OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. WMO Gemeente-Woningcorporaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. WMO Gemeente-Woningcorporaties"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Overeenkomst 1 WMO Gemeente-Woningcorporaties

2 De ondergetekenden: 1. Gemeente Sittard-Geleen, gevestigd en kantoorhoudende Hub Dassenplein 3, 6131 LB te Sittard, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Zorg L.W. van Rijswijk, daartoe gemachtigd bij besluit van de burgemeester van Sittard-Geleen d.d. 29 juni 2010 en handelend ter uitvoering van het ter zake genomen besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 2010, hierna te noemen: de gemeente en 2. Stichting Woonmaatschappij ZO Wonen, 3. Woonpunt Westelijke Mijnstreek, 4. Woningstichting Obbicht & Papenhoven, 5. Woningstichting Limbricht, 6. Woningbeheer Born-Grevenbicht, 7. Wonen Heuvelsteden, hierna te noemen de verhuurders overwegende: 1. Dat op grond van artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: de Wmo ) de gemeente verplicht is voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te treffen ter compensatie van beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6, ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie. Dit met inachtneming van het gestelde in de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen (hierna: de vigerende verordening ) en het Besluit nadere regelen maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen (hierna: het Besluit ); 2. Dat de gemeente in dit verband voorzieningen verstrekt, waaronder woonvoorzieningen, ten behoeve van de in de gemeente woonachtige personen met beperkingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de Wmo, met inachtneming van de vigerende verordening en het Besluit, ter compensatie van beperkingen die deze personen ondervinden bij het voeren van een huishouden (het zogenoemde compensatiebeginsel); 3. Dat een van de vormen waarin woonvoorzieningen versterkt kunnen worden een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening betreft, die wordt verleend aan de eigenaar van de woonruimte, zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Wmo, artikel 1 sub m en artikel 14 van de vigerende verordening en artikel 12 van het Besluit;. 4. Dat tot de werkzaamheden van de verhuurders onder meer behoren het bouwen van woonruimten of het treffen van voorzieningen aan de woonruimten waarvan zij eigenaar zijn, opdat personen met beperkingen kunnen worden gehuisvest; 5. Dat de gemeente, gegeven het in sub 2 genoemde compensatiebeginsel, belang heeft bij een efficiënte en doelgerichte besteding van de financiële middelen; 6. Dat de verhuurders belang hebben bij een verantwoorde kwaliteit van de woningaanpassingen in en aan de woonruimten waarvan zij eigenaar zijn en dekking van de daarmee gepaard gaande exploitatierisico s; Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 2

3 7. Dat partijen erkennen dat personen met beperkingen bij de aanvraag, verstrekking en uitvoering van een woonvoorziening niet gebaat zijn bij omslachtige en langdurige procedures; 8. Dat partijen 1 in dat verband een duurzaam, praktisch en werkbaar kader wensen te ontwikkelen waarbinnen partijen samenwerken, mede in het belang van een goede huisvesting van personen met beperkingen; 9. Dat partijen daarom afspraken met betrekking tot woonvoorzieningen met elkaar wensen te maken, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Definities 1. Algemene voorziening: Een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid en een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt. 2. Beperkingen: Moeilijkheden die een persoon ervaart, waardoor maatschappelijke participatie wordt belemmerd. 3. Compensatiebeginsel: De in artikel 4 van de Wmo neergelegde algemene verplichting aan het gemeentebestuur om personen met geïndiceerde beperkingen op grond van ziekte of gebrek een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen door het treffen van voorzieningen, zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie. Het compensatiebeginsel wordt nader uitgewerkt en toegelicht in de vigerende verordening en het Besluit. 4. Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten: Een door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente vast te stellen eigen bijdrage, die bij respectievelijk de verstrekking van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van het Besluit van toepassing zijn. 5. Financiële tegemoetkoming: Een kostendekkende bijdrage in de kosten van een voorziening, met inachtneming van een eigen bijdrage of een eigen aandeel dat via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt verrekend. 6. Individuele voorziening: Een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt. 7. Maatschappelijke participatie: Normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten het voeren van een huishouden; het normale gebruik van de woning; het zich in en om de woning verplaatsen; het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersystemen; het ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven. 8. Persoon met beperkingen: Een persoon die ten gevolge van ziekte of beperking/handicap, inclusief chronische psychische en psychosociale problemen, aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden; bij het normale gebruik van de woning; bij het verplaatsen in en om de woning; bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel of bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden. 1 Onder partijen wordt verstaan de in de SWWM samenwerkende wooncorporaties en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen. Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 3

4 9. Primaat algemene voorzieningen: De in artikel 15 van de vigerende verordening neergelegde regel dat bij een aanvraag eerst wordt beoordeeld of een woonprobleem kan worden opgelost met een algemene voorziening. Een algemene woonvoorziening heeft voorrang bij het zoeken naar een oplossing voor een woonprobleem bij het normale gebruik van de woning. 10. Primaat van de verhuizing (verhuisbeding): De in artikel 17 van de vigerende verordening en artikel 16 van het Besluit neergelegde regel dat bij een aanvraag voor een woningaanpassing eerst wordt beoordeeld of verhuizing naar een andere woning een oplossing kan bieden. In feite betreft dit een uitwerking van de regel dat in beginsel wordt gekozen voor de goedkoopste adequate voorziening. Hieraan wordt een aantal voorwaarden gesteld die zijn beschreven in de toelichting bij artikel 16 van de vigerende verordening en artikel 16 van het Besluit en die nader worden uitgewerkt in gemeentelijke beleidsregels 11. Woningaanpassing: Een bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan de woonruimte. 12. Woonruimte: Zelfstandige woning, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, gelegen in de gemeente Sittard-Geleen. 13. Zelfredzaamheid: Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken. 14. Wet Dwangsom: De op 1 oktober 2009 in werking getreden Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan. 15. Indicatiestelling. Besluit van bevoegde en door de gemeente erkende instantie, waarin toewijzing van een woningaanpassing of zorgwoning aan huurder wordt bevestigd. Artikel 2 Afstemmen voorraad op behoeften 1. Partijen richten in goed overleg de woningvoorraad zo doelmatig mogelijk in naar de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen. 2. Op basis van een door de adviserende instantie gesteld primaat van de verhuizing zoals bedoeld in artikel 1 lid 10 van deze overeenkomst, spannen partijen zich in om binnen de bestaande woningvoorraad de goedkoopste adequate oplossing te realiseren. 3. De gemeente zal de verhuurders conform het bepaalde in artikel 11 van deze overeenkomst een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten van woonvoorzieningen om in de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen te voorzien. 4. De verhuurders geven daarbij aan waar en op welke wijze zo doelmatig mogelijk in de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen kan worden voorzien waarbij het gestelde in de indicatie leidend is.. Artikel 3 Individuele woonvoorzieningen in algemene ruimten 1. Het college van burgemeester en wethouders kan in zeer bijzondere gevallen de verhuurders op basis van gezamenlijk overleg en op basis van offertes een tegemoetkoming in de kosten verlenen voor het aanbrengen van deze woonvoorzieningen 2. Lid 1 is niet van toepassing als de verhuurder valt onder het Besluit Beheer Sociale Huursector en het woningen betreft die gebouwd zijn voor en/of als de doelgroep hebben: bewoners ouder dan 50 jaar dan wel bewoners die duurzaam verblijf en/of verzorging behoeven. Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 4

5 Artikel 4 Aanpasbaar bouwen De verhuurders onderzoeken bij nieuwe woningbouwprojecten in samenwerking met de gemeente vooraf of en in hoeverre het mogelijk is woonvoorzieningen te treffen die de geschiktheid van de betreffende woningen of complex(en) woningen voor personen met beperkingen als toekomstige bewoners vergroot. Artikel 5 Aanpasbaar verbouwen 1. Indien de verhuurders voornemens zijn een of meer woningen ten behoeve van personen met beperkingen te verbeteren, zullen de verhuurders vooraf onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is woonvoorzieningen te treffen die de geschiktheid van (een deel van of (een) complex(en) van) deze woningen voor personen met beperkingen als toekomstige bewoners vergroot. De verhuurders zullen op basis van het vooronderzoek in overleg treden met de gemeente en in een bepaald geval ook met de bewoners. 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de verhuurders op basis van het in het vorige lid bedoelde gezamenlijk overleg en op basis van de door verhuurders aangevraagde offertes in bijzondere gevallen een tegemoetkoming verlenen voor het aanbrengen van deze in het vorige lid bedoelde algemene woonvoorzieningen, waarbij in overleg een kostenverdeling wordt afgesproken. 3. Lid 2 is niet van toepassing als de verhuurder valt onder het Besluit Beheer Sociale Huursector en het woningen betreft die gebouwd zijn voor en/of als de doelgroep hebben: bewoners ouder dan 50 jaar dan wel bewoners die duurzaam verblijf en/of verzorging behoeven. Artikel 6 Kwaliteit van de woonvoorzieningen 1. De verhuurders zorgen ervoor dat de woonvoorzieningen waarvoor de gemeente aan de verhuurders een financiële tegemoetkoming verleent, van een goede kwaliteit zijn (hierbij wordt de productengids van de Technische Unie als leidraad genomen) 2. Bij het aanbrengen van de woningvoorzieningen zijn de bestaande kwaliteit zoals vastgesteld door verhuurders en toetsbaar in vergelijkbare woningen van het complex of de groep woningen waartoe de woning van de betreffende verhuurders behoort, en het karakter van de woning uitgangspunt. Artikel 7 Procedures 1. De gemeente stelt de door partijen te volgen procedures met betrekking tot het aanvragen, verlenen en uitvoeren van woonvoorzieningen op aan de hand van stroomschema s, in overleg met de verhuurders. 2. De door partijen te volgen procedures met betrekking tot enkelvoudige, standaard en complexe woningaanpassingen zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van deze overeenkomst. Deze bijlage maakt deel uit van deze overeenkomst. 3. De gemeente dient in het kader van de wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen binnen een termijn van 8 weken een besluit aan de aanvrager te doen toekomen. Om aan genoemde termijnen te kunnen voldoen spreken partijen af: 1. De verhuurders brengen de offerte voor een woningaanpassing uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na datum waarop het verzoek van de gemeente is ontvangen, uit. 2. De verhuurders informeren schriftelijk de gemeente (na 15 kalenderdagen) indien er sprake is van een dreigende termijnoverschrijding. Mocht de gemeente van Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 5

6 oordeel zijn dat er toch binnen de 30 dagen een offerte uitgebracht moet worden, dan zullen de verhuurders hieraan gehoor geven. 3. Termijnen van offerte aanvragen met een redelijke beslistermijn van meer dan 8 weken, worden in een termijninstructie schriftelijk vastgelegd door partijen. Deze ondertekende termijninstructie maakt onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst en is bindend voor partijen. Op schriftelijk verzoek van partijen kan de termijn instructie worden geëvalueerd. 4. De gemeente draagt zorg voor de opschortings- en verdagingstermijnen zoals bedoeld in de Wet dwangsom. 5. Aansprakelijkheid in verband met termijnoverschrijding van de Wet dwangsom. De verhuurders zijn zonder ingebrekestelling dan wel verzuim, aansprakelijk voor overschrijding van de in lid 2 genoemde termijnen. 6. Dwangsom op basis van de Wet dwangsom. Vanwege de (verwijtbare) termijnoverschrijding, als gevolg van het niet of niet tijdig uitbrengen van een offerte van de verhuurders, het in gebreke stellen door de klant en een verbeurde dwangsom is de hoogte van de aansprakelijkheid gelijk aan het bedrag van de dwangsom dat de gemeente betaalt aan de aanvrager Artikel 8 Overzicht woningaanbod 1. Ten behoeve van een actueel en transparant overzicht van de aangepaste woningen per dorpskern voor personen met beperkingen wordt een webbased registratiesysteem opgezet. De gemeente Sittard-Geleen is het centrale punt voor de registratie en beheert het registratiesysteem. 2. Partijen werken mee aan de ontwikkeling van het in het vorige lid bedoelde overzicht, tevens een webapplicatie die, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor partijen toegankelijk is. De gemeente Sittard-Geleen beheert de webapplicatie. De verhuurders registreren de aangepaste woningen zoals bedoeld in lid 1. 4 Partijen stellen de noodzakelijke procedures op om het in lid 1 bedoelde overzicht actueel te houden. 5 Alle aangepaste woningen met aanpassingen ter waarde van 5.000,- of meer worden in het registratiesysteem opgenomen. 6 Bij de start van het registratiesysteem worden in eerste aanleg de woningen die vanaf dat moment worden aangepast opgenomen. In een later stadium worden ook alle woningen opgenomen die aan het gestelde in lid 5 voldoen. Artikel 9 Woningtoewijzing 1. De verhuurders zorgen ervoor dat de aangepaste woningen die ingevolge artikel 8 in het registratiesysteem zijn opgenomen een minimaal aangepaste waarde van 5000,- hebben. 2. De verhuurders geven het vrijkomen van een woning als bedoeld in artikel 8 aan in het registratiesysteem. 3. Bij een tweede weigering door de kandidaat-huurder van een aan hem / haar toegewezen woning die qua ligging en type woningaanpassing passend is, vervalt de door het indicerend orgaan vastgestelde urgentie met dien verstande, dat de gemeentelijke compensatieverplichting wordt gehandhaafd. Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 6

7 Artikel 10 Verhuisbeding 1. Bij de verhuur van woningen aan personen met een beperking, waarvoor de kosten van de woningaanpassing ,= of meer bedragen en op grond van het Besluit een financiële tegemoetkoming van ,= of meer aan de verhuurders zijn verleend, komen de verhuurders met de nieuwe bewoner(s) een verhuisbeding overeen voor het geval zich omstandigheden voordoen waardoor de band tussen de persoon met beperkingen en de aangepaste woning wordt verbroken. 2. De verhuurders beroepen zich op het in het eerste lid bedoelde beding indien een nieuwe persoon met beperkingen als bewoner voor de woning beschikbaar is en de zittende bewoner binnen uiterlijk één jaar passende vervangende woonruimte kan worden aangeboden. 3. De gemeente zal de vertrekkende bewoner een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten verstrekken, tot de hoogte van een verhuiskostenvergoeding. 4. Bij dit artikel wordt artikel lid 3 sub b van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen. Artikel 11 Kosten woonvoorzieningen 1. De gemeente zal de verhuurders op grond van een positieve beschikking een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening verstrekken conform het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 27 van de vigerende verordening en artikelen 11 tot en met 20 van het Besluit. 2. De in het vorige lid bedoelde kosten die voor een financiële tegemoetkoming aan de verhuurders in aanmerking komen en die in de volgende artikelen nader worden uitgewerkt, zijn in ieder geval: a. Kosten woningaanpassingen; b. Kosten onderhoud, keuring en reparatie; c. Kosten verwijdering en herstel; d. Kosten huurderving. 3. Naast de in lid 2 genoemde kosten die voor een financiële tegemoetkoming aan de verhuurders in aanmerking komen, komen ook de volgende kosten voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking: a. Kosten woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard (zogenaamde niet aard en nagelvaste voorzieningen); b. Kosten voor registratie en opslag van woonvoorzieningen bestemd voor hergebruik. Artikel 12 Kosten woningaanpassingen Voor de door de gemeente aan de verhuurders op grond van artikel 14 te vergoeden kosten van woningaanpassingen komen in ieder geval in aanmerking: a. De aanneemsom inclusief BTW, waaronder begrepen de loon- en materiaalkosten, voor het treffen van de woonvoorziening; b. Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het bouwvergunningspichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de DNR De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidieverstrekking van deze kosten. c. De leges voor zover betrekking hebbend op het treffen van de woonvoorziening; Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 7

8 d. De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting (BTW) met betrekking tot de woonvoorziening; e. Renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betalingen aan derden, voordat de bijdrage aan de verhuurders is uitbetaald, voor zover het renteverlies verband houdt met het treffen van de woonvoorziening; f. De prijs van de bouwrijpe grond, indien niet binnen de oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden, gemaximeerd conform het bepaalde in het Bouwbesluit; g. De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden; h. De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het uitvoeren van de woonvoorziening, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zullen de verhuurders vooraf met de gemeente overleggen; i. De kosten van (her)aansluiting van de woonruimte waarvoor een woonvoorziening is getroffen, op de openbare nutsvoorzieningen; j. De administratiekosten voor een procedure vallend onder de procedure B en C zoals genoemd in Bijlage 1 van deze overeenkomst. Artikel 13 Kosten onderhoud, keuring en reparatie De gemeente verleent, indien van toepassing, aan de verhuurders een financiële tegemoetkoming voor de kosten van keuring, onderhoud en reparatie met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de vigerende verordening en artikel 20 van het Besluit. Artikel 14 Kosten verwijdering en herstel 1. Woonvoorzieningen waarvoor de gemeente aan de verhuurders een financiële tegemoetkoming heeft verstrekt, kunnen door de verhuurders slechts met toestemming van de gemeente uit de woning worden verwijderd. 2. De gemeente hanteert bij de beoordeling van het verzoek om verwijdering van een woonvoorziening en herstel van de woning het criterium dat, indien de woonvoorziening het woongenot van de nieuwe huurder schaadt, de woonvoorziening verwijderd dient te worden. De woning zal ten aanzien van de verwijderde woonvoorziening hersteld worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. De gemeente voert hiertoe vooraf overleg met de verhuurders. 3. In geval van toestemming tot verwijdering van de woonvoorziening en herstel van de woning, verleent de gemeente een financiële tegemoetkoming aan de verhuurders van de werkelijke kosten tot een maximum bedrag van 500,=. 4. De in het vorige lid genoemde financiële tegemoetkoming is van toepassing indien de aangepaste woning langer dan zes maanden leegstaat, tenzij bekend is dat binnen een periode van drie maanden na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn een persoon met beperkingen in aanmerking komt voor de woning. Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 8

9 Artikel 15 Hergebruik en opslag 1. Partijen streven naar hergebruik van verwijderde woonvoorzieningen. 2. Partijen maken nadere afspraken over de inrichting van de opslag en de registratie van voor hergebruik beschikbare woonvoorzieningen. Artikel 16 Kosten huurderving 1. In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woning waarvoor de gemeente aan de verhuurders een financiële tegemoetkoming heeft verstrekt, zal de gemeente de verhuurders een vergoeding verlenen in verband met de derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal zes maanden zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 van de vigerende verordening. De woningcorporatie heeft 1 maand respijt nodig om een geschikte kandidaat te vinden voor de leegstaande woning. Mocht na 5 maanden geen melding van de gemeente komen dan zal de woning worden vrijgegeven voor de markt. 2. De hoogte van de financiële tegemoetkoming zoals bedoeld in het vorige lid, wordt berekend op basis van de brutohuur van de woonruimte die aan de laatste bewoner in rekening is gebracht. 3. Bij de berekening van de brutohuur zoals bedoeld in het vorige lid, wordt uitgegaan van de huur die aan de laatste bewoner in rekening is gebracht inclusief de servicekosten, vermeerderd met de jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli indien 1 juli valt in de periode van leegstand. Artikel 17 Vaststelling en betaling financiële tegemoetkoming 1. De gemeente stelt de in deze overeenkomst bedoelde financiële tegemoetkoming vast conform het bepaalde in de vigerende verordening en het Besluit. 2. De gemeente keert de financiële tegemoetkoming uiterlijk een maand nadat de gereedmelding van de woonvoorziening door de verhuurders heeft plaatsgevonden, op basis van facturatie door verhuurders aan gemeente, aan de verhuurders uit. 3. De werkzaamheden van de verhuurders worden per aanvraag woningaanpassing gefactureerd, waarbij de gemeente een verbeurde dwangsom zoals bedoeld in artikel 7 verrekent en in mindering brengt op de factuur. 4. De gemeente is gerechtigd de in deze overeenkomst genoemde bedragen te indexeren conform het bepaalde in artikel 49 van de vigerende verordening. Artikel 18 Afschrijving van woonvoorzieningen 1. De afschrijvingstermijn van woonvoorzieningen is gebaseerd op de aard en de kwaliteit van de woonvoorzieningen, met dien verstande dat de aan te houden periode nooit langer kan zijn dan de economische afschrijvingstermijn of de vervangingstermijn van de woonvoorziening. 2. Als afschrijvingstermijn wordt gerekend in jaren waarbij de deze is gerelateerd aan de in bijlage 2B genoemde termijnen per voorziening. 3. Na instemming van de verhuurders kan de gemeente, met inachtneming van het gestelde in het eerste lid, afwijken van de in het tweede lid genoemde afschrijvingstermijnen. Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 9

10 Artikel 19 Looptijd 1. Deze overeenkomst treedt na ondertekening door partijen in werking op 1 januari 2010, onder intrekking van het convenant WVG uit 1995, en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij opzegging door een van of meerdere partijen conform het bepaalde in artikel Eenmaal per twee jaren wordt deze overeenkomst door partijen geëvalueerd en zo nodig aangepast. 3. Partijen zullen op kwartaalbasis overleg hebben over de uitvoeringsregelingen zoals genoemd in deze overeenkomst en zullen contactpersonen aanwijzen. Artikel 20 Wijziging overeenkomst 1. Iedere partij kan om wijziging van het in de overeenkomst bepaalde verzoeken in het geval dat de inhoud van de Wmo en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving ten aanzien van het onderdeel woonvoorzieningen in belangrijke mate gewijzigd wordt. 2. Indien de op het bepaalde in deze overeenkomst van toepassing zijnde wet- en regelgeving op relevante onderdelen wordt gewijzigd c.q. wordt vervangen door een andere regeling, zullen partijen in overleg zo nodig het overeenkomst wijzigen met wederzijds goedvinden. Artikel 21 Beëindiging van het overeenkomst Elke partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk opzeggen. Artikel 22 Hardheidsclausule Van het gestelde in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 kan worden afgeweken, indien toepassing van deze artikelen anders tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 23 Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Sittard-Geleen/ wooncorporaties 1. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Sittard-Geleen. Voor de technische uitvoering van de aanpassingen gelden de inkoopvoorwaarden van de woningcorporaties. 2. In geval van strijdigheid tussen voorwaarden van de gemeente en derden zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente van toepassing. 3. De bepalingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, waarmee ondergetekenden verklaren volledig bekend te zijn, worden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst en zijn voor ondergetekenden bindend, behoudens voor zover in onderhavige overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing ervan ten aanzien van het verhuurde niet mogelijk is. Artikel 24 Indexering Jaarlijks zullen de kosten, zoals genoemd in de bijlage 2, worden geïndexeerd op grond van het vigerende artikel in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 10

11 Artikel 25 Geschillenregeling 1. Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om geschillen in der minne te regelen, alvorens zich tot de rechter te wenden. 2. Komen partijen er onderling niet uit dan zullen zij met behulp van een onafhankelijke mediator komen tot een oplossing van het geschil. Wanneer men tot overeenstemming komt dan wordt dat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die partijen vervolgens dienen na te leven. 3. Indien met behulp van een mediator niet tot een vaststellingsovereenkomst kan worden gekomen door partijen worden geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in Maastricht. Artikel 26 Slotbepaling Indien enige bepaling in deze overeenkomst nietig is of wordt verklaard, blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Aldus overeengekomen en ondertekend te Sittard-Geleen op 1 september 2010 L.W van Rijswijk, Wethouder Zorg Stichting Woonmaatschappij ZO Wonen Woonpunt Westelijke Mijnstreek Woningstichting Obbicht & Papenhoven Woningstichting Limbricht Stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht Stichting Wonen Limburg (zijnde Wonen Heuvelsteden te Heerlen) Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 11

12 Bijlage 1 Procedure met betrekking tot woningaanpassingen In kader van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor woonvoorzieningen voor personen met beperkingen, die woonachtig zijn binnen de gemeente. Het beleid is door de gemeente vastgelegd in de vigerende verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sittard-Geleen en het Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Sittard-Geleen. De woningaanpassingen kunnen onderverdeeld worden in: A. eenvoudige woningaanpassingen, B. standaard woningaanpassingen C. complexe woningaanpassingen. Voor deze drie categorieën gelden aparte procedures, die hierna beschreven worden. Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 12

13 A. De (gecombineerde) enkelvoudige woningaanpassingen: Als een aanvraag wordt ingediend voor een woningaanpassing kan dit via een directe/verkorte procedure afgehandeld worden mits alle benodigde informatie voorhanden is. De verhuurder hoeft geen offerte aan de gemeente ter goedkeuring voor te leggen, mits de totaalkosten van de enkelvoudige of de gecombineerde enkelvoudige producten voldoen aan het prijzenboek zoals vermeld in bijlage 2 van deze overeenkomst. De verhuurder voert de woningaanpassing uit in overleg tussen de huurder en de door de verhuurder aangewezen en/of gecontracteerde aannemer/installateur. De gemeente ontvangt een gereedmelding in de vorm van een faktuur nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor de beoordeling van het concept (gecombineerde) enkelvoudige woningaanpassingen wordt uitgegaan van de, in artikel 12 lid 1 en 3 van het Besluit Nadere Regelen, genoemde lijst van genormeerde woningaanpassingen (Bijlage 2A, 2B en 2C opgenomen prijslijst woningaanpassingen). Woningaanpassing Gecombineerde aanvraag van enkelvoudige voorzieningen die op basis van de enkelvoudige voorzieningenlijst minder kosten van 2.000,= Aanvraag/ Opdrachtverstrekking Gemeente Procedure Directe/verkorte Verwijderen van dorpels Gemeente Directe/verkorte Opdrachtverstrekking Aanbrengen wandbeugels (toilet, douche) Gemeente Directe/verkorte Aanbrengen trapleuning Gemeente Directe/verkorte Aanbrengen douchezitje Gemeente Directe/verkorte Aanpassen wastafel hoogte Gemeente Directe/verkorte Oplaadpunt scootmobiel (niet zijnde stalling) Gemeente Directe/verkorte Aanbrengen oprijplaten (scheggen) bij dorpels en opritten (tbv. rolstoelrollater-scootmobiel) Vervangen van verstrekkingen van onvoldoende kwaliteit Gemeente Op basis van toetsing door verhuurders Directe/verkorte Op basis van bestaande beschikking Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 13

14 B. De (gecombineerde) standaard woningaanpassingen: Als een woningvoorziening wordt aangevraagd die wordt genoemd in onderstaande lijst of een combinatie van enkelvoudige producten uit deze lijst, en het totaalbedrag is hoger dan 2.000,=, maar lager dan 10,000,=, dan geldt de volgende procedure. Na binnenkomst van aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld of het primaat van de verhuizing beoordeeld dient te worden conform artikel 17 van de vigerende verordening en eventuele beleidsregels. Na het op te stellen programma van eisen kan gebruik gemaakt worden van de genormeerde prijslijst woningaanpassingen (Bijlage 2) dan wel dient er, binnen maximaal 30 werkdagen, één offerte ter beoordeling voorgelegd te worden aan de gemeente. Voorafgaand aan het aanleveren van de offerte vindt er zo nodig toetsing plaats van de (technische) haalbaarheid door de Technische Dienst van de verhuurders en overleg met de ter zake deskundige Bouwadviseur. Op basis van de offerte wordt in de beschikking door de gemeente vastgelegd dat de woningaanpassing de goedkoopst adequate oplossing is. Voor de beoordeling van het concept (gecombineerde) woningaanpassing wordt uitgegaan van de, in artikel 12 lid 1 en 3 van het Besluit Nadere Regelen, genoemde lijst van genormeerde woningaanpassingen (Bijlage 2A, B en C opgenomen prijslijst woningaanpassingen). Indien het primaat van de verhuizing is vastgesteld en er sprake is van een verhuisadvies komt de aanvrager (de persoon met beperkingen) in aanmerking voor verhuiskostenvergoeding. Woningaanpassing Gecombineerde aanvraag van enkelvoudige voorzieningen die op basis van de standaardvoorzieningenlijst meer kosten dan 5000 euro Gecombineerde aanvraag enkelvoudige voorzieningen met een rolstoelvoorziening/ scootmobiel Stalling voor scootmobiel Aanvraag/ Opdracht Gemeente Gemeente Procedure Opdrachtverstrekking Standaard Standaard Plaatsen traplift Gemeente Standaard Plaatsen railliften in plafond tillift Gemeente Standaard Kleine woningaanpassing Gemeente Standaard kosten minder dan ,=. (natte cel, uitraasruimte, keuken, verbreden deurkozijnen) Aanpassing toegang tot woning Gemeente Standaard Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 14

15 C. De complexe woningaanpassingen: Alle woningaanpassingen waarbij het bedrag van ,= overschreden wordt. Na binnenkomst van aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld of het primaat van de verhuizing beoordeeld dient te worden conform artikel 17 van de vigerende verordening en eventuele beleidsregels. Na het op te stellen programma van eisen dienen er, binnen maximaal 30 werkdagen, minimaal twee offertes ter beoordeling voorgelegd te worden aan de gemeente. Voorafgaand aan het aanleveren van de offertes vindt er zo nodig toetsing plaats van de (technische) haalbaarheid door de Technische Dienst van de verhuurders en overleg met de ter zake deskundige Bouwadviseur. Op basis van deze offertes wordt in een collegebesluit vastgelegd eventueel aanpassing van de nieuwe woning de goedkoopste adequate oplossing is. Indien het primaat van de verhuizing wordt gesteld en er sprake is van een verhuisadvies komt de persoon met beperkingen (de aanvrager) in aanmerking voor verhuiskostenvergoeding zoals bedoeld in de vigerende verordening en het Besluit. Woningaanpassing Woningaanpassingen kosten meer dan ,= (natte cel, uitraasruimte, keuken, verbreden deurkozijnen) Aanbouwkosten meer dan ,= (natte cel, uitraasruimte, keuken, slaapvertrek) Aanpassing toegang tot woning kost meer dan ,= Aanvraag/ Opdracht Gemeente Gemeente Gemeente Procedure Uitgebreide Uitgebreide Uitgebreide Opdrachtverstrekking Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 15

16 Bijlage 2 Prijslijsten woningaanpassingen Bijlage 2A Maximale normbedragen (incl. BTW) per 1 januari 2010 bij woningsanering. Prijs Per Bedragen incl. BTW Vloerbedekking vinyl 41,00 Meter [4 meter breed] Jaloezieën 15,00 Meter [1,75 meter hoog] Bijlage 2B bij Maximale normbedragen per 1 januari 2010 bij woningaanpassingen (incl. BTW en opslagkosten) Rubriek Omschrijving voorziening Afschrijvingstermijn Normbedrag 2010 Eenheden 1. Rolstoeltoegankelijkheid 1.01 Verwijderen dorpel buitendeur 20 jaar 280,00 /st 1.02 Verwijderen dorpel binnendeur 20 jaar 187,00 /st 1.03 Verbreden buitendeur 20 jaar 3400,00 /st Verbreden binnendeur nastelkozijn 20 jaar 970,00 /st Verbreden binnendeur inmetselkozijn 20 jaar 2000,00 /st 1.05 Beschermingsprofiel kozijn 20 jaar 240,00 /st 1.06 Schopplaat tegen deur 20 jaar 150,00 /st Verhoging toegangspad 20 jaar 150,00 /m Verhoging+verbreden toegangspad 20 jaar 140,00 /m Hellingbaan buiten staal recht 15 jaar 810,00 /m Hellingbaan buiten staal met bordes 15 jaar 790,00 /m Hellingbaan buiten traditioneel recht 15 jaar 970,00 /m Hellingbaan buiten traditioneel met bordes 15 jaar 970,00 /m Vlonder bij toegangsdeur 7 jaar 540,00 /m Vlinderbrugje voor binnendrempel 7 jaar 400,00 /st 1.11 Vlonder balkon 15 jaar 540,00 /m Aanbouw nieuwe entree woning 20 jaar 3700,00 /m2 1.3 Scootmobielstalling (herplaatsbaar) 20 jaar 4400,00 st Plaatsen scootmobielstalling 20 jaar offerte Scootmobielsafe 20 jaar 3400,00 St Plaatsen Scootmobielsafe 20 jaar offerte 2. Sanitair Douchevloer op afschot [antislip norm R11] 20 jaar 470,00 /m a Slidex tot 5 m2 6 jaar 600,00 /st b Slidex tot 10m2 6 jaar 690,00 /st Verlaagde douchebak 50mm 12 jaar 900,00 /st 2.02a Vervangen wandtegels 20 jaar 229,00 /m2 2.02b Vervangen vloertegels 20 jaar 331,00 /m Wandbeugel 700mm 8 jaar 100,00 /st Wandbeugel 800mm 8 jaar 103,00 /st Wandbeugel 900mm 8 jaar 106,00 /st Contraplaat tbv wandbeugel 8 jaar 16,00 /st Opklapbare toiletbeugel 600mm 8 jaar 278,00 /st Opklapbare toiletbeugel 830mm 8 jaar 288,00 /st Opklapbare toiletbeugel 8 jaar 830mm+toiletrolhouder 296,00 /st Beugel opklapbaar met statief 600mm 8 jaar 388,00 /st Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 16

17 Beugel opklapbaar met statief 830mm 8 jaar 404,00 /st Beugel opklapbaar met statief 830mm + 8 jaar toiletrolhouder 411,00 /st Douchezit opklapbaar wandmontage 8 jaar 340,00 /st Douchezit opklapbaar wandmontage + 8 jaar armleuning 448,00 /st Contraplaat tbv douchezit 8 jaar 51,00 /st Hulppootset tbv douchezit 8 jaar 112,00 /st 2.10 Rolstoelspiegel bij wastafel 10 jaar 228,00 /st 2.11 Stoma-wastafel 10 jaar 2875,00 /st Wastafel onderrijdbaar 10 jaar 825,00 /st Wastafelmodule, verstelbaar 10 jaar 1542,00 /st 2.20 Demonteren fonteintje Nvt 111,00 /st 2.21 Ergonomisch plaatsen kraan Nvt 210,00 /st 3. Keuken Keuken onderrijdbaar 10 jaar 5700,00 /st Hoekkeuken onderrijdbaar 10 jaar 9000,00 /st Keuken onderrijdbaar en verstelbaar 10 jaar ,00 /st 3.03 Aanpassen keuken tbv onderrijdbaarheid 10 jaar [losse onderkasten] 3500,00 /st 3.04 Aanpassen keuken tbv onderrijdbaarheid 10 jaar [met onderblok 3900,00 /st 3.05 Verplaatsen keukenkast 10 jaar 60,00 /st 4. Verticaal verplaatsen Stoeltraplift tbv rechte steektrap 12 jaar Offerte /st Stoeltraplift tbv trap met kwart 12 jaar Offerte /st a Stoeltraplift tbv trap met dubbele kwart 1 jaar Offerte /st Smetplank verwijderen 10 jaar 50,00 /m Wand op verdieping verplaatsen 15 jaar 373,00 /m Bouwkundige aanpassing traplift 15 jaar 3222,00 /st 4.02 Aanbrengen extra trapleuning 10 jaar 96,00 /m1 5. Deuropenersystemen 5.01 Deurautomaat op buitendeur 10 jaar 3433,00 /st 5.02 Automaat op buitendeur met intercom 10 jaar 4100,00 /st 5.03 Deurautomaat voor grote belasting 10 jaar 4000,00 /st 5.04 Binnendeurautomaat 10 jaar 2900,00 /st 5.05 Schuifdeur met automaat 10 jaar 5800,00 /st 5.06 Wand opdikken boven kozijn 10 jaar 240,00 /st 5.07 Intercom + elektrische 10 jaar voordeurontgrendeling 1713,00 /st 5.08 Garagedeuropener 10 jaar 614,00 /st 5.09 Plaatsen schuifdeur met lange hendel 10 jaar 1137,00 /st 6. Diversen 6.01 Aanleg wandcontactdoos 15 jaar 222,00 /st 6.02 Aanleg wandcontactdoos buiten 10m1 15 jaar 780,00 /st 6.05 L-vormige beugel [Linido LI ] Nvt 174,00 /st 6.10 Trapspilbeugel Links/rechts Nvt 195,00 /st 6.20 Demonteren en herplaatsen toilet 15 jaar 42,00 /st 6.21 Demonteren en herplaatsen wastafel 15 jaar 42,00 /st 7. Sanitaire roerende goederen 7.01 Douchezit kruk met armsteunen Nvt 232,00 /st 7.02 Badzitje zonder rugleuning Nvt 93,00 /st 7.03 Badzitje met rugleuning Nvt 134,00 /st 7.04 Douche-toilet stoel/zitje zelfbeweger Nvt 1371,00 /st 7.05 Toiletverhoger met armsteunen Nvt 402,00 /st 7.10 Badliftzitje 10 jaar 1753,00 /st Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 17

18 8 Drempel/dorpel/ballustrade/vlonder modulair van Q-netics 8.01 Vlak NV 10 jaar 211,00 /m Helling+vlak NHV 10 jaar 217,00 /m Helling+vlak+helling NHVH 10 jaar 226,00 /m Helling NH 10 jaar 232,00 /m Galerijverhoging noppenplaat BV 10 jaar 211,00 /m Roosteroprit vlak RV 10 jaar 217,00 /m Roosteroprit helling RH 10 jaar 242,00 /m Roosteroprit aanloopprofiel RA 10 jaar 68,00 /m Ballustradeverhoging aluminium BAL 10 jaar 75,00 /m Ballustradeklem KLE 10 jaar 18,00 /st 8.11 Ballustrade aluminium 0-1m HEK1 10 jaar 294,00 /m Ballustrade aluminium >1m HEK2 10 jaar 234,00 /m1 8.13a Schegplaat SP20/30/40 10 jaar 60,00 /st 8.13b Schegplaat SP50/60/XX 10 jaar 118,00 /st 8.20a Dorpelvervanging 10x100cm DV10 10 jaar 32,00 /st 8.20b Dorpelvervanging 13x100cm DV13 10 jaar 36,00 /st 8.20c Dorpelvervanging 16x100cm DV16 10 jaar `40,00 /st 8.20d Montage dorpelvervanging Nvt 42,00 /st 8.30 Schoprand SR 10 jaar 44,00 /m Deur inkorten DI 10 jaar 72,00 /st 8.40 Tussenstap trap TS 10 jaar 111,00 /st Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 18

19 Bijlage 2C Prijslijst (incl BTW) voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie liftinstallaties Alleen de werkelijk gemaakte kosten van keuring, onderhoud [met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen] en reparatie [niet gebonden aan een maximum] aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming: a. Stoelliften b. Rolstoel- of sta-plateauliften c. Woonhuisliften d. Hefplateauliften e. Balansliften f. De mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel g. Elektromagnetische opening- en sluitmechanisme van deuren h. Personentilliften De maximale vergoeding van de kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in de woning en\of trappenhuizen bedraagt: Keuringen Onderhoud Soort lift Frequentie Kosten incl Frequentie Kosten incl. BTW BTW Stoellift 1x per 4 jaar 216,20 1x per jaar 443,30 Rolstoelplateaulift 1x per 4 jaar 263,40 1x per jaar 443,30 woonhuislift 1x per jaar 263,40 2x per jaar 886,60 Hefplateaulift 1x per jaar 267,20 2x per jaar 886,60 Balanslift * 1x per jaar 76,50 1x per jaar 443,30 (bron : liftinstituut) Balansliften worden niet meer nieuw gemaakt. Bestaande balansliften kunnen nog wel gekeurd en onderhouden worden. Het liftinstituut berekent de kosten voor periodieke keuring van de balansliften op grond van een uurtarief van 76,50 Maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven: 50% voor installaties geplaatst buiten de woning 50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen 50% voor installaties, uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en\of afrijdbeveiliging respectievelijk elektrisch wegklapbare raildelen. Reparatie: De werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking, mits gedeclareerd binnen 12 maanden na betaling. Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 19

20 Bijlage 3 Termijninstructie bij opvragen offertes. 1. In artikel 7 lid 3 van deze overeenkomst is geregeld dat de verhuurder binnen 20 kalenderdagen een offerte zal leveren op basis van het door de gemeente aangereikte pakket van eisen van een woningaanpassing. 2. In artikel 7 lid 3 onder 2 en 3 is geregeld, dat de in artikel 7 lid 3 onder 1 genoemde leveringstermijn van een offerte, kan worden verlengd na een melding door de verhuurder aan de gemeente. 3. De gemeente zal op basis van onderstaand schema een verlengde leveringstermijn van de offerte vaststellen en dit aan cliënt en verhuurder melden. Soort aanpassing Verlenging termijn (gecombineerde) enkelvoudige kleine woning- n.v.t. aanpassing < 1.500,00 geen offerte aanvraag; directe door de gemeente op basis van de prijslijst in deze overeenkomst. (Procedure A) De (gecombineerde) standaard woningaanpassingen n.v.t > 1.500,00 en < ,00 Standaard (Procedure b) Standaard termijn 20 kalenderdagen. Hierbij kan een uitzondering gemaakt worden voor: - aanpassingen waarvoor een (bouw)vergunning Maximaal 20 kalenderdagen noodzakelijk is. - aanpassingen waarvoor offertes van derden Maximaal 10 kalenderdagen geleverd dienen te worden - aanpassingen waarvoor inschakeling van een Maximaal 10 kalenderdagen architect noodzakelijk is - aanpassingen waarvoor inschakeling van een Maximaal 10 kalenderdagen constructeur noodzakelijk is De complexe woningaanpassingen (Procedure C) Maximaal 30 kalenderdagen Boven een bedrag van ,00 Hierbij gaat het om aanpassingen waarvoor te allen tijde inschakeling van een architect en constructeur noodzakelijk is en waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is. Het gaat in deze gevallen om b.v. een aanbouw, plaatsing van een woonunit, ingrijpende bouwtechnische aanpassing in de woning Defintieve versie overeenkomst WMO Gemeente Sittard-Geleen en woningcorporaties 20

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen;

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; - dat introductie van de alfacheque leidt

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 32 Besluit : B & W 9 mei 2006 BELEIDSREGELS WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Recht op WVG-voorzieningen 01.02-001 - Hardheidsclausule

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie