Hof van Twente Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Twente Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Hof van Twente Jaarverslag 2010

2 Colofon Datum: april 2011 WMO-Raad Hof van Twente Correspondentieadres: ambtelijk secretaris WMO-Raad Sternstraat 7, 7471 VH Goor Tel Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 2

3 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf Woord vooraf door dhr. M.M. Kummel voorzitter van de WMO-Raad Hof van Twente 4 Formeel kader De wet maatschappelijke ondersteuning 5 De gemeentelijke verordening 5 Huishoudelijk reglement WMO-Raad Hof van Twente 6 Activiteiten van de WMO-Raad Inhoudelijke discussies 7 Adviezen 7 Uitgebrachte brieven 7 Deelname lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten, workshops, e.d. 7 Overige activiteiten vanuit de WMO-Raad 7 Communicatie De clusters 8 De heidag 11 Bijlage 1 Clusters en namen van de vertegenwoordigers in de WMO-Raad in Bijlage 2 WMO-Cluster nieuwe stijl 13 Bijlage 3 Huishoudelijk reglement WMO-Raad Hof van Twente 14 Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 3

4 Woord vooraf De WMO-Raad Hof van Twente heeft het genoegen u het jaarverslag 2010 aan te bieden. In 2010 is de WMO-Raad tien maal bijeen geweest. Over de besproken onderwerpen verwijs ik u naar dit verslag. De WMO-Raad is een belangrijke schakel geworden tussen het gemeentebestuur en de inwoners. De WMO-Raad heeft diverse gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven. Vooral bij de ongevraagde adviezen signaleert de raad meestal de problemen die burgers ondervinden bij de uitvoering van het WMO-beleid. De vertegenwoordigers van de clusters binnen de WMO-Raad hebben veel werk verzet en hebben veel energie gestoken in het raadplegen van hun achterban. De leden van de raad zijn goed op elkaar ingespeeld. Het is een hecht en professioneel team. De reorganisatie begin 2010 van de clusterindeling van negen naar vijf heeft daar zeker toe bijgedragen. Ook vorig jaar heeft de raad de kernen bezocht om goed te luisteren naar de problematiek in het veld en is er een zogenoemde heidag georganiseerd. Die heidag 2010 stond in het teken van communicatie. De voltallige raad heeft een werkbezoek gebracht aan en gesprekken gevoerd met de redacties van RTV Oost en Dagblad Tubantia. Nieuw in de overlegstructuur naast de gebruikelijke bilaterale contacten- is het bezoek twee maal per jaar van de fractievoorzitters/-de fractiespecialisten van de politieke partijen aan de WMO-Raad. Diverse onderwerpen passeren dan de revue. De informatievoorziening vanuit de ambtelijke organisatie is zeker voor verbetering vatbaar. Het komt nog te vaak voor dat een verzoek voor advies te laat bij de raad binnenkomt. De kwaliteit van het advies komt daarbij in het geding. Overigens heeft de raad moeite met de procedure inzake advisering. In alle gevallen wordt de raad advies gevraagd als het college van B&W al een besluit heeft genomen. Beter is ons advies al in de B&W-nota op te nemen. Nu is het mosterd naar de maaltijd. Alles is al dichtgetimmerd! Door de bezuinigingsmaatregelen in Den Haag komt een goed uitvoerbaar gemeentelijk WMO-beleid onder grote druk te staan. We leven in een tijd dat de overheid niet automatisch alles meer betaald. Bezuinigingen verwerpen wij niet. Eigen verantwoordelijkheid stimuleren wij van harte, maar de overheid heeft er wel voor te zorgen dat mensen niet in de knel komen omdat ze eenvoudig niet meer kunnen. Het gemeentebestuur van de Hof van Twente en de WMO-Raad hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat alle inwoners van onze gemeente mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Want mee blijven doen is de kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning! Marcel Kummel Voorzitter WMO-Raad Hof van Twente Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 4

5 Formeel kader De wet maatschappelijke ondersteuning Met het van kracht worden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007 ontstond voor gemeenten de noodzaak om de burgerparticipatie geënt op deze wet, inhoud te geven. De eerder genoemde wet zegt hier het volgende over: Artikel Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening. 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt ingezetenen van de gemeenten en in de gemeente belanghebbenden natuurlijke en rechtspersonen vroegtijdig in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te doen. 3. Het college van burgemeester en wethouders verschaft informatie die nodig is ter uitvoering van het bepaalde in het eerste en tweede lid. 4. Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de voorbereiding van het beleid tevens van de belangen van ingezetenen die dit zelf niet goed kenbaar kunnen maken. Artikel 12 Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college van burgemeester en wethouders over het ontwerpplan advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van de vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het college van burgemeester en wethouders voegt bij de voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad tevens een motivering hoe het de belangen en behoeften van personen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, heeft gewogen. De gemeentelijke verordening Op 22 april 2008 heeft de gemeente Hof van Twente de verordening voor de WMO-Raad vastgesteld. Hieronder enkele belangrijke punten uit de verordening. Zo worden er in de Hof van Twente een negental clusters (dit zijn doelgroepen van de WMO) onderscheiden. Het gaat om de volgende clusters of wel doelgroepen: lichamelijk gehandicapten; verstandelijk gehandicapten; ouderen; jongeren; chronisch zieken; vrijwilligers en diaconieën; mantelzorgers; vrouwen; GGZ cliënten, dak- en thuislozen Hieronder de doelstelling zoals omschreven in de verordening: De WMO-Raad heeft tot doel de mening van de clusters weer te geven door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen die betrekking hebben op het WMO-beleid. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 5

6 Huishoudelijk reglement WMO-Raad Hof van Twente Op 14 oktober 2008 heeft de WMO-Raad zijn huishoudelijk reglement vastgesteld, dat is gebaseerd op de eerder genoemde verordening. Dit reglement staat in bijlage 3. In het reglement staan meer uitgewerkte regels ten aanzien van de taken van de leden en van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Er wordt onder meer aangeven, dat bijstand door deskundigen kan worden gevraagd. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 6

7 Activiteiten van de WMO-Raad Inhoudelijke discussies In 2010 heeft de WMO-Raad over de volgende onderwerpen advies uitgebracht aan het college van B&W van de Hof van Twente. Adviezen 17 maart 2010 ongevraagd advies geformuleerd m.b.t. mantelzorgwoningen 10 juni 2010 gevraagd advies geformuleerd in de vorm van opmerkingen i.z. aanbesteding trapliften 1 juli 2010 gevraagd advies geformuleerd in de vorm van commentaar i.z. aanbesteding hulpmiddelen 18 oktober 2010 ongevraagd advies geformuleerd i.z. bezuinigingsplan en eigen bijdrage 11 november 2010 gevraagd advies geformuleerd i.z. versoberingsbeleid en eigen bijdrage Uitgebrachte brieven In januari 2010 brief aan ambtenaar i.z. ondersteunende begeleiding In februari 2010 retroreflexie i.z. hulp bij het huishouden In maart 2010 brief aan B&W i.z. samengaan ziekenhuizen In juni 2010 brief aan ambtenaar i.z. aanbesteding trapliften In juli 2010 brief aan B&W i.z. klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. WMO aangelegenheden Deelname lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten, workshops e.d. 27 januari 2010 start streek vervoer 28 januari 2010 bijeenkomst kanteling 10 februari 2010 lijsttrekkers debat 18 maart 2010 overleg vervoer april 2010 rolstoeltoegankelijkheid van de winkelcentra in de kernen 29 juni 2010 brainstorm winkeluitstallingen 1 juli 2010 bijeenkomst individuele WMO voorziening VCP 1 juli 2010 bijeenkomst de kanteling 19 Juli 2010 de kanteling 2 september 2010 bijeenkomst woonservice gebieden 16 september 2010 bijeenkomst PMO 19 november 2010 bijeenkomst project de kanteling in Almere 14 december gesprek over voortgang de kanteling In 2010 hebben de verschillende leden van de WMO-Raad deelgenomen aan de diverse vergaderingen van de SWO platforms Hof van Twente Overige activiteiten vanuit de WMO-Raad Februari 2010 lijsttrekkers debat over het WMO beleid in de Hof van Twente April 2010 WMO Raad op locatie in Delden, informatieve bijeenkomst over actuele WMO zaken voor een ieder die geïnteresseerd is. September 2010 teamdag WMO-Raad stond in het teken van communicatie daarom zijn zij op bezoek geweest bij TV Oost en de Twentsche courant Tubantia. December 2010 website online. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 7

8 Communicatie De Clusters Op zeer verschillende wijze wordt door de clusters contact onderhouden met de achterban. In sommige gevallen blijkt dit erg lastig. Hieronder een overzicht hoe het hiermee gesteld is. Alle vertegenwoordigers van de clusters hebben aan dit deel van het jaarverslag op hun eigen wijze een bijdrage geleverd. Jongeren Het cluster jongeren werd vertegenwoordigd door de heren Arie Haanepen en Henk Kruse. Doelstellingen: * Burgers laten meepraten over hun leefomgeving en ze laten meewerken In elke kern moeten jongeren een eigen onderkomen hebben Het jeugdbeleid wordt per kern, samen met de jongeren, gemaakt. niet op het gemeentehuis In de Hof van Twente extra starterswoningen boven op de geplande woningbouw..betaalbaar wonen is het handvat Vragen die ter beantwoording voorliggen en waarop gereageerd kan worden: - waar kan de WMO-Raad helpen en adviseren? - hoe staat het met de Panna-veldjes, waarvoor subsidiegelden zijn gereserveerd, in onze gemeente? - de voor de jeugd beschikbare ruimte in Hengevelde, hoe staat het daarmee? - en in Bentelo? Kan de jeugd voldoende gebruikmaken van de Pol? - het jeugdhonk is Markelo staat nog steeds ter discussie, hoe nu verder? - wat is de status van de Maan in Goor? Wij leggen contacten met de Jongerenwerkers van de Hof van Twente, Scala en kunnen proberen die verder uit te bouwen. Wij willen graag richtingen aangeven, de oplossingen zullen de betrokkenen zelf moeten aandragen. In het 2010 zijn er twee bijeenkomsten geweest met de jongerenwerkers in de Hof. Begin 2011 staat een vervolggesprek op de agenda waarbij de actuele zaken opnieuw de revue zullen passeren. Het cluster is zeer tevreden over de gesprekken met de jongerenwerkers en de ambtenaren van de gemeente Hof van Twente die zich binnen het cluster bewegen. Ouderen en Vrouwen In de loop van 2010 zijn de clusters vrouwen en ouderen samengevoegd tot één cluster vandaar dit gecombineerde verslag. Het cluster ouderen en vrouwen wordt gevormd door het Senioren Platform Hof van Twente en de leden van het Vrouwenplatform Hof van Twente. Bij het Vrouwenplatform zijn 10 vrouwenorganisaties aangesloten uit de verschillende kernen. De leden van deze organisaties zijn een doorsnede van de vrouwen binnen de Hof van Twente. Het Senioren Platform Hof van Twente bestaat uit de 8 Ouderen Bonden uit de diverse kernen en heeft goede contacten met alle ouderen in de Hof. Helaas is het nog niet gelukt ook de allochtone vrouwen en ouderen bij het cluster te betrekken. In 2010 heeft het cluster 12 bijeenkomsten belegd.tijdens deze bijeenkomsten worden vrouwen en ouderen over de WMO geïnformeerd, over zowel de lopende als de reeds Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 8

9 behandelde zaken. Zo kunnen zij ook ruggespraak houden met hun achterban en met vragen of suggesties bij de WMO leden terugkomen. In een voorjaarsbijeenkomst is er voorlichting gegeven over huiselijk geweld. Dit belangrijke onderwerp werd nader uitgewerkt door het Steunpunt Huiselijk Geweld. De Stichting Welzijn Ouderen heeft tijdens de najaarsbijeenkomst verteld over haar werk. Bij het Senioren Platform heeft de Wethouder uitleg gegeven over enkele belangrijke zaken betreffende de WMO. De vertegenwoordigers van dit cluster zijn: Wim van Dam, Carla Hamstra en Hanny Medendorp Chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking Het cluster chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking is in 2010 vertegenwoordigd door Alie ten Hove en Henk Dijkerman. In 2010 is verder gepoogd om een achterban te bereiken. Daartoe is er een gesprek geweest met Johan Meijer, secretaris van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), wat geleid heeft tot contact met Dick Stegeman in Nijverdal van het district Twente van ANGO. Via hem worden we geïnformeerd over algemene zaken van belang voor gehandicapten. Vanuit dit cluster is een gevraagd advies uitgebracht over het bestek met betrekking tot de nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen en voor trapliften; inmiddels hebben die aanbestedingen tot selectie van betrokken firma s geleid. Voorts is Henk Dijkerman in februari aanwezig geweest in Raalte bij de vergadering van Zorgbelang met kerkelijke functionarissen; in september in Deventer voor een workshop over Wie doet er mee met PGB? en in Beuningen bij een netwerkdag van Zorgboerderijen in Twente. Alie ten Hove is aanwezig geweest op de bijeenkomst over het project De Kanteling in januari in het gemeentehuis van Hof van Twente. In juli werd door VCP (Versterking Cliënten Positie) ook een bijeenkomst georganiseerd over De Kanteling (eveneens in het gemeentehuis van Hof van Twente) waarbij Alie ten Hove ook aanwezig was. Henk Dijkerman was tevens betrokken bij behandelingen van enkele individuele klachten. In 2010 is vanuit dit cluster een ongevraagde reactie geformuleerd t.a.v. de gevolgde gemeentelijke procedure bij de aanbesteding huishoudelijke hulp in Mantelzorg, vrijwilligers en diaconieën Het cluster mantelzorg, vrijwilligers en diaconieën wordt vertegenwoordigd door Henk van der Giesen, Sarita de Haer en Fred Gerritsen. Het thema voor 2010 was: Herkennen en erkennen van de mantelzorger Het aantal vaste clusterleden dat deelneemt aan het clusteroverleg mantelzorg is circa 10. Het clusteroverleg had tot belangrijkste doel uit te zoeken op welke problemen werd gestuit door de mantelzorgers. De geïnventariseerde problematiek wordt dan doorgespeeld naar de WMO-Raad. Het clusteroverleg werd begeleid door Heidie de Jong van het PMO platform Overijssel. Zij heeft ondersteund bij de opbouw van het cluster en gaf hiertoe handvatten zoals het inventariseren en ordenen van problemen en daar prioriteit aan te geven. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 9

10 Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn onder andere: Mantelzorgwoningen Meerdere gezinnen op 1 adres Huishoudelijke hulp Respijtzorg Psychologische hulp bij zwaar belaste mantelzorgers Case management Verder was er aandacht voor de anonimiteit van de mantelzorger, zij tobben vaak te lang door wat leidt tot uitval of depressie wat kan bijdragen tot hogere zorgkosten. Preventie is van grootbelang. Er bestaat een noodzaak tot vroege signalering en of case management bij diagnose van de partner hierdoor kunnen zorgkosten lager worden gehouden. Dit kan worden bewerkstelligd door samenwerking tussen zorgverzekeraar en huisartsen. Het vergoeden van tijd om mantelzorgers bij te staan (extra tijd bij consultatie) kan ook bijdragen. Aan de gemeente wordt gevraagd om een actievere opsporing van de mantelzorgers en om de kennis op te voeren bij het WMO loket. Tevens wordt aangedrongen op extra budget voor casemanagers mantelzorg- psychologische hulp en respijtzorg. Tot slot is er ook een avond geweest waarin uitleg gegeven werd door het Steunpunt Informele zorg Twente. GGZ dak- en thuislozen In 2010 was het cluster eindelijk compleet en zijn Ineke Weber en Anita Lettink samen gaan inventariseren hoe we zaken betreffende dit cluster aan aandacht- en verbeterpunten konden gaan aanpakken. Dit GGZ cluster vertegenwoordigt een groep mensen die moeilijk in beeld is te krijgen, omdat met name de dak-en thuislozen en de mensen met een psychiatrische of psychische aandoening zich niet organiseren en zich nauwelijks laten zien. Daarom is het van belang dat wij de signalen en knelpunten die er zijn toch weten op te pakken en de WMO-stukken m.b.t. deze materie kritisch blijven volgen. Daarom zijn wij samen begonnen met een rondje langs verschillende instellingen met als doel kennis te maken met deze organisaties, te horen wat er bij hen als knelpunten worden gesignaleerd en vooral ook dat ze weten dat wij er voor hun zijn en ze een gezicht gekregen hebben bij onze namen. In dat kader zijn we op bezoek geweest bij St Philadelphia in Delden en bij Aveleijn, locatie Havezathe Heeckeren te Goor. Zo kwamen we er achter dat de verkeerslichten aan de Deldenerstraat maar een paar uur per dag werken, terwijl het voor de veiligheid van de cliënten van bovengenoemde organisatie veiliger zou zijn dat ze overdag ook blijven werken. Zo is er gesproken over het behoud van zwembaden op redelijk begaanbare afstand zodat deze mensen zo mogelijk zelfstandig naar deze faciliteit toe kunnen gaan. Zodra deze faciliteiten verplaatst gaan worden naar andere kernen in de Hof (zoals nu het geval gaat worden) betekent dit voor hen extra reistijd en voor sommigen zelfs dat ze beperkt kunnen gaan als er begeleiding georganiseerd kan worden. Zo kwam bij Philadelphia o.a. ter sprake dat er weinig contacten met de gemeente zijn, terwijl dit wel beter zou zijn m.b.t. meer bekendheid bij de plaatselijke bevolking (nu meer gericht op andere delen van het land) Het bespreekbaar maken van bijvoorbeeld terreinbestemming, mogelijkheden inrichting van een publieke rustplek voor fietsers en wandelaars die hun terrein passeren, beter strooiplan in de winter, vaste contactpersoon bij de politie, werving vrijwilligers enz. Anita Lettink, nam deel aan een werkgroepje vanuit de WMO-Raad die samen met de betreffende ambtenaar, de uitvoering van het project de Kanteling bespraken en zo nodig verbeterpunten aandroegen. Tevens in het kader van de Kanteling heeft Anita met een paar andere leden, een landelijke bijeenkomst over de Kanteling in Almere bezocht. Zo konden we horen hoe er in andere gemeenten uitvoering aan de Kanteling en de WMO zaken gegeven wordt. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 10

11 Andere zaken die wij kritisch blijven volgen zijn de ontwikkeling rondom de PGB s, de aangekondigde veranderingen m.b.t. de Wajong-uitkeringen, Ineke Weber heeft in Doetinchem een werkbezoek aan een WMO-winkel gebracht, een laagdrempelig initiatief waar de bevolking goed gebruik van maakt. Alle organisaties die op een of andere manier zorg of hulp kunnen bieden zijn in deze winkel vertegenwoordigd. Bij een aanvraag om hulp gaat altijd iemand op huisbezoek om echt in beeld te krijgen wat de hulpvraag inhoudt en in hoeverre cliënt, familie of sociale omgeving op de vraag in kan spelen. In de Hof heeft Ineke bij intake gesprekken gezeten voor huishoudelijke hulp. Deze gesprekken zijn een eerste aanzet om tot de Kanteling te komen. Ineke heeft ook contact met multi-problem gezinnen. Gebleken is dat deze gezinnen naar elkaar toetrekken, een eigen cultuur hebben en de drempel naar het WMO-loket als hoog ervaren. Uit de contacten die ze heeft met mensen die een beroep doen op de WMO blijkt dat het WMO-loket niet altijd even klantvriendelijk werkt. Mensen voelen zich niet begrepen en de vraag blijft ergens in het gemeentehuis hangen. De Wajongers hebben het op dit moment zwaar. Naast een nieuwe herindicatie voor de Wajong, waarbij veel jongeren uit deze voorziening moeten zijn er op de arbeidsmarkt ook steeds minder mogelijkheden voor deze doelgroep. Door de recessie zijn er weinig werk-leertrajecten. Bij de sociale werkvoorzieningen lopen de wachtlijsten op. De indicatie en herindicatie bij het CIZ maakt dat steeds meer mensen minder geld krijgen om begeleiding in te kunnen kopen. Een gevolg hiervan is dat het wooninitiatief Erve Graashuis op dit moment stagneert en wacht op de stappen die de regering nu neemt. Deze doelgroep wordt namelijk op meerdere fronten getroffen. Overijssel heeft een nieuw initiatief, een provinciale WMO GGZ om zo nog meer de schouders eronder te kunnen zetten. De Heidag De heidag op 1 september 2010 Ook in 2010 is er een heidag georganiseerd, voorbereid door Henk van der Giesen, Marcel Kummel en Ineke Weber. Dit jaar stond de dag in het tekenen van communicatie. Tijdens een werkbezoek aan de redactie en de drukkerij van dagblad Tubantia en de redactie en studio s van RTV Oost werden we geïnformeerd over de talloze facetten van het medialandschap. Ook werden ervaringen uitgewisseld met de journalisten die bij deze mediacomponenten actief zijn in de gemeente Hof van Twente. Een leerzame dag waar tevens onze teamspirit weer is verstevigd. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 11

12 Bijlage1 Clusters en namen van de vertegenwoordigers in de WMO-Raad in Cluster Chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking Naam Dhr. H.A. Dijkerman Mw. A.H. ten Hove-Schreurs Jongeren Dhr. A. Haanepen Dhr. J.H.J. Kruse Mantelzorg Dhr. F.W. Gerritsen Dhr. H.A. van der Giesen Mevr. S.C.P.M. Linderman-de Haer Ouderen en Vrouwen Dhr. W.G. van Dam Mevr. J.H. Medendorp-Wissink Mevr. C.A.F. Hamstra-Smoes GGZ dak- en thuislozen Mevr. I. Weber Mevr. D.A.L. Lettink-Zegwaart Onafhankelijk voorzitter: dhr. M.M. Kummel Vice-voorzitter: dhr. H. v.d. Giesen Secretaris: mw. S.N. van den Breemen Penningmeester: dhr. H.A. Dijkerman Samenstelling dagelijks bestuur: dhr. M.M. Kummel dhr. H.A. Dijkerman dhr. H. v.d. Giesen Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 12

13 Bijlage 2 WMO-Cluster Nieuwe Stijl Ordening prestatievelden 1 Mantelzorgers, vrijwilligers, diaconie: Prestatieveld 1 3 leden: mw. S. Linderman-de Haer Het bevorderen van sociale samenhang in- en dhr. F. Gerritsen, dhr. H. v.d. Giesen leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten en coördinatie van prestatieveld 1 Prestatieveld 4 Het ondersteunen van mantelzorgers en Vrijwilligers 2 Mensen met een beperking: Prestatieveld 3 lichamelijk gehandicapten en chronisch Het geven van informatie/advies/cliëntonderzieken steuning aan lichamelijk gehandicapten en 2 leden: mw. A. ten Hove-Schreurs chronisch zieken dhr. H. Dijkerman Prestatieveld 5 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een lichamelijke handicap of een chronisch psychische of psychosociaal probleem Prestatieveld 6 Het verlenen van voorzieningen aan deze mensen t.b.v. behoud en bevordering van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer Prestatieveld 1 -> zie onder cluster 1 3 Jeugd: Prestatieveld 2 2 leden: dhr. A. Haanepen, Op preventie gerichte ondersteuning van dhr. H. Kruse jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden Prestatieveld 1 -> zie onder cluster 1 4 Ouderen en vrouwen: Prestatieveld 7 3 leden: mw. C. Hamstra-Smoes Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenmw. H. Medendorp-Wissink opvang en opvang van slachtoffers van huisedhr. W. van Dam lijk geweld Prestatieveld 1 -> zie onder cluster 1 5 GGZ: Prestatieveld 8 Cliënten van de geestelijke Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gezondheidszorg (met uitzonering van het beperkten, verslaafden en bieden van psychosociale hulp bij rampen) dak- en thuislozen Prestatieveld 9 2 leden: mw. I. Weber, Het bevorderen van het verslavingsbeleid mw. A. Lettink-Zegwaert Prestatieveld 3, 5 en 6 voor verstandelijk beperkten Het geven van informatie/advies/cliëntondersteuning; het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren; het verlenen van voorzieningen aan deze mensen t.b.v. behoud/bevordering van hun zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijkverkeer Prestatieveld 1 -> zie onder cluster 1 Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 13

14 Bijlage 3 Huishoudelijk reglement WMO-Raad Hof van Twente Artikel 1. WMO-Raad Het functioneren, de doelstelling, de verantwoordelijkheden, rechten en plichten en overige zaken betrekking hebbende op de WMO-Raad en zijn leden zijn vastgelegd in de verordening op de WMO-Raad Hof van Twente, vastgesteld op 22 april 2008, welke te allen tijde leidend is ten opzichte van dit huishoudelijk reglement. Artikel 2. Taken en Bevoegdheden In de verordening worden de taken en bevoegdheden van de WMO-Raad omschreven. De leden dienen, uitzonderlijke gevallen daargelaten, tenminste bij driekwart van de vergaderingen van de raad aanwezig te zijn. Indien zij verhinderd zijn voor een vergadering van de raad dienen zij dit tijdig aan de (ambtelijk) secretaris mee te delen. De leden van de WMO-Raad hebben ten aanzien van de clusters de volgende taken: Contacten onderhouden met het door hen vertegenwoordigde cluster. Informeren, raadplegen en organiseren van de clusters. Voorts roept de WMO-Raad minimaal een maal per jaar een breed overleg bij elkaar als kritisch klankbord. Het breed overleg bestaat uit leden van de clusters en vertegenwoordigers van consumentenorganisaties die te maken hebben met de WMO. Artikel 3. Aftreden en (her)benoeming Ontslag en zittingsduur worden beschreven in art. 5 van de verordening. Regels ten aanzien van aftreden en (her)benoeming: Voorzitter en secretaris kunnen niet in hetzelfde jaar aftreden. De voorzitter wordt voor 1 jaar benoemd. Na een jaar volgt een evaluatie, waarna een herbenoeming mogelijk is van 2 keer 2 jaar. Artikel 4. Voorzitter De vergaderingen van de WMO-Raad worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, neemt de plaatsvervanger de zaken waar onder dezelfde condities als de voorzitter. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het onderhouden van het contact met bestuurders en medewerkers van de gemeente. De voorzitter is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarplanning. Omdat de WMO-Raad werkt met een onafhankelijk voorzitter, heeft de voorzitter geen stemrecht bij besluitvorming behalve als de stemmen staken. Dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Artikel 5. Secretaris De agenda met de bijbehorende bijlagen dient één week voor de desbetreffende vergadering in het bezit te zijn van de leden van de WMO-Raad. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de WMO-Raad voorgelegd. De secretaris dient het rooster bij te houden van aftredende/herkiesbare leden. Jaarlijks, voor 1 april, dient de secretaris een jaarverslag op te stellen. De secretaris draagt bij het neerleggen van zijn/haar functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn/haar opvolger. Artikel 6. Penningmeester De gemeente beheert de financiën. De penningmeester draagt er zorg voor dat alle uitgaven binnen de begroting blijven. Alle uitgaven door leden van de WMO-Raad gaan in overleg met de penningmeester. Jaarlijks voor 1april dient de penningmeester een financieel verslag aan te bieden aan de WMO-Raad. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 14

15 Jaarlijks dient de penningmeester een begroting voor het komende jaar op te stellen. De begroting wordt door de leden van WMO-Raad vastgesteld en goedgekeurd. De inkomsten bestaan uit een door de gemeente toe te kennen jaarlijks budget ter dekking van de door de WMO-Raad te maken kosten. De penningmeester draagt bij het neerleggen van zijn/haar functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn/haar opvolger. Artikel 7. Werkplan en Jaarverslag. De WMO-Raad stelt jaarlijks, uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar, zijn werkplan vast voor het komende jaar. De WMO-Raad stelt jaarlijks een verslag vast van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het werkplan en het jaarverslag worden ter kennis gebracht aan de gemeente. Artikel 8. Advisering door (ervarings)deskundigen Indien de WMO-Raad informatie wenst over een bepaald onderwerp of collectief belang, kan de raad (ervarings)deskundigen of belanghebbenden uitnodigen bij één van zijn vergaderingen. Artikel 9. Vergoedingen De leden van de WMO-Raad ontvangen presentiegeld waarvan de hoogte jaarlijks bij het vaststellen van de begroting wordt vastgesteld. De vergoeding van de voorzitter kan afwijken van die van de leden. Voor incidentele (vervoer-, scholings- en secretariaats-)kosten wordt een vergoeding gegeven op declaratiebasis. Declaraties dienen per halfjaar opgesteld te worden en moeten ingediend worden voor 15 juli en 15 januari. Artikel 10. Wijziging reglement Wijziging van dit reglement kan alleen plaatsvinden door een daartoe bijeen geroepen vergadering van de WMO-Raad. Een wijziging van dit reglement is goedgekeurd wanneer minimaal 2/3 van de leden ermee instemmen. Artikel 11. Slotbepaling In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden van de WMO-Raad in een daarvoor bijeengeroepen vergadering. Hiervoor is minimaal 2/3 van de stemmen nodig. Dit reglement is behandeld en goedgekeurd in de vergadering van de WMO-Raad d.d. 27 augustus De wijziging is behandeld en goedgekeurd in de vergadering van 14 oktober Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 15

Hof van Twente Jaarverslag 2011

Hof van Twente Jaarverslag 2011 Hof van Twente Jaarverslag 2011 Colofon Datum: april 2012 Wmo-raad Hof van Twente Correspondentieadres: ambtelijk secretaris Wmo-raad Sternstraat 7, 7471 VH Goor Tel. 06-53818018 e-mail info@wmoraadhofvantwente.nl

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Artikel 1 Algemene bepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning; b. Inwoner: de persoon woonachtig in

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR56287_1. Verordening Wmo-raad Waddinxveen 2010

CVDR. Nr. CVDR56287_1. Verordening Wmo-raad Waddinxveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Waddinxveen. Nr. CVDR56287_1 17 januari 2017 Verordening Wmo-raad Waddinxveen 2010 De raad van de gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost De stadsdeelraad van het stadsdeel Oost; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 september 2013; Gelet op de verplichting tot burgerparticipatie

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006, gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN 2017 Artikel 1: Doelstelling De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: De RvSDD levert zowel gevraagd als ongevraagd

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 * Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe maart 2017 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter;

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter; De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2007, gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet;

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon; overwegende, dat de Wmo-adviesraad de regeling heeft besproken op 29 februari 2012 en goedgekeurd op 20 maart 2012; dat gestructureerde inspraak

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Putten, mei 2013 1 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012. Het verslagjaar wordt ter kennisneming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

Bijlage: Definitieve versie verordening WMO-raad Emmen. Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl

Bijlage: Definitieve versie verordening WMO-raad Emmen. Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl Secretariaat: Weden 2 7815 PH EMMEN E-mail: srpals@wxs.nl Aan: College van burgemeester en wethouders Postbus 30001 7800 RA EMMEN Emmen, 13 januari 2016 Betreft : Nieuwe verordening WMO-raad Emmen. Geacht

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012

Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87*

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87* Maatschappelijk Beleid Nummer Zaaknummer Onderwerp IO-16-29172 Z-16-65664 Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Datum 27 juni 2016 Steller document Wilfried Mol *ZA953C44F87* Huishoudelijk

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart - 2012 1. Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2012 van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum. Dit jaarplan geeft duidelijkheid over onze identiteit,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Reglement Wmo-Adviesraad Amsterdam (versie 22-04-2015) Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, gelet op artikel 84, eerste lid,

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Geplande activiteiten en gebruikte middelen... 4 Het bereik van Lokaal Centraal in 2006... 4 Samenwerking...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe

Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe (Onder verwijzing naar Artikel 6 uit de Verordening Wmo-raad Neder-Betuwe d.d. 31 januari 2008) Artikel 1. Samenstelling 1. De Wmo-raad is samengesteld zoals

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren. Nr. 40535 5 april 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 1 Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 1 2 Putten, april 2014 VOORWOORD De Wmo-raad Putten doet hierbij verslag van haar werkzaamheden in het kalenderjaar 2013. Dit verslag wordt ter

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Wet WIJ: ook de cliënten die gebruik maken van de wet WIJ zullen worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad DanDon (art. 12 Wet WIJ).

Wet WIJ: ook de cliënten die gebruik maken van de wet WIJ zullen worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad DanDon (art. 12 Wet WIJ). Raadsvoorstel Vergadering van : 1 november 2011 Agendanummer : 6 Onderwerp : Programma : Met elkaar voor elkaar Samenvoeging clientenraden WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minima voor de gemeenten Dantumadiel en

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1256 d.d. 7 november 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Uitgangspunten voor een Adviesraad WMO Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1.a. voor inspraak vast te stellen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie. Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle

Verordening Cliëntenparticipatie. Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand (Wwb) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Kapelle Ingaande 1 juli 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Artikel 1. Begripsomschrijving 1

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008.

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. 1 De raad van de gemeente Gemert-Bakel, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. gelet op de verplichtingen op basis van de artikelen 9, 11 en 12 van de WMO:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Raalte, 31 maart 2015

Jaarverslag 2014 Raalte, 31 maart 2015 Jaarverslag 2014 Raalte, 31 maart 2015 Inleiding In dit jaarverslag over het jaar 2014 vindt u een korte omschrijving van de werkzaamheden van de WMO-Raad en de clusters van de WMO-Raad. Naast dit jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO RAAD DRUTEN

JAARVERSLAG WMO RAAD DRUTEN jaa JAARVERSLAG WMO RAAD DRUTEN 2014 Voorwoord. Dit jaarverslag beslaat de periode 2014 van het functioneren van de WMO -Raad. De WMO - Raad blijft onafhankelijk en zonder last of ruggespraak haar adviesfunctie

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2014 1 De wet Wmo Het doel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is meedoen: iedere burger

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening Cliënten Advies Raad Citeertitel Verordening Cliënten Advies Raad Besloten

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie