAAF 3 - BEOORDELING TOETSEN, THESIS art. 9 beoordeling toetsen art. 10 beoordeling thesis, onderzoeksopdrachten, scripties art nabespreking PARAGRAAF 4 - BORGEN KWALITEIT EXAMINERING art borgen kwaliteit toetsen art onderzoeken kwaliteit toetsen art borgen van kwaliteit examens (eindniveau van de afgestudeerden) PARAGRAAF 5 - VRIJSTELLINGEN art. 15 vrijstelling PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 - toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de toetsen en de examens van de opleidingen.. De in de Onderwijs- en Examenregeling van deze opleidingen omschreven begrippen zijn ook van toepassing op dit reglement. art. 2 - examencommissie 1. De examencommissie wijst uit haar midden een lid aan dat belast is met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken van de examencommissie. 2. De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is de student c.q. zijn verzoek afgewezen. 3. De examencommissie neemt een beslissing binnen zes weken na ontvangst van een verzoekschrift. 4. Besluiten van een examencommissie worden in notulen vastgelegd. De notulen worden ten minste door of namens de voorzitter gefiatteerd. 5. De examencommissie stelt jaarlijks per studiejaar een verslag van haar werkzaamheden op en verstrekt dit uiterlijk 1 december volgend op het betreffende studiejaar aan de decaan. 6. De examencommissie wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze maakt geen deel uit van de examencommissie. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor: - het voorbereiden, bijeenroepen en notuleren van de vergaderingen; - het bewaken van de uitvoering van genomen besluiten; - het communiceren van besluiten aan studenten en andere betrokkenen; - het opstellen van periodieke rapportages; - het archiveren van behandelde verzoeken, bezwaren en genomen besluiten. 10

8 art. 3 - maatstaven De examencommissie neemt bij haar beslissingen de volgende maatstaven tot richtsnoer: a. het behoud van kwaliteitseisen van een examen of toets; b. doelmatigheidseisen, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om: - zoveel mogelijk beperken van tijdverlies voor studenten, die een snelle voortgang met de studie maken; - studenten zo snel mogelijk te bewegen hun studie af te breken, indien het slagen voor een examen of toets onwaarschijnlijk is geworden; c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen; d. mildheid ten opzichte van studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld in de voortgang van hun studie vertraging hebben ondervonden. art. 4 - examinatoren 1. Leden van de wetenschappelijke staf, die belast zijn met het onderwijs van een cursus, zijn als examinator verantwoordelijk voor de toetsing van de cursus. De examencommissie kan overige leden van het wetenschappelijk personeel en deskundigen van buiten de opleidingen als examinator aanwijzen. 2. De examencommissie kan overgaan tot intrekking van de aanwijzing als examinator indien de examinator zich niet houdt aan wet- en regelgeving of richtlijnen van de examencommissie, of als de competentie van examinator op het gebied van toetsen (maken, afnemen, beoordelen) herhaaldelijk van onvoldoende kwaliteit is gebleken. PARAGRAAF 2 - ORGANISATIE TOETSEN EN GOEDE GANG VAN ZAKEN art. 5- tijdstippen toetsen 1. Schriftelijke toetsen worden afgenomen op tijdstippen, die tenminste 30 dagen voor aanvang van het betreffende semester (alternatief: studiejaar) door de examencommissie zijn vastgesteld. 2. Bij de vaststelling van de tijdstippen van toetsen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat toetsen samenvallen. 3. Wijziging van vastgestelde tijdstippen vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht. 4. Mondelinge toetsen worden op een door de betreffende examinator(en) zo mogelijk na overleg met de student te bepalen tijdstip afgenomen. 5. Tijdstippen voor schriftelijke aanvullende toetsen worden tenminste twee weken van tevoren vastgesteld en bekend gemaakt. Er zitten minimaal vijf werkdagen tussen het bekendmaken van het resultaat en de aanvullende toets. art. 6 - aanmelding toetsen 1. Deelname aan een schriftelijke toets kan slechts plaatsvinden na deugdelijke en tijdige aanmelding via Osiris Student binnen de universitaire cursusinschrijfperiode (zie 2. De examencommissie kan toestaan dat van de in lid 1 genoemde periode wordt afgeweken als de student aantoont door overmacht te zijn verhinderd zich tijdig in te schrijven. art. 7 - terugtrekking toets 1. Indien de student niet verschijnt bij de toets op het tijdstip waarvoor hij zich heeft aangemeld, dan wel zich minder dan tien werkdagen voor dat tijdstip afmeldt, dan wordt hij uitgesloten van deelname aan die toets in het lopende cursusjaar. 2. De examencommissie kan besluiten deelname toch toe te staan, indien de student aantoont door overmacht verhinderd te zijn geweest deel te nemen aan resp. zich tijdig terug te trekken voor de toets. art. 8 - de orde tijdens een examen of toets 1. De examinator (alternatief: de examencommissie) draagt ervoor zorg, dat ten behoeve van de schriftelijke tentaminering voldoende surveillanten worden aangewezen, die erop toezien dat de toets in goede orde verloopt. 2. De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie te legitimeren met behulp van zijn collegekaart en een geldig identiteitsbewijs. De toegang tot de toets wordt ontzegd, indien de student zich niet kan legitimeren. 3. Aanwijzingen van de examencommissie, c.q. de examinator of surveillant, die voor, tijdens en onmiddellijk na afloop van de toets gegeven worden, dienen door de student te worden opgevolgd. 4. Volgt de student een of meer aanwijzingen als bedoeld in het derde lid niet op, dan kan hij door de examencommissie c.q. examinator worden uitgesloten van verdere deelname aan de 11

9 desbetreffende toets. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van die toets wordt vastgesteld. Voordat de examencommissie een besluit tot uitsluiting neemt, stelt zij de student op zijn verzoek in de gelegenheid terzake te worden gehoord. 5. De duur van een toets is zodanig dat studenten redelijkerwijs voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden. 6. Laatkomers worden tot een toets toegelaten tot ten hoogste 30 minuten na de aanvang van de toets. Indien een student door overmacht niet binnen deze tijdslimiet aanwezig kan zijn beslist de examencommissie, c.q. examinator, of hij alsnog tot de toets wordt toegelaten. 7. Studenten mogen de zaal waar de toets wordt afgenomen niet verlaten binnen 30 minuten na aanvang van de toets. 8. Nadat deelnemers de zaal hebben verlaten, worden geen laatkomers meer tot de toets toegelaten. 9. Studenten zijn verplicht hun tassen, jassen, en elektronische apparatuur, bij aanvang van de toets in te leveren bij de surveillanten. 10. Studenten die tijdens de toets in het bezit blijken te zijn van mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur worden uitgesloten van verdere deelname aan de desbetreffende toets. PARAGRAAF 3 - BEOORDELING TOETSEN, THESIS art. 9 beoordeling toetsen 1. De examencommissie ziet er op toe dat de beoordeling van schriftelijke toetsen geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk vastgelegde, en eventueel naar aanleiding van de correctie bijgestelde, normen. 2. Ingeval bij de beoordeling van de toets meer dan één examinator is betrokken, ziet de examencommissie erop toe, dat alle examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde normen. 3. De wijze van beoordeling is zodanig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van zijn toets tot stand is gekomen. 4. Voor de beoordeling van het resultaat van een toets/cursus geldt het laatst toegekende cijfer. art. 10 beoordeling thesis, onderzoeksopdrachten, scripties 1. De examencommissie ziet er op toe dat beoordelingscriteria voor de thesis, onderzoeksopdrachten, scripties vastgesteld worden en dat deze in de cursus- of scriptiehandleiding worden opgenomen. 2. Indien bij praktische oefeningen door meerdere studenten een bijdrage wordt geleverd 0aan één gezamenlijk werkstuk, hanteert de examencommissie de volgende richtlijnen: a. afspraken over de taakverdeling van de door de studenten te verrichten werkzaamheden worden, voordat de werkzaamheden een aanvang nemen, door de verantwoordelijke examinator(en) schriftelijk vastgelegd; b. studenten worden op grond van de door hen verrichte werkzaamheden individueel beoordeeld. 3. De beoordeling van de thesis 5 (evt. toevoegen: masteronderzoek etc.) vindt plaats door twee examinatoren. Het judicium komt tot stand door het gemiddelde te bepalen van het oordeel van deze examinatoren. Indien het oordeel van de examinatoren meer dan 2 punten verschilt, neemt de examencommissie een beslissing over het judicium. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. 4. De examinatoren geven met behulp van een beoordelingsformulier inzicht in de manier waarop het eindoordeel tot stand is gekomen. art nabespreking 1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondelinge toets vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de student, waarbij de examinator de beslissing motiveert. 2. Gedurende een termijn van 30 dagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke toets, kan de student de examinator om een nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 3. Indien een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het tweede lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest en hij het desbetreffende verzoek motiveert of wanneer hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn. 5 Er is voorgeschreven dat masterscripties altijd door twee docenten beoordeeld moeten worden. Voor bachelorscripties is dat aanbevolen, maar niet verplicht. 12

10 4. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examinator aan de student gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken met modelantwoorden. PARAGRAAF 4 - BORGEN KWALITEIT EXAMINERING art borgen kwaliteit toetsen De examencommissie ziet er op toe dat: l. er een toetsbeleid/toetsplan is dat wordt uitgevoerd m. toetsen worden gemaakt op basis van de leerdoelen en eindtermen van de cursus n. er uniforme afspraken zijn over de manier waarop toetsen worden gemaakt art onderzoeken kwaliteit toetsen 1. De toetscommissie is belast met de analyse en advisering ten aanzien van de kwaliteit van de toetsing. Daartoe onderzoekt zij steekproefsgewijs en naar aanleiding van klachten, uitkomsten evaluaties, slagingspercentages en dergelijke - de kwaliteit van afzonderlijke toetsen met betrekking tot de validiteit (zij meten kennis vaardigheden en competenties) en betrouwbaarheid (zij zijn consistent en nauwkeurig) en informeert de examencommissie daarover. 2. De examencommissie kan de toetscommissie opdracht geven tot het verstrekken van informatie, het doen van onderzoek en het doen van voorstellen met betrekking tot de inrichting van de toetsing. De toetscommissie is verplicht om deze opdrachten uit te voeren. De toetscommissie is voor de uitvoering van deze opdrachten verantwoording verschuldigd aan de examencommissie. art borgen van kwaliteit examens (eindniveau van de afgestudeerden) De examencommissie ziet er op toe dat: a. de eindkwalificaties van de opleiding zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling, zijn vertaald in toetsbare leerdoelen per cursus b. er systematisch wordt nagegaan of er voldoende aansluiting is tussen de cursusdoelen en de eindtermen, of de optelsom van de leerdoelen per cursus overeen komt met de eindkwalificaties van de opleiding. PARAGRAAF 5 - VRIJSTELLINGEN art. 15 vrijstelling 1. De student die voor één of meer vrijstellingen in aanmerkingen wenst te komen, dient een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. Het verzoek is ondertekend en bevat: - naam, adresgegevens en studentnummer - een omschrijving van de gronden waarop de vrijstelling wordt verzocht - voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht - een gewaarmerkte kopie van diploma, cijferlijst of een bewijs van eerder afgelegde toetsen - en/of een beschrijving van de buiten het hoger onderwijs opgedane kennis en ervaring, vergezeld van relevante documenten waaruit dit blijkt. 2. De examencommissie legt het verzoek voor advies voor aan de examinator(en) die belast is (zijn) met het onderwijs van de cursus(sen) waarvoor de vrijstelling wordt verzocht. 3. De examencommissie beslist binnen 6 weken na datum van ontvangst van het verzoek over het verlenen van de vrijstelling. 13

11 TOELICHTING Artikel 7,12b, 3 e lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft voor dat de examencommissie regels vaststelt m.b.t.: - beoordeling toetsen - borgen kwaliteit examinering - vrijstellingen In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen. Tevens zijn de regels t.a.v. de organisatie en goede gang van zaken tijdens de toetsen beschreven. Dit reglement is niet los te zien van wat bepaald en geregeld is in de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de betreffende opleiding(en) en het Studentenstatuut. Met betrekking tot het borgen van de kwaliteit van de toetsing en examinering geldt dat de onderwijsdirecteur primair verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg onderwijs (de kwaliteit van toetsing is daarmee verweven). Dit betekent dat de onderwijsdirecteur zorgt dat: º de eindkwalificaties van de opleiding vertaald zijn in toetsbare leerdoelen per cursus. Hulpmiddel daarbij kan zijn: matrices maken met concrete en toetsbare eindkwalificaties, afgezet tegen de leerdoelen per programmaonderdeel (daarbij ook de vaardigheden expliciteren). º er systematisch nagegaan wordt of er voldoende aansluiting is tussen de cursusdoelen en de eindtermen, of de optelsom van de leerdoelen per cursus overeen komt met de eindkwalificaties van de opleiding (vertalen van eindkwalificaties opleiding naar leerdoelen cursusonderdelen naar toetsonderdelen cursus). º deze besproken worden met de docenten die betrokken zijn bij de opleiding zodat docenten zich bewust zijn van zowel de plaats die hun cursus in het totale curriculum inneemt als de samenhang met andere curriculumonderdelen. º de eindkwalificaties en leerdoelen consistent in de OER zijn geformuleerd, waarbij de eindkwalificaties gerelateerd worden aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. º er een toetsbeleid/toetsplan is dat wordt uitgevoerd en (geëvalueerd), in de vorm van een cyclisch proces (plan, do, check, act) º er systematisch nagegaan wordt of de toetsing in overeenstemming is met de doelstellingen van het curriculum (is er een doorlopende lijn en opbouw; wordt niet telkens dezelfde vaardigheid getoetst?). º toetsen worden gemaakt op basis van de leerdoelen en eindtermen van de cursus º er afspraken zijn over de manier waarop toetsen worden gemaakt (bijv.: als er meer docenten zijn in een cursus dat deze gezamenlijk een toets samenstellen en dat toetsen op kwaliteit). Voorts wordt bewaakt of de vragen en opgaven van de toets de tevoren bekend gemaakte bronnen waaraan de tentamenstof is ontleend niet te buiten gaan, zij zo evenwichtig mogelijk gespreid zijn over de tentamenstof en zij duidelijk en ondubbelzinnig zijn, en zodanig gesteld zijn of zodanige aanwijzingen bevatten dat de student kan weten hoe uitvoerig en gedetailleerd de antwoorden moeten zijn. De onderwijsdirecteur zorgt er voor dat de examencommissie geïnformeerd wordt over het hierboven bedoelde beleid, afspraken, plannen en relevante informatie. Er is periodiek overleg tussen de examencommissie en de onderwijsdirecteur hierover. De examencommissie vervult feitelijk de rol van toezichthouder. Zij beoordeelt aan de hand van de informatie of de kwaliteit van de toetsen voldoende is geborgd. Als de examencommissie van oordeel is dat dit niet het geval is,, moet de examencommissie actie ondernemen. Zij zal dan nader overleg organiseren tussen examencommissie, onderwijsdirecteur en (vice)decaan. De (vice)decaan draagt er zorg voor dat er zodanige afspraken komen dat de examencommissie wel tot een positief oordeel komt. 14

12 BIJLAGE: bepalingen Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) m.b.t. examencommissie Artikel Examencommissie 1. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een examencommissie. 2. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Artikel 7.12a. Benoeming en samenstelling examencommissie 1. Het instellingsbestuur stelt de examencommissie in en benoemt de leden op basis van hun deskundigheid op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. Ten minste één lid is als docent verbonden aan de opleiding of aan een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. 2. Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 3. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het instellingsbestuur de leden van de desbetreffende examencommissie. Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie 1. Naast de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 7.11 en 7.12, tweede lid, heeft een examencommissie de volgende taken en bevoegdheden: a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens onverminderd artikel 7.12c, b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, c. het door de meest daarvoor in aanmerking komende examencommissie verlenen van toestemming aan een student om een door die student samengesteld programma als bedoeld in artikel 7.3d te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad, waarbij de examencommissie tevens aangeeft tot welke opleiding van de instelling dat programma wordt geacht te behoren voor de toepassing van deze wet, en d. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens. 2. Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 3. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. 4. Indien een student bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij een examinator betrokken is die lid is van de examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht. 5. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De examencommissie verstrekt het verslag aan het instellingsbestuur of de decaan. Artikel 7.12c. Examinatoren 1. Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst de examencommissie examinatoren aan. 2. De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. 15

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2014-2015 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie: Inhoud: PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN...1 Artikel 1 - toepassingsgebied...1

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar (regels ex art. 7.

Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar (regels ex art. 7. Reglement Examencommissie Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2015-2016 (regels ex art. 7.12b, lid 3 WHW) In het examenreglement zijn deze regels van de examencommissie opgenomen.

Nadere informatie

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Inhoud. (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Inhoud. (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement Examencommissie Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Inhoud PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 art. 1.1 - toepassingsgebied... 2 art. 1.2 - examencommissie...

Nadere informatie

Reglement examencommissies. Faculteit sociale wetenschappen

Reglement examencommissies. Faculteit sociale wetenschappen Reglement examencommissies Faculteit sociale wetenschappen 2015-2016 (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW) Reglement examencommissies, vastgesteld door de examencommissies van de bacheloropleidingen Algemene

Nadere informatie

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen In dit reglement zijn de regels van de examencommissie met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens toetsen en de richtlijnen met betrekking

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Master CRU2006 Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016 Master CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Master CRU2006 en CRU+ Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Master CRU2006 en CRU+ Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017 Master CRU2006 en CRU+ In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015. Bachelor CRU2006. Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015 Bachelor CRU2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2016/2017 Bachelor CRU2006 / CRU+ In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Toelichting op het model Faculteitsreglement

Toelichting op het model Faculteitsreglement Toelichting op het model Faculteitsreglement 2017-2018 De wet Versterking van de Bestuurskracht is op 14 juni 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet is artikel 9.18 WHW, dat gaat over opleidingscommissies,

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud

Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016. Bachelor CRU2006 / CRU+ Inhoud Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2015/2016 Bachelor CRU2006 / CRU+ In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

Lerarenopleiding 2015-2016 Regels en Richtlijnen. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016

Lerarenopleiding 2015-2016 Regels en Richtlijnen. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2015-2016 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW)

Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW) Facultair Reglement Examencommissies Geesteswetenschappen (regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW) In dit reglement zijn de regels van de examencommissie met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens toetsen

Nadere informatie

26 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Regels en Richtlijnen examencommissies (art WHW)

26 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Regels en Richtlijnen examencommissies (art WHW) 26 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Regels en Richtlijnen examencommissies (art. 7.12 WHW) De examencommissies Aeres Hogeschool (DR/AL) zijn belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens

Nadere informatie

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW.

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Examencommissie Van de examencommissie Bestuurskunde maken alle wetenschappelijke personeelsleden, die onderwijs geven binnen de opleiding

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE REGLEMENT FACULTEIT DER GENEESKUNDE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN------------------------------------------------------------------------------------- 1 HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE ----------------------------------------

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Regeling examencommissies NHTV Breda

Regeling examencommissies NHTV Breda Regeling examencommissies NHTV Breda NHTV internationale hogeschool Breda Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van: 6 september 2016 De instemming van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Masteropleiding Geneeskunde/Klinisch Onderzoeker SUMMA2006

Masteropleiding Geneeskunde/Klinisch Onderzoeker SUMMA2006 Reglement Examencommissie Geneeskunde Studiejaar 2014/2015 Masteropleiding Geneeskunde/Klinisch Onderzoeker SUMMA2006 In dit examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2011-2012 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Vastgesteld op 16 augustus 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development & Educational Sciences REGELS EN RICHTLIJNEN 2016-2017 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

5 Examens. 6 Vrijstellingen

5 Examens. 6 Vrijstellingen Regels en Richtlijnen van de examencommissie Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 2015-2016 (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen. van de. Examencommissie Lerarenopleiding

Regels en Richtlijnen. van de. Examencommissie Lerarenopleiding Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding studiejaar 2016-2017 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2016-2017 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering

Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering Faculteit Technische Natuurwetenschappen Regels van de examencommissie van de masteropleiding Biomedical Engineering (art. 7.12 WHW) Inhoud Preambule... 1 Artikel 1 De examencommissie... 2 Artikel 2 Examinatoren...

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Handboek Kwaliteitszorg Onderwijs. Diergeneeskunde WIM KREMER VICE-DECAAN ONDERWIJS MARLOES BOTERMAN, LEN DIJSTELBLOEM COORDINATOREN KWALITEITSZORG

Handboek Kwaliteitszorg Onderwijs. Diergeneeskunde WIM KREMER VICE-DECAAN ONDERWIJS MARLOES BOTERMAN, LEN DIJSTELBLOEM COORDINATOREN KWALITEITSZORG Handboek Kwaliteitszorg Onderwijs Diergeneeskunde WIM KREMER VICE-DECAAN ONDERWIJS MARLOES BOTERMAN, LEN DIJSTELBLOEM COORDINATOREN KWALITEITSZORG WAT IS KWALITEIT VAN ONDERWIJS? Kwaliteit gaat over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie Regels en richtlijnen van examencommissie van de bachelor- en masteropleidingen van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen, onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen September 2009

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE BACHELOR per 1 september 2016 Departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE BACHELOR per 1 september 2016 Departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE BACHELOR per 1 september 2016 Departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1................................................... pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities 2011-2012 Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1.. pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde pag. 2 Paragraaf 1: Bestuur

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Voor meer informatie over de mandaatregeling kunt u contact opnemen met Juridische Zaken (ext 3075).

Voor meer informatie over de mandaatregeling kunt u contact opnemen met Juridische Zaken (ext 3075). Mandaten en ondermandaten Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Deze mandaatregeling is goedgekeurd en vastgesteld door het College van Bestuur op 9 december 2014 en vervangt alle eerdere mandaatregelingen

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie. Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie op grond van artikel 7.

Faculteit der Archeologie. Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie op grond van artikel 7. Faculteit der Archeologie Regels en richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie op grond van artikel 7.12b WHW geldig vanaf 1 september 2011 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie