In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS"

Transcriptie

1 LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke VERBETERINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014) In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS HET DOSSIER MOET UITERLIJK 45 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE WERKEN WORDEN INGEDIEND Aanvraagdatum: (In te vullen door de administratie) Dossiernummer: Vak I: Identiteit van de aanvrager Naam en voornaam: Geboorteplaats en datum: Naam echtgeno(o)t(e) of samenwoner: Geboorteplaats en datum: Naam mede-eigenaar(s): Aantal personen ten laste: Gezamenlijk belastbaar inkomen aanvrager (3 jaar vóór de aanvraagdatum): (max voor alleenstaande max voor alleenstaande met beperking max voor gehuwden/samenwonenden per pers. ten laste - niet van toepassing vr eigenaar-verhuurder ) Huidige woonplaats: Gemeente en postnummer: Telefoonnummer: GSM: adres: Post- of bankrekening nr.: BE De aanvrager is: eigenaar-bewoner (na voltooiing van de verbeteringswerken) eigenaar-verhuurder (woning wordt verhuurd aan een SVK) Bezit andere woningen : (moet niet ingevuld worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is)

2 Vak II: Inlichtingen betreffende de premiewoning Adres van de woning: Betreft het een woning die gesloopt en heropgebouwd wordt: ja / neen Bouwdatum van de woning: (ouder dan 40 jaar) Kadastraal Inkomen woning (niet geïndexeerd): (max ) Vak III: Premieaanvraag Aanvraag in te dienen uiterlijk 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken Aard van de werken (detailleren a.u.b.) + kostenraming Zijn de werken reeds gestart? Zijn de werken bouwvergunningsplichtig? ja / neen Zo ja, werd een bouwvergunning aangevraagd of afgeleverd? ja / neen Vak IV: Inlichtingen betreffende andere aangevraagde premies Indien U in aanmerking komt, gelieve aan te kruisen welke premie aangevraagd werd/wordt. Gemeente Ledegem Aankooppremie Gemeentelijke premie voor levenslang wonen voor bejaarden en personen met een handicap Vlaams Gewest Verbeterings- of Aanpassingspremie/ Renovatiepremie Andere premies of belastingsvoordelen

3 Vak V: Bij te voegen stukken Aanslagbiljet betreffende het inkomen van drie jaar voor de aanvraagdatum (moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is) Aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing of een recent attest van het kadastraal inkomen, afgeleverd door het Kadaster of de Notaris Attest voor eigendomsregistratie Bewijs dat u als premieaanvrager de premiewoning in eigendom heeft (= notariële akte). (moet enkel toegevoegd worden door eigenaar-verhuurder indien er geen attest eigendomsregistratie bijgevoegd wordt) Attest kinderbijslag / invaliditeit (moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is) Attest bewoning en gezinssamenstelling (moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is) Na de werken: Dossiernummer/bewijs uitbetaling andere premies (Vlaamse Gewest, Infrax, ) Vak VI: Verbintenissen De aanvrager: - Verbindt zich ertoe, in geval van verkoop van de woning binnen een periode van 8 jaar na datum van toekenning van de premie, de premie integraal terug te betalen verhoogd met een administratieve kost van 250,00; - Verbindt zich ertoe, in geval de verhuring via het sociaal verhuurkantoor stopgezet wordt door de eigenaar-verhuurder vóór het verstrijken van de 9-jarige periode, de premie integraal terug te betalen verhoogd met een administratieve kost van 250,00; - Verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden tot toekenning van de toelage zoals vastgesteld in het door de gemeenteraad goedgekeurd reglement; - Zal toegang tot de woning verlenen om het onderzoek in te stellen; - Verklaart in eer en geweten dat bovenstaande gegevens correct zijn. Naam Premieaanvrager 1: Datum: Handtekening: Naam Premieaanvrager 2: Datum: Handtekening:

