CONVENANT. Wet Maatschappelijke ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONVENANT. Wet Maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 20

2 CONVENANT Wet Maatschappelijke ondersteuning De ondergetekenden: 1. Gemeente Gulpen-Wittem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder, de heer P. Franssen, hierna te noemen de gemeente, en 2. Woningstichting Gulpen, gevestigd te Gulpen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder, de heer J.H.M. Kostons, 3. Stichting Woonpunt Maastricht en Mergelland, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur-bestuurder, mevrouw M.L.H. Depondt-Olivers, 4. Woningstichting Wittem, gevestigd te Wittem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer E.A. Peeters, 5. Woningstichting Maasvallei, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, partijen 2, 3, 4 en 5, hierna ieder afzonderlijk te noemen: de verhuurder en tezamen: de verhuurders, partijen 1 tot en met 5 hierna ieder afzonderlijk te noemen: de partij en tezamen: de partijen, overwegende: 1. Dat op grond van artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: de Wmo ) de gemeente verplicht is voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te treffen ter compensatie van beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6, ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie. Dit met inachtneming van het gestelde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gulpen-Wittem (hierna: de Verordening ) en het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gulpen-Wittem (hierna: het Besluit ) 2. Dat de gemeente in dit verband voorzieningen verstrekt, waaronder woonvoorzieningen, ten behoeve van de in de gemeente woonachtige personen met beperkingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de Wmo, met inachtneming van de Verordening en het Besluit, (het zogenoemde compensatiebeginsel); Pagina 2 van 20

3 3. Dat deze woonvoorzieningen een bijdrage leveren aan het te bereiken resultaat wonen in een geschikt huis en zich verplaatsen in en om de woning, zoals opgenomen in resp. artikel 10 en artikel 14 van de Verordening. 4. Dat een van de vormen waarin woonvoorzieningen versterkt kunnen worden een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening betreft, die wordt verleend aan de eigenaar van de woonruimte, zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Wmo en hoofdstuk 5 van het Besluit; 5. Dat tot de werkzaamheden van de verhuurders onder meer behoort het bouwen van woonruimten of het treffen van voorzieningen aan de woonruimten waarvan zij eigenaar zijn, opdat personen met beperkingen kunnen worden gehuisvest; 6. Dat de gemeente, gegeven het sub 2 genoemde compensatiebeginsel, belang heeft bij een efficiënte en doelgerichte besteding van de financiële middelen; 7. Dat de verhuurders belang hebben bij een verantwoorde kwaliteit van de woningaanpassingen in en aan de woonruimten waarvan zij eigenaar zijn en dekking van de daarmee gepaard gaande exploitatierisico s; 8. Dat partijen erkennen dat personen met beperkingen bij de aanvraag, verstrekking en uitvoering van een woonvoorziening niet gebaat zijn bij omslachtige en langdurige procedures; 9. Dat partijen in dat verband een duurzaam, praktisch en werkbaar kader wensen te ontwikkelen waarbinnen partijen samenwerken, mede in het belang van een goede huisvesting van personen met beperkingen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten; 10. Dat partijen daarom afspraken met betrekking tot woonvoorzieningen met elkaar wensen te maken, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1. Definities 1. Algemeen gebruikelijke voorziening: Een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid en een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt. 2. Beperkingen: Moeilijkheden die een persoon heeft met het uitvoeren van activiteiten. 3. Compensatiebeginsel: De in artikel 4 van de Wmo neergelegde algemene verplichting aan het gemeentebestuur om personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen door het treffen van voorzieningen, zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie. Het compensatiebeginsel is nader uitgewerkt en toegelicht in de Verordening en het Besluit. 4. Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten: Een door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente vast te stellen bijdrage, die bij respectievelijk de verstrekking van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van het Besluit van toepassing zijn. 5. Individuele voorziening: Een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt. Pagina 3 van 20

4 6. Maatschappelijke participatie: Normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten - het voeren van een huishouden; - het normale gebruik van de woning; - het zich in en om de woning verplaatsen; - het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersystemen; - het ontmoeten van andere mensen; - het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven. 7. Persoon met beperkingen: Een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek, inclusief chronische psychische en psychosociale problemen, aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden; bij het normale gebruik van de woning; bij het verplaatsen in en om de woning; bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel of bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden. 8. Primaat algemene voorzieningen: De in artikel 14 van de Verordening neergelegde regel dat bij een aanvraag eerst wordt beoordeeld of een woonprobleem kan worden opgelost met een algemene voorziening. Een algemene woonvoorziening heeft voorrang bij het zoeken naar een oplossing voor een woonprobleem bij het normale gebruik van de woning. 9. Primaat van de verhuizing: De in de Verordening en het Besluit neergelegde regel dat bij een aanvraag voor een woningaanpassing eerst wordt beoordeeld of verhuizing naar een andere woning een oplossing kan bieden. In feite betreft dit een uitwerking van de regel dat in beginsel wordt gekozen voor de goedkoopste adequate voorziening. Hieraan wordt een aantal voorwaarden gesteld die zijn beschreven in de toelichting van de Verordening en het Besluit en die nader worden uitgewerkt in gemeentelijke beleidsregels. 10. Restschuld: Dat deel van de kosten van de woonvoorziening, dat op enig moment vóór het verstrijken van de afschrijvingstermijn nog niet door de gemeente aan de verhuurder is vergoed. 11. Woningaanpassing: Een bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan de woonruimte. 12. Woonruimte: Zelfstandige woning, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem. 13. Zelfredzaamheid: Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken. 14. Wet Dwangsom: de op 1 januari 2009 in werking getreden wet dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan. 15. Huur: Kale huur en servicekosten Pagina 4 van 20

5 Artikel 2 Afstemmen voorraad op behoeften 1. Partijen richten in goed overleg de woningvoorraad zo doelmatig mogelijk in naar de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen. 2. Op basis van een door de adviserende instantie gesteld primaat van de verhuizing zoals bedoeld in artikel 1 lid 9 van dit convenant, spannen partijen zich in om binnen de bestaande woningvoorraad de goedkoopste adequate oplossing te realiseren. 3. De gemeente zal de verhuurder conform het bepaalde in artikel 11 een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten van woonvoorzieningen om in de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen te voorzien. 4. De verhuurder geeft daarbij aan waar en op welke wijze zo doelmatig mogelijk in de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen kan worden voorzien. Artikel 3 Algemene woonvoorzieningen 1. Partijen bezien in eerste instantie of beperkingen van personen met beperkingen bij het voeren van een huishouden gecompenseerd kunnen worden door een algemene voorziening. 2. De verhuurder kan, op basis van gezamenlijk overleg vooraf, een bijdrage in de kosten verlenen voor het aanbrengen van deze algemene woonvoorzieningen. Artikel 4 Aanpasbaar bouwen 1. De verhuurder onderzoekt bij nieuw te bouwen woningbouwprojecten in samenwerking met de gemeente vooraf of en in hoeverre het mogelijk is woonvoorzieningen te treffen die de geschiktheid van de betreffende woningen of complex(en) woningen voor personen met beperkingen als toekomstige bewoners vergroot. 2. Uitgangspunt hierbij is dat onderzocht wordt hoe de gemeente en de verhuurder kunnen komen tot een spreiding van de kosten van deze voorzieningen die redelijk en billijk is. Artikel 5 Aanpasbaar verbouwen 1. Indien de verhuurder voornemens is een of meer woningen ten behoeve van personen met beperkingen te verbeteren, zal de verhuurder vooraf onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is woonvoorzieningen te treffen die de geschiktheid van (een deel van of (een) complex(en) van) deze woningen voor personen met beperkingen als toekomstige bewoners vergroot. De verhuurder zal op basis van het vooronderzoek in overleg treden met de gemeente. 2. De gemeente zal de verhuurder op basis van het in het vorige lid bedoelde gezamenlijk overleg en op basis van de door verhuurder aangevraagde offertes een financiële tegemoetkoming verlenen voor het aanbrengen van deze in het vorige lid bedoelde algemene woonvoorzieningen, conform het bepaalde in artikel 3 en artikel 11 van dit convenant. Pagina 5 van 20

6 Artikel 6 Kwaliteit van de woonvoorzieningen 1. De verhuurder zorgt ervoor dat de woonvoorzieningen waarvoor de gemeente aan de verhuurder een financiële tegemoetkoming verleent, van een goede gangbare kwaliteit zijn (het uitrustingsniveau van sociale huurwoningen). 2. Bij het aanbrengen van de woningvoorzieningen zijn de bestaande kwaliteit zoals vastgesteld door verhuurder en toetsbaar in vergelijkbare woningen van het complex of de groep woningen waartoe de woning van de betreffende verhuurder behoort, en het karakter van de woning uitgangspunt. Artikel 7 Procedures 1. De door partijen te volgen procedures met betrekking tot enkelvoudige, standaard en complexe woningaanpassingen zijn opgenomen in Bijlage 1. Deze bijlage maakt deel uit van dit convenant. 2. De gemeente dient in het kader van de Wet Dwangsom binnen een termijn van 8 weken een besluit aan de aanvrager te doen toekomen. Om aan deze termijn te kunnen voldoen, wordt het volgende afgesproken: a. offertes worden uitgebracht binnen 30 dagen nadat het verzoek ontvangen is. b. Bij dreigende termijnoverschrijdingen informeren de verhuurders de gemeente hierover. c. De gemeente draagt zorg voor opschorting en verdaging van de termijnen Artikel 8 Overzicht woningaanbod 1. Ten behoeve van een actueel en transparant overzicht van de aangepaste en aanpasbare woningen per dorpskern voor personen met beperkingen en de uitstaande woonvoorzieningen voor personen met beperkingen, registreren de verhuurders de aangepaste en aanpasbare woningen en uitstaande woonvoorzieningen. De kosten voor het registreren door de verhuurders wordt door de verhuurders zelf gedragen. 2. Alle aangepaste woningen met aanpassingen ter waarde van 1.500,- of meer worden in het registratiesysteem opgenomen. 3. Periodiek overleg vindt plaats tussen gemeente en verhuurders over geschikte kandidaten voor deze woningen Artikel 9 Woningtoewijzing 1. De verhuurder zorgt ervoor dat de aangepaste woningen die ingevolge artikel 8 in het registratiesysteem zijn opgenomen, met een minimaal aangepaste waarde van 5000,- of waarin een traplift is geplaatst op verzoek van de gemeente gedurende een periode van maximaal vier maanden buiten verhuur blijven. 2. De verhuurder geeft het vrijkomen van een woning door aan het Wmo-loket. 3. De in eerste lid genoemde periode kan op verzoek van de gemeente met ten hoogste twee maanden worden verlengd indien vaststaat dat binnen deze periode een persoon met beperkingen voor de woning in aanmerking komt. Pagina 6 van 20

7 4. De gemeente geeft 1 maand van tevoren aan indien een woning naar de gewone verhuur kan. 5. De gemeente voldoet de huur, over de periode dat de woning buiten de verhuur wordt gehouden, waarbij de kale huur en de servicekosten voor vergoeding in aanmerking komen. 6. Bij een derde weigering door de kandidaat-huurder van een aan hem / haar toegewezen woning die qua ligging en type woningaanpassing passend is, vervalt de door het indicerend orgaan vastgestelde urgentie. Artikel 10 Verhuisbeding 1. Bij de verhuur van woningen aan personen met een beperking, waarvoor de kosten van de woningaanpassing of meer bedragen en op grond van het Besluit een financiële tegemoetkoming van of meer aan de verhuurder is verleend, komt de verhuurder met de nieuwe bewoner(s) een verhuisbeding overeen voor het geval zich omstandigheden voordoen waardoor de band tussen de persoon met beperkingen en de aangepaste woning wordt verbroken. 2. De verhuurder beroept zich op het in het eerste lid bedoelde beding indien een nieuwe persoon met beperkingen als bewoner voor de woning beschikbaar is en de zittende bewoner binnen uiterlijk een half jaar passende vervangende woonruimte kan worden aangeboden. 3. De gemeente zal de vertrekkende bewoner een financiële tegemoetkoming in de verhuisen herinrichtingskosten verstrekken. 4. Bij dit artikel wordt artikel lid 3 sub b van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen. Artikel 11 Kosten woonvoorzieningen 1. De gemeente zal de verhuurder op grond van een positieve beschikking, een bijbehorend programma van eisen en een of meerdere offertes een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening verlenen conform het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 25 van het Besluit. 2. De in het vorige lid bedoelde kosten die voor een financiële tegemoetkoming aan de verhuurder in aanmerking komen en die in de volgende artikelen nader worden uitgewerkt, zijn in ieder geval: A. Kosten woningaanpassingen; B. Kosten onderhoud, keuring en reparatie/vervanging; C. Kosten verwijdering en herstel; D. Kosten huurderving. 3. Naast de in lid 2 genoemde kosten die voor een financiële tegemoetkoming aan de verhuurder in aanmerking komen, komen ook de volgende kosten voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking: E. Kosten woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard; F. Kosten voor registratie en opslag van woonvoorzieningen bestemd voor hergebruik; G. Kosten voor ontbinding- en ontruimingsprocedures. Pagina 7 van 20

8 Artikel 12 Kosten woningaanpassingen Voor de door de gemeente aan de verhuurder op grond van artikel 11 te vergoeden kosten van woningaanpassingen komen in ieder geval in aanmerking: A. De aanneemsom inclusief BTW, waaronder begrepen de loon- en materiaalkosten, voor het treffen van de woonvoorziening; B. Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het bouwvergunningsplichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de DNR De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidiabiliteit van deze kosten. C. De kosten voor het toezicht op de uitvoering van de woonvoorziening tot een maximum van 2% van de aanneemsom, met uitzondering van woonvoorzieningen van of minder zoals genoemd in de marktconforme prijslijst kleine woningaanpassingen in bijlage 2 van dit convenant; D. De leges voor zover betrekking hebbend op het treffen van de woonvoorziening; E. De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting (BTW) met betrekking tot de woonvoorziening; F. Renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betalingen aan derden, indien de financiële tegemoetkoming door de gemeente niet binnen de in artikel 19 lid 4 bepaalde termijn aan de verhuurder is uitbetaald, voor zover het renteverlies verband houdt met het treffen van de woonvoorziening; G. De prijs van de bouwrijpe grond, indien niet binnen de oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden, gemaximeerd conform het bepaalde in het Bouwbesluit; H. De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden; I. De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het uitvoeren van de woonvoorziening, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zoals genoemd in Bijlage 1 van dit convenant zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen; J. De kosten van (her)aansluiting van de woonruimte waarvoor een woonvoorziening is getroffen, op de openbare nutsvoorzieningen; K. De administratiekosten die de verhuurder maakt ten behoeve van het treffen van een voorziening voor een persoon met beperkingen, zijnde 10% van de aanneemsom tot een maximum van 450,-, tenzij de aanneemsom lager is dan 5000,-. Artikel 13 Kosten onderhoud, keuring en reparatie/vervanging De gemeente verleent, indien van toepassing, aan de verhuurder een financiële tegemoetkoming voor de kosten van keuring, onderhoud en reparatie/vervanging met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 en Bijlage II van het Besluit. Pagina 8 van 20

9 Artikel 14 Kosten verwijdering en herstel 1. Woonvoorzieningen waarvoor de gemeente aan de verhuurder een financiële tegemoetkoming heeft verstrekt, kunnen door de verhuurder slechts in overleg met de gemeente uit de woning worden verwijderd. 2. De gemeente hanteert bij de beoordeling van het verzoek om verwijdering van een woonvoorziening en herstel van de woning het criterium dat, indien de woonvoorziening het woongenot van de nieuwe huurder schaadt, de woonvoorziening verwijderd dient te worden. De woning zal ten aanzien van de verwijderde woonvoorziening hersteld worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. De gemeente voert hiertoe vooraf overleg met de verhuurder. 3. In geval van toestemming tot verwijdering van de woonvoorziening en herstel van de woning, verleent de gemeente een financiële tegemoetkoming aan de verhuurder ten bedrage van de werkelijke kosten van verwijdering en herstel met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid De in het vorige lid genoemde financiële tegemoetkoming is van toepassing indien de woning langer dan zes maanden leegstaat conform het gestelde in artikel 9 lid 4, tenzij bekend is dat binnen een periode van drie maanden na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn een persoon met beperkingen in aanmerking komt voor de woning Artikel 15 Hergebruik en opslag 1. Partijen streven naar hergebruik van verwijderde woonvoorzieningen. 2. Partijen maken nadere afspraken over de inrichting van de opslag en de registratie van voor hergebruik beschikbare woonvoorzieningen. Artikel 16 Kosten huurderving 1. In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woning waarvoor de gemeente aan de verhuurder een financiële tegemoetkoming heeft verstrekt, zal de gemeente de verhuurder een financiële tegemoetkoming verlenen in verband met de derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal zes maanden zulks met inachtneming van het bepaalde in de Verordening en het Besluit en artikel 9 van dit convenant. 2. De hoogte van de financiële tegemoetkoming zoals bedoeld in het vorige lid, wordt berekend op basis van de kale huur en servicekosten van de woonruimte die aan de laatste bewoner in rekening is gebracht. 3. Bij de berekening van de huur zoals bedoeld in het vorige lid, wordt uitgegaan van de huur incl. servicekosten die aan de laatste bewoner in rekening is gebracht, vermeerderd met de jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli indien 1 juli valt in de periode van leegstand. Artikel 17 Vaststelling en betaling financiële tegemoetkoming 1. De gemeente stelt de in dit convenant bedoelde financiële tegemoetkoming vast conform het bepaalde in de Verordening en het Besluit. Pagina 9 van 20

10 2. De gemeente keert de financiële tegemoetkoming uiterlijk een maand nadat de gereedmelding van de woonvoorziening door de verhuurder heeft plaatsgevonden, op basis van facturatie door verhuurder aan gemeente, aan de verhuurder uit. 3. De gemeente is gerechtigd de in dit convenant genoemde bedragen te indexeren conform het bepaalde in artikel 31 van de Verordening. Artikel 18 Afschrijving van woonvoorzieningen 1. De afschrijvingstermijn van woonvoorzieningen is gebaseerd op de aard en de kwaliteit van de woonvoorzieningen, met dien verstande dat de aan te houden periode nooit langer kan zijn dan de economische afschrijvingstermijn of de vervangingstermijn van de woonvoorziening. 2. Als afschrijvingstermijn wordt gerekend in jaren waarbij deze is gerelateerd aan de in Bijlage II van het Besluit genoemde termijnen per voorziening. 3. Na instemming van de verhuurder kan de gemeente, met inachtneming van het gestelde in het eerste lid, afwijken van de in het tweede lid genoemde afschrijvingstermijnen. Artikel 19 Looptijd 1. Dit convenant treedt na ondertekening door partijen in werking op onder intrekking van het oude convenant en wordt vervolgens voor 3 jaren verlengd, tenzij opzegging door een of meerdere partijen conform het bepaalde in artikel Het convenant wordt tweejaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. 3. De gemeente informeert woningstichtingen vroegtijdig over voorgenomen veranderingen in de bovenliggende beleidskaders (verordening en besluit). Op basis hiervan vindt nader overleg plaats over eventuele aanpassing van het convenant. Artikel 20 Wijziging convenant 1. Iedere partij kan om wijziging van het in het convenant bepaalde verzoeken in het geval dat de inhoud van de Wmo en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving ten aanzien van het onderdeel woonvoorzieningen in belangrijke mate gewijzigd wordt. 2. Indien de op het bepaalde in dit convenant van toepassing zijnde wet- en regelgeving op relevante onderdelen wordt gewijzigd c.q. wordt vervangen door een andere regeling, zullen partijen in overleg zo nodig het convenant wijzigen met wederzijds goedvinden. Artikel 21 Beëindiging van het convenant Elke partij kan dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk opzeggen. Pagina 10 van 20

11 Artikel 22 Hardheidsclausule Van het gestelde in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 kan worden afgeweken indien dit voor een of meer der partijen onmiskenbaar onredelijk uitwerkt. Artikel 23 Geschillenregeling 1 partijen spannen zich in om geschillen in der minne te schikken. 2 Indien schikking in der minne of mediation niet leiden tot een oplossing van het geschil, dan worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter. Artikel 24 Slotbepaling Indien enige bepaling in dit convenant nietig is of wordt verklaard, blijft het convenant voor het overige in stand. Pagina 11 van 20

12 Aldus in vijfvoud overeengekomen en ondertekend te Gulpen-Wittem op Gemeente Gulpen-Wittem Woningstichting Gulpen Woonpunt Woningstichting Wittem Woningstichting Maasvallei Pagina 12 van 20

13 BIJLAGE 1 Procedure met betrekking tot woningaanpassingen In kader van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor woonvoorzieningen voor personen met beperkingen, die woonachtig zijn binnen de gemeente. De woningaanpassingen kunnen onderverdeeld worden in enkelvoudige, standaard en complexe woningaanpassingen. Voor deze drie categorieën gelden aparte procedures, die hierna beschreven worden. Tot de (gecombineerde) enkelvoudige woningaanpassingen behoren: Als een aanvraag wordt ingediend voor een woningaanpassing kan dit via een directe/verkorte procedure afgehandeld worden mits alle benodigde informatie voorhanden is. De verhuurder hoeft geen offerte aan de gemeente ter goedkeuring voor te leggen, mits de totaalkosten van de enkelvoudige of de gecombineerde enkelvoudige producten niet meer bedragen dan 5.000,- inclusief BTW. De verhuurder kan na een beschikking van de gemeente de werkzaamheden direct uitvoeren. Voor het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden wordt door de gemeente aan de verhuurders jaarlijks een budget toegekend conform de in Bijlage 2 vastgestelde procedure. Voor de beoordeling van het concept (gecombineerde) enkelvoudige woningaanpassingen wordt uitgegaan van de in Bijlage 2 opgenomen (prijs)lijst kleine woningaanpassingen. Woningaanpassing Aanvraag Procedure Gecombineerde aanvraag van enkelvoudige voorzieningen die op basis van de enkelvoudige voorzieningenlijst minder kosten van Verwijderen van dorpels Directe/verkorte Directe/verkorte Aanpassen hoogte wastafel Oplaadpunt scootmobiel (niet zijnde stalling) Aanbrengen oprijplaten (scheggen) bij dorpels en opritten (tbv. Rolstoel-rollaterscootmobiel) Vervangen van verstrekkingen van onvoldoende kwaliteit Frontoffice, Op basis van toetsing door verhuurder Directe/verkorte Directe/verkorte Directe/verkorte Op basis van bestaande beschikking Pagina 13 van 20

14 Tot de (gecombineerde) standaard woningaanpassingen behoren: Als een woningvoorziening wordt aangevraagd die wordt genoemd in onderstaande lijst of een combinatie van enkelvoudige producten uit deze lijst, en het totaalbedrag is hoger dan 5.000,-, maar lager dan ,-, dan geldt de volgende procedure. Na binnenkomst van de voorlopige beschikking en het programma van eisen dienen er minimaal twee offertes ter beoordeling voorgelegd te worden aan de gemeente of aan het WMO-kantoor namens de gemeente. Voorafgaand aan het aanleveren van de offertes vindt er zo nodig toetsing plaats van de (technische) haalbaarheid door de Technische Dienst van de verhuurder en overleg met de ter zake deskundige Bouwadviseur van het WMO kantoor. Op basis van deze offertes wordt door of namens de gemeente het primaat van de verhuizing beoordeeld conform artikel 16 van de Verordening en eventuele beleidsregels van de gemeente. In de definitieve beschikking legt de gemeente vast dat de woningaanpassing de goedkoopst adequate oplossing is. Indien het primaat van de verhuizing wordt gesteld en er sprake is van een verhuisadvies komt de aanvrager (de persoon met beperkingen) in aanmerking voor verhuiskostenvergoeding. Woningaanpassing Aanvraag Procedure Uitvoeren indicatie Gecombineerde aanvraag van enkelvoudige voorzieningen die op basis van de standaardvoorzieningenlijst meer kosten dan 5000,- Standaard Gecombineerde aanvraag enkelvoudige voorzieningen met een rolstoelvoorziening/scootmobiel Standaard /CIZ/GGD /CIZ/GGD Stalling voor scootmobiel Plaatsen traplift Plaatsen railliften in plafond tillift Kleine woningaanpassing kosten minder dan ,-. (natte cel, uitraasruimte, keuken, verbreden deurkozijnen) Aanpassing toegang tot woning Standaard Standaard Standaard Standaard /CIZ/GGD /CIZ/GGD /CIZ/GGD /CIZ/GGD Pagina 14 van 20

15 Tot de complexe woningaanpassingen behoren: Alle woningaanpassingen waarbij het bedrag van ,- overschreden wordt. Na binnenkomst van de voorlopige beschikking en het programma van eisen moeten er minimaal twee offertes overlegd worden aan de gemeente. Op basis van deze offertes wordt door de gemeente of namens de gemeente het primaat van de verhuizing beoordeeld. In een collegebesluit wordt vastgelegd dat verhuizing en eventueel aanpassing van de nieuwe woning de goedkoopste adequate oplossing is. Indien het primaat van de verhuizing wordt gesteld en er sprake is van een verhuisadvies komt de persoon met beperkingen (de aanvrager) in aanmerking voor verhuiskostenvergoeding zoals bedoeld in de Verordening en het Besluit. Woningaanpassing Aanvraag Procedure Uitvoeren indicatie Woningaanpassingen kosten meer dan ,- (natte cel, uitraasruimte, keuken, verbreden deurkozijnen) Uitgebreid Aanbouwkosten meer dan ,- (natte cel, uitraasruimte, keuken, slaapvertrek) Uitgebreid /CIZ/GGD /CIZ/GGD Externe stalling voor scootmobiel kost meer dan ,- Aanpassing toegang tot woning kost meer dan ,- Uitgebreid Uitgebreid /CIZ/GGD /CIZ/GGD Pagina 15 van 20

16 Bijlage 2 Budgetteringssystematiek tbv kleine woningaanpassingen Jaarlijks dient de verhuurder een budgetteringsverzoek in bij de gemeente ten behoeve van de kleine woningaanpassingen conform bijgevoegde marktconforme prijslijst voor kleine woningaanpassingen. Dit verzoek is gebaseerd op het aantal historisch uitgevoerde kleine woningaanpassingen op moment T budgetjaar-2. De prijzen op de lijst worden jaarlijks geïndexeerd volgens het voor dat jaar geldende indexcijfer zoals door het CBS gepubliceerd. Jaarlijks wordt het budget door verhuurder aan de gemeente verantwoord middels een jaarverslag. Bij over-/onderschrijding van het budget door verhuurder vindt verrekening plaats door gemeente met het nieuw toegekende budget T+1. De verhuurders kunnen op basis van een positieve beschikking van de gemeente kleine woningaanpassingen zonder overlegging van offertes uitvoeren. Prijzen per Soort materiaal Wandbeugel 30 CM Linido LI ,21 2 Wandbeugel 40 CM Linido LI ,33 3 Wandbeugel 50 CM Linido LI ,67 4 Wandbeugel 60 CM Linido LI ,91 5 Wandbeugel 70 CM Linido LI ,37 6 Wandbeugel 80 CM Linido LI ,72 7 Wandbeugel 90 CM Linido LI ,30 8 Wandbeugel 100 CM Linido LI ,65 9 Wandbeugel 110 CM Linido LI Wandbeugel 120 CM Linido LI ,47 11 Wandbeugel 130 CM Linido LI Wandbeugel 140 CM Linido LI ,10 13 Wandbeugel 150 CM Linido LI Wandbeugel 160 CM Linido LI ,94 15 Wandbeugel 170 CM Linido LI Wandbeugel 180 CM Linido LI ,45 17 Wandbeugel 190 CM Linido LI Wandbeugel 200 CM Linido LI ,96 19 Vaste beugel 50 CM Linido LI ,82 20 Vaste beugel 60 CM Linido LI ,17 21 Vaste beugel 70 CM Linido LI ,40 22 Vaste beugel 80 CM Linido LI ,75 23 Vaste beugel 90 CM Linido LI ,10 24 Opklapbare beugel 50 CM Linido LI ,61 25 Opklapbare beugel 60 CM Linido LI ,84 Pagina 16 van 20

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen;

- dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; Burgemeester en wethouders van Purmerend, Overwegende - dat het noodzakelijk is gebleken de manier van indiceren bij het aanvullend openbaar vervoer te wijzigen; - dat introductie van de alfacheque leidt

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie