IN CASA. Grensoverschrijdende zorginnovatie voor dubbel gehandicapten. Onderzoeks Protocol 8 april 1998 Evaluatieonderzoek Versie 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN CASA. Grensoverschrijdende zorginnovatie voor dubbel gehandicapten. Onderzoeks Protocol 8 april 1998 Evaluatieonderzoek Versie 1."

Transcriptie

1 IN CASA Grensoverschrijdende zorginnovatie voor dubbel gehandicapten Onderzoeks Protocol 8 april 1998 Evaluatieonderzoek ersie 1.0 Auteurs T.G. Broekman Bureau Bêta A. Došen De Wendel G. an Hove Universiteit Gent B. Maes Universiteit Leuven J. Nauts De Wendel Onderzoeks Instellingen De Wendel De Spiegel In Casa is een Belgisch-Nederlands samenwerkingsverband van De Spiegel Limburg, Zonhoven & De Wendel - Behandelcentrum Nieuw Spraeland, Oostrum

2 Inhoud 1 Introductie Huidige situatie In Nederland 1.2 Initiatieven door zorgaanbieders 1.3 Algemene doelstellingen van In Casa 1.4 Evaluatieonderzoek 2 Informed consent 2 3 Subjecten Studie populatie 3.2 Selectie criteria Inclusie criteria 4 Metingen Algemene opzet 4.2 Meetschema 4.3 Meetinstrumenten/ CRF s In/exclusiecriteria Demografische en Aanmeldgegevens DSM-I assen IQ-meting Diagnostische gegevens In Casa Sociale redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen (SRZ,SRZ-P) Nijmeegse ragenlijst voor Opvoedings Situaties (NOS) REISS schalen Schaal voor Ontwikkelings Psychiatrische diagnostiek (SOPD) Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) Globale beoordeling verzorger Globale beoordeling behandelaar Tijdsregistratie Medicatie Interventies Einde studie 5 Literatuur 7

3 Onderzoeksprotocol evaluatieonderzoek In Casa 1 1 Introductie Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat psychiatrische en/of gedragsproblemen bij mensen met verstandelijke handicaps vaker voorkomen dan bij normaal begaafde personen (Došen, 1990). Noch in de psychiatrie, noch in de reguliere verstandelijk gehandicaptenzorg kunnen deze dubbel gehandicapte mensen voor behandeling en begeleiding terecht. Enerzijds is de psychiatrie weinig ingesteld op de behandeling en begeleiding van mensen met beperkte verstandelijke mogelijkheden. Anderzijds missen vele voorzieningen binnen de gewone zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen de expertise om psychiatrische of gedragsproblemen adequaat op te vangen. Des te meer geldt dit wanneer de persoon door eigen familie wordt begeleid. Wil men deze gehandicapte mensen zoveel mogelijk geïntegreerd in de maatschappij en kleinschalig laten wonen, en hen toch een goede gezondheidszorg garanderen, dan moeten hun begeleiders kunnen rekenen op advies en ondersteuning van meer gespecialiseerde multidisciplinaire diensten. 1.1 Huidige situatie In Nederland Er zijn vijf instellingen voor verstandelijk gehandicapten aangewezen die zich specifiek op diagnostiek en behandeling van verstandelijk gehandicapte volwassenen met psychische en gedragsproblemen moeten richten. Het behandelaanbod is meest klinisch (residentieel) van aard. Er is sprake van ernstige doorstroomproblmen en daarmee van een wachtlijst voor opname en behandeling. Incidenteel nemen instellingen zelf het initiatief oplossingen hiervoor te vinden, zoals de hieronder beschreven ambulante behandeling (zie ook van Minnen, 1995; Nauts, 1996). oor ernstig verstandelijk gehandicapte kinderen met psychische en/of gedragsstoornissen zijn de behandelingsmogelijkheden in Nederland beperkt, met als gevolg dat deze kinderen als ze volwassen zijn te kampen hebben met ernstige psychiatrische en gedragsproblemen. Erger had voorkomen kunnen worden als op jongere leeftijd behandeling had plaatsgevonden (zie o.a. Emerson e.a., in press). oor kinderen met lichte verstandelijke handicaps en bijkomende psychische en/of gedragsstoornissen zijn i.t.t. voor kinderen met ernstiger verstandelijke handicaps meer mogelijkheden tot opvang, behandeling en begeleiding in Nederland aanwezig. In België heeft een speciale werkgroep binnen het Samenwerkingsverband van de Psychiatrische Instellingen Limburg (SPIL) in de loop van het voorbije jaar de problematiek rondom opvang en behandeling van volwassen verstandelijk gehandicapte mensen met ernstige psychische en gedragsproblemen onderzocht. De conclusies luiden dat deze groep mensen binnen allerlei instanties in de gezondheidszorg worden opgevangen, maar dat deze opvang niet primair gericht is op behandeling. Behalve de ZW MPCB-DGO, dat zich sinds lang toelegt op diagnose en oriëntering van volwassenen met een mentale handicap, worden vooral bezigheid en tewerkstelling geboden. Daarnaast is er geen sprake van een multidisciplinaire aanpak, is de hulp die wordt geboden vooral acute hulp en heeft curatieve behandeling geen prioriteit. Om deze problematiek in de toekomst beter op te vangen is v.z.w. de Spiegel opgericht. 1.2 Initiatieven door zorgaanbieders Sinds 1991 is door het behandelcentrum Nieuw Spraeland een nieuwe methode van behandeling van adolescente en volwassen verstandelijk gehandicapte mensen met psychische en/of gedragsproblemen ontwikkeld, namelijk ambulante behandeling. Dat wil zeggen dat de cliënt in zijn thuis-

4 Onderzoeksprotocol evaluatieonderzoek In Casa 2 milieu wordt behandeld en niet meer opgenomen hoeft te worden in de behandelkliniek. Een andere mogelijkheid is de deeltijdbehandeling: de cliënt komt een aantal dagdelen naar de instelling en gaat s avonds weer naar huis. Ook in dit geval hoeft de cliënt niet opgenomen te worden. oordelen van deze methode zijn o.a. dat het leefsysteem van de cliënt optimaal betrokken is bij de behandeling, dat vaak ingrijpende opname in de kliniek kan worden voorkomen en dat deze methode ten opzichte van klinische opname kostenbesparend is. Kortom: efficiënt en kostenbesparend. St.Oda heeft in haar dienstenpakket eveneens het accent gelegd op ambulante begeleiding van verstandelijk gehandicapte mensen. Echter, de doelgroep waarvoor zij dit ontwikkeld hebben verschilt van die van Nieuw Spraeland: zij hebben zich voornamelijk gericht op gehandicapte kinderen en hun sociale omgeving. Tussen de oprichters van De Spiegel-Limburg heeft vooral MPCB-DGO een langdurige ervaring met diagnose en oriëntering van volwassenen met een mentale handicap. De ervaringen van de projectpartners in de beide landen laten inmiddels zien dat ambulante behandelingen succesvolle behandelresultaten opleveren. Wanneer de expertise van beide instellingen op deelgebieden van het ambulant behandelen wordt gecombineerd, biedt dit mogelijkheden voor ontwikkeling van een nieuwe methodiek die de beste elementen van beide, afzonderlijk van elkaar ontwikkelde, ambulante methoden verenigt en zo uiteindelijk beter is dan een van beide methodes afzonderlijk 1.3 Algemene doelstellingen van In Casa De eerste doelstelling van het project is het ontwikkelen van een multidisciplinaire methodiek ter ambulante begeleiding en behandeling van verstandelijk gehandicapte mensen met psychische en/of gedragsstoornissen, in samenwerking met de universiteiten. De tweede doelstelling is het toepassen en uittesten van deze methodiek middels het starten van een multidisciplinaire ambulante dienst in een grensoverschrijdend samenwerkingsverband. De derde doelstelling tenslotte, is zorgdragen voor voortzetting van de grensoverschrijdende dienstverlening en de ontwikkelde methodiek verspreiden en benutten. 1.4 Evaluatieonderzoek Het evaluatieonderzoek richt zich op drie belangrijkste punten van het project, namelijk: detectie, diagnostiek en behandeling. 2 Informed consent Cliënt en/of mentor/verzorger zullen schriftelijke en mondeling op de hoogte gesteld worden van het onderzoek. Schriftelijke toestemming zal verkregen worden van de mentor/verzorger. 3 Subjecten 3.1 Studie populatie oor het onderzoek worden 100 cliënten geselecteerd uit de aanmeldingen voor ambulante hulpverlening bij Nieuw Spraeland, De Spiegel (en st. Oda) volgens onderstaande selectiecriteria.

5 Onderzoeksprotocol evaluatieonderzoek In Casa Selectie criteria Inclusie criteria Om in het onderzoek opgenomen te worden, zijn de volgende criteria van toepassing: Leeftijd van 3 jaar tot en met 45 jaar. IQ 75 of minder volgens schatting bij aanmelding. Er moet een vermoeden van een psychische stoornis of ernstige gedragsproblemen bestaan. Cliënt wordt aangemeld voor ambulante behandeling. Mentor/verzorger van de cliënt moet mee willen werken aan de metingen. Informed consent moet verkregen zijn bij de cliënt en/of mentor/verzorger van de cliënt. 4 Metingen 4.1 Algemene opzet Cliënten zullen zelf geen meetinstrumenten invullen. De mentor/verzorger treedt op als informant voor wat betreft de toestand van de cliënt. Deze zal periodiek (iedere 7 weken) door een onderzoeksmedewerker bezocht worden, om de meetinstrumenten af te nemen. De NOS wordt alleen afgenomen indien er sprake is van een verzorgingssituatie door ouders(s). Indien mogelijk vullen beide ouders de vragenlijst in.

6 Onderzoeksprotocol evaluatieonderzoek In Casa Meetschema Meetpunt Kennismaking Diagnostiek Start behandeling 7 weken 14 weken 21 weken 28 weken Dag In/exclusiecriteria Aanmeldingsformulier DSM-I assen IQ-meting Diagnostische gegevens In Casa SOPD SEO SRZ (-P) NOS REISS Screen/Child Globale beoordeling verzorger Globale beoordeling behandelaar Tijdsregistratie Medicatie Interventies Einde studie * = Informant: erzorger = behandelaar =onderzoeker 4.3 Meetinstrumenten/ CRF s In/exclusiecriteria Dit formulier controleert de in- en exclusiecriteria Demografische en Aanmeldgegevens Op dit formulier worden enkele demografische en aanmeldgegevens ingevuld DSM-I assen Dit is he standaard DSM I formulier voor multi-axiale diagnose, d.w.z.. dat alle 5 assen gescoord worden.

7 Onderzoeksprotocol evaluatieonderzoek In Casa IQ-meting oor de IQ-meting zullen verschillende instrumenten gebruikt worden. Alleen de uiteindelijke IQ-waarde samen met de wijze van meten (instrument) zal in de CRF s komen. Op basis van de aanmeldingsgegevens en op basis van de schatting van de behandelaar wordt het meetinstrument gekozen: Leeftijd Niveau 2;6-4;6 4; > 16 Diep verstandelijk gehandicapt (<20,25) BOS BOS BOS BOS Ernstig verstandelijk gehandicapt (20,25-35,40) BOS BOS GOS GOS Matig verstandelijk gehandicapt (35,40-50,55) BOS GOS WPPSI WISC-R Licht verstandelijk gehandicapt (50,55-70) GOS WPPSI WISC-R WAIS Als op twee subtesten de minimumscore wordt verkregen,wordt ook een test van lager niveau afgenomen. Als op twee subtesten de maximumscore wordt verkregen,wordt ook een test van hoger niveau afgenomen Diagnostische gegevens In Casa Met behulp van dit formulier, speciaal gemaakt voor dit project, worden gegevens over een aantal relevante dimensies van de diagnostiek verkregen, te weten: fysieke factoren, ontwikkelingsevenwicht, interactie met omgeving, beleefde problematiek en ontwikkelingspsychiatrische diagnose Sociale redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen (SRZ,SRZ-P) De SRZ en SRZ-P zijn opgebouwd uit 31 items, ieder met vier antwoordniveaus. De SRZ ken naast de Totaaluitslag, uitslagen voor de subschalen Zelfredzaamheid, Taalgebruik, Taakgerichtheid en Sociale Gerichtheid. De SRZ-P ken naast de Totaaluitslag, uitslagen voor de subschalen Zelfredzaamheid I, Zelfredzaamheid II, erbaal-numeriek. oor beide meetinstrumenten zullen schaalscores beekend worden met de POP-normen (populatienormen). Niveau/leeftijd Leeftijd Meetinstrument Licht verstandelijk gehandicapt >=12 jaar SRZ-P Alle andere gevallen SRZ Nijmeegse ragenlijst voor Opvoedings Situaties (NOS) De NOS is geconstrueerd teneinde inzicht te verkrijgen in de subjectieve gezinsbelasting, de beoordeling van de opvoedingssituatie, attributies over de huidige opvoedingssituatie en hulpverwachting. De factor Subjectieve Gezinsbelasting bestaat uit 46 vragen, en kent 8 subschalen; de factor Beoordeling van de Opvoedingssituatie is een totaalbeoordeling bestaande uit één vraag; de factor Attributies met betrekking tot de huidige Opvoedingssituatie bestaat uit 34 vragen en kent 5 subschalen; de factor Hulpverwachting bestaat uit 36 vragen en kent 6 subschalen. De ruwe schaalscores zullen berekend worden.

8 Onderzoeksprotocol evaluatieonderzoek In Casa REISS schalen De REISS scale for Children (60 items) kent de volgende 10 factoren: Anger/Selfcontrol, Anxiety disorder, Attention Deficit, Autism/Pervasive, Conduct Disorder, Depression, Poor Self-esteem, Psychosis, Somatoform behavior, Withdrawn/isolated. De Reiss scale for Children is voor dit onderzoek vertaald door Liesbet Renckens en Theo Broekman. De REISS Screen (38 items) kent de volgende 8 factoren: Aggressive Behavior, Autism, Psychosis, Paranoia Depression (behavioral signs), Depression (Physical signs), Dependent Personality disorder, Avoidant disorder. De REISS Screen is vertaald door Reiss, an Minnen, & Hoogduin (1994). De betrouwbaarheid van de schalen is tamelijk gering. De totaalscore is wel redelijk betrouwbaar. Leeftijd Scheidingspunt (totaal) Meetinstrument 4-16 jaar 29 REISS scale for Children > 16 jaar 9 REISS Screen Schaal voor Ontwikkelings Psychiatrische diagnostiek (SOPD) SOPD (Schaal voor Ontwikkelingspsychiatrische Diagnostiek) is een schaal voor detectie en psychiatrische diagnostiek. De schaal bestaat uit 82 items en kent 11 diagnostische groeperingen: contactstoornis, atypische psychose (tot 2 jaar) pervasieve stoornis, negatoef-destructief gedrag, depressie, neurose, anti-sociaal gedrag, manisch-depressieve psychose, atypische psychose (vanaf 12 jaar) reactieve toestand en organisch psychosyndroom. De schaal is niet gestandaardiseerd en niet gevalideerd. De schaal wordt al 7 jaar in de praktijk gebruikt in Nieuw Spraeland. Een toegevoegde waarde van de schaal is het onderscheid tussen normale en abnormale gedragsaspecten voor een bepaald ontwikkelingsniveau Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling) is een schaal ontwikkeld in Nieuw Spraeland, nog niet gevalideerd en niet gestandaardiseerd, die gebruikt wordt als een routine instrument in Nieuw Spraeland voor diagnostisch onderzoek. De schaal bestaat uit 150 items verdeeld in 10 aspecten voor de emotionele ontwikkeling. Ieder aspect van de emotionele ontwikkeling wordt gecheckt door een interview met een verzorger in 5 ontwikkelingsfasen. Do schaal beoogt aan te tonen of er een stagnatie is opgetreden in de emotionele ontwikkeling ten opzichte van de cognitieve ontwikkeling en er sprake is van een discrepant verloop van verschillende aspecten van de emotionele ontwikkeling Globale beoordeling verzorger Deze schaal is dezelfde als gebruikt door an Minnen (1995). Deze bestaat uit 4 items die een gobale beoordeling van verandering van het probleemgedrag vragen op het gebied van voorkomen, erg zijn, verbetering, en echte verandering Globale beoordeling behandelaar Deze schaal is dezelfde als gebruikt door an Minnen (1995). Deze bestaat uit 4 items die een gobale beoordeling van verandering van het probleemgedrag vragen op het gebied van voorkomen, erg zijn, verbetering, en echte verandering Tijdsregistratie All activiteiten worden gereistreerd volgens de systematiek die het ambulante team van Nieuw Spraeland ontwikkeld heeft en worden vastgelegd in het TCRS (Tijd en Contacten registratie Sys-

9 Onderzoeksprotocol evaluatieonderzoek In Casa 7 teem). De gegevens van De Spiegel zullen op het behandelcentrum Nieuw Spraeland verwerkt worden Medicatie Alle medicatie die gebruikt wordt tijdens de onderzoekperiode wordt vastgelegd Interventies Aan het eind van det behandeling schrijft de behandelaar kort op welke interventies toegepast zijn Einde studie Op dit formulier worden datum reden voor beëindiging van het onderzoek aangegeven. 5 Literatuur Došen, A. (1990). Psychische en gedragsstoornissen bij zwakzinnigen. Boom: Amsterdam. Emerson, E., Robertson, J., Letchford, S., Fowler, S. & Jones, M. (1996, July). Long-term effects of behavioural residential special education on children with severely challenging behaviours: Charges in behaviour and skills. Presentatie presented at the IASSID conference, Helsinki. Kraijer, D.W., & Kema, G.N. (1994). Sociale redzaamheidsschaal SRZ-P voor zwakzinnigen van hoger niveau. Handleidng (derde, herziene en uitgebreide uitgave). Lisse: Swets & Zeitlinger. Kraijer, D.W., & Kema, G.N. (1994). Sociale redzaamheidsschaal SRZ voor zwakzinnigen. Handleidng. Lisse: Swets & Zeitlinger. Minnen, A. an. (1995). Een verschil van dag en nacht? De vergelijking van ambulante en klinische behandeling van sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLG). enray: Nieuw Spraeland. Nauts, J.G.P. (1996). Zeer ernstige gedragsproblemen zijn thuis behandelbaar. Zorgvisie, 7. Reiss, S., Minnen, A. van, Hoogduin, C.A.L. (1994). Reiss Screen for Maladaptive Behavior. Wels, P.M.A., & Robbroeckx, L.M.H. (1996). NOS. Nijmeegse ragenlijst voor de Opvoedingssituatie. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding

Diagnostiek. Voorwoord. Inleiding Diagnostiek Voorwoord Inleiding Intelligentie en aanpassingsvermogen o Definities van licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid o Intelligentie Beschikbaar testmateriaal Inschatten van het IQ op

Nadere informatie

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking LVG in de GGZ Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking Masterthesis Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventies Gertjan Veneberg, 3227529 Juli

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Zicht op kennis. januari 2010. deel I: beschrijving

Zicht op kennis. januari 2010. deel I: beschrijving Zicht op kennis Een inventarisatie van beschikbare diagnostische instrumenten, theoretisch onderbouwde en bewezen effectieve psychotherapeutische interventies en behandelingen met psychofarmaca in de sector

Nadere informatie

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met lichte verstandelijke beperkingen: Het consortium LVG en gedragsproblemen Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie,

Nadere informatie

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Opleiding Pedagogiek Masterprogramma Orthopedagogiek Universiteit Utrecht Datum:

Nadere informatie

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies 6 juni 2011 Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies dd 6 juni 2011 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting5 1 Aanleiding

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE 2.1 gerard schippers theo broekman angela buchholz nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

ZORG. inhoud en ontwikkelingen. probleemgedrag en doelgroepenbeleid

ZORG. inhoud en ontwikkelingen. probleemgedrag en doelgroepenbeleid ZORG inhoud en ontwikkelingen probleemgedrag en doelgroepenbeleid Cor Malipaard Senior sectormanager Zorg en Inhoud Aan deze notitie hebben de volgende medewerkers een bijdrage geleverd: I. Barnhard, beleidsmedewerker,

Nadere informatie

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz MATE Handleiding en protocol Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz Colofon Uitgever Project Resultaten Scoren/GGZ Nederland

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland J.T. van Busschbach, H. Michon, M. van Vugt & A.D. Stant M.m.v. L.C. Aerts-Roorda & N. van Erp Effectiviteit van Individuele Plaatsing en

Nadere informatie

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Resultaten van vervolgonderzoek Martin Schuurman Catharina Mulder Colofon Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio

Nadere informatie

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Het onderzoeksprotocol Versie 22 augustus Drs. A. Kat Drs. L. Kool Dr. A. van Straten Prof. dr. A.T.F. Beekman Dr. H. van

Nadere informatie

v e l d p u b l i cat i e #1

v e l d p u b l i cat i e #1 v e l d p u b l i cat i e #1 specia al onderwijs sociaal emotioneel functioneren cluster-3 LANDELIJK EXPERTISE CENTRUM SPECIA AL ONDERWIJS specia al onderwijs reeks veldpublicaties Co l of o n D eze re

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtgever UWV Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtnemer Trimbos; Michon, J.T. van Busschbach, M. van Vugt... [et al.] Onderzoek Basis rapport SCION. Bevindingen na

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/56016

Nadere informatie

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZAGOOG Beroepscompetentieprofiel COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZagoog 1 Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Zorgmonitor Zuid-Limburg

Zorgmonitor Zuid-Limburg Z o r g b e h o e f t e v a n u i t c l i ë n t e n p e r s p e c t i e f Zorgmonitor Zuid-Limburg Instrument voor vraaggerichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de hulpverlening en het management Philippe

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma ROMCKAP

Onderzoeksprogramma ROMCKAP Onderzoeksprogramma ROMCKAP Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina I. Inleiding 1 Doel 1 Generieke ROM als basis 1 Kennis bij complexe klinische groepen nodig 2 De rol van de patiënt 2 De onderzoekslijnen 2 II.

Nadere informatie

Kennisdag Wajong 15 juni 2010

Kennisdag Wajong 15 juni 2010 Kennisdag Wajong 15 juni 2010 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Samenvattingen van de onderzoeken... 5 2.1 UMCG: Participatiemogelijkheden in werk van Wajonggerechtigden... 5 2.2 TNO: Routekaart naar werk...

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

Het ouderschapsplan en de effecten voor de kinderen

Het ouderschapsplan en de effecten voor de kinderen Het ouderschapsplan en de effecten voor de kinderen Inge van der Valk en Ed Spruijt Jeugd & Gezin, Departement Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht Gereviseerde versie; 10 oktober 2013 1 Inleiding

Nadere informatie

...de jeugd heeft de toekomst!

...de jeugd heeft de toekomst! speciale uitgave van de lichtenvoorde...de jeugd heeft THEMA de toekomst! kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking én bijkomende psychische en sociale problemen specifieke professionele

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie