Gedragscode. Rabobank Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode. Rabobank Groep"

Transcriptie

1 Gedragscode Rabobank Groep

2 Gedragscode Gedragscode Deze gedragscode bevat de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die een functie vervult binnen de Rabobank Groep. De gedragscode is een uitwerking van de waarden uit het Ambitiestatement en geeft richting aan de wijze waarop de Rabobank Groep optreedt naar klanten, partners, medewerkers en de samenleving in het algemeen. Opnieuw vastgesteld door de raad van bestuur op 6 november 2007.

3 5 gedragscode RaBOBANK GROEP Waarom een gedragscode? 6 Waarom een gedragscode? De Rabobank Groep heeft als doel het dienen van de economische belangen van haar leden en klanten. Op grond van haar coöperatieve signatuur laat zij zich inspireren en aansturen door leden en klanten, die de gebruikers zijn van en de belanghebbenden zijn bij haar financiële dienstverlening. De Rabobank Groep is zich daarbij terdege bewust van haar verantwoordelijkheid naar haar klanten door betekenisvolle diensten te verlenen die van waarde zijn voor klanten bij het realiseren van hun ambities; naar de samenleving waarin zij werkzaam is door een betrokken bank te zijn die midden in de samenleving staat en die werkt aan een duurzame ontwikkeling vanwelvaart en welzijn; naar haar medewerkers door een actieve werkgemeenschap te vormen die uitdaagt en ontplooiingskansen biedt. De ambities en intenties krijgen gestalte in het feitelijke functioneren. Deze gedragscode heeft tot doel de opvattingen die daarover binnen de Rabobank Groep leven onder woorden te brengen. In de code zijn de uitgangspunten voor het gedrag geformuleerd van een ieder die een functie vervult in de Rabobank Groep: medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders. In het verlengde van de gedragscode zijn per groepsonderdeel en per functiecategorie specifieke regelingen en richtlijnen van kracht. De compliance officer van het betreffende groepsonderdeel kan hierover nadere inlichtingen verstrekken.

4 7 gedragscode RaBOBANK GROEP Grondslagen 8 Grondslagen In het Ambitiestatement is het leveren van klantwaarde als centrale doelstelling van de Rabobank Groep geformuleerd. Alle onderdelen van de Rabobank Groep, zowel de lokale Rabobanken als de gespecialiseerde eenheden, streven ernaar om hun klanten de best mogelijke financiële diensten te bieden met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Deze opdracht vloeit logisch voort uit de coöperatieve doelstelling van waaruit de Rabobank Groep is ontstaan. Het langetermijnbelang van de klant en de bereidheid om samen te werken zijn hierbij kenmerkende uitgangspunten. Deze opstelling brengt met zich mee dat de Rabobank Groep zichzelf hoge normen oplegt voor haar optreden naar klanten, partners, medewerkers en de samenleving in het algemeen. De wijze waarop de Rabobank Groep in de wereld wil staan, wordt in hoge mate bepaald door vier kernwaarden, die aan het Ambitiestatement zijn ontleend. 1 Respect De Rabobank Groep werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid. 2 Integriteit De Rabobank Groep wil in haar handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn. 3 Professionaliteit De Rabobank Groep is haar klanten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden waar mogelijk te anticiperen op toekomstige behoeften van klanten en haar diensten op efficiënte wijze ter beschikking te stellen. 4 Duurzaamheid De Rabobank Groep wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin.

5 9 gedragscode RaBOBANK GROEP Wat betekenen deze kernwaarden in de praktijk? 10 Wat betekenen deze kernwaarden in de praktijk? De vier kernwaarden zijn richtinggevend voor de wijze waarop de Rabobank Groep haar klanten tegemoet treedt en waarop zij zich tot haar omgeving verhoudt; ook haar interne functioneren wordt daardoor bepaald. Het gedrag van de Groep zal herkenbaar moeten zijn aan de hand van de volgende kenmerken. Klanten en relaties Door het ontwikkelen van producten en het verlenen van diensten wil de Rabobank Groep de belangen van haar klanten behartigen. De betekenis van het product de functie en de toegevoegde waarde zoals deze door de klant wordt ervaren, staat bij de Groep voorop. Integriteit is voor de Rabobank Groep een bestaansvoorwaarde. Iedere handeling of medewerking aan een handeling die afbreuk doet aan de integriteit wordt achterwege gelaten. In relaties met klanten staat betrouwbaarheid van de Rabobank voorop. Daarom wordt gestreefd naar openheid, overleg, geloofwaardigheid en consistentie. De Rabobank Groep streeft naar een langetermijnrelatie met de klant; zij is zich bewust van haar verantwoordelijkheid jegens de klant, die moet kunnen rekenen op een loyale opstelling van de Groep.

6 11 gedragscode RaBOBANK GROEP Wat betekenen deze kernwaarden in de praktijk? 12 Helderheid over tarieven en condities is het uitgangspunt; in contracten zullen geen onduidelijke en verborgen clausules worden opgenomen. Het onder druk zetten van de klant wordt vermeden: de Rabobank Groep onthoudt zich van het hanteren van oneigenlijke (ver)koopmotieven en -methoden. Negatief-akkoordverklaringen (waarbij stilzwijgend van instemming van de klant wordt uitgegaan behoudens tegenbericht) zullen in offertes en aanbiedingen niet worden gehanteerd, behalve als dat nadrukkelijk in het belang van de klant zou zijn en betrekking heeft op kleine bedragen. De Rabobank Groep hecht groot belang aan het oordeel van haar klanten over de dienstverlening. Zij stelt zich hiervoor nadrukkelijk open en neemt dit mee in haar besluitvorming. Zij kan door haar klanten en relaties aangesproken worden op haar gedrag. De Rabobank Groep zal geen handelingen verrichten die tot doel hebben de overheden, de fiscale autoriteiten of derden te misleiden. Evenmin zal zij eraan meewerken dat diensten worden verleend met betrekking tot uit misdrijf verkregen gelden. De vertrouwelijkheid van klantgegevens wordt gewaarborgd. Gegevens van en over klanten, medewerkers en de Groep worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Elke handeling die de schijn van vermenging van zakelijke en privé-belangen met zich mee kan brengen, dient achterwege te blijven. In interne en externe contacten wordt zonder persoonlijk belang deskundig, eerlijk en betrouwbaar gehandeld. Het aannemen of geven van persoonlijke giften die de zuiverheid in de zakelijke besluitvorming zouden kunnen beïnvloeden, wordt afgewezen. Alle handelingen zijn direct of indirect gericht op het realiseren van een gunstige prijs-kwaliteitverhouding van onze producten en diensten. Om dit waar te kunnen maken wordt voortdurend geïnvesteerd in product- en serviceontwikkeling, waarbij functionaliteit en doelmatigheid belangrijke aspecten zijn. Soberheid is het uitgangspunt voor de bedrijfsvoering. De Rabobank Groep wil steeds vooroplopen in ontwikkelingen op het terrein van financiële dienstverlening die voor de klant van belang zijn. De Rabobank Groep ervaart een grote verantwoordelijkheid voor de continuïteit van haar dienstverlening. De middelen en belangen die haar door haar klanten zijn toevertrouwd vereisen de grootste zorg. Een gezond bedrijfseconomisch functioneren verschaft daarvoor de noodzakelijke basis. De Rabobank Groep werkt bij voorkeur samen met leveranciers en partijen die handelen in de geest van deze gedragscode.

7 13 gedragscode RaBOBANK GROEP Samenleving De Rabobank Groep acht het van belang dat alle delen van de samenleving toegang hebben tot financiële diensten. Zij sluit geen personen uit anders dan op basis van kredietwaardigheid en moraliteit van haar dienstverlening. De Rabobank voelt zich nauw betrokken met de samenleving waarin zij werkzaam is; zij wil een geaccepteerd lid van de gemeenschap zijn. Wat betekenen deze kernwaarden in de praktijk? 14 voor activiteiten waaraan zij als financier/ belegger/ (her) verzekeraar is verbonden. De Rabobank Groep zal graag een faciliterende en stimulerende rol spelen bij investeringen en transacties die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Zij wil geen verbintenissen aangaan die daarmee strijdig zijn. Wet- en regelgeving en ondertekende convenanten worden strikt nageleefd. De Rabobank Groep respecteert de rechten van de mens. Zij wil niet betrokken zijn bij omstandigheden die de waardigheid van de mens aantasten. De Rabobank Groep respecteert de lokale cultuur, gebruiken en opvattingen en richt zich daarnaar voorzover deze niet strijdig zijn met haar doelstelling en waarden. De Rabobank Groep hecht aan een evenwichtige ontwikkeling van de samenleving; zij wil bijdragen aan de bevordering van een gezond sociaal-economisch klimaat en aan initiatieven op het gebied van zelforganisatie. De Rabobank Groep heeft oog voor de directe en indirecte maatschappelijke gevolgen van haar activiteiten. In het licht van haar streven naar een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn hecht de Rabobank Groep aan een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu en aan het welzijn van dieren. Dit vertrekpunt geldt zowel voor haar eigen functioneren als

8 15 gedragscode RaBOBANK GROEP Interne relaties De Rabobank Groep is een samenstel van onderdelen die erop gericht zijn klantwaarde te leveren. Collegiale relaties en een goede samenwerking tussen deze groepsonderdelen met respect voor elkaars specialismen en domeinen zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor het realiseren van een hoogwaardige dienstverlening. Medewerkers binnen de Rabobank Groep worden met respect tegemoet getreden: volwassen, open en betrokken. Zij krijgen volop de ruimte om zich in hun functie te ontwikkelen. De Rabobank Groep wil zorgen voor een goed klimaat waarin medewerkers zich kunnen ontplooien. Bij de werving zal erop worden toegezien dat nieuwe krachten de potentie hebben om zich in de Rabobank Groep met haar specifieke doelstelling te ontwikkelen en toegevoegde waarde te leveren. In relaties met medewerkers vormen betrouwbaarheid en zorgvuldigheid het uitgangspunt. Daarvoor zijn openheid, overleg en het nakomen van afspraken essentiële elementen. Integer handelen vereist dat eenieder zich onthoudt van misbruik van kennis en mogelijkheden die de functie binnen de Rabobank Groep biedt. Professionaliteit vereist dat wet- en regelgeving, interne voorschriften, richtlijnen en afspraken bekend zijn bij alle medewerkers en worden nageleefd. Wat betekenen deze kernwaarden in de praktijk? 16 De Rabobank Groep hecht er waarde aan dat de medewerkers buiten de uitoefening van hun functie maatschappelijke activiteiten ontplooien; het verrijkt de ervaring en verbreedt de horizon. Deze betrokkenheid zal evenwel het integer en onafhankelijk handelen in functie van de Rabobank Groep niet in de weg mogen staan. Planmatig worden tijd, geld en energie in medewerkers geïnvesteerd om hen in staat te stellen toegevoegde waarde te leveren. Medewerkers en leidinggevenden maken afspraken over doelen en wederzijdse verwachtingen en zijn aanspreekbaar op de realisatie daarvan. Indien er sprake is van niet effectief (kunnen) functioneren worden afspraken gemaakt die leiden tot de gewenste aanpassingen. Samenwerking en teamgeest zijn bepalend voor het succesvol werken binnen de Rabobank Groep. De Rabobank Groep streeft naar een brede vertegenwoordiging van de samenleving in haar werkgemeenschap. Diversiteit leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening. Elke vorm van ongelijke behandeling van medewerkers zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat wordt afgewezen. De Rabobank Groep zet zich in voor zorgvuldig beheer van grondstoffen, energie en middelen in haar bedrijfsvoering.

9 17 gedragscode RaBOBANK GROEP Tot besluit 18 Tot besluit Deze gedragscode bevat de hoofdlijnen van de wijze waarop binnen de Rabobank Groep wordt gedacht en gehandeld. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid aan deze algemene gedragslijn de juiste uitvoering te geven. Het kritisch volgen en collegiaal adviseren is een collectieve taak. Bestuurders, toezichthouders en het management hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid, die onder andere tot uitdrukking komt in voorbeeldgedrag en initiërende en toetsende activiteiten.

10 19 gedragscode RaBOBANK GROEP Colofon Uitgave Rabobank Nederland, Directoraat Communicatie colofon 20 Bij de vervaardiging van dit drukwerk werd gebruik gemaakt van minder milieubelastende materialen Contact Fotografie Peter Hilz

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo Branchecode goed bestuur in het mbo Treedt in werking op 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Wettelijk kader 3 1.3 Status van de code 4 1.4 Uitgangspunt: onderscheid tussen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Oktober 2014 2 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Inhoud Voorwoord 5 Sturen op cultuur en gedrag in de

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie