Curriculum Vitae. Okt heden Gea Advies Zelfstandig adviseur marketingcommunicatie/interim manager en projectleider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Okt. 2006 heden Gea Advies Zelfstandig adviseur marketingcommunicatie/interim manager en projectleider"

Transcriptie

1 CurriculumVitae GeaGroenendijk Utrechtsestraatweg BPAmerongen Tel of Geb E OverGeaGroenendijk Ikben(interim)manager,strategischadviseurmarketingcommunicatie,projectmanagerencoachenvervul daarbijperopdrachtverschillenderollen. Mijnkernwaardenzijn:trendsettend,dynamisch,daadkrachtencreatief.Ikstippelvoormijnopdrachtgevers eenopmaatgemaakterouteuitophetgebiedvanmarketingcommunicatie,weetteinspireren,kannieuwe innovatievewegeninslaan,hebverbindendvermogenenbenallebetrokkenentemotiveren. Hetisvoormijbelangrijkomeengoedebalanstussenwerkenprivetehoudenendatisnoodzakelijkom frisin hethoofdteblijvenenhethoofdookafentoeleegtemaken.ditdoeikbijvoorbeelddooreenpaarkeerper weekhardtelopenentetennissen,indewintertegaanschaatsen,eengoedboektelezen,naarmuziekte luisterenofpianotespelen.maarookdoormetfamilieenvriendennaarconcertenendefilmtegaan. Werkervaring Okt.2006 heden GeaAdvies Zelfstandigadviseurmarketingcommunicatie/interim managerenprojectleider GemeenteNieuwegein Periode:november2011totheden Rol:interimbeleidsadviseursportenstadspromotie Project:interimadviseurafdelingcultuur,sport,onderwijshuisvestingenevenementen Doel:hetpositionerenvanhetsportenbeweegprogramma NieuwegeinBeweegt,incl.deontwikkelingvan eeninteractievesitemetsocialmediastrategieenhetopzettenvaneenplanvanaanpakvoorhetbeleidop hetgebiedvanstadspromotieenevenementen Projectonderdelen:deontwikkelingvaneeninteractievesitemetsocialmediastrategie,hetontwikkelenen uitvoerenvancrowdsourcingenhetopstellenvaneenevenementenbeleidsplan. Project:WecyleProvincieFlevoland Periode:februari2012totheden Rol:strategischadviseurmarketingcommunicatie Opdrachtgever:zesgemeentenbinnendeProvincieFlevolandenProvincieFlevoland Doel:gedragsveranderingenbijmensenteweegbrengenophetgebiedvanrecycling/duurzaamheid Projectonderdelen:hetontwikkelenenuitvoerenvaneendoelgroepgerichtecommunicatiecampagnevoor bewoners,kinderen,scholenenbedrijven,inzetvandoelgroepgerichtecommunicatie instrumenten(o.a. video,kickoffevenement,communitywebsite,socialmediaenfreepublicity,vindenvandraagvlakbijcolleges vanb&wengsindezesstedenenprovincieflevolandenhetverzorgenvandoelgroepgerichtepresentaties. Project:Vesting3hoekdagen Periode:mei2010t/mmei2011. Rol:projectmanager,conceptontwikkelaarenadviseurmarketingcommunicatie Opdrachtgever:StichtingVesting3hoek(GemeentenWoudrichem,Gorinchem,ZaltbommelenLingewaal) Doel:hetorganiserenvaneeneigentijdsfestivalmethistorischecomponenten;deVesting3hoekdagendieop 21en22mei2011gehoudenworden Projectonderdelen:conceptontwikkeling,promotie,financefinding,netwerkenenhetverkrijgenvandraagvlak bijbewonersvandeviergemeenten,hetadviserenvandeviercollegesvanb&wenhetverzorgenvan doelgroepgerichtepresentaties.

2 Project:reizendetentoonstellinginzesbijzonderegebiedenvanAmsterdam Periode:januarit/moktober2011. Rol:projectmanagerenadviseurmarketingcommunicatie Opdrachtgever:AmsterdamToerismeenCongresBureau(ATCB)alsAmerkintoerismeencitymarketing Doel:hetlatenzienvandebijzonderekenmerkenvaneengebied(verledenenheden)aanbewonersen bedrijfslevenmetalsuiteindelijkdoen:kennisoverdrachtenhetontwikkelenvaneengevoelvan trots ophet eigengebied Projectonderdelen:conceptontwikkeling,creërenvandraagvlakbijo.a.cultureleinstellingen,stadsdeleninde zesgebiedenenhuninwonersdoormiddelvangerichteinzetvancommunicatieinstrumenten(o.a.film,foto, freepublicityenworkshopsgastheerschap)enhetverzorgenvandoelgroepgerichtepresentaties. Project:strategieenconceptontwikkelingOlympischGebiedAmsterdam Periode:september2010t/mjuli2011. Rol:projectmanagerenadviseurmarketingcommunicatie Opdrachtgever:StichtingPromotieOlympischGebiedAmsterdam Doel:hetversterkenvanprofiel/imagovanhetHistorischOlympischGebiedvoorbewoners,bedrijvenen bezoekers(nationaaleninternationaal)engebiedsgerichteontwikkelingvanhetgebied(o.a.herinrichting Stadionplein) Projectonderdelen:opzetstrategischevisieenmarketingstrategie,financefinding,netwerken. Project:anderegezichtenvanAmsterdam Periode:februari2009totfebruari2010 Rol:projectmanagerenadviseurmarketingcommunicatie Opdrachtgever:AmsterdamToerismeenCongresBureau(ATCB)alsAmerkintoerismeencitymarketing Doel:hetspreidenvanhet(inter)nationaalverblijfstoerismeindestadnaarzesbijzonderegebiedenenhet versterkenvandelokaleeconomie Projectonderdelen:citybranding,productontwikkeling,promotieinbinnen enbuitenland(o.a. mediacampagnemetsanoma,inzetsocialmedia,ontwikkelenwebsiteetc.),hetcreërenvandraagvlakbijo.a. cultureleinstellingen,bedrijfslevenenstadsdeelradenindezesgebieden. GehandicaptensportNederland(GSN) Periode:oktober2008t/mfebruari2009. Rol:interimmanagerenmarketeer Project:interimmanagerafdelingMarketing&Communicatie Doel:hetreorganiserenvandeafdelingM&CenhetbrandenvanvierlabelsvanGSNindemarkt Projectonderdelen:cultuurverandering enontwikkeling,personeelsbeleid,introductiemarketing(incl.social media)ennetwerking. Samenwerking:diversepartnerszoalsNOC*NSFenNISB Periode:2011t/m2016(2028). Rol:conceptontwikkelaarmarketing Project:campagne diversiteitindesport (kader OlympischPlan2028 ) Doel:sportparticipatievooriedereeninNederland(Olympischegedachte:iedereenmagenkanmeedoen) Projectonderdelen:imagocampagne,HRMBeleid,opleidingensportbonden GemeenteUtrecht Periode:november2006t/maugustus2007. Rol:adviseurmarketing Project:ontwikkelingsportmarketingconceptentopsport breedtesport Doel:hetontwikkelenvansportmarketingconceptenvoordekernsportenwielrennenenatletiek Projectonderdelen:productontwikkeling,promotie,zoekennaardraagvlakbijwielren enatletiekverenigingen, verenigingsmanagersenadviseringcollegevanb&w. GemeenteGorinchem Periode:augustus2007t/mjanuari2008 Rol:interimbeleidsadviseursport Project:adviserenophetgebiedvanstrategischsportbeleid(afdelingWelzijn)

3 Doel:hetgevenvanadviesophetgebiedsport Projectonderdelen:accommodatiebeleidsport,beleidsnotitiesport,accountvoordelokalesportverenigingen endesportaccommodaties(zwembadensporthallen),subsidiebeleidenadviseringcollegevanb&w. ProvincieFlevoland Periode:november2006t/mmaart2007. Project:interimstrategischadviseursportenWelzijn(afdelingSocialePlanvorming) Doel:hetuitvoerenvanregulierebeleidstakenophetgebiedvan(top)sportenwelzijn Projectonderdelen:sportaccommodatiebeleid,subsidiebeleid(Leader),accountvoordelokale sportverenigingenendesportaccommodaties(kunstijsbanen,roeiaccommodatieentopsport/breedtesporthal Almere)enadviseringCollegevanGS. Project:haalbaarheidsonderzoekverplaatsingGorcumsMuseum Periode:junit/mnovember2008 Rol:programmamanagerenadviseurmarketingcommunicatie Opdrachtgever:GemeenteGorinchem Doel:hetversterkenvandepositievanhetGorcumsMuseum Project:hetuitvoerenvaneenhaalbaarheidsonderzoeknaardemogelijkeverplaatsingvanhetGorcums MuseumnaarhetTolhuis Projectonderdelen:contactenmetdiversepartijen(o.a.HendrickdeKeyzer,CollegevanB&WvanGorcum, directeurgorcumsmuseum,directeurstadsarchiefencultureleinstellingengorinchem),onderzoeknaar vestigingsmogelijkhedeninmonumenthettolhuis,hetopstellenvaneenprogrammavaneisenenopstellen, schrijvenvaneindrapportage,hetverzorgenvandoelgroepgerichtepresentatiesenadviseringcollegevan B&W. Project:hetontwikkelenvaneenleermoduleeffectievecommunicatie,incl.coaching Periode:maartt/mdecember2010. Rol:ontwikkelaarleermoduleencoach Opdrachtgever:GehandicaptensportNederland Doel:hetontwikkelenvanleermoduele effectievecommunictatie tenbehoevevandemanagervanhet programma zokan took Projectonderdelen:opbouwleermodulein7onderdelen,incl.individueleenteamcoaching(o.a.inzetsocial mediaenopzetcommunitywebsites). Juli2002 okt.2006 Bedrijf KoninklijkeNederlandscheSchaatsenrijdersBond(KNSB) Functie Hoofdsectorbreedtesport/opleidingen KoninklijkeNederlandseSchaatsenrijdersBond(KNSB) Periode:2002t/m2006 Vastedienst:hoofdafdelingbreedtesportenopleidingen(waarvan7Fte sinvastediensten15fte sop oproepbasis) Doel:hetontwikkelenvaninnovatieveconceptenindeschaatssport,hetreorganiserenvandeafdeling opleidingenenhetgevenvanleidingaandeafdelingbreedtesportenopleidingen Projectonderdelen:personeelsbeleid,vernieuwingopleidingenvolgensKSS,subsidiebeleid (breedtesportimpulsministerievanvws),marketingconcept theworldofskating,organisatieadvies(o.a. doormiddelvanswotanalyse),creërenvandraagvlakbijinterne enexternestakeholders, sportaccommodatiebeleidinsamenwerkingmetnoc*nsfencontactenmetlokalekunstijs en natuurijsverenigingen. Aug.1998 juni2002 Bedrijf GemeenteUtrecht,DMO,afdelingSport Functie Teamcoördinatorenstrategischadviseur marketingcommunicatie Voorbeeldprojectenmarketingcommunicatie Rol:strategischadviseur(top)sportenmarketingcommunicatie Doel:hetversterkenvandesportinfrastructuurindestad(o.a.openbareruimteensportaccommodaties)en sportstimuleringvoorbewoners(jeugdenvolwassenen)

4 Projecten: FusiebegeleidingStichtingUtrechtTopsport(SUT)enVerenigingSportUtrecht(VSU) Visieontwikkelingsportindeopenbareruimte:insamenhangmeto.a.woningbouwenhet ontwikkelenvaneeneffectrapportageopenbareruimte,analoogaandemilieueffectrapportages Opstellenmeerjarenbeleidsplansportenrecreatie VersterkenSportcentrumOlymposUniversiteitvanUtrecht:samenhangmetfusiebegeleidingSUTen VSU SchrijvenBIDStartTourdeFranceUtrecht2010 Inzetmarketingcommunicatieinstrumentenvoorgenoemdeprojecten: Inzetdoelgroepgerichtemarketingcommunicatieenpromotie Verzorgenvaninspraakbijeenkomstenvoorbewonersenbedrijven AdviseringaanCollegevanB&WvanUtrechtoverfusieensubsidie AdviseringbestuurSUTenVSUoverorganisatieopzet. Jan.2000 okt.2001 Bedrijf StichtingUtrechtTopsport(detacheringGemeente Utrecht) Functie Directeura.i. StichtingUtrechtTopsport Periode:mei2001t/mapril2002 Opdrachtgever:GemeenteUtrecht,DMO Project:interimdirecteur Doel:hetbegeleidenvanhetfusieprocesvanUtrechtTopsportendeVerenigingSportbelangUtrechtnaarde VerenigingSportUtrecht,hetcreërenvanintern enexterndraagvlakenfondsen ensponsorwerving Projectonderdelen:organisatieadvies(inhoudelijk,financieel,organisatiemodel,cultuurverandering), begeleidingfusieproces,vestigingsplaatskeuzeenprojectleidingbijverhuizingnaarnieuwelocatie juli1998 Bedrijf GemeenteUtrecht,DSO,afdelingEconomischeZaken Functie Strategischadviseurmarketingcommunicatieen productontwikkeling Voorbeeldprojectengebiedsmarketingincl.productontwikkeling Rol:strategischadviseurcitymarketing/gebiedsmarketing Doel:hetversterkenvanhettoeristischproductUtrechtenhetpromotenervaninbinnen enbuitenland Projecten: MuseumkwartierUtrecht:gebiedsontwikkelingenbrandingmerk RondvaartproductUtrecht:ontwikkelingfysiekeinfrastructuurgrachten HerontwikkelingDomplein,incl.ontwikkelingCultuurhistorischInformatiecentrumRonDom: functieveranderingvangaragenaarhoreca HerontwikkelingSterrenwacht: NieuwbouwHollandCasinoUtrecht:onderdeelvanherontwikkelingvanstadiongebied(UCP) HerontwikkelingDuitseHuistot5sterrenhotel:functieveranderingvanmonumentaalpand OntwikkelingdeWinkelvanSinkeltothoreca enfestivalpaleis(o.a.nederlandsfilmfestival,festival OudeMuziek,SpringdanceFestivalenFestivala/dWerf) ReorganisatietoeristischepromotiestructuurProvincieUtrecht:communicatietrajectmetdiverse betrokkengemeentenenvvvdirecteuren Inzetmarketingcommunicatieinstrumentenvoorgenoemdeprojecten: Internecommunicatieambtelijkapparaatinverbandmethetzorgenvoordraagvlak Internecommunicatieportefeuillehouder,CollegevanB&Wengemeenteraad Externecommunicatierichtingo.a.bedrijfslevenenbewoners(o.a.doormiddelvan inspraak/participatietrajecten),projectontwikkelaars,architectenensectormonumenten Schrijvenvanhetmeerjarenbeleidsplantoerisme Promotievandestadinbinnen enbuitenland OrganisatieinternationaalcongresMuseumkwartier Bedrijf VVVAmsterdam

5 Functie Medewerkstermarketingentoeristischeconomisch onderzoek Bedrijf VVVAmsterdam Functie Informatrice Bedrijf BuroToeristiek Functie Accommodatiecontroleusebuitenland Diversebanennaastdestudiezoals: MedewerksterConsumentenbond,afdelingreisgids MedewerksterANWBwinkelBreda Opleiding NationaleHogeschoolvoorToerismeenVerkeer(voormaligNWIT),incl. NIMAAenhetdiplomavakbekwaamheidvoorhetreisbureaubedrijf LerarenopleidingDuits/Nederlands AtheneumA Cursus/studie 1994 Ruimtelijkbeheerenbeleidinstedelijkegebieden(postHBO): vakkeno.a.publiekrecht,roengrondzaken 1998 Seniorprojectmanagement Overig Talenkennis Engels,Duits,FransenSpaans:actief Italiaans:passief Ervaringautomatisering MicrosoftOffice Hobby s Sport:hardlopen,schaatsen,tennissen,zwemmen Cultuur:pianospelen,theaterbezoekenmuziek

Stimuleringsregeling Promotietrajecten Hogeschool der Kunsten Den Haag

Stimuleringsregeling Promotietrajecten Hogeschool der Kunsten Den Haag StimuleringsregelingPromotietrajecten HogeschoolderKunstenDenHaag herzieneversieseptember2013 CriteriavooreenaanvraagomfinanciëleondersteuningdoordeHogeschooltenbehoeve vaneenpromotietrajectindekunsten,inprincipeviadocartesofphdarts

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA april 2012

CURRICULUM VITEA april 2012 CURRICULUM VITEA april 2012 Naam: Joke Snelder Geb. datum: 15 oktober 1960 Adres: J.P.Sweelinckstraat 12 7512 DB Enschede 06 55953633 e-mail: jokesnelder@home.nl website: www.metjokesnelder.nl Burgelijke

Nadere informatie

SAP specialisatie : : SAP ABAP OO, WDP, SAP Workflow. SAP kennis overig: : Functionele ervaring in QM, SD, MM, SCM, SRM, WM, PP, FI, PS, RE-FX

SAP specialisatie : : SAP ABAP OO, WDP, SAP Workflow. SAP kennis overig: : Functionele ervaring in QM, SD, MM, SCM, SRM, WM, PP, FI, PS, RE-FX Pagina: 1 Personalia: Achternaam : Steffers Voornamen : Laurens Benjamin Nationaliteit : Nederlandse Geboortedatum : 28-03-1977 Geslacht : Man Adres : Leeuwenkamp 5, 3829GK Hooglanderveen Telefoon : +31654660114

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Bas Wolff. Voornaam: Adres: De Milan Viscontilaan 177. Telefoon mobiel: +31(0)6-24264809. Geboortedatum: 11 juli 1972.

CURRICULUM VITAE. Bas Wolff. Voornaam: Adres: De Milan Viscontilaan 177. Telefoon mobiel: +31(0)6-24264809. Geboortedatum: 11 juli 1972. Achternaam: Voornaam: Wolff Bas Adres: De Milan Viscontilaan 177 Postcode en woonplaats: 3453SP, De Meern Telefoon mobiel: +31(0)6-24264809 E-mail: Website: mail@baswolff.nl www.baswolff.nl Geboortedatum:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Wie is Bas?

Curriculum Vitae. Wie is Bas? Curriculum Vitae Naam: B.J.A. de Jong Roepnaam: Bas Geboortedatum: 12 februari 1976 Adres: Bastertlaan 17 3632 JH Loenen a/d Vecht Telefoon: +31 (0)6-29 01 47 38 E-mail: basdejong@handsonrisk.nl Nationaliteit:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Sua Persona = in eigen persoon ofwel haar eigen persoon

Sua Persona = in eigen persoon ofwel haar eigen persoon Sua Persona Renny Kootstra 44 jaar en Samenwonend op Icaruslaan 44 1185 JN Amstelveen +31(0)6-45774829 renny@suapersona.com Sua Persona = in eigen persoon ofwel haar eigen persoon Die eigen persoon typeert

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens: Arnoud van Kouwen. a.van.kouwen@jopda.nl. Opleiding en cursussen:

Persoonlijke gegevens: Arnoud van Kouwen. a.van.kouwen@jopda.nl. Opleiding en cursussen: Persoonlijke gegevens: Naam Adres Woonplaats Telefoon Mobiel Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Burgerlijke staat Nationaliteit Website Email Arnoud van Kouwen Naxos 5 2134 AM Hoofddorp 0235658825 0655820556

Nadere informatie

Persoonsgegevens. Opleidingen en cursussen. Werkervaring. ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht.

Persoonsgegevens. Opleidingen en cursussen. Werkervaring. ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht. Persoonsgegevens Naam: ing. Jaap Beekman MSc Adres: Albert van Dalsumlaan 567 3584 HM Utrecht Nederland Mobiel: +31 (0) 6 83 69 55 09 E-mail: beekman@jbv-management.nl Geboortedatum: 23 februari 1977 Nationaliteit:

Nadere informatie

Persoonsgegevens. Opleiding. Cursussen Techniek

Persoonsgegevens. Opleiding. Cursussen Techniek Persoonsgegevens Naam Voorna(a)m(en) Geboortejaar Woonplaats Visser Richard Antony 1970 Rotterdam Huidige functie Geotechnisch Adviseur, eigenaar GIGconsult Opleiding 2002 - heden 1996 1990 1988 Open Universiteit,

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleidingen

Persoonlijke gegevens. Opleidingen Persoonlijke gegevens Naam : Metz Voornamen : Peter Paul Geboortedatum : 8 maart 1966 Adres : Jan van Goyenkade 10 1506 JN Zaandam Telefoonnummer : +31 (0)6 18 42 0179 E-mail : info@coachdecoach.nl Burgerlijke

Nadere informatie

Liesbeth van Erp. +31 6 50 51 53 28 liesbethvanerp@vandepraktijk.nl

Liesbeth van Erp. +31 6 50 51 53 28 liesbethvanerp@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Liesbeth van Erp +31 6 50 51 53 28 liesbethvanerp@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

MARKETEER MET IMPACT PERSONALIA

MARKETEER MET IMPACT PERSONALIA MARKETEER MET IMPACT PERSONALIA Naam: Drs. Y.M. van Aarle T: 06 27 077 109 Voornamen: Yvette Marica E: yvette@yvettevanaarle.nl Geboortedatum: 17 juni 1970 T: @YvettevanA Geboorteplaats: Breda LI: nl.linkedin.com/in/yvettevanaarle

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Proces/Keten Manager. Manager BackOffice. Technisch Projectleider. Technisch Projectleider. Senior Beheerder. Configuration Manager / Release Manager

Proces/Keten Manager. Manager BackOffice. Technisch Projectleider. Technisch Projectleider. Senior Beheerder. Configuration Manager / Release Manager Werkervaring Organisatie Periode Functieomschrijving KPN, RICOH NL, Den Bosch Maart 14 Sept '14 Nov 13 Febr 14 Juni 12 Jan 13 Mei 12 - Jan 13 Juli 11 april 12 Febr. 10 - juni '11 Proces/Keten Manager In

Nadere informatie

Tips bij het opstellen van je CV

Tips bij het opstellen van je CV Tips bij het opstellen van je CV Wanneer je gaat solliciteren, is een goed curriculum vitae enorm belangrijk. Het is namelijk je persoonlijke visitekaartje en de eerste kennismaking met jou als sollicitant.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Willem Alexander Wiersma. Opleiding. : De Ielreager 41 8702 CJ Bolsward. : ba.ms@home.nl

Curriculum Vitae. Willem Alexander Wiersma. Opleiding. : De Ielreager 41 8702 CJ Bolsward. : ba.ms@home.nl Curriculum Vitae Willem Alexander Wiersma Geboren : 30 april 1967 te Sneek Burgerlijke staat : Gehuwd, vader van 2 kinderen Nationaliteit : Nederlandse Adres : De Ielreager 41 8702 CJ Bolsward Telefoon

Nadere informatie

Senso Management & Consultancy B.V.

Senso Management & Consultancy B.V. Persoonlijke gegevens Naam : Mike Hoogenboom Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 19 november 1967 Woonplaats : Zoetermeer Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Senso aug 2011 heden Functie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE BIJLAGE 1 WERKERVARING

CURRICULUM VITAE BIJLAGE 1 WERKERVARING CURRICULUM VITAE Naam Gijze Voornamen Beschier Roepnaam Bas Adres Florastraat 11 2931 TB Krimpen a/d Lek Telefoonnummer; privé 0180 516180 ; mobiel 06-18071030 E mail bas@basinfra.nl Website www.basinfra.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Van Beek Initialen P.G. Adres Zuster Bijdamstraat 2 Woonplaats 5221 JH s-hertogenbosch Mobiele telefoon +31 (0) 6 165 23 591 E-mail philip.vanbeek@procurementspirit.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Janneke Teeuw

Curriculum Vitae Janneke Teeuw Curriculum Vitae Janneke Teeuw juni 2011 - pagina 1 Curriculum Vitae Janneke Teeuw Naam: Teeuw, J. (Janneke) Titel: Drs Geboortedatum: 29 september 1963 Email: janneketeeuw@usa.net Website: www.teeuw-interim.nl

Nadere informatie

- Bedrijfseconomie - Belastingwetgeving - Bedrijfsadministratie - Financiële rapportage en analyse

- Bedrijfseconomie - Belastingwetgeving - Bedrijfsadministratie - Financiële rapportage en analyse CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam Zonneveld Voornamen Maria Anna Roepnaam Mariëlle Geboortedatum 10 januari 1986 Geboorteplaats Voorhout Adres Prinsenweg 2e Postcode / woonplaats 2215 RN Voorhout

Nadere informatie

Appelstraat 14, 3581 ER Utrecht Telefoonummer: 0610413917 esie@microkredietvoormoeders.org / esie@zininbedrijf http://www.microkredietvoormoeders.

Appelstraat 14, 3581 ER Utrecht Telefoonummer: 0610413917 esie@microkredietvoormoeders.org / esie@zininbedrijf http://www.microkredietvoormoeders. Curriculum Vitae van Erlijn Sie Personalia Roepnaam: Erlijn Achternaam: Sie Titel: Ir (Msc) Leeftijd: 36 Geslacht: Vrouw Adres: Appelstraat 14, 3581 ER Utrecht Telefoonummer: 0610413917 Emailadressen:

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Online Consultant, Projectmanager en Business Analist - Blommie s Business. Onderzoeker Internationale projecten - Dedicon

Online Consultant, Projectmanager en Business Analist - Blommie s Business. Onderzoeker Internationale projecten - Dedicon Helen Blom Wenslauerstraat 40hs 1053 BA Amsterdam 06-41395995 helen@blommiesbusiness.nl www.blommiesbusiness.nl Geboortedatum: 20 juni 1971 Typering en ambitie Pro-actief, energiek, sociaal, analytisch

Nadere informatie

Datum Opleiding Instituut Hoofdvakken/behaald. Universidad Europea de Madrid

Datum Opleiding Instituut Hoofdvakken/behaald. Universidad Europea de Madrid Curriculum Vitae Personalia Naam: Lucía Geslacht: Vrouw Geboorte datum: 04/01/1986 Nationaliteit: Spaanse Rijbewijs: B Opleidingen Datum Opleiding Instituut Hoofdvakken/behaald Oktober 2011- September

Nadere informatie

CV A.A.M.Haverkamp-Kort 2011

CV A.A.M.Haverkamp-Kort 2011 Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Haverkamp-Kort Doopnamen : Aloysia Aleida Maria Voornaam : Wies Adres : Sir Winston Churchillweg 76 Woonplaats : Paramaribo (livorno) Telefoonnummers : (+597) 480467

Nadere informatie

Niveau studenten. 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars

Niveau studenten. 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars 2 tot 4 2e of 3e jaars Voedingsmiddelentechnologie Van Hall Larenstein Kunt u ook wat ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling en/of vermarkting van (nieuwe) voedingsmiddelen? Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt in Wageningen

Nadere informatie

Szmart Interim Management en Consultancy in de Sociale Zekerheid info@szmart.nl www.szmart.nl 06 83 71 54 13

Szmart Interim Management en Consultancy in de Sociale Zekerheid info@szmart.nl www.szmart.nl 06 83 71 54 13 Szmart Interim Management en Consultancy in de Sociale Zekerheid info@szmart.nl www.szmart.nl 06 83 71 54 13 Curriculum Vitae Naam : Cattermole Voornaam : Martin Geboortedatum : 3 mei 1966 Woonplaats :

Nadere informatie