SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SBAO 't Sterrenbos. Dieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. SBAO 't Sterrenbos. Dieren"

Transcriptie

1 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SBAO 't Sterrenbos Dieren 1

2 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool SBAO 't Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school het niveau van de basisondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe deze ondersteuning is georganiseerd en wat de ambities zijn. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt. Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd. Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP. 2

3 Inhoudsopgave Algemene gegevens 4 Basisondersteuning 5 Analyse monitor basisondersteuning 5 Specifieke kennis en kunde 7 Specifieke deskundigheid 7 Extra ondersteuning 9 Keuzes in organisatie 9 Mogelijkheden en grenzen 9 Ambities 11 Ambities korte en lange termijn 11 Bijlage 12 Eindrapportage monitor basisondersteuning 12 3

4 Algemene gegevens Schooljaar School SBO 't Strerrenbos Locatie * Brinnummer 19 QL Bestuursnummer Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen Adres Van Limburg Stirumstraat 29 Dieren Telefoon Naam directeur D.van Mansom directeur Naam locatieleiding Naam ib-er I. Vlasblom Aantal groepen per 1/10/ Aantal leerlingen per 1/10/ Subregio regio Rheden en Rozendaal *Indien een locatie zelfstandig een ondersteuningsprofiel opstelt, dan hier de locatie vermelden. 4

5 Basisondersteuning Analyse monitor basisondersteuning Wat betekent de uitkomst van de monitor van voor de school? Wat valt op? Welke ontwikkeling heeft de school tot nu toe doorgemaakt? Welke ambities zijn waargemaakt? Ontwikkelpunten 1)Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving De school heeft nog geen valide/ cotan goed gekeurd instrument om de ontwikkeling kinderen te volgen. Wel houden we een tevredenheidpeiling voor leerlingen en sociaal emotionele ontwikkeling vermelden we op het 3x per jaar verschijnende rapport Werkgroep oriënteert zich op onderdeel ParrnasSys `ZIEN`. We implementeren het programm'alternatieve Denkstrategieen voor de doorgaande SEO-lijn binnen de school(pad) 2) De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van kinderen We hebben geen percentages vastgesteld voor de methode en niet-methode gebonden toetsen waaraan de kinderen moeten voldoen. We kijken individueel naar de mogelijkheden van de kinderen en of die de gestelde doelen kan halen. We gebruiken methoden die voldoen aan de referentieniveaus, maar wij kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen Op school- en individueelniveau is de school goed in staat de resultaten te analyseren. Op groepsniveau moet de anlayse en de onderwijsbehoeften explicieter worden geevalueerd en uitgewerkt. Het nieuwe OPP van het SWV zal hier meer handen en voeten aangeven. 3) Het personeel werk opbrengstgericht (OGW) en en hanteert daarvoor de werkwijze Handelingsgerivcht werken (HGW ) realiseren ontwikkelingsperspectieven van Het HGW- lezen is nog in ontwikkeling 4) Personeel werkt met effectieve methode en aanpakken De school werkt continu aan de verbetering van de differentiatie door onderwijsaanbod, onderwijstijd, instructiebehoefte in relatie klassenmanagement te optimaliseren 5) Personeel werkt aan handelingsbekwaamheid en competenties door van elkaar te leren en het jaarlijks opstellen van een scholingsplan N.a.v. POP-gesprekken stelt de school ieder jaar een scholingsplan op waarin de individuele en teamscholing wordt opgenomen. Daarnaast functioneren binnen de school inhoudelijke werkgroepen en wordt er bovenschools gestartmet onderwijsteam en netwerken. 6) Ontwikkelingsperspectief voor kinderen met een passend curriculum Ons SWV Passendwijs heeft een document ontwikkeld voor het Ontwikkelingsperspectief. Daar dit formulier nog niet defintief is vastgesteld hanteert de school haar eigen werkwijze. Het komend schooljaar zal conform dit formulier voor ieder kind een OPP worden ingevuld en gedurende de schoolloopbaan worden bijgehouden. Een belangrijk nieuw element is het formuleren van tussendoelen Het belangrijkste is om aan te sluiten bij de hulpvraag van de leerling en het bieden van 5

6 passende arrangementen. Dit lijkt voor het SBO onmogelijk omdat er geen externe hulp kan komen om dit te realiseren. SBO kan geen arrangement aanvragen tenzij het plaatsing in de cluster betreft. 7) De school draagt kinderen zorgvuldig over 8) Ouders zijn nauw betrokken als partners Communicatie De school zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de communicatie te verbeteren. 9) School voert beleid t.a.v. leerlingenzorg School heeft een schoolspecifiek borgingsdocument leerlingenzorg Schoolspecifiek zorgplan evalueren en actualiseren i.v.m. Passend onderwijs 10) School heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld Ieder jaar zal het in de MR worden vastgesteld in de periode juni/juli 11) School evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg 12) School heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur 13) Multidisciplinair overleg gericht op leerlingenzorg Over het algemeen scoren wij hoog op basisondersteuning, hetgeen ook past bij een SBO school. Er wordt gewerkt volgens de HGW principes. Veiligheid: moet vooral nog gedocumenteerd worden Zicht op ontwikkeling: de normen liggen niet vast op referentieniveaus maar op ontwikkelingsmogelijkheden. Ze worden continu bewaakt. Methodes en aanpak: Leerinhouden aanpak naar verschillen wordt zo goed mogelijk nagestreefd, maar kan niet over-gedifferentieerd worden. Ons huidig OPP is in een uitstroomprofiel weergegeven. We wachten nog even het nieuwe (samengestelde) document van PassendWijs af om leerlingen op die wijze te volgen. Wel moet er een accent komen op tussendoelen. Het belangrijkste is om aan te sluiten bij de hulpvraag van de leerling en het bieden van passende onderwijs. SBO's kunnen geen externe hulp / arrangement aanvragen. Wel kunnen zij doorverwijzen naar een passende vorm van onderwijs binnen het SWV b.v cluster 3 of 4 6

7 Specifieke kennis en kunde Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: Aantal medewerkers 14 groepslee rkrachten Specifieke deskundigheid Opleiding Werkervaring kinderen met leer- en gedragmoeilijkheden in een groepssetting van gemiddeld 15 leerlingen. Werkervaring met ADHD en ASS -SO-akte -modules Master SEN -training cursus gedrag en opvoedings problemen 5 jaar-35 jaar 1 GZ psycholoo g 1 Onderwij sassistent e 2 LC leerkrach ten 1 vakleer kracht 1 schoolma atschapp elijk werkende 2 leerkrach ten leesbegel eiding Diagnostiek, dyslexieverklaring, begeleiding en advisering op het gebied van leer en sociaalemotionele problemen ( GZ psycholoog en tevens psycholoog NIP K en J assitentie bij onderwijs en opvoeding in de groep o.l.v. leerkracht 1 Specialisme het jonge kind 1 Specialisme het oudere kind (10-12 jaar) Gymnastiek ( CALO en PABO ) Schoolmaatschappelijk werk / HBO pedagogiek SO akte en zelfstudie W.O MBO Post HBO 33 HBO pedagogiek 1 SVIB-er Gecertificeerde trainer post HBO 4 Administr atief medewer ker directeur 3 leerkrach ten 6 uur per week opleiding schoolleider leescoordinator 37 jaar 5jaar 15 7

8 Hoe is deze kennis en kunde het schooljaar ingezet? Diagnostiek didactisch en psychologisch onderzoek Extra leesbegeleiding voor leerlingen met een vermoeden van dyslexie of voor leerlingen met ernstige leesproblemen is er twee dagen extra leesbegeleiding Commissie van Begeleiding 1) leerlingenbesprekingen Minimaal twee keer per jaar worden alle leerlingen in een leerling-bespreking besproken. Deelnemers aan dit overleg zijn : de directeur, psycholoog, schoolmaatschappelijk werk, intern begeleider en de leerkrachten. Ouders sluiten op verzoek aan. Dit gaat veranderen 2) specifieke oudergesprekken 3) intern overleg over de schoolontwikkleing en zorg Pedagogisch klimaat Wij kiezen wat betreft de sociaal emotionele ontwikkeling voor een preventieve aanpak. Wij investeren structureel in het versterken van sociaal en emotioneel inzicht en competentie van onze kinderen. Aandacht voor elkaar, samenwerken en sociaal gedrag binnen de school zijn daarbij sleutelwoorden. Wij hebben het PAD-leerplan ingevoerd: het Programma Alternatieve Denkstrategieën, ofwel Probeer Anders te Denken. Trefwoorden zijn: zelfbeeld, zelfcontrole, gevoelens en probleemoplossing. Wij zien deze preventieve aanpak als basis voor ons handelen naar de leerlingen met specifieke hulpvragen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een aantal leerkrachten zijn geschoold om ook aan ouders deze training te geven. Observatie De onderinstromers( 4 en 5 jarigen ) moeten nog uitgroeien om te ontdekken waar de onderwijsbehoeften/vragen liggen. Daarvoor zijn observatieplaatsen die een duur van maximaal 10 weken hebben om te kijken wat de beste onderwijsplek voor deze kinderen is. We observeren middels Ontwikkeling Volg Model van Dick Memelink. Leerlingbegeleiding De interne begeleider is het middelpunt van de zorg. Voor een beschrijving verwijzen we naar borgingsdocument. Maatschappelijk werk De maatschappelijk werker optimaliseert de verbinding school-ouder en kind en cooordineert hulpen zorgvragen. De wet zorg en onderwijs voorziet in gemeentelijke maatschappelijke ondersteuning. 8

9 Extra ondersteuning Keuzes in de organisatie Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra ondersteuning binnen de school Hoe is de organisatie en wie voert dit uit? (Denk ook aan externe partners) Voor de inzet van de extra ondersteuning vanuit de schoolformatie verwijzen we naar bovenstaand overzicht Logopedie De gemeente Rheden is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De gemeente Rheden heeft - 2 uur per week schoolmaatschappelijk werk beschikbaar voor de school - een wijkteam ingesteld - een ZAT 12-ingesteld -zich aangesloten RBL voor leerplichtzaken -een gemeentelijk vervooersbeleid voor leerlingen Instellingen voor zorg en welzijn particuliere praktijk aan school op afroep Wij hebben niet alleen te maken met de gemeente Rheden waar de school staat, maar ook met de gemeenten Brummen, Bronkhorst en Doesburg Contact tussen school en wijkteams (of vergelijkbaar) van gemeenten wordt gelegd door SGMW van de school op afroep We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven omdat we sommige leerlingen tekort zouden doen, doordat we niet genoeg mogelijkheden en expertise hebben Grenzen en mogelijkheden: De grenzen van onze school: 1. )Wij kunnen geen zorg verlenen, wij geven onderwijs. dit betekent dat kinderen a. geen therapie kunnen krijgen; b. geen lichamelijke verzorging kunnen bieden; c. geen bevoegdheid hebben om medische handelingen te verrichten; 2. ) Wij kunnen geen onderwijs geven als een leerling a. indivueel onderwijs nodig heeft; b. in sterke mate leerkracht afhankelijk is om tot leren te komen; c. onvoldoende zelfstandig en zelfredzaam is; d. door psycho-sociale problematiek het leren belemmerd wordt, zodat eerst systematische gedragsconditionering moet plaats vinden e. door externaliserend gedrag het leren, de veiligheid en het welzijn van andere kinderen belemmerd 3. ) De gemiddelde groepsgrootte is 15 leerlingen: a. Onze leerlingen hebben een individueel begeleidingsplan om tegemoet te komen aan de specifieke pedagogische en didactische onderwijsbehoeften. bij toename van 9

10 het aantal leerlingen zal in verhouding de aandacht voor instructie en begeleiding minder worden en daarmee ook de kwaliteit. b. Veel leerlingen hebben ook fysieke behoefte aan meer rust en ruimte om zich heen. Dit willen we waarborgen. c. Het aantal van 15 leerlingen per groep wordt in het algemeen binnen het sbo als regel gehanteerd d. De bekostiging door duo van het sbo is gebaseerd op een gemiddelde groepsgrootte van 15 leerlingen De mogelijkheden van onze school: 1 ) Wij werken samen met maatschappelijke - en zorginstellingen 2 ) Wij maken deel uit van het netwerk van sbo- en so-scholen van het samenwerkingsverband passendwijs 3 )Wij werken samen met alle basisscholen van de deelregio van het swv passendwijs rheden en rozendaal. 4) Wij laten ook kinderen toe uit andere samenwerkingsverbanden 5) We hebben een goed en sterk pedagogisch klimaat, waardoor de kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. we zijn er op gericht emotionele blokkades van kinderen opheffen; 6) We zijn er op gericht in de ontwikkeling van het kind de problemen en knelpunten analyseren door het zorgvuldig opbserveren, het goed volgen van de leerlingen en de onderwijsbehoeften te formuleren 7) Wij richten ons met name op de cognitieve vakken rekenen, lezen, spelling en taal en de sociaal emotionele ontwikkeling 8) Ons uitgangspunt is de samenwerking binnen de driehoek kind-gezin-school 10

11 Ambities Wat zijn de ambities voor het komende jaar en de lange termijn (max. 4 jaar) op het gebied van: de basisondersteuning specifieke kennis en kunde extra ondersteuning. Korte termijn (1 Jaar) 1.Een valide/cotan leerlingvolgsysteem voor SEO implementeren; 2.De analyse op groepsniveau optimaliseren 3.Voor ieder kind een ontwikkelingssperspectief volgens het model van Passendwijs opstellen 4.Vormgeven aan netwerken binnen Passendwijs Lange termijn (max. 4 jaar) 2-5 jaar: 1.Schoolspecifiek zorgplan (borgingsdocument)actualiseren in de lijn van Passendwijs 2.Opstellen van een borgingsdocument Lezen 3.Opstellen van een borgingsdocument SEO (PAD) 4.Ouders betrekken bij het sociaal-pedagogisch klimaat van de school 5.Hanteren van de werkwijze HGW bijbehorend cognitieve vakken en optimaliseren van het klassemanagement 11

12 Bijlage - Eindrapportage monitor basisondersteuning 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Januari 2015 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding Daltonschool Corlaer is een openbare school, die kinderen van 4 tot en met 12 jaar met de uitgangspunten van het Daltononderwijs leert om te gaan met zelfstandigheid,

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018 Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018 Inleiding Een schoolondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (zorg)leerlingen kan bieden, waar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Groenling 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Algemene gegevens van school... 2 1) Missie en Visie... 2 2) Planmatig werken... 3 3) Handelingsgericht werken...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

RECONVALESCENTENSCHOOL

RECONVALESCENTENSCHOOL RECONVALESCENTENSCHOOL / 2 Naam school Reconvalescentenschool Brinnummer 20RT Adres Dordtsestraatweg 472 Postcode 3075 BN Telefoon 010-4849233 E-mail directie@reconvalescentenschool.nl Website www.reconvalescentenschool.nl

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 Hoofdstuk 3 Ondersteuning... 5 3.1 Visie op onderwijs en ondersteuning...

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten

Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten Schoolondersteuningsprofiel van Lichtenbeek De Onderwijsspecialisten Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens school 4 2.2 Doelgroep 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Onderwijsvisie 5 2.5 Visie op

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie