!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!! ONDERNEMINGSPLAN! PICITZ!STUDIO S!"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S ONDERNEMINGSPLAN PICITZSTUDIO S 8 1

2 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2 Inhoudsopgave 1.Deondernemer 1.1Persoonlijkegegevens 1.2Motivatie 1.3Kredietbehoefte 2.Deonderneming 2.1 Gegevens onderneming 2.2 Het bedrijf 2.3Vestiging 2.4Vergunningen 2.5Branchevereniging 2.6Administratie 2.7Algemenevoorwaarden 2.8Verzekeringen 3.Marketing 3.1Demarkt 3.2Deondernemingindezemarkt 3.3Doelgroep 3.4Demarketingmix 3.5Concurrenten 4.Financieel 4.1Financiëleratio s 4.2Financieringsbehoefte 4.3Openingsbalans 4.4Omzetdoelstelling 4.5Inkoopprognose 4.6Liquiditeitsbegroting 4.7Afschrijvingen 4.8Exploitatiebegroting 4.9Aflossingsoverzicht 4.10Toelichting 5.Bijlage 5.1CurriculumVitae

3 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 1Deondernemer 1.1 Persoonlijkegegevens Naam:Adres:Postcode: Woonplaats:Land: Telefoon: E_mail:Geboortedatum:Geboorteplaats:Geboorteland:Nationaliteit:Burgerlijkestaat:Aantalkinderen: JanJanssen AmsterdamNederlandNederlandseOngehuwd0 1.2 Motivatie ViamijnsuccesvollewebsitePicitz,hétplatformvoormodellenenfotografen,benikmetveelvanmijnledenincontactgekomen.Uitdiversegesprekkenmethenkonikeenalgemenefrustratiehalenophetgebiedvanbeschikbaarheidvanfotostudio s.defotostudio sinnederlandzijnprijzig,kleinofkenneneenbeperktematevanprivacy.metpicitzstudio swilikgrote_,professionelefotostudio sverhurentegeneenvastelageprijs.detienfotostudio smoetenallemaalbeschikkenoverprofessionelestudioapparatuur,volledigvanelkaarafgescheidenzijnengeschiktgemaaktwordenvooriedertypefotoshoot.ofernueenautonaarbinnenmoetwordengeredenofdatereenstortbuigesimuleerdmoetworden.picitzgaathetgrootsaanpakken. 3

4 4 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 1.3 Kredietbehoefte Kredietbehoefte Hoogtekrediet Eigeninbreng Ja ,_ 5.000,_ Bronvaninkomsten Woonsituatie Geen Huurwoning Verleden NegatieveBKRregistratie: Ja EVRregistratie: Nee Schuldsanering: Nee Faillissement: Ja Persoonlijkelening: Nee Alimentatie: Nee Bewijsvangoedgedrag: Nee 2Deonderneming 2.1Gegevensonderneming Officiëlenaam: PicitzStudio sbv Handelsnaam: PicitzStudio s KVKnummer: n.v.t. BTWnummer: n.v.t. Straatnaamenhuisnr: Dorpsstraat1 Postcodeenplaats: 1012AAAmsterdam Datumvanoprichting: 1februari2014 Sector: Fotostudio Overname: Nee Personeel: Nee Rechtsvorm ErisvoorderechtsvormvaneenBVgekozenomdatdezerechtsvormdemeeste beschermingbiedtvoormijnprivébezittingen. Organisatiestructuur Ikbennaastdeenigeaandeelhoudertevensbestuurdervandeonderneming. Mijnvriendingaatindestudiomeewerkenopdemomentendatdaarbehoefteaanis.

5 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2.2Hetbedrijf Visie Mijnvisieopdemarktvanfotostudio sisdatereentekortisontstaanaanlaagdrempeligefotostudio svangrootformaatentegenbetaalbareprijzen.missie MijnmissieisommetdewebsitePicitzhetgrootstemodellen enfotografenplatformvannederlandteworden.dewebsitezalalsvoorportaalvandefotostudio sgaandienen.strategie Dezemissiegaikbereikendoorhetgrootsaantepakkenenmijzowelopdeprofessionele_alsdeamateurfotograafterichten. Doelstellingen DedoelstellingvanPicitzStudioisomtegenheteindevan2014ééndaginhetweekendvolgeboekttehebben.Tegenheteindevan2015wilikhierdeanderedagvanhetweekendaantoegevoegdhebben.Ditistevensdemaximumbezettingenblijftin2016gehandhaafd.Eventueletegenvallersindeweekendenwordenopgevangenmetverhuuropdoordeweeksedagen.Meteenbezettingsgraadvan28%maghetfinancieelplandanookalsconservatiefwordenbeschouwd.Tijdsplanninglocatieselectie huurovereenkomst verbouwing opening ondernemingsplan financieringsaanvraag Leveranciers VoordehuurvanstudioapparatuurwilikeensamenwerkingaangaanmeteenvandegroterecameraleveranciersinNederland.Ikwildeapparatuuruitsluitendhurenopdemomentendatikdestudiohebverhuurdaanklanten.Ikzaldeleverancierookvragenomzijnapparatuurbijmijindestudioopteslaanzodaterstrakssnelgeleverdkanworden. 5

6 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2.3Vestiging DeexactelocatievanPicitzStudioisnognietbekend. Openingstijden Maandag 08:00 22:00 Dinsdag 08:00 22:00 Woensdag 08:00 22:00 Donderdag 08:00 22:00 Vrijdag 08:00 22:00 Zaterdag 08:00 22:00 Zondag 08:00 22:00 2.4Vergunningen/verplichtingen Erzijngeenvergunningenvereist. 2.5Branchevereniging Iksluitmevooralsnognietbijeenbrancheorganisatieaan. 2.6Administratie Deadministratievandeondernemingzalineigenbeheerwordengevoerd. Dejaarrekeningenbelastingaangiftewordenechterweldooreenexterneadministrateuropgesteld eningediend.vanafhetmomentdathetbedrijfskredietisverleend,verstrektditadministratiekantooriederkwartaaleenoverzichtvandebelangrijkstefinanciëleratio saandekredietverlener. 2.7Algemenevoorwaarden Dealgemenevoorwaardenzulleninmaart2014bijdeKamervanKoophandelte Amsterdamwordengedeponeerd. 2.8Verzekeringen Denavolgendeverzekeringenwordenafgeslotenzodradeondernemingeenfeitis: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Dektschadeaanzakenenpersonenalsikdaarvooraansprakelijkben. InventarisY/goederenY/huurdersbelangverzekering Verzekertinventarisengoederenbijschadeofdiefstal. 6

7 3Marketing ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 3.1Demarkt DemarktwaarinPicitzStudio sgaatopereren,zaluiteenwordengezetaandehandvan hetd.e.s.t.e.p.model.hierbijwordtdemarktvanuitdemografisch_,economisch_, sociaal_cultureel_,technologisch_,economisch_enpolitiekoogpuntgeanalyseerd. ZowordendekansenenbedreigingenvoorPicitzStudio slangsdegehelelinie blootgelegd. Demografisch 7

8 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S Eenkwartvande30.000beroepsfotografenhoudtzichbezigmetportretfotografie. Zijgebruikenvoordezefotoshootsdikwijlseenfotostudio. Economisch Deeconomischerecessieheeftervoorgezorgddathetweergeaccepteerdwordtalsmenopdeverkoopprijslet.JewordtnietmeeraangekekenalszuinigeHollander.Dehuurvandefotostudio sisdanookscherpgeprijsd. Sociaal/cultureel Gebruikishetnieuwebezit.Waarfotografenvoorheeneeneigenfotostudiowildehebben,huurtdenieuwegeneratiefotografeneenruimteophetmomentdatzijdezenodighebben.Degehuurdefotostudioistevenseenplekwaarmenanderefreelancefotografenkanontmoeten. Technologisch Bijnaiederzichzelfrespecterendehobbyfotograafheefteenprofessionelespiegelreflexcamera.Devraagnaarbijbehorendeprofessionelefotostudio sisdanookgroeiendeonderdezegroepfotografen. Ecologisch Nietvantoepassing Politiek Nietvantoepassing 8

9 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 3.2PicitzFotostudio sindezemarkt SWOTanalyse OnderstaandeSWOTanalyseverheldertdetoekomstmogelijkhedenvandedienstendie PicitzStudio sgaatleveren.tevenswordtconcreetbeschrevenhoedesterke_en zwakkepuntenrespectievelijkgemaximaliseerdengeminimaliseerdkunnenworden. STERKTE&PUNTEN ZWAKKE&PUNTEN >"COMPLEET >"GOEDKOOP >"100%"PRIVACY >"FOTOGRAFIEKENNIS >"LAAG"EIGEN"VERMOGEN >"BKR"REGISTRATIE KANSEN >"GROEIEND"AANTAL FOTOGRAFEN >"GEBRUIK"WORDT"HET NIEUWE"BEZIT BEDREIGINGEN >"GEEN"AANWIJSBARE BEDREIGINGEN 3.3Doelgroep Marktsegmentatie: DemarktvoorPicitzStudio skanonderverdeeldwordenindenavolgendedoelgroepen: Professionelefotografen Amateurfotografen Fotografieclubs Visagisten Modellen Targeting Dedoelgroepwaarikmeineersteinstantieopwilrichten,zijnallefotografendiezijn aangeslotenbijpicitz.zijhebbenmijimmersaangegevenopzoektezijnnaargrote_ betaalbarefotostudio s.intweedeinstantierichtikmeopdestudentenvande fotovakschoolenamateurfotoverenigingen. 9

10 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 3.4Demarketingmix HierondervolgtdemarketingstrategiediePicitzStudio shanteertomhaar targetdoelgroeptebereiken,gebaseerdopde5p svandemarketingmix:product,prijs, plaats,promotie,personeel. Product Fysiekproduct: Destudioruimtebestaatuittienprofessionelefotostudio s,meteenlengtevantienmeter,breedtevanzesmetereneenhoogtevandriemeter,voorzienvankaptafelvoordevisagie,achtergrondrol,studiolampen,accu sendiversehulpmiddelenzoalsreflectorenenafscheidingspanelen. Eénvandezefotostudio szalgeschiktwordengemaaktvoorhetfotograferenvangrote objectenzoalsauto seneenanderestudiowordtgeschiktgemaaktvoordezogenaamde watershoots.hetpandbeschikttevensovereenleslokaaleneengemeenschappelijke kantineruimte. Prijs Prijsstrategie Degehanteerdeprijsstrategieisdievandeeconomischeprijsstrategie. Eenstudiogaat 150,_perdagdeelkosten.DitbedragisexclusiefBTW. Kostprijs: Dekostprijsbestaatuitdeafschrijvingvanapparatuur,personeelskosten,huurvanhet pand,denutsvoorzieningenenoverigelastenzoalsverzekeringen. Plaats DeexactelocatievandePicitzStudioisnognietbekend.Opditmomentbevindikmein deselectiefase.eenbedrijfsruimtevanca.500m2metgratisparkeergelegenheidin Amsterdamgenietdevoorkeur.EenfotoshootinAmsterdam,destadmetinternationale allure,klinktimmersalaantrekkelijkvoorzowelmodelalsfotograaf. 10

11 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S Promotie DeboodschapvanPicitzStudio sluidt:eendagdeelineenprofessionelefotostudiotegeneenzeerscherpeprijs.envergeetjevriendenofclubledennietmeetenemennaardezeinspirerendeplekinamsterdam. Viadevolgendemediawilikbekendheidgevenaandefotostudio svanpicitz: WebsitePicitz PersoonlijkeFacebookpaginaendepaginavanPicitz MailingnaarledenvanPicitz Advertentieinmagazines fotografiemagazine PrikbordbijFotovakschoolenfotografieverenigingen Voordeelacties Indedaluren,dedoordeweekseochtendenenmiddagen,ligtdehuurprijs 50,_lager daninhetweekend. Personeel Uitsluitendopdedagdelendatbijvoorbeelddekantinebemandmoetzijn,gaik personeelinhurenviaeenuitzendbureau.alleoverigewerkzaamhedenvoerikzelfuit. 11

12 3.5 Concurrenten 12 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S VijfkrachtenmodelvanPorter VolgensPorterzijnervijfkrachtendiedematevanconcurrentiebepalen: Demachtvanleveranciers Demachtvanafnemers Dematewaarinvergelijkbareencomplementairegoederenverkrijgbaarzijn Dedreigingvannieuwetoetrederstotdemarkt Deinterneconcurrentievanspelersopdemarkt. Demachtvanleveranciers Geen Demachtvanafnemers Geen Dematewaarinsubstitutenencomplementairegoederenverkrijgbaarzijn Thuisstudio s.dezestudio szijnklein,lastigbereikbaarendikwijlsnietuitgerust metprofessionelestudioapparatuur. Bestaandeprofessionelestudio s.dezezijnminimaaltweekeerzoduuralseen fotostudiovanpicitz. Dedreigingvannieuwetoetrederstotdemarkt Dekansdaternieuwetoetrederzichaandienen,isaltijdaanwezig.Hetvoordeel datiktenopzichtevannieuwetoetredersheb,ishettrouweledenbestandvan Picitz.nl.Met500ledenvanPicitz.nlhebikintensiefcontact. Deinterneconcurrentievanspelersopdemarkt HieronderenkelebelangrijkeconcurrentenuitAmsterdam: Naamstudio Tarief Totaleoppervlakte Diversethuisstudio s 150,_perdag ca.12m2 NLStudio 425,_perdag 200m2 Studio13 500,_perdag 400m2 Amsterdamfotostudio s 125,_perdag 70m2 Fotostudio8 nb 250m2 Positionering IkwilmetPicitzStudio seenprofessionele enruimefotostudiobiedenvoordezelfde prijsdiejevooreenthuisstudiobetaalt.picitzgaathetgrootsaanpakken

13 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 4Financieel 4.1Financiëleratio s Liquiditeit Jaar1 Jaar2 Jaar3 Currentratio 2,6 5,6 11,7 (vlottendeactiva/kortvreemdvermogen) Quickratio 2,6 5,6 11,7 (vlottendeactiva voorraden/kortvreemdvermogen) Solvabiliteit Debtratio 198% 87% 38% (vreemdvermogen/totaalvermogen) Rentabiliteit Brutowinstmarge _15% 9% 12% Brutowinst/omzet Rentabiliteittotaalvermogen _102% 74% 71% Brutowinst/totaalvermogen 13

14 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 4.10Toelichtingfinancieelplan Investeringsbehoefte ,_wordtaangewendvoormateriëleactiva ,_wordtaangewendvoorwerkkapitaal Voordefinancieringvanvreemdvermogenisrekeninggehoudenmeteen rentepercentagevan9,75%perjaar Delooptijdvandeleningis5jaar Verkoop Deverkoopaantalleninheteerstejaarzijngebaseerdopeengestagegroeinaar 15dagdelenindecember2014.Ditisgelijkaantienstudio sdieiedereen completedag(3dagdelen)wordenverhuurd.>10studiox3dagdelenx4,35 week=130dagdelen. Deverkoopaantallenvanhettweedejaarverlooptvanéénweekenddagperweek injanuarinaartweeweekenddagenperweekindecember. Deverkoopaantalleninhetderdejaarzijngebaseerdopvolledigeverhuurdop tweeweekenddagenperweek. Inkoopenliquiditeit Dehuurvanstudioapparatuurbedraagt 100,_persetperdagdeel. DeDGAloonkostenzijngelijkaanhetwettelijkminimumvan ,_perjaar. Demarketingcampagnebijdestart(inclusiefopeningsfeest)bedraagt 2.500,. Demaandelijksekostendaarnabedragen 100,_permaand. Deoverigekostenzijnopgenomenomonvoorzieneuitgaventekunnen bekostigen Deinflatievanallekostenbedraagt2,5% Tegenvallers Wanneerhetresultaatonverhooptlageruitvaltdanbegroot,kanditfinanciëlegat wordenopgevulddoordefotostudioookopdoordeweeksedagenopentestellen. 14

15 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 4.2Financieringsbehoefte Investeringsbehoefte In.bezit Aan.te.schaffen Totaal Eigen.inbreng Verbouwing+en+inrichting Activa+in+bezit Contante+Inbreng Achtergestelde+leningen +0 Totaal+Eigen+Vermogen Financiering +0 Financiering+overig Werkkapitaalbehoefte Financiering Totaal+investeringsbedrag Totaal+Vreemd+Vermogen Lening Voorwaarden Maandlasten Vermogensbehoefte Rentepercentage 9,75% Aflossingsbedrag+per+maand Overige+/+afronding Looptijd+van+de+lening+(in+jaren) 5 Gemiddeld+te+betalen+bedrag+per+maand Lening Datum+ontvangst+lening 1U03U14 Wanneer+wilt+u+beginnen+met+het+ aflossen+van+de+lening? Datum+ontvangst+(eventuele)+overige+ 1U03U14 financieringen+of+achtergestelde+leningen 1U03U14 15

16 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 4.3Openingsbalans Activa Vaste)activa Verbouwing+en+inrichting Totale+vaste+activa Vlottende)activa Debiteuren Kas,+bank,+giro Totale+vlottende+activa Passiva) Eigen)Vermogen Eigen+Vermogen Totaal&Eigen&Vermogen Vreemd)vermogen 0 0 Lening Lening+bank 0 0 Hypotheek Lease Overige+financieringen 0 Totaal+lang+vreemd+vermogen RC+Bank Crediteuren Schulden+aan+kredietinstellingen Belastingen Overig+ Totaal+kort+vreemd+vermogen Totaal+vreemd+vermogen Totale)activa Totale)passiva

17 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 4.4Omzetdoelstellingen Klanten>betalen Dezelfde%maand Na%een%maand Na%twee%maanden Na%drie%maanden Verliezen/%dubieuze%debiteuren Totale>ontvangst Percentage 100% 0% 0% 0% 0% 100% 2014 Verkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal%dagdelen%(piek) omzet%per%dagdeel %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 BTWbedrag 21% Omzet aantal%dagdelen%(dal) 0 omzet%per%dagdeel %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 BTWbedrag 21% Omzet Totaal>Omzet>(excl.>BTW) BTW>Bedrag Ontvangsten Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Omzet%netto BTW%bedrag Afboeking%dubieuze%deb Totaal Debiteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde>jaar Nog%te%ontvangen

18 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2015 Verkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal%dagdelen%(piek) omzet%per%dagdeel %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 BTWbedrag 21% Omzet aantal%dagdelen%(dal) 0 omzet%per%dagdeel %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %1.200,00 BTWbedrag 21% Omzet Totaal<Omzet<(excl.<BTW) BTW<Bedrag Ontvangsten Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Omzet%netto BTW%bedrag Afboeking%dubieuze%deb Totaal Debiteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde<jaar Nog%te%ontvangen Verkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal%dagdelen%(piek) omzet%per%dagdeel %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 BTWbedrag 21% Omzet aantal%dagdelen%(dal) 0 omzet%per%dagdeel %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % BTWbedrag 21% Omzet Totaal<Omzet<(excl.<BTW) BTW<Bedrag Ontvangsten Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Omzet%netto BTW%bedrag Afboeking%dubieuze%deb Totaal Debiteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde<jaar Nog%te%ontvangen

19 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S Omzetdoelstellinginbeeld 300" 250" 200" 150" 100" Series1" 50" 0" jan.+13" mrt.+13" mei+13" jul.+13" sep.+13" nov.+13" jan.+14" mrt.+14" mei+14" jul.+14" sep.+14" nov.+14" jan.+15" mrt.+15" mei+15" jul.+15" sep.+15" nov.+15" 19

20 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 4.5Inkoopprognose Crediteuren>worden>betaald Dezelfde%maand Na%een%maand Na%twee%maanden Na%drie%maanden Totale>ontvangst Percentage 100% 0% 0% 0% 100% 2014 Inkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal%dagdelen%(piek) huur%studiolicht%per%dagdeel omzet BTWbedrag 21% Totaal%inkoop aantal%dagdelen%(dal) huur%studiolicht%per%dagdeel omzet BTWbedrag 21% Totaal%inkoop Inkoopwaarde>(excl.>BTW) BTW>Bedrag betalingen Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Inkoopwaarde%Omzet%netto BTW%bedrag Totaal Crediteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde>jaar Nog%te%betalen

21 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2015 Inkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal%dagdelen%(piek) huur%studiolicht%per%dagdeel omzet BTWbedrag 21% Totaal%inkoop aantal%dagdelen%(dal) huur%studiolicht%per%dagdeel omzet BTWbedrag 21% Totaal%inkoop Inkoopwaarde=(excl.=BTW) BTW=Bedrag betalingen Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Inkoopwaarde%Omzet%netto BTW%bedrag Totaal Crediteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde=jaar Nog%te%betalen Inkoop Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal aantal%dagdelen%(piek) huur%studiolicht%per%dagdeel omzet BTWbedrag 21% Totaal%inkoop aantal%dagdelen%(dal) huur%studiolicht%per%dagdeel omzet BTWbedrag 21% Totaal%inkoop Inkoopwaarde=(excl.=BTW) BTW=Bedrag betalingen Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Inkoopwaarde%Omzet%netto BTW%bedrag Totaal Crediteuren Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec einde=jaar Nog%te%betalen Liquiditeitsprognose

22 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2014 Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Opening<kas/bank <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<<<<<<<<<<< > <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< Ontvangsten,Lening ,Lening(en),elders Contante,inbreng ,Omzet,ex.,BTW ,BTW Totale'Ontvangsten Uitgaven,Investering 21% ,Inkoop,voorraad ,BTW,inkoop,voorraad Huur,pand 21% Gas,/,water,/,licht 21% DGA,loon 0% Marketingkosten 21% Verzekeringen 21% Kantoorkosten 21% Overige,(onvoorziene),kosten 21% % 0,BTW,inkopen/kosten ,BTW,afdracht P >3.719,Rente ,Aflossingen Rente,en,kosten,andere,leningen 0 Privéonttrekking 0 Vennootschapsbelasting Totale'Uitgaven Kas<per<maand >4.138 >3.525 >3.335 >2.301 >1.688 >2.443 >463 >456 Eindsaldo 4.6.2Liquiditeitsprognose

23 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2015 Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Opening<kas/bank <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< Ontvangsten Inbreng,eigen,geld,of,lening ,Omzet,ex.,BTW ,BTW Totale'Ontvangsten Uitgaven,Investering 21% 0,Inkoop,voorraad ,BTW,inkoop,voorraad Huur,pand 21% Gas,/,water,/,licht 21% DGA,loon 21% Marketingkosten 21% Verzekeringen 21% Kantoorkosten 21% Overige,(onvoorziene),kosten 21% % 0,BTW,inkopen/kosten ,BTW,afdracht ,Rente ,Aflossingen Rente,en,kosten,andere,leningen 0 Privéonttrekking 0 Vennootschapsbelasting Totale'Uitgaven Kas F F F Eindsaldo 4.6.3Liquiditeitsprognose

24 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S 2016 Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal Opening<kas/bank <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< <<<<<< Ontvangsten Inbreng,eigen,geld,of,lening ,Omzet,ex.,BTW ,BTW Totale'Ontvangsten Uitgaven,Investering 21% 0,Inkoop,voorraad ,BTW,inkoop,voorraad Huur,pand 21% Gas,/,water,/,licht 21% DGA,loon 21% Marketingkosten 21% Verzekeringen 21% Kantoorkosten 21% Overige,(onvoorziene),kosten 21% % 0,BTW,inkopen/kosten ,BTW,afdracht ,Rente ,Aflossingen Rente,en,kosten,andere,leningen 0 Privéonttrekking 0 Vennootschapsbelasting Totale'Uitgaven Kas F F4.950 Eindsaldo

25 4.7Afschrijvingen ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S Afschrijvingskosten Levensduur3in3jaren Totale3afschrijving Afschrijving3per3jaar Verbouwing+en+inrichting 10, % Afschrijvingskosten3per3jaar Exploitatiebegroting Exploitatiebegroting Netto.omzet Inkoopwaarde Bruto.winst Brutowinstmarge 33% 33% 33% Huur0pand Gas0/0water0/0licht DGA0loon Marketingkosten Verzekeringen Kantoorkosten Overige0(onvoorziene)0kosten Afschrijvingen Totaal.Bedrijfskosten Netto0rentelasten Resultaat.voor.belasting I Vennootschapsbelasting Q Resultaat.na.belasting I Priveontrekkingen... I Mutatie.Eigen.Vermogen I Aflossingsoverzicht 25

26 ONDERNEMINGSPLANPICITZSTUDIO S Looptijd(in(jaren 5 Gemiddeld(te(betalen(bedrag(per(maand (1.143,83 Looptijd(in(maanden 60 Totaal(betaald(gedurende(de(looptijd (68.629,69 Totaal"aflossing Lening ( "55.000,00 Totaal"rente Afsluitkosten (0 "13.629,69 Totaal"afsluitkosten Rente(%(per(jaar 9,75% "0,00 Rente(%(per(maand 0,81% Aflossing(per(maand (916,67 Verstrekkingsdatum 01H03H14 Maand(1e(aflossing 01H03H Maand Jaar1 Bedrag"lening"begin"maand """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" Kosten"rente"per"maand """"""""""""""""", """"""""""""""""", """""""""""""""" 447 """""""""""""""" 439 """""""""""""""" 432 """""""""""""""" 425 """""""""""""""" 417 """""""""""""""" 410 """""""""""""""" 402 """""""""""""""" 395 """""""""""""""" 387 """""""""""""""" 380 &&&&&&&&&&&&&& Aflossing"per"maand """"""""""""""""", """"""""""""""""", """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 &&&&&&&&&&&&&& Afsluitkosten """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", &&&&&&&&&&&&&&&&& * Te(betalen(per(maand ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( Maand Jaar2 Bedrag"lening"begin"maand """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" Kosten"rente"per"maand """""""""""""""" 372 """""""""""""""" 365 """""""""""""""" 358 """""""""""""""" 350 """""""""""""""" 343 """""""""""""""" 335 """""""""""""""" 328 """""""""""""""" 320 """""""""""""""" 313 """""""""""""""" 305 """""""""""""""" 298 """""""""""""""" 290 &&&&&&&&&&&&&& Aflossing"per"maand """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 &&&&&&&&&&&& Afsluitkosten """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", Te(betalen(per(maand ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( Maand Jaar3 Bedrag"lening"begin"maand """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" """"""""""" Kosten"rente"per"maand """""""""""""""" 283 """""""""""""""" 276 """""""""""""""" 268 """""""""""""""" 261 """""""""""""""" 253 """""""""""""""" 246 """""""""""""""" 238 """""""""""""""" 231 """""""""""""""" 223 """""""""""""""" 216 """""""""""""""" 209 """""""""""""""" 201 &&&&&&&&&&&&&& Aflossing"per"maand """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 """""""""""""""" 917 &&&&&&&&&&&& Afsluitkosten """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", Te(betalen(per(maand ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( Maand Jaar4 Bedrag"lening"begin"maand """"""" ,33 """"""" ,67 """"""" ,00 """"""" ,33 """"""" ,67 """"""" ,00 """"""" ,33 """"""" ,67 """"""" ,00 """"""" ,33 """"""" ,67 """"""" ,00 Kosten"rente"per"maand """"""""""" 193,65 """"""""""" 186,20 """"""""""" 178,75 """"""""""" 171,30 """"""""""" 163,85 """"""""""" 156,41 """"""""""" 148,96 """"""""""" 141,51 """"""""""" 134,06 """"""""""" 126,61 """"""""""" 119,17 """"""""""" 111,72 &&&&&&&&& 1.832,19 Aflossing"per"maand """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 &&&&&&& ,00 Afsluitkosten """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", Te(betalen(per(maand (((((((( 1.110,31 (((((((( 1.102,86 (((((((( 1.095,42 (((((((( 1.087,97 (((((((( 1.080,52 (((((((( 1.073,07 (((((((( 1.065,63 (((((((( 1.058,18 (((((((( 1.050,73 (((((((( 1.043,28 (((((((( 1.035,83 (((((((( 1.028, , Maand Jaar5 Bedrag"lening"begin"maand """"""" ,33 """"""" ,67 """"""" ,00 """"""" ,33 """"""""" 9.166,67 """"""""" 8.250,00 """"""""" 7.333,33 """"""""" 6.416,67 """"""""" 5.500,00 """"""""" 4.583,33 """"""""" 3.666,67 """"""""" 2.750,00 Kosten"rente"per"maand """"""""""" 104,27 """"""""""""" 96,82 """"""""""""" 89,38 """"""""""""" 81,93 """"""""""""" 74,48 """"""""""""" 67,03 """"""""""""" 59,58 """"""""""""" 52,14 """"""""""""" 44,69 """"""""""""" 37,24 """"""""""""" 29,79 """"""""""""" 22,34 &&&&&&&&&&&& 759,69 Aflossing"per"maand """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 &&&&&&& ,00 Afsluitkosten """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", Te(betalen(per(maand (((((((( 1.020,94 (((((((( 1.013,49 (((((((( 1.006,04 ((((((((((( 998,59 ((((((((((( 991,15 ((((((((((( 983,70 ((((((((((( 976,25 ((((((((((( 968,80 ((((((((((( 961,35 ((((((((((( 953,91 ((((((((((( 946,46 ((((((((((( 939, , Maand Jaar6 Bedrag"lening"begin"maand """"""""" 1.833,33 """"""""""" 916,67 """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", Kosten"rente"per"maand """"""""""""" 14,90 """"""""""""""" 7,45 """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", &&&&&&&&&&&&&& 22,34 Aflossing"per"maand """"""""""" 916,67 """"""""""" 916,67 """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", &&&&&&&&& 1.833,33 Afsluitkosten """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", """"""""""""""""", Te(betalen(per(maand ((((((((((( 931,56 ((((((((((( 924,11 ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H ((((((((((((((((( H 1.855,68 26

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( (

FINANCIEEL(PLAN(ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEEL(PLAN( ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK( ( ( FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK FINANCIEELPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1 FINANCIEELPLANONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 1.Financieel 1.1Financiëleratio s 1.2Toelichting 1.3Financieringsbehoefte 1.4Openingsbalans

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS Inhoudsopgave 1. FINANCIEEL 1.1 Toelichting 1.2 Financieringsbehoefte 1.3 Openingsbalans 1.4 Omzetdoelstelling 1.5 Inkoopprognose 1.6 Liquiditeitsbegroting 1.7 Afschrijvingen

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Financiën voor Starters

Financiën voor Starters Financiën voor Starters 22 mei 2013 René Overtoom, Teamleider YourBusiness Banking Marcel de Ruiter, Specialist YourBusiness Banking starters 2 Ondernemingsplan De Ondernemer (ervaring, branchekennis,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN!! OUD!NIEUWS!

ONDERNEMINGSPLAN!! OUD!NIEUWS! ONDERNEMINGSPLAN OUDNIEUWS 8 ONDERNEMINGSPLANOUDNIEUWS 2 1.Deondernemer 1.1Persoonlijkegegevens 1.2Bedrijfsidee 2.Deonderneming 2.1 Gegevens onderneming 2.2 Het bedrijf 2.3Vestiging 2.4Juridisch 2.5Branchevereniging

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK

ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLANNENFABRIEK 8 1 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Motivatie 1.3 Kredietbehoefte 2. De onderneming 2.1 Gegevens onderneming 2.2 Het bedrijf 2.3

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Overzicht financieel plan

Overzicht financieel plan Overzicht financieel plan Privé ontrekking (maandelijks) 1.000 BTW tarief 0,21 % Inkoop kosten 0,18 % Bedrijfskosten (maandelijks) 120 Promotiekosten (maandelijks) 100 Transportkosten (maandelijks) 100

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Ondernemingsplan van (naam)

Ondernemingsplan van (naam) Ondernemingsplan van (naam) 1. De ondernemer blz. 1.1 Persoonlijke gegevens 2 1.2 Persoonlijke motieven 2 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 3 2. Het Marketingplan blz. 2.1 De onderneming 4 2.2 Idee 5 2.3 De

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097

Klas:.. Datum:. Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx. rekeningafschrift B.V. xyz nr. 643.058.230.279 1 jan. 17.500 30 jun. 22.097 Beginbalans B.V. xyz 1 jan. 20xx activa debet passiva credit Grond 5 ha 156.000 Eigenvermogen 256.500 Gebouwen 425.000 Hypotheek 325.000 Machines 15.000 Lening 145.000 Inventaris 60.000 000 Crediteuren

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv PLANNING VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ONTVANGSTEN UITGAVEN KUN JE AAN JE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN VOLDOEN? BEN JE LIQUIDE? OMZET TERUG ONTVANGEN BTW PRIVE ONTVANGSTEN GELEEND GELD INKOPEN AFLOSSINGEN RENTE

Nadere informatie

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000

activa debet Veestapel Handels voorraad goederen Debiteuren Bank Kas 1.000 Begin Balans 1-jan 2009 activa debet passiva-credit Grond 5 ha 145.000 Eigen vermogen 212.000 Gebouwen 350.000 Hypotheek 250.000 Machines 11.000 Lening 185.000 Inventaris 65.000 Crediteuren Vervoermiddelen

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan

2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan. 9-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor. VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo

Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor. VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo Datum: 18-11-21 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Grafische overzichten exploitatiebegroting Grafische overzichten exploitatiebegroting

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

1 januari 2015 donderdag

1 januari 2015 donderdag januari 205 donderdag januari 205 2 3 4 2 5 6 7 8 9 0 3 2 3 4 5 6 7 8 4 9 20 2 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 3 februari 205 5 6 2 3 4 5 6 7 8 7 902345 8 6 7 8 9 20 2 22 9 23 24 25 26 27 28 donderdag Van

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Prosoe

Ondernemingsplan. Prosoe Ondernemingsplan Prosoe 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 2 1.2 Persoonlijke motieven 3 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 3 2. Het Marketingplan 2.1 De onderneming 4 2.2 Idee 4 2.3 De markt 4 2.3.1

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

ONTVANGFN 1 6MRT2015

ONTVANGFN 1 6MRT2015 ONTVANGFN 1 6MRT2015 Gemeente Teylingen T.a.v.: Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2215 MA Voorhout Rijnsburg, 15 maart 2015 Betreft: Snackbar Hooggeëerde Burgemeester en Wethouders, Ik schrijf

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen Ondernemingsplan Bouwland Klussen Inhoud 1. De ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.2. Persoonlijke motieven... 5 1.3. Persoonlijke kwaliteiten... 5 1.4. Doelstellingen... 6 2. De onderneming...

Nadere informatie

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 1 Liquiditeitsbegroting Voorspellen inkomsten en uitgaven Periode X, dag, week, maand, jaar Dynamische liquiditeit Staat van herkomst en bestedingen Kasstroomoverzicht Zie het als je eigen bankrekening

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00

Financiën. Exploitatiebegroting Omzet ,50 x 50 = 625,00. 0,67 x 350 = 234,50. Inkoopwaarde. Brutowinst 390,50. Promotie kosten 10,00 Financiën Exploitatiebegroting Omzet 500+ 2,50 x 50 = 625,00 Inkoopwaarde 0,67 x 350 = 234,50 Brutowinst 390,50 Promotie kosten 10,00 Personeelskosten - Loonkosten 0,10 x 450 = 45,00 Nettowinst voor belasting

Nadere informatie

IJsclub&Vreeland Jaarstukken& 1&November&2010&>&30&Oktober&2011 Zoals&vastgesteld&en&goedgekeurd&door&de&Algemene&Leden&Vergadering,&te&Vreeland

IJsclub&Vreeland Jaarstukken& 1&November&2010&>&30&Oktober&2011 Zoals&vastgesteld&en&goedgekeurd&door&de&Algemene&Leden&Vergadering,&te&Vreeland IJsclub&Vreeland Jaarstukken& 1&November&2010&>&30&Oktober&2011 Zoals&vastgesteld&en&goedgekeurd&door&de&Algemene&Leden&Vergadering,&te&Vreeland Voorzitter Penningmeester De)heer)L.M.)van)Dis De)heer)A.H.)Marseille

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT

BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT Pagina 1 van 7 BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT Dorpsstraat 1000 2132 NA HOOFDDORP KvK-nummer 999286119 Dit rapport wordt strikt vertrouwelijk en uitsluitend voor interne doeleinden vertrekt aan: Stichting

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon

opening schooljaar v.a. 15:30 uur onderwijsbeurs groningen teamvergadering 10 okt - 16 okt 41 Lissabon va 16 teamvergadering zwolle culinair Lissabon Periode 1 Datum Kalenderw eek 05 sep - 11 sep 36 leerjaar 1 360 leerjaar 2 760 JAARPLANNING DELTION COLLEGE team IHS vastgesteld door CvB en directe d.d. 15-02-2011 (N11028CvB) Cursusjaar 2011-2012 leerjaar

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

Slimhuishouden.nl. sslaap kamer. slaap kamer bad kamer trappen overloop. slaap kamer. slaap kamer. hal. zolder. woon kamer buiten boel.

Slimhuishouden.nl. sslaap kamer. slaap kamer bad kamer trappen overloop. slaap kamer. slaap kamer. hal. zolder. woon kamer buiten boel. nov 2016 45 maandag 7 dinsdag 8 woensdag 9 donderdag 10 vrijdag 11 zaterdag 12 Aankomst Sint zondag 13 s nov 2016 46 maandag 14 dinsdag 15 woensdag 16 donderdag 17 vrijdag 18 zaterdag 19 zondag 20 s nov

Nadere informatie

Dag Datum Aanvang Locatie Soort

Dag Datum Aanvang Locatie Soort Dag Datum Aanvang Locatie Soort Januari Dinsdag 3-jan 15.00u Papendal Nieuwjaarsreceptie PS en GS, aansluitend Provincie Gelderland Woensdag 4-jan 19.45u Fractievergadering VERVALT Dinsdag 10-jan 19.45u

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

1 januari 2012 zondag

1 januari 2012 zondag 1 januari 2012 zondag januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nadere informatie

De 10 minutenavonden zijn goed verlopen, ook de oudercommissie heeft dit zo ervaren.

De 10 minutenavonden zijn goed verlopen, ook de oudercommissie heeft dit zo ervaren. Vergadering oudercommissie Kinderopvang/BSO Admiraal de Ruyter 7-4-2015 Aanwezig: Lieke (Voorzitter), Saskia S, Saskia B, Menno, Marinda Afwezig: Judith Agendapunten: Vorige notulen: Is door iedereen goedgekeurd.

Nadere informatie

Antwoordmodel (73223)

Antwoordmodel (73223) Antwoordmodel (73223) Open vragen (70 punten) 1. De geconcentreerde marktsegmentatiestrategie Motivatie: Het gaat hier om één segment, namelijk een reisbureau voor 65-plussers NIBE-SVV (2011). Zakelijke

Nadere informatie

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting'

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting' Jaarrekening boekjaar 2008-2009 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 1 van 9 Activa per 31-12-2009 Bedrag Bedrag Materiele vaste activa Gebouwen 4.642,00 Installaties 16.424,00 Inrichting 31.863,00 Inventaris

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2006 - Balans - Resultatenrekening - Begroting 2007 - Liquiditeitsoverzicht StOK (Stichting Onderhoud van de Koornbeurs) Postbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email:

Nadere informatie

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000 Een voorbeeld B.V. - 00000000 Score 79 A Limiet 915,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 00000000 Bedrijfsnaam Een voorbeeld

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld

INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld De oude Apotheek 1 e Dorpsstraat 13, 3701 HA Zeist De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op 17 april 2015 in het bezit te zijn van de Gemeente

Nadere informatie

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt:

b. De kosten over juli bedragen 6.300 / 3 maanden = 2.100 per maand. Van de kosten over juli wordt op 31 juli de volgende journaalpost gemaakt: Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 10 Opgave 10.1 a. Schoonmaakkosten worden achteraf betaald. Het is een kwartaalbedrag, dus de betaling van Derk Jansen betreft de periode

Nadere informatie

BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT

BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT Pagina 1 van 6 BETALINGSACHTERSTANDENRAPPORT Voorbeeld bedijf B.V. Kruisweg 12345 2132AA HOOFDDORP KvK-nummer 999628611 Dit rapport wordt strikt vertrouwelijk en uitsluitend voor interne doeleinden vertrekt

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

Planning & Control rapportage. november 2011

Planning & Control rapportage. november 2011 Planning & Control rapportage november 211 Voor meer informatie: Jorrick van Heesch, Accountmanager Zorg 318-5452 of jorrickvanheesch@visionplanner.nl Inhoudsopgave Inleiding Grafische overzichten Winst-

Nadere informatie

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000

Debet Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 apr Van balans 25.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Opgave 4.1 a. De eerste stap is het openen van de grootboekrekeningen vanaf de balans. Daarna werken we aan de hand van de financiële

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

Calucci B.V. - 52919307. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Calucci B.V. - 52919307. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Calucci B.V. - 5299307 Score 43 C Limiet 6,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 5299307 Bedrijfsnaam Calucci B.V. Adres

Nadere informatie

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009

van 1 2 2009 Kas tot 28 2 2009 BAM voorbeeld toets 2 blz. 1 van 5 Begin Balans 1 feb. 20xx activa debet passiva credit Grond 150.000 Gebouwen 300.000 Eigen vermogen 356.000 Machines 15.000 Vervoermiddelen 22.000 Hypotheek 125.000 Veestapel

Nadere informatie

Vers Select B.V. - 24354762. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Vers Select B.V. - 24354762. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Vers Select B.V. - 435476 Score 4 C Limiet 4,5 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 435476 Bedrijfsnaam Vers Select B.V.

Nadere informatie

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Continu zicht op uw maandelijkse cijfers. Plus de mogelijkheid toekomstscenario s te maken. Met het

Nadere informatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie Financiële basiskennis voor zzp-ers Inzicht in uw financiële situatie 2013 Programma Inleiding en doel seminar Tarief bepalen Begrotingen Financieringsmogelijkheden Begrippen cash flow, rentabiliteit,

Nadere informatie

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma?

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma? Het ondernemingsplan Hoofdstuk 1 Persoonlijke gegevens 1.1 Gegevens ondernemers Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat Huwelijkse voorwaarden/ samenlevingsovereenkomst

Nadere informatie

Tom van Krimpen Holding B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Tom van Krimpen Holding B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Tom van Krimpen Holding B.V. - 58169393 Score 39 C Limiet 500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 58169393 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Frenora B.V. - 59703334 Score 49 C Limiet 2,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 59703334 Bedrijfsnaam Frenora B.V. Adres

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Schoolkalender. De Trinoom Salto Montessorischool 2017/2018. Versie Ouders

Schoolkalender. De Trinoom Salto Montessorischool 2017/2018. Versie Ouders Schoolkalender 2017/2018 De Trinoom Salto Montessorischool Versie Ouders AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017 35 36 37 Maandag 28 aug Dinsdag 29 aug Woensdag 30 aug Donderdag 31 aug Vrijdag 1 sep 1e schooldag Hoofdluis

Nadere informatie

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie.

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie. AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Techniek SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 1930-2030 : Ouderavond groep 6, 7, 8 8 1930-2030 : Ouderavond groep 3, 4, 5

Nadere informatie

Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 en Begroting 2015

Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Geregistreerd museum Inschrijving KvK nr. 41102627 Markt 53-61 4875 CC Etten-Leur Postbus 275 4870 AG Etten-Leur Tel. 076 503

Nadere informatie

Ondernemingsplan! Tommy Krijt! MM2A! 12-06-2015

Ondernemingsplan! Tommy Krijt! MM2A! 12-06-2015 Ondernemingsplan Tommy Krijt MM2A 12-06-2015 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Persoonlijke motieven 1.3 Persoonlijke kwaliteiten 2. Het Marketingplan 2.1 De onderneming 2.2

Nadere informatie

VOZN training kalender 2014

VOZN training kalender 2014 VOZN training kalender 214 Dag Datum Bad Eindhoven Tijdstip 5-sep-15 Wedstrijd bad 1 banen 6.15-8. woensdag 9-sep-15 Training bad 4 banen 18.3-2. 11-sep-15 Training bad 4 banen 19. - 2.3 12-sep-15 Wedstrijdbad

Nadere informatie

Heegt Vastgoed B.V. - 52768031. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Heegt Vastgoed B.V. - 52768031. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Heegt Vastgoed B.V. - 52768031 Score 74 A Limiet 20,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 52768031 Bedrijfsnaam Heegt

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960 Score 65 B Limiet 1,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 57759960 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000

Debet Balans per 10 januari Credit Inventaris 55.000 Eigen vermogen 115.000. Bank 90.000 Totaal 195.000 Totaal 195.000 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Debet Balans per 5 januari Credit Inventaris 60.000 Eigen vermogen 120.000 Voorraad goederen 50.000 Lening oom 80.000

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv HET BOXEN SYSTEEM BOX 1 INKOMEN UIT WERK WINST ONDERNEMING BOX 2 INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN & BELEGGEN DE NETTOWINST = ONDERNEMERSINKOMEN = 20.100,- - AFTREKPOSTEN = BELASTBARE

Nadere informatie

Corbonum B.V. - 51337495. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Corbonum B.V. - 51337495. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Corbonum B.V. - 51337495 Score 75 A Limiet 60,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 51337495 Bedrijfsnaam Corbonum B.V.

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Seta B.V. - 02086921. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Seta B.V. - 02086921. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Seta B.V. - 02086921 Score 92 A Limiet 83,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 02086921 Bedrijfsnaam Seta B.V. Adres

Nadere informatie