MEMORANDUM OP HET GEBIED VAN BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN, PERSONEN DIE SUBSIDIAIRE BESCHERMING GENIETEN EN STAATLOZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMORANDUM OP HET GEBIED VAN BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN, PERSONEN DIE SUBSIDIAIRE BESCHERMING GENIETEN EN STAATLOZEN"

Transcriptie

1 MEMORANDUM OP HET GEBIED VAN BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN, PERSONEN DIE SUBSIDIAIRE BESCHERMING GENIETEN EN STAATLOZEN Nu de crises toenemen en zij miljoenen mensen ertoe aanzetten om hun land te verlaten of zich binnen hun land te verplaatsen, is het belangrijk dat België zijn traditie van vluchtelingenbescherming en solide steun verder zet, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau. Origineel: Frans Nederlands (niet-officiële vertaling)

2

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOVERZICHT...5 DE 19 AANBEVELINGEN VAN UNHCR...8 INLEIDING I. EEN OMZETTING VAN DE EUROPESE TEKSTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONALE EN EUROPESE RECHTEN II. EEN AANGEPASTE OPVANG III. EEN BEPERKTE DETENTIE IV. EEN RECHTVAARDIGE EN EFFICIËNTE ASIELPROCEDURE Toegang tot de asielprocedure Aan de grenzen Dublin III-Verordening Behandeling van de asielaanvragen Vaststelling van de feiten en beoordeling van de geloofwaardigheid Eerste land van asiel en artikel 3 van het EVRM Beroep Kwaliteit van de procedures Informatie en juridische bijstand...27 V. BETER BESCHERMDE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELINGEN VI. EEN VLOTTERE INTEGRATIE Gelijkgestelde statussen Een eenvoudigere gezinshereniging Gelijkgestelde criteria Een definitie van het gezin die flexibel genoeg is Afschaffing van de beperking in de tijd van soepele voorwaarden voor gezinshereniging Een eenvoudiger bewijs van familiebanden Verminderde kosten Een afgeleide status voor familieleden Betere toegang tot huisvesting Een bevoorrechte toegang tot de nationaliteit...40 VII. EEN INTERNATIONAAL SOLIDAIR BELGIË Versterkte hervestiging Een bescherming voor personen die Syrië ontvluchten...42 VIII. MINDER STAATLOZEN IN DE WERELD, EEN GEPASTE PROCEDURE EN STATUS IN BELGIË EINDNOTEN

4 4

5 INHOUDSOVERZICHT 1. Het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR), dat de lidstaten onder meer bijstaat in de tenuitvoerlegging van het Verdrag van 1951 betreffende de Status van Vluchtelingen, wenst de jarenlange constructieve dialoog met de Belgische autoriteiten, politieke leiders en verantwoordelijken van de civiele samenleving voort te zetten in het kader van zijn mandaat om de internationale actie voor vluchtelingenbescherming en het zoeken naar oplossingen voor hun problemen te leiden en te coördineren. Naar aanleiding van de federale, regionale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014, vestigt het de aandacht van de verkozenen en alle betrokken partijen op bepaalde thema s die in de programma s van de federale, regionale en/of gewestregeringen en in parlementaire initiatieven zouden moeten worden opgenomen. 2. België heeft een lange traditie op het gebied van bescherming van ontheemde bevolkingsgroepen, zowel op internationaal, Europees of nationaal vlak. Hoewel het over een solide asielstelsel beschikt, zijn bepaalde aspecten ervan voor verbetering vatbaar om te voorkomen dat de personen die het nodig hebben, geen internationale bescherming krijgen. 3. De richtlijnen en verordeningen die de grondslag vormen van het Europees asielbeleid werden herzien. Daardoor is Dublin III-Verordening sinds 1 januari 2014 van toepassing in België en zal de EURODAC-Verordening vanaf 20 juli 2015 automatisch van toepassing zijn. De herschikte Procedure- en Opvangrichtlijnen zullen in Belgische wetgeving moeten worden omgezet. In het kader van zijn samenwerking met de lidstaten en de verantwoordelijkheid die UNHCR draagt voor de naleving van het Verdrag van 1951, hoeksteen van de internationale bescherming van vluchtelingen, biedt UNHCR zijn ondersteuning aan in dit proces om een omzetting in overeenstemming met het internationaal en Europees recht te bekomen. 4. De opvang van asielzoekers is sinds de winter sterk verbeterd, in het bijzonder wat de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) betreft. In 2013 is er voor het tweede opeenvolgende jaar een daling van het aantal asielaanvragen geweest, met ingediende asielaanvragen (ruim een kwart minder dan in 2012), terwijl er in de Europese Unie een toename is geweest van 19% in vergelijking met Op Europees niveau is het aantal eerste asielaanvragen met 15% toegenomen, terwijl de dalende trend in België wordt bevestigd met ingediende aanvragen gedurende het eerste trimester van 2014 (een daling van ongeveer 16% in vergelijking met dezelfde periode in 2013). 5. Gelet op het feit dat de vluchtelingenstromen zeer omvangrijk kunnen zijn en vaak het gevolg zijn van plotse ontwikkelingen in het land van herkomst waar een precaire situatie heerst, is het altijd aan te raden opvangsystemen tot stand te brengen die flexibel genoeg zijn om de variabele stromen en de diverse profielen van asielzoekers aan te kunnen. Gezien de verkorte behandelingstermijnen van de asielprocedures zou het nuttig zijn het bestaande opvangsysteem, dat in verschillende fases materiële steun verleent, met opeenvolgende verhuizingen in relatief korte periodes tot gevolg, in overleg met Fedasil en de betrokken partners te herzien. Dit systeem kampt met verschillende moeilijkheden waaronder het tekort aan individuele woningen; de traagheid in de overdracht van dossiers wat een breuk in de begeleiding teweegbrengt en de disciplinaire transfers. Bovendien is het noodzakelijk de bestaande verschillen in de sociaal-juridische, psycho-sociale en medische begeleiding van asielzoekers weg te werken. Speciale aandacht moet besteed worden aan de identificatie van kwetsbare asielzoekers, opdat zij een aangepaste opvang en sociale begeleiding zouden krijgen gedurende de volledige asielprocedure. De omzetting van de herschikte Opvangrichtlijn biedt ook de mogelijkheid om zich over de opvangvoorwaarden in het kader van een Dublin-procedure te buigen en dit teneinde deze te garanderen tot de effectieve overbrenging van de asielzoeker naar de verantwoordelijke lidstaat. 6. Hoewel we verheugd mogen zijn dat personen die asiel vragen op het Belgisch grondgebied tijdens de duur van de behandeling van hun aanvraag over het algemeen opgevangen worden in open centra, dat de NBMV over het algemeen niet vastgehouden worden en dat gezinnen met kinderen alternatieve opvangmogelijkheden aangeboden krijgen, blijft het systematisch gebruik van detentie van asielzoekers aan de grens en de gebruikelijke toevlucht tot deze maatregel in het kader van de toepassing van de Dublin III-Verordening verontrustend, alsook dat bepaalde erg kwetsbare personen worden vastgehouden en dat er geen automatische gerechtelijke controle is om zowel de wettigheid als de noodzakelijkheid en de evenredigheid van de opsluiting na te gaan. 5

6 7. De verhoging van de capaciteit van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in 2011 en bepaalde wetgevende initiatieven hebben een snellere behandeling van de asielaanvragen en de wegwerking van een groot deel van de achterstand in eerste aanleg mogelijk gemaakt. Het is belangrijk asielaanvragen snel te kunnen behandelen, maar het is even essentieel de kwaliteit, efficiëntie en integriteit van het asielstelsel te bewaren. UNHCR verwelkomt het initiatief van het CGVS voor het opzetten van een project voor kwaliteitsbewaking en staat ter beschikking van alle instanties om in die zin samen te werken. Rechtvaardige en efficiënte procedures, die leiden tot kwalitatieve beslissingen met de mogelijkheid tot een daadwerkelijk rechtsmiddel zijn van het allergrootste belang. Een asielstelsel moet ook een terugkeerbeleid omvatten waarin aan vrijwillige terugkeer de voorkeur wordt gegeven en waarbij de rechten van de mens en de menselijke waardigheid in acht worden genomen. 8. Met betrekking tot de toegang tot de asielprocedure is het essentieel waakzaam te zijn voor de situatie van asielzoekers aan de grens en in het bijzonder in de havens. Een bijzondere aandacht dient ook te gaan naar een toepassing van de Dublin III-Verordening met inachtneming van de beschermingen en bijkomende waarborgen die in deze verordening zijn opgenomen en van de aanbevelingen van UNHCR op dit gebied. 9. Hoewel de geloofwaardigheidsbeoordeling bij de behandeling van de asielaanvraag in België zeer positieve aspecten vertoont, zoals bijvoorbeeld de grondige kennis van het CGVS op het gebied van informatie over het land van herkomst, is een verbetering op bepaalde punten mogelijk, zoals een beter gestructureerde benadering, een gedeelde bewijslast, kennisvragen over de situatie in het land van herkomst die aangepast zijn aan het profiel van de asielzoeker en de bewijskracht van de documenten die de asielzoeker voorlegt. 10. De toepassing van het begrip eerste land van asiel in de behandeling van de asielaanvragen van personen die in een ander land dan België bescherming hebben gekregen of hadden kunnen krijgen, doet de vraag rijzen welke instantie bevoegd is om na te gaan of heropname in het eerste land van asiel gegarandeerd kan worden en hoe dit onderzoek praktisch in zijn werk moet gaan, omdat de asielzoeker meestal niet in staat zal zijn dit zelf te onderzoeken. Bovendien is het van primordiaal belang dat nagegaan wordt of artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) bij terugkeer naar een bepaald land niet geschonden wordt. In België is momenteel niet duidelijk gedefinieerd welke instantie voor dit onderzoek bevoegd is. 11. Wat het beroep betreft, zijn verbeteringen en versoepelingen vastgesteld. Het annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tegen bepaalde beslissingen van het CGVS roept nog vragen op, omdat het niet altijd aan de voorwaarden van een daadwerkelijk rechtsmiddel voldoet. 12. De toegang tot gespecialiseerde juridische bijstand voor elke vreemdeling die mogelijk een gegronde vrees heeft voor vervolging in de zin van het Verdrag van 1951 of die een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van de Kwalificatierichtlijn is fundamenteel belangrijk, vooral in de complexe juridische context van geïndustrialiseerde landen en België in het bijzonder. Het feit dat België asielzoekers kosteloze juridische bijstand en vertegenwoordiging aanbiedt, is ontegensprekelijk positief, maar UNHCR maakt zich zorgen over de kwaliteit van deze bijstand, die in de praktijk heel sterk varieert. Daarom is het belangrijk dat elke hervorming van de juridische bijstand niet alleen aandacht besteedt aan het verlenen van bijstand, maar ook aan de kwaliteit ervan en dat dit niet tot gevolg heeft dat de toegang tot recht beperkt zou worden voor personen die internationale bescherming nodig hebben. 13. Het is eveneens zo dat het juridisch kader voor de bescherming van de rechten van het kind in België een relatief solide basis biedt voor de bescherming van minderjarige vreemdelingen, al of niet begeleid, maar een aantal zaken zijn voor verbetering vatbaar, zoals de beoordeling en/of vaststelling van het belang van het kind, de analyse van de bijzondere behoeften van de niet-begeleide minderjarige (NBMV) in het kader van opvang, de termijnen voor aanduiding van een voogd, de leeftijdsbepaling en ten slotte de asiel- en verblijfprocedures. 14. Zodra hun status toegekend werd, zullen begunstigden van internationale bescherming hun integratie in België beginnen. Een geslaagde integratie is zowel gunstig voor de betrokkene als voor de gastgemeenschap. In België zijn er echter een aantal hinderpalen die de integratie bemoeilijken. Om te beginnen zijn de rechten die voortvloeien uit de vluchtelingenstatus en uit de status van subsidiaire bescherming nog niet helemaal gelijkgeschakeld, met een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tot gevolg die een impact zal hebben op hun integratie. Verder kan het zijn dat ze moeilijkheden ondervinden om zich door hun gezin te laten vervoegen en om een woning te vinden. Bovendien hebben de vluchtelingen geen bevoorrechte toegang 6

7 meer tot de Belgische nationaliteit. Begunstigden van internationale bescherming hebben het ook moeilijk om toegang te krijgen tot sociale steun, een opleiding en de arbeidsmarkt. Op dit vlak bestaat er immers een zware administratieve last, abnormaal lange termijnen voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning en een miskenning van de bijzondere behoeften en kwetsbaarheden van begunstigden van internationale bescherming. 15. UNHCR zoekt duurzame oplossingen voor de problemen van vluchtelingen. Hervestiging in een derde land is een van die oplossingen, wanneer de vrijwillige terugkeer van de vluchteling naar het land van herkomst en de integratie in het eerste land van asiel onmogelijk blijken te zijn. België is het 27 e land dat in 2013 een regelmatig en structureel hervestigingsprogramma heeft aangenomen. In 2014 zal België, net als in 2013, 100 vluchtelingen hervestigen en UNCHR verheugt zich dat besloten werd om tegen 2020 jaarlijks 250 vluchtelingen op te vangen. Hoewel deze verbintenis op lange termijn wordt toegejuicht, aangezien ze onder meer een betere voorzienbaarheid toelaat, blijft de verhoging van het aantal plaatsen nog ver ontoereikend in verhouding met de noden. 16. Gelet op het feit dat er zich in mei 2014 meer dan 2,7 miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon, Turkije, Jordanië, Irak en Egypte bevonden en 6,5 miljoen Syriërs ontheemd zijn in hun eigen land, wordt de internationale gemeenschap geconfronteerd met een van de ergste humanitaire crises. Daarom is UNHCR verheugd dat België internationale bescherming verleent aan Syriërs die asiel vragen en 75 Syrische vluchtelingen zal opvangen in het kader van het hervestigingsprogramma. Gezien de ernst en hoogdringendheid van de situatie, moedigt UNHCR België aan bijkomende plaatsen te creëren bovenop het jaarlijks quota van hervestiging en andere mogelijkheden te vinden die de toegang tot het grondgebied voor personen die Syrië ontvluchten vergemakkelijken, door een uitgebreide en versoepelde gezinshereniging of op andere manieren, zoals de toekenning van humanitaire visa. 17. Staatloosheid beperkt zich niet tot ontwikkelingslanden of tot landen ver weg. Het gaat om een wereldwijde problematiek die meer dan 10 miljoen personen over heel de wereld treft. België vormt geen uitzondering en kent ook staatlozen op zijn grondgebied. Op internationaal vlak is het Verdrag van 1961 tot Beperking van Staatloosheid (Verdrag van 1961) een belangrijk instrument om het probleem van staatloosheid op te lossen. België zal dit verdrag op 1 juli 2014 ondertekenen, in navolging van 13 andere landen die dit in de voorbije twee jaar hebben gedaan. Op nationaal vlak heeft België het Verdrag van 28 september 1954 betreffende de Status van Staatlozen (Verdrag van 1954) weliswaar geratificeerd, maar er zijn belangrijke tekortkomingen op dit gebied, vooral wat betreft de procedure om als staatloze erkend te worden en het gebrek aan een specifieke regelgeving over de rechten en plichten die daaraan verbonden worden. 18. Van de middelen die aan de lidstaten van de Europese Unie ter beschikking worden gesteld om de eerder vermelde doelstellingen te bereiken, is het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (FAMI) een aanzienlijke bron van financiering. In dit kader wenst UNHCR het belang te onderstrepen van het principe van nationaal partnerschap met actoren van de civiele samenleving, internationale organisaties en de sociale partners, om vertrekkende van een breed en voortdurend overleg met alle betrokken partijen de prioriteiten te kunnen vaststellen om aan de geïdentificeerde noden tegemoet te komen, en de uitvoering van de nationale programma s samen op te volgen en te evalueren. Het wenst ook de aandacht te vestigen op de noodzaak om bij het toekennen van de fondsen een evenwicht te bewaren tussen de domeinen van asiel, integratie en terugkeer. Het lijkt ook belangrijk de mogelijkheid te voorzien om onder meer projecten op te zetten waarbij een analyse en opvolging wordt gemaakt van hoe de informatie en juridische bijstand aan asielzoekers kan verbeterd worden, zowel in het kader van een asielprocedure op het grondgebied als aan de grens; de identificatie van en ondersteuning aan kwetsbare asielzoekers en projecten om gezinshereniging van begunstigden van internationale bescherming te ondersteunen. Ten slotte wenst UNHCR te wijzen op het belang van een ononderbroken financiering van de actoren van de civiele samenleving na 31 december 2014, wanneer de financiering door het Europees Vluchtelingenfonds zal ophouden. Een onderbreking van de financiering zou een zeer nadelig effect kunnen hebben op de mogelijkheid van de civiele samenleving om zijn rol in de ondersteuning van asielzoekers en zoektocht naar duurzame oplossingen voor vluchtelingen en staatlozen verder te zetten. 7

8 DE 19 AANBEVELINGEN VAN UNHCR GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES ASIELBELEID 1. Deelnemen aan de totstandbrenging van een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) door de Europese teksten in overeenstemming met de internationale en Europese rechten in nationale wetgeving om te zetten, waarbij het Verdrag van 1951 betreffende de Status van Vluchtelingen zowel naar de letter als naar de geest wordt gerespecteerd. OPVANG 2. Asielzoekers kwalitatieve, ononderbroken, aangepaste en flexibele opvang bieden in het volledige opvangnetwerk. Kwetsbare asielzoekers identificeren om hen aangepaste opvang en sociale begeleiding te bieden. DETENTIE 3. De detentie van asielzoekers beperken, de controle erop verscherpen, de kwetsbaarheden beter identificeren om er gepast mee te kunnen omgaan en de reeds bestaande alternatieven voor detentie verder ontwikkelen. ASIELPROCEDURE 4. TOEGANG TOT DE ASIELPROCEDURE GRENS Opzetten van een systeem dat de registratie van alle asielaanvragen aan alle grenzen garandeert, inclusief de havens. 5. TOEGANG TOT DE ASIELPROCEDURE DUBLIN Waken over een toepassing van de Dublin III-Verordening in overeenstemming met de daarin opgenomen beschermingen en bijkomende waarborgen. 6. BEHANDELING VAN DE ASIELAANVRAGEN VASTSTELLING VAN DE FEITEN EN GELOOFWAARDIGHEID Gedeelde bewijslast verzekeren en de geloofwaardigheidsbeoordeling van het asielrelaas van asielzoekers verbeteren. 7. BEHANDELING VAN DE ASIELAANVRAGEN EERSTE LAND VAN ASIEL EN ART. 3 EVRM Aanduiden van de instantie die zal nagaan of aan de voorwaarden is voldaan om opnieuw tot het eerste land van asiel te worden toegelaten en of er een risico op schending van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden bestaat, wanneer uitgeprocedeerde asielzoekers teruggestuurd worden, ervoor zorgen dat er coherentie is tussen de beslissingen betreffende nationaliteit en herkomst van de betrokken personen, die enerzijds door de bevoegde asielinstanties en anderzijds door de Dienst Vreemdelingenzaken bij het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers worden genomen. 8. BEROEP Ervoor zorgen dat er daadwerkelijk een rechtsmiddel bestaat en het gebrek aan onderzoeksbevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen versoepelen. 8

9 9. KWALITEIT VAN DE PROCEDURES Mechanismen verder ontwikkelen om de kwaliteit van de beslissingen genomen door het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op te volgen en soortgelijke maatregelen voorzien bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Dienst Vreemdelingenzaken. 10. INFORMATIE EN JURIDISCHE BIJSTAND Ervoor zorgen dat de asielzoekers over voldoende en kwalitatieve informatie betreffende de asielprocedure beschikken, dat ze binnen aanvaardbare termijnen toegang hebben tot een kwaliteitsvolle juridische bijstand, ook in de gesloten opvangcentra en dat het systeem van juridische bijstand aan vreemdelingen geëvalueerd wordt, om richting te kunnen geven bij elke eventuele herziening. NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN 11. De bescherming van de NBMV verbeteren door ervoor te zorgen dat het belang van het kind wordt beoordeeld en/of vastgesteld en dat er primordiaal belang aan wordt gegeven bij elke beslissing die hen betreft, door asiel- en verblijfsprocedures aan te bieden die aandacht hebben voor hun bijzondere behoeften en door deze laatste op een meer individuele manier te analyseren. INTEGRATIE 12. STATUSSEN De rechten van begunstigden van internationale bescherming verder gelijkschakelen om hun autonomie te bevorderen. 13. GEZINSHERENIGING Gezinshereniging van begunstigden van internationale bescherming bevorderen door de respectievelijke voorwaarden gelijk te schakelen; door een voldoende soepele definitie van het gezin te hanteren; door de beperking in tijd van de soepele voorwaarden voor gezinshereniging af te schaffen; door alle elementen in overweging te nemen die de familieband kunnen aantonen; door de kosten van de procedure te verminderen en door een afgeleide beschermingsstatus toe te kennen aan de familieleden die hen vervoegen. 14. HUISVESTING Begunstigden van internationale bescherming met de nodige middelen helpen om de gemeenschappelijke opvangcentra te kunnen verlaten voor een individuele woning, waarbij een samenwerking tussen alle betrokken partijen aangemoedigd wordt. 15. NATIONALITEIT Begunstigden van internationale bescherming toelaten gemakkelijker de Belgische nationaliteit te verwerven. INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 16. HERVESTIGING Hervestiging in België versterken, door een passend wettelijk kader te creëren en het aantal plaatsen te verhogen. Op Europees niveau meer plaatsen aanbieden en de opvang- en integratiemogelijkheden van de hervestigde vluchtelingen verbeteren. 17. SYRIË De bescherming in België van personen die Syrië ontvluchten garanderen, en de toegang tot het grondgebied vergemakkelijken door een uitgebreide en versoepelde gezinshereniging of via andere middelen. 9

10 STAATLOOSHEID 18. STAATLOOSHEID Een procedure invoeren voor het vaststellen van de hoedanigheid van staatloze, of de bestaande procedure verbeteren, en staatlozen in principe een verblijfsrecht geven. FONDS VOOR ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE (FAMI) 19. Een nationaal partnerschap instellen om de prioriteiten te bepalen, de toepassing van de nationale programma s op te volgen en te evalueren. Bij het toekennen van de fondsen waken over een evenwicht tussen de domeinen van asiel, integratie en terugkeer, waarbij bepaalde domeinen bijzondere aandacht wordt gegeven zoals informatie en juridische bijstand aan asielzoekers, de identificatie van en ondersteuning aan kwetsbare asielzoekers en de ondersteuning bij gezinshereniging van begunstigden van internationale bescherming. Een ononderbroken financiering garanderen van actoren van de civiele samenleving. 10

11 UNHCR UNHCR werd op 14 december 1950 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die haar de opdracht gaf de internationale actie voor de bescherming van vluchtelingen en het zoeken naar oplossingen voor hun problemen te leiden en te coördineren. Het werkt nauw samen met de regeringen, onder meer bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (Verdrag van 1951), hoeksteen van de internationale bescherming van vluchtelingen. Later is zijn werkgebied uitgebreid tot andere groepen zoals voormalige vluchtelingen die naar hun land terugkeren, intern ontheemden, staatlozen en personen wier nationaliteit betwist wordt. UNHCR oefent zijn taak onder meer uit door het afsluiten en ratificeren van internationale verdragen ter bescherming van de vluchtelingen na te streven, toe te zien op de toepassing ervan en wijzigingen voor te stellen. 1 In die zin treedt UNHCR op in de procedures voor gerechtshoven en rechtbanken waar beslist wordt of internationale bescherming vereist is, zowel op nationaal als op regionaal niveau en vraagt het om geraadpleegd te worden bij de ontwikkeling van wetgeving en reglementeringen en geeft het indien nodig opmerkingen op deze teksten. UNHCR is sinds het begin van de jaren vijftig aanwezig in België en het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV), dat diverse Belgische verenigingen overkoepelt die bijstand verlenen aan asielzoekers, erkende vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten, is er zijn uitvoerende partner. Ontheemde bevolkingsgroepen in de wereld Eind 2013 waren wereldwijd 51,2 miljoen personen gedwongen ontheemd door vervolging, conflicten, veralgemeend geweld of mensenrechtenschendingen. Ongeveer 16,7 miljoen personen waren vluchteling: 11,7 miljoen vielen onder het mandaat van UNHCR en 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen waren geregistreerd bij het Hulp- en Werkagentschap van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten (UNRWA). Dit globaal cijfer omvat eveneens de 33,3 miljoen intern ontheemden en de bijna 1,2 miljoen asielzoekers. Als deze 51,2 miljoen personen een natie zouden vormen, zouden ze het 26 e grootste land ter wereld zijn. 2 De bevolkingsgroep die onder het mandaat van UNHCR valt, bestaat uit 42,9 miljoen personen. 3 De diverse conflicten in de wereld hebben inderdaad miljoenen mensen op de vlucht gedreven. Eind 2013 kwamen meer dan de helft (52%) van de vluchtelingen uit drie landen: Afghanistan (2,56 miljoen), de Syrische Arabische Republiek (2,47 miljoen) en Somalië (1,12 miljoen). 4 Soedan, de Democratische Republiek Congo, Myanmar, Irak en Colombia behoren ook tot de landen waaruit de meeste vluchtelingen afkomstig zijn. 5 Op datzelfde moment werden 86% van de vluchtelingen wereldwijd opgevangen in ontwikkelingslanden. Pakistan heeft het grootste aantal vluchtelingen opgevangen (1,6 miljoen), gevolgd door de Islamitische Republiek Iran ( ), Libanon ( ), Jordanië ( ) en Turkije ( ). Het aantal vrouwen en meisjes bedraagt gemiddeld 48% van het aantal vluchtelingen. In totaal was 50% van de vluchtelingen jonger dan 18 jaar en dat is het grootste aantal van de voorbije tien jaar. 11

12 Gastland met het grootste aantal vluchtelingen in 2013 bron: UNHCR Global Trends 2013, p. 7 Ethiopië Tsjaad % China % 5% 26% Pakistan Kenia % En in België? Turkije % Jordanië % 13% 14% Libanon Islamitische Republiek Iran België heeft een lange traditie op het gebied van bescherming van ontheemde bevolkingsgroepen, zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Het speelt een belangrijke rol in de wereldwijde aanpak van de problemen van deze bevolkingen, met speciale aandacht voor Afrika, in het bijzonder het gebied van de Grote Meren, waar deze steun erg gewaardeerd wordt. Een aanzienlijk deel van de steun van België aan UNHCR is niet toegewezen, waardoor de Organisatie operaties kan financieren die anders ondergefinancierd of vergeten zouden worden. Op Europees niveau heeft België de principes inzake internationale bescherming steeds verdedigd en speelt het een beslissende rol in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. De 10 belangrijkste landen van herkomst van asielzoekers in België in 2013 bron: CGRA statistieken van 2013 Kameroen Albanië Irak 3.1% 5% 2.6% Pakistan Afghanistan 2.3% 8.4% 7.9% Guinee Syrië Servië (met inbergrip van Kosovo) 5.5% 7.7% 6.9% 7.4% Rusland Demokratische Republiek Congo Tijdens de intergouvernementele bijeenkomst van ministers in Genève in december 2011 heeft België bij de verjaardag van de Verdragen over de vluchtelingen en staatlozen zijn engagement ten aanzien van vluchtelingen en staatlozen bevestigd, meer bepaald op het gebied van asielprocedure, gezinshereniging, hervestiging, procedure om staatloosheid vast te stellen alsook de inhoud ervan en de beperking van staatloosheid. In 2013 is het aantal asielaanvragen in België voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald, met ingediende asielaanvragen - een daling van iets meer dan een kwart in vergelijking met , terwijl het aantal asielaanvragen in heel de Europese Unie met 18,7% is toegenomen in vergelijking met De dalende trend zet zich in België verder met asielaanvragen in het eerste trimester van een daling van ongeveer 16% in vergelijking met dezelfde periode in , terwijl op Europees niveau het aantal eerste asielaanvragen met 15% gestegen is (88 000). In 2013 werd in beslissingen (16,4% of 20,3% begeleidende kinderen inbegrepen) van de die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft genomen, de status van vluchteling en in beslissingen (10,7% of 32,5% begeleidende kinderen inbegrepen) subsidiaire bescherming 7 toegekend. Van de beslissingen die in beroep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) zijn genomen, werd in 312 de status van vluchteling toegekend en in 48 subsidiaire bescherming, wat betekent dat 4,6% van de personen die beroep hebben aangetekend, erkend werden of internationale bescherming hebben gekregen, waarvan de meerderheid de status van vluchteling (4% van de 4,6%). 12

13 INLEIDING 19. Gelet op de reeds lang bestaande constructieve dialoog met de autoriteiten, de politieke leiders en verantwoordelijken van de civiele samenleving, wenst het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (hierna UNHCR), naar aanleiding van de federale, regionale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014, de aandacht van de verkozenen en van alle betrokken personen te vestigen op bepaalde thema s die tot zijn mandaat behoren en die in de programma s van de federale, regionale en/of gewestregeringen en bij parlementaire initiatieven zouden moeten worden opgenomen. 20. Deze nota beschrijft acht onderwerpen en geeft aanbevelingen in dat verband. Ze hebben als doelstelling de bescherming van asielzoekers, begunstigden van internationale bescherming en staatlozen te garanderen en/of te verbeteren. Bepaalde aanbevelingen beogen ook een verbetering van de asielprocedures. 21. De Organisatie is bereid de betrokken actoren te ondersteunen in hun taak tot internationale bescherming en de thema s die in deze nota aan bod komen, samen met hen verder uit te diepen. 13

14 14

15 I. EEN OMZETTING VAN DE EUROPESE TEKSTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONALE EN EUROPESE RECHTEN In juni 2013 werd de herziening van de richtlijnen en verordeningen die de grondslag vormen van een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS), na lange en complexe onderhandelingen, afgerond met de goedkeuring van de Dublin III-Verordening 9 en de herschikte Procedure- 10 en Opvangrichtlijnen Hoewel er mogelijk nog bijkomende maatregelen nodig zijn om tot een uniforme status te komen voor vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten, die in heel de Europese Unie (EU) geldig is, alsook om tot gemeenschappelijke procedures te komen voor het toekennen en intrekken van deze statussen, kan deze herziene wetgeving, met inbegrip van de herschikte Kwalificatierichtlijn van , in belangrijke mate bijdragen tot de harmonisatie van het asielbeleid in de lidstaten van de EU en tot een verbetering van de criteria voor bescherming en de praktijken op dit gebied Aangezien de Dublin III- en EURODAC-Verordeningen rechtstreekse werking hebben en gelijktijdig, automatisch en uniform bindend zijn in alle nationale wetgevingen, hoeven ze niet in nationale wetgeving te worden omgezet. De Dublin III-Verordening is in België sinds 1 januari van toepassing en de EURODAC-Verordening zal automatisch van toepassing zijn vanaf 20 juli De herschikte Procedure- en Opvangrichtlijnen (herschikkingen) daarentegen moeten uiterlijk op 20 juli in de Belgische wetgeving zijn omgezet zodat de onderhandelde wijzigingen in de nationale wetgeving weerspiegeld worden. Sommige bepalingen moeten echter pas op 20 juli omgezet zijn. De termijn voor de omzetting van de Kwalificatierichtlijn is echter reeds op 21 december 2013 afgelopen. In het kader van de samenwerking met de lidstaten en gelet op zijn verantwoordelijkheid voor het toezicht op het Verdrag van , biedt UNHCR zijn ondersteuning aan de bevoegde autoriteiten en andere partijen die bij de omzetting betrokken zijn. 26. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de EU-wetgeving op het gebied van asiel tot nog toe niet op uniforme wijze in de Unie werd toegepast. Dit kan deels te maken hebben met het feit dat sommige bepalingen facultatief of nogal vaag zijn, of de lidstaten een grote vrijheid geven. De herziene regelgeving zou de situatie moeten verbeteren, doordat de draagwijdte van een aantal facultatieve bepalingen beperkt werd, bepaalde regels verduidelijkt zijn en de opvolgingsmechanismen solider geworden zijn, met name dankzij het nieuw mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing en paraatheid in het kader van de Dublin III-Verordening. 27. Desalniettemin kunnen sommige bepalingen problemen opleveren qua interpretatie en uitvoering. Het is dan ook wenselijk dat de onderliggende doelstellingen van het GEAS op het gebied van bescherming beklemtoond worden en dat kwalitatief hoogstaande asielsystemen ontwikkeld worden om ervoor te zorgen dat de verdragen en het Verdrag van 1951 naar de letter en de geest worden nageleefd. 28. Bijgevolg moedigt UNHCR België aan om van het omzettingsproces gebruik te maken om, indien nodig, criteria te hanteren die gunstiger zijn en overeenstemmen met het internationaal recht

16 AANBEVELING 1 Deelnemen aan de totstandbrenging van een Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) door de Europese teksten in overeenstemming met het internationaal en Europees recht in nationale wetgeving om te zetten, waarbij het Verdrag van 1951 betreffende de Status van Vluchtelingen zowel naar de letter als naar de geest wordt gerespecteerd. UNHCR beveelt de bevoegde instanties aan om van het omzettingsproces van de Procedure- en Opvangrichtlijnen gebruik te maken om: indien nodig, criteria te hanteren die gunstiger zijn en overeenstemmen met het internationaal recht; de gedeeltelijke omzetting van artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn bij te sturen, waardoor de bewijslast uitsluitend bij de asielzoeker werd gelegd en het principe van de gedeelde bewijslast niet gerespecteerd wordt (cf. infra paragrafen 58 en volgende); ì ì een vereenvoudigingsproces van de procedures zoals beschreven in de Wet van 15 december 1980 op te starten (cf. infra paragraaf 79). 16

17 II. EEN AANGEPASTE OPVANG 29. UNHCR heeft de toegenomen coördinatie van alle aspecten van de asielprocedure en de opvang van asielzoekers positief onthaald. Het juicht de regelmatige dialoog met Fedasil en de betrokken partners bij de opvang toe en is trouwens tevreden met de duidelijke verbetering van de opvangsituatie sinds de winter , in het bijzonder wat de niet-begeleide minderjarigen (NBMV) betreft, die niet langer in hotels worden ondergebracht, waar ze geen aangepaste begeleiding kregen. Er zijn inderdaad aanzienlijke inspanningen geleverd om te verhelpen aan de verzadiging van het opvangnetwerk sinds Zo hebben de permanente betrokkenheid van alle bevoegde actoren en de uitbreiding van de capaciteit van de asielautoriteiten waardoor een groter aantal beslissingen kon worden genomen, er ontegensprekelijk toe bijgedragen dat de druk op het opvangnetwerk is afgenomen. Er zijn ook wetgevende maatregelen genomen om bepaalde categorieën van personen uit te sluiten van het recht op opvang, een uitsluiting waarover UNHCR overigens bepaalde bezwaren heeft geuit en enkele aanbevelingen terzake heeft gedaan die tot op vandaag gelden 20. Tot slot heeft de daling van het aantal asielaanvragen bijgedragen tot een ontlasting van de opvangstructuur. 30. Desalniettemin lijkt in dit stadium een herziening van het huidig opvangsysteem noodzakelijk. Immers, materiële bijstand in twee fases een eerste fase gedurende de eerste vier maanden van de asielprocedure waarin de asielzoekers in collectieve centra worden ondergebracht en een tweede fase waarin ze in individuele woningen worden gehuisvest brengt opeenvolgende verhuizingen binnen relatief korte periodes met zich mee en dit door de verkorte behandelingstermijnen van de asielprocedure. 31. Het systeem kampt met andere moeilijkheden waaronder het gebrek aan individuele woningen en de traagheid waarmee dossiers van asielzoekers die een collectief centrum verlaten om naar een individuele woning te gaan, worden overgebracht, waardoor de begeleiding onderbroken wordt. Het zou ook goed zijn dat nagedacht wordt over de manier waarop asielzoekers met problematisch gedrag worden opgevangen, om er een coherent, afgewogen en aangepast antwoord op te bieden. 32. Aangezien vluchtelingenstromen omvangrijk kunnen zijn en vaak op gang komen door plotse ontwikkelingen in streken van herkomst waar de situatie precair is, acht UNHCR het wenselijk dat er een opvangsysteem gecreëerd wordt dat soepel genoeg is om variaties in de toestroom en de diverse profielen van asielzoekers het hoofd te kunnen bieden, en dit met inachtname van de herschikte Opvangrichtlijn. De onaangepastheid van het aantal beschikbare plaatsen aan de stroom die moet worden opgevangen, wat de verhuis naar individuele woningen vertraagt en tot gevolg heeft dat bepaalde asielzoekers de facto geen kans krijgen om naar een individuele woning te verhuizen, vormt een van de uitdagingen van het huidig systeem. 33. UNHCR roept de autoriteiten ook op om kwetsbare asielzoekers te identificeren, in het bijzonder de NBMV, gehandicapte en zieke personen vooral die met psychologische problemen om hen adequate opvang en sociale begeleiding te kunnen bieden. Sommige centra, ver gelegen van de openbare diensten en ziekenhuizen, zijn niet geschikt voor bepaalde personen met bijzondere behoeften. 34. Er wordt tevens op gewezen dat de sociaal-juridische begeleiding van asielzoekers een belangrijke impact heeft op de kwaliteit van hun asielprocedure en nog belangrijker is geworden nu deze laatsten sneller verlopen. 35. Deze begeleiding alsook de psycho-sociale en medische begeleiding verschillen echter sterk van centrum tot centrum. Er zouden dan ook gemeenschappelijke standaarden moeten worden opgesteld voor alle opvangcentra, waaronder voor de identificatie en preventie van en reactie op gewelddadige incidenten, zoals daden van seksueel en seksistisch geweld, met het oog op een efficiënte en kwalitatieve begeleiding op deze gebieden. 17

18 36. Naast de vaststelling van gemeenschappelijke standaarden, is het aan te bevelen om de vaardigheden van het personeel in de centra te versterken en om aan de maatschappelijke assistenten en het andere personeel opleidingen aan te bieden op het gebied van interculturele communicatie, culturele bemiddeling en conflictbeheersing. 37. Tot slot moet, zoals hoger vermeld (paragrafen 25 en volgende), de herschikte Opvangrichtlijn uiterlijk tegen 20 juli in nationale Belgische wetgeving zijn omgezet. Daarbij moet vooral aandacht worden besteed aan het recht op opvang in het kader van de Dublin-procedure en de garantie erop tot de asielzoeker effectief naar de verantwoordelijke lidstaat wordt overgebracht 22. Dit is vooral belangrijk voor de asielzoekers die een annulatieberoep en verzoek tot schorsing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hebben ingediend. AANBEVELING 2 Ervoor zorgen dat asielzoekers een kwalitatieve, ononderbroken, aangepaste en flexibele opvang krijgen in het volledige opvangnetwerk. Kwetsbare asielzoekers identificeren om hen aangepaste opvang en sociale begeleiding te kunnen bieden. Het UNHCR verwelkomt de reeds geleverde inspanningen om de verzadiging van het opvangnetwerk te verhelpen en beveelt aan: de opvang in verschillende stappen te herzien om te komen tot een opvangsysteem dat de nodige flexibiliteit inhoudt om de stromen van asielzoekers, zowel opwaarts als neerwaarts, op te vangen en zich kan aanpassen aan de diverse profielen van asielzoekers; in afwachting daarvan het bestaande systeem te verbeteren, onder meer door voldoende individuele woningen aan te bieden die aan de individuele behoeften zijn aangepast; door een snelle verzending van de dossiers van asielzoekers die verhuizen, naar de betrokken maatschappelijke assistenten en door na te denken over de manier waarop asielzoekers met problematisch gedrag worden opgevangen, teneinde er een coherent, afgewogen en aangepast antwoord op te bieden; kwetsbare personen met bijzondere behoeften beter te identificeren om hen aangepaste opvang en sociale begeleiding te kunnen bieden; gemeenschappelijke standaarden vast te tellen en uit te voeren voor alle opvangcentra met het oog op een degelijke psycho-sociale, medische en juridische bijstand, waaronder de identificatie en preventie van en reactie op incidenten van seksueel en seksistisch geweld, gedurende de volledige duur van de asielprocedure waaronder opvang in het kader van een Dublin-procedure et dit tot hun effectieve overbrenging naar de verantwoordelijke lidstaat; ì ì de sociale begeleiding te versterken door opleidingen op het gebied van interculturele communicatie, culturele bemiddeling en conflictbeheersing. 18

19 III. EEN BEPERKTE DETENTIE Hoewel we verheugd mogen zijn dat personen die asiel vragen op het Belgisch grondgebied tijdens de duur van de behandeling van hun aanvraag over het algemeen opgevangen worden in open centra, dat NBMV over het algemeen niet vastgehouden worden en dat gezinnen met kinderen alternatieve opvangmogelijkheden aangeboden krijgen, blijven het systematische gebruik van detentie van asielzoekers aan de grens en de gebruikelijke toevlucht tot deze maatregel in het kader van de toepassing van de Dublin III-Verordening 24 verontrustend. Bovendien komt het niet zelden voor dat personen die hun eerste asielaanvraag in detentie indienen, achtereenvolgende beslissingen ontvangen waarbij ze van hun vrijheid beroofd worden op grond van verschillende bepalingen van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Wet van 15 december 1980) en dat zij langer worden vastgehouden dan de wettelijke termijn van twee maanden voorzien voor de behandeling van hun asielaanvraag. 39. De fundamentele rechten met betrekking tot vrijheid, veiligheid en vrij verkeer van personen gelden nochtans in principe voor alle menselijke wezens, welke status ze ook hebben, immigrant, vluchteling, asielzoeker of een andere. Gelet op de beperking die het met zich meebrengt en overeenkomstig de internationale normen met betrekking tot vluchtelingen en rechten van de mens, moet detentie van asielzoekers over het algemeen vermeden worden en mag het alleen als uiterste middel dienen. Vrijheid moet de regel zijn en detentie de uitzondering 25. Als dusdanig mag geen enkele persoon worden vastgehouden enkel en alleen omdat hij asiel vraagt Als algemene regel geldt dat detentie moet voorzien zijn in de wet en niet willekeurig mag gebeuren. Elke beslissing tot vasthouding moet gebaseerd zijn op de individuele situatie van de persoon in kwestie; gerechtvaardigd zijn door een legitiem doel; noodzakelijk en redelijk zijn en in verhouding staan tot dat legitiem doel, zijnde de bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de nationale veiligheid. 41. De detentie van asielzoekers tijdens de asielprocedure, met het oog op hun verwijdering, stelt bijgevolg een probleem, aangezien zij niet verwijderd mogen worden zolang er geen definitieve beslissing over hun aanvraag is geweest. Zulke detentie heeft geen legitiem doel. Detentie met het oog op verwijdering is maar mogelijk wanneer de asielaanvraag in laatste instantie werd afgewezen. Echter, indien er redenen zijn om te geloven dat een asielzoeker in beroep is gegaan of een asielaanvraag heeft ingediend met als enige doel een beslissing die tot zijn uitwijzing zou kunnen leiden, uit te stellen of te vermijden, dan mogen de autoriteiten zijn detentie overwegen op voorwaarde dat deze noodzakelijk, redelijk en proportioneel is Er moet steeds nagegaan worden of minder beperkende of minder dwingende maatregelen (met andere woorden geen alternatieve vormen van detentie, maar werkelijk alternatieven voor detentie, zoals de inbewaargeving van documenten, een borgstelling of een garantstelling) op een efficiënte manier, aangepast aan de betrokken persoon, kunnen worden genomen. Geen minder dwingende of minder indringende maatregelen overwegen, kan de detentie arbitrair maken Detentie moet op een niet-discriminerende manier gebeuren, ze mag slechts een beperkte periode duren en moet regelmatig aan gerechtelijke controle onderworpen worden. Ideaal gezien gebeurt deze gerechtelijke controle automatisch en binnen de 24 à 48 uren na de eerste beslissing om de asielzoeker vast te houden 29. In België voeren de Raadkamer en, in beroep, de Kamer van Inbeschuldigingstelling deze controle op detentie uit. Deze controle gebeurt echter niet automatisch, maar op vraag van de betrokkene of zijn advocaat. Bovendien heeft de controle enkel betrekking op de wettigheid van de vrijheidsberovende maatregel en niet op de noodzakelijkheid of proportionaliteit

20 44. De herschikte Opvangrichtlijn bevat bepalingen waardoor de grondslag voor detentie veel verregaander wordt gereglementeerd dan voordien en bevat bijvoorbeeld een noodzakelijkheidstoets en meer aangepaste detentieomstandigheden. Ze schrijft ook dat rekening moet gehouden worden met de omstandigheden van elk zaak en de bijzondere behoeften van bepaalde asielzoekers. 45. In België krijgen personen die bijzondere behoeften hebben echter niet altijd een aangepaste behandeling. Oudere personen, zwangere vrouwen, gehandicapte personen, slachtoffers van foltering of van mensenhandel, personen met psychologische problemen zoals getraumatiseerde personen enz. zijn reeds in gesloten opvangcentra waargenomen. De meeste van deze mensen zouden echter niet in detentie mogen worden gehouden Ten slotte bemoeizaamt detentie aanzienlijk de toegang tot juridische bijstand (zie infra paragrafen 76 en volgende), tot informatiebronnen en communicatiemiddelen, terwijl deze laatste nochtans noodzakelijk zijn om elementen te verzamelen die de asielaanvraag zouden kunnen ondersteunen. 47. Bovendien heeft het Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing met bezorgdheid vastgesteld dat de bepalingen van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden van 12 januari 2005, waarin het recht wordt ingevoerd om bij een onafhankelijke instantie klacht in te dienen, nog niet in werking zijn getreden. Het Comité heeft ook zijn bezorgdheid geuit over het feit dat vreemdelingen in gesloten opvangcentra het vaak moeilijk hebben om klacht in te dienen en over het uitblijven van een uitspraak ten gronde wanneer de aanklager uitgewezen werd 32. AANBEVELING 3 De detentie van asielzoekers beperken, de controle erop verscherpen, de kwetsbaarheden beter identificeren om er gepast mee te kunnen omgaan en de reeds bestaande alternatieven voor detentie verder ontwikkelen. Het UNHCR beveelt aan: de trend van het systematisch beroep op detentie van asielzoekers aan de grens en het veelvuldig gebruik ervan in het kader van de toepassing van de Dublin III-Verordening om te keren; de cumulatie van detentiemaatregelen genomen in het kader van de wet van 15 december 1980 te beperken en zelfs af te schaffen; een wettelijke basis te ontwikkelen voor de alternatieven voor de administratieve detentie te voorzien, die verschilt van die voor de inbewaringstelling; alle beslissingen tot vasthouding automatisch aan een gerechtelijke controle te onderwerpen, waarbij zowel de noodzakelijkheid als de proportionaliteit van de detentie onderzocht worden om na te gaan of de detentie een uiterste middel is en of er minder dwingende maatregelen hadden mogelijk geweest om het beoogde doel te bereiken; een individuele beoordeling te garanderen van de situatie van de asielzoeker door de administratie die met het toezicht op de grenzen en de uitzettingen belast is, vóór de vrijheidsberoving of minstens binnen de 5 dagen die hier op volgen, om de kwetsbaarheid van de betrokkene vast te stellen en hem indien nodig aangepaste opvang te bieden; ì ì een onafhankelijk en efficiënt mechanisme te creëren dat specifiek klachten vanuit de detentiecentra zal behandelen. 20

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Voorstellen inzake bescherming van vluchtelingen, begunstigden van subsidiaire bescherming en staatlozen in België INLEIDING

Voorstellen inzake bescherming van vluchtelingen, begunstigden van subsidiaire bescherming en staatlozen in België INLEIDING Voorstellen inzake bescherming van vluchtelingen, begunstigden van subsidiaire bescherming en staatlozen in België INLEIDING Met het oog op de voortzetting van de constructieve dialoog die sedert lange

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In de eerste acht maanden van 2015, bereikten

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.6.2015 C(2015) 3560 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese hervestigingsregeling NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG FEBRUARI 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In 2015, bereikten meer dan 1

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

3. Opvang en begeleiding van vluchtelingen

3. Opvang en begeleiding van vluchtelingen Dit programma wordt gefinancierd door het Fonds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2014/2015 Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Access and Return in the EU 11 April 2014

Access and Return in the EU 11 April 2014 Access and Return in the EU 11 April 2014 ECRL, Tineke Strik Centre for Migration Law Utrecht, 15 oktober 2015 Vluchtelingencrisis of bestuurscrisis? Tineke Strik Radboud Universiteit, Raad van Europa,

Nadere informatie

Asiel en vluchtelingen

Asiel en vluchtelingen Asiel en vluchtelingen maandag 15 februari 2016 RWO Waasland 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Vluchtelingen in de wereld 3. Vluchtelingen in België 4. Hoe verloopt een asielprocedure? 5. Waar worden asielzoekers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken

MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken Samenvatting van het onderzoeksverslag MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken INLEIDING Artikel 9ter van de vreemdelingenwet vertaalt de bezorgdheid van

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

ASIEL & MIGRATIE. Copyright : Pauline Willot EUROPESE VERKIEZINGEN

ASIEL & MIGRATIE. Copyright : Pauline Willot EUROPESE VERKIEZINGEN ASIEL & MIGRATIE Copyright : Pauline Willot EUROPESE VERKIEZINGEN Memorandum 2014 1. Woord vooraf Caritas International biedt migranten een humane en individuele begeleiding aangepast aan hun migratietraject,

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

de federale Ombudsman medische regularisatie WERKING VAN DE AFDELING 9TER BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN

de federale Ombudsman medische regularisatie WERKING VAN DE AFDELING 9TER BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN de federale Ombudsman medische regularisatie WERKING VAN DE AFDELING 9TER BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN Onderzoek / 02 Samenvatting van het onderzoeksverslag medische regularisatie De werking van de

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas Asielzoekers 1 CONTEXT 2015 Asielaanvragen laatste 20 jaar Evolutie enkelvoudige asielaanvragen België 2015 3 Maand Aantal Januari 925 (1313) Februari 815 Maart 921 April 884 Mei 1354 (1708) Juni 1886

Nadere informatie

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN INHOUD Opvang bij Meervoudige asielaanvragen... 1 context en wetgeving... 1 1. Pre-registratie... 1 2. Code 207 no show... 2 3. Preregistratie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

MIGRATIE- EN ASIELBELEID Balans Bilan. Melchior Wathelet POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID

MIGRATIE- EN ASIELBELEID Balans Bilan. Melchior Wathelet POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID MIGRATIE- EN ASIELBELEID POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE 2010 Balans Bilan Melchior Wathelet SECRÉTAIRE D ETAT À LA POLITIQUE DE MIGRATION ET D ASILE STAATSSECRETARIS VOOR MIGRATIE- EN ASIELBELEID DE

Nadere informatie

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

MAANDRAPPORT - oktober 2016

MAANDRAPPORT - oktober 2016 MAANDRAPPORT - oktober 216 Bron: Fedasil 1. Opvangcapaciteit en bezetting Eind oktober 216 telt het netwerk van Fedasil en zijn partners 28 77 opvangplaatsen voor asielzoekers, verdeeld over collectieve

Nadere informatie

Nederland kan instemmen met de bepalingen betreffende kwetsbare personen, inclusief de in artikel 11 aangebrachte wijziging.

Nederland kan instemmen met de bepalingen betreffende kwetsbare personen, inclusief de in artikel 11 aangebrachte wijziging. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel Binnenlandse Zaken Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie. Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) De informatie wordt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen UNHCR, J. Stejkal G VAN VLUCHTELINGEN EN DUURZAME OPLOSSINGEN UNHCR staat landen bij in de opvang van vluchtelingen en zorgt dat vluchtelingen

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

Kwetsbare minderheidsgroep

Kwetsbare minderheidsgroep IND-werkinstructie nr. 2013/14 (AUA) Openbaar/ Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 26 juni 2013 Geldig vanaf 26 juni 2013 Geldig tot Onderwerp Vindplaats Bijlage(n)

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016 Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan Februari 2016 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor organisatie van materiële

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit op het CGVS

Duurzame mobiliteit op het CGVS Duurzame mobiliteit op het CGVS Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Steven VERMEULEN Belgische asielinstanties Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Registratie van de asielaanvraag

Nadere informatie

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015 Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context 26 november 2015 1. Inleiding: asielzoekers en vluchtelingen in de wereld en Europa 2. Cijfers over de asielaanvragen 3. Cijfers over de opvang van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Inhoud. Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Inhoud. Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 25 mei 2016 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 3 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN

Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN Dual Use Recast Herziening Verordening 428/2009 MILAN GODIN COM/2016/0616 final - 2016/0295 (COD) Rol DCSG Coördinatie Belgisch Standpunt Vertegenwoordiging in Raadswerkgroep Rol Vlaamse ondernemingen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader van een 9ter-aanvraag. Gevolgen arrest Abdida (HvJ)

Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader van een 9ter-aanvraag. Gevolgen arrest Abdida (HvJ) Sociale steun/detentie / bijlage 35 tijdens beroep in het kader een 9ter-aanvraag Medisch probleem Nationaliteit Partijen Aids Niger OCMW Ottignies LLN t. Moussa Abdida Gevolgen arrest Abdida (HvJ) Beslissing

Nadere informatie

BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG. De beoordeling van een asielaanvraag DATUM:12/05/2015

BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG. De beoordeling van een asielaanvraag DATUM:12/05/2015 BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG DATUM:12/05/2015 De beoordeling van een asielaanvraag De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onderzoekt elke asielaanvraag individueel. Hij baseert

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma INLEIDING Het Belgische Voorzitterschap zal de continuïteit van het werk dat door het Spaanse Voorzitterschap aangevangen werd verzekeren, en dit

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.556 In zake : XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Hooyberghs

Nadere informatie

KINDEREN ZONDER PAPIEREN: FEITEN EN RECHTEN

KINDEREN ZONDER PAPIEREN: FEITEN EN RECHTEN KINDEREN ZONDER PAPIEREN: FEITEN EN RECHTEN CHRISTIANE TIMMERMAN WOUTER VANDENHOLE DIRK VANHEULE (eds.) intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD v MINDERJARIGE VREEMDELINGEN ZONDER VERBLIJFSDOCUMEN-

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie