CONVENANT. Wet Maatschappelijke ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONVENANT. Wet Maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 20

2 CONVENANT Wet Maatschappelijke ondersteuning De ondergetekenden: 1. Gemeente Gulpen-Wittem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder, de heer P. Franssen, hierna te noemen de gemeente, en 2. Woningstichting Gulpen, gevestigd te Gulpen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder, de heer J.H.M. Kostons, 3. Stichting Woonpunt Maastricht en Mergelland, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur-bestuurder, mevrouw M.L.H. Depondt-Olivers, 4. Woningstichting Wittem, gevestigd te Wittem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer E.A. Peeters, 5. Woningstichting Maasvallei, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, partijen 2, 3, 4 en 5, hierna ieder afzonderlijk te noemen: de verhuurder en tezamen: de verhuurders, partijen 1 tot en met 5 hierna ieder afzonderlijk te noemen: de partij en tezamen: de partijen, overwegende: 1. Dat op grond van artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: de Wmo ) de gemeente verplicht is voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te treffen ter compensatie van beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6, ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie. Dit met inachtneming van het gestelde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gulpen-Wittem (hierna: de Verordening ) en het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gulpen-Wittem (hierna: het Besluit ) 2. Dat de gemeente in dit verband voorzieningen verstrekt, waaronder woonvoorzieningen, ten behoeve van de in de gemeente woonachtige personen met beperkingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 5 en 6 van de Wmo, met inachtneming van de Verordening en het Besluit, (het zogenoemde compensatiebeginsel); Pagina 2 van 20

3 3. Dat deze woonvoorzieningen een bijdrage leveren aan het te bereiken resultaat wonen in een geschikt huis en zich verplaatsen in en om de woning, zoals opgenomen in resp. artikel 10 en artikel 14 van de Verordening. 4. Dat een van de vormen waarin woonvoorzieningen versterkt kunnen worden een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening betreft, die wordt verleend aan de eigenaar van de woonruimte, zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Wmo en hoofdstuk 5 van het Besluit; 5. Dat tot de werkzaamheden van de verhuurders onder meer behoort het bouwen van woonruimten of het treffen van voorzieningen aan de woonruimten waarvan zij eigenaar zijn, opdat personen met beperkingen kunnen worden gehuisvest; 6. Dat de gemeente, gegeven het sub 2 genoemde compensatiebeginsel, belang heeft bij een efficiënte en doelgerichte besteding van de financiële middelen; 7. Dat de verhuurders belang hebben bij een verantwoorde kwaliteit van de woningaanpassingen in en aan de woonruimten waarvan zij eigenaar zijn en dekking van de daarmee gepaard gaande exploitatierisico s; 8. Dat partijen erkennen dat personen met beperkingen bij de aanvraag, verstrekking en uitvoering van een woonvoorziening niet gebaat zijn bij omslachtige en langdurige procedures; 9. Dat partijen in dat verband een duurzaam, praktisch en werkbaar kader wensen te ontwikkelen waarbinnen partijen samenwerken, mede in het belang van een goede huisvesting van personen met beperkingen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten; 10. Dat partijen daarom afspraken met betrekking tot woonvoorzieningen met elkaar wensen te maken, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1. Definities 1. Algemeen gebruikelijke voorziening: Een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid en een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt. 2. Beperkingen: Moeilijkheden die een persoon heeft met het uitvoeren van activiteiten. 3. Compensatiebeginsel: De in artikel 4 van de Wmo neergelegde algemene verplichting aan het gemeentebestuur om personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen door het treffen van voorzieningen, zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie. Het compensatiebeginsel is nader uitgewerkt en toegelicht in de Verordening en het Besluit. 4. Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten: Een door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente vast te stellen bijdrage, die bij respectievelijk de verstrekking van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van het Besluit van toepassing zijn. 5. Individuele voorziening: Een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt. Pagina 3 van 20

4 6. Maatschappelijke participatie: Normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten - het voeren van een huishouden; - het normale gebruik van de woning; - het zich in en om de woning verplaatsen; - het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersystemen; - het ontmoeten van andere mensen; - het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven. 7. Persoon met beperkingen: Een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek, inclusief chronische psychische en psychosociale problemen, aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden; bij het normale gebruik van de woning; bij het verplaatsen in en om de woning; bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel of bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden. 8. Primaat algemene voorzieningen: De in artikel 14 van de Verordening neergelegde regel dat bij een aanvraag eerst wordt beoordeeld of een woonprobleem kan worden opgelost met een algemene voorziening. Een algemene woonvoorziening heeft voorrang bij het zoeken naar een oplossing voor een woonprobleem bij het normale gebruik van de woning. 9. Primaat van de verhuizing: De in de Verordening en het Besluit neergelegde regel dat bij een aanvraag voor een woningaanpassing eerst wordt beoordeeld of verhuizing naar een andere woning een oplossing kan bieden. In feite betreft dit een uitwerking van de regel dat in beginsel wordt gekozen voor de goedkoopste adequate voorziening. Hieraan wordt een aantal voorwaarden gesteld die zijn beschreven in de toelichting van de Verordening en het Besluit en die nader worden uitgewerkt in gemeentelijke beleidsregels. 10. Restschuld: Dat deel van de kosten van de woonvoorziening, dat op enig moment vóór het verstrijken van de afschrijvingstermijn nog niet door de gemeente aan de verhuurder is vergoed. 11. Woningaanpassing: Een bouwkundige of woontechnische ingreep in of aan de woonruimte. 12. Woonruimte: Zelfstandige woning, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem. 13. Zelfredzaamheid: Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken. 14. Wet Dwangsom: de op 1 januari 2009 in werking getreden wet dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan. 15. Huur: Kale huur en servicekosten Pagina 4 van 20

5 Artikel 2 Afstemmen voorraad op behoeften 1. Partijen richten in goed overleg de woningvoorraad zo doelmatig mogelijk in naar de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen. 2. Op basis van een door de adviserende instantie gesteld primaat van de verhuizing zoals bedoeld in artikel 1 lid 9 van dit convenant, spannen partijen zich in om binnen de bestaande woningvoorraad de goedkoopste adequate oplossing te realiseren. 3. De gemeente zal de verhuurder conform het bepaalde in artikel 11 een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten van woonvoorzieningen om in de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen te voorzien. 4. De verhuurder geeft daarbij aan waar en op welke wijze zo doelmatig mogelijk in de specifieke woonbehoeften van personen met beperkingen kan worden voorzien. Artikel 3 Algemene woonvoorzieningen 1. Partijen bezien in eerste instantie of beperkingen van personen met beperkingen bij het voeren van een huishouden gecompenseerd kunnen worden door een algemene voorziening. 2. De verhuurder kan, op basis van gezamenlijk overleg vooraf, een bijdrage in de kosten verlenen voor het aanbrengen van deze algemene woonvoorzieningen. Artikel 4 Aanpasbaar bouwen 1. De verhuurder onderzoekt bij nieuw te bouwen woningbouwprojecten in samenwerking met de gemeente vooraf of en in hoeverre het mogelijk is woonvoorzieningen te treffen die de geschiktheid van de betreffende woningen of complex(en) woningen voor personen met beperkingen als toekomstige bewoners vergroot. 2. Uitgangspunt hierbij is dat onderzocht wordt hoe de gemeente en de verhuurder kunnen komen tot een spreiding van de kosten van deze voorzieningen die redelijk en billijk is. Artikel 5 Aanpasbaar verbouwen 1. Indien de verhuurder voornemens is een of meer woningen ten behoeve van personen met beperkingen te verbeteren, zal de verhuurder vooraf onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is woonvoorzieningen te treffen die de geschiktheid van (een deel van of (een) complex(en) van) deze woningen voor personen met beperkingen als toekomstige bewoners vergroot. De verhuurder zal op basis van het vooronderzoek in overleg treden met de gemeente. 2. De gemeente zal de verhuurder op basis van het in het vorige lid bedoelde gezamenlijk overleg en op basis van de door verhuurder aangevraagde offertes een financiële tegemoetkoming verlenen voor het aanbrengen van deze in het vorige lid bedoelde algemene woonvoorzieningen, conform het bepaalde in artikel 3 en artikel 11 van dit convenant. Pagina 5 van 20

6 Artikel 6 Kwaliteit van de woonvoorzieningen 1. De verhuurder zorgt ervoor dat de woonvoorzieningen waarvoor de gemeente aan de verhuurder een financiële tegemoetkoming verleent, van een goede gangbare kwaliteit zijn (het uitrustingsniveau van sociale huurwoningen). 2. Bij het aanbrengen van de woningvoorzieningen zijn de bestaande kwaliteit zoals vastgesteld door verhuurder en toetsbaar in vergelijkbare woningen van het complex of de groep woningen waartoe de woning van de betreffende verhuurder behoort, en het karakter van de woning uitgangspunt. Artikel 7 Procedures 1. De door partijen te volgen procedures met betrekking tot enkelvoudige, standaard en complexe woningaanpassingen zijn opgenomen in Bijlage 1. Deze bijlage maakt deel uit van dit convenant. 2. De gemeente dient in het kader van de Wet Dwangsom binnen een termijn van 8 weken een besluit aan de aanvrager te doen toekomen. Om aan deze termijn te kunnen voldoen, wordt het volgende afgesproken: a. offertes worden uitgebracht binnen 30 dagen nadat het verzoek ontvangen is. b. Bij dreigende termijnoverschrijdingen informeren de verhuurders de gemeente hierover. c. De gemeente draagt zorg voor opschorting en verdaging van de termijnen Artikel 8 Overzicht woningaanbod 1. Ten behoeve van een actueel en transparant overzicht van de aangepaste en aanpasbare woningen per dorpskern voor personen met beperkingen en de uitstaande woonvoorzieningen voor personen met beperkingen, registreren de verhuurders de aangepaste en aanpasbare woningen en uitstaande woonvoorzieningen. De kosten voor het registreren door de verhuurders wordt door de verhuurders zelf gedragen. 2. Alle aangepaste woningen met aanpassingen ter waarde van 1.500,- of meer worden in het registratiesysteem opgenomen. 3. Periodiek overleg vindt plaats tussen gemeente en verhuurders over geschikte kandidaten voor deze woningen Artikel 9 Woningtoewijzing 1. De verhuurder zorgt ervoor dat de aangepaste woningen die ingevolge artikel 8 in het registratiesysteem zijn opgenomen, met een minimaal aangepaste waarde van 5000,- of waarin een traplift is geplaatst op verzoek van de gemeente gedurende een periode van maximaal vier maanden buiten verhuur blijven. 2. De verhuurder geeft het vrijkomen van een woning door aan het Wmo-loket. 3. De in eerste lid genoemde periode kan op verzoek van de gemeente met ten hoogste twee maanden worden verlengd indien vaststaat dat binnen deze periode een persoon met beperkingen voor de woning in aanmerking komt. Pagina 6 van 20

7 4. De gemeente geeft 1 maand van tevoren aan indien een woning naar de gewone verhuur kan. 5. De gemeente voldoet de huur, over de periode dat de woning buiten de verhuur wordt gehouden, waarbij de kale huur en de servicekosten voor vergoeding in aanmerking komen. 6. Bij een derde weigering door de kandidaat-huurder van een aan hem / haar toegewezen woning die qua ligging en type woningaanpassing passend is, vervalt de door het indicerend orgaan vastgestelde urgentie. Artikel 10 Verhuisbeding 1. Bij de verhuur van woningen aan personen met een beperking, waarvoor de kosten van de woningaanpassing of meer bedragen en op grond van het Besluit een financiële tegemoetkoming van of meer aan de verhuurder is verleend, komt de verhuurder met de nieuwe bewoner(s) een verhuisbeding overeen voor het geval zich omstandigheden voordoen waardoor de band tussen de persoon met beperkingen en de aangepaste woning wordt verbroken. 2. De verhuurder beroept zich op het in het eerste lid bedoelde beding indien een nieuwe persoon met beperkingen als bewoner voor de woning beschikbaar is en de zittende bewoner binnen uiterlijk een half jaar passende vervangende woonruimte kan worden aangeboden. 3. De gemeente zal de vertrekkende bewoner een financiële tegemoetkoming in de verhuisen herinrichtingskosten verstrekken. 4. Bij dit artikel wordt artikel lid 3 sub b van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen. Artikel 11 Kosten woonvoorzieningen 1. De gemeente zal de verhuurder op grond van een positieve beschikking, een bijbehorend programma van eisen en een of meerdere offertes een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening verlenen conform het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 25 van het Besluit. 2. De in het vorige lid bedoelde kosten die voor een financiële tegemoetkoming aan de verhuurder in aanmerking komen en die in de volgende artikelen nader worden uitgewerkt, zijn in ieder geval: A. Kosten woningaanpassingen; B. Kosten onderhoud, keuring en reparatie/vervanging; C. Kosten verwijdering en herstel; D. Kosten huurderving. 3. Naast de in lid 2 genoemde kosten die voor een financiële tegemoetkoming aan de verhuurder in aanmerking komen, komen ook de volgende kosten voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking: E. Kosten woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard; F. Kosten voor registratie en opslag van woonvoorzieningen bestemd voor hergebruik; G. Kosten voor ontbinding- en ontruimingsprocedures. Pagina 7 van 20

8 Artikel 12 Kosten woningaanpassingen Voor de door de gemeente aan de verhuurder op grond van artikel 11 te vergoeden kosten van woningaanpassingen komen in ieder geval in aanmerking: A. De aanneemsom inclusief BTW, waaronder begrepen de loon- en materiaalkosten, voor het treffen van de woonvoorziening; B. Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het bouwvergunningsplichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de DNR De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidiabiliteit van deze kosten. C. De kosten voor het toezicht op de uitvoering van de woonvoorziening tot een maximum van 2% van de aanneemsom, met uitzondering van woonvoorzieningen van of minder zoals genoemd in de marktconforme prijslijst kleine woningaanpassingen in bijlage 2 van dit convenant; D. De leges voor zover betrekking hebbend op het treffen van de woonvoorziening; E. De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting (BTW) met betrekking tot de woonvoorziening; F. Renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betalingen aan derden, indien de financiële tegemoetkoming door de gemeente niet binnen de in artikel 19 lid 4 bepaalde termijn aan de verhuurder is uitbetaald, voor zover het renteverlies verband houdt met het treffen van de woonvoorziening; G. De prijs van de bouwrijpe grond, indien niet binnen de oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden, gemaximeerd conform het bepaalde in het Bouwbesluit; H. De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden; I. De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het uitvoeren van de woonvoorziening, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zoals genoemd in Bijlage 1 van dit convenant zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen; J. De kosten van (her)aansluiting van de woonruimte waarvoor een woonvoorziening is getroffen, op de openbare nutsvoorzieningen; K. De administratiekosten die de verhuurder maakt ten behoeve van het treffen van een voorziening voor een persoon met beperkingen, zijnde 10% van de aanneemsom tot een maximum van 450,-, tenzij de aanneemsom lager is dan 5000,-. Artikel 13 Kosten onderhoud, keuring en reparatie/vervanging De gemeente verleent, indien van toepassing, aan de verhuurder een financiële tegemoetkoming voor de kosten van keuring, onderhoud en reparatie/vervanging met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 en Bijlage II van het Besluit. Pagina 8 van 20

9 Artikel 14 Kosten verwijdering en herstel 1. Woonvoorzieningen waarvoor de gemeente aan de verhuurder een financiële tegemoetkoming heeft verstrekt, kunnen door de verhuurder slechts in overleg met de gemeente uit de woning worden verwijderd. 2. De gemeente hanteert bij de beoordeling van het verzoek om verwijdering van een woonvoorziening en herstel van de woning het criterium dat, indien de woonvoorziening het woongenot van de nieuwe huurder schaadt, de woonvoorziening verwijderd dient te worden. De woning zal ten aanzien van de verwijderde woonvoorziening hersteld worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. De gemeente voert hiertoe vooraf overleg met de verhuurder. 3. In geval van toestemming tot verwijdering van de woonvoorziening en herstel van de woning, verleent de gemeente een financiële tegemoetkoming aan de verhuurder ten bedrage van de werkelijke kosten van verwijdering en herstel met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid De in het vorige lid genoemde financiële tegemoetkoming is van toepassing indien de woning langer dan zes maanden leegstaat conform het gestelde in artikel 9 lid 4, tenzij bekend is dat binnen een periode van drie maanden na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn een persoon met beperkingen in aanmerking komt voor de woning Artikel 15 Hergebruik en opslag 1. Partijen streven naar hergebruik van verwijderde woonvoorzieningen. 2. Partijen maken nadere afspraken over de inrichting van de opslag en de registratie van voor hergebruik beschikbare woonvoorzieningen. Artikel 16 Kosten huurderving 1. In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woning waarvoor de gemeente aan de verhuurder een financiële tegemoetkoming heeft verstrekt, zal de gemeente de verhuurder een financiële tegemoetkoming verlenen in verband met de derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal zes maanden zulks met inachtneming van het bepaalde in de Verordening en het Besluit en artikel 9 van dit convenant. 2. De hoogte van de financiële tegemoetkoming zoals bedoeld in het vorige lid, wordt berekend op basis van de kale huur en servicekosten van de woonruimte die aan de laatste bewoner in rekening is gebracht. 3. Bij de berekening van de huur zoals bedoeld in het vorige lid, wordt uitgegaan van de huur incl. servicekosten die aan de laatste bewoner in rekening is gebracht, vermeerderd met de jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli indien 1 juli valt in de periode van leegstand. Artikel 17 Vaststelling en betaling financiële tegemoetkoming 1. De gemeente stelt de in dit convenant bedoelde financiële tegemoetkoming vast conform het bepaalde in de Verordening en het Besluit. Pagina 9 van 20

10 2. De gemeente keert de financiële tegemoetkoming uiterlijk een maand nadat de gereedmelding van de woonvoorziening door de verhuurder heeft plaatsgevonden, op basis van facturatie door verhuurder aan gemeente, aan de verhuurder uit. 3. De gemeente is gerechtigd de in dit convenant genoemde bedragen te indexeren conform het bepaalde in artikel 31 van de Verordening. Artikel 18 Afschrijving van woonvoorzieningen 1. De afschrijvingstermijn van woonvoorzieningen is gebaseerd op de aard en de kwaliteit van de woonvoorzieningen, met dien verstande dat de aan te houden periode nooit langer kan zijn dan de economische afschrijvingstermijn of de vervangingstermijn van de woonvoorziening. 2. Als afschrijvingstermijn wordt gerekend in jaren waarbij deze is gerelateerd aan de in Bijlage II van het Besluit genoemde termijnen per voorziening. 3. Na instemming van de verhuurder kan de gemeente, met inachtneming van het gestelde in het eerste lid, afwijken van de in het tweede lid genoemde afschrijvingstermijnen. Artikel 19 Looptijd 1. Dit convenant treedt na ondertekening door partijen in werking op onder intrekking van het oude convenant en wordt vervolgens voor 3 jaren verlengd, tenzij opzegging door een of meerdere partijen conform het bepaalde in artikel Het convenant wordt tweejaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. 3. De gemeente informeert woningstichtingen vroegtijdig over voorgenomen veranderingen in de bovenliggende beleidskaders (verordening en besluit). Op basis hiervan vindt nader overleg plaats over eventuele aanpassing van het convenant. Artikel 20 Wijziging convenant 1. Iedere partij kan om wijziging van het in het convenant bepaalde verzoeken in het geval dat de inhoud van de Wmo en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving ten aanzien van het onderdeel woonvoorzieningen in belangrijke mate gewijzigd wordt. 2. Indien de op het bepaalde in dit convenant van toepassing zijnde wet- en regelgeving op relevante onderdelen wordt gewijzigd c.q. wordt vervangen door een andere regeling, zullen partijen in overleg zo nodig het convenant wijzigen met wederzijds goedvinden. Artikel 21 Beëindiging van het convenant Elke partij kan dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk opzeggen. Pagina 10 van 20

11 Artikel 22 Hardheidsclausule Van het gestelde in de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 kan worden afgeweken indien dit voor een of meer der partijen onmiskenbaar onredelijk uitwerkt. Artikel 23 Geschillenregeling 1 partijen spannen zich in om geschillen in der minne te schikken. 2 Indien schikking in der minne of mediation niet leiden tot een oplossing van het geschil, dan worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter. Artikel 24 Slotbepaling Indien enige bepaling in dit convenant nietig is of wordt verklaard, blijft het convenant voor het overige in stand. Pagina 11 van 20

12 Aldus in vijfvoud overeengekomen en ondertekend te Gulpen-Wittem op Gemeente Gulpen-Wittem Woningstichting Gulpen Woonpunt Woningstichting Wittem Woningstichting Maasvallei Pagina 12 van 20

13 BIJLAGE 1 Procedure met betrekking tot woningaanpassingen In kader van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor woonvoorzieningen voor personen met beperkingen, die woonachtig zijn binnen de gemeente. De woningaanpassingen kunnen onderverdeeld worden in enkelvoudige, standaard en complexe woningaanpassingen. Voor deze drie categorieën gelden aparte procedures, die hierna beschreven worden. Tot de (gecombineerde) enkelvoudige woningaanpassingen behoren: Als een aanvraag wordt ingediend voor een woningaanpassing kan dit via een directe/verkorte procedure afgehandeld worden mits alle benodigde informatie voorhanden is. De verhuurder hoeft geen offerte aan de gemeente ter goedkeuring voor te leggen, mits de totaalkosten van de enkelvoudige of de gecombineerde enkelvoudige producten niet meer bedragen dan 5.000,- inclusief BTW. De verhuurder kan na een beschikking van de gemeente de werkzaamheden direct uitvoeren. Voor het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden wordt door de gemeente aan de verhuurders jaarlijks een budget toegekend conform de in Bijlage 2 vastgestelde procedure. Voor de beoordeling van het concept (gecombineerde) enkelvoudige woningaanpassingen wordt uitgegaan van de in Bijlage 2 opgenomen (prijs)lijst kleine woningaanpassingen. Woningaanpassing Aanvraag Procedure Gecombineerde aanvraag van enkelvoudige voorzieningen die op basis van de enkelvoudige voorzieningenlijst minder kosten van Verwijderen van dorpels Directe/verkorte Directe/verkorte Aanpassen hoogte wastafel Oplaadpunt scootmobiel (niet zijnde stalling) Aanbrengen oprijplaten (scheggen) bij dorpels en opritten (tbv. Rolstoel-rollaterscootmobiel) Vervangen van verstrekkingen van onvoldoende kwaliteit Frontoffice, Op basis van toetsing door verhuurder Directe/verkorte Directe/verkorte Directe/verkorte Op basis van bestaande beschikking Pagina 13 van 20

14 Tot de (gecombineerde) standaard woningaanpassingen behoren: Als een woningvoorziening wordt aangevraagd die wordt genoemd in onderstaande lijst of een combinatie van enkelvoudige producten uit deze lijst, en het totaalbedrag is hoger dan 5.000,-, maar lager dan ,-, dan geldt de volgende procedure. Na binnenkomst van de voorlopige beschikking en het programma van eisen dienen er minimaal twee offertes ter beoordeling voorgelegd te worden aan de gemeente of aan het WMO-kantoor namens de gemeente. Voorafgaand aan het aanleveren van de offertes vindt er zo nodig toetsing plaats van de (technische) haalbaarheid door de Technische Dienst van de verhuurder en overleg met de ter zake deskundige Bouwadviseur van het WMO kantoor. Op basis van deze offertes wordt door of namens de gemeente het primaat van de verhuizing beoordeeld conform artikel 16 van de Verordening en eventuele beleidsregels van de gemeente. In de definitieve beschikking legt de gemeente vast dat de woningaanpassing de goedkoopst adequate oplossing is. Indien het primaat van de verhuizing wordt gesteld en er sprake is van een verhuisadvies komt de aanvrager (de persoon met beperkingen) in aanmerking voor verhuiskostenvergoeding. Woningaanpassing Aanvraag Procedure Uitvoeren indicatie Gecombineerde aanvraag van enkelvoudige voorzieningen die op basis van de standaardvoorzieningenlijst meer kosten dan 5000,- Standaard Gecombineerde aanvraag enkelvoudige voorzieningen met een rolstoelvoorziening/scootmobiel Standaard /CIZ/GGD /CIZ/GGD Stalling voor scootmobiel Plaatsen traplift Plaatsen railliften in plafond tillift Kleine woningaanpassing kosten minder dan ,-. (natte cel, uitraasruimte, keuken, verbreden deurkozijnen) Aanpassing toegang tot woning Standaard Standaard Standaard Standaard /CIZ/GGD /CIZ/GGD /CIZ/GGD /CIZ/GGD Pagina 14 van 20

15 Tot de complexe woningaanpassingen behoren: Alle woningaanpassingen waarbij het bedrag van ,- overschreden wordt. Na binnenkomst van de voorlopige beschikking en het programma van eisen moeten er minimaal twee offertes overlegd worden aan de gemeente. Op basis van deze offertes wordt door de gemeente of namens de gemeente het primaat van de verhuizing beoordeeld. In een collegebesluit wordt vastgelegd dat verhuizing en eventueel aanpassing van de nieuwe woning de goedkoopste adequate oplossing is. Indien het primaat van de verhuizing wordt gesteld en er sprake is van een verhuisadvies komt de persoon met beperkingen (de aanvrager) in aanmerking voor verhuiskostenvergoeding zoals bedoeld in de Verordening en het Besluit. Woningaanpassing Aanvraag Procedure Uitvoeren indicatie Woningaanpassingen kosten meer dan ,- (natte cel, uitraasruimte, keuken, verbreden deurkozijnen) Uitgebreid Aanbouwkosten meer dan ,- (natte cel, uitraasruimte, keuken, slaapvertrek) Uitgebreid /CIZ/GGD /CIZ/GGD Externe stalling voor scootmobiel kost meer dan ,- Aanpassing toegang tot woning kost meer dan ,- Uitgebreid Uitgebreid /CIZ/GGD /CIZ/GGD Pagina 15 van 20

16 Bijlage 2 Budgetteringssystematiek tbv kleine woningaanpassingen Jaarlijks dient de verhuurder een budgetteringsverzoek in bij de gemeente ten behoeve van de kleine woningaanpassingen conform bijgevoegde marktconforme prijslijst voor kleine woningaanpassingen. Dit verzoek is gebaseerd op het aantal historisch uitgevoerde kleine woningaanpassingen op moment T budgetjaar-2. De prijzen op de lijst worden jaarlijks geïndexeerd volgens het voor dat jaar geldende indexcijfer zoals door het CBS gepubliceerd. Jaarlijks wordt het budget door verhuurder aan de gemeente verantwoord middels een jaarverslag. Bij over-/onderschrijding van het budget door verhuurder vindt verrekening plaats door gemeente met het nieuw toegekende budget T+1. De verhuurders kunnen op basis van een positieve beschikking van de gemeente kleine woningaanpassingen zonder overlegging van offertes uitvoeren. Prijzen per Soort materiaal Wandbeugel 30 CM Linido LI ,21 2 Wandbeugel 40 CM Linido LI ,33 3 Wandbeugel 50 CM Linido LI ,67 4 Wandbeugel 60 CM Linido LI ,91 5 Wandbeugel 70 CM Linido LI ,37 6 Wandbeugel 80 CM Linido LI ,72 7 Wandbeugel 90 CM Linido LI ,30 8 Wandbeugel 100 CM Linido LI ,65 9 Wandbeugel 110 CM Linido LI Wandbeugel 120 CM Linido LI ,47 11 Wandbeugel 130 CM Linido LI Wandbeugel 140 CM Linido LI ,10 13 Wandbeugel 150 CM Linido LI Wandbeugel 160 CM Linido LI ,94 15 Wandbeugel 170 CM Linido LI Wandbeugel 180 CM Linido LI ,45 17 Wandbeugel 190 CM Linido LI Wandbeugel 200 CM Linido LI ,96 19 Vaste beugel 50 CM Linido LI ,82 20 Vaste beugel 60 CM Linido LI ,17 21 Vaste beugel 70 CM Linido LI ,40 22 Vaste beugel 80 CM Linido LI ,75 23 Vaste beugel 90 CM Linido LI ,10 24 Opklapbare beugel 50 CM Linido LI ,61 25 Opklapbare beugel 60 CM Linido LI ,84 Pagina 16 van 20

17 26 Opklapbare beugel 70 CM Linido LI ,19 27 Opklapbare beugel 80 CM Linido LI ,53 28 Opklapbare beugel 90 CM Linido LI ,77 29 Statief voor opklapbare beugel Linido LI ,14 30 Hulppootset voor opklapbare beugel LI , Wastafel beugel Wastafel beugel Linido LI (700x500mm) 308,02 Linido (afwijkende maten) 33 Hoekwandbeugel Linido LI ,75 34 Hoekwandbeugel Linido LI ,75 35 Wandbeugel 45 graden Linido LI ,76 36 Wandbeugel 45 graden Linido LI ,11 37 trapspilbeugel Linido LI ,03 38 trapspilbeugel Linido LI ,03 39 Kozijnbeugel Linido LI (uitsluitend in wit) 123,88 40 Horizontale Hoekwandbeugel Linido LI ,15 41 Triangel Linido LI ,20 42 Wegzwenkbare papegaai Linido LI ,98 Douchezitting Linido 1 LI , muurbevestiging 270,08 Douchezitting Linido 2 LI , muurbevestiging, met rugleuning 393,95 Douchezitting Linido LI , 3 muurbevestiging, met rugleuning en armleggers 428,55 4 DUBBELE hulppootset voor douchezitting Linido LI ,50 5 Douchezitting op vloerstatief, vaste zithoogte Linido LI ,99 6 Douchezitting op vloerstatief, instelbare zithoogte Linido LI ,04 7 Contraplaat andere zijde muur 99,33 1 Verhoogd closet Sphinx 43 SV (4+) 330,34 2 Verhoogd closet Sphinx 73 AO (6+) 358,24 3 Verhoogd closet Sphinx 73 PK (6+) 323,64 4 Verhoogd closet Sphinx 83 AO (10+) 374,98 5 Verhoogd closet Sphinx 83 PK (10+) 342,62 Pagina 17 van 20

18 6 Closetzitting Eurobase zonder deksel 7 Closetzitting Sphinx ,66 8 MEERPRIJS STORTBAK vervangen 172,98 1 Thermostatische douchemengkraan Gustavsberg TK35 (TK30=langere levertijd) 314,72 bestaande leidingen h.o.h. 120 mm / 150 mm 2 Thermostatische douchemengkraan met kunststof hendel Gustavsberg TK32 492,16 bestaande leidingen h.o.h. 120 mm / 150 mm 3 THERM BADmengkraan met douche-aansl en hendel Gustavsberg TK37 566,94 Douchemengkraan met korte hendel (EKA206), 90 mm 4 EK09 (leidingen h.o.h. 120 mm) 234,36 5 EK26 (leidingen h.o.h. 150 mm) 241,06 Douchemengkraan met lange hendel (EKA230), 170 mm 6 SK09 (leidingen h.o.h. 120 mm) 255,57 7 SK26 (leidingen h.o.h. 150 mm) 262,26 8 Keukenmengkraan met HOGE UITLOOP Grohe Euroeco (op blad) 290,16 Keukenmengkraan met korte hendel (EKA206), 90 mm (op wand) 9 EK07 (draaibare onderuitloop 160 mm) 335,92 10 EK08 (draaibare onderuitloop 200 mm) 335,92 Keukenmengkraan met korte hendel (EKA230), 170 mm (op wand) 11 SK07 (draaibare onderuitloop 160 mm) 358,24 12 SK08 (draaibare onderuitloop 200 mm) 358,24 13 Keukenmengkraan met korte hendel en HOGE UITLOOP EK75 op BLAD 367,17 14 Wastafelmengkraan EK03 met korte hendel (EKA206), 90 mm 285,70 15 Wastafelmengkraan SK03 met lange hendel (EKA230), 170 mm 308,02 16 Wastafelmengkraan met HOGE UITLOOP EK ,46 17 Fonteinkraan met kunststof hendel SK55 141,73 18 Wasmachinekraan met kunststof hendel SK60 108,25 19 Glijstangcombinatie Grohe, Relexa plus, ,56 20 Aansluitpunt scootmobiel (incl. tussenmeter) situatie afhankelijk dus ± 474,31 21 Aansluitpunt traplift (is situatie afhankelijk prijzen zijn variabel)* 353,86 22 Tussenmeter (afsluitbaar) 353,78 Pagina 18 van 20

19 23 Kleine drempelplaat, afmeting tot ± 2m2, tranenplaat met ondersteuning 267,84 24 Houten drempelplaat voor binnenzijde 130,57 25 verwijderen drempel en plaatsen platte strip 181,91 26 Houten gelakte leuning per meter inclusief beugels 139,50 Slipsafe. Tot 5 m² basisprijs (Ws. Gulpen brengt alleen antisliptegels aan; 27 prijs excl. sloop vloer * ) 411,81 28 Tot 10 m² 470,96 Overige 1 Stabag oprijplaten (is situatie en afmeting afhankelijk prijzen zijn variabel)* 2 Electrische deuropener (is situatie en afmeting afhankelijk gem. prijs ca.)* 3.348,05 3 Sanibroyeur X2 Silence 770,05 4 Verwijderen en herstel kleine woningaanpassingen(situatie afhankelijk)* Pagina 19 van 20

20 Bijlage 3 Verdeelsleutel woningaanpassingen De verdeelsleutel wordt als volgt vastgesteld. Corporatie Percentage aandeel woningvoorraad Gulpen 39 % Wittem 36 % Woonpunt 22 % Maasvallei 3 % Totaal 100% Het budget wordt vooraf betaalbaar gesteld via het WMO-kantoor. Na afloop van het kalenderjaar wordt middels een jaarverslag inzichtelijk gemaakt hoe het budget gebruikt is. Dit jaarverslag dient de gemeente te ontvangen voor 1 februari. Pagina 20 van 20

Bijlage bij Besluit Wmo

Bijlage bij Besluit Wmo Bijlage bij Besluit Wmo Eigen bijdragen 1. De hoogte van de eigen bijdrage berekent het CAK aan de hand van de volgende parameters: Huishouden en leeftijd Laagst mogelijke eigen bijdrage per 4 weken Inkomensgrensvan

Nadere informatie

Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray

Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray Onderstaande afspraken hebben betrekking op prestatieveld 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Partijen: De gemeente Venray,

Nadere informatie

000470630 Zaaknummer:OWZCM27

000470630 Zaaknummer:OWZCM27 000470630 Zaaknummer:OWZCM27 Onderwerp:Vernieuwing convenant Wet maatschappelijke ondersteuning Publiekssamenvatting Het college heeft besloten om de afspraken met Stichting Woonveste over de woonvoorzieningen

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning. De overige aanpassingen in het convenant:

Collegevoorstel. Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning. De overige aanpassingen in het convenant: College Onderwerp: V200900185 Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning Collegevoorstel Inleiding: Op 14 januari 1998 is met Woningstichting Leygrave, Stichting Woningbouw Drunen en Woningstichting

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. WMO Gemeente-Woningcorporaties

OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. WMO Gemeente-Woningcorporaties OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Overeenkomst 1 WMO Gemeente-Woningcorporaties De ondergetekenden: 1. Gemeente Sittard-Geleen, gevestigd en kantoorhoudende Hub Dassenplein 3, 6131 LB te

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Schinnen 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 015 nadere regels

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, gezien het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013

Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 115 Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013 Publicatiedatum 20 november 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. Onder

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen De norminkomens bedragen in 2013: Leefvorm Norminkomen Gehuwden beiden tot 65 jaar 16.037,04 Alleenstaande

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Bijzonder regels over het persoonsgebonden budget Regels rond verstrekking en verantwoording Hoofdstuk 2 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen Inkomensgrenzen bedragen in 2014: huishouden + leeftijd maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden,

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013 De raad van de gemeente Langedijk; - gelet op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk; besluit:

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, nummer R2009.0084, in werking getreden met ingang van 1 januari

Nadere informatie

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016.

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016. 1 *548410* Bijlage BBV Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Putten 2016; besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Gemeenteblad Bekendmakingen

Gemeenteblad Bekendmakingen Gemeenteblad Bekendmakingen 29 maart 2011 Nummer: D20111319 Wijzigingen besluit Individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard versie

Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard versie Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18-12-2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Criteria... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 135, 26 juni 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1. In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 6019 22 januari 2015 Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016 (versie januari 2016) 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 artikel 1.1

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Verordening Wmo Winsum

Verordening Wmo Winsum Verordening Wmo Winsum De raad van de gemeente Winsum Gelezen het voorstel van het college Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Vast te stellen de volgende Verordening Wmo

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010 1 Nr. 21. De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, nr. ZA.10-8045/DV.10-203, afdeling Samenleving; gelet op de artikelen 4 en 5 van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie