Opruimen zwerfvuil op de Derde Sluis kost handen vol geld. Overlast en rotzooi van hangjongeren gesprekstof voor dorpsoverleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opruimen zwerfvuil op de Derde Sluis kost handen vol geld. Overlast en rotzooi van hangjongeren gesprekstof voor dorpsoverleg"

Transcriptie

1 NO. 320 DONDERDAG 26 oktober 2006 Opruimen zwerfvuil op de Derde Sluis kost handen vol geld Overlast en rotzooi van hangjongeren gesprekstof voor dorpsoverleg Jubbega- Jubbega zoekt een oplossing om de overlast die hangjongeren op de 3e Sluis in Jubbega veroorzaken te voorkomen. Bij het dorpsoverleg, -een overlegorgaan tussen het bestuur van Plaatselijk Belang, de wijkagent, Caleidoscoop ( De Stoater) en de wijkmanager van de gemeente Heerenveen wordt regelmatig gesproken over de jongeren op de Derde Sluis en met name over de rotzooi die ze in het centrum, maar ook bij de Expansiehal of op het sportveld bij de lagere school, achterlaten. Rommel die wekelijks door het wijkbeheer wordt opgeruimd. Een bezigheid die, op jaarbasis, ruim een kostenpost van voor de gemeente met zich meebrengt. Vier mensen zijn elke maandag vier en een half uur bezig met het opruimen.. Binnen het overleg wordt daarom nu gezocht naar een oplossing voor deze problemen maar ze wil daarbij wel de verantwoordelijkheid neerleggen bij de veroorzakers van het probleem, de jeugd zelf. Een moeilijke materie zo lijkt het. Er zijn een aantal groepjes die los van elkaar elke dag op de 3e Sluis rond hangen. Jongeren uit Jubbega en Hoornsterzwaag maar ook verschillende jongeren uit omliggende plaatsen zoals Hemrik, Lippenhuizen en Gorredijk worden regelmatig door de wijkagent gesignaleerd en aangesproken. Hij is bekend met deze jeugdgroepen en weet wie er deel van uit maken.. Toekomst Jubbega-Hoornsterzwaag wordt vastgelegd in dorpsvisie Jubbega- De toekomst voor Jubbega en Hoornsterzwaag is het belangrijkste agendapunt op de najaarsveradering van Plaatselijk Belang Jubbega Hoornsterzwaag (PB) van 16 november a.s. Plaatselijk Belang wil net als andere dorpen in de gemeente Heerenveen een beleidsplan opstellen waarin een visie voor de toekomst van zowel Jubbega als Hoornsterzwaag wordt opgesteld. In dit beleidsplan, een dorpsvisie, komen alle aspecten waar de bewoners mee te maken hebben aan de orde. Onder andere verkeer, verkeersveiligheid, woningbouw, recreatie, voorzieningen, sport, bedrijvigheid, enzovoort. In een ingezonden brief in de krant doet het bestuur van PB een oproep aan de inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag om mee te denken bij het opstellen van een dergelijke visie. Een visie die aan moet geven waar de toekomst van dit gebied ligt. Is het belangrijk dat er meer woningen komen en zo ja voor welke groepen, klopt de infrastructuur, of moet er bijvoorbeeld een nieuwe rondweg om de 3e Sluis worden gelegd met een betere ontsluiting van het bedrijventerrein. Is het belangrijk dat bedrijven meer ruimte krijgen en wat moet er gebeuren nadat de 1e fase van het plan De Kompanije is Binnen het overlegorgaan is men zich er wel van bewust dat jeugd ten alle tijden een verzamelplaats zoekt. Het bij elkaar hangen is op zich geen probleem, maar ook die jeugd heeft verantwoordelijkheden: geen rotzooi achterlaten en geen overlast veroorzaken voor omwonenden, is de algemene opinie van de diverse instanties. De Stoater lijkt als vangnet voor de jeugd de geijkte plek, alleen lukt het niet om alle jeugd hier altijd binnen te halen. Volgens de leiding is in de Stoater heel veel mogelijk, ook altijd een ruimte beschikbaar, maar geldt er één vast regel: De rommel die gemaakt wordt dient te worden opgeruimd. Reden voor enkele groepjes om de Stoater te mijden en eigen locaties op t e zoeken. Locaties, zoals het sportveld bij de o.b.s. De Feart of in het centrum wat dan s morgens regelmatig bezaaid ligt met rommel of nog erger glasscherven. Wanneer daar iets van wordt gezegd wordt er beterschap beloofd maar na enige tijd vervalt men in de oude gewoontes, aldus het overleg. Er wordt echter nu wel gezocht naar een oplossing. Het parkeerterrein achter de Expansiehal lijkt een optie. De toegang tot het parkeerterrein is afgesloten maar gerealiseerd. Ook kan er nagedacht worden over de recreatieve mogelijkheden die hier volop aanwezig zijn. Moet het gebied hierop in spelen of is er geen belang bij de komst van meer toerisme. Allerlei thema s die zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid van een dorp en waar PB graag de mening van de bevolking over wil horen om een breed draagvlak te kunnen creëren bij het samenstellen van de visie. Ze geeft hiervoor de eerste aanzet op de ledenvergadering maar wil vervolgens door middel van een huis aan huis enquête en huiskamergesprekken een beeld krijgen over hoe de bevolking denkt over de toekomst van het gebied.. Er liggen, zo vertelde gedeputeerde Anita Andriessen, bij de opening van het appartementencomplex Yn Finne in Nieuwehorne, op dit moment volop kansen voor dorpen om zich te ontwikkelen. Zij doelde daarbij met name op de woningbouw. Maar we zitten niet te wachten op 200 woningen die dan weer via de Telegraaf verkocht moeten worden maar op uitbreidingen die passen bij het dorp zodat iedereen kan kiezen hoe en waar hij of zij wil wonen. Ook in de dorpen. Andriessen was dan ook zeer te spreken over de realisatie van het woonappartementencomplex in Nieuwehorne. Dit zijn de processen die we als overheid moeten steunen. Bij het samenstellen van deze visie wil PB de bevolking, net als eerder bij dergelijke projecten in 1960 en 1970, volop betrekken. Onder andere door middel van een huis aan huis enquête en huiskamergesprekken. De eerste aanzet wordt echter al worden gegeven op de ledenvergadering van 16 november. verlichting elektro Jubbega - J. Damweg 21 - Tel In Fries!! De taal makket it ferskil. het terrein is ook via De Stoater te bereiken. Dit zou een oplossing kunnen zijn waarbij de jeugd een eigen plek zou kunnen krijgen. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en zelfs een biertje zouden kunnen drinken, zonder dat ze direct op de vingers worden gekeken maar ook een plek waar ze tegen een bal kunnen trappen zonder dat anderen daar last van hebben, aldus het team van De Stoater. Maar of ze dat willen is nog maar de vraag, want ook hier moeten ze een rotzooi die ze maken opruimen, anders gaat ook hier het hek weer op slot. * BOUWMATERIALEN * ONDERHOUD * NIEUWBOUW * VERBOUW Drempel Schoterlandse weg wordt niet verlaagd Jubbega- De provincie Fryslân ziet geen noodzaak in het veranderen van de drempel ter hoogte van De Koppenjan in de Schoterlandse weg. Er is de laatste tijd door omwonenden geklaagd over de hoogte van de drempel en het lawaai wat dit met zich mee brengt wanneer er met de grote snelheid over heen wordt gereden. Volgens Bertus van Maanen van de provincie Fryslân zijn deze klachten niet echt gegrond. Hij heeft samen met mevrouw De Jong, één van de klagers die de provincie heeft benadert, ter plekke de situatie bekeken en moest concluderen dat het met de overlast best mee valt. Zelf wanneer de bus er over rijdt merkt je het niet eens zelf als je er vlak bij staat aldus Van Maanen die wel toegeeft dat een drempel voor huis altijd voor enige overlast zorgt. VRIJDAGS KOOPAVOND IN JUBBEGA Hoornsterzwaag wil klokkenstoel terug Hoornsterzwaag- Het bestuur van de stichting Kerkje 1621 te Hoornsterzwaag is een actie, Sil de klok wer liede yn Hoarnstersweach, gestart voor de herbouw van een klokkenstoel bij het oude kerkje aan de Schoterlandse weg. In 1978 werd de bestaande klokkenstoel nabij het uit 1621 daterende kerkje afgebroken. De klokkenstoel van beton was aangetast door betonrot. Hoewel enkele mensen van de toenmalige kerkenraad van de Hervormde Gemeente Hoornsterzwaag-Jubbega zich destijds hebben ingespannen om de gemeente Heerenveen te bewegen de klokkenstoel te herbouwen is dit niet gelukt en verviel daarmee de luidklok, volgens een oude wet ( uit de Napoleontische tijd) aan de gemeente Heerenveen.. In 2004 heeft het bestuur van de stichting Kerkje 1621, de huidige beheerder van het gebouw, echter het plan weer opgevat en wil de klokkenstoel herbouwen. Dit maal niet van beton maar van hardhout. Er is inmiddels een vergunning aangevraagd en ook is er contact gezocht met de Stichting Restauratie Hulpfondsen Klokkenstoelen. Op 10 november a.s. wordt er voor donateurs en andere belangstellenden informatie gegeven over de huidige stand van zaken. Op de avond, die om uur begint, zal de heer R.M. Willems van de Stichting Restauratie Hulpfondsen Klokkenstoelen daarnaast een lezing houden over luidklokken en beiaardklokken. TIMMERBEDRIJF GOSSE DE JONG Gorredijksterweg KC Jubbega Tel G J

2 DONDERDAG 26 OKTOBER 2006, pagina 2 Hessel Bouma: Ik bin in gewoane Fryske jonge, neat oars as oaren Hoornsterzwaag- Pluimveehouder Hessel Bouma uit Hoornsterzwaag heeft ter gelegenheid van zijn veertig jarig huwelijk een boek uitgegeven waarin hij zijn leven beschrijft. Het boek, Als de Kippen erbij, geeft, volgens de schrijver zelf, een beeld van het leven van een gewone jongen van het Friese platteland, ik bin in gewoane Fryske jonge, neat oars as oaren, die op zijn eigen wijze een succesvol ondernemer is geworden. Een succesvol ondernemer die ook zijn pieken en dalen heeft gekend maar die altijd heeft gehandeld naar zijn eigen inzichten. Hessel is,zo blijkt ook uit het boek, een ondernemer die altijd voor zijn eigen kansen is gegaan en altijd heeft geprobeerd om alles wat mogelijk is te bereiken. Niet alleen voor zich zelf maar ook voor zijn familie en omgeving. Zo heeft hij zich jarenlang ingezet voor de kerk, het jongerenwerk in Jubbega en Hoornsterzwaag maar was hij ook politiek actief. De polityk bemoeide sich mei my dat ik woe my ek mei de polityk bemoeie. Een achteraf verkeerde keus. Hessel zat vier jaar namens het CDA in de gemeenteraad van Heerenveen maar kwam er te laat achter dat hij niet voor de politiek in de wieg was gelegd. It die bliken dat ik net geskikt wie. Ik paste der net yn thús. Macht is kennis en it blykte dat de ried gjin kennis hie. Sa lang dat in oar my net oertsjûge koe gie ik der fan út dat myn eigen idee better wie en dat botste wol gau ris. Hij ging en gaat, om zijn gelijk te halen, vaak tot het einde. In de politiek maar ook voor zijn eigen bedrijf waar hij regelmatig tegen allerlei, in zijn ogen niet altijd terechte, regelgeving in aangelopen. Hij geeft daarbij duidelijk aan dat hij dan niet altijd de gemakkelijkst was. Ik bin net út op botsingen mar sykje wol altiten de grinzen op. Hessel heeft het in boek niet alleen over de politiek en zijn bedrijf, de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft opgebouwd en dat hij daarvoor altijd alles uit de kast heeft gehaald om zijn ideeën te verwezenlijken, maar ook veel over het leven zelf. Een leven wat zich voor een groot deel in Friesland heeft afgespeeld maar wel een leven waaruit blijkt dat Hessel altijd verder heeft gekeken dan de Friese grenzen. Ik bin fan út it Fryske in Europeaan wurden. Maar Hessel voelt zich en is wel een echte Fries, zo komt in het boek duidelijk naar voren. Hij verloochend zijn afkomst niet, is er zelfs trots op, en laat dat in het boek ook duidelijk blijken. Toch is het boek niet in de Fries taal, maar in het Nederlands geschreven. Ik bin in Fries yn hert en nieren mar ik sjoch it wol breed en net beknellend. Ik koesterje myn roots mar gean der wol sakelik mei om. Vanuit zakelijk oogpunt heeft hij daarom ook gekozen voor een Nederlandstalig boek. Sa dat eltsenien it lêze kin. Iedereen maar vooral ook de pakesizzers van de nu 65 jarige ondernemer uit Hoornsterzwaag. Pakesizzers die hij net zoals eerder zijn vier kinderen van alles mee wil geven. Mar it is net sa dat ik belerend wêze wol. It giet my om de diskusje wêr bei ik it boek sjoch as in fingerwizing. Een vingerwijzing naar de manier waarop hij zelf altijd heeft gehandeld. En der kinne sy miskien wer fan leare. Want alles komt altiten werom, faak yn in oare foarm mar wol herkenbaar. Hessel hoopt dan ook dat zijn nageslacht het boek niet alleen leest maar er ook wat mee kan doen. Plantsoenen geen verzamelplaats groenafval Jubbega. De inwoners van Jubbega-Hoornsterzwaag en Oude en Nieuwehorne moeten ook in de toekomst blijven betalen voor het storten van groenafval op de milieustraat in Gorredijk. De gemeente Heerenveen zegt het niet voor elkaar te kunnen krijgen dat de gemeente Opsterland het afval van inwoners uit de oosthoek van de gemeente Heerenveen, net zoals voor de inwoners van Opsterland het geval is, gratis verwerkt. Opsterland wil dit niet doen omdat daar voor hen een kostenplaatje aanvast zit aldus Nico Zeldentuis van de gemeente Heerenveen. Er is in het verleden volgens Zeldentuis al heel veel over deze materie gezegd (zowel ambtelijk als bestuurlijk) maar het is niet gelukt om een Opsterland op andere gedachten te brengen. Dus kan met beter met een volle vracht grof groen (uit huishoudens!!) doorrijden naar Heerenveen waar het brengen van groenafval naar de milieustraat wel gratis is en blijft. Maar die afstand blijkt veel mensen vaak te ver waardoor veel groenafval in openbare plantsoenen, boswallen, bosjes en sloten wordt gedeponeerd. Het wijkteam in de Oosthoek van Heerenveen zegt dit jammer te vinden. Want zo zeggen ze dat zij er juist voor zorgen dat de woonomgeving schoon, heel en veilig is. Zij doet daarom het verzoek aan alle bewoners van Jubbega en Hoornsterzwaag om alle groenafval gewoon in de groene container te deponeren of naar de Milieustraat van Omrin aan de Ynfeart 10 in Heerenveen te brengen waar dus geen kosten in rekening worden gebracht voor groen afval. Inwoners van Heerenveen mogen wel gebruik maken van de milieu straat in Gorredijk maar dienen daarvoor dus, net als voor het overige afval, kosten te betalen. Opsterland rekent hiervoor het zelfde slagboom tarief als Heerenveen. Alleen voor herbruikbaar afval zoals witgoed, oud papier, glas en kca ( van huishoudens) wordt ook voor de inwoners van de gemeente Heerenveen in Gorredijk geen poorttarief gerekend. Voor een goed verzorgd kapsel Jelle van Damweg 12, Jubbega, 3e Sluis, telefoon: Zeemeersint Het Sprookje van Jubbega Hoornsterzwaag Uitvoering donderdag 30 november uur en vrijdag 1 december om uur in de Alde Slûs. Kaarten à e 2,50 zijn vanaf 20 november te bestellen via de scholen. KADOBON H.N.I. JUBBEGA/ HOORNSTERZWAAG Verkrijgbaar bij de Rabobank Jubbega Ledenvergadering Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag V R I J DAG S KO O PAVO N D I N J U B B E G A Binnenkort geen televisie meer kijken door de omschakeling van analoog naar digitaal signaal?? Interesse in een schotel?? Informeer eens bij TWIN Computers Kamperfoelie RD JUBBEGA tel of nu ook s middags bereikbaar Voor het aanmeten & repareren van kunstgebitten (basispakket) ook voor implantaat gedragen prothese Bouwkundig Teken & Adviesburo Joldert de Vries Jubbega Telefoon Datum : donderdag 16 november 2006 Tijd : uur Locatie : it Pipegaeltsje Agenda: 1. Opening 2. Notulen 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen 5. Pauze 6. Dorpsvisie 7. Rondvraag 8. Sluiting WONINGINRICHTING SIEBE V/D MEER Voor nieuwe en gebruikte meubelen. Tevens tapijt. Schoterlandseweg 36A Hoornsterzwaag Tel. (0516) dealer voor Jubbega en omgeving

3 DONDERDAG 26 OKTOBER 2006, pagina 3 Nieuws van de voorzitter Ik had u aangegeven dat de ondertekening van het project de Kompanije omstreeks begin november zou plaatsvinden. Het blijkt nu toch verstandiger om hier even wat meer tijd voor te nemen. Het is in ieder geval de bedoeling om voor de jaarwisseling de samenwerkingsovereenkomst definitief rond te hebben en te tekenen. Verder wordt er op 11 december een themabijeenkomst wonen georganiseerd. Het wonen in en rond de Expansiehal alsook op de vrijkomende schoollocaties wordt tijdens deze bijeenkomst in de volle breedte besproken. Bijvoorbeeld: Wat zijn levensloopbestendige woningen, waar komen deze en hoeveel worden er gebouwd? Hoe zien de woningen op de moestuin eruit? Maar ook: Wat zijn PG plekken, voor wie zijn deze bedoeld en heb je dan bijvoorbeeld 24 uur verzorging ter beschikking? Er zal aandacht worden geschonken aan de verkoop van woningen, waarop is de verkoopprijs gebaseerd en wie zo n woning mag kopen? Ook de vraag of er regelingen zijn die het aantrekkelijk maken om te kopen wordt behandeld. Kortom, op deze avond hoort u meer over de mogelijkheden. Een werkgroep met o.a. vertegenwoordigers uit het dorp zijn bezig om deze bijeenkomst voor te bereiden. Verder wordt er hard gewerkt aan het schetsontwerp van het nieuwe gebouw. De toekomstige gebruikers, het expansiebestuur, de scholen, zorg/welzijnpartijen, privaatpartijen en de bibliotheek zitten regelmatig met elkaar om tafel om dit verder uit te werken. Hopelijk kunnen wij u ook hier binnenkort meer over melden. Tine Bijstra De omtinker oant it wurk Informaasjemiddei Ik ha tegeare my Piet van Putten in soarte fan ynformaasjemiddei han yn de expansiehal. It wie organiseare troch de ANBO mar ek bedoelt foar net leden. It wie in sa t se dan wol neame interactieve middei, dat busjut dat it net in ien rjochting ferkear wie. Piet hat earst oan it wurd west en it ien en oar út de doeken dien oer it plan de Kompanije, wat no krekt de bedoeling is en wat er no krekt barren giet. Nei in kopke kofje (wat ús oanbean waard troch de ANBO) krige ik út wurd. Ik haw in ferhaaltsje foarlêzen wat my oanspruts en nei de reaksjes te hearren de minsken dy t er wiene ek wol. Doe haw ik mei wat foarbylden útlein wat ik sa al bei de ein haw as omtinker en dernei noch in tal fragen beändere. Wy wurden tige tank sein foar ús útlis troch immen fan de ANBO en krigen elk in presintsje yn stee fan blommen. Piet en ik ha noch efkes evaluearre sa at dat heart en kamen tot de konklúzje dat wy it in tige slagge middei fûn ha en út de reaksjes fan de minsken hawwe sy it ek in slagge middei fûn. Wy hoopje nochris frege te wurden troch disse of geane, fertelle oer wat wy dogge en hoe of t it wurd mei plan de Kompanije dogge wy graach, wy binne oer dat ûnderwerp net gau útpraat. De omtinker en de Wmo Op dit momint bin ik drok dwaande mei in soarte fan tusken stân te meitsjen foar de dielnimmende partijen. Ek de gemeente Hearrenfean is bot ynteressearre yn it reilen en seilen fan de omtinker. Der wurd mei yngong fan 1 januari 2007 in nije wet ynfiert, de WMO, disse letters steane foar Wet Maatsschappelijk Ondersteuning. Fia disse wet is regele dat in tal fan saken dy t no ûnder de Algemene Wet Bijzonderer Ziektekosten falt straks fia de gemeente regele wurden moat. De gemeente hat dan de ferplichting om minsken in de gemeente fan ynformaasje en advys te fersjen. Hoe at se dat dogge mei se sels witte. De gemeente Hearrenfean hat der tegearre mei de Gemeente Skarsterlân in foarstel foar dyn, dit foarstel is besprutsen mei de ynwenners op ferskate plakken yn de gemeente en dernei is it oanpast en nochris besprutsen mei ferskate organisaasjes en fertsjinwurdigers fan ferbrûkers. Der wie ferline wike noch in ynsprek jûn in it gemeentehûs. Yn desimber wurdt it dokumint fêststeld troch de gemeenteried en wurdt fan krêft, it jier 2007 sil dan as oergongsjier jilde. Werom dit hiele ferhaal oer die wet, no dat sil ik jim útlizze.yn disse wet stiet dat de gemeente de ynwenners eventueel mei in omtinker yn e mjitte komme sil foar wat besjut út ynformaasje en advys diel yn dizze wet. Dat betsjut miskien dat in omtinker yn de takomst ek in oare doarpen en wiken fan de gemeente It Hearrenfean oan de slag giet nei it foarbyld fan Jobbegea & Hoarnstersweach. Hoe at yn en oar der presies út komt te sjen is noch net ynfolle, mar ik moat sizze ik bin der grutsk op dat de gemeente de earen hingje lit nei ús foarbyld en der syn fertuten mei docht. Derom ek is disse tusken stân dochs wol wichtich, der sil út blike moatte hoe oft it rint en troch wa (wat foar doel groep) de omtinker it measte brûkt wurd. Doe t wy begongen my it begriep Omtinker wiene wy der fan oertsjûge dat dit in útkomst wie foar de minskip yn Jobbegea en Hoarnstersweach, en geande wei hat wol bliken dyn dat dit ek sa is. As de gemeente dit dan ek mei ús iens is dan kin it net oars as dit útprobearjen fan it begriep Omtinker hat no al fertuten dien. Nij nûmer Dan noch as leste, ik krige fan in tal minsken te hearen dat se út jammer fûnen dat ik in 06 nûmer brûk, dit is ommers in djoer nûmer. Dit haw ik dyn om safolle mooglik berikber te wezen, mar it is yndied djoerder dan in gewoan nûmer, derom bin ik fanôf 1 novimber ek berikber fia it nûmer fan de bieb, , dit nûmer wurd op tiesdei en freed in skoftke brûkt troch de bieb sels, dan kinne jimme mei berike fia it 06 nûmer, dit nûmer bliuwt ek gewoan myn nûmer. Dus as jo wat te freegjen ha, it efkes net mear witte: skilje mei de Omtinker no noch foardieliger op nûmer , skilje op nûmer mei ek noch hieltyd. Hand in eigen boezem Tijdens het dorpsoverleg, het overlegorgaan tussen o.a. Plaatselijk Belang Jubbega Hoornsterzwaag, Caleidoscoop, gemeente Heerenveen en de politie, was er de laatste keer vooral veel aandacht voor de situatie rond de hangjongeren op de Derde Sluis. Met name de overlast die deze jongeren zouden bezorgen en de troep die ze regelmatig achterlaten is de beleidsbepalers een doorn in het oog. Het is goed dat nu geprobeerd wordt om een oplossing voor dit probleem te vinden. Het is echter voor deze beleidsbepalers wel tijd om de hand eens in eigen boezem te steken. De praktijk heeft geleerd dat een buurt, dorp of stad welke goed onderhouden wordt veelal ook door de gebruikers en bewoners als zondanig wordt gebruikt. In situaties waar dit onderhoud achterwege blijft, of waar het beeld toch al rommelig en verwaarloosd is, wordt de situatie veelal alleen maar slechter. Een beeld wat de laatste jaren ook op de Derde Sluis is ontstaan. Sinds de renovatie in 1990 is er weinig onderhoud gepleegd in het centrum van Jubbega. De ijzeren palen die de platanen rond het parkeerterrein tot een goede vorm moeten leiden staan er inmiddels al vijftien jaar. Bestrating die op sommige plaatsen verdwenen is wordt slechts provisorisch hersteld en ook aan de vaart tussen de brug en de overkluizing is sinds de jaren negentig geen onderhoud gepleegd. Het enige wat is aangepakt is de kleur van de bankjes en prullenbakken. De lantaarnpalen die al lang zouden worden vervangen hebben echter nog altijd de verveloze roze kleur. Maar ook de bestrating rond het centrum laat al lang te wensen over. Boek Dubbelspel gratis voor bibliotheekleden Jubbega- Van 20 oktober tot en met 17 november 2006 vindt in Nederland de actie Nederland Leest plaats. De organisatoren willen met deze actie zo veel mogelijk mensen in dezelfde periode hetzelfde boek laten lezen en erover in discussie gaan. Discussie in treinen en bussen, hét gesprek van de dag op het werk en op straat! Tijdens de Nederland Leest periode moet het boek in alle landelijke media het onderwerp van gesprek zijn. Alle leden van de bibliotheek kunnen bij de eigen bibliotheek een gratis exemplaar van dit boek, Dubbelspel van Frank Martinus Arion, ophalen. Het boek Dubbelspel is gekozen omdat het veel actuele thema s bevat als prostitutie, macht, liefde en politiek, die voor discussies zorgen. Het gaat over vier mannen die op een mooie zondagmiddag in een Curacaos dorp domino spelen. In het verhaal verbeeldt de schrijver de persoonlijke, culturele en politieke tegenstellingen tussen zijn personages. Zowel de Ekke Dijkstraweg als de Schoolweg en de K.Molweg liggen er niet alleen slecht bij maar dit hele gebied is meer een grote klinkerbuurt dan een gezellige woonomgeving. Misschien een oorzaak dat de verkoop van huurwoningen in deze buurt stagneert. Arqin wil om het plan De Kompanije te financieren jaarlijks een tiental huurwoningen in Jubbega en Hoornsterzwaag verkopen. Dit streven wordt op dit moment echter bij lange na niet gehaald. Jubbega krijgt met het plan De Kompanije een nieuwe impuls maar het is daarnaast ook beslist nodig dat ook de rest van het dorp wordt opgeknapt of in ieder geval onderhouden wordt. En dan niet alleen met een paar bloembakken die naar verloop van tijd niet meer worden bijgehouden maar een structureel onderhoud en verfraaiing van het dorp waardoor ook de jeugd zal zeggen: Het is hier gezellig laten we dat ook zo houden en laten we wanneer we naar de wekelijkse disco in de Stoater gaan daar ook blijven en wanneer we toch op straat zijn maken we nu geen troep meer maar passen we ons aan de omgeving aan. A.E.

4 DONDERDAG 26 OKTOBER 2006, pagina 4 Loodgieters- en installatiebedrijf FA. GRUPSTRA-SIKKEMA GAS - WATER - SANITAIR EN CV LOOD - ZINK EN MASTIEKWERKEN Tel P.W. Janssenweg XR JUBBEGA NIEUWBOUW ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE V R I J DAG S KO O PAVO N D I N J U B B E G A NIEUWBOUW ONDERHOUD VERBOUW BOUWMATERIAAL J U B B E G A T E L Woensdag 1 november om 9.00 uur Opening Bloemenboetiek J. van Damweg 49, 8411 XB Jubbega, telefoon Syringa Op de nieuwe locatie aan de J. van Damweg Voor de juiste sfeerbepaling bent u bij De Verfboer op het goede adres!! 10 liter muurverf op elke gewenste kleur. Dubbeldekkend v.a.! 25,00 1 liter hoog of zijdeglans op kleur v.a.! 10,00 ca 200 soorten behang op voorraad v.a.! 2,50 per rol 2,5 liter aflak in diverse kleuren! Op verzoek komen wij gratis bij u langs voor het geven van advies Persoonlijk verf- en kleuradvies door onze medewerkers in onze verschillende filialen een sfeervolle winkel met onder andere bloem- en groendecoraties voor elke gelegenheid bloemen, planten, potterie en brocante In de openingsweek elke klant 10 % korting Jelle van Damweg XB Jubbega Tel

5 Sis t mar In deze rubriek bestaat de mogelijkheid voor het plaatsen van ingezonden stukjes/brieven op allerlei terrein. Aankondigen van activiteiten, het hebben van een eigen mening over een bepaald standpunt of een reactie op een bepaalde geberutenis. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst bij genoeg ruimte in de krant en als ze voorzien zijn van de naam van de inzender (persoon of instantie) in ieder geval dient de naam bekend te zijn bij de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of te verkleinen. Nieuwe openingstijden Speel-o-theek. Bij de start van het nieuwe uitleenseizoen van de speel-o-theek zijn de tijden van de uitleen veranderd. Zoals u weet kunt u in de speelo-theek speelgoed en spellen lenen. De uitleen tijden zijn veranderd, namelijk als volgt: één keer per drie weken op de dinsdagmiddag van tot 15.15, met als eerstvolgende keer dinsdag 7 november. Wel is er op iedere dinsdagavond tussen en de mogelijkheid om speelgoed te lenen of te ruilen. Er is in de afgelopen zomerperiode weer veel nieuw speelgoed, zoals teletubbies speelhuis, batman spullen en een B-Daman set, gekocht. De prijzen van het lidmaatschap zijn dermate laag, zodat iedereen hier gebruik van kan maken. 10 november: dag van de mantelzorg Bent u een mantelzorger? Kent u een mantelzorger? De gemeente Heerenveen nodigt alle mantelzorgers in de gemeente uit voor een ontspannende middag. Op vrijdag 10 november aanstaande wil de gemeente Heerenveen haar mantelzorgers woonachtig in de gemeente in het zonnetje zetten. Een leuke en ontspannende middag, voor al het werk en de zorg die zonder enig eigenbelang wordt aangeboden. Het programma voor vrijdag 10 november 2006 is in het Posthuis Theater en als volgt: uur : inloop uur : welkom door wethouder Coby van der Laan uur : gezellig middag met infomarkt, optredens, cabaret, muziek en artiesten. (uiteraard ontbreekt een hapje en een drankje hierbij niet) Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Aanmelding en uitnodigingskaart Wij nodigen u graag uit voor de Dag van de Mantelzorg in Heerenveen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de uitnodigings aanmeldingskaart. Posters en uitnodigingen vindt u op diverse plaatsen. Bij de supermarkt, uw buurthuis, uw tandarts, uw school etc. etc. Aangezien het noodzakelijk is dat u zich aanmeldt met deze uitnodigingskaart, kunt u deze ook opvragen bij de gemeente Heerenveen op telefoonnummer: Ook kunt u via de gemeentelijke website (www. heerenveen.nl) een uitnodiging aanvragen. Wellicht kent u een mantelzorger die ook een gezellige middag verdient? Dan kunt u deze uitnodiging opvragen en daarna aan hem of haar geven, zodat hij of zij zich ook kan aanmelden. Er is een beperkt aantal plaatsen voor deze middag beschikbaar. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de aanmeldingskaart die bij de uitnodiging zit zo volledig mogelijk in te vullen en voor 1 november aanstaande op te sturen. U kunt de aanmeldingskaart afknippen en op de post doen. De uitnodiging met alle informatie kunt u daarmee bewaren. Als u niets meer hoort dan kunt u er vanuit gaan dat er voldoende plaats is. Mocht u willen gebruik van maken van lokaal vervoer of van vervangende zorg dan leest u dit terug in de uitnodiging hoe u hier gebruik van kan maken. Informatie Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst? Wilt u een uitnodiging aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. van der Belt, tel Programma oersjoch seisoen 2006/2007 Tsjerkje Skuorregea. Foar it fierdere seizoen 2006/2007 hat de Pleatslike Kommisje fan it tsjerkje fan Skuorregea de folgjende aktiviteiten op it programma stean: 10 novimber: Konsert Huys ter Duyn en Hollewaai. Oanfang oere. 24 novimber: Mark Spijkers ( de graaf van Medwert ), mei poëzij, gitaar - en luitmuzyk. Oanfang oere. 15 desimber: Krystprogramma mei sjonggroep Our Choice, fan Wolvegea. Oanfang oere. 4 february: Jubileumkonsert Zang en Vriendschap fanwegen it 50 -jierrich bestean. Oanfang oere. 11 meart: Taizé tsjinst. Oanfang oere. 16 meart: Tsjoch konsert mei Bauke en Greetje en Gerard en Compagnie. Oanfang oere. 28 april oant en mei 6 maaie: Tentoanstelling antike brommers en by hearrende saken. Elke middei fan oere. Noch net fêststeld: Boekemerk. De Pleatslike Behearskommisje hat besocht elk wat wils te bieden en rekkenet wer op in protte folk yn Skuorregea Henk de Haan Johan Veenstra te gast bij jarige gespreksgroep Op woensdagmorgen 1 november 2006 komt de gespreksgroep Streekcentrum weer bijeen. De 20 jarige groep trakteert zichzelf en belangstellenden deze morgen op een heel bijzondere ochtend: de meest bekende schrijver uit Friesland, Johan Veenstra uit de Stellingwerven, komt op bezoek. Al eerder was Veenstra te gast bij de gespreksgroep Toen was de zaal heel goed bezet en nu verwacht men niet anders. Want de bekendheid van de schrijver is alleen maar toegenomen. Onlangs verscheen zijn nieuwste roman met de titel EEN BROG- GE VAN GLAS, die sterk autobiografisch van aard is. Binnen de kortste keren was de eerste druk uitverkocht. En vorige week werd bekend dat ook de tweede druk al weer bijna uitverkocht is, zodat besloten werd tot een derde druk. En dat is een unicum in de geschiedenis van de Stellingwarver Schrieversronte! Johan Veenstra schrijft korte verhalen en romans. Zijn korte verhalen kunnen zeer humoristisch zijn. Sommigen kennen nog zijn Stiekelstokkies voor Omrop Fryslân. Woensdagochtend zal Johan Veenstra vertellen over zijn nieuwste roman èn hij zal komische verhalen voorlezen. De bijeenkomst duurt van uur. De gespreksgroep is open voor iedereen, dus een ieder die belangstelling heeft is van harte welkom! De kosten bedragen 3,00 Euro per keer, koffie inbegrepen. Eventuele nadere informatie verschaft de (bege)leider van de groep: Jan Schonewille uit Fochteloo. Tel Wat te doen met de gevallen bladeren van openbare bomen. Het is al weer herfst. Het eerste blad is al gevallen. Ook van de bomen in het openbaar gebied. Sommige bewoners vinden dit wel een aardig gezicht en laten de bladeren gewoon liggen. Dat hoort tenslotte bij de herfst. Maar andere bewoners willen alles keurig geveegd hebben en ruimen alle bladeren in de omgeving van hun huis op. Die bladeren van de openbare bomen wil men dan liever niet in de groene container, want dan betekent een extra lediging en dus extra kosten. Dat hoeft ook niet. Het wijkteam is graag bereid deze verzamelde openbare bladerenmassa op te ruimen. U kunt hiervoor contact opnemen met het wijkteam Zuid-Oost van de gemeente: telefoon: Nieuws van het Dienstencentrum Hallo, ik ben Willianna Hofma en vanaf 11 september maatschappelijk werkster in opleiding bij Caleidoscoop. Twee dagen in de week ben ik in Jubbega/ Hoornsterzwaag bij het ouderenwerk en 2 dagen in de week in Heerenveen. Het doel van mijn stage is om alle aspecten van het beroep ouderenadviseur te gaan leren. Ineke Bollema begeleidt me hier in. Ik woon samen met mijn zwarte kat Bilbo in Leeuwarden en ga vanaf de zomer in 2007 een huisje zoeken met mijn vriend. Ik houd er van om in mijn vrije tijd lekker op de bank een spannende film te zien. Op zaterdags werk ik bij Unigarant autoverzekeringen. Daar zit ik achter ons 0800 nummer en doe ik de administratie van de trouwverzekeringen. Wanneer ik in mijn drukke leventje nog tijd over heb werk ik samen met een kunstenaar om foto,s te maken aan de hand van verschillende lichtdia,s. Ik hoop in ieder geval een hele leerzame en gezellige stageperiode tegemoet te gaan!! Willianna Hofma Tennisseizoen zit er op DONDERDAG 26 OKTOBER 2006, pagina 5 Afgebrande plaggenhut wordt opnieuw gebouwd Jubbega De plaggenhut die onderdeel uitmaakt van het natuurproject It Skoalleboskje wordt herbouwd. De organisatie achter het project zetten alle zeilen bij om op de zelfde plek een nieuwe hut te bouwen. Eerder deze maand ging de enkele jaren geleden gebouwde hut in vlammen op. Er is aangifte gedaan van brandstichting maar tot op heden zijn er geen daders gepakt.. De plaggenhut was een onderdeel van het educatieve natuurproject It Skoalleboskje. De plaggenhut is gebouwd in samenwerking met de eigenaar van de grond, Landschapsbeheer, vrijwilligers en met gelden vanuit de postcodeloterij. Met grote regelmaat bezoeken basisscholen uit de verre omtrek dit project en daarbij ook de plaggenhut. Doel is het respect en gevoel voor de natuur en de historie over te brengen aan de schooljeugd. Op een enkele kleine vernieling na is er vanaf de bouw door vrijwilligers van de vereniging en landschapsbeheer enkele jaren terug niets noemenswaards gebeurd. De brand is daarom ingeslagen als een bom bij de vereniging. De vereniging werd pas de volgende dag door buurtbewoners ingelicht, de hulpdiensten, brandweer en politie hebben tot nu toe niets van zich laten horen. Dit betreurt de verenging enigszins. De vereniging roept hierbij getuigen op die eventueel iets hebben gezien zich te melden bij de vereniging of de politie. Net als bij de bouw kan de vereniging ook bij de opbouw ten alle tijden hulp gebruiken. Mocht u mee willen werken dan kunt u contact opnemen met de volgende personen: Age Hartsuiker , Appie Bergsma of Abele de Vries Ook kunt u contact opnemen met landschapsbeheer Friesland in Beesterzwaag. Cultureel winterseizoen Jubbega gestart Fleurich Fierder had erg veel succes met het in eigen beheer geschreven stuk Firma List en Bedrog Jubbega Het afgelopen weekend is het culturele seizoen van Jubbega-Hoornsterzwaag geopend met een toneelstuk en een muziekavond. Het Toanielselskip Fleurich Fierder speelde zowel op vrijdag als op zaterdagavond voor een goed gevulde zaal van de Alde Slûs het in eigen beheer ( Tjalke Stoelwinder) geschreven stuk Firma lis en bedrog. De reacties waren na afloop dan ook zeer lovend. Niet alleen over het verhaal maar ook over de spelers die hetstuk tot een succes maken doordat alle spelers zijn of haar typetje op de juiste manier neer zetten. Aanstaande zaterdag, 28 oktober wordt Firma list en bedrog nog èèn keer in Jubbega opgevoerd waarna het gezelschap ook op tal van andere plaatsen met dit toneelstuk voor het voetlicht zal treden. Het winterprogramma van de stichting Alde Fryske Tjerken in het kerkje van Schurega werd vrijdagavond traditioneel geopend met een optreden van het muziekkorps Excelsior en het gemengde koor Zang en Vriendschap.. In haar openingswoord memoreerde Tinie Hoekstra-Vrind kort het overlijden van commissielid Han Molenaar. Zijn plaats is ingenomen door Harmke v.d. Veen. Jubbega- De tennisvereniging Jubbega heeft vorige maand het zomerseizoen afgesloten met de finalewedstrijden van de onderlinge dubbel competitie. Winnaar bij de damesdubbel werden Stien Hoekstra en Lienke Plantinga na een overwinning op Wieke Jelsma en Jannie Koopmans kampioen.. 3e werden Akkie de Vries en Pietje Koopmans die te sterk bleken voor Janneke van Yperen en Eppie Vonk. Bij de heren bleken Piet Vonk en Freddie Plantinga duidelijk sterker dan Bouwe van Linde en Ruurd Ockels en werden clubkampioen van Ulco Seinstra en Sjouke Bleeker konden het om de 3e en 4e plek niet bolwerken tegen René Jelsma en André Hofstra en moesten genoegen nemen met de vierde plaats van Linde/Ruurd Ockels:

6 DONDERDAG 26 OKTOBER 2006, pagina 6 Nieuws van Plaatselijk Belang Dorpsvisie Jubbega-Hoornsterzwaag De gemeente Heerenveen heeft Plaatselijk Belang gevraagd om mee te werken aan het project Dorpsvisies Heerenveen. Dit project zou op korte termijn van start moeten gaan. Vandaar dat wij u willen informeren over dit project en het doel ervan. Het is de bedoeling dat alle dorpen van Heerenveen het komende jaar een soort van beleidsplan opstellen, een zogenaamde Dorpsvisie. In zo n dorpsvisie worden thema s besproken die zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen. U moet denken aan zaken als verkeer(s-veiligheid), woningbouw, recreatie, voorzieningen, sport, bedrijvigheid, enzovoort. Wat zijn op dit moment de knelpunten op die terreinen en op welke manier kunnen wij deze knelpunten oplossen? Belangrijk onderwerp is de manier waarop we als dorpsgenoten met elkaar omgaan en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het is ook belangrijk om na te denken over de richting van het beleid van Plaatselijk Belang; moeten de dorpen de komende 10 jaar groeien en moet Plaatselijk Belang zich daarvoor inzetten of hoeven de dorpen niet te groeien? De gemeente wil onze mening over de verschillende onderwerpen graag weten en het beleid hier zoveel mogelijk op afstemmen. Kortom: wat moet er de komende jaren met Jubbega-Hoornsterzwaag gebeuren? Om op de bovenstaande vraag een antwoord te krijgen willen wij de bewoners vragen om mee te denken over de ontwikkeling van onze dorpen. De komende tijd zal er mogelijk een enquête worden uitgezet en er kunnen bijvoorbeeld een aantal bewoners uitgenodigd worden om mee te doen aan zogenaamde keukentafelgesprekken. In kleine groepjes wordt dan gediscussieerd over de toekomst van onze dorpen. Welke onderwerpen wilt u terugzien in de enquête, hoe denkt u over bepaalde onderwerpen? We willen graag uw mening horen op de Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op donderdag 16 november in It Pipegaeltsje te Hoornsterzwaag. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Plaatselijk Belang is positief over het project en het verzoek van de gemeente, maar wij willen natuurlijk ook weten hoe de inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag hierover denken. Hebt u vragen of opmerkingen over het project, dan kunt u uw reactie sturen naar het secretariaat chello.nl. Voor meer informatie kunt u bij een van de bestuursleden terecht. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de gang van zaken. Oproep: voor de uitvoering van bovenstaand project, zou het mooi zijn als er een tijdelijk werkgroepje kan worden samengesteld om bovenstaand project uit te voeren. Mocht u zin hebben om u in te zetten voor het dorp door zitting te nemen in deze werkgroep, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Zij kunnen u meer vertellen over het project en de precieze bedoeling ervan. KADOBON H.N.I. JUBBEGA/HOORNSTERZWAAG Verkrijgbaar bij de Rabobank Jubbega Deze maand bij Tegen inlevering van deze advertentie DE HAAN MOTORENIMPORT In en verkoop van auto's/bestelauto's en motorfietsen Reparatie en onderhoud van alle merken (tegen laag tarief) APK II keuringstation 10 % korting op meeneempannenkoeken. Ook telefonisch te bestellen. Kleine laswerkzaamheden/cilinderkopreparatie's Aanbouw van zijspannen aan alle motoren Import van Jawa motorfietsen Bij de Leyweg SJ Hoornsterzwaag Tel Fax elke herenbroek of jeans een leren riem kado Bremsingel Jubbega

7 Sociale weekenddiensten huisartsen Vrijdag 27 oktober uurmaandag 30 oktober 8.00 uur B. v.d. Werf Vrijdag 3 november uurmaandag 6 november 8.00 uur J. Goris Vrijdag 10 november uurmaandag 13 november 8.00 uur A. Joustra Vrijdag 17 november uurmaandag 20 november 8.00 uur D. Veenstra weekenddiensten tandartsen Informeer bij uw eigen tandarts. Die verwijst u door naar de dienstdoende tandarts. kerkdiensten Kerkdiensten protestantse gemeente Jubbega-Schurega- Hoornsterzwaag 01 november Ds.G.S.Groeneveld, uur dankstond:vesperviering 05 november Ds.G.S.Groeneveld, H.A. 12 november Ds.G.S.Groeneveld, 14.00uur Friese dienst Schurega 19 november Ds.G.S.Groeneveld,dienst voor jong en oud,jeugddienst Bremsingel 18, Jubbega. Telefoon: Bank: Rabobank Jubbega, Oplage: Verspreidingsgebied: Het nieuws- en advertentieblad De Oosthoek vindt z n verspreidingsgebied in de gemeente Heerenveen en een aangrenzend deel van de gemeente Opsterland en Ooststellingwerf, waar het blad in de dorpen, Jubbega, Hoornsterzwaag, Oudeen Nieuwehorne, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Bontebok, Langezwaag, Gorredijk, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude en Donkerbroek wordt verspreid. Uitgeefster: H.N.I. Jubbega-Hoornsterzwaag. Redactie: Inleveren kopij een weeek voorafgaande aan de verschijning, zo mogelijk eerder. De volgende Oosthoek verschijnt op donderdag 23 november Klachten over bezorging: Interlanden Spreigroep tel Advertenties: Inleveren of opgeven voor maandagmorgen 9.00 uur voorafgaande aan de verschijning bij: Ate Eijer, Bremsingel 18, Jubbega. Opmaak en druk: F.D. Hoekstra-Boom offset-rotatie bv, Emmeloord. Rubrieksadvertenties: Oosthoekjes: Eerste 15 woorden E 2,50. Vervolgens E 0,25 per woord. Uitsluitend gezet in kleine letters. Voor particulieren zijn (voor zover niet commercieel) Oosthoekjes gratis. Advertentieprijzen op aanvraag. Voor fouten in telefonische of onduidelijk geschreven advertenties aanvaardt de uitgeefster geen aansprakelijkheid. SPREEKUUR SOCIALE INSTELLINGEN Buro Sociaal Raadslieden (voorheen Advies en informatiewinkel) Spreekuur: Woensdagmiddag in de Expansiehal, Ericalaan 24a, 8411 VK Jubbega van uur. Tijdens ons spreekuur kunt u ook telefonisch contact opnemen op tel. nr Madi Maatschappelijk werk, Spreekuur in de Expansiehal op woensdag van uur DIERENARTSEN- CENTRUM JUBBEGA Spreekuur maandags dinsdags woensdags vrijdags van uur van uur van uur van uur dienstencentrum Ouderen-adviseur Ineke Bollema-Kluiter, maandags van uur dinsdags van uur donderdags van uur Telefoon Inloopochtenden: Elke 3e donderdag van de maand van uur in het centrum te Jubbega. Klussendienst De klussendienst doet naast haar ge-bruikelijke klussen ook de klusjes in de tuin of maakt de dakgoot schoon (e 4,- p. uur). Tel. dienstencentrum, Eettafelproject Heeft u zin om ook een keer bij de eettafel te komen eten. U bent van harte welkom. Voor het bedrag van e 5,35 p. maaltijd kunt u iedere donderdag tussen en uur gezellig aanschuiven in het steunpunt, Gentiaansingel 1 te Jubbega. U kunt zich iedere dinsdag tussen en uur telefonisch aanmelden op tel.nr maaltijdservice Voor de regio: Donkerbroek, Jubbega, Hoornsterzwaag en Gorredijk valt per 1 september 2002 de verzorging van de maaltijdservice onder: maaltijdservice de Lijte, Lijteplein 56, 9247 ES Ureterp, tel Regio s daar buiten en binnen het verspreidingsgebied de Oosthoek valt per 1 september 2002 de maaltijdverzorging onder maaltijdservice Fryslân, Kampstrjitte 10, 9036 MC Menaldum, tel spreekuur politie Elke donderdag van tot uur in de Expansiehal gastouderbureau skep Spreekuur in de Expansiehal: dinsdags van tot uur. Tijdens ons spreekuur kunt u ook telefonisch contact opnemen op telefoonnummer Op werkdagen zijn wij te bereiken op telefoonnummer thuiszorg Voor al hulpaanvragen betreffende verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, kraamzorg, voeding- en dieëtvoorlichting en ouder- en kindzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale nummer: Kraamzorg: voor acute kraamzorgaanvragen belt u met Uitleen van uur aan de J. Eisingastraat 2 te Gorredijk. Uitleen J. Eizenga. stichting vrijwilligers terminale zorg heerenveen e.o 'De vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) biedt hulp aan zieken in hun laatste levensfase in Heerenveen en West Opsterland. Voor hulpvragen: tel , b.g.g Adres VTZ Heerenveen e.o.: Weegbree 72, 8446 SC Heerenveen orthopedie Praktijk de Groot steunzolen, comfortzolen en inlegzooltjes. Expansiehal, op afspraaktel wijkteam 7 gemeente heerenveen Coverband Max 7 komt de Stoater Jubbega- In de wintermaanden worden er in de Stoater te Jubbega met regelmaat optredens door popbands verzorgd. Zaterdag 4 november vindt het eerste live concert van dit seizoen plaats en wel met de Friese band Max7. MAX7 is een swingende band uit Burgum en speelt covers uit de jaren 70 tot heden. De band heeft een breed repertoire met popmuziek, vette blues, funky jazz, rock en roll, soul en ballads. De zeven bandleden maken van iedere optreden een muzikaal feest. Afhankelijk van het podium en het publiek wordt een selectie uit het repertoire genomen. Dit kan variëren van Anouk, de Dijk, de Rolling Stones tot Stevie Wonder. Het opreden zal rond de klok van tienen beginnen en de toegang is gratis. De Stoater is vanaf negen uur geopend. Hollewaai en Huys ter Duyn in kerkje Schurega Jubbega Op vrijdagavond 10 november a.s. om uur, treden twee muziekgroepen Hollewaai en Huys ter Duyn op in het kerkje van Schurega. Beide groepen komen in zekere zin voort uit de voormalige folk band Cotton Green, die enkele malen zeer succesvol optrad in het kerkje van Schurega. Hollewaai wordt gevormd door de voormalige Cotton Green leden Wiger Smits (zang, gitaar) en Wander van Duyn (zang, gitaar, banjo en mandoline). Zij brengen liedjes van de Texaan Townes van Zandt, van Richard Thompson e.a. Een gevariëerd geheel. In Huys ter Duyn speelt Wander van Duyn samen met René Tweehuysen (dobro en gitaar). Zij brengen zinderende woestijnmuziek, swingende blues en instrumentale sfeerbeelden. Huys ter Duyn trad eerder op voor o.a. Omrop Fryslân. Brandweerman Van der Zee met pensioen, laat blussen voortaan door een ander doen DONDERDAG 26 OKTOBER 2006, pagina 7 Volksdansen in de Expansiehal Hoornsterzwaag-. Volksdansgroep Nea Tocht uit Hoornsterzwaag organiseert op woensdag 7 november haar jaarlijkse dansmiddag in de Expansiehal te Jubbega. Op deze dag worden maar liefst 170 dansers verwacht. Het drie uur durende optreden die onder leiding staat van danslerares Nelie van der Werf begint om uur. De toegang is gratis. Mark Spijkers in kerkje Schurega Jubbega Op vrijdag 24 november a.s., s avonds om uur, komt Mark Spijkers, De graaf van Medwert, naar het kerkje van Schurega voor een theatervoorstelling. Het programma draagt de titel: Intieme verzameling. De zeer afwisselende voorstelling is gevuld met bijzondere verhalen, melancholische gedichten en ragfijne gitaar en luitmuziek. Mark Spijkers treedt vooral op in kleine theaters. We denken dan ook dat de voorstelling in het kerkje van Schurega voor veel mensen aantrekkelijk zal zijn. Jubileumavond popkoor Lets Try Oudehorne- Vijf jaar geleden ontstond tijdens een dorpsfeest bij een groepje inwoners van Oude en Nieuwehorne het idee om eens één keer in de week samen popliedjes te gaan zingen. Waarom maar één keer in het jaar je keel eens lekker schrapen en waarom doen we dat niet vaker, was de achterliggende gedachte. Er werd al snel een groep geformeerd en in de personen van Jan Hoekstra en Grietje Bergsma twee mensen gevonden die advies en leiding wilden geven. Wat er van dit groepje terecht is gekomen valt op 18 november te beluisteren op een jubileumavond in de Kiekenhof te Nieuwehorne. Aanvang uur. Opgave voor de agenda via De Stoater Tel in Jubbega - Hoornsterzwaag Datum Activiteit en omgeving waar Tijd 28 oktober Touwtrekken Expansiehal uur 28 oktober Toneel: Uitvoering Fleurich Fierder- Firma List en bedrog Alde Slûs uur 29 oktober Voetbal: Jubbega- Donkerbroek t Heidefjild uur 31 oktober Bloemschikworkshop De Stoater uur 1 november Gespreksgroep: Lezing Johan Veenstra Streekcentrum uur 2 november Bloemschikworkshop De Stoater uur 3 november Jeen v.d Berg vertelt (ANBO) Dienstencentrum uur 4 november Liveconcert: MAX7 De Stoater uur 5 november Voetbal: Jubbega-Haulerwijk t Heidefjild uur 5 november Bingo middag Dienstencentrum uur 7 november Volksdansmiddag Expansiehal uur 9 november Optreden accordeonspelers Dienstencentrum uur 10 november Klaverjassen t Heidefjild uur 10 november Concert Huys ter Duyn en Hollewaai Kerkje Schurega uur 10 november Lezing over klokkenstoelen en beiaardklokken Kerkje 1621 Hoornsterzwaag uur 11 november Dartstoernooi Expansiehal uur 12 november Korfbal:LDODK- WK Sporhal Kortezwaag uur 15 november Seniorengespreksgroep Dienstencentrum uur 15 november De Hânskrobbers (SOOS) De Turf uur 16 november Ledenvergadering Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag Pipegealtsje uur 18 november Rommelmarkt t Pipegealtsje uur 18 november Popkoor Lets Try Kiekehof Nieuwehorne uur 18 november Korfbal: WK- Sparta Expansiehal uur 19 november Voetbal: Jubbega-SVHM t Heidefjild uur 21 november Bloemschikworkshop De Stoater uur 23 november Bloemschikworkshop De Stoater uur 23 november Werkavond Bonsaivereniging De Stoater uur 24 november Optreden Mark Spijkers ( de graaf van Medwert) Kerkje Schurega uur 25 november Intocht Sinterklaas 3e Sluis/Expansiehal uur 25 november Disco met Pietenfeest De Turf uur 29 november Netwerkavond Bedrijvig Jubbega-Hoornsterzwaag Pipegealtsje uur E.O.

8 DONDERDAG 26 OKTOBER 2006, pagina 8 Een Rabo Hypotheek. Altijd up-to-date. Profiteer nu van een aantrekkelijke instapbonus. EN ALS EXTRA Bij bezoek aan onze adviseur ontvangt u een hogedrukreiniger GRATIS! Bel voor een altijd beter aanbod: Rabobank Gorredijk-Haulerwijk Kantoren te: Gorredijk, Haulerwijk, Jubbega, Nij Beets en Tijnje (0513) Het is tijd voor de Rabobank V R I J DAG S KO O PAVO N D I N J U B B E G A Spaar nu voor Expansie 2007 expansie 2007 Speciaal voor Expansie 2007 is het aantal deelnemers die de zegel uitgeven tot september 2007 uitgebreid. Voldoende volle zegelkaarten geven recht op een doorloopkaart voor Expansie Aantal te sparen kaarten wordt nog bekend gemaakt. Deelnemende bedrijven: Roel Eijer Mode Fixet Van Linde Modehuis Blaauw Teije de Vos De Singel Tweewielers Potten en pannenkoekenboerderij De Koppenjan Dump Sixtyseven Van der Kooy Kapsalon t Slûske Hairstyling Ans F.B. v.d. Meer Bestrating De Verfboer Bakkerij Bolhuis Snackbar t Hoekje Bruggen Tweewielers Bergsma Jeans & Fashion Snackhal t Luifeltje Springer Varwijk Novt/Toys2play

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 Nieuwsbrief september 2016 Dag dames, Nu de zomer bijna voorbij is en het verenigingsleven overal weer gaat beginnen ontvangt u deze eerste nieuwsbrief van ons nieuwe verenigingsjaar, 2016-2017. Ik

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Zomer Website: Kamer van Koophandel Jaargang 3 nummer 4

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Zomer Website:  Kamer van Koophandel Jaargang 3 nummer 4 Zomer 2016 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 3 nummer 4 Blaauw woonidee J. van Damweg 17-19 8411 XA Jubbega 0516-461228 De

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6. Verbouwing een feit.

Nieuwsbrief 6. Verbouwing een feit. 5 november 2015 Nieuwsbrief 6 Belangrijke data: 6 november: 11 november: Sint Maarten Handbaltoernooi 13 november: 18 november: Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team 19 november: Nieuwbrief no 7 20

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Seizoen 2017-2018 U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September 2017 September 2018. Het kan zijn dat er wijzigingen

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 4 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Kanjertraining Zoals u ongetwijfeld weet werken we op school van groep 1 t/m 8 met

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Beste buurtbewoners. Voor u ligt onze nieuwsbrief met daarin een aantal nieuwe onderwerpen waarmee wij het komend jaar gaan starten of al van start zijn gegaan. Als voorzitter

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen)

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) ACTIVITEITENAGENDA Januari 2015 Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Jan. Activiteit Tijd Plaats Donderdag 1 - Nieuwjaarsdag Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg

Nieuwsbrief Mantelzorg Zomer 2017 Nieuwsbrief Mantelzorg MANTELZORG? HELEMAAL NIET ZO GEWOON Mantelzorger zijn overkomt je meestal. Ineens ben je naast partner, vader of moeder, werknemer en/of vriend of vriendin ook nog mantelzorger.

Nadere informatie

Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten

Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten foto Entree: 3,00 Inclusief een drankje. Een kaartje kunt u tot 19

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november Vernieuwing mailsysteem.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november Vernieuwing mailsysteem. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november 2015 Jordaansingel 20, 781 GP, Haaksbergen. Tel. 053-5721396. Directie@piusx.eu Vernieuwing mailsysteem. Binnenkort gaan we ons mailsysteem

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM TAXANDRIA

ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM TAXANDRIA ACTIVITEITENAANBOD ZORGCENTRUM TAXANDRIA INHOUD Activiteitenaanbod zorgcentrum Taxandria... 1 Voorwoord... 2 Activiteitenaanbod op zorgcentrum Taxandria... 2 Samenwerking met andere organisaties... 5 De

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur)

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur) De fotouitsneden op deze pagina zijn inzendingen voor de fotowedstrijd. Foto boven en onder: Marian Tang HOE ZIT HET OOK ALWEER MET HET AFSLUITEN VAN DE HEKKEN? (Bestuur) Wie is er verantwoordelijk voor?

Nadere informatie

Activiteitenkalender. Overdal

Activiteitenkalender. Overdal Activiteitenkalender Overdal oktober 2017 Dag Activiteit Tijd/Plaats 2 oktober. Bent u graag bezig met wol of andere materialen of vindt u het gewoon gezellig? Komt u gerust langs bij het handwerken. Beestenboel

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Nummer november 2014

Nummer november 2014 Nummer 12 14 november 2014 Agenda 17 november 10-minutengesprekken groep 6. 18 november 10-minutengesprekken groep 8. 19 november 10-minutengesprekken groepen 4 en 8 20 november 10-minutengesprekken groepen

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE.

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. DE VASTE ACTIVITEITEN PROBEREN WE ZO GOED MOGELIJK

Nadere informatie

Informatieboekje. Bos-laan-loper. Een uitgave van:

Informatieboekje. Bos-laan-loper. Een uitgave van: Informatieboekje Bos-laan-loper Een uitgave van: Inhoud. Het Bestuur De doelstelling van de buurtvereniging Geschiedenis van de Boslaan Activiteiten van de Buurtvereniging Boslaan e.o. Betrokkenheid Contributie

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Gezamenlijke nieuwsbrief. voor de Drechtsteden

Gezamenlijke nieuwsbrief. voor de Drechtsteden Gezamenlijke nieuwsbrief 3 voor de Drechtsteden ~ 3 e editie - oktober 2013 ~ Inleiding Voor u ligt de derde editie van de nieuwsbrief van de Zichtbare Schakel. Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen en activiteiten

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Aanwezig: Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Afwezig: René, Marieke Agenda 1 Opening Spreekuur voor gast om situatie brede

Nadere informatie

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 14 25-03-2014 TorenTheater In dit nummer: TorenTheater Maandopening

Nadere informatie

die de komende weken plaatsvinden 19 januari Wendy compensatieverlof 21 januari Oudercafé 23 januari Voorleesontbijt 26 januari MR-OR vergadering

die de komende weken plaatsvinden 19 januari Wendy compensatieverlof 21 januari Oudercafé 23 januari Voorleesontbijt 26 januari MR-OR vergadering Het laatste nieuws over OBS De Bolderik Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie januari 7 Activiteiten die de komende weken plaatsvinden 13 januari Gezamenlijke ouderavond

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014

Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014 Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-581864 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum De Verbinding

Ontmoetingscentrum De Verbinding Ontmoetingscentrum De Verbinding O Z T T : 1 0-1 1-2 0 1 5 T M O ACTIVITITAABOD ovember 2015 T O O T W I K K L L T S P A OTMOTIGSCTRUM D VRBIDIG Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 email: deloohof@stgsamenzorgen.nl

Nadere informatie