Schoolgids Brede School Munstergeleen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Brede School Munstergeleen 2015-2016"

Transcriptie

1 Partners: Stichting Kindante Basisschool Munstergeleen Burg. Smeetsstraat GM Munstergeleen of e- e- Spelenderwijs Peutercentrum Jip en Janneke Burg. Smeetsstraat GM Munstergeleen e- Stichting TSO Munstergeleen Burg. Smeetsstraat HM Munstergeleen e- BSO Bie de handj Kerkstraat 2b 6151 Munstergeleen e- 1

2 Het kind centraal Bouwen aan je eigen toekomst Leren leren, leren leven Eindprofiel van de leerling Reëel zelfbeeld naar ontwikkelingsmogelijkheden Sociaal weerbaar en sociaal vaardig Minimaal referentieniveau 1F taal en rekenen Kan zowel alleen werken als samenwerken Authentiek mogen zijn Competenties van leerkrachten Pedagogisch en didactisch competent Goed klassemanagement Werken op 3 niveaus Communicatief Algemeen - Veiligheid voor alle betrokkenen - Omgaan met verschillen - Erkende ongelijkheid - Tegemoet komen aan de behoefte Aan relatie, competentie en autonomie Personeel Ervaren team Onderbouwspecialisten Bovenbouwspecialisten Gespecialiseerde leerkrachten Begaafdheid Sociaal emotionele ontwikkeling ICT Management Team bestaande uit: Directeur Adjunct directeur Intern Begeleider bovenbouw Intern Begeleider onderbouw Ondersteuning door: Conciërge Managementassistente Gebouw - Groene omgeving - Transparant - Clusterindeling - Werken binnen en buiten het lokaal 2 Partners o Ouders o Kindpartners: BSO, Peutercentrum Ergotherapie, logopedie o Zorg Adviesteam (ZAT) o Samenwerkingsverband o Westelijke Mijnstreek Schoolklimaat Goede relatie leerkracht-leerling op basis van vertrouwen Duidelijkheid over omgaan met elkaar: seo programma Kikkerbecool Duidelijk hyerkenbare structuur binnen de groep

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Nieuwe procedure voorlopig schooladvies VO 39 Visie en missie Brede School Munstergeleen Aanmelding en oudercontacten Waarom een schoolgids voor ouders? 1.2 Visie en missie Brede School Munstergeleen Informatieplicht Identiteit van de Brede School Oudervereniging BS Munstergeleen Schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad Wat hebben we bereikt? Vervoer van leerlingen door ouders Passend onderwijs Sponsoring Algemene informatie Jip en Janneke Leerplicht en verlof Algemeen Schoolverzuim Speciale programma s extra ondersteuning De onderwijskundige vormgeving Aanmelden Klokurentabel Openingstijden Resultaten van het onderwijs Ouderbijdrage Speciale zorg voor leerlingen Leidsterbezetting Beleid begaafdheid Contact Zorgadviesteam (ZAT) Algemene informatie BSO/TSO Overgang naar het voorgezet onderwijs BSO Bie de Handj Zorg- en dienstverlenende partners in de 82 basisschool 3.2 Stichting TSO Munstergeleen Stichting Kindante Algemene informatie basisschool Toelating, verwijdering en schorsing 88 Munstergeleen 4.1 Het team Speciaal Onderwijs Criteria bij de verdeling van leerlingen Klachten en klachtenprocedure De groepen en hun leerkrachten Medezeggenschapsraad in onze school Taken leerkrachten De collectieve verzekeringen voor de leerlingen Specifieke taken en functies Adressenlijst Bereikbaarheid van de school 21 Plattegrond begane grond Brede School Munstergeleen: huisvesting Verkeersveiligheid Met de fiets naar school Gedrags- en omgangsregels 25 3

4 1. Visie en missie Brede School Munstergeleen Samen leren samen leven Schoolgids Brede School Munstergeleen Waarom een schoolgids voor ouders? Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids van Brede School Munstergeleen. Elke school is anders, niet alleen in grootte of gebouw, maar ook in manier van werken, sfeer en organisatie. Deze gids geeft u een beschrijving van de school, de inhouden en de werkwijze, de mensen én een heleboel praktische zaken en afspraken die het leren en werken op de school ondersteunen. Deze schoolgids geeft aan, waar onze school voor staat, zodat ouders weten wat ze van de school mogen verwachten en op welke manier zij bij het onderwijs voor hun kind betrokken kunnen blijven. De gids zegt veel, maar niet alles over onze school. De beste indruk kunt u krijgen door onze school te bezoeken, de sfeer te proeven en kennis te maken met onze medewerkers. In onze gids spreken wij steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze kinderen hebben. De schoolgids van basisschool Munstergeleen is bestemd voor ouders van (toekomstige) leerlingen en is bedoeld om hen vooral te informeren over: - hoe we de doelen en inhouden die de wet op het primair onderwijs ons stelt, trachten te realiseren; - welke methodes en materialen we hiervoor gebruiken; - hoe de (specifieke) zorg voor de leerlingen is georganiseerd; - hoe we met elkaar omgaan (schoolregels); - hoe we ouders zo veel mogelijk bij de school trachten te betrekken; - wat we mogen verwachten van leerkrachten, leerlingen en personeel; - de schoolorganisatie, - inhoudelijke samenwerking met PSZ, BSO/TSO; - andere relevante thema s die voor u als ouder van belang kunnen zijn. In de schoolkalender, die onderdeel vormt van deze gids, voorzien basisonderwijs, peutercentrum en de kinderopvang u van informatie over tal van onderwerpen, die jaarlijks kunnen veranderen, zoals o.a. vakanties en vrije dagen, bijeenkomsten van de MR en de OV, allerlei (schoolbrede) activiteiten en projecten. Bovendien vindt u verderop in de kalender allerlei specifieke en vooral praktische informatie over o.a. contact en bereikbaarheid, opening- en schooltijden van kinderopvang (BSO en TSO), peutercentrum en basisschool, de samenstelling van teams van leerkrachten, leidsters en opvangkrachten met hun taken en functies, afwijkende schooltijden, vakanties en vrije dagen, veiligheid van kinderen en alle andere betrokkenen, MR en de OV, Spelenderwijs en Kindante, rechten en plichten bij verzuim en verlof, 4

5 en nog veel meer andere relevante zaken. De schoolgids en de schoolkalender vindt u op onze website: Van de schoolkalender wordt ook een papieren versie gedrukt. Voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders een exemplaar van de schoolkalender. We vragen ouders nadrukkelijk de schoolkalender goed te bewaren. Naast de schoolgids, en activiteitenkalender, ontvangt u voortdurend actuele informatie over schoolontwikkelingen, activiteiten, mededelingen, oudercontacten en huiswerk via ons digitale communicatiesysteem Isy.. Daarnaast kunt u veel informatie vinden op onze website. Namens: Stichting Kindante, Basisschool Munstergeleen Stichting Spelenderwijs, Peutercentrum Jip en Janneke Bie de handj, BSO Stichting TSO Munstergeleen Harrie van Bommel, directeur Frans Boels, adjunct directeur Monique Snellings, manager Linda Cörver, teamleidster Yvonne Hermens en Tessa Köster, contactpersonen Corrie Dekker, Anjola Dautzemberg, Paula Pütz, contactpersonen 1.2 Visie en missie basisschool Munstergeleen Jij leert en ik leer, maar samen is zoveel meer Uitgangspunt is dat ieder kind wel ergens in uitblinkt. Daarom moet elk kind alle kans krijgen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te ontwikkelen. Het met en van elkaar leren (samenwerkend leren) vinden wij uiterst belangrijk. Dat kan in een omgeving die veilig is en waar, in onderlinge afstemming en samenwerking, een scala aan activiteiten geboden wordt, zowel tijdens als na schooltijd. Kan op de ene plek niet volledig beantwoord worden aan een specifieke ontwikkelingsbehoefte van een kind, dan is er binnen de brede school wel een andere plek waar dat wel gebeurt. Bijvoorbeeld: Een kind wil leren zwemmen. Dit zit niet in het onderwijsprogramma van de basisschool. Dit kan echter wel via het aanbod van de BSO. Het onderling verschillend zijn van elkaar, wordt niet alleen geaccepteerd, maar vormt, binnen onze mogelijkheden uitgangspunt van ons pedagogisch en didactisch handelen. Een directe en nauwe samenwerking tussen de basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang biedt legio kansen dit doel te bereiken. Zij hanteren allen dezelfde pedagogische en didactische benadering (huisstijl), die gericht is op de universele behoeften van ieder kind (en volwassene): 5

6 het gevoel dat anderen je waarderen en met je om willen gaan (de behoefte aan relatie); het geloof en plezier in eigen kunnen voor de ontwikkeling van eigenwaarde en zelfvertrouwen (de behoefte aan competentie); de mogelijkheid om dingen zelf te ondernemen zonder daarbij afhankelijk te zijn van anderen (de behoefte aan autonomie). Daarnaast groeit ieder kind op in een samenleving waarin mensen wonen die er anders uitzien, zich anders gedragen, van een andere leeftijd zijn, andere gewoonten hebben of op een andere manier anders zijn dan zijzelf. De brede school wil het kind daarom zoveel mogelijk plaatsen of in contact brengen met een brede setting van verschillende maatschappelijke organisaties. BSO, Peutercentrum en basisschool gaan inhoudelijk en praktisch samenwerken. Daarnaast streeft BS Munstergeleen ook naar samenwerking met parochie, locale sportverenigingen, locale fanfare, muziekschool, buurtvereniging, Groene Kruis, logopedische en ergotherapeutische zorgverlening, Biblionova etc. Tot slot wil Brede School Munstergeleen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van dagarrangementen, zodat kinderen van 7.30 tot een verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige, maar ook ontspannende invulling van de dag hebben. Mad Science, muziekschool, zwembad, sportclubs etc. bieden hiervoor een ruim keuzeaanbod. 1.3 Identiteit van de Brede School Munstergeleen BS Munstergeleen wil een plek zijn waar kinderen, leidsters en leerkrachten zich veilig en thuis voelen; waar rekening gehouden wordt met ieders (on)mogelijkheden, kwaliteiten en eigenschappen; waar met respect voor elkaar, geleefd en gehandeld wordt, vanuit het waarden- en normenbesef afkomstig uit een katholieke en humanitaire achtergrond; waar verschillend zijn van elkaar en het omgaan met verschillen uitgangspunt vormen voor de pedagogische en didactische huisstijl; waar het onderwijs zich niet enkel richt op cognitieve vaardigheden, maar ook op sociaal-emotionele, creatieve, muzikale en lichamelijke ontwikkeling; waar kinderen het gevoel hebben gewaardeerd te worden, geloof en plezier krijgen in eigen kunnen en waar hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld; waar het schoolklimaat voorwaarden schept zodat leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen. waar actief aandacht besteed wordt aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag. waar kinderen, maar ook alle volwassenen ontdekken dat samen leren veel meer oplevert; waar extra aandacht en zorg is voor de zwakkere, maar ook voor de extra begaafde leerling. waar kinderen leren door te ontdekken, te luisteren, te kijken, te ervaren en samen te doen; waar leidsters en leerkrachten kennis overdragen, maar daarnaast ook een coachende en begeleidende rol vervullen; 6

7 waar leidsters en leerkrachten werken in een lerende organisatie en dat doen via verschillende wegen: overleg, cursus, maatjeswerk of bij elkaar in de keuken kijken; waar verschillende dienstverlenende instellingen, verenigingen en parochie elkaar kunnen ontmoeten. Om bovenstaande idealen te bereiken, hebben directie en leerkrachten, maar ook de leerlingen en hun ouders/verzorgers een inspanningsverplichting. Het is verstandig om ook thuis in positieve zin de schoolregels te bespreken en toe te passen. Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. Om duidelijkheid te scheppen in wat gewenst en ongewenst gedrag is, hanteren we een aantal schoolregels die dit beschrijven. Voor een gedetailleerde uitwerking van de omgangsregelslregels en het gehanteerde sanctiebeleid bij (herhaaldelijk) ongewenst gedrag verwijzen wij naar paragraaf 4.10 verderop in deze gids. We verzoeken alle ouders/verzorgers hier kennis van te nemen. 1.4 Schoolontwikkeling Wat hebben we in schooljaar bereikt? Terug kijken en vooruit zien Het onderwijs is nooit af. In het jaarplan ( ) en het nascholingsplan ( ) hebben wij onze voornemens m.b.t. school- en persoonlijke ontwikkeling vastgelegd. De school heeft vooral geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te waarborgen. In het afgelopen schooljaar hebben wij de volgende beleidsvoornemens gerealiseerd: Er is een vernieuwde versie aangeschaft voor aanvankelijk lezen (groep 3): Veilig leren lezen van uitgeverij Zwijssen. De school heeft de voorbereidingen van de leesstraat afgerond. Alle leesboeken zijn gesorteerd op niveau en in kasten ondergebracht zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de leerlingen. Dit heeft meer tijd gevergd dan verwacht. In het nieuwe schooljaar kunnen we vanaf het begin schoolbreed gaan lezen in niveaugroepen met de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 waarbij de leerlingen van de groepen 7 en 8 als tutor worden ingezet. Het team van leerkrachten heeft zich verder ontwikkeld m.b.t handelingsgericht werken volgens het principe 1-zorgroute, bij rekenen en spelling. In de groepsplannen wordt standaard, uitgaande van individuele ontwikkelingsbehoeften van kinderen, leerstof en extra zorg aangeboden op drie niveaus. Daarbij wordt ESIS als ondersteunend administratiesysteem gehanteerd. Er is een start gemaakt met de leesstraat. De school heeft verder gewerkt aan het scheppen van een krachtig sociaal en veilig klimaat. Met het project Kikker be cool is een krachtige basis gelegd voor een positieve cultuur. De resultaten van het project worden zichtbaar: de leerlingen komen rustiger binnen; er zijn minder ruzies en conflicten in de pauzes. 7

8 In het afgelopen jaar is de focus van verbetering van de spelkwaliteit en omgangsvormen buiten naar afspraken en omgangsvormen binnen het gebouw verplaatst. Het project is gekoppeld aan een cultuurproject waar leerlingen op een creatieve wijze geleerd hebben beter om te gaan met gevoelens, en met elkaar. Onder begeleiding van Jan en Ko is een co-creatie gevormd met een culturele instelling (Sien) die op creatieve wijze invulling heeft gegeven aan het ontwikkelpunt. Hierbij werken teamleden samen. Er is een beleidsplan Seo ontwikkeld door onze gedragspecialist en als zodanig vastgesteld. De OV heeft uit de opbrengsten van Jantje Beton een bedrag van 4000,- geschonken voor het uitbreiden van buitenspelmaterialen. Deze materialen zijn gedurende het schooljaar aangeschaft. Er is een nieuw schoolplan geschreven. Hierin staan de aandachtspunten waar de schoolontwikkeling zich op gaat richten tot Passend onderwijs zal daar een belangrijke plek bij innemen. Leerkrachten hebben zich verder bekwaamd in het gebruik van digiborden en het optimaal benutten van de mogelijkheden van software ter ondersteuning van het leerproces. Meest gebruikte software: Taal Actief (taal en spelling), Alles Telt (rekenen), Dr. Digi (wereldoriëntatie), Gynzy (praktische hulpmiddelen), Nieuwsbegrip (begr. lezen), Isy (communicatie met ouders), Esis B (administratie). Voor schooljaar heeft de school een aantal beleidsvoornemens geformuleerd om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en leerkrachten verder te bekwamen: De school gaat het groepslezen in niveaugroepen nieuw leven inblazen. Wekelijks wordt er op dinsdagochtend door de hele school van 8.30 uur tot 9.00 uur gelezen in Avi-niveaugroepen, waarbij leerling uit de groepen 7 en 8 als tutor worden ingezet. In het kader van HGW volgens de 1-zorgroute wordt nu ook het groepsplan spelling geïmplementeerd. Het handelingsgericht werken wordt uitgebreid met groepsplannen voor de vakken technisch en begrijpend lezen. Leerkrachten gaan investeren in het eenduidig hanteren van regels en afspraken omtrent goede omgangsvormen, pedagogisch klimaat, huiswerk en orde en netheid. Leerkrachten worden hierbij ondersteund en gecoacht door de gedragsspecialist. Om het schoolklimaat, de omgang van leerlingen met elkaar en het eenduidig hanteren van regels te verbeteren, gaat de school in het nieuwe schooljaar aan de slag met Kenniscentrum Schoolwide. Schoolwide Positive Behavior Support is een van origine Amerikaans seo-programma, waarvan is aangetoond dat het prositieve effecten heeft op de leerprestaties, gedrag en welbevinden van kinderen. SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat 8

9 gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Het project Kikker be cool wordt als zodanig geïntegreerd in Schoolwide Positive Behaviour Support. In dit schooljaar zal het accent vooral liggen op gewenst gedrag in school, in de groep ( van buiten naar binnen ). Onze school heeft te maken met krimp. Dat betekent dat we ieder jaar de groepen anders moeten formeren. We willen toe naar meer gedifferentieerde groeperingsvormen zodat we minder afhankelijk zijn van krimp. Voorbeelden: - kinderen met een eigen leerlijn kunnen voor dat vakgebied makkelijker doorstromen naar een andere groep; - er komen meer clusteractiviteiten zoals bv. rondom gymnastiek en creatieve vakken; - op maandag, dinsdag en woensdag wordt er in de hele school gelezen in AVI-niveaugroepen. - door te gaan werken met grotere groepen, ontstaat er ruimte voor extra zorg aan leerlingen met een speciale leerbehoefte; - de leerkrachten binnen een cluster worden samen verantwoordelijk voor alle leerlingen in dat cluster. Dit kan niet in één week gerealiseerd worden. Het is een groeimodel, waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. De Visie/Missie van Kindante is: Het kind centraal. MR en team hebben dit thema in hoofdlijnen vertaald naar onze school. In het nieuwe schooljaar wordt dit thema nader uitgewerkt. Op de website van de school vindt u het startdocument zoals dat door de MR is geïnitieerd. In samenwerking met de OV en MR gaat de school op zoek naar mogelijkheden om ouderbetrokkenheid te verbeteren en te versterken. Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen krijgen de gezamenlijke zorgplicht voor alle leerlingen uit hun regio. Alle kinderen krijgen zo passend mogelijk onderwijs, waarbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen. Voor uitgebreide informatie lees verder op pagina 25. Met het realiseren van onze voornemens nemen we weer een aantal stappen in de richting van onze ideale school. Samen met de leerlingen, ouders/verzorgers en team werken we aan een schoolklimaat waarin ieder zich prettig en veilig voelt. Voor deze uitdaging willen wij gaan! 9

10 1.4.2 Passend Onderwijs Passend primair onderwijs in Zuid Limburg Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang van schooljaar de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan de zorgplicht. Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs: Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Regio Heerlen eo: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: Dekkend aanbod Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ondersteuningscontinuüm Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveau s: Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen 10

11 Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school. Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school van voorkeur. De verantwoordelijkheid voor tijdig plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsverband. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het kind nodig heeft. Er is geen voorgeschreven of uniform aanmeld-/inschrijfformulier vanuit het samenwerkingsverband. Besturen en scholen gebruiken hun eigen formulieren voor aanmelding. Deze aanmeldformulieren staan altijd op de website van de school. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling wordt doorverwezen. De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een school de leerling niet kan plaatsen binnen de basisondersteuning, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. Meer informatie over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs kunt u terug vinden op de website 11

12 Contactinformatie Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek Adres: Eloystraat 1a 6166 XM Geleen Directeur: Tiny Meijers-Troquet Telefoon: Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon: Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon:

13 Profiel Basisschool Munstergeleen: welke zorg kunnen wij bieden? Kunde : leerlingen met deze zorgvraag kunnen wij volledige ondersteuning bieden Ambitie: leerlingen met deze zorgvraag wensen wij in de toekomst volledig te kunnen ondersteunen Middengroep: de school heeft twijfels of wij deze zorgleerlingen ondersteuning kunnen bieden Grens: leerlingen met deze zorgvraag kunnen wij nu en in de toekomst geen ondersteuning bieden.euning bied WIJ RADEN U AAN DEZE SCHOOLGIDS GOED TE BEWAREN, ZODAT U HEM GEDURENDE HET KOMENDE SCHOOLJAAR KUNT RAADPLEGEN 13

14 2.Algemene informatie peutercentrum Jip en Janneke Stichting Spelenderwijs Peutercentrum Jip en Janneke 2.1 Algemeen Peutercentrum Jip en Janneke is één van de 51 peutercentra van de Stichting Spelenderwijs in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Schinnen, Meerssen en Eijsden-Margraten Alle locaties van Spelenderwijs werken met geschoolde professionele krachten. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken en voeren het pedagogisch beleid uit. Uw kind is hier in vertrouwde handen. Jip en Janneke levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van en zorg voor kinderen: het is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Andere kinderen ontmoeten, spelen met nieuwe kameraadjes: een ervaring die van grote waarde is voor de sociale ontwikkeling. De peuters worden gestimuleerd door de pedagogische medewerkers, groepsgenootjes, het spelmateriaal en de ruimte. De aangeboden groepsactiviteiten zijn sociaal, leerzaam en plezierig. 2.2 Speciale programma s voor extra ondersteuning In veel van haar locaties biedt Spelenderwijs Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan: speciale programma s voor peuters die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van taal- en andere ontwikkelingsachterstanden. Ook bij Jip en Janneke wordt VVE aangeboden. Voor meer informatie kunt u de pedagogisch medewerkers benaderen. Om de juiste zorg te kunnen bieden werkt Spelenderwijs intensief samen met de basisschool, het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 2.3 Aanmelden Vanaf de leeftijd van 2 jaar zijn kinderen welkom bij Jip en Janneke. Zodra uw kind 12 maanden oud is, kunt u het inschrijven. Aanmelden kan via de website van Spelenderwijs, of bel voor meer informatie naar Openingstijden Peutercentrum Jip en Janneke is geopend op de volgende dagdelen: maandagochtend: uur dinsdagochtend: uur dinsdagmiddag: uur woensdagochtend: uur 14

15 donderdagochtend: donderdagmiddag: vrijdagochtend: uur uur uur 2.5 Ouderbijdrage Net als Spelenderwijs vindt de gemeente Sittard-Geleen peutercentra uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van peuters. Daarom wil de gemeente dat alle peuters een peutercentrum kunnen bezoeken. Spelenderwijs hanteert een ouderbijdrage. Werkende ouders kunnen gebruik maken van de kinderopvang toeslag en meer informatie kunt u vinden op onze website 2.6 Rooster pedagogisch medewerkers Elk dagdeel staan twee professionele beroepskrachten voor uw peuter klaar. Voor het schooljaar zijn dat de volgende pedagogisch medewerkers: Maandagochtend: Dinsdagochtend: Dinsdagmiddag: Woensdagochtend: Donderdagochtend: Donderdagmiddag: Vrijdagochtend: Karin Steenbreker en Wenda Hofstee Wenda Hofstee en Carlijn Plouvier Carlijn Plouvier en Wenda Hofstee Karin Steenbreker en Wenda Hofstee Carlijn Plouvier en Wenda Hofstee Carlijn Plouvier en Wenda Hofstee Wenda Hofstee en Carlijn Plouvier 2.7 Contact Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar de peutercentra kan komen, verzoeken wij u dit telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerkers, liefst voor 8.30 uur. Het peutercentrum is te bereiken op telefoonnummer Ons adres is: Peutercentrum Jip en Janneke Burgemeester Smeetsstraat GM Munstergeleen Tel: Voor algemene informatie: Stichting Spelenderwijs Houtmanstraat HR Geleen Postbus AC Geleen Tel: website : 15

16 3. Algemene informatie BSO en TSO Schoolgids Brede School Munstergeleen BSO Bie de handj Kerkstraat 2b 6151 Munstergeleen Buitenschoolse opvang (BSO) is de overkoepelende naam voor allerlei vormen van opvang buiten schooltijd en is voor basisschoolkinderen van 4-13 jaar. Buitenschoolse opvang (BSO) Bie de handj is een gezellige kleinschalige BSO in basisschool Munstergeleen. Bij BSO Bie de handj ligt de nadruk op vrije tijd. De kinderen komen immers van een drukke schooldag. Er moet niets, maar er kan wel een hele hoop. De kinderen mogen altijd kiezen of zij mee willen doen aan een aangeboden activiteit, of liever vrij spelen. Bij het aanbieden van activiteiten wordt rekening gehouden met de ontwikkeling en de leeftijd van de kinderen. Daarnaast moeten de activiteiten vooral leuk en uitdagend zijn. Naast het aanbod aan activiteiten biedt de BSO voldoende gelegenheid en spelmateriaal aan om tot gevarieerd spel te komen. Bie de handj biedt de volgende vormen van BSO aan: Voorschoolse opvang : van Naschoolse opvang : van Vakantie opvang : van Ook tijdens studiedagen van de school vangen we kinderen op, mits er 3 aanmeldingen zijn. BSO Bie de handj vangt maximaal 30 kinderen op die ingedeeld zijn in 2 groepen. De basisgroepen Bie de hand 1 en Bie de handj 2 hebben vaste medewerksters. Basisgroep 1 bestaat uit maximaal 20 kinderen en bevindt zich in het eigen BSO lokaal op de begane grond. In deze basisgroep worden de kinderen van groep 1 t/m 3 opgevangen. Basisgroep 2 bevindt zich op de eerste verdieping in het klaslokaal, waar de kinderen van groep 4 t/m 8 worden opgevangen. In basisgroep 2 worden maximaal 10 kinderen opgevangen. De kinderen van basisgroep 2 maken in principe alleen van het klaslokaal gebruik tijdens de eet- en drinkmomenten. En als er een activiteit wordt gedaan die alleen geschikt is voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Na het eet- en drinkmoment verlaten de kinderen het klaslokaal en mogen ze zelf kiezen om buiten te spelen, te spelen in een andere ruimte of om deel te nemen aan activiteiten. Er zijn momenten dat de 2 groepen worden samengevoegd. Wanneer er maximaal 20 kinderen op een dag aanwezig zijn, wordt er structureel samengevoegd en op reguliere dagen aan het einde van de dag (17.30 uur) Ook tijdens de vakanties zal er worden samengevoegd, omdat het aantal kinderen per week, per dag wisselt. Uiteraard mag u altijd een kijkje komen nemen. Het is handig om dan even te bellen naar : Yvonne Hermens en Tessa Köster 16

17 3.2 Stichting TSO Munstergeleen Informatie over de tussenschoolse opvang van basisschool Munstergeleen. Stichting TSO Munstergeleen Wie zijn wij: Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, die van de TSO vezorgen. Hiervoor hebben wij een stichting opgericht genaamd "Stichting TSO Munstergeleen" KvK-nummer , adres Burg.Smeetsstraat 3, 6151GM Munstergeleen. adres: Tel: Elke overblijfdag is een aantal van deze mensen aanwezig om op een verantwoorde manier een goede invulling te geven aan het overblijven. Naast aandacht en tijd om samen te eten, hechten we ook veel waarde aan samen spelen. Wat betreft omgangsvormen volgen we de school in het programma "Kikker be Cool". Structureel of incidenteel gebruik TSO: U kunt structureel of incidenteel gebruik maken van de TSO. hiervoor vult U als ouder/verzorger elk jaar een aanmeldingsformulier in. Aanmelden en afmelden: Bij incidenteel gebruik van de TSO meldt de ouder /verzorger de leerling aan via mail of sms. Als de leerling aangemeld is, of structureel gebruik maakt van de TSO, maar hij/zij is ziek of kan om een andere reden niet komen, vergeet hem/haar dan niet af te melden. Ook dit doet u via mail of sms. Prijs TSO: Bij een contract voor structurele afname betaalt u een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de prijs per opvangmoment en het gemiddelde van het aantal keren dat gebruik gemaakt gaat worden van de TSO gedeeld door 10 maanden. In de maanden juli en augustus wordt er geen geld van Uw rekening afgeschreven. De prijs bij structurele afname is 1,50 per opvangmoment, de prijs bij incidentele afname is 2,00 per opvangmoment. Wijzigingen: Geef wijzigingen altijd door, zodat onze gegevens up-to-date blijven. Voor meer informatie kunnen ouders op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van uur. Dit kan op schooldagen, maar niet tijdens vakanties. Ook kunt u ons bellen: of een mail sturen naar 17

18 4. Algemene informatie Basisschool Munstergeleen Schoolgids Brede School Munstergeleen Het team Binnen het team zijn er een aantal functies en taken verdeeld. Zo kent de school een directie, die bestaat uit een directeur (Harrie van Bommel) en een adjunct-directeur (Frans Boels). Binnen het team van leerkrachten onderscheiden we een aantal taken. De belangrijkste taken die leraren hebben is de lesgevende taak. Naast een lesgevende taak kunnen leerkrachten een specifieke taak hebben. Zo heeft onze school een gedragsspecialist (Josien van der Pouw) en specialist meer- en hoogbegaafdheid (Marly Philipsen). Een leerkrachten heeft de taak van zorgcoördinator/ib-er: Riana Steinschuld. Sandra Curfs is onze ICT-er. Onze school heeft ook een managementassistente en een conciërge in eigen dienst. De interieurverzorg(st)ers werken op inhuurbasis via GOM. Criteria bij de verdeling van leerlingen over de groepen. Aan het eind van ieder schooljaar worden, na overleg en met instemming van de MR, de groepen samengesteld. Het aantal leerlingen in een een bepaalde leeftijdsgroep kan sterk variëren. Het kan dus voorkomen dat er van een bepaalde leeftijdsgroep te veel of te weinig leerlingen zijn om één groep te formeren. Als dat zich voordoet, kan de schoolleiding in overleg met de MR besluiten om een parallelgroep of combigroep te formeren. Bij de verdeling van de leerlingen over parallel- of combigroepen worden door de school en MR vastgestelde criteria gebruikt. Criteria bij het verdelen van leerlingen Zo weinig mogelijk schuiven met leerlingen. Zo veel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar in dezelfde groep plaatsen. In de combigroep leerlingen plaatsen die kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Het zo evenredig mogelijk verdelen van zorgleerlingen over alle groepen (dus ook in de combi). Een representatieve verdeling van jongens en meisjes. De school streeft er naar de groepen gedurende de gehele basisschool periode zo veel mogelijk in tact te laten. Door toe- of afname van formatieplaatsen kan de school de groepenverdeling en samenstelling wijzigen. Dit gebeurt altijd in overleg en met instemming van de MR. 18

19 4.2 De groepen en hun leerkracht(en) in schooljaar De eerst genoemde leerkracht draagt de eindverantwoordelijkheid over de groep. Groep Naam leerkracht(en) Les adres 1 instroom Magda Budé ma-di-wo-do 1a/2a Riet Jacobi José Woelk di-wo-do ma 2b Karin Hansen ma-di-wo-do 3a* Karin Janssen Josien van der Pouw ma-di-do wo-vrij 3b* Elise Buisers Audrey Faashen ma-wo-do ochtend -vr do middag 4b* Hans Debije Riana Steinschuld ma-di-do-vr wo 4a/5a** Marly Philipsen Riana Steinschuld (tot 1-10, dan vac.) wo-do-vr ma-di 5b Lilian Baltus José Woelk ma-di-do-vr wo 6 Audrey Faashen Frans Boels ma-di-do ochtend do middag -vr 7b Rob Peters Saskia Elfering di-wo-do-vr ma 7a/8a Sandra Curfs Saskia Elfering ma-di-vr wo-do 8b Marion Custers Saskia Elfering ma-wo-do-vr di * Voor de groepen 3a, 3b en 4b zijn er op dinsdag groepsdoorbrekende clusteractiviteiten gepland, waarbij een onderwijsassistente wordt ingeschakeld en ook gastlessen kunnen deel uitmaken van de activiteiten. Vooralsnog wordt ook een extra leerkracht ingezet. ** 1 maal per 14 dagen wordt juf Marly op donderdag vrijgeroosterd om haar taken als specialist meerbegaafdheid in te vullen. Juf Josien vervangt dan juf Marly. 19

20 20

21 4.3 Taken leerkrachten Leraren hebben meer taken dan de lesgevende taak. Kortweg kunnen we een viertal taken onderscheiden: de lesgevende taak ; de lesgebonden taken zoals voorbereiden en oudercontacten ; scholing en deskundigheidsbevordering ; vergaderingen bijwonen; schooltaken voorbreiden, coördineren en uitvoeren zoals MR, activiteiten op groeps- en schoolniveau organiseren etc. Dat betekent dat een leerkracht 1659 uur per jaar werkt (normjaartaak) waarvan 930 lesuren. Alle lesuren boven de 930 geeft de leerkracht geen les. De leerkracht kan in die tijd andere taken voor de school vervullen. Binnen school is de afspraak dat het fulltime werkend personeel minimaal 35 uur op de werkplek moet zijn. Er van uitgaande dat een leerkracht 41,5 weken werkt, betekent dit dat er wekelijks nog ongeveer 5 uur thuis wordt gewerkt. Onze school heeft nagenoeg alleen parttimers. Dat betekent dat twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor een groep. Afspraak is dat diegene die de meeste lesuren verzorgt ook de eerst verantwoordelijke is. Parttimers overleggen wekelijks met elkaar over de groep. Een leerkracht is ook wel eens ziek, net als iedereen. De zieke meldt zich af bij de schoolleiding, die dan via een speciale vervangersbank (Clooser) een vervanger regelt. Alle leerkrachten hebben in hun groep een dossier liggen met de meest wezenlijke informatie voor een vervanger; zoals een leerstofoverzicht, leerlingenlijst, afsprakenoverzicht en informatie over extra zorg. Onze school biedt stagiaires de mogelijkheid om praktijk ervaring op te doen. We hebben stageplaatsen voor de MBO-opleidingen van CIOS en Leeuwenborgh en de HBO-opleiding Sporthogeschool. Incidenteel worden we benaderd door studenten van de Universiteit Maastricht of de opleiding Pedagogiek voor stageopdrachten. Onze school is ook beschikbaar als plek voor een maatschappelijke stage voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs. Stagiaires worden begeleid door een groepsleerkracht. Voor schoolopdrachten of algemene opdrachten is de directie stagebegeleider. Alle stagiaires werken met een stagecontract en een stageopdrachtenboek. Deze zijn leidraad voor de begeleiding en beoordeling van studenten. 21

22 4.4 Specifieke functies en taken Harrie van Bommel directeur Frans Boels adjunct-directeur Riana Steinschuld zorgcoördinator Ria Frijters zorgcoördinator Josien van der Pouw gedragspecialist/conflictjuf/coördinator veilige school Marly Philipsen specialist meerbegaafdheid Sandra Curfs coördinator informatie en communicatie technologie (ICT-er) Onderwijsondersteunend personeel: Jose Ohlenforst Administratief medewerkster Jack Fleischeuer conciërge 4.5 Bereikbaarheid school De basisschool is de gehele dag telefonisch te bereiken op tel. nr De directeur is ook mobiel te bereiken onder nummer: In geval van calamiteiten buiten de schooltijden, kunt u de conciërge telefonisch bereiken op of mobiel Indien deze niet reageert, kunt u contact opnemen met de directie: Harrie van Bommel: Frans Boels: Onze school heeft ook een eigen website, waarop veel informatie te vinden is: 22

23 4.6 Brede School Munstergeleen: huisvesting In de Brede School Munstergeleen zijn permanent 3 partners gehuisvest: Peutercentrum Jip en Janneke, BSO en TSO van basisschool Munstergeleen Incidenteel zullen ook ruimtes ter beschikking worden gesteld voor ergotherapie, logopedische zorgverlening, blokfluitlessen o.l.v fanfare, weerbaarheidstrainingen, kerkelijk zangkoor en Mad Science. De begane grond Een plattegrond van het gebouw is als bijlage aan het eind van deze kalender toegevoegd. Op de begane grond zijn het Peutercentrum (Pc), de BSO en TSO, in twee gescheiden clusters de groepen 1 en 2 en de groepen 3 en 4, de speelzaal, de directiekamer, de servicebalie, twee centrale werkruimtes voor de leerlingen, bergingen en toiletruimtes gelegen. In de voorgevel van de school (tegenover sportveld SVM) ligt de hoofdingang. Deze ingang is specifiek bedoeld voor alle personeel, ouders en andere bezoekers van de brede school. Ouders en bezoekers melden zich altijd aan de balie, waar ze te woord worden gestaan door de conciërge of de directieassistente. Ouders en bezoekers mogen de school niet binnen gaan via clustertoegangen. Tijdens de lessen is het gebouw gesloten. Alle bezoekers dienen dan aan te bellen bij de hoofdingang en zich via de intercom te melden. De conciërge of de directieassistente opent dan de school. De peuterspeelzaal heeft een eigen ingang. De verdieping Op de verdieping bevinden zich de lokalen van de groepen 5 t/m 8. De groepen 5 en 6 zijn evenals de groepen 7 en 8 in een apart cluster geplaatst. De lokalen van een cluster zijn gegroepeerd rondom een centrale ruimte, die als verwerkingsruimte voor de leerlingen van het cluster dienstdoet. Ieder cluster heeft zijn eigen sanitaire blok. Ook hoort bij ieder cluster een computerruimte. Verder bevinden zich op de verdieping een spreek/werkruimte voor gedeeld gebruik door de Intern Begeleider (IB-er), de ICTcoördinator (ICT-er), de ergotherapeute en de logopediste, een docentenruimte, een royaal stiltegebied, inclusief vergaderruimte en 8 werkplekken voor leerkrachten, die tijdens de lesuren ook door de leerlingen gebruikt kunnen worden. 23

24 4.7 Verkeersveiligheid Met de opening van de nieuwe Brede School in september 2009 heeft de Munstergeleense gemeenschap iets om met recht trots op te zijn. In de Brede School zijn o.a. verenigd de Basisschool Munstergeleen en de peutercentrum Jip & Janneke. Nadat gekozen was voor de huidige locatie aan de Burg. Smeetsstraat is er over diverse aspecten grondig nagedacht. Een van de punten waarover meermaals overleg is geweest tussen de schooldirectie, de gemeente Sittard-Geleen en de politie is om te komen tot een zo veilig mogelijke omgeving voor de schoolgaande kinderen. Er is nagedacht over een veilige schoolroute vanuit de diverse buurten naar de Burg. Smeetsstraat. Op initiatief van de schooldirectie is aan alle leerlingen en ouders een brief gestuurd waarin deze veilige schoolroute wordt aangegeven en aangeraden. Ook is er nagedacht over hoe om te gaan met de verkeersstroom die wordt veroorzaakt door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Veel auto s nemen nu eenmaal ook veel plek in. Daarom is gekozen om het gedeelte van de Burg. Smeetsstraat, tussen de Pancratiusstraat en de Burg. Donnersstraat, in te richten als een eenrichtingsstraat. Tevens is er op het gedeelte van de Burg. Smeetsstraat, tussen de Burg. Donnersstraat en de Apolloniastraat, een zogenaamde "kissand-ride-strook aangelegd. Op deze kiss-and-ride-strook is het tijdens de dagelijkse schooluren toegestaan te stoppen, afscheid te nemen van uw kind en vervolgens weer weg te rijden. Parkeren in deze strook is tijdens de schooluren derhalve niet toegestaan Mochten ouders toch langer willen parkeren om hun kind tot in het gebouw te begeleiden dienen zij gebruik te maken van de parkeervakken tussen de Apolloniastraat en de ingang naar het sportcomplex. Omdat steeds meer ouders er voor kiezen om hun kind per auto naar school te brengen en het dus steeds drukker wordt zijn deze maatregelen nodig. Het is immers in het belang van de kinderen om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Bij het instellen van bepaalde regels zijn er, jammer genoeg, nog steeds ouders en overige weggebruikers die zich niets van deze regels aantrekken en toch foutief parkeren of tegen de rijrichting in rijden. In het belang van een ieder zullen politie en parkeercontroleurs derhalve streng toezien en daar waar nodig bekeuren. Juul Geijselaers Wijkagent Munstergeleen/Windraak Bureau:

25 4.8 Met de fiets naar school Leerlingen die met de fiets naar school te komen, doen dit via het fietspad dat in de Burg. Smeetsstraat begint en via het park toegang biedt tot de speelplaats en de fietsstalling van de brede school. Fietsen doen we op het fietspad. Op de speelplaats wordt niet gefietst. De fietsen worden in de daarvoor bestemde fietsrekken geplaatst. Fietsen stallen gebeurt op eigen risico. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de fietsen. Zowel ouders als leerlingen letten er op dat het fietspad niet wordt geblokkeerd. 4.9 Gedrags- en omgangsregels Een correcte houding en omgang op Basisschool Munstergeleen. Onze samenleving verruwt. Gebrek aan respect is een maatschappelijke trend. De school constateert dat er steeds duidelijkere verschillen zichtbaar worden tussen hoe kinderen met elkaar omgaan al dan niet gesteund door de thuis situatie en zoals de school dat graag zou zien. Voorbeelden hiervan zijn: conflicten tussen leerlingen, al of niet met fysiek of verbaal geweld, pestgedrag waaronder ook cyberpesten, vernielingen, respectloos gedrag naar leerkrachten. Er moet een afstemming plaatsvinden m.b.t. omgangsvormen en gedrag tussen school en gezin. In het voorbije schooljaar heeft het team geïnvesteerd in het vergroten van kennis en vaardigheden in het ombuigen van niet wenselijk gedrag naar gepast gedrag. Jacqueline Deevens heeft het team kennis laten nemen van het project Kikker be cool. Het Coole Kikkerplan is een eenvoudige, maar doeltreffende aanpak om de sfeer in een klas te verbeteren en de kinderen zich meer bewust te laten worden van hun eigen gedrag en dat van hun klasgenoten. Na een jaar gewerkt te hebben met dit project constateren we een positieve verandering in het gedrag van de leerlingen. Het project heeft mede geleid tot andere inzichten en aanpak m.b.t. het positief beïnvloeden van gedrag en omgangsvormen. Deze aanpak is beschreven onder Gedrag op basisschool Munstergeleen. In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met Kenniscentrum Schoolwide. Schoolwide Positive Behavior Support is een van origine Amerikaans seo-programma, waarvan is aangetoond dat het prositieve effecten heeft op de leerprestaties, gedrag en welbevinden van kinderen. SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Het project Kikker be cool wordt als zodanig geïntegreerd in Schoolwide Positive Behaviour Support. In dit schooljaar zal het accent vooral liggen op gewenst gedrag in school, in de groep ( van buiten naar binnen ). Regels en afspraken die wij met kinderen maken gelden ook voor ouders, personeel, medewerkers van TSO en BSO. 25

26 4.9.1Gedrag op Basisschool Munstergeleen Op onze school wordt er pro-actief pedagogisch gehandeld. Hierbij wordt gewenst gedrag van leerlingen gestimuleerd door eenduidige en positieve feedback, waarbij de nadruk ligt op het benoemen en complimenteren van gewenst gedrag. Dit doen wij door: 1. Heldere en eenduidige gedragsverwachtingen te hanteren binnen de gehele school. Hierbij wordt uitgegaan van de kapstokregels die in de school de basis vormen voor alle andere afspraken die gehanteerd worden: Deze regels zijn: 1. Wij gaan correct met elkaar. 2. Wij gaan prettig met elkaar om. 3. Wij gebruiken correcte taal. Basis hierbij is dat het onze regels zijn en dat op school alle teamleden, alle leerlingen feedback geven op hun gedrag. Dit kan zowel door te complimenteren als te corrigeren. 2. Gedragsverwachtingen te visualiseren in alle ruimtes. De regels worden gevisualiseerd en hangen in de klassen. Daarnaast worden ze in iedere groep aangepast met groep specifieke regels en afspraken. Wanneer er aanpassingen zijn worden die ook visueel aangepast. De regels worden kleur ondersteund. Wij gaan correct met elkaar om. (blauwe regels= prettige omgang) Wij gaan prettig met elkaar om.(rode regels= correcte omgang) Ik verbeter de omgang met elkaar.(groene regels= wat kan ik daarvoor doen) 3. Gedragsverwachtingen te benoemen en gewenst gedrag te bekrachtigen. Door zich continu bewust te zijn van de gedragsverwachtingen en deze te benoemen, wil het team op bs. Munstergeleen ertoe bijdragen dat leerlingen aan de verwachtingen voldoen. Dit doen wij door: o Het geven van complimenten aan leerlingen, waarbij de link gelegd wordt naar de gedragsverwachtingen. o Het gebruiken van correcties waar de leerlingen wat aan hebben door; de regel te herhalen en de leerling voor de keuze te stellen het gedrag bij te stellen, direct te complimenteren bij de juiste keuze. o Zelf het goede voorbeeld te geven. 26

27 4. Een positieve benaderingswijze toe te passen. Door leerlingen op een positieve wijze te benaderen, wil het team van bs. Munstergeleen een positief en veilig klimaat bevorderen. Dit wordt gedaan door te benoemen wat leerlingen wel mogen of moeten, i.p.v. het benoemen van wat er niet mag. Het woord niet wordt zoveel mogelijk vermeden. Wij praten in plus-taal. Niet: Niet rennen in de gang! Houd eens op met praten! Blijf van die pen af! Ik wacht wel even tot je luistert. Wel: Loop maar rustig in de gang. Ga maar aan het werk Leg je pen maar even op je tafel. Ik ga beginnen met de les. Luister maar 5. Schoolbreed dezelfde sancties: Straf en andere maatregelen bij overtreding van de regels. Bij een ruzie is het belangrijk dat je ook weet wanneer je straf hebt verdiend. Dit moet voor alle kinderen, juffen en meesters duidelijk zijn. Het is oneerlijk om zomaar straf te geven of straf te krijgen voor iets dat je niet gedaan hebt. Bij schelden, schoppen, spugen of slaan volgt straf: de oranje stoel Als iemand begint te schelden of als een meningsverschil uit de hand loopt dan volgt er een gesprek met de juf of de meester op de speelplaats. Met dit gesprek willen we bereiken dat je beter leert omgaan met ruzies. Er volgt straf. Je naam komt in het logboekje. Volgende pauze op de oranje stoel in de gang. Bij lichamelijk geweld altijd straf Bij lichamelijk geweld zoals bijvoorbeeld duwen volgt altijd straf. Time-out plek Op de speelplaats hebben we een time-out plek. Dit is een plek waar je kunt nadenken over wat je fout gedaan hebt. Daar mogen geen andere kinderen bij staan. De juf of meester geeft aan wanneer je weer mag spelen of meedoen. Als de bel gaat is de maatregel over, de juf of meester hoeft dat niet te zeggen. Je gaat dan gewoon naar binnen. Bij ernstig lichamelijk geweld zware straf Onder ernstig lichamelijk geweld verstaan we hard schoppen en slaan. Het kan zijn dat een kind blauwe plekken heeft of 27

28 zelfs bloedt. Dit vinden de meesters en juffen het ergste wat je een ander kind kunt aandoen. Wij vinden ook dat het kind dat lichamelijk ernstig pijn heeft geleden moet weten dat de boosdoener een zwaardere straf krijgt dan voor licht lichamelijk geweld Zware straf De vader of moeder van dat kind wordt op de hoogte gebracht van wat er gebeurd is. De ouder weet dan dat je wat later bent en dat de school het er niet mee eens is op welke manier dit kind een ruzie oplost. Het slachtoffer weet ook dat er genoegdoening plaats vindt. Ook nu staat je naam weer in het logboek, want doe je dit vaker dan heb je echt een probleem en nemen wij als school ook zeer ernstige maatregelen. Leerkrachten, leerlingen en ouders krijgen de kans verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen doen en laten. Op die manier neemt hun eigenwaarde toe en dalen de problemen Gedragsverwachtingen op de bs Munstergeleen De kapstokregels vormen de leidraad voor alle andere regels en afspraken binnen de school. Deze kunnen per klas verschillen, maar komen altijd op hetzelfde neer. Ieder schooljaar stelt de groepsleerkracht met de leerlingen passende regels voor dat leerjaar op en zorgt ervoor dat deze zichtbaar opgehangen worden in de klas. De regels: Wij gaan prettig met elkaar om.(rode regels= correcte omgang) Wij gaan correct met elkaar om. (blauwe regels= prettige omgang) Ik verbeter de omgang met elkaar.(groene regels= wat kan ik daarvoor doen) A. Wij gaan prettig met elkaar om. We beginnen met de belangrijkste omgangsregel: Wij gaan prettig met elkaar om. Deze regel maakt eigenlijk alle andere regels overbodig. Prettig omgaan met elkaar is een gemakkelijke zin voor: respect hebben voor elkaar. Bij niet prettige omgang leren we de kinderen dit hardop te zeggen tegen de ander en aan de ander te vragen daarmee te stoppen. Daardoor leren kinderen grenzen aan te geven en weerbaar te worden. B. Wij gaan correct met elkaar om. Het kunnen toepassen van de afgesproken regels bij een ruzie noemen we correcte omgang. Correcte omgang zorgt ervoor, dat alle kinderen voorspelbaar en gewenst gedrag vertonen bij het oplossen van ruzies. Ze voelen zich daardoor veilig op school. Door de 7 correcte regels toe te passen, weten alle kinderen wat ze moeten doen bij een ruzie. 28

29 C. De regel van de eigen bijdrage. Elk kind verbetert de omgang met elkaar. We verwachten van elk kind, dat het een actieve bijdrage levert aan het verbeteren en in stand houden van de prettige omgang met elkaar. Belangrijke bijdragen van kinderen zijn: met elkaar praten bij een ruzie en actief meedoen aan de sociokring. De 7 hulpregels bij de correcte omgang. Hieronder geven we de 7 hulpregels die er voor zorgen dat alle kinderen op school correct met elkaar omgaan. 1) Zelf oplossen: Een kind probeert eerst zelf de ruzie op te lossen. 2) Hulp inroepen: Lukt dit niet dan gaat het naar de leerkracht. Dit is geen klikken. De leerkracht helpt het kind altijd. 3) Verplicht melden: Deze regel drukt uit dat lichamelijk geweld taboe is. 4) Ga maar halen: Als een kind zich bij de leerkracht meldt, dan gaat dit kind het andere kind halen. 5) Je moet komen: Kinderen komen altijd, als ze weten dat ze rechtvaardig behandeld worden. 6) Ruzie klein houden: De beide kinderen die ruzie hebben, hebben het recht om rustig met elkaar te praten. 7) We praten met elkaar: Bij een ruzie praten we altijd op een rustige manier met elkaar om de ruzie op te lossen. Het correcte ruziegesprek We leren de kinderen met elkaar te praten over een ruzie, met behulp van het correcte ruziegesprek. Het correcte ruziegesprek vindt altijd op dezelfde manier plaats. a) Kinderen en leerkracht staan altijd op dezelfde manier met elkaar te praten. Deze vorm noemen we de praatdriehoek. b) De melder begint altijd het gesprek met een vraag. Daardoor is voor elk kind duidelijk hoe je een gesprek moet beginnen. c) De melder maakt oogcontact, noemt het kind bij de voornaam en stelt een waarom-vraag. d) Het andere kind geeft daar een antwoord op. Meestal gaat dit door deze werkwijze vanzelf. e) Het kind zet het antwoord van het kind om in een vraag aan de ander. f) De melder geeft hierop weer een antwoord. Dit kan weer een tegenvraag opleveren. g) Door het beantwoorden van vragen en het stellen van tegenvragen ontstaat een vraag-antwoord-ketting. De vraag-antwoord-ketting geeft de kinderen inzicht in wat er gebeurd is en geeft mogelijkheden om de ruzie op te lossen. Soms lukt dit niet. Kinderen vervallen bijvoorbeeld in een welles-nietes-ruzie. Lees verder hoe je hier mee omgaat. De welles-nietes-ruzie Een bijzondere vorm van een ruzie gesprek is het welles-nietes-gesprek. Leerkrachten vonden het eerst moeilijk om met deze gesprekken om te gaan. Sommige kinderen blijven welles en nietes zeggen, omdat ze denken daar voordeel mee te halen. Dit had in het verleden vaak succes. Bij de effectieve conflicthantering hebben ze daar op den duur geen voordeel meer mee. De leerkracht zegt: Stop, na een keer welles-nietes. De kinderen gaan dan niet meer door met welles-nietes. 29

30 De leerkracht schrijft dit in de computer in het logboek. Staat een kind 3x in het logboek met welles-nietes dan is er sprake van een patroon. De conflictjuf gaat met het kind praten. Meestal helpt dit heel goed. Blijft een kind hardnekkig volhouden, dan krijgt het bi j de volgende welles-nietes-ruzie straf en wordt er met de ouders gepraat. De drie ruziekettingen Een ruzieketting is ruziegedrag, dat maar blijft voorkomen bij een kind. Een voorbeeld van een ruzieketting is de welles -nietesketting. Doordat we met ruziekettingen werken, kunnen we laten zien aan een kind wat het aan het doen is en wat de gevolgen hiervan zijn. Voor de slachtoffers kunnen we daardoor met uitgestelde rechtvaardigheid werken. 1x is per ongeluk 2x kan gebeuren 3x is teveel Voor een gedetailleerd overzicht van de schoolregels, verwijzen wij naar de schoolgids. Daar vindt u de regels zoals die gelden in de klas, in de centrale ruimtes, op de speelplaats, in de gymles etc. De schoolgids wordt na de zomervakantie geactualiseerd Sociaal-emotionele methode Op de bs. Munstergeleen wordt er aan het begin van het schooljaar gestart met het Kikkerbecool programma. Middels diverse vormen van dialoog en uitleg worden er gewerkt aan bewustwording bij kinderen. Er wordt stilgestaan bij gewenst en ongewenst gedrag. Het Coole Kikkerplan is een eenvoudige aanpak om de sfeer in een klas te verbeteren en de kinderen zich meer bewust te laten worden van hun eigen gedrag en dat van hun klasgenoten. Het plan is niet opgezet als een anti-pestproject maar de positieve insteek heeft vaak wel tot gevolg dat ongewenst gedrag, zoals pesten, haast niet meer voorkomt. Sociokring: De sociaal emotionele kring is een werkvorm in kringvorm die in elke groep één keer per week wordt gehanteerd, op eenzelfde dag en eenzelfde tijdstip. Het is een krachtig hulpmiddel om het pedagogisch klimaat in de groep en op school te bevorderen. In de sociokring worden geen ruzie besproken, maar verbeterpunten. Ruzies zijn namelijk al opgelost. De sociokring vindt altijd volgens hetzelfde ritme plaat. Dit schept vertrouwen en veiligheid voor ieder kind. De sociokring is voor iedere groep op dezelfde dag in de week na de kleine morgenpauze. Dit versterkt het wij-gevoel op school. Ouders weten altijd wanneer er een sociokring is. Het is dan thuis ook makkelijker om over verbeterpunten van de kring te praten. 30

31 We beginnen altijd met: Wat gaat goed? Daardoor ontstaat er een positieve sfeer in de groep. De kinderen kunnen dan beter nadenken en praten. Het verbeterpunt van de afgelopen week is hier erg belangrijk. Er kunnen ook andere zaken, die goed gingen aan de orde komen. Daarna gaan de kinderen samen een nieuw verbeterpunt bespreken. Een verbeterpunt is klein, positief opgeschreven en voor de kinderen haalbaar om het in een week te verbeteren. Dit wordt op het verbeterbord geschreven. Om alle kinderen bij het bedenken van verbeterpunten te betrekken, maken we gebruik van het verbeterdoosje. In dit doosje kunnen kinderen door de week heen verbeterpunten stoppen. Kinderen mogen de hele week verbeterpunten in het doosje stoppen. Samen met de leerlingen kiezen ze drie verbeterpunten. De drie uitgezochte verbeterpunten worden anoniem aan de groep voorgelezen. De groep kiest er een uit. Het kind dat het verbeterpunt heeft bedacht legt uit waarom dit punt belangrijk is. Daarna wordt dit verbeterpunt besproken in het kringgesprek. Als een kind praat, gaat het staan. Op deze manier krijgt het alle aandacht. Omdat alle kinderen gaan staan, vindt iedereen dit op den duur gewoon. We leren kinderen aan te sluiten op wat een kind zegt. Dit noemen we inhaken. Dit is heel belangrijk voor een goed gesprek, maar wel moeilijk. Het kringgesprek levert uiteindelijk een nieuw verbeterpunt op. Dit punt wordt op het verbeterbord geschreven, zodat alle kinderen in de groep dit kunnen lezen. Dit bord hangt op een goed zichtbare plek in de klas, zodat de kinderen het niet vergeten en er de hele week aan werken. Niet ieder kind kan in een kringgesprek aan de beurt komen. Kinderen die geen beurt hebben gehad gaan staan en mogen een compliment geven. Iedereen komt op den duur aan de beurt bij het kringgesprek en bij de complimentenronde. De kring wordt afgesloten met een yell of een lied. Dit geeft een goed gevoel en versterkt de groepsgeest en..kinderen vinden het leuk. Een week later wordt in de sociokring samen nagegaan of het verbeterpunt is gehaald. Als het verbeterpunt is gehaald, wordt het op een strook geschreven en in de gouden doos gedaan. Dit is weer een feestje. Elke leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen het ook echt kunnen halen. We noemen dit succesregie. Het kan gebeuren dat een verbeterpunt na verloop van tijd herhaald moet worden. Dat is helemaal niet erg, daar leren de kinderen van. De kinderen kunnen vol trots zien waar ze aan gewerkt hebben. Kijk samen met de kinderen eens in gouden doos en geef ze een compliment daarvoor. 31

32 4.9.4 Samenwerken met ouders aan een gezamenlijke koers. De opgemerkte verruwing en het gebrek aan respect is een maatschappelijke trend. Basisschool Munstergeleen wil dit, mede op uw verzoek, in een positieve richting ombuigen. Maar we kunnen dit niet alleen. Wij hopen en verwachten dat u dit in uw thuissituatie ook actief ondersteunt. De school bepaalt haar eigen regels en gaat deze strikt handhaven! Dat geeft onze kinderen duidelijkheid! Ouders accepteren en ondersteunen deze regels! Concreet hebben wij onderstaande vragen aan u: om de gedragsregels van school ook in uw thuissituatie onverminderd uit te dragen en wellicht zelfs ook binnen uw eigen gezinssituatie een plekje te geven. Velen van u doen dat natuurlijk al. Bedenk dat het voor uw kind moeilijk te begrijpen is als dingen thuis wel mogen en op school niet; om periodiek met uw kind te praten over de sfeer op school en over gewenst / ongewenst gedrag (bijvoorbeeld op donderdag omdat dan ook op school de socio-kringen plaatsvinden); indien wij als school bepaalde zaken in de praktijk niet hebben opgemerkt of indien u ergens mee zit op het gebied van omgangsvormen, vinden wij het fijn als u zich meldt bij uw leerkracht of de directie. Ook kunt u een van de MR leden hierover persoonlijk aanspreken of een mail aan de MR sturen ( realiseert u zich dat leerkrachten en directie in de geest van deze notitie afspraken strikt handhaven. Indien uw kind onverhoopt bij een incident betrokken blijkt of een sanctie krijgt vragen wij u om ook binnen uw gezinssituatie hier veel aandacht aan te besteden door intensief met uw kind te praten! Elke ouder kan een zeer waardevolle bijdrage leveren! Moeten we niet zelf het goede voorbeeld geven? Wordt de basis voor goed gedrag misschien niet ook in de thuissituatie gelegd? En misschien is het voor kinderen erg prettig en behulpzaam als ook in de thuis respectvol over de school, leerkracht en bijvoorbeeld gedragsregels wordt gedacht en gesproken? De bewustwording welk van dit educatief traject uitgaat heeft ook een preventieve werking. Heldere regels, strikte handhaving en het consequent sanctioneren gaan hand-in-hand met het educatief traject en bewustwording. Wij hopen en verwachten samen met u een positieve impuls aan de sfeer binnen Basisschool Munstergeleen te geven. Basisschool Munstergeleen wil haar kinderen een zo goed mogelijke basis voor hun toekomst geven. De ontwikkeling van het kind staat centraal; de kwaliteiten van elk kind moeten maximaal tot ontplooiing komen. We willen een goede educatieve basis voor het vervolgonderwijs leggen. De school streeft naar een veilige omgeving. Niet alleen fysiek welbehagen maar ook emotionele veiligheid hebben hoge prioriteit. We willen dat kinderen zich op school happy en geborgen voelen. We merken dat een overgrote meerderheid van onze ouders het zeer zou waarderen als de school heldere regels opstelt en deze consequent naleeft. Incidenten welke soms voorvallen leiden tot onbehagen en ongerustheid binnen het ouderlijke circuit. Daarom wil de school nadrukkelijk stilstaan bij omgangsvormen, houding en gedrag. Wij doen dit door: het vaststellen van heldere gedragsregels, strikte naleving en bijbehorende sancties, en gelijktijdig door kinderen middels een educatief traject meer inzicht te geven en bewust te maken van gewenst en ongewenst gedrag. 32

33 Draagvlak. De MR heeft lang en zorgvuldig nagedacht over het doel en de manier waarop we het onderwerp omgangsvormen gaan benaderen. Ook hebben we gemerkt dat er breed draagvlak is voor een smeer strikte koers; we hebben de support van: directie, leerkrachten, MR, BSO, TSO en een grote meerderheid van de ouders. Voor alle andere betrokkenen (leerkrachten, ouders, gasten) volgt hier een gedetailleerde uitwerking van de schoolregels: A. Agressie en geweld A1 Fysiek en psychisch geweld 1. Op school wordt iedere vorm van verbaal of fysiek geweld of het aanzetten tot geweld, zowel door volwassenen als door leerlingen, zoveel mogelijk voorkomen en niet getolereerd. 2. Teamleden, leerlingen en hun ouders vallen een ander psychisch niet lastig en bedreigen een ander niet. A2 Pesten en pestprotocol 1. Pestgedrag en het aanzetten tot pestgedrag is schadelijk voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor pesters. De aanpak van pesten op school beperkt zich dan ook niet alleen tot hulp aan het gepeste kind, maar biedt ook hulp aan de pester en de zogenaamde zwijgende middengroep. De aanpak van pestgedrag (pestprotocol) geschiedt volgens de 7 hulpregels, het correcte ruziegesprek en de sociokring. Zie pagina 28 t/m 30 van deze gids. A3 Discriminatie en racisme 1. De school accepteert geen discriminatie. Dit betekent dat er geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting of voorkeur wordt toegepast, waardoor de gelijkheid van rechten en/of fundamentele vrijheden van anderen worden aangetast.. 2. Op school geven teamleden geen uiting aan racistische opvattingen. Dit betekent dat zij geen mening geven over de superioriteit of inferioriteit van lichamelijke kenmerken van mensen, van hun cultuur of van beide. 3. De teamleden spreken een ander niet aan op uiterlijk of seksuele geaardheid. 4. De teamleden zien er op toe dat leerlingen en ouders (binnen de school) ten opzichte van medeleerlingen en hun ouders geen racistische of discriminerende houding aannemen in taal en gedrag. 5. De leden van het schoolteam nemen duidelijk afstand van racistisch of discriminerend gedrag van collega s, ouders en andere volwassenen binnen de school en maken dit ook kenbaar. 33

34 B. Seksuele intimidatie B1 Pedagogisch klimaat 1. Seksueel getinte opmerkingen en grof taalgebruik worden niet getolereerd en zoveel mogelijk gecorrigeerd. 2. Handtastelijkheden, die als vernederend kunnen worden ervaren door de ander, worden niet getolereerd. 3. Het schoolteam zorgt ervoor, dat er binnen de school geen seksueel getinte affiches, tekeningen, artikelen e.d. worden gebruikt die de ander voorstellen als minderwaardig of als lustobject. B2 Troosten en belonen 1. Troosten bij verdriet kan op verbale en non-verbale wijze. Jonge kinderen worden hierbij wel eens op schoot genomen. Bij belonen kan een aai over de bol of een schouderklopje heel goed werken. Kinderen hebben het recht aan te geven wat zij prettig of niet prettig vinden. Dit recht dient te worden gerespecteerd. 2. Oudere leerlingen worden niet meer op schoot genomen. B3 Toezicht in de kleedruimten 1. Bij het omkleden houdt de groepsleiding toezicht met inachtneming van de algemeen geldende uitgangspunten. 2. Bij oudere leerlingen kleden de jongens en de meisjes zich afzonderlijk om en houdt de groepsleiding rekening met het ontwikkelende schaamtegevoel. Als het mogelijk is houdt mannelijke groepsleiding toezicht bij de jongens en vrouwelijke groepsleiding bij de meisjes. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de kleedruimte pas na enkele keren kloppen worden betreden om leerlingen in de gelegenheid te stellen zich redelijk aan te kleden. B4 Lichamelijke hulp 1. Op de school is in sommige gevallen hulp nodig bij het uit- en aankleden en het naar het toilet gaan. Deze hulp wordt geboden door de groepsleerkracht. Het aanreiken van verbandmiddelen bij menstruatie gebeurt door vrouwelijke collega s. 2. Bij alle lichamelijke hulp houdt de groepsleerkracht rekening met zich ontwikkelend schaamtegevoel en verschillen in gevoelens bij leerlingen uit andere culturen. B5 Persoonlijke contacten 1. Nablijven van leerlingen, waardoor een één op één contact ontstaat komt op de school nauwelijks voor. Wanneer dit wel het geval is, worden ouders en collega s hiervan op de hoogte gesteld. 2. Het uitnodigen van leerlingen thuis bij een teamlid, als groep gebeurt altijd in overleg en dus alleen met toestemming van de ouders. Leerkrachten maken geen thuisafspraken met individuele leerlingen. B6 Buitenschoolse activiteiten Bij schoolkampen/werkweken bestaat de leiding uit mannelijke en vrouwelijke begeleiders. Tijdens de buitenschoolse activiteiten gelden dezelfde principes als in de schoolsituatie. Bij de oudere leerlingen slapen de jongens en meisjes gescheiden. Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, wordt vooraf aan de ouders 34

35 toestemming gevraagd om gemengd te slapen. Gezien de specifieke situaties van schoolkamp/werkweek wordt er in de voorbereiding door de leerkracht(en) aandacht besteed aan gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie. B7 Het onderwijsprogramma In het onderwijsprogramma wordt het voorkomen van en omgaan met seksuele intimidatie in meerdere onderdelen als een te behandelen onderwerp opgenomen. In de vakgebieden sociale redzaamheid wordt hier expliciet aandacht aan besteed. C. Vandalisme en diefstal 1. Teamleden, ouders en leerlingen hebben respect voor de persoonlijke eigendommen van een ander. 2. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen. 3. Teamleden, ouders en leerlingen gaan zorgvuldig om met de materialen en voorzieningen van de school. 4. Teamleden, ouders en leerlingen maken veilig gebruik van het gebouw, de voorzieningen, het meubilair, de gereedschappen en materialen. Ze voorkomen beschadiging en/of onzorgvuldig gebruik. D. Privacy 1. Het leerling-dossier is alleen toegankelijk voor directie en teamleden en met diens toestemming voor de begeleiders van de betreffende leerling. Het leerling-dossier bevindt zich in het digitale groepsdossier. 2. Leerling-dossiers zijn alleen ter inzage in de kamer van de directie en mogen in geen geval het schoolgebouw verlaten. 3. Verslagen en rapportages uit het leerling-dossier worden alleen met toestemming van de ouders/verzorgers doorgegeven aan derden en uitsluitend dan wanneer het voor de verdere begeleiding van de leerling van belang is. 4. Ouders/verzorgers hebben het recht inzage te vragen in het dossier van hun kind. Zij doen dit op afspraak en in aanwezigheid van een lid van de directie. 5. Gegevens of informatie die in strikt vertrouwen door ouders/verzorgers aan de leerkracht of de directie worden gemeld, worden niet met collega s besproken en als zodanig ook niet in het leerling-dossier opgenomen 6. Gegevens, die bij regelgeving door instanties kunnen worden opgevraagd zonder medeweten van de leerling en/of ouders/verzorgers en vallen onder het begrip privacy, worden met grootste terughoudendheid verstrekt. 7. De school respecteert het recht van ouders om privacygegevens niet beschikbaar te 35

36 stellen aan de school of hulpverlenende instanties. 8. In geval van een melding van een vermoeden van kindermishandeling kan afgeweken worden van bepaalde privacyregels. 9. Teamleden respecteren in formele en informele sfeer de privacy van ouders en leerlingen. Privacygevoelige informatie wordt alleen besproken voor zover dit relevant is bij de uitoefening van het werk. 10. In verslagen die niet specifiek een bepaalde leerling betreffen zoals notulen van teamvergaderingen of leerlingbesprekingen wordt de naam van de leerling niet vermeld, maar wordt volstaan met initialen. 11. In situaties waarbij ouders gescheiden zijn, wordt aan de niet-met-het-ouderlijk-gezag-belaste ouder alleen die informatie verschaft, die betrekking heeft op de leerprestaties en de ontwikkeling van de betreffende leerling. 12. Teamleden respecteren in formele en informele sfeer de privacy van collega s. 13. Informatie die in strikt vertrouwen door teamleden aan een collega wordt gemeld, wordt niet met anderen besproken, tenzij de info leidt tot gewetensbezwaren. E. Internetprotocol De leerlingen van de school kunnen gebruik maken van internet. De school maakt hiervoor gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Leerlingen kunnen in opdracht van de leerkracht ook andere zoekmachines gebruiken. Leerlingen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via internet benaderd worden. Afspraken voor leerlingen 1. Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht. 2. Vertel het aan je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt dat niet prettig voelt of dat niet hoort. Als je alle afspraken bent nagekomen, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 3. Leg nooit verdere contacten met iemand die je tegenkomt op internet. 4. Verstuur bij berichten nooit foto s van jezelf of van anderen. 5. Beantwoord nooit waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dit niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. 6. Verstuur ook zelf zulke mailtjes niet. 7. Spreek van te voren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen. 36

37 F. Veiligheid 8. Maak geen misbruik van technische snufjes op je gsm (sms, camera, mp3-speler) 9. Tijdens de schooltijden zijn de mobiele telefoons uitgeschakeld. 10. De school volgt het ICT-protocol van het bestuur (Kindante). Dit protocol kunnen ouders inzien via de website van de school. F1 Preventieregels personeel en andere gebruikers 1. Door middel van pleinwachtbeurten (2 personen) wordt toegezien op de veiligheid van de leerlingen op de speelplaats, voor schooltijd, en tijdens pauzes. 2. Leerling-vervoerders dragen leerlingen over aan dienstdoend personeel op het plein. 3. Leerling-vervoerders halen leerlingen op uit de school bij dienstdoend personeel. 4. De veiligheid van de speeltoestellen wordt jaarlijks gecontroleerd. 5. Het mobiele buitenspelmateriaal wordt gecontroleerd. 6. Gevaarlijke vervuiling van het plein (b.v. glasscherven) wordt terstond opgeruimd. 7. Er wordt op toegezien dat alle ingangen en (nood)uitgangen vrij bereikbaar zijn. 8. Er wordt op toegezien door personeel dat tassen en jassen aan de kapstok worden gehangen. 9. Er worden geen materialen en/of meubilairstukken geplaatst in het directe loopgebied in de gangen. 10. Er worden geen materialen en/of meubilairstukken geplaatst in het directe loopgebied naar in- en uitgangen, zowel in gangen als in klaslokalen. 11. De rookwerende (tocht)deuren in de school zijn zelfsluitend en mogen niet vastgezet worden. 12. De noodverlichting en transparantverlichting worden wekelijks gecontroleerd door de conciërge en eventueel hersteld. 13. De directeur controleert regelmatig het schoonhouden van sanitaire voorzieningen. 14. De warmwatertemperatuur en kwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd in verband met besmettingsgevaar. 15. De aanwezige blusapparatuur wordt jaarlijks in opdracht van het bestuur gecontroleerd. 16. De gymnastiektoestellen en constructies worden jaarlijks op veiligheid gecontroleerd door de leverancier van de apparatuur in opdracht van de Sportstichting Sittard. 17. Alle personeelsleden dienen alert te zijn op aspecten van onderhoud, orde, netheid en hygiëne en dragen deze attitude over op de leerlingen. 18. Medegebruikers zijn d.m.v. de gebruiksovereenkomst o.a. gewezen op preventiemaatregelen bij brand-/ontruimingsvoorschriften. 19. Groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de preventieve maatregelen op gebied van gezondheid en veiligheid in de betreffende lokalen. Evenzo zijn overige 37

38 gebruikers verantwoordelijk voor de betreffende werkkamers. 20. In de lokalen wordt bovendien gelet op: a. uitschakelen van elektriciteit in het lokaal; b. veilig opbergen van materialen en gereedschappen; c. afsluiten van kasten in het lokaal; d. sluiten van kranen; e. hygiëne in de lokalen en sanitaire ruimten. 21. Bergingen en voorraadhokken zijn niet toegankelijk voor leerlingen. 22. Bij het aanbrengen van versieringen wordt rekening gehouden met ontvlambaarheid en veiligheid. Het gebruik van kaarsen is verboden. 23. De verwarmingsinstallatie wordt onderhouden door een erkende installateur. 24. Een aantal personeelsleden van de school beschikt over een geldig BHV-certificaat. 25. Bij activiteiten buiten school wordt een verbandtrommel meegenomen. 26. Jaarlijks wordt minimaal 1 keer het ontruimingsplan geoefend met leerlingen en personeel. 27. Bezoekers melden zich bij aankomst en vertrek bij de balie van de conciërge. F2 Preventieregels leerlingen 1. Ouders informeren de school direct over speciale medische aspecten van leerlingen. 2. Ouders informeren de school direct over eventueel medicijngebruik. 3. Ouders informeren de school direct over wijzigingen met betrekking tot huisarts en/of ziektekostenverzekering. 4. In elke groepsmap zijn overzichten opgenomen met alle medische gegevens van de leerlingen uit de groep. 5. Personeelsleden zijn voldoende op de hoogte van speciale medische problematiek van de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. 6. Bij afwezigheid van leerlingen wordt dit voor aanvang van de schooltijd telefonisch of schriftelijk gemeld met opgave van redenen. 7. Personeelsleden verlenen EHBO bij kleinere ongevallen. 8. Bij twijfel wordt de leerlingen vervoerd naar de plaatselijke huisarts of naar de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. 9. Bij ernstige ongelukken wordt zonder aarzeling via de coördinator BHV externe hulp ingeroepen via Het wordt de leerlingen aangeleerd om jassen en tassen veilig op te bergen. 11. Het wordt de leerlingen geleerd om gezondheid en hygiëne in acht te nemen. 12. Onder toezicht van een niet-leerkracht mogen leerlingen het schoolterrein slechts verlaten wanneer de ouders daartoe schriftelijk toestemming hebben gegeven. 13. De leerlingen mogen het schoolterrein tijdens schooltijd slechts verlaten zonder toezicht, wanneer de ouders daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. 14. Met alle leerlingen wordt regelmatig aandacht besteed aan aspecten van deelname aan het verkeer. 15. De school (=bestuur) heeft voor iedere leerling een WA- en Ongevallenverzekering afgesloten. 38

39 16. Het personeel ziet er op toe dat leerlingen na schooltijd worden opgehaald door personen die daar toestemming voor hebben gekregen van de ouder(s) die het ouderlijk gezag over de leerling hebben. G. Kledingvoorschriften 1. Op grond van de wet gelijke behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. Schoolvoorschriften m.b.t. kleding beperken zich derhalve tot de volgende regels: o Kleding mag de communicatie en identificatie niet belemmeren (o.a. geen gelaatbedekkende kleding); o Kleding mag niet aanstootgevend zijn en dient aan algemene fatsoensnormen te voldoen. 2. Het schoolteam ziet er op toe dat de leerlingen gekleed gaan volgens algemene fatsoensnormen om ongewenste overdaad aan seksuele uitstraling te voorkomen. 3. Dezelfde kledingvoorschriften gelden voor het personeel. H. Pauzes en schoolpleinregels H1 Voor de leerlingen 1. Tijdens de ochtendpauze is los spelmateriaal voor de leerlingen van ieder cluster beschikbaar. 2. Leerlingen die gebruik maken van spelmateriaal dragen ook zorg voor het opruimen in de daartoe bestemde opbergboxen in het cluster. 3. Spelmateriaal wordt alleen gebruikt waarvoor het bedoeld is. 4. Het nuttigen van eten en drinken tijdens pauzes door kleuters gebeurt in principe in de klas. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 nuttigen hun eten en drinken in principe op het speelterrein. 5. In de gangen wordt niet gerend. 6. Voetballers op het plein houden rekening met andere leerlingen. Voetballen gebeurt slechts op een aangewezen gedeelte van het schoolterrein. 7. Bij mooi weer mogen groepen op het grasveld voetballen na toestemming van de pleinwacht en volgens een vastgesteld rooster. H2 Voor het personeel 1. Er wordt aan het begin van het schooljaar door de directie een paleiswachtrooster samengesteld. 2. Pleinwacht is er gedurende een kwartier voor aanvang van de ochtend- en middagschooltijd en tijdens de ochtendpauze. 3. Ruilen van pleinwachten regelt in principe iedereen zelf (vervangende pleinwachten als gevolg van ziekte wordt geregeld door de directie). 4. In de pauzes zijn de poorten dicht, maar niet op slot. 5. Als het regent mag er in de middagpauze gebruik worden gemaakt van binnenruimtes. 39

40 6. Leerlingen die in de pauze in het gebouw moeten zijn, vragen toestemming aan de pleinwacht. Ze gaan onder begeleiding van de pleinwacht naar binnen. 7. Na de ochtendpauze worden de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht binnengebracht 8. De conciërge meldt bij slecht weer tijdig via de intercom dat de leerlingen in de betreffende pauze binnen blijven. 9. De leerkrachten, zijn in principe 15 minuten voor de aanvang van de lessen beschikbaar om eventuele vragen van ouders te beantwoorden Nieuwe procedure (voorlopig) schooladvies voorgezet onderwijs (VO) M.i.v. dit schooljaar krijgen de ouders van de leerlingen van de groepen 6 en 7 aan het eind van het schooljaar een voorlopig schooladvies VO. Hiervoor ontvangen de ouders en de leerling een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht het voorlopig advies toelichten. Voor een goed voorlopig advies VO maakt de adviescommissie bestaande uit leerkracht, directeur en IB-er gebruik van de volgende gegevens: * de CITO-LOVS toetsresultaten vanaf groep 5; * het digitale uitstroomprofiel * de leerlingprofielen waarin de leerlingkenmerken beschreven zijn voor de verschillende vormen van voortgezet onderwijs; * de uitslag van het drempelonderzoek (groep 7) * de leerlingbesprekingen * criteria voor LWOO (indien van toepassing) * criteria PRO (indien van toepassing) Voor de leerlingen van groep 8 geldt dat de adviescommissie in januari/februari een definitief advies bepaalt. Meer informatie over de volledige procedure schooladvies VO vindt u op de website van de school Aanmelding van nieuwe leerlingen en oudercontacten Regels bij het aanmelden van leerlingen 1. Ouders bepalen zelf bij welke school ze hun kind aanmelden. 2. Ouders moeten hun kind minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. o Afhankelijk van de aanmeldingsprocedure van de school/het bestuur kan deze termijn anders worden bepaald. De minimum termijn blijft daarbij uiteraard overeind. o Ouders melden hun kind aan door een aanmeld-/inschrijfformulier in te vullen dat door betreffende school/bestuur wordt gehanteerd. 3. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. 40

41 4. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. 5. Zorgplicht: De school moet een zo passend mogelijk aanbod doen. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de benodigde ondersteuning en begeleiding kan bieden, eventueel met extra inzet van binnen of buiten de school. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan moeten zij een passende plek op een andere reguliere of speciale (basis)school regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders. 6. De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt. 7. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. In de maand mei is er een centrale aanmelding. Deze wordt aangekondigd via posters die opgehangen worden bij peutercentrum Jip en Janneke. Wij werken met een inschrijvingsjaar van 1 oktober tot 1 oktober. Dat wil zeggen dat de leerlingen die geboren zijn tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 al kunnen worden aangemeld in mei Steeds meer ouders willen daarnaast een individueel gesprek met de directeur over het beleid binnen de school. Hiervoor kunt u altijd een afspraak maken. Het kennismakingsgesprek met de directeur duurt ongeveer een uur. Afspraken voor het instromen van kleuters Ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind wordt u uitgenodigd door de groepsleerkracht voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen er o.a. vragen worden gesteld over de ontwikkeling van het kind tot nu toe. Ook ontvangen de ouders informatie over de regels rondom het brengen en halen van kleuters, het aan- en uitkleden, de gymlesjes, de inhoud van het broodtrommeltje etc. Kleuters die in of na januari instromen, genieten afhankelijk van het moment waarop ze instromen (jan-mei) in principe tussen 2 en 2½ jr. kleuteronderwijs. Vanaf 1 juni tot de zomervakantie stromen geen kleuters meer in. Kleuters geboren in juni, juli, augustus en september komen op de eerste schooldag na de zomervakantie naar school. Vanwege het gegeven dat de instroom pas na de zomervakantie plaatsvindt, zijn er voor deze kleuters geen inloopdagen. Kennismaken met een groep is aan het eind van het schooljaar immers niet zinvol, omdat ze na de vakantie in een andere groep terecht komen. De ouders van deze kleuters krijgen voor de zomervakantie wel een uitnodiging voor een intakegesprek. Op de woensdag in de laatste week van het schooljaar is er voor deze leerlingen een bezoekochtend gepland. Oudercontacten In de derde of vierde week van het schooljaar is er voor alle groepen een informatieavond waar de leerkrachten tekst en uitleg geven over het onderwijsprogramma en de activiteiten. Bij de instromers die pas na de informatieavond naar school komen, wordt deze informatie verwerkt tijdens het intakegesprek. Er 41

42 zijn twee vaste momenten per schooljaar dat we ouders uitnodigen voor een zogenaamd 10-minutengesprek over de ontwikkeling van hun kind(eren). In november en juni ontvangen de ouders van alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 een uitnodiging. In maart is er een bovendien een kijkuurtje gepland. Ouders kunnen dan in de groep(en) van hun kind(eren) tussen en een kijkje nemen. De kinderen werken tot uur zelfstandig aan een opdracht of houden een presentatie. T.z.t. krijgt u via Isy meer informatie over het kijkuurtje. Ouders die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek over de Citotoets resultaten of de vorderingen in het algemeen, kunnen dan ter plekke een afspraak maken met de leerkracht. Mocht school of ouder(s) het noodzakelijk vinden tussendoor een gesprek te voeren met de leerkracht(en) over hun kind(eren), dan is dit uiteraard mogelijk. Voor de ouders van alle leerlingen uit de groepen 6 en 7 geldt dat de leerkrachten bij het gesprek in juni het voorlopig schooladvies VO bespreken. Voor de ouders van leerlingen uit groep 8 geldt dat er gedurende het schooljaar twee gesprekken plaatsvinden. Een 10 minutengesprek in november en een verwijzingsgesprek VO in februari. Voor kinderen met een handelingsplan geldt dat er bij ieder nieuw plan een overlegmoment is over de voortgang tussen de leerkracht en de ouder. Dat kan schriftelijk of mondeling. Leerkrachten zijn onder schooltijd niet beschikbaar voor een oudergesprek, ze zijn er dan voor de leerlingen. U kunt wel na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht. M.u.v. de dag waarop de teamvergadering plaatsvindt. Tot de carnavalsvakantie is de teamvergadering op donderdag erna op maandag. Ook voor een gesprek met de schoolleiding vragen wij de ouders vriendelijk eerst telefonisch een afspraak te maken. Activiteitencommissie Bij de organisatie van activiteiten worden vaak ouders betrokken. Dat kan via een extra ouderavond maar ook via de activiteitencommissie. De activiteitencommissie maakt een plan voor de gehele school dat daarna per groep/bouw wordt uitgewerkt. 42

43 4.12 Informatieplicht van school aan ouders Onze school wil graag alle ouders goed informeren over hun kind(eren). Ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind op school; dat is ook het uitgangspunt van onze school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Welke informatie beide ouders ontvangen is afhankelijk van de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, krijgen steeds alle informatie over hun kind. Deze verstrekte informatie is in alle gevallen voor beide ouders bestemd. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. De informatie wordt aan één van hen of aan beide ouders gegeven maar is in alle gevallen voor beide ouders bestemd. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de leerkracht. Aan beide ouders wordt dan in elk geval de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle informatie die redelijkerwijs alleen praktisch belang heeft voor de ouder bij wie het kind woont, wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. De ouder die geen gezag meer heeft over het kind heeft een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. 43

44 4.13 Oudervereniging Basisschool Munstergeleen De oudervereniging is een officieel bij de Kamer van Koophandel in Maastricht ingeschreven vereniging waarvan alle ouders/verzorgers van de kinderen van Basisschool Munstergeleen vrijwillig lid kunnen zijn, mits zij de (vrijwillige) ouderbijdrage hebben betaald. Doelstelling De oudervereniging is een uitvoerend orgaan dat als eerste doelstelling heeft om samen met het team (leerkrachten Basisschool Munstergeleen) activiteiten te organiseren die buiten de reguliere schooltaken vallen, om zodoende de kinderen net iets extra s te geven. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de organisatie van het Nazomerpleinfestijn, de carnavalsactiviteit, kerst- en paas-/lenteviering en de schoolreis. Hiernaast wil de oudervereniging ook ondersteuning bieden bij uiteenlopende activiteiten zoals de herfstactiviteit, Sint- Nicolaasviering, sport- en spellendag en excursies. De tweede doelstelling van de oudervereniging is het fungeren als klankbord/doorgeefluik van meningen over de (school)organisatie van de ouders naar directie, team en medezeggenschapsraad. De derde doelstelling is een bijdrage leveren in duurzame middelen (geen leermiddelen). Organisatie Oudervereniging Het Bestuur van de oudervereniging bestaat uit de groepsvertegenwoordigers van de afzonderlijke groepen, per groep minimaal 1 afgevaardigde. Het Dagelijks Bestuur bestaat normaliter uit een voorzitter, een 1 e en 2 e secretaris en een 1 e en 2 e penningmeester. Het bestuur van de oudervereniging (de groepsvertegenwoordigers, in de volksmond ( de OV ) komt regelmatig bijeen om de gang van zaken te bespreken. De vergaderdata zijn opgenomen in de kalender van deze schoolgids. Tijdens deze vergaderingen is tevens een afvaardiging van het team aanwezig. Er worden kerngroepen gevormd om de verschillende activiteiten te organiseren. In deze kerngroepen zijn teamleden vertegenwoordigd die gezamenlijk met de groepsvertegenwoordigers de activiteiten organiseren. De kerngroep stelt de rode draad vast en houdt de financiering in de gaten. De trekker van de kerngroep is een leerkracht. De samenstelling van de kerngroepen wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Bij het organiseren van deze activiteiten is de hulp van ouders vaak onontbeerlijk en deze hulp wordt dan ook regelmatig gevraagd. Doorgaans wordt dit gedaan via een oproep op Isy. In een voorbereidingscomité kunnen (delen van) de te organiseren activiteiten worden uitgewerkt. De samenstelling van het voorbereidingscomité is afhankelijk van de werkzaamheden en de omvang van de activiteit. 44

45 Feit is dat het animo om zitting te nemen in het Bestuur van de oudervereniging de laatste jaren minder wordt. Bij een te krappe bezetting kan dit gevolgen hebben voor één of meerdere activiteiten. Wij vragen u daarom te overwegen om zitting te nemen in het Bestuur als groepsvertegenwoordiger. Financiële middelen De meeste activiteiten zijn niet kosteloos. Daarom vraagt de oudervereniging een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Maar alleen door betaling van de ouderbijdrage kan aanspraak gemaakt worden op deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten en bent u ook lid van de vereniging. De oudervereniging kan tevens rekenen op een financiële bijdrage van het schoolbestuur. Naast de bovenstaande vaste bijdragen verzorgt de oudervereniging activiteiten waarmee extra geld beschikbaar komt zoals het Nazomerpleinfestijn en Jantje Beton. De verdiensten van deze acties worden besteed aan onder andere een bijdrage aan de kosten voor het schoolkamp van groep 8 en een extra bijdrage aan het activiteitenbudget. Tevens wordt er geld gereserveerd voor duurzame investeringen. In het verleden is door de oudervereniging in overleg met de school onder andere geïnvesteerd in twee pingpongtafels, twee picknicktafels en kunstgras. Voldoen aan/van de ouderbijdrage Door betaling van de ouderbijdrage kunt u rekenen op deelname van uw kind(eren) aan alle genoemde activiteiten. Voor het schooljaar is een ouderbijdrage van 25,00 vastgesteld. De hoogte van de ouderbijdrage is op de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2008 bekrachtigd. De ouderbijdrage voor kinderen die in de loop van het jaar instromen of de school verlaten, wordt naar rato berekend. De wijze van berekening zal aan de ouders worden toegelicht. Er wordt geen korting gegeven bij meerdere kinderen. U wordt verzocht het bedrag over te maken op de ING-rekening van de oudervereniging: NL46INGB t.n.v. Oudervereniging Basisschool Munstergeleen. Overschrijvingen dienen altijd voorzien te zijn van de voor- en achternaam van het (de) kind(eren), om welke schooljaar het gaat (in dit geval ) en de betreffende groep(en) waarin hij/zij zit(ten). Om deelname van uw kind(eren) aan de activiteiten te waarborgen is het van groot belang dat de ouderbijdrage vóór 15 september 2015 voldaan is. Wanneer, om wat voor reden dan ook, u geen vrijwillige ouderbijdrage wilt of kunt betalen, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij (een van de leden van) het Dagelijks Bestuur van de oudervereniging en/of de directie van de school. Het niet betalen van de ouderbijdrage kan leiden tot uitsluitsel van deelname aan activiteiten zoals beschreven in de schoolgids (onder andere schoolkamp en schoolreis). Wanneer u niet aangeeft de ouderbijdrage niet te willen/kunnen betalen, dan gaan we er van uit dat u wel lid wilt zijn van de oudervereniging, met bijbehorende betalingsverplichting en recht op deelname aan de activiteiten. U ontvangt dan ook een herinnering bij niet tijdige betaling. 45

46 We hopen ook dit jaar weer op de steun van vele ouders te kunnen rekenen, om zo de doelstellingen te bereiken Voor antwoorden op vragen over de oudervereniging kunt u terecht bij: Voorzitter Aniek van Vugt Leerlooierstraat e Secretaris Helen Göbbels Overstraat e Secretaris < vacature > 1 e penningmeester Anke Paas Goswijnstraat e penningmeester < vacature > Bezoek ook eens onze website; waarop nog meer informatie te vinden is over de oudervereniging in het algemeen of kijk op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/ovmunstergeleen Ouderbijdrage instromers Geachte ouder/verzorger, Gedurende het schooljaar worden naast alle lessen ook bijzondere schooldagen aangeboden, zoals de herfst- en lenteactiviteiten, de kerstbijeenkomst, een carnavalsfeest en natuurlijk de schoolreis. Al deze activiteiten en nog een paar meer worden grotendeels betaald van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vastgesteld op 25,00 per kind per schooljaar. Een schooljaar duurt in onze berekening 10 maanden; september t/m juni. (juli en augustus zijn zomervakantie) Voor instromers geldt dus een bedrag van 2,50 per resterende maand van dat schooljaar, vanaf de eerste volle maand die ze op school zijn. 46

47 Dit betekent dus dat een kind, dat start op onze school tussen: Startdatum op school Betaalperiode Ouderbijdrage 2 september en 1 oktober oktober t/m juni = 9 maanden x 2,50 22,50 2 oktober en 1 november november t/m juni = 8 maanden x 2,50 20,00 2 november en 1 december december t/m juni = 7 maanden x 2,50 17,50 2 december en 1 januari januari t/m juni = 6 maanden x 2,50 15,00 2 januari en 1 februari februari t/m juni = 5 maanden x 2,50 12,50 2 februari en 1 maart maart t/m juni = 4 maanden x 2,50 10,00 2 maart en 1 april april t/m juni = 3 maanden x 2,50 7,50 2 april en 1 mei mei t/m juni = 2 maanden x 2,50 5,00 2 mei en 1 juni juni = 1 maand x 2,50 2,50 (kinderen die starten op de 1 e van de maand; dit telt uiteraard als n volle maand) Dit bedrag kan worden overgemaakt door gebruik te maken van onderstaande betaalgegevens: ING Bank N.V.: IBAN: NL46INGB BIC: INGBNL2A T.n.v.: Oudervereniging Basisschool Munstergeleen Plaats: Munstergeleen Onder vermelding van: Groep(en) en na(a)m(en) van uw kind(eren) èn het betreffende schooljaar Wanneer u om welke reden dan ook geen vrijwillige ouderbijdrage wilt of kunt betalen, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de voorzitter van de oudervereniging en/of de directie van de school. Bedankt voor uw medewerking. Dagelijks Bestuur Oudervereniging Basisschool Munstergeleen 47

48 4.14 De medezeggenschapsraad. Wat is medezeggenschap? Medezeggenschap heeft te maken met het meedenken en in sommige gevallen meebeslissen over onderwerpen, die te maken hebben met het beleid dat door de schoolleiding gevoerd wordt. Als je het over beleid hebt, spreek je over zaken als budgeten vaststellen voor diverse doelen, personeelsbeleid, het schooljaarplan, maar ook over onderwerpen, die dichter bij de ouders staan. Bijvoorbeeld het vakantierooster, de communicatie naar ouders, veiligheid of de algemene omgang op school. Op tal van terreinen praat en denkt de MR mee, sterker nog, heeft de MR zelfs instemmings- of adviesrecht. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is geregeld welke beleidsonderwerpen instemming dan wel advies van de MR behoeven. In voorkomende gevallen neemt de MR ook zelf initiatief: soms blijken afspraken rondom school met ouders of personeel niet goed te werken of is er behoefte aan nieuwe afspraken. In samenwerking met de schoolleiding wordt vervolgens gekeken hoe deze situaties verbeterd kunnen worden. Wat doet de MR? De samenleving is voortdurend in beweging, in ontwikkeling. Om te voorkomen dat het onderwijs vervreemdt van de samenleving is het belangrijk dat de school allerlei maatschappelijke veranderingen volgt en hierop inspeelt. De school formuleert beleid op gebied van onderwijs, personeel en organisatie dat vorm en richting geeft aan actuele ontwikkelingen. De taak van de MR bestaat uit het bespreken, beoordelen en uiteindelijk vaststellen van het beleid van de school. Geregeld neemt de MR ook zelf initiatief. Telkens wordt afgewogen of ontwikkelingen aan de belangen van alle betrokken partijen tegemoet komt. Veel MR-activiteiten vinden plaats zonder dat daar ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Dat neemt niet weg dat de MR een belangrijke functie heeft in de schoolorganisatie. Haar taak bestaat eruit als verbindingselement te dienen tussen personeel, ouders en schoolleiding. Samen met de schoolleiding zorgt de MR er voor dat de schoolorganisatie soepel en plezierig voor alle betrokkenen blijft verlopen. Elk jaar zijn er circa 6 MR-bijeenkomsten gepland. De data vindt U in de kalender. Zo nodig worden er nog extra overlegmomenten gepland. Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wie is dat dan, de MR? De MR van Basisschool Munstergeleen is samengesteld uit 6 personen: 3 namens het personeel en 3 namens de ouders. Tevens nemen 2 MR-leden (1 van de personeelsgeleding en 1 van de oudergeleding) deel aan de overlegmomenten van het GMRplatform. Aan het GMR-platform nemen alle scholen deel, die aangesloten zijn bij Stichting Kindante. Bovenschoolse onderwerpen, die dus alle scholen van Kindante aangaan, worden hier besproken. 48

49 De leden van de MR voor het school jaar : Naam Functie Telefoon adres Oudergeleding Martine Spätjens Lid MR+GMR-platform Tim Pijnenburg Lid MR Marcel Storms Voorzitter Personeelsgeleding Elise Buijsers Secretaris Karin Hansen Lid MR Marly Philipsen Lid MR + GMR-platform Harrie van Bommel is adviseur van de MR Voor de leden van de MR geldt een zittingsperiode van 3 jaar. De zittingsperiode van de oudergeleding en leerkrachtengeleding binnen de MR loopt tot en met het schooljaar Ook u kunt ons bereiken! Personeel en ouders kunnen natuurlijk altijd bij de MR-leden terecht voor vragen en informatie. De beste werkwijze is als u ons even persoonlijk aanspreekt of een kort mailtje met uw vraag en/of contactgegevens toestuurt. Wij geven dan spoedig een reactie of nemen even contact met u op. Mail: Verslagen MR-vergaderingen De verslagen van de MR-vergaderingen kunt u lezen op de website van onze school via de volgende rubrieken: Ouders / MR / Agenda s en Notulen Website: Vervoer van leerlingen door ouders. De school organiseert ieder jaar (buiten)schoolse activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op ouders om leerlingen met hun privéauto te vervoeren. Dit gebeurt natuurlijk om op hoge vervoerskosten te besparen. De school is voor dit vervoer natuurlijk sterk afhankelijk van de medewerking van de ouders. Zie voor meer informatie ook onder het kopje verzekeringen in deze schoolgids. 49

50 4.16 Sponsoring Onze school heeft sporadisch te maken met sponsoring zoals schenkingen van traktaties voor de leerlingen, door deelname aan een spaaractie of het ter beschikking stellen van prijzen voor bv. een loterij. Ook komt het voor dat de school een geldbedrag ontvangt ter ondersteuning van een project. Sponsoring is in het onderwijs toegestaan, mits dit gebeurt onder een aantal voorwaarden zoals die zijn neergelegd in het Convenant Sponsoring Onderwijs. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische- en onderwijskundige doelen van de school en mag nooit in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. De Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht m.b.t. sponsoring als daaruit voor de school verplichtingen voortvloeien waarmee de leerlingen worden geconfronteerd Leerplicht en verlof Het doel van de leerplicht is om zoveel mogelijk kinderen gebruik te laten maken van hun recht op onderwijs. Omdat deze leerplicht zo belangrijk wordt gevonden is dat in een wet vastgelegd namelijk de leerplichtwet. In de leerplichtwet zijn regels opgenomen waaraan ouders, leerlingen maar ook scholen aan moeten voldoen. De leerplichtwet kent dus een aantal verplichtingen. In de eerste plaats richt de wet zich tot de ouders/verzorgers en legt aan iedere ouder/verzorger twee verplichtingen op : 1. De verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school is ingeschreven; deze begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van vijf jaar bereikt. 2. De verplichting, er na inschrijving voor te zorgen, dat de leerling de school ook geregeld bezoekt, deze begint op de dag waarop de leerling op die school kan plaats nemen. De leerplichtwet richt zich ook tot de jongeren. Jongeren vanaf 12 jaar zijn ook zelf verplicht zorg te dragen voor een correct schoolbezoek. Volledige leerplicht Het kind is volledig leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan het kind ten minste twaalf volledige schooljaren een of meer scholen heeft bezocht. Indien dit niet kan worden vastgesteld dan geldt als regel dat het kind geen volledige leerplicht meer heeft na het einde van het schooljaar waarin het kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. Voor een leerling die een groep op de basisschool overslaat telt zijn basisschooltijd voor de berekening van de leerplichtperiode toch voor acht jaar. 50

51 Kwalificatieplicht Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent, dat het kind naar school moet tot zijn/haar 18e verjaardag. Het kind hoeft dan niet meer alle dagen naar school, maar kan ook gedeeltelijk werken en gedeeltelijk naar school gaan. Als het kind eerder dan zijn/haar 18e verjaardag een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 haalt, heeft hij/zij een startkwalificatie en is hij/zij niet meer verplicht om naar school te gaan. Het mag natuurlijk nog wel. Het kan voorkomen dat een kind de school niet kan bezoeken, dat is b.v. het geval bij ziekte, schoolsluiting of het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Ook kent de wet vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden en bestaan er duidelijke regels voor extra vakantieverlof. Verlof wegens gewichtige omstandigheden: In geval van gewichtige omstandigheden kan verlof worden verleend. Ouders moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de directeur van de school. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan waarop leerling en ouders geen invloed hebben, zoals bijvoorbeeld: Het voldoen aan een wettelijke verplichting; Begrafenis; Huwelijk; Een 25-,40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders; Een aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden tot en met 10 dagen is ter beoordeling van de directeur. Een aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden langer dan 10 schooldagen is ter beoordeling van de leerplichtambtenaar. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt. Indien geen verlof wordt verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u een bezwaarschrift indienen. Vakantieverlof: Buiten de schoolvakantie mag geen (extra) vakantieverlof verleend worden, tenzij de specifieke aard van het beroep ouders ertoe dwingt buiten alle schoolvakanties op vakantie te gaan. Deze specifieke aard van het beroep moet kunnen worden aangetoond. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar en mag niet langer duren dan 10 schooldagen; Het verlof kan slecht één keer per schooljaar worden verleend; De aanvraag moet ten minste acht weken van te voren bij de directeur worden ingediend. Ook hierbij geldt dat indien geen verlof wordt verleend door de locatiedirecteur u een bezwaarschrift kunt indienen. Ouders/verzorgers kunnen hun vierjarig kind op een basisschool laten inschrijven. Zij zijn dan vervolgens verplicht ervoor te zorgen dat het kind de school regelmatig bezoekt zodra het op de basisschool kan plaats nemen. M.a.w. ze zijn niet verplicht het kind te 51

52 laten inschrijven maar als het kind voor het vijfde jaar is ingeschreven is het wel de bedoeling dat ze ervoor zorgen dat het de school ook regelmatig bezoekt. De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook als een kind de school voortijdig verlaat dient de leerplichtambtenaar daarvan in kennis gesteld te worden.het toezicht op de naleving van de leerplichtwet door ouders/verzorgers en leerlingen is opgedragen aan Burgemeesters en Wethouders. Zij wijzen één of meerdere leerplichtambtenaren aan die dit toezicht uitvoeren. Wanneer ouders/verzorgers en jongeren vanaf 12 jaar, de leerplichtwet niet naleven, kan de leerplichtambtenaar vanuit zijn bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar een proces-verbaal opmaken. Het niet nakomen van de verplichtingen is strafbaar gesteld. Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet door de scholen is opgedragen aan de Inspectie voor het Onderwijs, die hierin vaak samenwerken met leerplichtambtenaren. Melding afwezigheid: Ouders hebben de plicht om afwezigheid van hun kind te melden bij de school. Indien ouders hierbij in gebreke blijven wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim Schoolverzuim. Ziek melden. Mocht uw kind wegens ziekte niet naar school kunnen komen, laat u dit dan vóór aanvang van de schooldag weten op onze school: tel of Ongeoorloofd verzuim. De school is meldingspichtig. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders (of kinderen van 12 jaar en ouder), die zonder toestemming van de directie hun kinderen van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt. De rechter kan een aanzienlijke boete opleggen. Ook bij ziekte kan het onderwijs worden voortgezet. Wanneer een leerling ziek is, dient dit door de ouders/verzorgers bij de school te worden gemeld. Het is daarbij belangrijk om aan te geven hoe lang de ziekte waarschijnlijk gaat duren. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en school samen om te zorgen dat de leerling ook tijdens de ziekte het onderwijsleerproces zo veel mogelijk blijft volgen. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten in stand te houden. Leerlingen, die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis worden geholpen door de consulenten van de educatieve voorziening van het ziekenhuis. Wanneer u meer wilt weten over het onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht c.q. mentor van uw kind. Ook kunt u informatie vinden op de website van Ziezon. Dat is het landelijke netwerk van Ziek Zijn en Onderwijs (www.ziezon.nl). 52

53 4.19 De onderwijskundige vormgeving van de school. Het onderwijskundig beleid van de school omvat de uitwerkingen van de wettelijke opdrachten zoals omvat in de WPO art. 12 lid 2 onze eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma inclusief de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen met een leerling-gebonden budget (rugzakje). Ononderbroken ontwikkeling. Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: Uitgangspunten bij de groepsorganisatie en klassenmanagement is het leerstofjaarklassensysteem waarbij ook in gecombineerde groepen wordt gewerkt. Binnen het klassenmanagement wordt er gewerkt met groepsplannen voor de vakken rekenen en spelling. In schooljaar worden de groepsplannen uitgebreid met technisch en begrijpend lezen. In de groepsplannen zijn de leerlingen afhankelijk van hun leerbehoeften verdeeld in drie groepen: de basisgroep, een intensiefgroep en een verdieptgroep. Leerstof wordt aangeboden aan de basisgroep, gevolgd door extra instructie aan de intensief groep en de verdieptgroep. Door momenten te kiezen waar leerlingen zelfstandig de leerstof verwerken is het mogelijk om leerlingen te clusteren die extra begeleiding nodig hebben. In sommige gevallen volgen leerlingen een aparte leerlijn voor een vakgebied. Dit kan binnen de eigen jaargroep. Vanaf het schooljaar hebben we lestijden van de instrumentele vaardigheden grotendeels op elkaar afgestemd om er zo voor te zorgen dat er ook uitwisselingen tussen jaargroepen mogelijk is. We werken toe naar een organisatiemodel waarin er steeds meer sprake zal zijn van het werken in clusters dan in jaargroepen. Binnen het jaarrooster is er tijd opgenomen om zelfstandig of in kleine groepen te werken aan verdieping en of verbreding van de leerstof of aan keuzeopdrachten. In de groepen 1-2 werken we hoofdzakelijk ontwikkelingsgericht binnen een beredeneerd aanbod waarbij Schatkist leidaard is. De groepen 3 t/m 8 werken veelal met een programmagerichte benadering. Waar mogelijk wordt leerstof aangeboden en verwerkt op drie niveaus. Basis-, intensief- en verdiept niveau. Het leerstofaanbod wordt gepresenteerd in dag- en of weektaken. Dit biedt leerlingen de tevens de kans om (beperkt) eigen keuzes te maken. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van een planbord waarop met pictogrammen leerstof en activiteiten worden weergegeven. In de groepen 5 t/m 8 worden de leerstof en leerdoelen dagelijks gepresenteerd via het digibord. De weekplanningen zijn in alle groepen terug te vinden in de groepsmappen. Voor de hogere groepen zijn er leerstofmatrixen ontwikkeld. In alle groepen is een groeps- enzorgplanner aanwezig waar de activiteiten en doelen voor individuele leerlingen of kleine groepjes in staan vermeld. In de groepsmappen zijn ook alle groepsafspraken, schoolafspraken en de vorderingen van de leerlingen te vinden. Rapportages en gesprekken zijn opgeslagen in het digitale dossier. 53

54 Brede ontwikkeling Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit en muzikaliteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke motorische vaardigheden. We hanteren hierbij verschillende didactische werkvormen. Veelal gaan we uit van de werkvormen die de methodes aanbieden, in de lesinleidende fase vaak in de vorm van klassen of leergesprekken, in de instructiefase is dit veelal leerkracht gestuurd, in de verwerking veelal zelfstandig of in groepjes. Brede ontwikkeling bevorderende activiteiten. Bevordering van welbevinden en preventie van risicogedrag leveren een belangrijke bijdrage aan het primaire proces en succesvol leren. Onze school heeft ruime aandacht voor zorg, gezondheid, veiligheid, sport, bewegen en culturele vorming. We geven dit vorm door diverse excursies, gastlessen en aan projecten gekoppelde activiteiten. Zo doen alle groepen mee aan kunstprojecten, zijn er schaatslessen voor de middenbouw, vinden er museumbezoekjes plaats, volgen leerlingen projectlessen van o.a. de Derde Wereld en gehandicapten of techniek en worden kinderboekenschrijvers uitgenodigd. Om de continuïteit en uitvoering van het leerstofaanbod van de vak- en vormingsgebieden techniek, dans- en drama en burgerschap te waarborgen, hebben wij deze ondergebracht in een keuze middag/ochtend voor alle leerlingen. Iedere groep maakt daarnaast gebruik van aan het onderwijs gerelateerde excursies zoals de boerderij, de bakker, het kasteel etc. Ook is er een royaal aanbod aan sportieve activiteiten. De groepen 5 t/m 8 nemen jaarlijks deel aan een grote sportmanifestatie die georganiseerd wordt door Sportstichting Sittard en Sprint. Daarnaast is er een jaarlijkse sportdag op eigen locatie (inclusief sportvelden SVM) die georganiseerd wordt in samenwerking met Dacapo. Dit jaar hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 in samenwerking met Tennisclub Munstergeleen voor het eerst in een viertal lessen kennis kunnen maken met de tennissport. Ook is er een aanbod na school, in de vorm van kennis maken met techniek, Mad Science of muziek. Dit naschools aanbod zal de komende jaren in de vorm van dagarrangementen alleen maar groeien. Ecsplore organiseert in samenwerking met de school wekelijks sport- en spelactiviteiten in de sporthal waaraan onze leerlingen vrijwillig kunnen deelnemen. Multiculturele samenleving Artikel 8 lid 3 WPO geeft aan: Het onderwijs: a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal. 54

55 Onze leerlingen groeien op in een overwegende autochtone bevolkingsgroep. Het aantal allochtone leerlingen is minimaal. We organiseren verschillende activiteiten die de leerlingen ervan bewust maken dat we geen reële afspiegeling zijn van de samenleving. Dat wordt aangeboden in de methode, de speciale leskist die is vervaardigd omtrent burgerschap, het derde wereldproject in de 40-dagentijd, Sarah s World, een kennismaken met andere culturen. In de bovenbouw maken leerlingen werkstukken of presentaties over andere religies en culturen. Ook in de levensbeschouwelijke methode: Hemel en Aarde wordt aandacht besteed aan andere religies en geestelijke stromingen. In het laatste leerjaar is een leergang Staatsrecht opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan zowel Nederland als Europa. Met ingang van schooljaar 2009 hebben we het leerstofaanbod voor de groepen 1 t/m 8 m.b.t. burgerschap structureel uitgebreid met een nieuwe methodiek van uitgeverij Kwintessens: Kinderen en hun sociale talenten. Kerndoelen In deze paragraaf nemen we de kerndoelen op met de daarbij gebruikte methodieken. Nederlandse taal: Hieronder wordt verstaan: Mondeling taalonderwijs Schriftelijk taalonderwijs Taalbeschouwing waaronder strategieën Mondeling onderwijs 1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. 3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. Mondeling taalonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Methode Taalactief (groep 4 t/m 8), samenwerkend leren bij projectonderwijs ( groepspresentaties, spreekbeurten etc.). De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Methode wordt integraal gevolgd. Dat betekent dat werkvormen als het kringgesprek, klassengesprek, leergesprek, discussie, spreekbeurt, voordracht en presentatie aan de orde komen. 55

56 Schriftelijk taalonderwijs 4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema s, tabellen en digitale bronnen. 5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 6. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen. 7. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten. 8. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. 9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. Schriftelijk taalonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Methode Taalactief ( nieuw voor groep 4 t/m 8) onderdeel taal/spelling; Veilig leren lezen; NieuwsbegripoXL; Lees aardig Ambrasoft software pakket taal/spelling. De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Volgens de methode aangereikte werkwijzen. Taalbeschouwing, waaronder strategieën 10. De leerlingen leren bij de doelen onder mondeling taalonderwijs en schriftelijk taalonderwijs strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. 11. De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijke gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: regels voor het spellen van werkwoorden; regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; regels voor het gebruik van leestekens. 12. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder woordenschat vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 56

57 Taalbeschouwing waaronder strategieën Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Taalactief Nieuwsbegrip XL De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Volgens de methode aangereikte werkwijzen Engels: 13. De leerlingen van groep 7 en 8 leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. 14. De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven, over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 15. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. 16. De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. Engelse taal: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Take it easy De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: De methode wordt gevolgd. Rekenen/Wiskunde: Hieronder wordt begrepen: Wiskundig inzicht en handelen Getallen en bewerkingen Meten en meetkunde Wiskundig inzicht en handelen 23. De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. 24. De leerlingen leren praktische en formele reken -en wiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. 25. De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken -en wiskunde problemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen. 57

58 Wiskundig inzicht en handelen Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: M.i.v. schooljaar voor de groepen 3 t/m 8 de methode Alles telt, die gebruik maakt van de didactische aanpak van Met sprongen vooruit en software voor digibord en digitale toetsen en de software van Ambrasoft en Gynzy. Nieuw: verhaaltjessommen in de groepen 5 t/m 8 van Ajodact, Blits in groep 7 en 8 voor leren interpreteren en maken van tabellen en grafieken. De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: De methode wordt gevolgd. Getallen en bewerkingen 26. De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen. 27. De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn. 28. De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. 29. De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 30. De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures. 31. De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken. Getallen en bewerkingen Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Methode Alles telt en de software van Ambrasoft en Gynzy. Diverse rekenmaterialen en rekenspellen van met sprongen vooruit (groep 3 t/m 6) Meten en meetkunde 32. De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen. 33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. Meten en meetkunde Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Methode Alles telt en de software van Ambrasoft en Gynzy. Diverse rekenmaterialen en rekenspellen van met sprongen vooruit (groep 3 t/m 6) in de rekenkasten van de clusters. 58

59 Oriëntatie op jezelf en de wereld: Hieronder wordt begrepen: Mens en samenleving Natuur en techniek Ruimte Tijd Mens en samenleving 34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 35. De leerlingen leren redzaam gedrag in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. 36. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. 37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 38. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Mens en samenleving Hiervoor gebruiken wij de volgende methoden en/of projecten: De projecten, methode Schatkist voor 1 en 2 De methode Wijzer door het Verkeer Diverse materialen van 3VO, verkeersexamen voor de groepen 7 Losse projecten, duurzame energie, methode Hemel en Aarde De methode Kinderen en hun sociale talenten. De school maakt gebruik van genoemde methoden en projecten veelal binnen lessen zoals natuur, levensbeschouwing, seo maar ook in vieringen rondom Pasen en Kerst, en projecten rond de derde wereld. Natuur en techniek 40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 42. De leerlingen onderzoeken materialen en bestuderen natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 43. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen werking, vorm en 59

60 materiaalgebruik. 45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 46. De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. Natuur en techniek Hiervoor gebruiken wij de volgende methoden en projecten: Projecten kleutergroepen Wijzer door de natuur en techniek versie 2 en digitale ondersteuning van dr. Digi en internet Digitaal aanbod technieklessen (activiteiten middag/ochtend) via diverse websites Diverse bronnenboeken Scool lab,. De werkwijze, die wij hiervoor hanteren: Methode wordt gevolgd. Ruimte 47. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 48. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 50. De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. Ruimte Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Wijzer door de wereld versie 2 met software ondersteuning dr. Digi voor het digibord en internet. De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Methode wordt gevolgd. Er worden een aantal projecten uitgevoerd. 60

61 Tijd 51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren. 52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer. 53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. Tijd Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Wijzer door de tijd en dr. Digi en internet. De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Methode wordt gevolgd. Er worden een aantal projecten uitgevoerd. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op de oriëntatie op jezelf en de wereld. Te denken valt aan het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in onder andere tabellen, tijdlijn en grafieken rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). Onderwijs is er immers vooral op gericht om leerlingen zicht te geven op betekenis en samenhang. De methodes die we voor oriëntatie op jezelf en de wereld gebruiken zijn methodes voor de aparte vakgebieden. In groep 1 en 2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt. Uitgangspunt daarbij is de eigen belevingswereld, de ervaring en de waarnemingen die bij voorkeur niet uitsluitend kijken betekenen, maar ook voelen, tillen, ruiken, bewegen, luisteren. De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen en kunnen relaties leggen met ruimte en tijd, met menselijk gedrag met de natuur en het natuurkundig gebeuren en met de kijk van het kind op zichzelf. Wij proberen belangstelling en interesse te wekken voor de wereld en ze te leren op een positieve wijze om te gaan met de cultuurverschillen. De leergebieden worden integraal opgenomen in projecten en niet zo zeer als een apart vak/leergebied. Kunstzinnige oriëntatie: 54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 56. De leerlingen verwerven enige kennis voor aspecten van cultureel erfgoed en leren het te waarderen. Kunstzinnige oriëntatie 61

62 Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De methode Uit de Kunst (nieuw in schooljaar ) voor de deelgebieden tekenen en handvaardigheid De methode Moet je doen voor de deelgebieden muziek, dans en drama. Een scala aan bronnenboeken m.b.t. creatieve vakken o.a. Handvaardig en Tekenvaardig. De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: De methode Uit de Kunst en Moet je Doen Bewegingsonderwijs: 57. De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. 58. De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden. Bewegingsonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Voor de groepen 1 t/m 8 gebruiken we lesmethodiek In Actie, een leerlijn gebaseerd op de methode Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de bewegingslessen worden de methodes als leidraad gehanteerd. Onderwijstijd Per leerstofgebied streven we naar de onderwijstijd zoals die in de richtlijnen van de commissie Wijnen worden voorgesteld. Daar waar de onderwijsbehoefte van leerlingen meer of minder tijd vraagt wordt de onderwijstijd aangepast. 1. Nederlandse taal 30% 2. Rekenen/wiskunde 20% 3. Oriëntatie op mens en maatschappij 15% 4. Oriëntatie op natuur en techniek 10% 5. Kunstzinnige oriëntatie 10% 6. Bewegingsonderwijs en spel 10% 7. Overige activiteiten 5% 62

63 4.20 Klokurentabel Gr. 1 t/m 4 Groep 1/2 3 4 Code Vak-en vormingsgebied uren uren uren A Zintuiglijke oefening 1.00 Lichamelijke oefening B Taal, incl. taalexpressie, presentaties, spreekbeurten etc. Spelling 1.00 Lezen (incl. technisch en begr. lezen) Schrijven Werken naar keuze/autonomie/ict C Rekenen en wiskunde D E Engelse taal Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Burgerschap Geestelijke stromingen Wereldoriëntatie F Bevordering sociaal-emotionele vaardigheden/gedrag (siciokring) Gedrag in het verkeer G Bevordering gezondheid gedrag / eten Godsdienst / levensbes. Onderwijs H Taal expressie Tekenen Muziek Handvaardigheid Spel en beweging/dans drama P Pauze T Totalen

64 Gr. 5 t/m 8 Groep 5/6 7 8 Code Vak-en vormingsgebied uren uren Uren A Zintuiglijke oefening Lichamelijke oefening B Taal, incl. taalexpressie (spreekbeurt,presentatie) Spelling Lezen technisch (Estafette) + AVI groepslezen Lezen begrijpend (Nieuwsbegrip.xl; tekst + comp.) Schrijven Werken naar keuze/autonomie/ict C Rekenen en wiskunde D Engelse taal E Aardrijkskunde Geschiedenis incl. geestelijke stromingen Natuur, waaronder biologie en techniek Burgerschap, waaronder staatsinrichting Wereldoriëntatie/studievaardigheden (Blits) F Bevordering sociaal-emotionele vaardigheden/gedrag (siciokring) Gedrag in het verkeer G Bevordering gezondheid gedrag / eten Godsdienst / levensbes. Onderwijs H Taal expressie Tekenen Muziek Handvaardigheid Spel en beweging/dans drama P Pauze T Totalen

65 4.21 Resultaten van het onderwijs (WPO artikel 13 lid 1a) Het Leerling Volg Systeem. Alle leerlingen van onze school worden op vastgestelde tijden getoetst. Hiervoor gebruiken we de toetsen van Cito voor wat betreft de ontwikkeling op het gebied van Taal/Lezen en Rekenen en VISEON als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling. Al deze gegevens worden met ingang van digitaal opgeslagen in ESIS-B, een programma voor schooladministratie dat op alle scholen van Kindante wordt gebruikt. Zo is het mogelijk om per kind of per groep resultaten in te zien en uit te draaien. Een grafische uitdraai laat goed zien hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot ervaringscijfers uit het gehele land. De resultaten van de toetsen worden in de oudergesprekken besproken. Alle leerlingen krijgen een historisch overzicht bij het rapport. Rapporten M.i.v. dit schooljaar koppelen we het meegeven van de rapporten aan de uitslag van de toetsen van het Cito leerling volgsysteem. Dit betekent dat de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 geen 3 maar 2 rapporten per jaar ontvangen. Rapport 1 in de maand februari en rapport 2 in juli. Aan het eind van het 1 ste en 2 de trimester ontvangen de leerlingen van groep 3 een rapportboekje dat gekoppeld is aan de leesmethode van Veilig Leren Lezen. In het 3 de trimester krijgen ze een echt rapport. In de kalender vindt u de data waarop de rapporten worden uitgereikt. Op pagina 38 van deze kalender kunt u lezen op welke momenten gedurende het schooljaar oudergesprekken zijn gepland. In 2016 maken de leerlingen van groep 8 op 19, 20 en 21 april de Eindtoets. De leerlingen van groep 7 maken inweek 19 de drempeltoets. De resultaten uit het LOVS worden ook besproken binnen het team. De onderwijsinspectie gebruikt onder andere de resultaten van deze toetsen om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen. Naast het LOVS wordt via observatielijsten de ontwikkeling van de kleuters vastgelegd. 65

66 Hieronder een overzicht van de landelijke, methodeonafhankelijke toetsen van Cito. sept okt nov dec jan feb mrt apr mei Juni Rekenen voor kleuters M1 E1 M2 E2 Taal voor Kleuters M1 E1 M2 E2 Cito Rekenen Wiskunde 2012 M3-8 E3-7 Cito Leestechniek M3 E3 DMT (drie minuten toets) M3-8 E3-7 AVI M3-8 E3-7 Cito Begrijpend Lezen 2012 M4-8 E3-4 Cito Spelling 2012 M3-8 E3-7 Cito Werkwoordspelling 2012 M7-8 E7 Drempeltoets E7 Cito Eindtoets basisonderwijs E8 Cito Viseon B3-8 M3-8 M1= toets midden groep 1 E2= toets eind groep 2 De uitslag van de toets wordt weergegeven in letter- (A-B-C-D-E) en cijferniveaus (I-II-III-IV-V) waarbij A, respectievelijk I de hoogste score is. In de toekomst hanteert de school enkel nog de niveauaanduiding in cijfers. Cito-niveau indeling: A: 25% van de leerlingen I: 20% van de leerlingen B: 25% van de leerlingen II: 20% van de leerlingen C: 25% van de leerlingen III: 20% van de leerlingen D: 15% van de leerlingen IV: 20% van de leerlingen E: 10% van de leerlingen V: 20% van de leerlingen Leerlingen, die een D- of E-score behalen, komen in de intensiefgroep van het groepsplan, dat door de groepsleerkracht in samenspraak met de zorgcoördinator wordt opgesteld. Dit geldt vooralsnog voor de vakken rekenen en spelling. Voor de vakken technisch en begrijpend lezen krijgen de D- en E- leerlingen voorlopig nog een handelingsplan. Om een goed beeld te krijgen van de resultaten van onze leerlingen mogen we ze niet alleen vergelijken met het landelijk gemiddeld. 66

67 Andere factoren zoals een (veranderende) populatie zijn van invloed op de schoolgemiddelden; de zogenaamde I-lijn. Dit betekent: Welke resultaten mogen we van Basisschool Munstergeleen met haar schoolbevolking verwachten? De inspectie controleert elk jaar de tussentijdse opbrengsten en eindopbrengsten van ons onderwijs. Onze school presteert op een niveau zoals de inspectie van ons verwacht. De volgende gegevens hebben betrekking op schooljaar Leerlingen met een D- en E- niveau in het midden van het schooljaar in procenten: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 Rekenontwikkeling kleuters 11% Rekenen en wiskunde 14% 20% 22% Taalontwikkeling kleuters 8% Spelling 4% 8% 14% Technisch lezen 13% 24% 32% Begrijpend lezen 8% 14% 11% Uitstroom naar voortgezet onderwijs aan het einde van het schooljaar in aantallen leerlingen: Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische leerweg of plusklas HAVO en VWO

68 4.22 Speciale zorg voor leerlingen die het moeilijk vinden (WPO artikel 13 lid 1c) Zorg voor het jonge kind.gedurende de kleuterfase leert het kind spelenderwijs allerlei basisvaardigheden: taal ontwikkelt zich, de woordenschat breidt uit en het fonetisch bewustzijn neemt toe. Ook sociale aspecten ontwikkelen zich, evenals grove en fijne motorische vaardigheden. De kleuter ontwikkelt in deze periode ook reeds een zelfbeeld.gelet op de brede ontwikkeling in relatief korte tijd is het van belang dat leerkrachten oog hebben voor de voortgang in de ontwikkeling van kleuters. Hoe volgen wij de jonge leerlingen: We hanteren het systeem van een beredeneerd aanbod dat is samengesteld aan de hand van de tussendoelen voor het baswisonderwijs. We gebruiken de daarbij behorende observatielijsten. Voor reken- en taalontwikkeling volgen we Schatkist. Twee maal per jaar, in januari en juni worden in de hele school, dus ook bij kleuters, landelijk genormeerde toetsen afgenomen van Cito ( zie ook: resultaten van het onderwijs Hoofdstuk 4:21) Na deze toetsen heeft de leerkracht een zorggesprek met de IB-er waarna een groepsplan op drie niveaus wordt samengesteld en uitgevoerd. Artikel 8 van de Wet Primair Onderwijs stelt dat het onderwijs zodanig moet zijn ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. Een langer of korter verblijf in een kleutergroep moet gebaseerd zijn op de voortgang in ontwikkeling van het individuele kind en mag niet afhangen van de kalenderleeftijd. Bij ons op school noemen de leerlingen die geboren zijn na 1 oktober tot januari protocolleerlingen, hetgeen betekent dat zij evenveel onderwijs per week genieten, aan dezelfde toetsen op hetzelfde moment meedoen. Aan de hand van het ontwikkelingsprofiel/protocol wordt bepaald of de leerling door kan naar een hogere groep. Kinderen geboren na januari krijgen ook dezelfde onderwijskansen als de ouderen. Ook in de groepen drie en vier worden groepsplannen op drie niveaus gemaakt en uitgevoerd aan de hand van de cito uitslagen en het zorggesprek. Daarnaast worden regelmatig methodegebonden toetsjes afgenomen aan de hand waarvan ook analyses worden gemaakt. Samenhang met het zorgplan. We onderscheiden 5 niveaus van zorg binnen het onderwijs. Dit hebben alle scholen in de regio zo afgesproken en neergeschreven in het zorgplan. Niveau 1: Zorg op groepsniveau (goed onderwijs afgestemd op de leerling). Niveau 2: Extra zorg binnen de groep (extra aandacht voor de leerling) Niveau 3: Zorg op schoolniveau (inschakeling intern deskundigen). Niveau 4: Zorg op bovenschools niveau (inschakeling extern deskundigen) Niveau 5: Overstap naar de speciale school voor basisonderwijs. (SBO) 68

69 Ter verduidelijking: Zorg op groepsniveau door de leerkracht (niveau 1) De school probeert in haar onderwijsaanbod tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de individuele leerling: competentie, relatie en onafhankelijkheid. Het kind is dus het uitgangspunt en niet de leerstof. We proberen dit te bereiken door ons onderwijs zo in te richten dat we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het afstemmen van het onderwijs op de behoeftes van de individuele leerling noemt men: adaptief onderwijs. Deze aanpak vergt van de leerkrachten andere specifieke eisen en vaardigheden. Extra zorg binnen de groep door de leerkracht (niveau 2) Door een andere aanpak van het lesgeven en oog te hebben voor een extra goede organisatie, heeft de leerkracht de mogelijkheid om tijd vrij te maken voor leerlingen die de leerstof nog moeilijk vinden. De leerkracht kan deze leerlingen via een extra instructie of een kort hulpprogramma binnen de groep helpen. We noemen dit een behandelingsplan. Zorg op schoolniveau.(niveau 3) Interne begeleider ondersteunt de leerkracht Lukt het niet om het kind op deze manier te helpen dan zal de leerkracht het probleem met de interne begeleider (I.B.er) bespreken. Eventueel wordt het probleem besproken tijdens een leerling-bespreking. Collega s kunnen dan ideeën en oplossingen aandragen. De IB-er coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan. Deze zorg wordt binnen de groep gegeven. Daarnaast zijn er leerlingen die begeleid worden door een interne of externe RT-er. De RT-er werkt in overleg met de groepsleerkracht met individuele leerlingen of met kleine groepjes aan de uitvoering van het handelingsplan. Ria Frijters en Riana Steinschuld. Een plan dat op dit niveau wordt gemaakt, heet een (be)handelingsplan en de ouders zullen over dit plan moeten worden ingelicht voor dat het uitgevoerd kan worden. Ook zal er om de twee maanden een voortgangsgesprek met de ouders plaatsvinden. Er wordt gestart met het invullen van het onderwijskundig rapport. De zorgleerlingen vanaf niveau 3 worden gemeld bij de PCL (=Permanente Commissie Leerlingenzorg). De PCL behoort namelijk inzicht te hebben in het aantal risicoleerlingen. Zorg met hulp van externe deskundigen (niveau 4) Wanneer de problemen te groot zijn, kan de school hulp van buitenaf inroepen. In overleg met de ouders zoeken we hulp bij een externe instantie voor leerlingbegeleiding of de ambulante begeleider vanuit het speciaal onderwijs. 69

70 In verband met Weer Samen Naar School zal zoveel mogelijk worden geprobeerd kinderen binnen onze school te helpen. Mocht ondanks alle inspanningen de zorg en kennis binnen de school onvoldoende zijn, dan schakelen wij externe deskundigen in. Dit wordt altijd met de ouders besproken. Externe deskundigen ( b.v. leraren uit het Speciaal Onderwijs, medewerkers van de Onderwijsbegeleidingsdienst, maatschappelijk werk of jeugdhulpverlening) adviseren de leerkrachten van de basisschool bij de problemen. Ook kunnen deze deskundigen de leerling observeren en testen. De laatste jaren bemerken we een toename van de hulp van externe bureaus voor leerlingbegeleiding. Indien dit bureau bereid is om samen te werken met de school hebben we tegen deze vrije markt geen bezwaar. Ondersteuningstoewijzing en toelaatbaarheidsverklaring Deze notitie is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 24 april Het kader voor de navolgende uitwerking vindt zijn oorsprong in de algemene regelgeving passend onderwijs enerzijds en anderzijds in de geschetste beleidslijnen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO De algemene beleidslijnen in het ondersteuningsplan behoeven nadere uitwerking in een concreet en operationeel werkproces van ondersteuningstoewijzing vanaf en verder. Deze uitwerking boogt een basismodel daartoe te zijn. Op basis van dit het model, krijgen de onderdelen nadere invulling op weg naar operationalisering van de werkprocessen. Het SWV heeft, naast een beperkt aantal wettelijke verplichtingen, veel vrijheid en beleidsruimte om de ondersteuningstoewijzing vorm te geven. Voor de verdere uitwerking is het goed om onderscheid te maken tussen de wijze waarop het SWV organiseert: I Toelaatbaarheid tot SBO en SO cluster 3 en 4; vanaf nu aangeduid als S(B)O II Herbeoordeling zittende leerlingen in SO cluster 3 en 4; verplichting o.g.v. de overgangsregeling III Herbeoordeling algemeen; IV Residentiële plaatsen; V AWBZ; VI Extra ondersteuning, niet zijnde toelaatbaarheid tot SBO en SO cluster 3 en 4; VII Extra ondersteuning door en toelaatbaarheid tot SO cluster 1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Alle partijen in het samenwerkingsverband moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het bieden van basis- en extra ondersteuning in de basisscholen. Als blijkt dat een S(B)O-plaatsing nodig is, dan moet het SWV een TLV afgeven, met daaraan gekoppeld financiële consequenties voor alle participanten. Het SWV ontkomt er vanwege de budgetfinanciering niet aan om prestatie- en budgetafspraken te maken. De financieringssystematiek vanuit de overheid laat geen ongebreideld en ongecontroleerd open-eind-model toe. Daarbinnen echter geen afrekencultuur invoeren, maar solidariteit op basis van betrouwbaarheid. Anders geformuleerd: werken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling, met voelbare voordelen. Hoe gieten we dat in het vat: 70

71 -Hanteren van een aanpak die als basis onderlinge solidariteit en vertrouwen in zich bergt, met ruimte voor het belonen van goede praktijken en het aanspreken op gedrag dat de solidariteit onder druk zou kunnen zetten. - Bevorderen dat de afwegingen rond noodzakelijke extra ondersteuning van leerlingen stoelen op inhoud, waarbij elke professional, elke school en elk bestuur een verantwoordelijkheid voelt en neemt in de collectieve opdracht om, in samenwerking en onder passende randvoorwaarden, passend onderwijs te bieden binnen de gegeven budgettaire kaders. - Hanteren van een terugploegregeling als het beoogde deelnamepercentage behaald wordt. Op basis van de realisatie per 1-10 (t-1) wordt een resterend positief saldo in het daaropvolgende schooljaar via de besturen beschikbaar gesteld aan alle scholen. Wanneer de besturen in het samenwerkingsverband erin slagen de afspraken te realiseren, hebben alle aangesloten daar voordeel van. Haal je het, krijg je het; haal je het niet, krijg je minder of moet er bijbetaald worden. Dat betekent geen inputfinanciering, maar outputfinanciering per schoolbestuur. 2. Herkomst leerlingen met vraag voor toelaatbaarheid tot S(B)O Kengetallen wijzen uit dat gemiddeld minder dan 50% vanuit het basisonderwijs instroomt en dat meer dan 50% rechtstreeks - veelal vanuit het zorgcircuit (KDC, MKD, Gastenhof, Koraalgroep, Rubicon, Xonar, revalidatie, etc). toestroomt naar S(B)O. Het is belangrijk om ook over deze groep leerlingen binnen het SWV de dialoog tussen basisonderwijs en S(B)O te voeren. De rechtstreekse instroom in en het verloop binnen de residentiële plaatsingen (geldt voor een deel van de cluster 4 leerlingen), moeten nauwgezet worden gevolgd. Rond plaatsing van deze leerlingen moeten nadere afspraken worden gemaakt met de S(B)O-scholen en de verwijzende zorginstellingen. In het licht van de verevening voor residentiële plaatsingen mogelijk in een variant met budgetafspraken. 3. Crisisopvang De gelden voor Op de Rails en Herstart gaan vanaf naar de VO-verbanden. Het SWV VO Westelijke Mijnstreek heeft op beperkte schaal bovenschoolse plaatsingsmogelijkheden, waarvan het PO in uitzonderlijke situaties gebruik kan maken. Dit op basis van aanvraag bij hun PCPO (Plaatsingscommissie Passend Onderwijs) en tegen betaling van een gedeelte van de kosten. Toelaatbaarheid tot SBO en SO cl 3 en 4 Het SWV heeft de wettelijke taak om procedure en criteria vast te stellen voor plaatsing in SBO en SO. Uitgangspunten rond vaststellen toelaatbaarheid tot S(B)O en afgeven TLV. Automatismen worden uitgeschakeld. Het gaat erom gedrag en cultuur te beïnvloeden. Verantwoordelijke regie op elk niveau: leerkrach- ten, scholen, schoolbesturen en SWV. En dat in voortdurende samenwerking met de ouders/verzorgers. De trajectbegeleider speelt een belangrijke rol om de implementatie van het ge- wenst gedrag binnen de 71

72 vastgestelde werkprocessen te ondersteunen. De aanvraag voor een TLV moet schriftelijk worden ingediend, voorzien van onderbouwing. o Procesdenken en -handelen (HGW en HGA) vormen de basis. o De ondersteuningsvraag is leidend. o Het SOP van de plaatsende school is bepalend voor de keuze. o Handelingsgerichte diagnostiek is alleen dan nodig wanneer een nadere specificatie van de ondersteuningsbehoefte gewenst is. De focus op tijdelijke plaatsing in S(B)O versterken, met gerichte en structurele dialoog over ver- antwoorde terugplaatsing. De procesvoorwaarden en onderliggende beslisindicatoren zodanig opstellen dat de procedure voldoet aan de wettelijke eisen, passend is voor efficiënte toewijzing én voor de gewenste gedrags- beïnvloeding. Geen onnodig zware procedures voor leerlingen met zwaarwegende kindkenmerken (verstandelijk, eventueel in combinatie met gedrags-, motorische- en/of medische problematiek) en gerichte dialoog en afstemming rond de overige leerlingen. Alle scholen van het SWV zijn voordeur en ouders kunnen bij de school van hun voorkeur aan- melden. Daarachter moet echter voor iedereen helder zijn welke route belopen moet worden. Dit is uitgewerkt in stroomschema op pagina 4 Deskundigenadvies (DA) Het is een wettelijke verplichting dat deskundigen het SWV adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het S(B)O. Deze deskundigen zijn in ieder geval een orthopedagoog of psycholoog en afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling tenminste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts. Voor het overige zijn geen voorschriften voor inrichting of positionering in de wetgeving opgenomen. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Ten aanzien van de inhoud van de TLV gelden algemene en formele eisen en eisen SWV. Een TLV moet in ieder geval volgens wettelijk voorschrift bevatten: - Uniek nummer - Looptijd - Soort toelaatbaarheid: SBO, SO categorie 1, SO categorie 2, SO categorie 3. Daarnaast kan het SWV eisen stellen die te maken hebben met het eigen beleid inzake de onder- steuningstoewijzing en ingebouwde waarborgen voor verantwoorde beheersing van de kosten van de lichte en zware zorg. In dit SWV: - Vereiste handtekeningen van directeur basisschool, directeur S(B)O-school van toelating en de ouders. 72

73 De directeur van het SWV geeft aan TLV af nadat een aantal processtappen zijn doorlopen volgens de gemaakte afspraken. Trajectbegeleiding, MDO en Deskundigenadvies spelen een cruciale rol. De directeur van het SWV geeft een TLV af op basis van: 1. Oordeel en vereiste instemmingen vanuit het MDO 2. Advies TB inzake validiteit proces en aanvraag 3. Het deskundigenadvies (DA) MDO en trajectbegeleiding Het MDO vindt plaats in aanwezigheid van de Trajectbegeleider. De trajectbegeleider ondersteunt en bewaakt het werkproces van bepalen (tijdelijke) toelaatbaar- heid. Hij/zij informeert, communiceert, adviseert, confronteert en medieert binnen de uitgezette ka- ders en rapporteert per kwartaal aan het schoolbestuur over de vervulling van de zorgplicht en aan de directeur van het samenwerkingsverband over de relevante aspecten m.b.t. het ondersteunings- plan. MDO- oordeel m.b.t. Toelaatbaarheid De afweging in het MDO wordt in het algemeen en casusgewijze gemaakt op basis van: - de helder in kaart gebrachte /te brengen ondersteuningsbehoefte. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van alle relevante beschikbare informatie, van het groeidocu- ment HGW/HGA, informatie langs de lijn van de IVO-velden en indien nodig HGD. in combinatie met - de SchoolOndersteuninfgsProfielen (SOP) in combinatie met - de procesvoorwaarden in de opschalingsprocedure vanaf zorgniveau 1 t/m 5 in combinatie met - de navolgende specifieke richtlijnen. Leerlingkenmerken looptijd categorie EMB-leerlingen, met A. een laag ontwikkelingsperspectief (Ontwikkelingsleeftijd max 24 maanden, waarbij de kalenderleeftijd ver boven de ontwik- kelingsleeftijd ligt) ten gevolge van een ernstige verstan- delijke beperking (IQ < 35), vaak met moeilijk te le- zen gedrag en ernstige sensomotorische problema- tiek SOloopbaan Instemming vereist van SO, cat. 3 - SO-school (1) - Ouders 73

74 (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan), óf B. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke en neurologische beperkingen, óf C. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen. Intensieve ondersteuning is altijd nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven gedurende dag en nacht. SOloopbaan, (3) SO, cat. 3, Leerlingen met IQ < 55 4 jaar * Nader te beoordelen. Overig (1) Bedoeld wordt: de S(B)O-school die plaatst Minimaa l schoolja ar van afgifte + 1 (3) * Nader te beoor oordelen. - BAO-school (2) in postcode woonplaats LL - S(B)O-school (1) - Ouders - BAO-school (2) in postcode woonplaats LL - S(B)O-school (1) - Ouders - BAO-school (2) in postcode woonplaats LL - S(B)O-school (1) - Ouders (2) BAO volgens postcode woonplaats LL i.g.v. rechtstreekse aanmelding bij S(B)O. Indien aanmelding bij BAO-school: dan uiteraard handtekening van deze school. (3) Tenzij MDO tot de conclusie komt dat andere looptijd en SO cat 1, SO cat 2 of SBO meer van toepassing is. * In het algemeen verloopt de vaststelling van de categorie SO langs de volgende richtlijn: Categorie 1 SO: bij zware enkelvoudige ondersteuningsbehoefte op pedagogisch/didactisch, sociaal/emotioneel of gedragsvlak. 74

75 Categorie 2 SO: bij zware enkelvoudige ondersteuningsbehoefte t.g.v. ernstige en complexe medische, neurologische, motorische en/of psychiatrische problematiek. Categorie 3 SO: bij combinatie van een verstandelijke beperking en een zware ondersteuningsbehoefte t.g.v. ernstige en complexe medische, neurologische, motorische en/of psychiatrische problematiek. Herbeoordeling Zittende Leerlingen in SO cluster 3 en 4 De verplichte herbeoordeling van leerlingen die op in het SO cl 3 en 4 verblijven o.b.v. een geldige CVI-beschikkking verloopt grotendeels volgens een vergelijkbaar stramien. Gezien de bijzondere overgangssituatie is de aanpak als volgt. CVI-beschikking afgegeven voor / o.b.v. looptijd categorie MG (= EMB) (zie beschrijving op pagina 6) ZML met IQ < 55 Daarnaast wordt het SO verzocht zelf leerlingen aan te dragen voor verantwoorde terugplaatsing, via de omgekeerde route van de 4 handtekeningen. Het OPP speelt een rol bij deze afweging. Overig Daarnaast wordt het SO verzocht zelf leerlingen aan te dragen voor verantwoorde terugplaatsing, via de omgekeerde route van de 4 handtekeningen. Het OPP speelt een rol bij deze afweging. Het bestuur neemt nog in overweging om ook voor deze groep een samenwerkingsverbandspecifieke overgangsregeling te formuleren. SO-loopbaan SO-loopbaan Vóór herbeoorde- ling Minimaal schooljaar van afgifte + 1 SO, cat. 3 SO, cat. 1 * Nader te beoor oordelen. Instemming vereist van - SO-school - Ouders MDO en DA: CVI-besluit staat hiervoor in de plaats - SO-school - Ouders MDO en DA: CVI-besluit staat hiervoor in de plaats - BAO-school in postcode woonplaats LL - SO-school - Ouders 75

76 Herbeoordeling algemeen Naast de verplichte herbeoordeling o.g.v. de overgangsregeling voor de leerlingen die op in het SO cl 3 en 4 verblijven en de verplichte herbeoordeling na afloop van een TLV, is het beleid van het SWV gericht op bevordering van terugplaatsing en in voorkomende gevallen verplaatsing. Het OPP speelt een rol bij deze afweging. Het S(B)O draagt leerlingen aan voor terugplaatsing en in dat geval verloopt de route eveneens via Trajectbegeleiding en MDO, met de eis dat 4 partijen akkoord zijn en de handtekening plaatsen: de school waar de leerling geplaatst was, de school waar de leerling geplaatst wordt en de ouders. Datzelfde geldt bij een verplaatsing van SO naar SO of van SO naar SBO. Het bestuur overweegt om hierover nader beleid te formuleren in de loop van Residentiële plaatsen in SO Tekst volgens de algemene regeling: Onder het bekostigingssysteem via het SWV vallen ook leerlingen die gedurende een bepaalde perio- de verblijven in een residentiële instelling en ingeschreven worden op een school voor (v)so waar de instelling mee samenwerkt. Dat kan bijvoorbeeld een instelling voor (open) jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg zijn. In het samenwerkingsverband moeten ook afspraken worden gemaakt over de plaatsing van deze leerlingen in het (v)so of in het regulier onderwijs en daarmee ook over de bekosti- ging van deze leerlingen. Voor deze leerlingen geldt dat zij niet dezelfde procedure van aanmelding tot toelating doorlopen als de andere leerlingen in het funderend onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs in cluster 3 en 4 voor wie de zorgplicht geldt. Zij worden op de school geplaatst die aan de residentiële instelling is verbonden zonder de procedure van het verkrijgen van een toelaatbaarheids- verklaring te hebben doorlopen. Net als nu is de zorgindicatie in deze situaties leidend. Onderwijs moet dan gelijk kunnen worden aangeboden. De toelaatbaarheid geldt zolang de leerling op de residentiële instelling is geplaatst. Indien de leerling ook daarna is aangewezen op het (v)so, vraagt de school voor (v)so een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband waarin de school is gelegen waar de leerling oorspronkelijk vandaan komt. Dit samenwerkingsverband betaalt ook de kosten voor de plaatsing in het (v)so. Voor deze bijzondere groep van leerlingen moet het SWV in de loop van schooljaar speci- fieke afspraken maken met de betreffende SO-scho(o)len en de zorginstelling waarmee deze scho(o)len een samenwerkingsconvenant hebben rond integrale zorg- en onderwijsprogramma s. Deze specifieke afspraken kunnen betrekking hebben op: Vaste budgetafspraken, gekoppeld aan krimp en afspraken over terugdringen deelname; Daarbinnen: prijsafspraken en afspraken over leerlingvolume; Monitoren bezetting per schooljaar. 76

77 AWBZ Per 1 augustus 2014 wordt het AWBZ-budget onderdeel van het ondersteuningsbedrag per leerling en dientengevolge toegekend aan de samenwerkingsverbanden. Dit komt neer op een bedrag van 3,98 per leerling. In de begroting van het samenwerkingsverband is vooralsnog dit bedrag opgenomen voor het uitvoeren van de compensatiemaatregel AWBZ. Wanneer leerlingen met complexe problematiek extra zorg nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen, kunnen scholen het daarvoor benodigde budget aanvragen bij het samenwerkingsverband dat voor die leerling verantwoordelijk is. Uitgangspunt is dat geen leerling verstoken mag blijven van het onderwijs door het ontbreken van adequate zorg. Deze regeling werd tot nu toe uitgevoerd door de REC s en in schooljaar zal het SWV de uitvoering op eenzelfde wijze voortzetten als gehanteerd door de REC s in de regio. Voor het schooljaar worden deze middelen toegekend aan de leerlingen waarvoor scholen in schooljaar middelen ontvangen van het REC uit deze compensatiemaatregel, voor zover sprake is van een ongewijzigde situatie. De uitvoering in , in stappen: A. Wanneer een leerling op school behoefte heeft aan een x-aantal uren persoonlijke verzorging (PV) verpleging (VP) en/of begeleiding (BG) brengt de school dat per categorie (PV< VP< BG) in kaart. Voor de uren die de school niet volledig kan leveren, klopt zij aan bij de ouders om gebruik te maken van de richtlijn afbakening en reikwijdte AWBZ en onderwijs (2004). B. Het indicatieorgaan AWBZ (CIZ of BJZ) indiceert (de totale zorgbehoefte 24/7) en is verplicht op het indicatiebesluit expliciet aan te geven hoeveel uren persoonlijke verzorging, verpleging en/of begelei- ding er ten behoeve van inzet op school nodig zijn. En de ouders zetten deze uren ook daadwerkelijk in op school. Waar het leerlingen betreft die in een instelling verblijven, vraagt de school aan de instelling om uren in te zetten op school. C. Bij een negatieve AWBZ-indicatie, een indicatie voor minder uren dan door de school benodigd (zoals vastgesteld onder A) of weigering van de instelling waar het kind verblijft om uren in te zetten op school, kan de school zich wenden tot het samenwerkingsverband met een vraag naar middelen voor extra zorg voor 2, 4 of 6 uur per week. ( 3.000, 6.000, of 9.000). De school onderbouwt daarbij de noodzaak voor de gevraagde omvang van de aanvraag. D. 77

78 Een school kan per leerling slechts één aanvraag indienen (voor een heel schooljaar, dan wel voor de periode vanaf 1 januari tot aan 1 augustus van datzelfde schooljaar). Een school betrekt in ieder geval de ouders van de leerling, de IB-er en/of de commissie van begeleiding bij de aanvraag. Per schooljaar worden twee momenten voor toekenning gehanteerd. Aanvragen voor een heel school- jaar worden ingediend vóór 1 september en uiterlijk in oktober beoordeeld. Aanvragen voor de tweede helft van het schooljaar worden vóór 1 januari ingediend en uiterlijk in februari beoordeeld. Per 1 januari 2015 verandert de bekostiging van de AWBZ-zorg. De AWBZ wordt hervormd en de hui- dige AWBZ-aanspraken worden opgenomen in respectievelijk de Wet op de Langdurige zorg (WLZ), de Jeugdwet, de WMO 2015 en een wijziging van de Zorgverzekeringswet. In de loop van 2014 zullen de contouren van de uitwerking van de nieuwe stelsels op gemeentelijk niveau steeds duidelijker worden. VI Extra ondersteuning, niet zijnde toelaatbaarheid tot SBO en SO cluster 3 en 4 In het algemeen geldt dat de inzet van extra ondersteuning eveneens langs de lijnen van HGW en HGA verloopt, maar anders dan het bepalen van de toelaatbaarheid tot S(B)O vindt dit proces minder op het niveau van het SWV plaats. Het SWV is meer aan zet in de zin van het bepalen van het WAT, en veel minder in het bepalen van het HOE. Besturen krijgen zorgmiddelen vanuit het SWV om de inzet op zorgniveau 1 t/ m 4 naar eigen inzicht en beleid vorm te geven, binnen de kaderafspraken van het SWV en de verplichtingen van het Tripartiete akkoord. De besturen binnen het SWV zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken die zijn ge- maakt over de inhoud en kwaliteit van de basisondersteuning. De inzet van extra ondersteuning zal gericht moeten zijn op: bieden van passende ondersteuning aan alle leerlingen onder de hoede van het bestuur, terugdringen van deelname aan SBO en SO cl 3 en 4 en verhogen van de kwaliteit van de basisondersteuning. Vanuit het Samenwerkingsverband is het van belang dit proces te monitoren, o.a. aan de hand van de navolgende procesindicatoren: 1. Het Groeidocument informeert over handelingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren in combinatie met de ondersteuningsniveau s 1 t/m Het Groeidocument is compleet en toegankelijk voor de geautoriseerden. 3. Afspraken en inspanningen, tot voor kort verricht, zijn door ouders herkend en erkend. 4. De onderwijsbehoefte van het kind is helder in kaart gebracht. 5. De ondersteuningsvraag is smart omschreven volgens de 5 velden van voorzieningen voor indicering van onderwijsbehoef- te. (IVO). 6. De ondersteuningsvraag is onderbouwd vanuit de mogelijkheden, respectievelijk de beperkingen van het schoolondersteuningsprofiel. 78

79 Als ouders daarom verzoeken, moet het SWV deskundigenadvies inzetten ter beoordeling van een verzoek om extra ondersteuning. Ook het bevoegd gezag van een school kan het SWV verzoeken om te adviseren over de ondersteuningsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van een leerling. Gezien de bijzondere overgangsregelingen is het goed om onderscheid te maken tussen de werkwijze in de achtereenvolgende schooljaren , en e.v. De middelen voor extra ondersteuning in het schooljaar Vanuit voormalig cluster 3 en 4. De bekostiging is gebaseerd op de leerlingen die op 1 oktober 2013 een LGF-indicatie REC 3 of 4 had- den en op die teldatum met een rugzakje begeleid werden in het reguliere onderwijs. Het rugzakje bestond uit 2 delen: het schooldeel voor het reguliere onderwijs en de ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs. De zogenaamde schoolmiddelen worden in als overgangsbudget aan het SWV betaald, welke door het SWV worden doorbetaald aan de betreffende besturen. Daarnaast ontvangen de SO-scholen rechtstreeks de middelen ambulante begeleiding die gekoppeld zijn aan de betreffende leerlingen en de middelen voor PAB (preventieve ambulante begeleiding). De omvang van beide componenten wordt per SWV en per school/bestuur berekend en kan worden vertaald naar beschikbare personele inzet en materiële middelen. Elk schoolbestuur weet vervolgens: 1. Hoeveel middelen binnen het bestuur ter beschikking staan voor de extra ondersteuning van deze leerlingen (dezelfde leerlingen en/of nieuwe leerlingen). Om een beeld te krijgen van de benodigde extra ondersteuning vanaf , is door elk bestuur een inventarisatie uitgezet binnen de eigen (S)BAO-scholen 2. Hoeveel ambulante begeleiding vanuit welke SO school REC 3 en REC 4 beschikbaar is voor de extra ondersteuning van deze leerlingen (dezelfde leerlingen en/of nieuwe leerlingen) en/of meer algemene ondersteuning. Vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van speci- fieke onderwijsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen De Berkenschutse in Heeze en De Waterlelie in Cruquius. Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs en leerlingen in het speciaal onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of samenwerkingsverband volgt directe, preventieve betrokkenheid door een onderwijskundig begeleider van het LWOE. Indien meer intensieve ondersteuning nodig is, wordt de ondersteuningsbehoefte en het begeleidings- arrangement voor de betreffende leerling vastgesteld. In voorkomende gevallen zal het LWOE het samenwerkingsverband zware onderwijszorg adviseren om een leerling toe te laten tot het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. 79

80 Extra ondersteuning door en toelaatbaarheid tot SO cluster 2 Algemeen Voor alle leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof, slechthorend en/of ern- stige spraaktaalmoeilijkheden) wil cluster 2 aansluiten bij het zorgniveau van de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband. Indien de onderwijsbehoefte van deze leerlingen de zorgplichtmogelijkheden van de scholen binnen het samenwerkingsverband overstijgt wil cluster 2, in dialoog met elkaar, maatwerk bieden in de vorm van een passend onderwijs arrangement. De Taalbrug en Mgr.Hanssen vormen samen een instelling onderwijs en begeleiding voor cluster 2. De route naar en het aanbod van cluster 2: Basisondersteuning Wanneer de schoolinterne zorg ontoereikend is en vragen rondom een vermoeden van cluster 2 problematiek niet beantwoord kunnen worden, kan een aanvraag worden gedaan voor een traject Consul- tatie en Advies. Het traject wordt bekostigd door cluster 2. Het invullen van een signaleringsinstrument ten aanzien van de vermoede cluster 2-problematiek gaat hier aan vooraf. Extra onderwijsondersteuning Wanneer blijkt dat de school binnen niveau 4 ondersteuning van cluster 2 nodig heeft om aan haar zorgplicht te voldoen, wordt een toeleidingstraject naar extra onderwijsondersteuning aangevraagd bij een aanmeldpunt van de instelling. De voor handen zijnde informatie en onderzoeksgegevens worden hiervoor beschikbaar gesteld. De kosten van de extra onderwijsondersteuning komen ten laste van het cluster 2 budget. Verwijzing / plaatsing cluster 2 SO/VSO Wanneer blijkt dat de school binnen niveau 1 t/m 4 niet aan haar zorgplicht kan voldoen, wordt een toeleidingstraject naar plaatsing op een cluster 2 lesplaats (SO / VSO school) aangevraagd bij een aanmeldpunt van de instelling. De informatie en onderzoeksgegevens van de schoolinterne en school- nabije zorg worden hiervoor beschikbaar gesteld. Expertise-overdracht De instelling is de scholen binnen het Samenwerkingsverband van dienst bij het vergroten van de clus- ter 2-expertise. De scholen kunnen daarvoor gebruik maken van het begeleidings- en scholingsaanbod op maat. De kosten van deze dienstverlening worden in overleg op basis van een offerte vastgesteld. Schooljaar

81 De bekostiging voor cluster 2 is gebaseerd op het leerlingaantal per 1 oktober 2011, zowel voor de plaatsing als voor de ambulante begeleiding. De zogenaamde schoolmiddelen van het rugzakje worden vanaf rechtstreeks betaald aan de SO school, in dit geval de Mgr. Hanssenschool. Daarnaast krijgt de SO school rechtstreeks de formatie ambulante begeleiding die gekoppeld is aan die leerlingen. De Mgr Hanssenschool neemt met elke school in het verband, waarvoor op dit moment AB wordt ver- zorgd, contact op om specifieke afspraken te maken over de wijze waarop, in overleg met de ouders en de reguliere school, het best tegemoet gekomen kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De Mgr. Hanssenschool neemt vervolgens een besluit over: a. Ambulante begeleiding naar aard, inzet en omvang. b. Overdracht van euro s ten behoeve van formatie op de reguliere school. c. Eventueel aanvullende voorzieningen en materialen. d. Inzet door de reguliere school naar aard en omvang. e. Inzet door de ouders. f. Inzet door mogelijke derden. Elk schoolbestuur weet, via informatie vanuit de eigen scholen, vervolgens: 1. Hoeveel euro s ter beschikking staan voor de extra ondersteuning van de leerlingen die behorend tot de doelgroep van deze SO school en die gedurende het schooljaar in de reguliere setting passend onderwijs ontvangen. 2. Hoeveel ambulante begeleiding vanuit REC 2 beschikbaar is voor de extra ondersteuning van deze leerlingen in het schooljaar Op hoofdlijnen is er overleg tussen het SWV en cluster 2. De toeleiding naar extra ondersteuning vanuit of plaatsing in cluster 2 verloopt echter via de landelijke specifieke regels van cluster 2 en via melding bij een centraal punt van de Mgr. Hanssenschool voor deze regio. Scholen/Besturen melden rechtstreeks aan bij de instelling van cluster 2, zonder tussen- komst van het SWV. Het verdient uiteraard aanbeveling om ook voor afspraken met cluster 2 de route via inschakelen van TB en MDO te lopen. Op die wijze krijgt integrale afstemming vorm en wordt dit niet een geheel losgekoppeld traject, ondanks de andere financieringswijze en de autonome beslisbe- voegdheid van cluster 2 binnen hun eigen budget. 81

82 4.23 Beleid begaafdheid Elk kind is ergens goed in. Daarom moet elk kind alle kans krijgen de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen. Basisschool Munstergeleen wil tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind. Begaafde leerlingen hebben behoefte aan uitdagend werk. Net als alle andere leerlingen willen zij waardering krijgen voor hun werk. Het proces is daarbij minstens zo belangrijk als het product. Bij binnenkomst op onze school en tijdens de schoolloopbaan zijn wij alert op signalen die kunnen duiden op begaafdheid. Binnen de groepen wordt lesgegeven op drie niveaus. Voor leerlingen die behoefte hebben aan complexer werk kan dit betekenen dat zij gaan compacten en verrijken. Dit wil zeggen: minder basisstof en meer verdiepende of verbredende opdrachten. Daarnaast kan het voorkomen dat deze leerlingen behoefte hebben aan ondersteuning op sociaal emotioneel gebied of op het gebied van werkhouding. We streven ernaar zoveel mogelijk ondersteuning op maat te bieden. Soms kan het nodig zijn toetsen af te nemen om de didactische leeftijd te bepalen op het gebied van bijvoorbeeld rekenen of spelling. Is er een intelligentieonderzoek nodig, dan gebeurt dit in overleg met- en op kosten van de ouders door een externe instantie. Onze school beschikt over een leerkracht, Marly Philipsen, die als speciale taak heeft, collega s te begeleiden en te ondersteunen, zodat deze de leerlingen zelf kunnen begeleiden binnen de klas Zorgadviesteam (ZAT) Bij de begeleiding van kinderen op school merken we dat er behalve leerproblemen ook andere problemen een rol kunnen spelen (gedrag, sociale weerbaarheid, opvoeding, omgeving, enz.). Om een kind en eventueel zijn of haar gezin hierin goed te kunnen begeleiden, is samenwerking en/of afstemming met andere instanties vaak van wezenlijk belang. We zijn dan ook blij, dat we binnen onze school hiervoor een zorgadviesteam hebben kunnen realiseren, waarin onze school nauw samenwerkt met instanties van welzijn en zorg. In dit zogenaamde zorgadviesteam kunnen dus problemen van individuele kinderen of gezinnen besproken worden. Op afroep kunnen ook andere instanties deelnemen aan dit overleg (bijv. Bureau Jeugdzorg, de wijkagent, de leerplichtambtenaar). Het zorgadviesteam tracht door samenwerking en de bespreking van de problemen tot goede adviezen te komen. Zonder dat daarmee de privacy van de betrokkenen in gevaar komt, kan er in eerste instantie voor gekozen worden om situaties anoniem te bespreken. Indien nodig wordt de ouders om toestemming gevraagd om het probleem in te brengen. Het zorgadviesteam komt 5 keer per jaar bij elkaar. Permanente leden van dit extern zorgteam zijn: Directeur/zorgcoördinator Schoolarts GGD SWM Maatschappelijk werker (PIW) 82

83 4.25 Overgang naar het voortgezet onderwijs M.i.v. dit schooljaar krijgen de ouders van de leerlingen van de groepen 6 en 7 aan het eind van het schooljaar een voorlopig schooladvies VO. Hiervoor ontvangen de ouders en de leerling een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht het voorlopig advies toelichten. Voor een goed voorlopig advies VO maakt de adviescommissie bestaande uit leerkracht, directeur en IB-er gebruik van de volgende gegevens: * de CITO-LOVS toetsresultaten vanaf groep 5; * het digitale uitstroomprofiel * de leerlingprofielen waarin de leerlingkenmerken beschreven zijn voor de verschillende vormen van voortgezet onderwijs; * de uitslag van het drempelonderzoek (groep 7) * de leerlingbesprekingen * criteria voor LWOO (indien van toepassing) * criteria PRO (indien van toepassing) Voor de leerlingen van groep 8 geldt dat de adviescommissie in januari/februari een definitief advies bepaalt. Meer informatie over de volledige procedure schooladvies VO vindt u op onze website. In groep 8 worden de leerlingen en ouders op verschillende wijzen en momenten voorbereid op de overgang. Ouders krijgen de brochure: Kiezen na de basisschool en leerlingen werken met een regionaal vervaardigd boekje over de verschillende scholen en hun studierichtingen. Dit boekje wordt in de groep behandeld. In januari organiseert de school een voorlichtingsavond over CITO-eindtoets en is er een presentatie van drie VO-scholen, te weten Trevianum Sittard voor HAVO-VWO, Graaf Huyn Geleen voor VMBO, HAVO-VWO en Da Capo College voor VMBO te Sittard.. In februari/maart houden de leerkrachten met de leerlingen en hun ouders een verwijzingsgesprek, waar het advies van de school wordt toegelicht. De voorlopige aanmeldingen dienen 1 april aanwezig te zijn op de scholen van voortgezet onderwijs. In mei komt de uitslag van de CITO-eindtoets. Dit zal in de meeste gevallen een bevestiging zijn van het schooladvies. Daarnaast worden alle leerlingen besproken met een vertegenwoordiger van de ontvangende school. De leerlingen krijgen begin juni bericht van de nieuwe school of ze zijn toegelaten. In de laatste schoolweken organiseren de scholen een introductiemiddag voor de nieuwe brugklassers Zorg- en dienstverlenende partners in de basisschool Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg schooljaar De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 83

84 Gezondheidsonderzoek Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar. Tijdens het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met andere organisaties binnen het CJG. De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg. Uw informatie is erg belangrijk U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. Inentingen In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. Deelname is niet verplicht. Vragen of zorgen? Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag! Contact Eslie Bos, jeugdverpleegkundige; Esther Delfsma-Balter, doktersassistente; Gerard Kuiper, jeugdarts, Team JGZ CJG Sittard E: T: iedere ochtend uur uur Centrum voor Jeugd en Gezin Onzekerheid, pesten, problemen op school of met vriendjes, belonen en straffen Vragen over opgroeien of opvoeden? Kom naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Je kindertijd is de mooiste tijd van je leven zeggen ze. Dat kan best waar zijn, maar toch is het zelfs voor kinderen niet altijd rozengeur en maneschijn. Ook ouders komen onvermijdelijk te staan voor vragen die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek kunnen jongeren en ouders terecht met alle kleine en grote vragen die spelen in een gezin. 84

85 Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar Volwassenen lijken soms te vergeten dat je als kind onzeker kunt zijn over je uiterlijk, over je gedrag, over verliefdheid of pesten en noem maar op. Dat je met vragen zit die je aan vriendjes, ouders of onderwijzers niet durft stellen. Dat je ook heel praktische vragen kunt hebben, bijvoorbeeld over de regels thuis of over zakgeld. Met al die vragen kun je terecht in het CJG bij jou in de buurt. Er is ook een wisselend programma van trainingen en cursussen waar je iets aan kunt hebben, bijvoorbeeld Weerbaarheid of Sociale Vaardigheden. Ouders Als u vragen heeft over het opgroeien en opvoeden van uw kind kan het CJG helpen. Denk aan vragen over problemen op school of met vriendjes, pesten, belonen en straffen, zakgeld, pubergedrag en àlle andere onderwerpen (relatie, financiën, etc) waar gezinnen mee te maken kunnen krijgen. Het is de normaalste zaak van de wereld dat je met zulke vragen naar het CJG gaat. Je wilt immers dat je kind opgroeit tot een gezonde en evenwichtige volwassene en het CJG kan je daarbij ondersteunen. Het CJG is de spil in het uitgebreide netwerk van instellingen die zich bezighouden met de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van je kind. Er is bovendien een wisselend programma van activiteiten als themabijeenkomsten en cursussen. Goed advies en snelle hulp In het CJG Westelijke Mijnstreek bundelen we de krachten van deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien in jeugdgebiedsteams bestaande uit professionals als de jeugdarts. Sociaal pedagogisch medewerker, maatschappelijk werk en MEE consulent. (De andere functies kunt u op onze website terugvinden onder gebiedsteams) Het gebiedsgericht werken is een methodiek waarbij we gezamenlijk willen zorgen voor korte lijnen en snelle antwoorden op uw hulpvraag. U als gezin bent leidend in uw eigen hulpvraag en onze professionals gaan u ondersteunen hier zelf en eventueel met behulp van uw omgeving mee om te gaan. Het CJG Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de GGD Zuid-Limburg, Partners in Welzijn, MEE Zuid-Limburg, Bureau Jeugdzorg Limburg en Orbis Jeugdgezondheidszorg samenwerken. Verder werkt het CJG samen met het onderwijs, Veiligheidshuis, specialiseerde zorg, zelfstandige zorgaanbieders, de gemeente en andere netwerkpartners. Door de intensieve samenwerking is het mogelijk om snel gepaste en samenhangende hulp te bieden. Er is altijd een CJG in de buurt. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot en met 23 jaar kunnen zonder afspraak binnen lopen. Daarnaast is het CJG ook een adviescentrum voor alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij opvoeden en opgroeien en ontplooien. Je bent welkom zonder afspraak, (zie voor adressen maar wil je zeker zijn dat er iemand is, die je direct te woord kan staan, neem dan eerst even telefonisch of via de mail contact op. Vanaf nu kun je ook voor al je vragen terecht op onze website (www.cjg-wm.nl) waar onze digitale assistente je helpt met je vragen, je direct je vraag kunt opzoeken en contact kunt leggen met de juiste hulpverlener. Ook kun je onze gratis opvoedapp op de gsm installeren (zoek op CJG Westelijke Mijnstreek in de store) Wij kijken samen mee naar de beste aanpak voor je vraag. Luizenbrigade Op school is een luizenbrigade actief. Deze brigade bestaat uit een aantal ouders, die de kinderen na elke vakantie controleren op de aanwezigheid van luizen in de haren. Wanneer daadwerkelijk neten of luizen worden aangetroffen, worden de ouders hiervan schriftelijk in kennis gesteld door de directie. In de groep van het kind waar de neten en of hoofdluizen zijn aangetroffen worden folders verstrekt met informatie over preventie en bestrijding van hoofdluis. 85

86 Logopedie Reeds enkele jaren kunnen er logopedische onderzoeken en behandelingen in school plaats vinden. Dit gebeurt vanuit een behandelruimte in het schoolgebouw. Sinds mei 2015 worden deze behandelingen verzorgt door logopediepraktijk Q Center. Ook de logopedische screening van de kleuters vindt ieder schooljaar weer plaats. Wanneer de screening uw kind betreft, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. Op school begeleiden en behandelen wij kinderen met problemen op het gebied van: Taal: meer woorden leren, langere zinnen maken. Dyslexie: hoe kan lezen weer leuk worden en hoe kan het lezen gestimuleerd worden. Auditieve verwerkingsproblemen: hakken en plakken. Spraak: klanken goed uitspreken, hulp bij stotteren. Stem: knobbeltjes op de stembanden, een hese stem. Mondgedrag: mondademen, duimen, verkeerd slikken of slappe mondmotoriek. Binnen de behandelingen staat het kind centraal, maar is het minstens zo belangrijk om de ouder(s), de interne begeleider, de leerkracht van uw kind en eventuele andere disciplines te betrekken bij de behandeling. Wij streven er daarom naar om u als ouder(s) regelmatig bij de behandeling aanwezig te laten zijn. Tevens is door de nauwe betrokkenheid binnen de school de samenwerking met de leerkrachten nog beter en zullen de logopedische behandelingen en de aandachtspunten binnen de klas beter op elkaar kunnen worden aangepast. Dit alles om de ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk te stimuleren. Vergoeding De zorgverzekeraars passen de voorwaarden voor vergoeding van behandelingen op school elk jaar aan. Momenteel gelden de volgende eisen voor vergoeding van de logopdische behandeling op school. - Logopedie zit dit jaar (nog) in het basispakket en wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. - U kunt zich niet aanvullend verzekeren voor logopedie - Voor kinderen tot 18 jaar geldt dan ook geen eigen risico, dat wil zeggen dat logopedie voor uw kind niet onder uw eigen risico valt. - Logopedie op school is niet direct toegankelijk, u heeft een verwijzing van uw (huis)arts nodig. - Voor logopedische behandeling op school gelden specifieke eisen. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht tijdens het eerste gesprek. Als u logopedische hulp zoekt, omdat u zich zorgen maakt over het spreken van uw kind, neem dan gerust contact met ons op. Daarnaast kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen voor meer informatie en / of vragen wat betreft de vergoeding van de logopedie die voor uw kind geldt. We staan u graag te woord! Esther Göertz en Melina Thoen, logopedisten Q Center Logopedie. Telefoon:

87 Ergotherapiepraktijk Schiphorst Therapiecentrum Valderenhof Valderenstraat GC Geleen Schoolgids Brede School Munstergeleen Ergotherapie Doelstellingen voor de begeleiding van leerlingen zijn: Aanleren van dagelijkse vaardigheden zoals: aan- en uitkleden, veters strikken, eten, vrijetijds- en hobbyistische activiteiten. Oefenen en stimuleren van fijn motorische vaardigheden : tekenen, kleuren, knippen en vouwen. Stimuleren van het twee-handig werken, het bepalen van de voorkeurshand, het kruisen van de middellijn en stimuleren van de kleur-vorm- en ruimtelijke waarneming,. Schoolse vaardigheden zoals het aanleren van een functionele pengreep, een juiste pendruk, de voorbereidende schrijfvaardigheden, het aanleren en automatiseren van de schrijfletters en cijfers. Bevorderen van een leesbaar- en een op voldoende tempo schrijven. Het oefenen van het lichaamsbesef en vrij en ontspannen bewegen in de ruimte, bv. bij kinderen die bang zijn om te bewegen, of juist extra veel en druk bewegen en niet kunnen stilzitten. Oefenen van de planning en organisatie van het werk, de concentratie, het zelfvertrouwen of het stimuleren van het werktempo. Tijdens de begeleiding wordt, indien nodig, ook gericht gewerkt aan een extra-gevoelige of juist onder-gevoelige prikkelverwerking. Er wordt geprobeerd om deze te reguleren en er wordt advies gegeven hoe hiermee om te gaan. De ergotherapiebehandeling kan in de praktijk te Geleen plaatsvinden, maar ook op de plek waar de vaardigheden moeten worden uitgevoerd, namelijk op school en indien nodig thuis of op de sportclub. Uw kind wordt in de klas geobserveerd, er is een direct contact met de leerkracht van uw kind mogelijk en er kunnen door mij snelle adviezen worden gegeven. Ook t.a.v. de zithouding in de klas. Wat betekent dit voor u als ouder? Na advies van de leerkrachten om ergotherapie te starten of op uw eigen initiatief, dient u een schriftelijke verwijzing bij de huisarts te halen en kunt u zich daarna telefonisch bij mij aanmelden: Laurie van Wissen, tel Daarna plannen we de 1 e afspraak voor onderzoek op school, of in de praktijk te Geleen, Therapiecentrum Valderenhof, Valderenstraat 5, 6163 GC Geleen. De locatie zal afhankelijk zijn van de hulpvraag en de omstandigheden. De vraagstelling wordt duidelijk in kaart gebracht, na onderzoek wordt een behandelplan opgesteld, waarna deze samen met u en de leerkracht(en) zal worden besproken. Vergoeding Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Bij verschillende verzekeraars kunt u zich extra aanvullend verzekeren, waardoor meer uren worden vergoed. Ik raad u aan om van te voren bij uw ziektekostenverzekering hiernaar te informeren. Voor meer informatie over kinderergotherapie, zie de webpage van de praktijk: 87

Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting MOVARE: www.movare.nl (de procedure Toelating,

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12

Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12 Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12 Planning komende weken 24 en 26 februari Adviesgesprekken groep 8 3 maart Hoofdluiscontrole 10 maart MR vergadering 11 maart Techniekochtend groep

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1

Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Anti-pest protocol OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Inleiding Anit-pest protocol Wat is pesten? Op de site van het Nederlands Jeugd Instituut staat het volgende: Pesten is een stelselmatige vorm

Nadere informatie

Gedragsprotocol OBS De Kyckert

Gedragsprotocol OBS De Kyckert Gedragsprotocol OBS De Kyckert Inleiding Op OBS De Kyckert willen we voor de kinderen een veilig klimaat scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Willem van Oranje (BSO) Kobaltstraat AL APELDOORN Registratienummer

Inspectierapport BSO Willem van Oranje (BSO) Kobaltstraat AL APELDOORN Registratienummer Inspectierapport BSO Willem van Oranje (BSO) Kobaltstraat 15 7334 AL APELDOORN Registratienummer 110012884 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag

Protocol gewenst gedrag Openbare Basisschool De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp 0512-302112 info@obsdetwirre.nl www.obsdetwirre.nl Protocol gewenst gedrag In dit protocol staat omschreven wat er op De Twirre wordt gedaan om gewenst

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie)

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie) Format Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 1. Gegevens van de school Naam de school Het Spectrum Directie Bart Kuipers Interne Begeleiding :Marloes de Vries, Hinke Brauckmann Bestuur Almeerse

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL 2016/2017

PESTPROTOCOL 2016/2017 PESTPROTOCOL 2016/2017 De Kernschool voor Nieuwkomers Samengesteld door Hennie Dekker INHOUD Inhoud INLEIDING... 3 DOEL VAN HET PESTPROTOCOL... 3 WAT IS PESTEN?... 4 SIGNALEN VAN PESTERIJEN KUNNEN O.A.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Verwijderingsprotocol. Basisschool: PCBS de Driemaster

Verwijderingsprotocol. Basisschool: PCBS de Driemaster Verwijderingsprotocol Basisschool: PCBS de Driemaster Inhoudsopgave: Gedragsverwachting Gewenst gedrag PBS: Positive Behavior Supprt Verwijderingsprotocol in stappen Oeps-formulier groep 1-2 Oeps-formulier

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kidion

Inschrijfformulier Kidion Inschrijfformulier Kidion Gegevens kind 1: Gegevens kind 2: Achternaam: Achternaam: Voorvoegsels: Voorvoegsels: Voorna(a)m(en): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Roepnaam: Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Sandra Koot en Monique Baard www.educote.nl 06-14980658 Schoolwide PBS is een: Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen Gericht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie