In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS"

Transcriptie

1 LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke VERBETERINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014) In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS HET DOSSIER MOET UITERLIJK 45 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE WERKEN WORDEN INGEDIEND Aanvraagdatum: (In te vullen door de administratie) Dossiernummer: Vak I: Identiteit van de aanvrager Naam en voornaam: Geboorteplaats en datum: Naam echtgeno(o)t(e) of samenwoner: Geboorteplaats en datum: Naam mede-eigenaar(s): Aantal personen ten laste: Gezamenlijk belastbaar inkomen aanvrager (3 jaar vóór de aanvraagdatum): (max voor alleenstaande max voor alleenstaande met beperking max voor gehuwden/samenwonenden per pers. ten laste - niet van toepassing vr eigenaar-verhuurder ) Huidige woonplaats: Gemeente en postnummer: Telefoonnummer: GSM: adres: Post- of bankrekening nr.: BE De aanvrager is: eigenaar-bewoner (na voltooiing van de verbeteringswerken) eigenaar-verhuurder (woning wordt verhuurd aan een SVK) Bezit andere woningen : (moet niet ingevuld worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is)

2 Vak II: Inlichtingen betreffende de premiewoning Adres van de woning: Betreft het een woning die gesloopt en heropgebouwd wordt: ja / neen Bouwdatum van de woning: (ouder dan 40 jaar) Kadastraal Inkomen woning (niet geïndexeerd): (max ) Vak III: Premieaanvraag Aanvraag in te dienen uiterlijk 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken Aard van de werken (detailleren a.u.b.) + kostenraming Zijn de werken reeds gestart? Zijn de werken bouwvergunningsplichtig? ja / neen Zo ja, werd een bouwvergunning aangevraagd of afgeleverd? ja / neen Vak IV: Inlichtingen betreffende andere aangevraagde premies Indien U in aanmerking komt, gelieve aan te kruisen welke premie aangevraagd werd/wordt. Gemeente Ledegem Aankooppremie Gemeentelijke premie voor levenslang wonen voor bejaarden en personen met een handicap Vlaams Gewest Verbeterings- of Aanpassingspremie/ Renovatiepremie Andere premies of belastingsvoordelen

3 Vak V: Bij te voegen stukken Aanslagbiljet betreffende het inkomen van drie jaar voor de aanvraagdatum (moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is) Aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing of een recent attest van het kadastraal inkomen, afgeleverd door het Kadaster of de Notaris Attest voor eigendomsregistratie Bewijs dat u als premieaanvrager de premiewoning in eigendom heeft (= notariële akte). (moet enkel toegevoegd worden door eigenaar-verhuurder indien er geen attest eigendomsregistratie bijgevoegd wordt) Attest kinderbijslag / invaliditeit (moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is) Attest bewoning en gezinssamenstelling (moet niet toegevoegd worden indien de aanvrager eigenaar-verhuurder is) Na de werken: Dossiernummer/bewijs uitbetaling andere premies (Vlaamse Gewest, Infrax, ) Vak VI: Verbintenissen De aanvrager: - Verbindt zich ertoe, in geval van verkoop van de woning binnen een periode van 8 jaar na datum van toekenning van de premie, de premie integraal terug te betalen verhoogd met een administratieve kost van 250,00; - Verbindt zich ertoe, in geval de verhuring via het sociaal verhuurkantoor stopgezet wordt door de eigenaar-verhuurder vóór het verstrijken van de 9-jarige periode, de premie integraal terug te betalen verhoogd met een administratieve kost van 250,00; - Verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden tot toekenning van de toelage zoals vastgesteld in het door de gemeenteraad goedgekeurd reglement; - Zal toegang tot de woning verlenen om het onderzoek in te stellen; - Verklaart in eer en geweten dat bovenstaande gegevens correct zijn. Naam Premieaanvrager 1: Datum: Handtekening: Naam Premieaanvrager 2: Datum: Handtekening:

4 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Roeselare Gemeente 8880 Ledegem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 23 DECEMBER AANWEZIG : M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ; Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde en Geert Wylin, Schepenen ; Raf Selschotter, Moreen Dewolf, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Louis Sandra, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout, Niels Lagae, Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, Carlos Casteleyn, Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch en Greet Claeys, Raadsleden ; Geert Demeyere, Gemeentesecretaris. VASTSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DE GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2005 houdende goedkeuren van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen ; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 februari 2014 houdende goedkeuren nota Actualisatie Beleidsvisie Wonen ; Overwegende de intentie in de beleidsvisie wonen om een evaluatie te houden over het premiebeleid en op basis hiervan eventueel de premiereglementen bij te sturen ; Gelet op de bespreking in het lokaal woonoverleg op 30 oktober 2014 ; Overwegende de wenselijkheid om de inkomensgrenzen voor het verkrijgen van de verbeteringspremie te wijzigen ; Gelet op het voorstel om de inkomensgrenzen af te stemmen op deze om zich kandidaat te stellen voor een sociale huurwoning, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (en latere wijzigingen) tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode ; Overwegende de wenselijkheid om de sanctie bij vroegtijdige verkoop van de woning aan te passen, alsook enkel tekstuele aanpassingen door te voeren ; Gelet op het positief advies van het lokaal woonoverleg ; Gehoord schepen Geert Dessein in zijn toelichting ; BESLUIT : met 16 ja-stemmen (CD&V/VD-fractie) met 2 onthoudingen (sp.a-groen-fractie) DOEL Artikel.1.- Om het bestaande woningenbestand in de gemeente Ledegem te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe op het gemeentelijk budget voorziene krediet een premie toegekend aan particuliere of Vaststellen van een gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 1/4

5 rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente Ledegem overgaan tot verbeteringswerken aan een bestaande woning met bouwdatum ouder dan 40 jaar, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. Indien het een woning betreft die gesloopt wordt, kan de premie verkregen worden voor zover er een nieuwe woning gebouwd wordt, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een bestaande woning. DEFINITIES Artikel.2.- Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : - Eigenaar-bewoner: de particuliere persoon of personen, eigenaar en/of mede-eigenaar(s), die de woning zelf betrekt of betrekken, of samen zullen betrekken na de aankoop van de woning of na de voltooiing van de verbeteringswerken. - Eigenaar-verhuurder: de eigenaar en/of mede-eigenaar(s), zowel particuliere als rechtspersonen, die de woning na de voltooiing van de verbeteringswerken voor een periode van minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. - Premieaanvrager: de eigenaar-bewoner of de eigenaar-verhuurder. - Persoon ten laste: het op aanvraagdatum inwonend kind dat nog geen 18 jaar is of waarvoor op die datum kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald aan de premieaanvrager of dat door het college van burgemeester en schepenen, op voorlegging van bewijzen, beschouwd wordt als zijnde ten laste. De premieaanvrager en elk familielid dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning zal betrekken, erkend als getroffen zijnde door tenminste 66 % ontoereikendheid of tenminste 12 punten krijgt voor vermindering van lichamelijke en geestelijke geschiktheid wegens één of meerdere aandoeningen. - Woning: het huis, appartement of studio, hoofdzakelijk bestemd voor het huisvesten van één gezin. Kamers die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit reglement. - Aanvraagdatum: datum waarop de aanvraag ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs). VOORWAARDEN Artikel.3.- De verbeteringspremie kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner of door de eigenaarverhuurder. Artikel Het inkomen van de eigenaar-bewoner dat in aanmerking wordt genomen is het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van drie jaar vóór aanvraagdatum van de premieaanvrager en van de persoon met wie de premieaanvrager op de aanvraagdatum wettelijk of feitelijk samenwoont. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan de grenzen die bepaald worden om zich kandidaat te stellen voor een sociale huurwoning, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (en latere wijzigingen) tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. Voor de categorieën alleenstaanden zonder personen ten laste en voor een alleenstaande gehandicapte wordt deze inkomensgrens verhoogd met 7.000,00. Wanneer de premie aangevraagd wordt door de eigenaar-verhuurder geldt geen inkomensvoorwaarde. 2. Op de aanvraagdatum mag de eigenaar-bewoner geen andere woning in exclusieve volle eigendom of in volle vruchtgebruik bezitten. Als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen dewelke het pand ligt. Voor werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot een enkele ééngezinswoning, mag de premieaanvrager eigenaar zijn van beide te integreren woningen. Wanneer de premie aangevraagd wordt door de eigenaar-verhuurder geldt geen eigendomsvoorwaarde. 3. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de aangekochte woning mag niet meer dan 1.000,00 bedragen. Artikel.5.- De eigenaar-bewoner moet de verbintenis aangaan de woning effectief te bewonen en deze niet te verkopen binnen een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de premie. Vaststellen van een gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 2/4

6 De eigenaar-verhuurder moet de verbintenis aangaan de woning gedurende minstens 9 jaar te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, te rekenen vanaf de datum van de definitieve toekenning van de premie. Artikel De werken moeten een geheel van verschillende verbeteringswerken omvatten, die nodig en onontbeerlijk zijn om op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan te passen en te verbeteren volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime huisvesting. Als basis voor de beoordeling geldt de technische nota die integraal deel uitmaakt van dit reglement. 2. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt soeverein over de in aanmerking komende werken. Onder meer volgende structurele en functionele verbeteringswerken komen bij een berekening van de premie in aanmerking (niet-limitatieve opsomming) : het weren van vocht uit muren door middel van inspuiting onder druk of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan verbeteringswerken aan daken (enkel het hoofddak en/of andere daken dienstig voor bewoning komen in aanmerking voor betoelaging) de aansluiting op het openbaar rioleringsnet van het gelijkvloers en/of verdieping het plaatsen van sanitair met waterspoeling in de woning; installatie badkamer werken bedoeld om twee kleinere woningen om te bouwen tot een enkele ééngezinswoning het vernieuwen van sterk verouderde elektriciteit het aanpassen van installaties ter voorkoming van CO-vergiftiging. 3. Komen niet in aanmerking voor toekenning van de verbeteringspremie: onderhouds-, herstellings- en verfraaiingswerken, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda s, werken ten gevolge van brandschade. Artikel.7.- Het geheel van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, moet ten minste 4.000,00 bedragen, btw niet inbegrepen. Artikel.8.- Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van de eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning. PREMIE Artikel De basispremie voor de eigenaar-bewoner voor de verbeteringswerken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, btw niet-inbegrepen, met een maximum van 1.250,00. De basispremie wordt verhoogd met 25 % per persoon ten laste (met een maximum van 100 %). De basispremie voor de eigenaar-verhuurder voor de verbeteringswerken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, btw nietinbegrepen, met een maximum van 2.500, Binnen een periode van 10 jaar, ingaande op de dag van de eerste aanvraag, kan per woning niet meer dan de onder dit reglement voorziene maximumtoelage verkregen worden. Artikel.10.- In geval van verkoop van de woning binnen een periode van 8 jaar na de datum van definitieve toekenning van de premie is deze integraal terug te betalen door de premieaanvrager. Tevens wordt er een administratieve kost van 250,00 bij gerekend. Artikel De premieaanvrager verbindt er zich toe de gewestelijke en enige andere premies aan te vragen, waarop hij recht zou hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit reglement bedoelde woning, het bewijs van hun aanvraag voor te leggen en mededeling te geven van de beslissingen over de toegekende toelagen. 2. De som van de gewestelijke en enige andere premies die zouden bekomen zijn voor de uitvoering van betoelaagbare werken aan een woning mag niet meer bedragen dan 75 % van de totale kostprijs, Vaststellen van een gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 3/4

7 btw niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie verminderd of niet meer uitbetaald. PROCEDURE Artikel.12.- De aanvraag moet ten laatste 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken, bij middel van het daartoe beschikbaar gesteld formulier, tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem. De datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum. Artikel.13.- Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, die nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de gemeentelijke premie. Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken brengt verval van het recht op de premie mee. Artikel.14.- Het bedrag van de premie wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van de officiële genummerde facturen van de uitvoerende aannemers en/of van de aankoopfacturen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren. SLOTBEPALINGEN Artikel.15.- Alle ten aanzien van de gemeente Ledegem aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij overlijden van de premie-aanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning. Het college van burgemeester en schepenen kan een uitzondering toestaan op de in artikel 5 en 10 aangegane verbintenissen wanneer het oordeelt dat ernstige of buitengewone omstandigheden de naleving van de verplichtingen verhinderen. Artikel.16.- Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. Artikel.17.- De verbeteringspremie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke aankooppremie voor woningen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 23 december 2014, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, en met de gemeentelijke premie voor het levenslang wonen in woningen bewoond door senioren en personen met een handicap, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 23 december 2014, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten. Artikel.18.- Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en vervangt het reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 december Aldus beslist in bovenvermelde zitting, NAMENS DE GEMEENTERAAD, De Secretaris, get. G. Demeyere De Burgemeester-voorzitter, get. B. Dochy Voor eensluidend uittreksel, De Secretaris, De Burgemeester-voorzitter, G. Demeyere B. Dochy Vaststellen van een gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 4/4

8 GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN TECHNISCHE NOTA De werken moeten een geheel van verschillende verbeteringswerken omvatten, die nodig en onontbeerlijk zijn om op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan te passen en te verbeteren volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime huisvesting. De hieronder vermelde punten kunnen dienst doen als leidraad en worden tevens gebruikt bij de technische controle vóór en na de renovatie, aanpassing en/of uitbreiding werken. Uitzonderlijke situaties zullen naargelang het specifieke geval besproken en opgevolgd worden. 1. ALGEMEEN 1.1 De woning moet voldoen aan de normen van het hedendaags comfort en steeds voorzien zijn van minstens het volgende: - Een woonplaats; - Een keuken al dan niet geïntegreerd in de woonplaats; - Een badkamer; - Een toilet met waterspoeling bereikbaar via de woning; - Stromend water en elektriciteit aanwezig in de woning; - Slaapkamers aangepast aan het voorziene aantal inwoners in de woning; - Bergingsruimte. 1.2 In iedere leefruimte (badkamer, keuken, slaapkamer en woonruimte, toilet) moet er verluchtingsmogelijkheid zijn, via een te openen raam of regelbaar verluchtingsrooster (rechtstreeks uitmondend met de buitenlucht). Een deur wordt niet beschouwd als verluchtingsmogelijkheid. 1.3 Ieder lokaal moet voorzien zijn van voldoende natuurlijke verlichting. 1.4 Bij werkzaamheden die bouwvergunningsplichtig zijn, dient een kopie hiervan toegevoegd te worden aan het dossier (samen af te geven met de facturen). 1.5 De vloeren in het woongedeelte mogen niet verzakt liggen. 2. BADKAMER 2.1 Er moet een bad en/of douche (incl. reukafsnijder) aanwezig zijn. 2.2 Er moet een lavabo (incl. reukafsnijder) aanwezig zijn. 2.3 Er moet steeds warm en koud stromend water aanwezig zijn. 2.4 Er mogen geen stopcontacten en/of andere elektrische toestellen of verlichtingspunten aanwezig zijn binnen een afstand kleiner dan 0,60 meter, dit horizontaal gemeten vanaf bad- en/of doucherand. Dezelfde voorwaarden gelden ook voor de verticale maatvoering binnen die zelfde ruimte tot op een hoogte van 2,25 meter. 2.5 Er moet een duurzame afwerking voorzien zijn bestaande uit waterbestendige materialen voor de muren bvb. faiences t.h.v. het bad, douche en lavabo. 2.6 De badkamer dient ruim genoeg te zijn. 2.7 Alle stopcontacten en dergelijke bij een eerste installatie of renovatie moeten aangesloten zijn op een verliesstroomschakelaar van 0,03 A (vochtige ruimten). 3. KEUKEN 3.1 Er moet steeds koud en warm stromend water aanwezig zijn. 3.2 Er moet een gootsteen met reukafsnijder (sifon) aanwezig zijn. 3.3 Er moet een kookgelegenheid zijn met een dampkap met doeltreffende afvoer van de afgezogen lucht. 3.4 De afwerking ter hoogte van vaatbak in de keuken moet bestaan uit een duurzame afwerking, bvb. faiences. 3.5 Bij renovatie moet de keuken ruim genoeg zijn: bij een woning met max. 2 slaapkamers moet de oppervlakte minstens 6 m² zijn. Bij woningen met 3 of 4 en meer moeten deze resp. minimum 8 of 10 m²groot zijn. 3.6 De toestellen klasse I moeten aangesloten kunnen worden op een netwerk met een goed functionerende aarding en bij nieuwere installaties aangesloten zijn op een verliesstroomschakelaar van 0,3A. Het aantal stopcontacten in de keuken moet gelijk zijn aan het aantal elektrische toestellen van klasse I vermeerderd met één stopcontact. Technische nota gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen voor de gemeente Ledegem Bijlage bij aanvraagformulier van bovenvermelde premie aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 22 januari

9 4. SLAAPKAMER 4.1 Er moet minstens 1 lichtpunt en 1 stopcontact aanwezig zijn. 4.2 De kamer moet voorzien zijn van voldoende natuurlijke verlichting. 4.3 De nuttige ruimte onder het plafond moet minstens 2,2 meter zijn. Bij zolderkamers moet het hoogste gedeelte van het plafond op minstens 2,2 meter zitten, de rest mag hellend zijn. 4.4 Slaapkamers die ondergebracht zijn op de zolderverdieping moeten vervaardigd zijn uit metselwerk of door een stevige schrijnwerkconstructie die dubbelwandig is en voorzien van isolatie. 4.5 De slaapkamers worden steeds bereikt via een nachthal of zijn door een gang afgescheiden van de rest van de zolder. 5. SANITAIR 5.1 Het toilet afzonderlijk geplaatst of opgesteld in de badkamer mag nooit rechtstreeks uitmonden in de keuken, woonkamer of slaapkamer. 5.2 Het toilet moet voorzien zijn van waterspoeling. 5.3 Het toilet moet bereikbaar zijn via de woning. 6. BUITEN- en BINNENSCHRIJNWERK 6.1 Indien het schrijnwerk rot is dient het te worden hersteld of vervangen. 6.2 De nuttige doorgangshoogte van de deuren moet minstens 2 meter bedragen. 6.3 Er mag nergens glasbreuk zijn (herstelling glasbreuk komt niet in aanmerking voor de premie). 6.4 Bij het vernieuwen van buitenschrijnwerk moet er dubbel isolerende beglazing geplaatst worden. 7. TRAPPEN 7.1 Trappen moeten een aanvaardbare helling hebben en voldoende stevig zijn (geen rotte en/of verweerde onderdelen). 7.2 Trappen en/of trapopeningen moeten voorzien zijn van een stevige leuning en/of borstwering (geen touwconstructies bevestigd aan muurhaken en/of verticale steunen). 8. DAK- en TIMMERWERKEN 8.1 De hellende daken boven leefruimtes moeten bij vernieuwing voorzien worden van een onderdak. 8.2 De aansluitingen tussen dak en doorboringen (o.a. schouwen, verluchtingskanalen en dakvenster) moeten waterdicht afgewerkt zijn. 8.3 De constructie moet voldoen aan de stabiliteitsnormen (geen rotte, aangetaste, niet behandelde of doorbuigende delen). 8.4 De draagvloer moet voldoen aan de stabiliteitsnormen en mag niet beschadigd zijn. 8.5 De woning moet steeds voorzien zijn van goten en de nodige afleiders aangesloten op regenwaterput, riolering en/of de mogelijkheid hebben om te infiltreren in de grond op een verantwoorde manier. 9. ELEKTRICITEIT 9.1 Bij aanpassing en/of vernieuwing en/of uitbreiding van elektrische installatie moet de installatie steeds gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme (attest bij dossier te voegen). 9.2 Iedere ruimte moet steeds voorzien zijn van minstens 1 stopcontact en 1 lichtpunt. 9.3 Het aantal stopcontacten in de woning, met een goed werkende aarding, moet minstens gelijk zijn aan het aantal elektrische toestellen van klasse I (o.a. ijskast, diepvries, wasmachine ) vermeerderd met één stopcontact. 9.4 Er mogen nergens loshangende en/of niet geïsoleerde bedradingen voorkomen in de woning. Technische nota gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen voor de gemeente Ledegem Bijlage bij aanvraagformulier van bovenvermelde premie aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 22 januari

10 10. VERWARMINGSINSTALLATIES 10.1 De ruimte waar een open type van verwarmingstoestel staat (bereiding van warm water en/of centrale verwarming) moet voorzien zijn van een permanente onder- (en boven)verluchting die rechtstreeks uitmondt aan de buitenlucht. De rookgassenafvoer moet voldoen aan de hedendaagse normen Aanpassingen aan gas of stookolie-installatie moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme of een erkende gehabiliteerde installateur (attest bij dossier voegen) De (opgebouwde) gasleidingen moeten geplaatst worden volgens de huidige reglementering.bij renovatie moet er een mogelijkheid gecreëerd worden om de keuken rechtstreeks te verwarmen indien onrechtstreekse verwarming niet mogelijk is. (onrechtstreeks is bvb bij open keukens). 11. VOCHTBESTRIJDING 11.1 Er mogen nergens noemenswaardige vochtproblemen aanwezig zijn (opstijgend grondvocht, insijpeling via dak enz ) De kelder moet volledig droog staan, zelfs na het pas dichten ervan en moet voorzien zijn van een degelijke verluchtingsmogelijkheid uitmondend aan de buitenlucht. 12. OPENBAAR LEIDINGWATER 12.1 Openbaar leidingwater mag bij vernieuwing en/of plaatsing van waterleidingen nooit rechtstreeks in verbinding staan met andere gewonnen water (bvb. regen en/of putwater). 13. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOLERINGSNET EN RIOLERINGSWERKEN 13.1 Bij het inrichten en/of plaatsen van keuken en/of badkamer en toilet met waterspoeling moeten deze aangesloten worden op het openbaar rioleringsstelsel, en moeten voldoen aan de voorschriften van een gescheiden rioleringsstelsel (inlichtingen bij de technische dienst van de stad of gemeente). Indien ze niet kunnen en/of mogen aangesloten worden op het openbaar rioleringsnet moeten de plaatselijke voorschriften i.v.m. gezamenlijke of individuele zuiveringsvoorschriften gerespecteerd worden Bij werkzaamheden die de mogelijkheid creëren om het bestaande rioleringstelsel (gemengd) om te vormen naar een gescheiden rioleringsstelsel volgens de geldende wetgeving dient dit uitgevoerd te worden Het aansluiten of heraansluiten op het openbare rioleringsnet is steeds vergunningspichtig (vergunning te verkrijgen op de technische dienst van de stad of gemeente.) Technische nota gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen voor de gemeente Ledegem Bijlage bij aanvraagformulier van bovenvermelde premie aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 22 januari

11 ATTEST VOOR EIGENDOMSREGISTRATIE Volledig ingevuld en ondertekend door de premieaanvragers en de ontvanger der registratie en domeinen terug te bezorgen aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem. Dossiernummer: Dit attest dient opgemaakt deels door de aanvrager, deels door de ontvanger der registratie en domeinen van de woonplaats van de aanvrager. Het adres van deze ambtenaar kan op het gemeentebestuur worden bekomen. Indien de ontvanger aangeeft dat U nog in andere kantoren staat ingeschreven, moeten ook de ontvangers van die kantoren het formulier aanvullen. In te vullen door de premieaanvrager(s) Identiteit van de aanvrager(s) Naam en voornaam Geboorteplaats Geboortedatum Identiteit van de echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee een feitelijk gezin gevormd wordt : Naam en voornaam Geboorteplaats Geboortedatum Adres van het gezin (straat en nummer) Woonplaats (postnummer en gemeente) Gelieve na het invullen van de hierboven gevraagde gegevens, de keerzijde van dit formulier te laten invullen door de ontvanger der registratie van uw gemeente.

12 Getuigschrift op te maken door de ontvanger der registratie en domeinen Ondergetekende, naam en voornaam Ontvanger der registratie en domeinen te Bevestigt, op het zien van de bescheiden waarover hij beschikt, dat die hiervoor aangeduide aanvrager(s) in het ambtsgebied van het kantoor titularis is (zijn) van de volgende onroerende goederen (gebeurdelijk de melding NIHIL aanbrengen) Gemeente Straat of plaatsnaam Kadastrale beschrijving Aard Sectie nummer Oppervlakte aard van en aandeel in de rechten Ha a ca Aard van en aandeel in de rechten Gemeente Straat of plaatsnaam Kadastrale beschrijving Aard Sectie nummer Oppervlakte aard van en aandeel in de rechten Ha a ca Aard van en aandeel in de rechten Andere te raadplegen kantoren: Opgemaakt te op / / Geheven loon: (Handtekening) (stempel)

13 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Roeselare-Tielt stad Izegem / gemeente Ingelmunster Ledegem Oostrozebeke - Wielsbeke ATTEST KINDERBIJSLAG Attest op te maken in uitvoering van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een stedelijke/gemeentelijke premie voor woningen en na volledige aanvulling van de twee vakken door de aanvrager te bezorgen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem. Vak I Vooraf in te vullen door de premie aanvrager(s) Naam en voornaam van de aanvrager: Geboren te: op: / / Naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee een feitelijk gezin gevormd wordt: Geboren te: op: / / Wonende te (postnr. en gemeenste), (straat + nr.) Indien U werknemer bent, gelieve volgende gegevens betreffende Uw werkgever te verstrekken : Firmanaam: Adres: Vak II In te vullen door de kas voor gezinsvergoedingen De ondergetekende (1) bevestigt dat ten laste van de genoemde kas: kinderbijslagen ; wezentoelagen (2) uitbetaald werden aan: de premie aanvrager; de echtgeno(o)t(e) van de premie aanvrager; een derde persoon (identiteit aangeven) (2) voor de volgende kinderen: naam en voornaam geboortedatum Aansluitingsnummer bij de kas: Gedaan te datum : Stempel (1) Naam, voornaam en hoedanigheid van de ondertekenaar en benaming van de kas voor Gezinsvergoedingen. (2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor ALTERNATIEVE ENERGIE (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke,

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANKOOPPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014) In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem,

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aankoopkosten van een woning (Besluit van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2015) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing in huurwoningen (Besluit van de Gemeenteraad van 29 maart 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 Artikel 1 TITEL I: DOEL Om het aanbod aan kwalitatieve

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke VERBETERINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 november 2014) In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem,

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke verbeteringspremie voor huurwoningen (Besluit van de Gemeenteraad van 6 mei 2013) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing in huurwoningen (Besluit van de Gemeenteraad van 6 mei 2013) In te dienen bij de Huisvestingsdienst

Nadere informatie

Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83

Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeterings en energiebesparende premie voor woningen

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door

Nadere informatie

Identiteit van de aanvrager. Telefoonnr : GSM : Totaal KI onroerende goederen bestemd voor wonen in bezit van de premieaanvrager :

Identiteit van de aanvrager. Telefoonnr : GSM :   Totaal KI onroerende goederen bestemd voor wonen in bezit van de premieaanvrager : INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke PREMIE VOOR LEVENSLANG WONEN voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014)

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 december 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 december 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 december 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke verbeteringspremie voor huurwoningen (Besluit van de Gemeenteraad van 29 maart 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning (Besluit van de Gemeenteraad van 6 mei 2013,gewijzigd bij besluit in zitting van 20

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Identiteit van de aanvrager

Identiteit van de aanvrager Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke VERBETERINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 31 maart 2009) In te dienen in het gemeentehuis van Wielsbeke, t.a.v.

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83

Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeterings en energiebesparende premie voor woningen

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke verbeteringspremie voor huurwoningen (Besluit van de Gemeenteraad van 28 april 2015) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Stedelijke renovatiepremie

Stedelijke renovatiepremie Stedelijke renovatiepremie STED/RENO/7/01/2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Stedelijke nieuwbouwpremie

Stedelijke nieuwbouwpremie Stedelijke nieuwbouwpremie STED/NIEUW/7/01/2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Naam en voornaam (natuurlijke persoon): Naam en voornaam (rechtspersoon): huurder van het handelshuis waarvoor de premie aangevraagd wordt

Naam en voornaam (natuurlijke persoon): Naam en voornaam (rechtspersoon): huurder van het handelshuis waarvoor de premie aangevraagd wordt INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke premie op het vestigen, moderniseren en vernieuwen van winkels en handelshuizen (Besluit van de Gemeenteraad van 25 januari 2005) In

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke verbeteringspremie voor woningen (Besluit van de GR 20 december 2016) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Aanvraagdatum: datum waarop het dossier ingediend wordt en een ontvangstbewijs afgeleverd wordt.

Aanvraagdatum: datum waarop het dossier ingediend wordt en een ontvangstbewijs afgeleverd wordt. STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN AANKOOPPREMIE VOOR WONINGEN. Aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 6 mei 2013 TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het wonen in het centrum van de

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor bejaarden en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014) In te dienen

Nadere informatie

Identiteit van de aanvrager

Identiteit van de aanvrager Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 31 maart 2009) In te dienen in het gemeentehuis van Wielsbeke, t.a.v.

Nadere informatie

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken.

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE Dossiernummer Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. Belangrijk: De bijgevoegde toelichting bevat

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Ingediend op : AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE Belangrijk : GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 13.12.2016 VAN TOEPASSING VANAF 01.01.2017

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS

Dossiernummer: VAK II. DOOR DE AANVRAGER AAN TE GANE VERBINTENISSEN EN TE VERSTREKKEN GEGEVENS l ALGEMEEN FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE BOUW- OF AANKOOPPREMIE Dossiernummer: Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met het formulier dat betrekking heeft op de specifieke

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) Belangrijk : Lees

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE VOOR LEVENSLANG WONEN voor bejaarden en personen met een handicap

Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE VOOR LEVENSLANG WONEN voor bejaarden en personen met een handicap LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE VOOR LEVENSLANG WONEN voor bejaarden en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 4 september

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN WONING DIE VOORDIEN HET VOORWERP HEEFT UITGEMAAKT VAN EEN PREMIE VOOR DE VERWEZENLIJKING

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke verbeteringspremie voor woningen (Besluit van de GR van 6 mei 2013 en gewijzigd door de GR van 2 juni 2014) In te dienen bij de Huisvestingsdienst

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

In te dienen bij het gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 9 september 2004 en gewijzigd

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap.

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TITEL I: DOEL Artikel 1 Om senioren en personen met een handicap de mogelijkheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST Formulier 179.1.BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

In te dienen bij het gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2015) In te dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

STADSBESTUUR TIELT WEST-VLAANDEREN. UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004

STADSBESTUUR TIELT WEST-VLAANDEREN. UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004 STADSBESTUUR TIELT 8700 - WEST-VLAANDEREN UITTREKSEL Uit het register der handelingen van de GEMEENTERAAD Openbare Zitting van 3 juni 2004 Tegenwoordig: VAN DAELE, Burgemeester-Voorzitter; VANNIEUWENHUYZE,

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d

VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13.12.2016 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven, hetzij door

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT STADSBESTUUR BLANKENBERGE

TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT STADSBESTUUR BLANKENBERGE STADSBESTUUR BLANKENBERGE RO/HJ/CH TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) De stad wenst de aanpak van het verouderd

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 16. Huisvesting: verordening houdende vaststelling van een stedelijke premie wonen boven winkels: wijziging De raad, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN WONINGEN BOVEN HANDELSPANDEN

REGLEMENT VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN WONINGEN BOVEN HANDELSPANDEN 1 REGLEMENT VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN WONINGEN BOVEN HANDELSPANDEN ARTIKEL 1. Doelstelling Met ingang van 1 januari 2014, binnen de perken van het jaarlijks op de stadsbegroting uitgetrokken en goedgekeurd

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING

stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING Artikel 1.: Algemeen principe Binnen de perken van de jaarlijks op de stadsbegroting

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE Ontvangstdatum Dossiernummer Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening Milieu of aangetekend

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie