Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012"

Transcriptie

1 Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; b. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning; c. doelgroep: ingezetenen en natuurlijke- en rechtspersonen die een aantoonbaar belang hebben bij de voorbereiding van het beleid en het vaststellen van plannen betreffende maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Lingewaal; d. Wmo-raad: adviesorgaan samengesteld uit belanghebbenden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties om gestalte te geven aan burgerparticipatie, zoals beschreven in de artikelen 11 en 12 van de Wmo; e. beleid met betrekking tot de Wmo: het stellen van doelen met bijbehorende instrumenten met betrekking tot zorg, gezondheid en welzijn; f. werkgebied: het grondgebied van de gemeente Lingewaal. Artikel 2 Doel en reikwijdte a. Het doel van de adviesraad is om aan burgers en hun belangenorganisaties een platform te bieden waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling en uitvoering van lokaal beleid op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. b. De verordening regelt de taak, samenstelling en werkwijze van de Wmo-raad Lingewaal. Samenstelling, benoeming, ondersteuning en zittingsduur Artikel 3 Samenstelling Wmo-raad 1. De Wmo-raad bestaat uit maximaal 13 en minimaal 7 leden. 2. De leden van de Wmo-raad worden op persoonlijke titel benoemd. 3. De leden van de Wmo-raad zijn inwoner van de gemeente Lingewaal. 4. Het college benoemt en ontslaat de voorzitter en leden van de Wmo-raad. 5. De voorzitter, die geen deel uitmaakt van de Wmo-raad en geen stemrecht heeft, wordt in samenspraak tussen de gemeente en de Wmo-raad via een sollicitatieprocedure geworven. 6. De Wmo-raad wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter (vicevoorzitter) aan. De voorzitter wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. 7. De Wmo-raad wijst uit haar midden een penningmeester en een vicevoorzitter aan. 8. Bij de benoeming van de leden van de Wmo-raad wordt recht gedaan aan een evenredige afspiegeling van de diverse doelgroepen binnen de gemeente om een zo breed mogelijk draagvlak voor de Wmo-raad na te streven. 9. Een lid van de Wmo-raad kan niet tevens lid zijn van het college van burgemeester en wethouders, lid van de gemeenteraad of een commissie van deze raad of medewerker van de gemeente Lingewaal. 1

2 Artikel 4 Benoeming en zittingsduur 1. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. 2. De voorzitter en de leden kunnen na afloop van een periode eenmaal voor eenzelfde zittingsperiode worden herbenoemd. 3. Als een lid tussentijds aftreedt dan wordt er door de Wmo-raad een nieuw lid geworven welke wordt benoemd door het college. 4. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen en geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de Wmo-raad. Een afschrift gaat naar het college. 5. Het college kan een lid van de Wmo-raad ontslaan: a. Wanneer hij of zij de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet schendt; b. op voorstel van de Wmo-raad wegens disfunctioneren van het lid, indien dit voorstel bij meerderheidsbesluit en met reden omkleed wordt genomen. 6. Aftredende leden blijven, zo mogelijk, hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien. Dit geldt niet ingeval van ontslag op grond van disfunctioneren. Taak en bevoegdheden Artikel 5 Taak en bevoegdheden van de Wmo-raad 1. Er is binnen het werkgebied van de gemeente één Wmo-raad (officieel orgaan) als voortvloeisel uit de verplichting van de gemeente tot burger- en cliëntparticipatie op basis van de Wmo. 2. De taak van de Wmo-raad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over het beleid met betrekking tot de Wmo. 3. De Wmo-raad is niet bevoegd te adviseren over individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die betrekking hebben op individuele personen of individuele organisaties. 4. Het college betrekt de adviezen, uitgebracht door de Wmo-raad, bij de besluitvorming. 5. Na afloop van een kalenderjaar wordt een jaarverslag uitgebracht. Hierin zijn ten minste de in het betreffende jaar gevraagde en ongevraagde adviezen opgenomen. Artikel 6 Taken voorzitter Tot de taken van de voorzitter behoren: a. het vaststellen van de agenda; b. het bepalen van dag en uur van de vergadering; c. 3het leiden van de vergadering; d. het peilen van meningen en het mededelen van uitslagen en stemmingen; e. het vertegenwoordigen van de Wmo-raad naar buiten. Artikel 7 Werkwijze bij gevraagd advies 1. Het college vraagt de Wmo-raad advies in het kader van de in artikel 5 genoemde taak op de terreinen, genoemd in artikel 1, eerste lid, sub g van de Wmo en daarmee verband houdende beleidsonderwerpen. 2. Het advies wordt uiterlijk 2 weken voor de vergadering van de Wmo-raad gevraagd en binnen uiterlijk 4 weken na de vergadering uitgebracht zodat het van invloed kan zijn op het te nemen besluit. 3. Het college maakt met de Wmo-raad schriftelijke afspraken over de onderwerpen waarover de Wmo-raad geraadpleegd wordt en de wijze waarop de Wmo-raad in het beleidsvormingsproces wordt betrokken. 4. Het advies van de Wmo-raad wordt door het college schriftelijk medegedeeld aan de gemeenteraad. 5. Het college deelt de Wmo-raad schriftelijk mee wat zij met het gevraagde advies doet. 6. In het geval dat het college in een voorstel afwijkt van het advies van de Wmo-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld. Tevens geeft het college daarbij aan om welke reden(en) wordt afgeweken van het advies van de Wmo-raad. 7. De adviezen van de Wmo-raad worden schriftelijk uitgebracht. 8. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn niet openbaar. De gevraagde adviezen die door de Wmo-raad worden uitgebracht zijn wel openbaar. De verspreiding van deze adviezen geschiedt door het college. 2

3 9. Indien de Wmo-raad van oordeel is dat een advies niet binnen de van toepassing zijnde termijn kan worden gegeven geeft zij daarvan zo spoedig mogelijk kennis onder opgave van redenen en wordt in overleg met het college zo spoedig mogelijk een nieuwe termijn bepaald. 10. Indien de Wmo-raad besluit een gevraagd advies niet uit te brengen, geeft zij daarvan onverwijld schriftelijk kennis aan het college onder opgave van redenen. Artikel 8 Werkwijze bij ongevraagd advies 1. De Wmo-raad kan ongevraagd schriftelijk advies uitbrengen aan het college. 2. Het ongevraagd advies van de Wmo-raad wordt door het college schriftelijk medegedeeld aan de gemeenteraad. 3. Het college deelt de Wmo-raad schriftelijk mede wat zij met het ongevraagde advies doet. 4. De ongevraagde adviezen die door de Wmo-raad worden uitgebracht zijn openbaar. De verspreiding van deze adviezen geschiedt door het college. 5. De Wmo-raad heeft de mogelijkheid om eenmaal per jaar een openbare vergadering uit te schrijven. Informatievoorziening en faciliteiten Artikel 9 Vergaderingen, middelen en faciliteiten 1. De vacatiegelden voor de leden van de Wmo-raad zijn afgestemd op maximaal 11 vergaderingen per jaar. 2. Het college stelt de Wmo-raad in staat om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen. Het betreft hier ook informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te kunnen begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. De Wmo-raad kan ook zelf om informatie aan het college verzoeken. 3. Vanuit het ambtelijk apparaat van de gemeente wordt ambtelijke ondersteuning aan de Wmoraad geboden. 4. De in het derde lid bedoelde ambtelijke ondersteuning is geen lid van de Wmo-raad. 5. De gemeente stelt jaarlijks aan de Wmo-raad een budget beschikbaar ter voorziening in de uitvoering van de werkzaamheden en een onkostenvergoeding voor de leden, voorzitter en vicevoorzitter. De Wmo-raad dient jaarlijks voor 1 april een aanvraag en begroting in. 6. Het bedrag, bedoeld in vijfde lid, wordt door het college vastgesteld. Door de gemeente Lingewaal wordt aan de Wmo-raad vergaderruimte beschikbaar gesteld. 7. De Wmo-raad kan in overleg één of meer ambtenaren van de gemeente en/of derden uitnodigen de vergadering (deels) bij te wonen voor het geven van een nadere toelichting op beleidsontwikkelingen. Artikel 10 Taken ambtelijke ondersteuning Tot de taken van de ambtelijke ondersteuning behoren: a. het bekend maken van de agenda; b. zorgdragen voor de verspreiding van de agenda en vergaderstukken; c. het bijwonen van alle vergaderingen en zorgdragen voor de besluitenlijst / notulen; d. het mede bewaken van het beschikbaar gestelde budget; e. het verzorgen van het archief. Slotbepalingen Artikel 11 Huishoudelijk reglement Met inachtneming van deze verordening kan de Wmo-raad in een huishoudelijk reglement regels stellen ten aanzien van de eigen werkwijze. Artikel 12 Overige bepalingen 1. De leden van de Wmo-raad zijn desgevraagd verplicht tot geheimhouding. 2. De voorzitter tekent de stukken die van de Wmo-raad uitgaan. 3

4 Artikel 13 Beslissing college In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college, na overleg met de Wmoraad. Artikel 14 Wijziging of intrekking verordening Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Wmo-raad daarover is gehoord. Artikel 15 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking de dag volgend op die van de bekendmaking (publicatie). Artikel 16 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Wmo-raad Lingewaal 2012 Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 april

5 Toelichting Algemeen Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Algemeen doel van deze wet is meedoen ongeacht leeftijd, ziekte of beperking. Zelfredzaamheid, eigen kracht en maatschappelijke participatie zijn hierbij de centrale uitgangspunten. Participatie van burgers zien we ook terug in artikel 11 Wmo. In dit artikel staat dat het college de inwoners van de gemeente actief moet betrekken bij het Wmo-beleid. Op basis van dit artikel dienen we invulling te geven aan een gestructureerde wijze om belanghebbenden en belangenorganisaties te betrekken bij de integrale beleidsvoorbereiding / vaststelling en evaluatie betreffende onderwerpen in relatie tot de Wmo. In Lingewaal is hier vorm aan gegeven door middel van de installatie van Wmo-raad Lingewaal. De doelen van de Wmo-raad zijn in de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2007 als volgt bepaald: de raad is betrokken bij het tot stand komen van het gemeentelijk beleid in de voorbereidendeen besluitvormende fase (waarbij het advies van de Wmo-raad wordt betrokken bij het voorbereidende traject dat leidt tot de uiteindelijke besluitvorming); de Wmo-raad behartigt bij het uitvoeren van de werkzaamheden de belangen van de gebruikers van de Wmo in algemene zin; de Wmo-raad besteedt in een integrale benadering aandacht aan de specifieke problematiek van onderscheidende doelgroepen; de Wmo-raad functioneert als netwerker en bruggenbouwer, gericht op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het cliëntenbelang; de Wmo-raad fungeert als klankbord voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden; de Wmo-raad adviseert gevraagd en ongevraagd over beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan de gemeente. Deze uitgangspunt zijn nog steeds van kracht. Artikelsgewijze toelichting Artikel 2 Het is de bedoeling dat advies wordt uitgebracht over beleidskwesties die te maken hebben met Wmo beleidsterreinen zoals wonen, welzijn en zorg. Individuele zaken en personen worden uitdrukkelijk niet besproken. Artikel 3, eerste lid De Wmo-raad bestaat uit maximaal 13 en minimaal 7 leden, waarbij het uitgangspunt is dat er sprake is van een brede vertegenwoordiging. Bij een brede vertegenwoordiging valt te denken aan: lichamelijk / zintuiglijke gehandicapten, chronisch zieken, ouderen, mensen met een verstandelijke handicap, jongeren, geestelijke gezondheidszorg, sociale minima, mantelzorgers, vrijwilligers, diaconieën van de kerken in Lingewaal, allochtonen en cliëntenraden van instellingen. In de Wmo-raad mogen geen vertegenwoordigers zitting nemen namens zorginstellingen, corporaties e.d., maar ook geen beroepskrachten van welzijnsstichtingen, vrijwilligerscentrales, etc. die onder het beleid van de gemeente vallen. Dit in verband met mogelijke belangenverstrengeling. Artikel 3, tweede lid De leden worden benoemd op persoonlijke titel, wat wil zeggen dat de leden niet vervangbaar zijn. De verordening kent geen plaatsvervangende leden. Artikel 3, vijfde lid De Wmo-raad stelt in samenspraak met de gemeente een functieprofiel op voor de functie van voorzitter. Werving vindt plaats via plaatsing van het functieprofiel op zowel de gemeentelijke website als die van de Wmo-raad. De gesprekken worden gevoerd door een afvaardiging van de Wmo-raad met ondersteuning van de 5

6 gemeente. Artikel 3, zevende lid Een combinatie van functies is binnen de Wmo-raad -met uitzondering van de voorzitter- mogelijk. Artikel 3, negende lid Een persoon die werkzaam is bij de gemeente Lingewaal kan vanwege mogelijke belangenverstrengeling geen lid zijn van de Wmo-raad. Leden van de gemeenteraad en raadscommissies kunnen dat ook niet, omdat ze dan 2 keer invloed kunnen uitoefenen binnen eenzelfde besluitvormingstraject, wat niet ten goede komt aan de zuiverheid van de uiteindelijke besluitvorming. Artikel 4 De leden van de Wmo-raad worden benoemd door het college en treden gelijktijdig na een zittingsperiode van 4 jaar af en zijn gelijk herbenoembaar. Tussentijds benoemde leden treden gelijktijdig met de andere leden af. Nieuwe leden worden benoemd op basis van een sollicitatiegesprek. Als tussentijds leden aftreden vindt benoeming, door het college, van nieuwe leden altijd plaats op voordracht van de Wmo-raad. De Wmo-raad Lingewaal bepaalt, voordat de vacature voor een nieuw lid wordt open gesteld, aan welke competenties het nieuwe lid dient te voldoen. Artikel 5 De Wmo legt de gemeente in artikel 11 de verplichting op om haar inwoners actief te betrekken bij het Wmo-beleid. In Lingewaal is besloten om een brede Wmo-raad in te stellen als officieel adviesorgaan. De Wmo-raad heeft de vrijheid om zich te laten voeden door de samenleving. De adviezen die de Wmo-raad uitbrengt betreffen onderwerpen als vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. Het is aan de Wmo-raad om invulling te geven aan de inhoudelijke voorbereiding van de adviezen en de opstelling van communicatie (brieven / flyers en dergelijke). Geen advies kan worden uitgebracht over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin kan worden geadviseerd over personeels- en organisatiebeleid van de gemeente Lingewaal. Het college van burgemeester en wethouders betrekt de adviezen, uitgebracht door de Wmo-raad, bij de besluitvorming. Artikel 6 De taken van de voorzitter worden bij diens afwezigheid overgenomen door de vicevoorzitter. Artikel 7 Lid twee. De gemeenteraad werkt met een jaarplanning waarvan een afschrift aan de Wmo-raad wordt verstrekt. Op deze wijze is zij er van op de hoogte wat er in de loop van het jaar aan de orde komt. Om de Wmo-raad in de gelegenheid te stellen invulling te geven aan haar adviesrol wordt de adviesaanvraag twee weken voor de vergadering van de Wmo-raad schriftelijk ingediend. De Wmo-raad brengt uiterlijk binnen vier weken na de vergadering waarin de adviesaanvraag is binnengekomen schriftelijk advies uit. Lid drie De beleidsambtenaar geeft bij aanvang van het beleidsvoorbereidende aan of en wanneer de Wmo-raad een rol heeft in het traject. De Wmo-raad wordt hierover geïnformeerd. Lid negen Dit lid handelt over die situaties dat de Wmo-raad niet in staat is binnen de gevraagde termijn advies uit te brengen. In dit lid is opgenomen dat zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maakt. Met de termijn "zo spoedig mogelijk" wordt bedoeld binnen twee weken na de vergadering waarbij de adviesaanvraag is binnengekomen. 6

7 Artikel 8 Lid vijf De vergadering van de Wmo-raad zijn, gelet op de aard van de stukken die ter advisering aan hen worden voorgelegd, niet openbaar. De Wmo-raad kan jaarlijks eenmaal een openbare vergadering uitschrijven waarbij vooraf met de gemeente wordt kortgesloten welke onderwerpen er worden geagendeerd. Artikel 9 De leden van de Wmo-raad ontvangen een vergoeding voor maximaal 11 vergaderingen per jaar. Deze vergoeding wordt op basis van een presentielijst betaalbaar gesteld. Vinden er meer dan 11 vergaderingen plaats dan staat hier geen vergoeding tegenover. Het college bepaald de hoogte de hoogte van deze vergoeding, waarbij het aan het college is om te bepalen welke maatstaven hiervoor worden gebruikt. Het toe te kennen werkbudget heeft naast de vergoeding voor de leden betrekking op meerdere aspecten. Artikel 10 De kosten van de ambtelijke ondersteuning komen voor rekening van de gemeente Lingewaal. Afhankelijk van de onderwerpen die door de Wmo-raad worden behandeld kan de betreffende beleidsambtenaar worden uitgenodigd voor een nadere toelichting. De Wmo-raad heeft de mogelijkheid om voor haar vergaderingen gebruik te maken van ruimte in het gemeentehuis. Gebruikmaking van deze ruimte is kosteloos. Artikel 11 Behoeft geen nadere toelichting. Artikel 12 Lid één Dit artikel heeft betrekking op het feit dat stukken die ter adviesaanvraag aan de Wmo-raad worden aangeboden nog niet zijn vastgesteld door het college en derhalve niet openbaar zijn. Lid twee Spreekt voor zich. 7

Verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017

Verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017 CVDR Officiële uitgave van Lingewaal. Nr. CVDR455678_1 28 januari 2019 Verordening Adviesraad sociaal domein Lingewaal 2017 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad

Verordening Wmo-raad Verordening Wmo-raad De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013, gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Regeling Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg

Regeling Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg No. 2007/JKNE/123168 Onderwerp: Regeling Adviesraad Wmo. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg; Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van de beleidsvorming en de uitvoering van de

Nadere informatie

Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013

Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR256723_2 3 juli 2018 Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013 Gemeenteblad 2013 Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016; CVDR Officiële uitgave van Neerijnen. Nr. CVDR600899_1 28 januari 2019 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels voor Adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad voor

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016

Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016 De raad van de gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016; Gelet op de Gemeentewet, artikel 149 en gelet op de cliënten- en burgerparticipatie

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 48012 21 april 2016 Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, Nr. 8/6-2 de raad van de gemeente Bellingwedde; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 april 2014, gelet op artikel 12 Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen

Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen Artikel 1 Algemene bepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning; b. Inwoner: de persoon woonachtig in

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn gelet op de verplichting tot burgerparticipatie in het kader van de artikel 1 1 en 1 2 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost

Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost Verordening WMO Adviesraad stadsdeel Oost De stadsdeelraad van het stadsdeel Oost; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 september 2013; Gelet op de verplichting tot burgerparticipatie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Gemeente Heemskerk 2016

Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Gemeente Heemskerk 2016 Verordening cliëntparticipatie Participatiewet Gemeente Heemskerk 2016 BIVO/2015/30210 *Z01CC7E5FBF* Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Doelstelling Artikel 3. Samenstelling

Nadere informatie

Jaar: 2009 Nummer: 65 Besluit: B&W 23 juni 2009 Gemeenteblad REGLEMENT CLIENTENPARTICIPATIE WSW HELMOND 2009

Jaar: 2009 Nummer: 65 Besluit: B&W 23 juni 2009 Gemeenteblad REGLEMENT CLIENTENPARTICIPATIE WSW HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 65 Besluit: B&W 23 juni 2009 Gemeenteblad REGLEMENT CLIENTENPARTICIPATIE WSW HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Collegevoorstel 0955672; Gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016

Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016 Verordening Adviesraad sociaal domein Baarle-Nassau 2016 De raad van de gemeente Baarle-Nassau; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Gelet artikel 108 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet;

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon; overwegende, dat de Wmo-adviesraad de regeling heeft besproken op 29 februari 2012 en goedgekeurd op 20 maart 2012; dat gestructureerde inspraak

Nadere informatie

Reglement Territoriaal Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)

Reglement Territoriaal Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) Reglement Territoriaal Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) Vastgesteld door B en W, d.d. 18-03-2014 NAAM EN INSTELLING Artikel 1 Onder de naam "Territoriaal Adviescommissie Wageningse Eng" (hierna ook

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad.

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad. CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR106303_1 25 oktober 2016 Verordening seniorenraad Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Gemeente de gemeente Wijchen College het college

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015

besluit vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wsw gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2015; Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 9 februari 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 31 Uitgifte: 20 april 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2016, nr. I16.010417, tot vaststelling van

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Regeling sociale raad gemeente Montferland 2018

Regeling sociale raad gemeente Montferland 2018 Regeling sociale raad gemeente Montferland 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Montferland Officiële naam regeling Regeling Sociale Raad gemeente Montferland

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

b e s l u i t: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Wsw-raad Nr: De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Wsw-raad Nr: De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 10-92 De raad van de gemeente Barneveld; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wswgeïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 18 november 2014, nr. ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 18 november 2014, nr. ; Gemeenteblad nr. 173, 11 december 2014 Nr. DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 18 november 2014, nr. ; gelet op het advies van de Cliëntenraad; gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; b e s l u i t: Raadsbesluit def De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer: ; gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet; b e s l u i t: vast

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet gemeente Kampen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

Verordening op de participatieraad

Verordening op de participatieraad pagina 1 van 5 Zoek regelingen op overheid.nl Amsterdam Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016

Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2015 Gepubliceerd als: Gemeenteblad Texel 2016 nr 17 datum 23-12-2015 Verordening Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Fryske Marren. Nr. 40535 5 april 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske Marren Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Fryske

Nadere informatie

Beleidsregels adviescommissies gemeente Voorschoten

Beleidsregels adviescommissies gemeente Voorschoten CVDR Officiële uitgave van Voorschoten. Nr. CVDR163506_1 13 april 2018 Beleidsregels adviescommissies gemeente Voorschoten Het college van burgemeester en wethouders Overwegende dat het wenselijk is regels

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal domein van de gemeenten Rheden en Rozendaal

Verordening Adviesraad Sociaal domein van de gemeenten Rheden en Rozendaal CVDR Officiële uitgave van Rheden. Nr. CVDR352188_2 5 september 2017 Verordening Adviesraad Sociaal domein van de gemeenten Rheden en Rozendaal De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening Wsw-raad. Wetstechnische informatie. Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 1. Geen. Gegevens van de regeling

Verordening Wsw-raad. Wetstechnische informatie. Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 1. Geen. Gegevens van de regeling Verordening Wsw-raad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-hertogenbosch Nr. 163559 5 juli 2019 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente s-hertogenbosch 2019 De gemeenteraad van s-hertogenbosch,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Datum collegevergadering : 6 februari 2018 Datum raadsvergadering: 28 maart Portefeuillehouder : de heer H. Brunen Volgnummer :

Datum collegevergadering : 6 februari 2018 Datum raadsvergadering: 28 maart Portefeuillehouder : de heer H. Brunen Volgnummer : *ZEAC98F288D* COMMISSIEVOORSTEL Datum collegevergadering : 6 februari 2018 Datum raadsvergadering: 28 maart 2018 Portefeuillehouder : de heer H. Brunen Volgnummer : Omschrijving bijlagen: adviezen Wmo/Wwb-raad,

Nadere informatie

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Jaargang: 2014 Nr.: 25 Datum: 19 december 2014 Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van Rozendaal de navolgende verordening vastgesteld onder gelijktijdige

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Fivelingo 2008 Verordening Cliëntenparticipatie Wsw De cliëntenparticipatie Wsw houdt zich bezig met het beleid ten aanzien van de Wsw. De gemeenteraden van de aan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Versie 28 mei 2015 Inhoud Artikel 1 Instelling/ instandhouding pag. 3 Artikel 2 Doel en reikwijdte pag. 3 Artikel 3 Belangenbehartiging pag.

Nadere informatie

wettelijke basis: bepalingen van Wet maatschappelijke ondersteuning, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

wettelijke basis: bepalingen van Wet maatschappelijke ondersteuning, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht CVDR Officiële uitgave van Haaksbergen. Nr. CVDR6845_1 20 juni 2017 Verordening Wmo-raad (4.18a) Onderwerp : Verordening Wmo-raad SamenvattingDeze verordening regelt de samenstelling en de werkwijze van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heemskerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017;

De raad van de gemeente Heemskerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017; Bekendmaking vaststelling beleid De raad van Heemskerk maakt bekend de Verordening participatie sociaal domein gemeente Heemskerk 2018 op 22 februari 2018 te hebben vastgesteld. De Verordening participatie

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Verordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van d.d. 27 mei 2008, nr 2008/5875: vindt het nodig dat er regels komen voor de manier waarop Wsw-geïndiceerden

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

De Raden van de Gemeenten Ameland,Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog

De Raden van de Gemeenten Ameland,Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog CVDR Officiële uitgave van Dantumadiel. Nr. CVDR337050_1 12 juni 2018 Cliëntenparticipatie Wsw De cliëntenparticipatie Wsw (Wsw-raad) houdt zich bezig met het gemeentelijke beleid ten aanzien van de Wsw.

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015

Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 125243 23 december 2015 Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015 De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie. Verordening cliëntenparticipatie WSW Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie WSW 2008 Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008 Wettelijke grondslag Wet sociale werkvoorziening,

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 2729

GEMEENTEBLAD. Nr. 2729 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leeuwarden. Nr. 2729 22 januari 2014 Huishoudelijk Reglement 2014 van de overlegvergadering van de Cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden en het college van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland 2015

Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland 2015 Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland 2015 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland, gevestigd te Hoorn; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught De gemeenteraad van de gemeente Vught, Gelezen het collegevoorstel van 11 juli 2017, Gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Beleidsregels adviescommissies gemeente Voorschoten 2018

Beleidsregels adviescommissies gemeente Voorschoten 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Voorschoten Nr. 74865 13 april 2018 Beleidsregels adviescommissies gemeente Voorschoten 2018 Het college van burgemeester en wethouders Overwegende dat de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Tiel De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016 nr. 3.C.1; gelet op artikel 47 van de

Nadere informatie