4 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Roeselare Gemeente 8880 Ledegem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 23 DECEMBER AANWEZIG : M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ; Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde en Geert Wylin, Schepenen ; Raf Selschotter, Moreen Dewolf, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Louis Sandra, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout, Niels Lagae, Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, Carlos Casteleyn, Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch en Greet Claeys, Raadsleden ; Geert Demeyere, Gemeentesecretaris. VASTSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2005 houdende goedkeuren van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 februari 2014 houdende goedkeuren nota Actualisatie Beleidsvisie Wonen ; Overwegende de intentie in de beleidsvisie wonen om een evaluatie te houden over het premiebeleid en op basis hiervan eventueel de premiereglementen bij te sturen ; Gelet op de bespreking in het lokaal woonoverleg op 30 oktober 2014 ; Overwegende de wenselijkheid om de inkomensgrenzen voor het verkrijgen van de verbeteringspremie te wijzigen ; Gelet op het voorstel om de inkomensgrenzen af te stemmen op deze om zich kandidaat te stellen voor een sociale huurwoning, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (en latere wijzigingen) tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode ; Overwegende de wenselijkheid om de sanctie bij vroegtijdige verkoop van de woning aan te passen, alsook enkel tekstuele aanpassingen door te voeren ; Gelet op het positief advies van het lokaal woonoverleg ; Gehoord schepen Geert Dessein in zijn toelichting ; BESLUIT : met 16 ja-stemmen (CD&V/VD-fractie) met 2 onthoudingen (sp.a-groen-fractie) DOEL Artikel.1.- Om het bestaande woningenbestand in de gemeente Ledegem te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe op het gemeentelijk budget voorziene krediet een premie toegekend aan particuliere of Vaststellen van een gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 1/4

5 rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente Ledegem overgaan tot verbeteringswerken aan een bestaande woning met bouwdatum ouder dan 40 jaar, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. Indien het een woning betreft die gesloopt wordt, kan de premie verkregen worden voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een bestaande woning. DEFINITIES Artikel.2.- Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : - Eigenaar-bewoner: de particuliere persoon of personen, eigenaar en/of mede-eigenaar(s), die de woning zelf betrekt of betrekken, of samen zullen betrekken na de aankoop van de woning of na de voltooiing van de verbeteringswerken. - Eigenaar-verhuurder: de eigenaar en/of mede-eigenaar(s), zowel particuliere als rechtspersonen, die de woning na de voltooiing van de verbeteringswerken voor een periode van minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. - Premieaanvrager: de eigenaar-bewoner of de eigenaar-verhuurder. - Persoon ten laste: het op aanvraagdatum inwonend kind dat nog geen 18 jaar is of waarvoor op die datum kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald aan de premieaanvrager of dat door het college van burgemeester en schepenen, op voorlegging van bewijzen, beschouwd wordt als zijnde ten laste. De premieaanvrager en elk familielid dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning zal betrekken, erkend als getroffen zijnde door tenminste 66 % ontoereikendheid of tenminste 12 punten krijgt voor vermindering van lichamelijke en geestelijke geschiktheid wegens één of meerdere aandoeningen. - Woning: het huis, appartement of studio, hoofdzakelijk bestemd voor het huisvesten van één gezin. Kamers die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit reglement. - Aanvraagdatum: datum waarop de aanvraag ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs). VOORWAARDEN Artikel.3.- De verbeteringspremie kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner of door de eigenaarverhuurder. Artikel Het inkomen van de eigenaar-bewoner dat in aanmerking wordt genomen is het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van drie jaar vóór aanvraagdatum van de premieaanvrager en van de persoon met wie de premieaanvrager op de aanvraagdatum wettelijk of feitelijk samenwoont. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan de grenzen die bepaald worden om zich kandidaat te stellen voor een sociale huurwoning, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (en latere wijzigingen) tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. Voor de categorieën alleenstaanden zonder personen ten laste en voor een alleenstaande gehandicapte wordt deze inkomensgrens verhoogd met 7.000,00. Wanneer de premie aangevraagd wordt door de eigenaar-verhuurder geldt geen inkomensvoorwaarde. 2. Op de aanvraagdatum mag de eigenaar-bewoner geen andere woning in exclusieve volle eigendom of in volle vruchtgebruik bezitten. Als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen dewelke het pand ligt. Voor werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot een enkele ééngezinswoning, mag de premieaanvrager eigenaar zijn van beide te integreren woningen. Wanneer de premie aangevraagd wordt door de eigenaar-verhuurder geldt geen eigendomsvoorwaarde. 3. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de aangekochte woning mag niet meer dan 1.000,00 bedragen. Artikel.5.- De eigenaar-bewoner moet de verbintenis aangaan de woning effectief te bewonen en deze niet te verkopen binnen een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de premie. Vaststellen van een gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 2/4

6 De eigenaar-verhuurder moet de verbintenis aangaan de woning gedurende minstens 9 jaar te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, te rekenen vanaf de datum van de definitieve toekenning van de premie. Artikel De werken moeten een geheel van verschillende verbeteringswerken omvatten, die nodig en onontbeerlijk zijn om op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan te passen en te verbeteren volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime huisvesting. Als basis voor de beoordeling geldt de technische nota die integraal deel uitmaakt van dit reglement. 2. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt soeverein over de in aanmerking komende werken. Onder meer volgende structurele en functionele verbeteringswerken komen bij een berekening van de premie in aanmerking (niet-limitatieve opsomming) : het weren van vocht uit muren door middel van inspuiting onder druk of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan verbeteringswerken aan daken (enkel het hoofddak en/of andere daken dienstig voor bewoning komen in aanmerking voor betoelaging) de aansluiting op het openbaar rioleringsnet van het gelijkvloers en/of verdieping het plaatsen van sanitair met waterspoeling in de woning; installatie badkamer werken bedoeld om twee kleinere woningen om te bouwen tot een enkele ééngezinswoning het vernieuwen van sterk verouderde elektriciteit het aanpassen van installaties ter voorkoming van CO-vergiftiging. 3. Komen niet in aanmerking voor toekenning van de verbeteringspremie: onderhouds-, herstellings- en verfraaiingswerken, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda s, werken ten gevolge van brandschade. Artikel.7.- Het geheel van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, moet ten minste 4.000,00 bedragen, btw niet inbegrepen. Artikel.8.- Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van de eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning. PREMIE Artikel De basispremie voor de eigenaar-bewoner voor de verbeteringswerken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, btw niet-inbegrepen, met een maximum van 1.250,00. De basispremie wordt verhoogd met 25 % per persoon ten laste (met een maximum van 100 %). De basispremie voor de eigenaar-verhuurder voor de verbeteringswerken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, btw nietinbegrepen, met een maximum van 2.500, Binnen een periode van 10 jaar, ingaande op de dag van de eerste aanvraag, kan per woning niet meer dan de onder dit reglement voorziene maximumtoelage verkregen worden. Artikel.10.- In geval van verkoop van de woning binnen een periode van 8 jaar na de datum van definitieve toekenning van de premie is deze integraal terug te betalen door de premieaanvrager. Tevens wordt er een administratieve kost van 250,00 bij gerekend. Artikel De premieaanvrager verbindt er zich toe de gewestelijke en enige andere premies aan te vragen, waarop hij recht zou hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit reglement bedoelde woning, het bewijs van hun aanvraag voor te leggen en mededeling te geven van de beslissingen over de toegekende toelagen. 2. De som van de gewestelijke en enige andere premies die zouden bekomen zijn voor de uitvoering van betoelaagbare werken aan een woning mag niet meer bedragen dan 75 % van de totale kostprijs, Vaststellen van een gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 3/4

7 btw niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie verminderd of niet meer uitbetaald. PROCEDURE Artikel.12.- De aanvraag moet ten laatste 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken, bij middel van het daartoe beschikbaar gesteld formulier, tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem. De datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum. Artikel.13.- Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, die nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de gemeentelijke premie. Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken brengt verval van het recht op de premie mee. Artikel.14.- Het bedrag van de premie wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van de officiële genummerde facturen van de uitvoerende aannemers en/of van de aankoopfacturen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren. SLOTBEPALINGEN Artikel.15.- Alle ten aanzien van de gemeente Ledegem aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij overlijden van de premie-aanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning. Het college van burgemeester en schepenen kan een uitzondering toestaan op de in artikel 5 en 10 aangegane verbintenissen wanneer het oordeelt dat ernstige of buitengewone omstandigheden de naleving van de verplichtingen verhinderen. Artikel.16.- Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. Artikel.17.- De verbeteringspremie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke aankooppremie voor woningen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 23 december 2014, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, en met de gemeentelijke premie voor het levenslang wonen in woningen bewoond door senioren en personen met een handicap, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 23 december 2014, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten. Artikel.18.- Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en vervangt het reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 december Aldus beslist in bovenvermelde zitting, NAMENS DE GEMEENTERAAD, De Secretaris, get. G. Demeyere De Burgemeester-voorzitter, get. B. Dochy Voor eensluidend uittreksel, De Secretaris, De Burgemeester-voorzitter, G. Demeyere B. Dochy Vaststellen van een gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 4/4

8 GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN TECHNISCHE NOTA De werken moeten een geheel van verschillende verbeteringswerken omvatten, die nodig en onontbeerlijk zijn om op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan te passen en te verbeteren volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime huisvesting. De hieronder vermelde punten kunnen dienst doen als leidraad en worden tevens gebruikt bij de technische controle vóór en na de renovatie, aanpassing en/of uitbreiding werken. Uitzonderlijke situaties zullen naargelang het specifieke geval besproken en opgevolgd worden. 1. ALGEMEEN 1.1 De woning moet voldoen aan de normen van het hedendaags comfort en steeds voorzien zijn van minstens het volgende: - Een woonplaats; - Een keuken al dan niet geïntegreerd in de woonplaats; - Een badkamer; - Een toilet met waterspoeling bereikbaar via de woning; - Stromend water en elektriciteit aanwezig in de woning; - Slaapkamers aangepast aan het voorziene aantal inwoners in de woning; - Bergingsruimte. 1.2 In iedere leefruimte (badkamer, keuken, slaapkamer en woonruimte, toilet) moet er verluchtingsmogelijkheid zijn, via een te openen raam of regelbaar verluchtingsrooster (rechtstreeks uitmondend met de buitenlucht). Een deur wordt niet beschouwd als verluchtingsmogelijkheid. 1.3 Ieder lokaal moet voorzien zijn van voldoende natuurlijke verlichting. 1.4 Bij werkzaamheden die bouwvergunningsplichtig zijn, dient een kopie hiervan toegevoegd te worden aan het dossier (samen af te geven met de facturen). 1.5 De vloeren in het woongedeelte mogen niet verzakt liggen. 2. BADKAMER 2.1 Er moet een bad en/of douche (incl. reukafsnijder) aanwezig zijn. 2.2 Er moet een lavabo (incl. reukafsnijder) aanwezig zijn. 2.3 Er moet steeds warm en koud stromend water aanwezig zijn. 2.4 Er mogen geen stopcontacten en/of andere elektrische toestellen of verlichtingspunten aanwezig zijn binnen een afstand kleiner dan 0,60 meter, dit horizontaal gemeten vanaf bad- en/of doucherand. Dezelfde voorwaarden gelden ook voor de verticale maatvoering binnen die zelfde ruimte tot op een hoogte van 2,25 meter. 2.5 Er moet een duurzame afwerking voorzien zijn bestaande uit waterbestendige materialen voor de muren bvb. faiences t.h.v. het bad, douche en lavabo. 2.6 De badkamer dient ruim genoeg te zijn. 2.7 Alle stopcontacten en dergelijke bij een eerste installatie of renovatie moeten aangesloten zijn op een verliesstroomschakelaar van 0,03 A (vochtige ruimten). 3. KEUKEN 3.1 Er moet steeds koud en warm stromend water aanwezig zijn. 3.2 Er moet een gootsteen met reukafsnijder (sifon) aanwezig zijn. 3.3 Er moet een kookgelegenheid zijn met een dampkap met doeltreffende afvoer van de afgezogen lucht. 3.4 De afwerking ter hoogte van vaatbak in de keuken moet bestaan uit een duurzame afwerking, bvb. faiences. 3.5 Bij renovatie moet de keuken ruim genoeg zijn: bij een woning met max. 2 slaapkamers moet de oppervlakte minstens 6 m² zijn. Bij woningen met 3 of 4 en meer moeten deze resp. minimum 8 of 10 m²groot zijn. 3.6 De toestellen klasse I moeten aangesloten kunnen worden op een netwerk met een goed functionerende aarding en bij nieuwere installaties aangesloten zijn op een verliesstroomschakelaar van 0,3A. Het aantal stopcontacten in de keuken moet gelijk zijn aan het aantal elektrische toestellen van klasse I vermeerderd met één stopcontact. Technische nota gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen voor de gemeente Ledegem Bijlage bij aanvraagformulier van bovenvermelde premie aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 22 januari

9 4. SLAAPKAMER 4.1 Er moet minstens 1 lichtpunt en 1 stopcontact aanwezig zijn. 4.2 De kamer moet voorzien zijn van voldoende natuurlijke verlichting. 4.3 De nuttige ruimte onder het plafond moet minstens 2,2 meter zijn. Bij zolderkamers moet het hoogste gedeelte van het plafond op minstens 2,2 meter zitten, de rest mag hellend zijn. 4.4 Slaapkamers die ondergebracht zijn op de zolderverdieping moeten vervaardigd zijn uit metselwerk of door een stevige schrijnwerkconstructie die dubbelwandig is en voorzien van isolatie. 4.5 De slaapkamers worden steeds bereikt via een nachthal of zijn door een gang afgescheiden van de rest van de zolder. 5. SANITAIR 5.1 Het toilet afzonderlijk geplaatst of opgesteld in de badkamer mag nooit rechtstreeks uitmonden in de keuken, woonkamer of slaapkamer. 5.2 Het toilet moet voorzien zijn van waterspoeling. 5.3 Het toilet moet bereikbaar zijn via de woning. 6. BUITEN- en BINNENSCHRIJNWERK 6.1 Indien het schrijnwerk rot is dient het te worden hersteld of vervangen. 6.2 De nuttige doorgangshoogte van de deuren moet minstens 2 meter bedragen. 6.3 Er mag nergens glasbreuk zijn (herstelling glasbreuk komt niet in aanmerking voor de premie). 6.4 Bij het vernieuwen van buitenschrijnwerk moet er dubbel isolerende beglazing geplaatst worden. 7. TRAPPEN 7.1 Trappen moeten een aanvaardbare helling hebben en voldoende stevig zijn (geen rotte en/of verweerde onderdelen). 7.2 Trappen en/of trapopeningen moeten voorzien zijn van een stevige leuning en/of borstwering (geen touwconstructies bevestigd aan muurhaken en/of verticale steunen). 8. DAK- en TIMMERWERKEN 8.1 De hellende daken boven leefruimtes moeten bij vernieuwing voorzien worden van een onderdak. 8.2 De aansluitingen tussen dak en doorboringen (o.a. schouwen, verluchtingskanalen en dakvenster) moeten waterdicht afgewerkt zijn. 8.3 De constructie moet voldoen aan de stabiliteitsnormen (geen rotte, aangetaste, niet behandelde of doorbuigende delen). 8.4 De draagvloer moet voldoen aan de stabiliteitsnormen en mag niet beschadigd zijn. 8.5 De woning moet steeds voorzien zijn van goten en de nodige afleiders aangesloten op regenwaterput, riolering en/of de mogelijkheid hebben om te infiltreren in de grond op een verantwoorde manier. 9. ELEKTRICITEIT 9.1 Bij aanpassing en/of vernieuwing en/of uitbreiding van elektrische installatie moet de installatie steeds gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme (attest bij dossier te voegen). 9.2 Iedere ruimte moet steeds voorzien zijn van minstens 1 stopcontact en 1 lichtpunt. 9.3 Het aantal stopcontacten in de woning, met een goed werkende aarding, moet minstens gelijk zijn aan het aantal elektrische toestellen van klasse I (o.a. ijskast, diepvries, wasmachine ) vermeerderd met één stopcontact. 9.4 Er mogen nergens loshangende en/of niet geïsoleerde bedradingen voorkomen in de woning. Technische nota gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen voor de gemeente Ledegem Bijlage bij aanvraagformulier van bovenvermelde premie aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 22 januari

10 10. VERWARMINGSINSTALLATIES 10.1 De ruimte waar een open type van verwarmingstoestel staat (bereiding van warm water en/of centrale verwarming) moet voorzien zijn van een permanente onder- (en boven)verluchting die rechtstreeks uitmondt aan de buitenlucht. De rookgassenafvoer moet voldoen aan de hedendaagse normen Aanpassingen aan gas of stookolie-installatie moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme of een erkende gehabiliteerde installateur (attest bij dossier voegen) De (opgebouwde) gasleidingen moeten geplaatst worden volgens de huidige reglementering.bij renovatie moet er een mogelijkheid gecreëerd worden om de keuken rechtstreeks te verwarmen indien onrechtstreekse verwarming niet mogelijk is. (onrechtstreeks is bvb bij open keukens). 11. VOCHTBESTRIJDING 11.1 Er mogen nergens noemenswaardige vochtproblemen aanwezig zijn (opstijgend grondvocht, insijpeling via dak enz ) De kelder moet volledig droog staan, zelfs na het pas dichten ervan en moet voorzien zijn van een degelijke verluchtingsmogelijkheid uitmondend aan de buitenlucht. 12. OPENBAAR LEIDINGWATER 12.1 Openbaar leidingwater mag bij vernieuwing en/of plaatsing van waterleidingen nooit rechtstreeks in verbinding staan met andere gewonnen water (bvb. regen en/of putwater). 13. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOLERINGSNET EN RIOLERINGSWERKEN 13.1 Bij het inrichten en/of plaatsen van keuken en/of badkamer en toilet met waterspoeling moeten deze aangesloten worden op het openbaar rioleringsstelsel, en moeten voldoen aan de voorschriften van een gescheiden rioleringsstelsel (inlichtingen bij de technische dienst van de stad of gemeente). Indien ze niet kunnen en/of mogen aangesloten worden op het openbaar rioleringsnet moeten de plaatselijke voorschriften i.v.m. gezamenlijke of individuele zuiveringsvoorschriften gerespecteerd worden Bij werkzaamheden die de mogelijkheid creëren om het bestaande rioleringstelsel (gemengd) om te vormen naar een gescheiden rioleringsstelsel volgens de geldende wetgeving dient dit uitgevoerd te worden Het aansluiten of heraansluiten op het openbare rioleringsnet is steeds vergunningspichtig (vergunning te verkrijgen op de technische dienst van de stad of gemeente.) Technische nota gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen voor de gemeente Ledegem Bijlage bij aanvraagformulier van bovenvermelde premie aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 22 januari

11 ATTEST VOOR EIGENDOMSREGISTRATIE Volledig ingevuld en ondertekend door de premieaanvragers en de ontvanger der registratie en domeinen terug te bezorgen aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem. Dossiernummer: Dit attest dient opgemaakt deels door de aanvrager, deels door de ontvanger der registratie en domeinen van de woonplaats van de aanvrager. Het adres van deze ambtenaar kan op het gemeentebestuur worden bekomen. Indien de ontvanger aangeeft dat U nog in andere kantoren staat ingeschreven, moeten ook de ontvangers van die kantoren het formulier aanvullen. In te vullen door de premieaanvrager(s) Identiteit van de aanvrager(s) Naam en voornaam Geboorteplaats Geboortedatum Identiteit van de echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee een feitelijk gezin gevormd wordt : Naam en voornaam Geboorteplaats Geboortedatum Adres van het gezin (straat en nummer) Woonplaats (postnummer en gemeente) Gelieve na het invullen van de hierboven gevraagde gegevens, de keerzijde van dit formulier te laten invullen door de ontvanger der registratie van uw gemeente.

12 Getuigschrift op te maken door de ontvanger der registratie en domeinen Ondergetekende, naam en voornaam Ontvanger der registratie en domeinen te Bevestigt, op het zien van de bescheiden waarover hij beschikt, dat die hiervoor aangeduide aanvrager(s) in het ambtsgebied van het kantoor titularis is (zijn) van de volgende onroerende goederen (gebeurdelijk de melding NIHIL aanbrengen) Gemeente Straat of plaatsnaam Kadastrale beschrijving Aard Sectie nummer Oppervlakte aard van en aandeel in de rechten Ha a ca Aard van en aandeel in de rechten Gemeente Straat of plaatsnaam Kadastrale beschrijving Aard Sectie nummer Oppervlakte aard van en aandeel in de rechten Ha a ca Aard van en aandeel in de rechten Andere te raadplegen kantoren: Opgemaakt te op / / Geheven loon: (Handtekening) (stempel)

13 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Roeselare-Tielt stad Izegem / gemeente Ingelmunster Ledegem Oostrozebeke - Wielsbeke ATTEST KINDERBIJSLAG Attest op te maken in uitvoering van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een stedelijke/gemeentelijke premie voor woningen en na volledige aanvulling van de twee vakken door de aanvrager te bezorgen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem. Vak I Vooraf in te vullen door de premie aanvrager(s) Naam en voornaam van de aanvrager: Geboren te: op: / / Naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee een feitelijk gezin gevormd wordt: Geboren te: op: / / Wonende te (postnr. en gemeenste), (straat + nr.) Indien U werknemer bent, gelieve volgende gegevens betreffende Uw werkgever te verstrekken : Firmanaam: Adres: Vak II In te vullen door de kas voor gezinsvergoedingen De ondergetekende (1) bevestigt dat ten laste van de genoemde kas: kinderbijslagen ; wezentoelagen (2) uitbetaald werden aan: de premie aanvrager; de echtgeno(o)t(e) van de premie aanvrager; een derde persoon (identiteit aangeven) (2) voor de volgende kinderen: naam en voornaam geboortedatum Aansluitingsnummer bij de kas: Gedaan te datum : Stempel (1) Naam, voornaam en hoedanigheid van de ondertekenaar en benaming van de kas voor Gezinsvergoedingen. (2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN Art. 01: De Stad Roeselare verleent een toelage voor het functioneel renoveren van bestaande woongelegenheden welke gelegen zijn op het grondgebied

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied Titel 1 - Algemene bepalingen Titel 2 - Bijzondere bepalingen Afdeling 1 - Prikkelpremie Type

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier

VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier AG SOB Sint-Jacobsnieuwsstraat 17 9000 Gent Tel: 09/269.69.00 Fax: 09/269.69.99 info@sob.gent.be www.agsob.be 1/39 0. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT STEDENBOUW EN ENERGIE

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

SEKTIE I : ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM - PRIVATIEVE EIGENDOM

SEKTIE I : ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM - PRIVATIEVE EIGENDOM REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Er wordt hier verwezen naar het algemeen onroerend statuut om vast te stellen dat de algemene mede-eigendom betrekking heeft op de grond met hier reeds een beperking voor wat

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie