1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing"

Transcriptie

1 Nummer 40, Nieuwsbrief IBI Nummer 40, Hierbij ontvangt u de veertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke informatie. In deze nieuwsbrief: Antwoorden op veelgestelde vragen SiSa-bijlage Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing 2. Toelichting per brinnummer (D5/02 en 03): Verbetering Binnenklimaat primair onderwijs 3. Handreiking Wet sociale werkvoorziening beschikbaar (G1, G1B, G1C-1, G1C-2) 4. Lijst NT-2 trajecten Wet participatiebudget beschikbaar (G5, G5B, G5C-1) 5. Fouten in invulwijzer bij E10; E29 en G5B Antwoorden op algemene vragen SiSa Vuistregel bij twijfel over uitleg bestedingsbegrip BBV bij SiSa-verantwoording 7. Accountantscontrole als sprake is van uitvoering door een derde organisatie 8. Niet afwijken van / creatief omgaan met indicatoren in de SiSa-bijlage 9. In SiSa-bijlage alleen regelingen opnemen die op de verantwoordingslijst staan 1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing In de invulwijzer staat dat ik bij indicator C7C/08 een toelichting moet invullen. Maar als ik dat probeer in het Excel-format voor de SiSa-bijlage krijg ik een foutmelding. Ik mag daar alleen een getal invullen en geen toelichting. Hoe moet ik nu een toelichting geven? Helaas is er een foutje geslopen in de aansluiting tussen het Excel-format voor de SiSa-bijlage en de invulwijzer waardoor de tekst in de invulwijzer niet aansluit bij de indicator in het Excel-format. We stellen daarom de volgende oplossing voor: U vult bij indicator C7C/08 alleen de afwijking in aantallen in, conform de aanwijzingen in het Excel-bestand voor de SiSa-bijlage. U gebruikt indicator C7C/04 zowel voor de inhoudelijke toelichting bij de bestedingen als voor de inhoudelijke toelichting die u niet kwijt kunt bij indicator C7C/08. Geeft u bij het invullen dan alstublieft wel duidelijk aan waar uw toelichting betrekking op heeft.

2 2. Toelichting per brinnummer (D5/02 en 03): Verbetering Binnenklimaat primair onderwijs In mijn gemeente is geen sprake van een correctie in de besteding 2011 (indicator D5/01). Het is dus ook niet mogelijk om een toelichting per brinnummer te geven (indicator D5/02 en D5/03). Wat moet ik nu doen? Omdat D5/02 en D5/03 witte cellen in het Excel-format voor de SiSa-bijlage zijn, kunt u deze niet leeglaten. Daarnaast is het bij D5/03 niet de bedoeling dat u een uitsplitsing maakt van het bedrag dat u bij indicator D5/01 invult. Het is de bedoeling dat u bij indicator D5/03 een toelichting geeft bij de niet afgeronde activiteiten. Meer hierover leest u in de toelichting in de invulwijzer bij indicator D5/03. Voor mijn gemeente is geen sprake van niet afgeronde activiteiten per brinnummer (indicator D5/03). Het is dus ook niet nodig om een uitsplitsing per brinnummer te maken. Ik heb ontdekt dat ik via tabblad selecteer specifieke uitkering het aantal regels van 1 naar 0 kan veranderen. Op die manier weerspiegelt de SiSa-bijlage de situatie in mijn gemeente. Kan ik op deze manier de SiSa-bijlage indienen bij het CBS? Nee. De plausibiliteitscontrole van het CBS gaat er vanuit dat bij elke regeling waar u een vinkje zet minimaal één rij is ingevuld. Als in uw gemeente geen sprake is van niet afgeronde activiteiten, zorgt u er toch voor dat achter het vinkje in tabblad selecteer specifieke uitkering het getal 1 staat zodat u minimaal één rij kunt invullen in het Excel-format voor de SiSa-bijlage. In het excelformat vult u vervolgens bij indicator brinnummer (D5/02) en bij indicator toelichting (03) n.v.t. in. Als u er toch voor kiest om een 0 achter het vinkje te zetten, keurt het CBS de levering van uw verantwoordingsinformatie af. 3. Handreiking Wet sociale werkvoorziening beschikbaar (G1, G1B, G1C-1, G1C-2) De handreiking Wsw is vanaf dit moment te downloaden vanaf de website van het ministerie van SZW: De volledige link: 4. Lijst NT-2 trajecten Wet participatiebudget beschikbaar (G5, G5B, G5C-1) De lijst NT-2 trajecten is beschikbaar via de website van het steunpunt VE: Op deze site zijn ook veel antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) te vinden over diverse aspecten met betrekking tot de verantwoording over de educatiemiddelen. Vooral interessant voor accountants: als een gemeente de lijst NT-2 trajecten gebruikt, kunt u deze lijst beschouwen als een rijksbron zoals bedoeld in de nota verwachtingen accountantscontrole. 2

3 5. Schrijffout in invulwijzer bij E10, E29 en G5B E10/02 en E29/02: De indicatoren besteding jaar T hebben in de SiSa-bijlage 2012 betrekking op jaar T, en dus verantwoordingsjaar In de invulwijzer staat echter: U vult dus de totale besteding (=subsidiabele kosten) 2011 in. Dit jaartal is een fout in de invulwijzer. U moet hier dus de besteding over het jaar 2012 invullen. De invulwijzer bevat een toelichting bij negen indicatoren terwijl de SiSa-bijlage maar acht indicatoren kent. De extra indicator in de invulwijzer is 07. U kunt deze rij schrappen. De toelichting in de invulwijzer bij G5B/08 heeft vervolgens betrekking op indicator G5B/07 in de bijlage. De toelichting in de invulwijzer bij G5B/09 heeft betrekking op G5B/08 in de bijlage. 6. Vuistregel bij twijfel over uitleg bestedingsbegrip BBV bij SiSaverantwoording Op verschillende aspecten van SZW-regelingen stellen medeoverheden en accountants vragen over hoe zij moeten omgaan met bijzondere aspecten binnen met name de SZW-regelingen en de juiste toepassing van het bestedingsbegrip in de SiSa-verantwoording. Tijdens een overleg met vertegenwoordigers van de accountants is een vuistregel overeengekomen die bij twijfel over de toepassing van het baten- en lastenbegrip kan worden toegepast. Binnen de bepalingen van de per regeling geldende bepalingen is de vuistregel dat medeoverheid en accountant hetzelfde bestedingsbegrip toepassen dat ook is gehanteerd bij het opstellen en de controle van de jaarrekening van de betreffende overheid. Het gaat er dus om dat bij het opstellen van de jaarrekening en de SiSa-bijlage en bij de jaarrekeningcontrole en de controle over de SiSa-bijlage dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. 7. Accountantscontrole als sprake is van uitvoering door een derde organisatie Mijn accountant voert allerlei werkzaamheden uit met betrekking tot cijfers van een derde organisatie waar een andere accountant al een controleverklaring bij afgegeven heeft. Zijn deze werkzaamheden nodig? Ja. Het is immers de eindverantwoordelijkheid van uw accountant om een verklaring bij de totale jaarrekening van de gemeente af te geven en dus inclusief de totale SiSa-bijlage. De cijfers van deze derde uitvoerings- of serviceorganisatie vormen daar een onderdeel van en de accountant van de gemeente moet daarvoor wel de verantwoordelijkheid kunnen nemen en moet daarvoor dan bepaalde werkzaamheden verrichten. Mede afhankelijk van de kwaliteit van de borging van de interne beheersmaatregelen bij de gemeenten en de GR kunnen accountants in de praktijk verschillend omgaan met de controle van cijfers als die afkomstig zijn van een andere medeoverheid of samenwerkingsverband en zij daarbij gebruik maken van de werkzaamheden van andere accountants. In aanvulling op de Nota Verwachtingen accountantscontrole 2012 (Onderdeel 7, Uitvoering door derden en informatie van derden) is de NBA bezig met een Praktijkhandreiking, op basis van controleoverwegingen wanneer gebruik gemaakt wordt van een serviceorganisatie (Standaard 402 NVCOS). Deze Praktijkhandreiking verschijnt waarschijnlijk eind maart 2013 ter consultatie. Vooruitlopend op het verschijnen van die handreiking adviseren we accountants en 3

4 medewerkers bij gemeenten om bij twijfel over de werkzaamheden contact te zoeken met de vertegenwoordiger van het betreffende kantoor/dienst, die bij de SiSaaccountantsgroep van BZK over de totstandkoming van deze handreiking is betrokken. Dit betreft vertegenwoordigers van alle accountantskantoren/diensten betrokken bij de controle van de gemeentelijke jaarrekening, inclusief SiSa-bijlage. 8. Niet afwijken van / creatief omgaan met indicatoren in de SiSa-bijlage Regelmatig ontvangt het ministerie van BZK vragen van medeoverheden die gelet op hun bijzondere situatie willen afwijken van de in de SiSa-bijlage opgenomen indicatoren. Deze medeoverheden vragen dan aan het ministerie van BZK, of direct aan de betreffende verstrekker, of bijvoorbeeld het volgende mogelijk is: Het verwerken van een correctie over jaar T-1 binnen een indicator waarin gevraagd wordt om verantwoordingsinformatie over jaar T (2012) om een herziene aanlevering te voorkomen; Het toch via SiSa verantwoorden over een (deel van) een regeling die niet via SiSa verantwoordt hoeft te worden, zoals de verantwoording over ISV-3 beschikkingen. Het algemene en voor al deze situaties geldende antwoord vanuit BZK op dit type vragen is: nee, dat mag niet. In bovengenoemde voorbeelden is het antwoord dus respectievelijk: voor correcties bestaat de procedure herziene aanleveringen en het verantwoorden over ISV-3 beschikkingen gebeurt op een door de betreffende provincie te bepalen wijze buiten SiSa/CBS om. Het is in het belang van alle partijen binnen SiSa om de bepalingen en het juiste gebruik van indicatoren te waarborgen en creatief gebruik van de indicatoren te voorkomen. Ook in andere situaties dan de genoemde voorbeelden is er meestal wel een oplossing te vinden die de kwaliteit van het SiSa-systeem intact houdt. Natuurlijk is het ministerie van BZK bereid hierover mee te denken. Het juiste gebruik van de indicatoren is ook in het belang van de betreffende medeoverheid, ook al lijkt het in de ogen van de vragenstellers in eerste instantie niet zo te zijn. Als de accountant van de betreffende medeoverheid de SiSa-bijlage controleert, moet deze accountant per regeling een overzicht invullen van de fouten en onzekerheden. Als een medeoverheid een correctie doorvoert in de SiSa-bijlage jaar T die betrekking heeft op verantwoordingsinformatie die in de SiSa-bijlage van jaar T-1 moet worden opgenomen, is dat een fout. Het verantwoorden over een ISV- 3 beschikking binnen een regeling die alleen bedoeld is voor ISV-1 en ISV-2 beschikkingen is een fout. Afhankelijk van de situatie kan de omvang van deze fouten zo groot zijn dat de accountant geen goedkeurende accountantsverklaring kan afgeven. 9. In SiSa-bijlage alleen regelingen opnemen die op de verantwoordingslijst staan Ik wil verantwoording afleggen over een regeling die niet op de verantwoordingslijst voor mijn organisatie staat. Volgens de procedure moet ik dan een herziene aanlevering indienen. Maar ik kan toch ook gewoon de regeling opnemen in de SiSabijlage die ik voor 15 juli indien bij het CBS? 4

5 Nee. De Het CBS levert namelijk alleen op plausibiliteit getoetste informatie door aan de verstrekkers van specifieke uitkeringen. De maatstaf voor die toets vormt de verantwoordingslijst. Regelingen die niet op de verantwoordingslijst staan (let op: het gaat hier om de regelingen, niet om de beschikkingsnummers), worden dus iet doorgeleverd aan de verstrekkers. U kunt uw SiSa-bijlage met extra regelingen dus wel plausibel bij het CBS indienen, maar dat heeft dan niet het resultaat waarop u gehoopt had. De enige manier waarop u die verantwoordingsinformatie alsnog bij de verstrekker krijgt, is nadat u een verzoek om een extra regeling te mogen verantwoorden heeft neergelegd bij het ministerie van BZK en dit verzoek is gehonoreerd. BZK stelt pas omstreeks 1 september 2013 een tweede versie van de verantwoordingslijst 2012 beschikbaar. Colofon Aan- en afmeldingen voor deze nieuwsbrief kunnen worden doorgegeven via Contactpersonen SiSa en Iv3 ontvangen de nieuwsbrief automatisch. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, word u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 5

Nieuwsbrief IBI. Nummer 48, 28 februari 2014

Nieuwsbrief IBI. Nummer 48, 28 februari 2014 Nummer 48 februari 2013 Nieuwsbrief IBI Nummer 48, 28 februari 2014 Hierbij ontvangt u de achtenveertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 28,

Nieuwsbrief IBI Nummer 28, Nummer 28, 03-11-2011 Nieuwsbrief IBI Nummer 28, 03-11-2011 Hierbij ontvangt u de achtentwintigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Met vriendelijke groet, adviseur bedrijfsvoering

Geachte mevrouw, Met vriendelijke groet, adviseur bedrijfsvoering Cc: Onderwerp: RE: Vragen betreffende Offerteaanvraag Vormgeving grote verplichtstelling, kenmerk 021500100.017.040 Datum: woensdag 4 maart 2015 9:53:42 Bijlagen: Bijlage (nummer optioneel) Verklaring

Nadere informatie

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC:

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Gera Gerritsen Van: Hermine van den Berg-van Zijl Verzonden: woensdag 17 september 2014 18:01 Aan: Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Peter Spitteler;

Nadere informatie

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd.

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd. nummer 2, april 2011 EVOA Nieuwsbrief nummer 2, april 2011 Nieuwsbrief voor internationaal afvaltransport Inhoud Website van EVOA in een nieuw jasje Nieuwe tool om de hoogte van de financiële zekerheid

Nadere informatie

Verder leest u wanneer u uw jaaropgave 2015 kunt verwachten en wanneer P- Direkt voor u klaarstaat rondom de feestdagen.

Verder leest u wanneer u uw jaaropgave 2015 kunt verwachten en wanneer P- Direkt voor u klaarstaat rondom de feestdagen. P-Direkter Jaargang 3, Nummer 4, 14 december 2015 Nog een paar weken en het is 2016. Een mooi moment om even kort terug te blikken op enkele onderwerpen waaraan we in 2015 in de P-Direkter aandacht hebben

Nadere informatie

Reactie inzake de consultatie over het Ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 (het "Ontwerpbesluit")

Reactie inzake de consultatie over het Ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 (het Ontwerpbesluit) Reactie inzake de consultatie over het Ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 (het "Ontwerpbesluit") 12 mei 2011 secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel.

Nadere informatie

Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014

Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014 Oog op de Omgevingswet Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014 Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 27 VULLING REGISTER VORDERT GESTAAG! / 2 NOVEMBER 2011 In deze editie: De vulling van het register

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 13 1 Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x 3 Uitnodiging bijeenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Re: Reactie GFA en Politie op "Voorlopige" TNO Rapportage

Onderwerp: Re: Reactie GFA en Politie op Voorlopige TNO Rapportage 036 Van: Wiebes, Mark (M.Y.) Verzonden: maandag 5 september 201608:35 Aan:.) Onderwerp: Re: Reactie GFA en Politie op "Voorlopige" TNO Rapportage 29-08-2016 Ja, graag. Mark Wiebes Commissaris van politie

Nadere informatie

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg?

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg? Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 13:28 Aan: ' - BD/NCTV/PDCT/PBI';. - BD/NCTV'; CC: '. - BD/NCTV/PDCT/VS'; Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het feitenrelaas over professor Maat Beste Ik weet niet

Nadere informatie

@minvenj.nl> Verzonden: woensdag 16 november :12 Aan: ;'Sjoerd Hoogendoorn' 10.2.e

@minvenj.nl> Verzonden: woensdag 16 november :12 Aan: ;'Sjoerd Hoogendoorn' 10.2.e 047 Jeuring, Vera (V.J) Van: @minvenj.nl> Verzonden: woensdag 16 november 201611:12 Aan: CC: ; Wiebes, Mark (M.Y.); ;'Sjoerd Hoogendoorn' ) Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Gemarkeerd Categorieën:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Nr 7, 12 juni 2014 Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het Van Werk Naar Werk-beleid bij Dii. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en

Nadere informatie

SiSa cyclus. SiSa voor Starters November 2013

SiSa cyclus. SiSa voor Starters November 2013 SiSa cyclus SiSa voor Starters November 2013 Wie heeft dit gevoel bij SiSa? 2 De SiSa-cyclus (1) De manier waarop de verantwoordingsinformatie van de ontvanger van een specifieke uitkering (of een doorverstrekte

Nadere informatie

Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win!

Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win! Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win! Doet u dit jaar belastingaangifte? Uw jaaropgave vindt u in het P Direktportaal Betaaldata

Nadere informatie

In deze mail: artikel 10, lid 2 onder d, e en g en artikel 11, lid WOB

In deze mail: artikel 10, lid 2 onder d, e en g en artikel 11, lid WOB Page 1 of 5 In deze mail: artikel 10, lid 2 onder d, e en g en artikel 11, lid WOB Van: Verzonden: woensdag 22 april 2015 17:50 Aan: Onderwerp: Gesprek ter info Politie Landelijke Eenheid afdeling Communicatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012

NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 Dit is de eerste Nieuwsbrief over het Nederland-Ruslandjaar 2013 (NLRF2013). Op deze manier houden wij u

Nadere informatie

Ik had je al eens een zaak toegestuurd ivm een hoogwerker. Zie bijgevoegde mail. Hier is een inet zaak van. Deze zaak is

Ik had je al eens een zaak toegestuurd ivm een hoogwerker. Zie bijgevoegde mail. Hier is een inet zaak van. Deze zaak is Ik had je al eens een zaak toegestuurd ivm een hoogwerker. Zie bijgevoegde mail. Hier is een inet zaak van. Deze zaak is naar gegaan. Ik heb per abuis deze naar jou gezonden. Aan de andere kant, mogelijk

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 9 1 Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x 3 Reglement x 4 Samenstelling

Nadere informatie

Isi l'v 1 2J. donderdag 8 juni :50. tfnederland.nll

Isi l'v 1 2J. donderdag 8 juni :50. tfnederland.nll si l'v 1 2J ÄilS i-v -Van: '"Verzonden: Aan: donderdag 8 juni 2017 9:50 ce nderwerp: FW: tarieven EWN Urgentie: Hoog Allen, ter info en ter bespreking vrijdag. Groet, Van: W-Äi^ërSdag 7 juni ^17 10:2^

Nadere informatie

-www.twitter.com/omdenhaag

-www.twitter.com/omdenhaag Van: Pritl Stift Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 15:44 Aan: Heer, 1. de CAPDen Haag) Onderwerp: Re: Verzoek contact Hoepel op. Jullie begonnen. groeten, de hoofdredactie Op 21 augustus 2014 15:39

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x 2 Aanvraagformulier x x x 3 Reglement x 4

Nadere informatie

-----Original Message----- From: Sent: Monday, March 30, :32 PM W. Europe Standard Time To: Subject: RE: aangepaste offerte

-----Original Message----- From: Sent: Monday, March 30, :32 PM W. Europe Standard Time To: Subject: RE: aangepaste offerte Van: Onderwerp: RE: aangepaste offerte Datum: woensdag 1 april 2015 10:45:33 Wat mij betreft meld je dat wij een rondetafel willen. Geen interviews. Onze ervaring is dat dit snel en efficiënt werkt. De

Nadere informatie

Vandaar dat wij deze brief onder de dringende aandacht van uw college en die van de Raad brengen. Laatstgenoemde zal deze brief in kopie ontvangen.

Vandaar dat wij deze brief onder de dringende aandacht van uw college en die van de Raad brengen. Laatstgenoemde zal deze brief in kopie ontvangen. From: Reinders, M.T.P. (Martijn) Sent: 4 May 2017 11:55:43 To: Undisclosed recipients:; Cc: Subject: t.a.v. De Gemeenteraad Attachments:5083 - NVWA Handleiding RAS v2.pdf; Brief

Nadere informatie

Mnjsterje van Financiën DC. - Belastmgdienst PRODUCTXE

Mnjsterje van Financiën DC. - Belastmgdienst PRODUCTXE Mnjsterje van Financiën DC - Belastmgdienst PRODUCTXE 1 Groet, 1k heb het Beleld opgenomen in een word document. BijIaen: BeeId pararitstellina door de Ontvanaer 6eIastinodienstdo Datum; meandag 12 februañ

Nadere informatie

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 December 2010 NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), onderdeel van de AIVD, geeft voor zijn relaties tweemaandelijks een nieuwsbrief uit. Dit is een

Nadere informatie

Subject: KansrijkAMB_ Inl_sv_tabellen_voor KBG.docx. [ welke vraag heb je dan? Zie in de tekst niets staan.

Subject: KansrijkAMB_ Inl_sv_tabellen_voor KBG.docx. [ welke vraag heb je dan? Zie in de tekst niets staan. Subject: RE: 2015 01 30 KansrijkAMB_ Inl_sv_tabellen_voor KBG.docx Met dank. [ welke vraag heb je dan? Zie in de tekst niets staan. @Rest: Zal ik een paar zaken invullen, zoals bij productiviteit? Groet,

Nadere informatie

LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer,

LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer, LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer, Wij zijn voor vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief te bereiken via helpdesk@lma.nl of telefoonnummer: (088) 6025969 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00

Nadere informatie

Kijk jij er nog een keer naar. Dan kan het deze week naar de anderen.

Kijk jij er nog een keer naar. Dan kan het deze week naar de anderen. Dag B Bijgaand nog met wat track changes. I Gaat het via ons naar CPB, of hoe loopt het? g'h Van: mm Verzonden: maandag 8 december 2014 15:02 Aan: mhh Onderwerp: Kansrijk-Inleiding SdecRB.docx Ik heb jouw

Nadere informatie

Onderwerp: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT

Onderwerp: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT Marjolein Pigge Van: CNSToetsing@lvnl.nl Verzonden: maandag 11 mei 2015 14:52 Aan: CC: henk.van.den.berg@ilent.nl Onderwerp: RE: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT Beste heer Vogelaar/Bouke,

Nadere informatie

NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 2, oktober 2015

NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 2, oktober 2015 NOVI Nieuws NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 2, oktober 2015 Nieuwsmail voor professionals bij de overheid, in de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke

Nadere informatie

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B Van: Verzonden: CC: Onderwerp: Bijlagen: BD/DRD/NCC/ECO donderdag 9 oktober 2014 8:05 - BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B FW: Bericht NL-taal definitief.doc Bericht zuurstofmasker NL-taal definitief.doc DV; - minbuza.nl)

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

We hopen van harte datje wilt meedoen. Met vriendelijke groet.

We hopen van harte datje wilt meedoen. Met vriendelijke groet. From: To: Cc: Subject: Date: klankbord KansRijk Arbeidsmarktbeleid maandag 15 deœmber 2014 14:42:00 Momenteel werken we bij het CPB aan een publicatie "Kansrijk Arbeidsmarktbeleid", onderdeel van de CPB-brede

Nadere informatie

Van: Verzonden: woensdag 4 november :22 Aan: CC: Onderwerp: FW: Brief_-_Antwoorden_Kamervragen_steekpartij_PI_Zoetermeer.

Van: Verzonden: woensdag 4 november :22 Aan: CC: Onderwerp: FW: Brief_-_Antwoorden_Kamervragen_steekpartij_PI_Zoetermeer. Van: Verzonden: woensdag 4 november 2015 19:22 Aan: CC: Onderwerp: FW: Brief_-_Antwoorden_Kamervragen_steekpartij_PI_Zoetermeer.docx en zijn akkoord met de nu voorliggende beantwoording.. Wil jij de accordering

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 16 1 Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x 3 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3/2011 Stelselwijziging certificatie Arbeidsomstandigheden

Nieuwsbrief nr. 3/2011 Stelselwijziging certificatie Arbeidsomstandigheden Nieuwsbrief nr. 3/2011 Stelselwijziging certificatie Arbeidsomstandigheden Inleiding. In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat SZW, voor zoveel mogelijk werkvelden, vóór eind 2011 de nieuwe schema

Nadere informatie

Vr gr. CeiUiddl ridnbureau. Sector 1 Publieke financiën Bezoekadres; Centraal Planbureau, Van Stoikweg 14, 2585 JR Den Haag

Vr gr. CeiUiddl ridnbureau. Sector 1 Publieke financiën Bezoekadres; Centraal Planbureau, Van Stoikweg 14, 2585 JR Den Haag Vr gr CeiUiddl ridnbureau Sector 1 ^ublieke financiën Bezoekadres: Centraai Pianbureau, Van Stoikweg 14, 2585 JR Den Haag Postadres; Pncthi K 80510, 2508 GM Den Haag Telefoon. Internet: hiip://www.cpo.nl/

Nadere informatie

onder Algemene vragen

onder Algemene vragen Nr 13 11 februari 2008 Betreft Nieuw op de Website Sisa sinds 13 januari 2008 Geachte contactpersoon Sisa en belangstellende, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief Single information en single audit. In deze

Nadere informatie

De jaarstukken zijn d.d. (datum) door de gemeenteraad / provinciale staten / het bestuur van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld.

De jaarstukken zijn d.d. (datum) door de gemeenteraad / provinciale staten / het bestuur van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Voorbeeld aanbiedingsbrief Bijgaand treft u de verantwoording over de specifieke uitkeringen van (jaartal) aan. De verantwoording bestaat uit de jaarstukken, zijnde de jaarrekening en het jaarverslag als

Nadere informatie

Bij brief van 15 juni 2018 heeft u bezwaar gemaakt tegen mijn besluit van 6 juni 2018 met referentienummer MinBuza

Bij brief van 15 juni 2018 heeft u bezwaar gemaakt tegen mijn besluit van 6 juni 2018 met referentienummer MinBuza Ministerie van Buitenlandse Zaken [...] Datum 8-11-2018 Betreft Beslissing op uw bezwaar Geachte [...], Ministerle van Bultenlandse Zaken Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 2500 EB Den Haag Nederland

Nadere informatie

NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 1, juli 2015

NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 1, juli 2015 NOVI Nieuws NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 1, juli 2015 Nieuwsmail voor professionals bij de overheid, in de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka maart 2013

Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka maart 2013 Page 1 of 5 Schoten, Beppie van Van: Agentschap NL - EiOI Verzonden: donderdag 4 april 2013 16:24 Aan: Agentschap NL - EiOI Onderwerp: Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka - maart 2013 maart 2013 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Algemeen. Hoe om te gaan met jaarstukken die voor 15 juli plausibel zijn aangeleverd

Algemeen. Hoe om te gaan met jaarstukken die voor 15 juli plausibel zijn aangeleverd Algemeen Wanneer worden de kruisjeslijst en bijlage gepubliceerd? Deze samen met de andere documenten uit de SiSa-circulaire op 1 november op de website www.rijksoverheid.nl/sisa gepubliceerd. De SiSa-circulaire

Nadere informatie

passages gelakt ogvart. 1O.2.e van de Wob Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

passages gelakt ogvart. 1O.2.e van de Wob Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Doc 01 passages gelakt ogvart. 1O.2.e van de Wob Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Delta Apotheek Stroe Wolweg

Nadere informatie

Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag BZK C6 Wet inburgering (Wi) Ontvanger Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 Gemeenten niet-g31 en

Nadere informatie

Make it Work Nieuwsbrief Make it Work nr. 1, januari 2015

Make it Work Nieuwsbrief Make it Work nr. 1, januari 2015 Nieuwsbrief Make it Work Make it Work Nieuwsbrief Make it Work nr. 1, januari 2015 Make it Work is het project dat als doel heeft om consistentere en beter uitvoerbare EU- milieuregelgeving tot stand te

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Juli 2014 Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Inhoud Afwijken Flight Test Schedules Aftekenen Europese brevetten door RFE LPE-level 4 voortaan vier jaar geldig Wijzen op juiste gegevens

Nadere informatie

CHECKLIST plaatsing BPG Soort plaatsing Ontvangende inrichting Aanbiedende inrichting: Artikelplaatsing BPG PI Vught PI Vught PPC U4 Contactpersoon ba

CHECKLIST plaatsing BPG Soort plaatsing Ontvangende inrichting Aanbiedende inrichting: Artikelplaatsing BPG PI Vught PI Vught PPC U4 Contactpersoon ba CHECKLIST plaatsing BPG Soort plaatsing Ontvangende inrichting Aanbiedende inrichting: Artikelplaatsing BPG PI Vught PI Vught PPC U4 Contactpersoon backoffice: Rechtstreeks telefoonnummer backoffice: Behandelend

Nadere informatie

Acties raken op stoom

Acties raken op stoom Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Acties raken op stoom Nieuwsbrief Meldpunt Verspilling in de zorg - mei '14 nr. 4 Vandaag, 28 mei, is een voortgangsbrief over het Programma

Nadere informatie

AG February 2017

AG February 2017 AG 196840 2014-02 17 February 2017 Stlc:htln Phoenix PA' ME PAY TO AMOUNT INVOICE DATE NAME OF AUTH. SIGNATORY SIGNATURE DATE OTHER INSTRUCTIONS _v_~_:.. QA.._,.!l I O=L':00 ~ ~--~---161~ 6 2 7.2q.

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 5 1 Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x 3 Reglement x 4 Samenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 29. pagina 1 van 6. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/79

Nieuwsbrief NRGD. Editie 29. pagina 1 van 6. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/79 pagina 1 van 6 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 29 STAND VAN ZAKEN REGISTER: 426 AANVRAGEN / 15 MAART 2012 1. Stand van zaken register: 426 aanvragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014 Nr 2, mei 2014 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2014 Inhoud Invoer Wet forensische zorg uitgesteld Project IDU forensische zorg Doorstroming Werkwijze productieverantwoording 2013 Media-aandacht

Nadere informatie

Nota SiSa tussen medeoverheden voor een aantal SZW uitkeringen. Circulaire SiSa

Nota SiSa tussen medeoverheden voor een aantal SZW uitkeringen. Circulaire SiSa Nota SiSa tussen medeoverheden voor een aantal SZW uitkeringen Circulaire SiSa SAMENVATTING EN INHOUDSOPAVE SiSa tussen openbaar lichaam en gemeente Vanaf het verantwoordingsjaar 2010 geldt dat openbare

Nadere informatie

Van Aan: Datum Onderwerp:

Van Aan: Datum Onderwerp: Pagina Van Aan: Datum Onderwerp: "stem proeedure2006" "w.gijsbers@eindhoven.nl" 09-11-2006 16:10:24 brief bevestiging middelen BZK Geachte contactpersoon,

Nadere informatie

Verzonden: woensdag 6 september :47 Aan: CC: Onderwerp: RE: Afschaffen staffelkortingen Goedemorgen Wat mij betreft twee dingen: a) In onderstaa

Verzonden: woensdag 6 september :47 Aan: CC: Onderwerp: RE: Afschaffen staffelkortingen Goedemorgen Wat mij betreft twee dingen: a) In onderstaa Verzonden: woensdag 6 september 2017 9:47 Aan: CC: Onderwerp: RE: Afschaffen staffelkortingen Goedemorgen Wat mij betreft twee dingen: a) In onderstaande zin ontbreekt een werkwoord. b) Voor de volledigheid

Nadere informatie

Coolsingel AD Rotterdam. 10 2e. . website:

Coolsingel AD Rotterdam. 10 2e.  . website: Coolsingel 6 3011 AD Rotterdam mob. 10 2e e-mail 10 2e website: www.naleving.net Van: @MINSZW.NL] Verzonden: woensdag 7 oktober 2015 12:08 Aan: CC: Onderwerp: RE: Regionaal Platform Fraudebestrijding:

Nadere informatie

LMA nieuwsbrief nr. 3, 2014 Beste lezer,

LMA nieuwsbrief nr. 3, 2014 Beste lezer, LMA nieuwsbrief nr. 3, 2014 Beste lezer, Wij zijn voor vragen betreffende de onderwerpen in deze nieuwsbrief te bereiken via helpdesk@lma.nl of telefoonnummer: (088) 6025969 (bereikbaar op werkdagen tussen

Nadere informatie

Het bezwaar is afgewezen omdat het een gemeente verordening betreft waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Het bezwaar is afgewezen omdat het een gemeente verordening betreft waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. From: Stephanie Boom (Gemeente Oosterhout) Sent: vrijdag 7 maart 2014 9:05:20 To: #Servicepunt PIM Cc: Subject: svp inboekenfw: Brief gemeente Oosterhout Van: Hans Knol [mailto:h.knol@gnk-group.com] Verzonden:

Nadere informatie

Inventarislijst behorende bij Wob-dossier [Duinpolderweg/Samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties] (kenmerk )

Inventarislijst behorende bij Wob-dossier [Duinpolderweg/Samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties] (kenmerk ) Inventarislijst behorende bij Wob-dossier [Duinpolderweg/Samenwerkende Natuur- en Milieuorganisaties] (kenmerk 77322) Datum Kenmerk Omschrijving Reeds openbaar ja/nee Openbaar te maken ja/nee/n.v.t. Weigeringsgrond

Nadere informatie

NVWA Handleiding RAS v2.pdf; Brief ter kennisgeving RAS.docx

NVWA Handleiding RAS v2.pdf; Brief ter kennisgeving RAS.docx Van: Verzonden: Onderwerp: Bijlagen: Reinders, M.T.P. (Martijn) Thursday, May 4, 2017 1:58 PM t.a.v. De Gemeenteraad 5083 - NVWA Handleiding RAS v2.pdf; Brief ter kennisgeving

Nadere informatie

Alvast een fijn v/eekend! Vriendelijke groet.

Alvast een fijn v/eekend! Vriendelijke groet. vragen leiden, n;em dan gerust contact op. Degene die bij ons meegekeken hebben op jullie stukken zijn graag bereid om een :oelichting te geven. Een enkele collega neemt vandaag nog de zijd om naar de

Nadere informatie

file:///h:/personalsettings/digidoc/90.%20re%20update%20database%20wga%20...

file:///h:/personalsettings/digidoc/90.%20re%20update%20database%20wga%20... pagina 1 van 6 Verzonden: maandag 10 oktober 20169:52 Hoi, Het IB levert de dataset aan via een beveiligde USB stick aan een (informatie(analist). Deze gaat de dataset in een acces database zetten en de

Nadere informatie

Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag BZK C6 Wet inburgering (Wi) Ontvanger Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 Gemeenten niet-g31 en

Nadere informatie

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Van: Verzonden: Wednesday, August 06, 2014 10:33 PM Aan: Onderwerp: RE: Bezittingen

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Van: Verzonden: Wednesday, August 06, 2014 10:33 PM Aan: Onderwerp: RE: Bezittingen cd Van: Verzonden: Onderwerp: woensdag 6 augustus 204 22:46 Re: Bezittingen Ik geef het door! Groet Van: Verzonden: Wednesday, August 06, 204 0:33 PM Onderwerp: RE: Bezittingen Heb het nagevraagd Gaat

Nadere informatie

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat uiteraard graag! Veel succes met de afronding!

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat uiteraard graag! Veel succes met de afronding! Verder zijn we erg benieuwd naar het vervolg van het proces en horen we graag van Jullie wat de planning is en of wij bijvoorbeeld nog stukken wat eerder kunnen ontvangen e.d. Mochten er nog vragen zijn,

Nadere informatie

t.a.v. Het College B&W: De NVWA vraagt uw aandacht voor het RAS Bijlagen:

t.a.v. Het College B&W: De NVWA vraagt uw aandacht voor het RAS Bijlagen: Ilonka Deddens Van: Reinders, M.T.P. (Martijn) Verzonden: donderdag 4 mei 2017 13:53 Onderwerp: t.a.v. Het College B&W: De NVWA vraagt uw aandacht voor het RAS Bijlagen: Brief

Nadere informatie

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem

Ë!l ERNST &YOUNG. Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISAverantwoording 2009 regeling 99 van de gemeente Haarlem Ë!l ERNST &YOUNG Arcadialaan 16C+D 1813 KN Alkmaar Postbus 344 1800 AH Alkmaar Tel.:+31 (0)88-407 1000 Fax:+31 (0)88-407 9205 www.ey.nl VERTROUWELIJK De gemeenteraad en het college van burgemeester en

Nadere informatie

Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole. SiSa Versie 10 januari 2017

Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole. SiSa Versie 10 januari 2017 Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2016 Versie 10 januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Doel nota Verwachtingen accountantscontrole... 3 1.2 SiSa tussen medeoverheden...

Nadere informatie

Eerste order maken. Overzicht hoofdmenu. Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag

Eerste order maken. Overzicht hoofdmenu. Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag Eerste order maken Overzicht hoofdmenu Voor een eerste aanvraag klikt u op Nieuwe aanvraag. Hier maakt u een nieuwe aanvraag Hier kunt u alle gemaakte aanvragen bekijken Hier kunt u alle inspectie aanvragen

Nadere informatie

Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2013

Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2013 Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2013 28 januari 2014 2 INLEIDING Single information, single audit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole, die voor alle belanghebbenden

Nadere informatie

Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole

Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2017 Versie 11 januari 2018 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Doel nota Verwachtingen accountantscontrole... 4 1.2 SiSa tussen medeoverheden...

Nadere informatie

Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole

Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2018 Versie 10 januari 2019 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Doel nota Verwachtingen accountantscontrole... 4 1.2 SiSa tussen medeoverheden...

Nadere informatie

namens vrijdacj 2 decemler :00 qqd.amsterdam.ni; (NVB.NL; sportengemeenten.nl;

namens vrijdacj 2 decemler :00 qqd.amsterdam.ni; (NVB.NL; sportengemeenten.nl; vi - DGMI woi R z Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bij lagen: Categorieën: l@rivm.nl] namens vrijdacj 2 decemler 2016 17:00 - ILT; ahorasd.nl; ggd.amsterdam.nl; ggdghor.nl: kcleiden.nl; bemrecybem.nl;

Nadere informatie

Definitief. Nota procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie. SiSa 2018

Definitief. Nota procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie. SiSa 2018 Definitief Nota procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie SiSa 2018 Versie 10 januari 2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Inhoud van deze nota... 3 1.2 Werken met deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief IBI. In deze nieuwsbrief: Nummer 88, 18 februari 2019 Nieuwsbrief IBI Nummer 88, 18 februari 2019 Hierbij ontvangt u de achtentachtigste nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein

Nadere informatie

Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2015

Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2015 Definitief Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2015 11 januari 2016 2 INLEIDING Single information, single audit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole, die voor alle

Nadere informatie

Document 27.e. voornemen aanscherping handhaving online'

Document 27.e. voornemen aanscherping handhaving online' K)!V 00 7H Kansspelautoriteit Datum 13 november 2017 ns kenmerk 10844/ 01.020.595 Document 27.e. E-mailcorrespondentie van 19 mei 2017-23 mei 2017 tussen medewerkers van de Kansspelautoriteit en ministerie

Nadere informatie

Berg, H. van den (Henk) - ILT Verzonden: zaterdag 31 oktober :23

Berg, H. van den (Henk) - ILT Verzonden: zaterdag 31 oktober :23 Bouke Vogelaar Van: Berg, H. van den (Henk) - ILT Verzonden: zaterdag 31 oktober 2015 20:23 Aan: Bouke Vogelaar CC: CNSToetsing@lvnl.nl; Rosmalen, J. van (Jack); Monster, K.

Nadere informatie

1.0. Incident- Datum Draai Omschrijving meidingen

1.0. Incident- Datum Draai Omschrijving meidingen Incident- Datum Draai Omschrijving meidingen gebruik Midazoiam 1 22-12-2010 Nee Meiding caiamiteit, compiicaties na toediening Midazoiam en maagsonde in long. 2 22-8-2011 Ja Adviesvraag inzake melding

Nadere informatie

Een paar oprrerkingen:

Een paar oprrerkingen: Een paar oprrerkingen: alvast voor de eventuele opmerkingen en suggesties! Alles wat ik voor a.s. dondercag 12:00 ontvang neen ik mee in de versie voor de directie vrijdagmiddag. Alles wat ik eerder krijg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 1/2015

Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 1/2015 1/2015 Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 1/2015 Het consulaat-generaal te München geeft regelmatig een kort overzicht van nieuws en activiteiten op het gebied van automotive en (e)mobility

Nadere informatie

G roe:, From: Sent: woensda To: Cc: 20 januari 2C16 9:58

G roe:, From: Sent: woensda To: Cc: 20 januari 2C16 9:58 G roe:, From: Sent: woensda Cc: 20 januari 2C16 9:58 Subject: RE: notitie minimumjeugdloon Dit is de finale versie met gecorrigeerde grafiek in de appendix. Voor wat betreft het moment van pubiicatie:

Nadere informatie

Definitief. Nota procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie. SiSa 2017

Definitief. Nota procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie. SiSa 2017 Definitief Nota procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie SiSa 2017 Versie 11 januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Inhoud van deze nota... 3 1.2 Werken met deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Natura 2000 Deltawateren december 2013 Een uitgave van Rijkswaterstaat

Nieuwsbrief Natura 2000 Deltawateren december 2013 Een uitgave van Rijkswaterstaat December 2013 Nieuwsbrief Natura 2000 Deltawateren december 2013 Een uitgave van Rijkswaterstaat Inhoud Zicht op toekomst voor de Deltawateren Advies over openstaande beslispunten aan bestuurlijk overleg

Nadere informatie

Ondenverp: FW: Sociaal zekerheidsverdrag - gesprek met ^

Ondenverp: FW: Sociaal zekerheidsverdrag - gesprek met ^ 0411 Verzonden: maandag 11 april 2016 18:27 Ondenverp: FW: Sociaal zekerheidsverdrag - gesprek met ^ In reactie op de mail van hierbij mijn eerste reactie die ik aan en heb gestuurd, ii (pbo) Morgen bespreken

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 9. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/41

Nieuwsbrief NRGD. Editie 9. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/41 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 9 2 NOVEMBER 2009 De Wet deskundige in strafzaken wordt van kracht op 1 januari 2010. Hier vindt

Nadere informatie

De tekeningen en andere documenten zullen we zo snel mogelijk aanleveren.

De tekeningen en andere documenten zullen we zo snel mogelijk aanleveren. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Matthijs Bakker Tuesday, August 09, 2016 3:30 PM Ouweelen, Rinze van Fwd: Zaak 990301 - Schiphol Real Esate B.V. - Toepassen brandschermen in

Nadere informatie

Procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie

Procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie Procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie 2012 10 januari 2013 op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking sisa 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Procedure aanlevering 15 juli...7

Nadere informatie

Besluit. Verloop van de procedure. Datum 5 augustus 2014 546684 Onderwerp Besluit op bezwaar. Geachte

Besluit. Verloop van de procedure. Datum 5 augustus 2014 546684 Onderwerp Besluit op bezwaar. Geachte Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retoutadres Postbus 20301 2500 EN Den Haag Juridische Zaken Sector Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverhejd.nh/venj

Nadere informatie

A Verzonden: maandag 10 november :17 Aan: A Onderwerp: Van: aanvulling kamervragen defensie Bijlagen:

A Verzonden: maandag 10 november :17 Aan: A Onderwerp: Van: aanvulling kamervragen defensie Bijlagen: 1 1 Van: Verzonden: maandag 10 november 2014 17:17 an: Onderwerp: aanvulling kamervragen defensie Bijlagen: Kamervragen satellietbeelden 18714 def met opmerkingen mindef.docx Defensie stelt de volgende

Nadere informatie

Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan.

Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan. Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan. In 2010 is pas bekend welke medeoverheden in aanmerking komen

Nadere informatie

Procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie

Procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie Procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie 2013 10 januari 2014 op grond van artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking sisa 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Procedure aanlevering uiterlijk

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Dag. Mvg. unilever.com) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Ing voor stakeholdersbijeen komst. Beste

Dag. Mvg. unilever.com) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Ing voor stakeholdersbijeen komst. Beste 1 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: unilever.com) Ing voor stakeholdersbijeen komst Beste Hartelijke dank voor de uitnodiging. Ik wil hier graag gehoor aan geven omdat wij graag willen meedenken over

Nadere informatie

Handreiking Verantwoording Wsw over 2012 en 2013

Handreiking Verantwoording Wsw over 2012 en 2013 Handreiking Verantwoording Wsw over 2012 en 2013 1.Sisa en het belang van een zorgvuldige verantwoording Met de invoering van Single Information, Single Audit (Sisa) is de verantwoordelijkheid voor een

Nadere informatie

RE: Uw MOI dd april Yahoo! Mail

RE: Uw MOI dd april Yahoo! Mail Page 1 RE: Uw MOI dd april 2010 From Ben Rabizadeh Mon Jun 14 20:58:06 2010 X-Apparently- To: barpinchas@yahoo.com via 67.195.22.91; Mon, 14 Jun 2010 13:58:09-0700 Return-Path: Monday, June

Nadere informatie