Stimuleringsregeling Promotietrajecten Hogeschool der Kunsten Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stimuleringsregeling Promotietrajecten Hogeschool der Kunsten Den Haag"

Transcriptie

1 StimuleringsregelingPromotietrajecten HogeschoolderKunstenDenHaag herzieneversieseptember2013

2 CriteriavooreenaanvraagomfinanciëleondersteuningdoordeHogeschooltenbehoeve vaneenpromotietrajectindekunsten,inprincipeviadocartesofphdarts Overwegingen Vanuitdeoverwegingendat dehdkwenstteinvesterenindekwaliteitvanzijndocenten, dehdkindegeestvanhetaktieplanleerkrachtoptermijnstreeftnaarmeerdifferentiatiein dedocentfuncties, dehdkinhetverlengdevandeprestatieafspraakmetocwmedewerkerswenstte stimulerenommasteropleidingentegaanvolgenenpromotieonderzoektedoen, ishetcollegevanbestuurbereidommiddelenbeschikbaartestellenomdocentenvanonze Hogeschooltestimulerentotdeelnameaanpromotietrajecten,inprincipevooronderzoekinen doordekunstenviadeuniversiteitleiden. DaartoeheefthetCollegevanBestuurdriecategorieëntegemoetkomingeninhetlevengeroepen: 1. deaanmoedigingspremie 2. destimuleringspremie 3. depromotiebeurs CATEGORIE1 deaanmoedigingspremie voordehdk docentdiezichserieuswiloriënterenopdemogelijkheidtepromoveren: - faciliteringvan40uur,ongeachtdefeitelijkeaanstellingsomvangof vrijeruimte ; - uittekerenintijd(viajaartaak/tijdelijketaakuitbreiding); - vooreenperiodevan1(college)jaar; - metdeinspanningsverplichtingomzichgedurendedatjaarteoriënterenopdemogelijkheidom tepromoveren,opwelkonderwerpenbijwelkeuniversiteitofpromotorenomzomogelijkeen onderzoeksvraagteformuleren,bijvoorbeeldinoverlegmeteenlectorvanonzehogeschool; - geenterugbetalingsplichtmochtdedocentbijnaderinzienbesluitenniettegaanpromoveren. CATEGORIE2 destimuleringspremie voordehdk docentdievergevorderdeplannenheeftomtepromoveren: - faciliteringvan0,1fteomdeperiodeteoverbruggenomtewordentoegelatenalspromovendus; - uittekerenintijd(fte); - vooreenperiodevanmaximaal1(college)jaardanweltothetmomentwaaropdedocentwordt toegelatenalspromovendusenvoldoetaanonderstaandecategorie2; - geenterugbetalingsplichtwanneerdewerkgeverdearbeidsovereenkomstnietverlengt; - geenterugbetalingsplichtmochtdedocentbijnaderinzienbesluitenniettegaanpromoveren.

3 CATEGORIE3 depromotiebeurs voordehdk docentdieinmiddelsalspromovendusistoegelaten: - faciliteringvanminimaal0,1ftetotmaximaaldefeitelijkeaanstellingsomvangof0,2fte; - inoverlegmetdedocentuittekerenintijd(fte)ofgeldofeenmixvanbeide; - vooreenperiodevaninprincipemaximaal3jaar;indiendequalifyinghurdlenognietisbehaald tesplitseninmaximaal1jaartothetbehalenvandequalifyinghurdleen2jaareropvolgend; - geenterugbetalingsplichtwanneerdewerkgeverdearbeidsovereenkomstnietverlengt; - welterugbetalingsplicht(25%vandeontvangenvergoeding)indiendewerknemerzonder zwaarwegenderedenenhetpromotietrajectstopzet; - bereidheidomnaafrondingvandepromotietenminste3collegejaren,volgendophetjaar waaropdepromotieisafgerond,alsdocentbijdehdkwerkzaamteblijven. Aanvraagprocedure CATEGORIE1 deaanmoedigingspremie voordehdk docentdiezichserieuswiloriënterenopdemogelijkheidtepromoveren: Doorindieningvanhetingevuldeaanvraagformuliervoordezecategorie. (zieverderopinditdocument) CATEGORIE2 destimuleringspremie voordehdk docentdievergevorderdeplannenheeftomtepromoveren: Doorindieningvanhetingevuldeaanvraagformuliervoordezecategorie. (zieverderopinditdocument) CATEGORIE3 depromotiebeurs voordehdk docentdieinmiddelsalspromovendusistoegelaten: Faciliteringgebeurtdoortoekenningvaneenhogeschoolbeursaandepromovendusvoordeduur vandriejaar.indiendequalifyinghurdlenognietisbehaald,wordtdeuitkeringvandebeurs gesplitstinmaximaal1jaartothetbehalenvandequalifyinghurdleen2jaarvoordeperiodeerop volgend.debeursistercompensatievandeinkomstendervingdiedepromovenduslijdtalsgevolg vanhetgedeeltelijkopzeggenvanbetaaldwerktengunstevanhetdoctoraatstraject. Dehoogtevandebeurswordtvastgesteldopbasisvaneeninkomenstoetsenbedraagtinprincipe minimaal0,1ftetotmaximaaldefeitelijkeaanstellingsomvangof0,2ftegedurendemaximaal3jaar. Inoverlegmetdedocentwordtbepaaldofdebeurswordtuitgekeerdintijd(fte)ofgeldofeenmix vanbeide.

4 OminaanmerkingtekomenvoorfinanciëleondersteuningdoordeHogeschooltenbehoevevaneen promotiebeurs,inprincipeviadocartesofphdarts,dientaanonderstaandecriteriateworden voldaan. Bijaanvang 1. deaanvragerheeftminimaal2jaareenaanstellingbijdehdk,mettentijdevandeaanvraag eenomvangvantenminste0,2fteopjaarbasis,als - masterdocentof - seniordocentof - docentopexcellentie niveau offunctioneertaantoonbaaropeenvergelijkbaarniveau. 2. deaanvragerverbindtzichgedurendededuurvanhetpromotietrajectalsdocentaande Hogeschoolvoorminimaal0,2fteopjaarbasis. 3. deaanvragerverplichtzichomnaastzijn/haarregulieredocentschapgedurendehet promotietrajectvoordehogeschooluithetonderzoekvoortvloeiendeonderwijsactiviteiten teverrichten,zodathijzichtbaarisindehogeschool.bijvoorbeelddooreenroltespelenbij onderzoekstrajectenbinnenmasteropleidingen. 4. deaanvragerheefthetpropedeutischexamenvanhetdoctoraatstrajectsuccesvolafgerond. Tussentijds 5. deaanvragerleverteenmaalperjaareenrapportageaan,geaccordeerddoorzijn/haar promotor,waaruitblijktdathetpromotietrajectzichgunstigenvolgensplanontwikkelt. 6. opbasisvandezejaarlijksebeoordelingbesluithetcollegevanbestuuroverdeverlenging vandehogeschoolbeursvanhetpromotietraject. 7. deaanvragerverplichtzichominpublicaties,voortkomenduithetdoctoraatstraject,de naamvandehogeschoolresp.defaculteittevermelden. 8. indienhetdoctoraatstrajectzonderzwaarwegenderedenenopverzoekvandeaanvrager wordtstopgezet,verplichtdeaanvragerzichtotterugbetalingvan25%vande hogeschoolbeurs. 9. indienhetdoctoraatstrajectnahetverlopenvandecontractperiodevan3jaarnietmeteen promotieisafgesloten,kanhetcvboverwegenomdefinancieringgedurendeeenbepaalde periodevoorttezetten,mitseruitzichtbestaatopeensuccesvolleafrondingvande promotieopkortetermijn. Nadeafrondingvandepromotie 10. metinachtnemingvanhetgeenonderpunt8isopgenomen,vervaltdedoordehogeschool toegekendefinancieringnahetverlopenvandeduurvanhetcontract,danweldemaand volgendopdepromotie. 11. deaanvragerisbereidomnaafrondingvandepromotietenminste3collegejaren,volgend ophetjaarwaaropdepromotieisafgerond,alsdocentbijdehdkwerkzaamteblijven. AldusvastgestelddoorhetCollegevanBestuur op12juli2011enherzienop17september2013

5 AanvraagformulierenvoorfinanciëleondersteuningdoordeHogeschoolder KunstenDenHaagtenbehoevevaneenpromotietrajectindekunsten Bijgaandtweeaanvraagformulieren: Hetformuliervoorcategorie1ofcategorie2isbedoeldvooraanvragenvoor eenaanmoedigingspremie(categorie1)voordehdk docentdiezichserieuswiloriënteren opdemogelijkheidtepromoveren eenstimuleringspremie(categorie2)voordehdk docentdievergevorderdeplannenheeft omtepromoveren Hetformuliervoorcategorie3isbedoeldvooraanvragenvoor eenpromotiebeurs(categorie3)voordehdk docentdieinmiddelsalspromovendusistoegelaten: Uwordtverzochtéénvanbijgaandaanvraagformulierenendegevraagdebijlagenteretourneren aan: HogeschoolderKunstenDenHaag t.a.v.hetcollegevanbestuur Postbus ARDenHaag ofmailenaanhetcollegevanbestuurviahetmailadresvanbestuurssecretarisarthurgieles:

6 AANVRAAGFORMULIERvoorcategorie1ofcategorie2 Hetbetrefteenaanvraagin categorie1:deaanmoedigingspremievoordehdk docentdiezichserieuswiloriënterenopde mogelijkheidtepromoveren categorie2:destimuleringspremievoordehdk docentdievergevorderdeplannenheeftomte promoveren 1. Naam 2. Functie 3. Uwmotivatieom promotieonderzoektedoen 4. Hetonderwerpvanhet promotieonderzoek(bij voorkeurinmaximaal1.500 woorden*) 5. Derelevantievanhet onderzoek 6. Waarbentuvoornemens hetpromotietrajectte volgen? 7. Wiewordt/isuwpromotor en/ofco promotor+dereden voordezekeuzekeuze? separaatbijgevoegd (*mochtualeenmeeruitgebreideversiehebben,voegtu diedantoe) vooruwfunctie/uitvoeringvanuwfunctie: voordekabk: voorhetkunstonderwijsofonderwijsinalgemenezin viadocartesofphdarts,dedoctoraatstrajectenvoor musici,beeldendkunstenaarsenvormgeversvande AcademiederKunsten/UniversiteitLeiden elders,namelijk: nognietbekend 8. Voorgenomentijdspad 9. CurriculumVitae eenbeknoptcvisbijgesloten

7 AANVRAAGFORMULIERvoorfinanciëleondersteuningdoordeHogeschool derkunstendenhaagtenbehoevevaneenpromotiebeurs(categorie3) Naam : Adres : PC/woonplaats : e mailadres : Ikhebminimaal2jaareenaanstellingbijdeHogeschoolderKunstenDenHaagmet eenomvangvantenminste0,2fteopjaarbasis. Ikhebeenaanstellingalsmasterdocent,seniordocentofdocentopexcellentieniveauoffunctioneeraantoonbaaropeenvergelijkbaarniveau(ziebijgesloten referentie). Ikhebhetpropedeutischexamenvanhetdoctoraatstraject(thequalifyinghurdle) succesvolafgerond. Mijnmotivatievoordeaanvraagvooreenbeurs,tercompensatievande inkomstendervingdieiklijdalsgevolgvanhetgedeeltelijkopzeggenvanbetaald werktengunstevanhetdoctoraatstraject,isbijgesloten. Methetoogopdedooruuittevoereninkomenstoetshebiktevenseenafschrift bijgeslotenvanmijnrecentesalarisspecificatieen/ofmijndoordebelastingdienst vastgestelde(verzamel)jaarinkomen. Ikhebkennisgenomenvandeinhoudvanhetdocument,getiteld StimuleringsregelingPromotietrajectenHogeschoolderKunstenDenHaag(d.d.juli 2011) enbeninprincipebereidaanallehierinopgenomencriteriatevoldoen. ja ja ja ja ja nee nee nee nee nee Handtekening : Datum : Uwaanvraagwordtalsstriktvertrouwelijkbehandeld.

Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek

Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Meldingsformulier waterkering: uitvoeren van grondmechanisch onderzoek Het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek in een waterkering of de bijbehorende beschermingszones moet tenminste 4 weken voor aanvang

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Aanvraagformulier lening

Aanvraagformulier lening Aanvraagformulier lening Waarom dit formulier? Met dit formulier kun je een aanvraag indienen voor een lening bij Cultuur+Ondernemen van minimaal 1.000 tot maximaal 40.000. Kom ik je aanmerking voor een

Nadere informatie

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1 Minder-hindertoets Volgnr: case 3 Minder-hindertoets case 3 1 Essentiële karakteristieken van de wegtypes Minder-hindertoets TYPE WEG TYPE I TYPE II TYPE III Categorie / wegklasse Hoofd- / primaire weg

Nadere informatie

Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie

Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie 1.1. Intern projectnummer: 1.2. Titel project: 1.3. Type project: Haalbaarheidsonderzoek Ontwikkelingsproject Technisch-wetenschappelijk onderzoeksproject

Nadere informatie

OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING

OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING 1 Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Bezoekadres Postcode KvK nummer BTW nummer Contactpersoon m v Functie Telefoon E-mail Website Bedrijfsactiviteit Lid branche-organisatie

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Augustus 2005 Versie 6.05 BIJLAGEN Deze bijlagen zijn bedoeld om de implementatie te ondersteunen van de gedragscode

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico De Nederlandsche Bank Juni 2009 1. HET AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier: Wat van belang is: Print dit aanmeldingsformulier uit en vul het daarna zo compleet mogelijk in. Moeilijk?, dat valt wel mee. Kom je er niet uit, vraag dan de hulpverlening om advies.

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

TRAINING Doelgericht communiceren

TRAINING Doelgericht communiceren TRAINING Doelgericht communiceren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING DOELGERICHT COMMUNICEREN In de organisatie nemen de medewerkers van de binnendienst

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Wat moet u doen als u een cursus wilt volgen?

Wat moet u doen als u een cursus wilt volgen? 1 Wat moet u doen als u een cursus wilt volgen? U heeft laten weten dat u graag een schriftelijke cursus wilt volgen in de gevangenis. Als u het bijgesloten aanvraagformulier invult, zorgt ervoor dat u

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN OPENBAAR BASISONDERWIJS OPSTERLAND BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s)

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier kunt u wijzigingen in

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Gold Security

Sollicitatieformulier Gold Security Dit sollicitatieformulier uitprinten en in BLOKLETTERS invullen. Vervolgens opsturen naar Gold security, Postbus 489, 6000 AL Weert. Svp TWEE recente pasfoto s bijsluiten! Indien een vraag niet op u van

Nadere informatie