Hof van Twente Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Twente Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Hof van Twente Jaarverslag 2010

2 Colofon Datum: april 2011 WMO-Raad Hof van Twente Correspondentieadres: ambtelijk secretaris WMO-Raad Sternstraat 7, 7471 VH Goor Tel Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 2

3 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf Woord vooraf door dhr. M.M. Kummel voorzitter van de WMO-Raad Hof van Twente 4 Formeel kader De wet maatschappelijke ondersteuning 5 De gemeentelijke verordening 5 Huishoudelijk reglement WMO-Raad Hof van Twente 6 Activiteiten van de WMO-Raad Inhoudelijke discussies 7 Adviezen 7 Uitgebrachte brieven 7 Deelname lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten, workshops, e.d. 7 Overige activiteiten vanuit de WMO-Raad 7 Communicatie De clusters 8 De heidag 11 Bijlage 1 Clusters en namen van de vertegenwoordigers in de WMO-Raad in Bijlage 2 WMO-Cluster nieuwe stijl 13 Bijlage 3 Huishoudelijk reglement WMO-Raad Hof van Twente 14 Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 3

4 Woord vooraf De WMO-Raad Hof van Twente heeft het genoegen u het jaarverslag 2010 aan te bieden. In 2010 is de WMO-Raad tien maal bijeen geweest. Over de besproken onderwerpen verwijs ik u naar dit verslag. De WMO-Raad is een belangrijke schakel geworden tussen het gemeentebestuur en de inwoners. De WMO-Raad heeft diverse gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven. Vooral bij de ongevraagde adviezen signaleert de raad meestal de problemen die burgers ondervinden bij de uitvoering van het WMO-beleid. De vertegenwoordigers van de clusters binnen de WMO-Raad hebben veel werk verzet en hebben veel energie gestoken in het raadplegen van hun achterban. De leden van de raad zijn goed op elkaar ingespeeld. Het is een hecht en professioneel team. De reorganisatie begin 2010 van de clusterindeling van negen naar vijf heeft daar zeker toe bijgedragen. Ook vorig jaar heeft de raad de kernen bezocht om goed te luisteren naar de problematiek in het veld en is er een zogenoemde heidag georganiseerd. Die heidag 2010 stond in het teken van communicatie. De voltallige raad heeft een werkbezoek gebracht aan en gesprekken gevoerd met de redacties van RTV Oost en Dagblad Tubantia. Nieuw in de overlegstructuur naast de gebruikelijke bilaterale contacten- is het bezoek twee maal per jaar van de fractievoorzitters/-de fractiespecialisten van de politieke partijen aan de WMO-Raad. Diverse onderwerpen passeren dan de revue. De informatievoorziening vanuit de ambtelijke organisatie is zeker voor verbetering vatbaar. Het komt nog te vaak voor dat een verzoek voor advies te laat bij de raad binnenkomt. De kwaliteit van het advies komt daarbij in het geding. Overigens heeft de raad moeite met de procedure inzake advisering. In alle gevallen wordt de raad advies gevraagd als het college van B&W al een besluit heeft genomen. Beter is ons advies al in de B&W-nota op te nemen. Nu is het mosterd naar de maaltijd. Alles is al dichtgetimmerd! Door de bezuinigingsmaatregelen in Den Haag komt een goed uitvoerbaar gemeentelijk WMO-beleid onder grote druk te staan. We leven in een tijd dat de overheid niet automatisch alles meer betaald. Bezuinigingen verwerpen wij niet. Eigen verantwoordelijkheid stimuleren wij van harte, maar de overheid heeft er wel voor te zorgen dat mensen niet in de knel komen omdat ze eenvoudig niet meer kunnen. Het gemeentebestuur van de Hof van Twente en de WMO-Raad hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat alle inwoners van onze gemeente mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Want mee blijven doen is de kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning! Marcel Kummel Voorzitter WMO-Raad Hof van Twente Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 4

5 Formeel kader De wet maatschappelijke ondersteuning Met het van kracht worden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007 ontstond voor gemeenten de noodzaak om de burgerparticipatie geënt op deze wet, inhoud te geven. De eerder genoemde wet zegt hier het volgende over: Artikel Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening. 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt ingezetenen van de gemeenten en in de gemeente belanghebbenden natuurlijke en rechtspersonen vroegtijdig in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te doen. 3. Het college van burgemeester en wethouders verschaft informatie die nodig is ter uitvoering van het bepaalde in het eerste en tweede lid. 4. Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de voorbereiding van het beleid tevens van de belangen van ingezetenen die dit zelf niet goed kenbaar kunnen maken. Artikel 12 Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college van burgemeester en wethouders over het ontwerpplan advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van de vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het college van burgemeester en wethouders voegt bij de voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad tevens een motivering hoe het de belangen en behoeften van personen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, heeft gewogen. De gemeentelijke verordening Op 22 april 2008 heeft de gemeente Hof van Twente de verordening voor de WMO-Raad vastgesteld. Hieronder enkele belangrijke punten uit de verordening. Zo worden er in de Hof van Twente een negental clusters (dit zijn doelgroepen van de WMO) onderscheiden. Het gaat om de volgende clusters of wel doelgroepen: lichamelijk gehandicapten; verstandelijk gehandicapten; ouderen; jongeren; chronisch zieken; vrijwilligers en diaconieën; mantelzorgers; vrouwen; GGZ cliënten, dak- en thuislozen Hieronder de doelstelling zoals omschreven in de verordening: De WMO-Raad heeft tot doel de mening van de clusters weer te geven door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen die betrekking hebben op het WMO-beleid. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 5

6 Huishoudelijk reglement WMO-Raad Hof van Twente Op 14 oktober 2008 heeft de WMO-Raad zijn huishoudelijk reglement vastgesteld, dat is gebaseerd op de eerder genoemde verordening. Dit reglement staat in bijlage 3. In het reglement staan meer uitgewerkte regels ten aanzien van de taken van de leden en van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Er wordt onder meer aangeven, dat bijstand door deskundigen kan worden gevraagd. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 6

7 Activiteiten van de WMO-Raad Inhoudelijke discussies In 2010 heeft de WMO-Raad over de volgende onderwerpen advies uitgebracht aan het college van B&W van de Hof van Twente. Adviezen 17 maart 2010 ongevraagd advies geformuleerd m.b.t. mantelzorgwoningen 10 juni 2010 gevraagd advies geformuleerd in de vorm van opmerkingen i.z. aanbesteding trapliften 1 juli 2010 gevraagd advies geformuleerd in de vorm van commentaar i.z. aanbesteding hulpmiddelen 18 oktober 2010 ongevraagd advies geformuleerd i.z. bezuinigingsplan en eigen bijdrage 11 november 2010 gevraagd advies geformuleerd i.z. versoberingsbeleid en eigen bijdrage Uitgebrachte brieven In januari 2010 brief aan ambtenaar i.z. ondersteunende begeleiding In februari 2010 retroreflexie i.z. hulp bij het huishouden In maart 2010 brief aan B&W i.z. samengaan ziekenhuizen In juni 2010 brief aan ambtenaar i.z. aanbesteding trapliften In juli 2010 brief aan B&W i.z. klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. WMO aangelegenheden Deelname lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten, workshops e.d. 27 januari 2010 start streek vervoer 28 januari 2010 bijeenkomst kanteling 10 februari 2010 lijsttrekkers debat 18 maart 2010 overleg vervoer april 2010 rolstoeltoegankelijkheid van de winkelcentra in de kernen 29 juni 2010 brainstorm winkeluitstallingen 1 juli 2010 bijeenkomst individuele WMO voorziening VCP 1 juli 2010 bijeenkomst de kanteling 19 Juli 2010 de kanteling 2 september 2010 bijeenkomst woonservice gebieden 16 september 2010 bijeenkomst PMO 19 november 2010 bijeenkomst project de kanteling in Almere 14 december gesprek over voortgang de kanteling In 2010 hebben de verschillende leden van de WMO-Raad deelgenomen aan de diverse vergaderingen van de SWO platforms Hof van Twente Overige activiteiten vanuit de WMO-Raad Februari 2010 lijsttrekkers debat over het WMO beleid in de Hof van Twente April 2010 WMO Raad op locatie in Delden, informatieve bijeenkomst over actuele WMO zaken voor een ieder die geïnteresseerd is. September 2010 teamdag WMO-Raad stond in het teken van communicatie daarom zijn zij op bezoek geweest bij TV Oost en de Twentsche courant Tubantia. December 2010 website online. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 7

8 Communicatie De Clusters Op zeer verschillende wijze wordt door de clusters contact onderhouden met de achterban. In sommige gevallen blijkt dit erg lastig. Hieronder een overzicht hoe het hiermee gesteld is. Alle vertegenwoordigers van de clusters hebben aan dit deel van het jaarverslag op hun eigen wijze een bijdrage geleverd. Jongeren Het cluster jongeren werd vertegenwoordigd door de heren Arie Haanepen en Henk Kruse. Doelstellingen: * Burgers laten meepraten over hun leefomgeving en ze laten meewerken In elke kern moeten jongeren een eigen onderkomen hebben Het jeugdbeleid wordt per kern, samen met de jongeren, gemaakt. niet op het gemeentehuis In de Hof van Twente extra starterswoningen boven op de geplande woningbouw..betaalbaar wonen is het handvat Vragen die ter beantwoording voorliggen en waarop gereageerd kan worden: - waar kan de WMO-Raad helpen en adviseren? - hoe staat het met de Panna-veldjes, waarvoor subsidiegelden zijn gereserveerd, in onze gemeente? - de voor de jeugd beschikbare ruimte in Hengevelde, hoe staat het daarmee? - en in Bentelo? Kan de jeugd voldoende gebruikmaken van de Pol? - het jeugdhonk is Markelo staat nog steeds ter discussie, hoe nu verder? - wat is de status van de Maan in Goor? Wij leggen contacten met de Jongerenwerkers van de Hof van Twente, Scala en kunnen proberen die verder uit te bouwen. Wij willen graag richtingen aangeven, de oplossingen zullen de betrokkenen zelf moeten aandragen. In het 2010 zijn er twee bijeenkomsten geweest met de jongerenwerkers in de Hof. Begin 2011 staat een vervolggesprek op de agenda waarbij de actuele zaken opnieuw de revue zullen passeren. Het cluster is zeer tevreden over de gesprekken met de jongerenwerkers en de ambtenaren van de gemeente Hof van Twente die zich binnen het cluster bewegen. Ouderen en Vrouwen In de loop van 2010 zijn de clusters vrouwen en ouderen samengevoegd tot één cluster vandaar dit gecombineerde verslag. Het cluster ouderen en vrouwen wordt gevormd door het Senioren Platform Hof van Twente en de leden van het Vrouwenplatform Hof van Twente. Bij het Vrouwenplatform zijn 10 vrouwenorganisaties aangesloten uit de verschillende kernen. De leden van deze organisaties zijn een doorsnede van de vrouwen binnen de Hof van Twente. Het Senioren Platform Hof van Twente bestaat uit de 8 Ouderen Bonden uit de diverse kernen en heeft goede contacten met alle ouderen in de Hof. Helaas is het nog niet gelukt ook de allochtone vrouwen en ouderen bij het cluster te betrekken. In 2010 heeft het cluster 12 bijeenkomsten belegd.tijdens deze bijeenkomsten worden vrouwen en ouderen over de WMO geïnformeerd, over zowel de lopende als de reeds Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 8

9 behandelde zaken. Zo kunnen zij ook ruggespraak houden met hun achterban en met vragen of suggesties bij de WMO leden terugkomen. In een voorjaarsbijeenkomst is er voorlichting gegeven over huiselijk geweld. Dit belangrijke onderwerp werd nader uitgewerkt door het Steunpunt Huiselijk Geweld. De Stichting Welzijn Ouderen heeft tijdens de najaarsbijeenkomst verteld over haar werk. Bij het Senioren Platform heeft de Wethouder uitleg gegeven over enkele belangrijke zaken betreffende de WMO. De vertegenwoordigers van dit cluster zijn: Wim van Dam, Carla Hamstra en Hanny Medendorp Chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking Het cluster chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking is in 2010 vertegenwoordigd door Alie ten Hove en Henk Dijkerman. In 2010 is verder gepoogd om een achterban te bereiken. Daartoe is er een gesprek geweest met Johan Meijer, secretaris van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), wat geleid heeft tot contact met Dick Stegeman in Nijverdal van het district Twente van ANGO. Via hem worden we geïnformeerd over algemene zaken van belang voor gehandicapten. Vanuit dit cluster is een gevraagd advies uitgebracht over het bestek met betrekking tot de nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen en voor trapliften; inmiddels hebben die aanbestedingen tot selectie van betrokken firma s geleid. Voorts is Henk Dijkerman in februari aanwezig geweest in Raalte bij de vergadering van Zorgbelang met kerkelijke functionarissen; in september in Deventer voor een workshop over Wie doet er mee met PGB? en in Beuningen bij een netwerkdag van Zorgboerderijen in Twente. Alie ten Hove is aanwezig geweest op de bijeenkomst over het project De Kanteling in januari in het gemeentehuis van Hof van Twente. In juli werd door VCP (Versterking Cliënten Positie) ook een bijeenkomst georganiseerd over De Kanteling (eveneens in het gemeentehuis van Hof van Twente) waarbij Alie ten Hove ook aanwezig was. Henk Dijkerman was tevens betrokken bij behandelingen van enkele individuele klachten. In 2010 is vanuit dit cluster een ongevraagde reactie geformuleerd t.a.v. de gevolgde gemeentelijke procedure bij de aanbesteding huishoudelijke hulp in Mantelzorg, vrijwilligers en diaconieën Het cluster mantelzorg, vrijwilligers en diaconieën wordt vertegenwoordigd door Henk van der Giesen, Sarita de Haer en Fred Gerritsen. Het thema voor 2010 was: Herkennen en erkennen van de mantelzorger Het aantal vaste clusterleden dat deelneemt aan het clusteroverleg mantelzorg is circa 10. Het clusteroverleg had tot belangrijkste doel uit te zoeken op welke problemen werd gestuit door de mantelzorgers. De geïnventariseerde problematiek wordt dan doorgespeeld naar de WMO-Raad. Het clusteroverleg werd begeleid door Heidie de Jong van het PMO platform Overijssel. Zij heeft ondersteund bij de opbouw van het cluster en gaf hiertoe handvatten zoals het inventariseren en ordenen van problemen en daar prioriteit aan te geven. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 9

10 Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn onder andere: Mantelzorgwoningen Meerdere gezinnen op 1 adres Huishoudelijke hulp Respijtzorg Psychologische hulp bij zwaar belaste mantelzorgers Case management Verder was er aandacht voor de anonimiteit van de mantelzorger, zij tobben vaak te lang door wat leidt tot uitval of depressie wat kan bijdragen tot hogere zorgkosten. Preventie is van grootbelang. Er bestaat een noodzaak tot vroege signalering en of case management bij diagnose van de partner hierdoor kunnen zorgkosten lager worden gehouden. Dit kan worden bewerkstelligd door samenwerking tussen zorgverzekeraar en huisartsen. Het vergoeden van tijd om mantelzorgers bij te staan (extra tijd bij consultatie) kan ook bijdragen. Aan de gemeente wordt gevraagd om een actievere opsporing van de mantelzorgers en om de kennis op te voeren bij het WMO loket. Tevens wordt aangedrongen op extra budget voor casemanagers mantelzorg- psychologische hulp en respijtzorg. Tot slot is er ook een avond geweest waarin uitleg gegeven werd door het Steunpunt Informele zorg Twente. GGZ dak- en thuislozen In 2010 was het cluster eindelijk compleet en zijn Ineke Weber en Anita Lettink samen gaan inventariseren hoe we zaken betreffende dit cluster aan aandacht- en verbeterpunten konden gaan aanpakken. Dit GGZ cluster vertegenwoordigt een groep mensen die moeilijk in beeld is te krijgen, omdat met name de dak-en thuislozen en de mensen met een psychiatrische of psychische aandoening zich niet organiseren en zich nauwelijks laten zien. Daarom is het van belang dat wij de signalen en knelpunten die er zijn toch weten op te pakken en de WMO-stukken m.b.t. deze materie kritisch blijven volgen. Daarom zijn wij samen begonnen met een rondje langs verschillende instellingen met als doel kennis te maken met deze organisaties, te horen wat er bij hen als knelpunten worden gesignaleerd en vooral ook dat ze weten dat wij er voor hun zijn en ze een gezicht gekregen hebben bij onze namen. In dat kader zijn we op bezoek geweest bij St Philadelphia in Delden en bij Aveleijn, locatie Havezathe Heeckeren te Goor. Zo kwamen we er achter dat de verkeerslichten aan de Deldenerstraat maar een paar uur per dag werken, terwijl het voor de veiligheid van de cliënten van bovengenoemde organisatie veiliger zou zijn dat ze overdag ook blijven werken. Zo is er gesproken over het behoud van zwembaden op redelijk begaanbare afstand zodat deze mensen zo mogelijk zelfstandig naar deze faciliteit toe kunnen gaan. Zodra deze faciliteiten verplaatst gaan worden naar andere kernen in de Hof (zoals nu het geval gaat worden) betekent dit voor hen extra reistijd en voor sommigen zelfs dat ze beperkt kunnen gaan als er begeleiding georganiseerd kan worden. Zo kwam bij Philadelphia o.a. ter sprake dat er weinig contacten met de gemeente zijn, terwijl dit wel beter zou zijn m.b.t. meer bekendheid bij de plaatselijke bevolking (nu meer gericht op andere delen van het land) Het bespreekbaar maken van bijvoorbeeld terreinbestemming, mogelijkheden inrichting van een publieke rustplek voor fietsers en wandelaars die hun terrein passeren, beter strooiplan in de winter, vaste contactpersoon bij de politie, werving vrijwilligers enz. Anita Lettink, nam deel aan een werkgroepje vanuit de WMO-Raad die samen met de betreffende ambtenaar, de uitvoering van het project de Kanteling bespraken en zo nodig verbeterpunten aandroegen. Tevens in het kader van de Kanteling heeft Anita met een paar andere leden, een landelijke bijeenkomst over de Kanteling in Almere bezocht. Zo konden we horen hoe er in andere gemeenten uitvoering aan de Kanteling en de WMO zaken gegeven wordt. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 10

11 Andere zaken die wij kritisch blijven volgen zijn de ontwikkeling rondom de PGB s, de aangekondigde veranderingen m.b.t. de Wajong-uitkeringen, Ineke Weber heeft in Doetinchem een werkbezoek aan een WMO-winkel gebracht, een laagdrempelig initiatief waar de bevolking goed gebruik van maakt. Alle organisaties die op een of andere manier zorg of hulp kunnen bieden zijn in deze winkel vertegenwoordigd. Bij een aanvraag om hulp gaat altijd iemand op huisbezoek om echt in beeld te krijgen wat de hulpvraag inhoudt en in hoeverre cliënt, familie of sociale omgeving op de vraag in kan spelen. In de Hof heeft Ineke bij intake gesprekken gezeten voor huishoudelijke hulp. Deze gesprekken zijn een eerste aanzet om tot de Kanteling te komen. Ineke heeft ook contact met multi-problem gezinnen. Gebleken is dat deze gezinnen naar elkaar toetrekken, een eigen cultuur hebben en de drempel naar het WMO-loket als hoog ervaren. Uit de contacten die ze heeft met mensen die een beroep doen op de WMO blijkt dat het WMO-loket niet altijd even klantvriendelijk werkt. Mensen voelen zich niet begrepen en de vraag blijft ergens in het gemeentehuis hangen. De Wajongers hebben het op dit moment zwaar. Naast een nieuwe herindicatie voor de Wajong, waarbij veel jongeren uit deze voorziening moeten zijn er op de arbeidsmarkt ook steeds minder mogelijkheden voor deze doelgroep. Door de recessie zijn er weinig werk-leertrajecten. Bij de sociale werkvoorzieningen lopen de wachtlijsten op. De indicatie en herindicatie bij het CIZ maakt dat steeds meer mensen minder geld krijgen om begeleiding in te kunnen kopen. Een gevolg hiervan is dat het wooninitiatief Erve Graashuis op dit moment stagneert en wacht op de stappen die de regering nu neemt. Deze doelgroep wordt namelijk op meerdere fronten getroffen. Overijssel heeft een nieuw initiatief, een provinciale WMO GGZ om zo nog meer de schouders eronder te kunnen zetten. De Heidag De heidag op 1 september 2010 Ook in 2010 is er een heidag georganiseerd, voorbereid door Henk van der Giesen, Marcel Kummel en Ineke Weber. Dit jaar stond de dag in het tekenen van communicatie. Tijdens een werkbezoek aan de redactie en de drukkerij van dagblad Tubantia en de redactie en studio s van RTV Oost werden we geïnformeerd over de talloze facetten van het medialandschap. Ook werden ervaringen uitgewisseld met de journalisten die bij deze mediacomponenten actief zijn in de gemeente Hof van Twente. Een leerzame dag waar tevens onze teamspirit weer is verstevigd. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 11

12 Bijlage1 Clusters en namen van de vertegenwoordigers in de WMO-Raad in Cluster Chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking Naam Dhr. H.A. Dijkerman Mw. A.H. ten Hove-Schreurs Jongeren Dhr. A. Haanepen Dhr. J.H.J. Kruse Mantelzorg Dhr. F.W. Gerritsen Dhr. H.A. van der Giesen Mevr. S.C.P.M. Linderman-de Haer Ouderen en Vrouwen Dhr. W.G. van Dam Mevr. J.H. Medendorp-Wissink Mevr. C.A.F. Hamstra-Smoes GGZ dak- en thuislozen Mevr. I. Weber Mevr. D.A.L. Lettink-Zegwaart Onafhankelijk voorzitter: dhr. M.M. Kummel Vice-voorzitter: dhr. H. v.d. Giesen Secretaris: mw. S.N. van den Breemen Penningmeester: dhr. H.A. Dijkerman Samenstelling dagelijks bestuur: dhr. M.M. Kummel dhr. H.A. Dijkerman dhr. H. v.d. Giesen Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 12

13 Bijlage 2 WMO-Cluster Nieuwe Stijl Ordening prestatievelden 1 Mantelzorgers, vrijwilligers, diaconie: Prestatieveld 1 3 leden: mw. S. Linderman-de Haer Het bevorderen van sociale samenhang in- en dhr. F. Gerritsen, dhr. H. v.d. Giesen leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten en coördinatie van prestatieveld 1 Prestatieveld 4 Het ondersteunen van mantelzorgers en Vrijwilligers 2 Mensen met een beperking: Prestatieveld 3 lichamelijk gehandicapten en chronisch Het geven van informatie/advies/cliëntonderzieken steuning aan lichamelijk gehandicapten en 2 leden: mw. A. ten Hove-Schreurs chronisch zieken dhr. H. Dijkerman Prestatieveld 5 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een lichamelijke handicap of een chronisch psychische of psychosociaal probleem Prestatieveld 6 Het verlenen van voorzieningen aan deze mensen t.b.v. behoud en bevordering van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer Prestatieveld 1 -> zie onder cluster 1 3 Jeugd: Prestatieveld 2 2 leden: dhr. A. Haanepen, Op preventie gerichte ondersteuning van dhr. H. Kruse jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden Prestatieveld 1 -> zie onder cluster 1 4 Ouderen en vrouwen: Prestatieveld 7 3 leden: mw. C. Hamstra-Smoes Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenmw. H. Medendorp-Wissink opvang en opvang van slachtoffers van huisedhr. W. van Dam lijk geweld Prestatieveld 1 -> zie onder cluster 1 5 GGZ: Prestatieveld 8 Cliënten van de geestelijke Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gezondheidszorg (met uitzonering van het beperkten, verslaafden en bieden van psychosociale hulp bij rampen) dak- en thuislozen Prestatieveld 9 2 leden: mw. I. Weber, Het bevorderen van het verslavingsbeleid mw. A. Lettink-Zegwaert Prestatieveld 3, 5 en 6 voor verstandelijk beperkten Het geven van informatie/advies/cliëntondersteuning; het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren; het verlenen van voorzieningen aan deze mensen t.b.v. behoud/bevordering van hun zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijkverkeer Prestatieveld 1 -> zie onder cluster 1 Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 13

14 Bijlage 3 Huishoudelijk reglement WMO-Raad Hof van Twente Artikel 1. WMO-Raad Het functioneren, de doelstelling, de verantwoordelijkheden, rechten en plichten en overige zaken betrekking hebbende op de WMO-Raad en zijn leden zijn vastgelegd in de verordening op de WMO-Raad Hof van Twente, vastgesteld op 22 april 2008, welke te allen tijde leidend is ten opzichte van dit huishoudelijk reglement. Artikel 2. Taken en Bevoegdheden In de verordening worden de taken en bevoegdheden van de WMO-Raad omschreven. De leden dienen, uitzonderlijke gevallen daargelaten, tenminste bij driekwart van de vergaderingen van de raad aanwezig te zijn. Indien zij verhinderd zijn voor een vergadering van de raad dienen zij dit tijdig aan de (ambtelijk) secretaris mee te delen. De leden van de WMO-Raad hebben ten aanzien van de clusters de volgende taken: Contacten onderhouden met het door hen vertegenwoordigde cluster. Informeren, raadplegen en organiseren van de clusters. Voorts roept de WMO-Raad minimaal een maal per jaar een breed overleg bij elkaar als kritisch klankbord. Het breed overleg bestaat uit leden van de clusters en vertegenwoordigers van consumentenorganisaties die te maken hebben met de WMO. Artikel 3. Aftreden en (her)benoeming Ontslag en zittingsduur worden beschreven in art. 5 van de verordening. Regels ten aanzien van aftreden en (her)benoeming: Voorzitter en secretaris kunnen niet in hetzelfde jaar aftreden. De voorzitter wordt voor 1 jaar benoemd. Na een jaar volgt een evaluatie, waarna een herbenoeming mogelijk is van 2 keer 2 jaar. Artikel 4. Voorzitter De vergaderingen van de WMO-Raad worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, neemt de plaatsvervanger de zaken waar onder dezelfde condities als de voorzitter. De voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het onderhouden van het contact met bestuurders en medewerkers van de gemeente. De voorzitter is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarplanning. Omdat de WMO-Raad werkt met een onafhankelijk voorzitter, heeft de voorzitter geen stemrecht bij besluitvorming behalve als de stemmen staken. Dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Artikel 5. Secretaris De agenda met de bijbehorende bijlagen dient één week voor de desbetreffende vergadering in het bezit te zijn van de leden van de WMO-Raad. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de WMO-Raad voorgelegd. De secretaris dient het rooster bij te houden van aftredende/herkiesbare leden. Jaarlijks, voor 1 april, dient de secretaris een jaarverslag op te stellen. De secretaris draagt bij het neerleggen van zijn/haar functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn/haar opvolger. Artikel 6. Penningmeester De gemeente beheert de financiën. De penningmeester draagt er zorg voor dat alle uitgaven binnen de begroting blijven. Alle uitgaven door leden van de WMO-Raad gaan in overleg met de penningmeester. Jaarlijks voor 1april dient de penningmeester een financieel verslag aan te bieden aan de WMO-Raad. Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 14

15 Jaarlijks dient de penningmeester een begroting voor het komende jaar op te stellen. De begroting wordt door de leden van WMO-Raad vastgesteld en goedgekeurd. De inkomsten bestaan uit een door de gemeente toe te kennen jaarlijks budget ter dekking van de door de WMO-Raad te maken kosten. De penningmeester draagt bij het neerleggen van zijn/haar functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn/haar opvolger. Artikel 7. Werkplan en Jaarverslag. De WMO-Raad stelt jaarlijks, uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar, zijn werkplan vast voor het komende jaar. De WMO-Raad stelt jaarlijks een verslag vast van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het werkplan en het jaarverslag worden ter kennis gebracht aan de gemeente. Artikel 8. Advisering door (ervarings)deskundigen Indien de WMO-Raad informatie wenst over een bepaald onderwerp of collectief belang, kan de raad (ervarings)deskundigen of belanghebbenden uitnodigen bij één van zijn vergaderingen. Artikel 9. Vergoedingen De leden van de WMO-Raad ontvangen presentiegeld waarvan de hoogte jaarlijks bij het vaststellen van de begroting wordt vastgesteld. De vergoeding van de voorzitter kan afwijken van die van de leden. Voor incidentele (vervoer-, scholings- en secretariaats-)kosten wordt een vergoeding gegeven op declaratiebasis. Declaraties dienen per halfjaar opgesteld te worden en moeten ingediend worden voor 15 juli en 15 januari. Artikel 10. Wijziging reglement Wijziging van dit reglement kan alleen plaatsvinden door een daartoe bijeen geroepen vergadering van de WMO-Raad. Een wijziging van dit reglement is goedgekeurd wanneer minimaal 2/3 van de leden ermee instemmen. Artikel 11. Slotbepaling In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de leden van de WMO-Raad in een daarvoor bijeengeroepen vergadering. Hiervoor is minimaal 2/3 van de stemmen nodig. Dit reglement is behandeld en goedgekeurd in de vergadering van de WMO-Raad d.d. 27 augustus De wijziging is behandeld en goedgekeurd in de vergadering van 14 oktober Jaarverslag 2010 WMO-Raad Hof van Twente 15

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Oude wijn in nieuwe zakken?

Oude wijn in nieuwe zakken? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Eijsden 25 september 2009 Oude

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Pagina 1 van 57 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. LOKALE KADERS... 6 2.1. BELEIDSKADERS...6 2.2. BLIK OP VAALS...7 2.3.

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Versie vergadering Gemeenteraad d.d. 11 december 2007 INHOUDSOPGAVE pag. 2 1 Inleiding pag. 5 1.1 Totstandkoming

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2010 Resultaten over 2009, Basisbenchmark Gemeente HOUTEN SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Na ruim drie jaar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een veelgehoorde

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie