Visiedocument beschikbaarheid en bereikbaarheid Eerstelijnszorg in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visiedocument beschikbaarheid en bereikbaarheid Eerstelijnszorg in Nederland"

Transcriptie

1 Visiedocument beschikbaarheid en bereikbaarheid Eerstelijnszorg in Nederland

2 Telefonieoplossing voor de optimale bereikbaarheid van de Eerstelijn. 1. INLEIDING ONTWIKKELINGEN TELEFONIECONCEPT BIJZONDERE FEATURES ROL ZORGVERZEKERAAR EN PERFORMANCE SUPPORT EN SERVICE ONZE AANPAK FINANCIERING SAMENVATTING Pagina 3 van 13

3 1. Inleiding De organisatie van de huisartsenpraktijk en de daarmee samenhangende kwaliteitseisen veranderen snel. Het kwaliteitsbeleid vraagt dan ook extra aandacht. De huisarts is meer dan ooit verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg in de huisartsenpraktijk. Huisartsen willen daarin investeren en ook in de daarvoor benodigde infrastructuur, kortom een eigen kwaliteitssysteem. LHV, Zorgbelang en ZN hebben voor 2010 thema s vastgesteld die vanuit het patiëntenperspectief van groot belang worden gevonden, te weten beschikbaarheid, bereikbaarheid en praktijkinformatie. Uit onderzoek van IGZ en NPCF is gebleken dat de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken tijdens kantooruren onvoldoende is o.a. door de toegenomen zorgvraag en de toegenomen behoefte van patiënten aan informatie en contact. Andere belangrijke oorzaak is de verandering in het takenpakket van de assistente. Vanuit de LHV zijn inmiddels een aantal aanbevelingen gedaan en is hiervoor een toolkit ontwikkeld. Huisartsen zien hier het belang van in en onderzoeken met partners in het veld op welke wijze zij dit probleem kunnen inventariseren om vervolgens tot een passende oplossing te kunnen komen. Een belangrijk onderdeel en ook speerpunt in deze problematiek is de telefonische bereikbaarheid. Onderzoek en een gedegen 0-meting geven vaak een helder beeld van de knelpunten bezien vanuit patiëntenperspectief en zorgverlener. Een gedegen verbeterplan, in veel gevallen al onderdeel van de NHG-accreditatie, moet leiden tot een optimale verbetering van de bereikbaarheid van de huisartsenzorg. Uitbreiding van assistentes of inzet van een omloopassistente bieden niet altijd soelaas. Een goede infrastructuur en organisatie van de praktijk zijn zaken die hand in hand met elkaar gaan. Samengevat heeft de telefonische bereikbaarheid een hoge prioriteit in de gezondheidszorg omdat de huisarts de laagdrempelige poortwachter is tot de eerstelijn, de huisarts er de praktijkvoering mee kan sturen en een goede bereikbaarheid voorkomt dat de zorgvraag op de verkeerde plek terecht komt. Dit kan als gevolg hebben dat de zorg met extra hoge kosten wordt geconfronteerd. Pagina 4 van 13

4 2. Ontwikkelingen In de eerstelijn zien we de afgelopen jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement en efficiency. Samenwerking met collega s, andere disciplines, tweedelijn, welzijnsinstellingen etc. vertaalt zich naar multidisciplinaire zorg cq. ketenzorg vaak in combinatie met een integrale bekostigingssystematiek of ketenzorg financiering. De ontwikkeling van de integrale zorg vraagt van zorgaanbieders na te denken over het zorgaanbod dat zij nu en straks bieden en of dit aansluit op de mogelijk veranderende vraag. Dit betekent al gauw dat aanbieden van zorg ook organisatievraagstukken met zich meebrengt: zo moeten zorgaanbieders het domeindenken loslaten, zich buigen over het differentiëren en delegeren van taken en methoden ontwikkelen om kwaliteit en doelmatigheid samen te brengen. Vanuit een patiëntgerichte benadering is het zaak dat de patiënt de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats krijgt. Belangrijk is daarbij de zorgverleners te laten doen waar zij goed in zijn. Dat leidt nogal eens tot de al genoemde taakherschikking. Zo kan zorg en/of behandeling misschien net zo goed of zelfs beter door een gespecialiseerde verpleegkundige worden uitgevoerd in plaats van door een medisch specialist. Huisartsinformatiesysteem (HIS), keteninformatiesysteem(kis), EPD, etc. zijn ontwikkelingen die steeds meer kennis vragen van ICT-vraagstukken in de eerste lijn. Gevolg hiervan is dat ICT infrastructuren ook veranderen en dat de informatietechnologie en de communicatie in elkaar schuiven. Bij de organisatievraagstukken rondom de (integrale) zorg is de ICT-infrastructuur een belangrijk onderdeel. In een aantal gevallen zijn de HIS-en hier nog niet op voorbereid en is het ketendossier voor de gemiddelde huisarts nog de ver van mijn bed show. Men is er echter wel van overtuigd dat uitwisseling van data essentieel is om de genoemde kwaliteits- en efficiencyslag te kunnen maken. Maar het doorvoeren van een dergelijke ontwikkeling kost tijd en vraagt veel van de zorgprofessional in de eerste-lijn en de huisartsenpraktijk in het bijzonder. Voor zorgverzekeraars staat de patiënt steeds meer centraal en is de geboden service van de zorg ook in toenemende mate vanuit de servicegedachte voor hun verzekerden. Een adequate en servicegerichte triage staat centraal in het contact met de patiënt. Dit betekent dat aan scholing van de assistente op dit gebied vaak niet valt te ontkomen. Binnen de huisartsenposten is de triage essentieel is dit inmiddels niet meer dan vanzelfsprekend. Binnen de reguliere huisartsenvoorziening valt hier nog een inhaalslag te maken. In de relatie patiënt versus zorgprofessional is het telefonische contact een belangrijk middel voor het afhandelen van de zorgvraag. In veel praktijken is de telefonische bereikbaarheid onderbelicht en voor verbetering vatbaar (Een aantal zorgverzekeraars stellen hiervoor financiële middelen beschikbaar. In hoofdstuk 5 komen we hierop terug). Pagina 5 van 13

5 3. Telefonieconcept 3.1 Algemeen Beter of goed telefonisch bereikbaar zijn kent zowel een technische als organisatorisch kant. Door op locatie meer lijnen te realiseren en extra apparatuur te plaatsen is het bereikbaarheidsprobleem niet opgelost. Ook de extra inzet van personeel biedt niet altijd soelaas en is vaak een dure oplossing. Vanuit inspectie en patiëntenorganisaties worden harde eisen gesteld t.a.v. de bereikbaarheid en communicatie.. De ingesprektoon is niet meer van deze tijd. Het beantwoorden van de normale lijn en de spoedlijn dient binnen een bepaalde tijd te geschieden. Het aanscherpen en de toetsing ervan is een logisch gevolg en uw organisatie moet hier dan ook op zijn voorbereid, waarbij onderliggende techniek en infrastructuur u maximaal faciliteren. De ICT-omgevingen in de eerste-lijn zullen de komende jaren een snelle groei doormaken. In de ontwikkeling van telefoniesystemen dient men rekening te houden met de wens en wellicht eis dat systemen aan elkaar worden gekoppeld en dat IT en communicatie in elkaar schuiven. Het concept is dan ook op de lange termijn hierop voorbereid. Een telefonieoplossing zal moeten worden ontwikkeld met en door (huis-)artsen vanuit de visie, maar ook vanuit de noodzaak beter bereikbaar te zijn voor de patiënt. De mogelijkheid met meerdere praktijken op een systeem aan te sluiten werd eerst wat argwanend begroet, maar men is ondertussen de vele voordelen gaan waarderen. Bij de ontwikkeling van het concept zal rekening moeten worden gehouden met de veranderingen van de zorgvraag in de eerste lijn en het managen van de processen. Het is daarom niet alleen belangrijk leverancier van telefonieproducten te zijn, maar op basis van een gedegen inventarisatie en advies het bereikbaarheidsprobleem van de klanten op te lossen. Op dit terrein is de afgelopen jaren veel ervaring en kennis opgedaan binnen de huisartsenposten in Nederland en zijn 16 posten met een verzorgingsgebied van 8,5 miljoen inwoners voorzien van een dergelijke telefonieoplossing. 3.2 Voor wie en door wie Het telefonieconcept dient afgestemd te zijn op de specifieke wensen en eisen van de individuele huisarts, HOED, Hagro, Gezondheidscentrum of huisartsenpost en voldoet aan de richtlijnen van IGZ, LHV en NPCF, het zogenaamde Programma van Eisen (PvE) Belangrijk uitgangspunt voor het gebruik is dat de eigen organisatie de regisseur blijft van de telefonische bereikbaarheid. In de praktijk komt dit erop neer dat de huisarts en zijn of haar assistente (-s) de telefonische bereikbaarheid kunnen wijzigen indien op een bepaald moment van de dag hiervoor de uitdrukkelijke wens bestaat. U moet dus voor de dagelijkse afhandeling van wijzigingen in het telefonieverkeer met uw patiënt, collegae, andere zorgprofessionals niet afhankelijk van een ICT-deskundige of externe leverancier, maar dit volledig zelf in de hand kunnen hebben. Een dergelijke oplossing biedt hierdoor ook een grote mate van flexibiliteit. 3.3 Beschrijving concept Het concept kent een softwarematige oplossing, dat in een aantal zeer streng beveiligde datacenters wordt gehost. Hierdoor zijn zaken als service, hosting, back-up en veiligheid, welke in de SLA moeten worden vastgelegd, gegarandeerd. In alle gevallen zal de locale configuratie aansluiten op het programma van eisen van de klant. Wij hebben hiervoor een standaard procedure ontwikkeld. Lokaal heeft de gebruiker geen centrale en onnodige randapparatuur. Een router, switch en de telefoontoestellen zijn de enige lokaal aanwezige hardware. Een ander groot voordeel van een gecentraliseerd en flexibel systeem is dat het de gebruiker in staat stelt de zorgvraag op juiste wijze te kunnen managen en dit proces ook te kunnen monitoren. Niet urgente zorgvragen kunnen worden om- of doorgeleidt zodat urgente vragen wel snel en adequaat kunnen worden afgehandeld. Deze taakdelegatie en differentiatie maken belangrijk onderdeel uit van het concept. Een goed en slim ingericht keuzemenu zorgt ervoor dat de zorgvraag bij de juiste deskundige terecht komt en de patiënt het gevoel geeft dat hij op een juiste manier is geholpen. De zeer uitgebreide managementtool levert u informatie op basis waarvan dit soort organisatievraagstukken inzichtelijk en bespreekbaar maakt. Pagina 6 van 13

6 Uitgangspunten Het belangrijkste vertrekpunt binnen het concept is dat de patiënt geen in gesprektoon meer te horen krijgt. De patiënt wordt binnen 2 minuten (de huidig vastgestelde norm) doorverbonden met een deskundig medewerker. In het geval van een spoedlijn gebeurt dit binnen 30 seconden en is dit zowel visueel als auditief te onderscheiden van normaal telefoonverkeer. Voor de conventionele beller, in veel gevallen de huisarts zelf, verandert er aan de huidige situatie vrij weinig. Deze heeft nog steeds een normaal toestel zoals dat in het verleden ook het geval was. De assistente zal voor het afhandelen van het telefonieverkeer met name gebruik maken van ondersteuning krijgen vanuit de beelscherminterface (zie beelschermfunctionaliteit). Bij grote organisaties zal overleg en afstemming plaats vinden met de ICT-deskundigen en zullen de verschillende zorgprofessionals worden betrokken bij het proces. Programma van eisen (PvE) Om het concept in te richten zal er een uitgebreide inventarisatie plaats vinden en met de gebruikers worden afgestemd wat de specifieke eisen en wensen zijn. Dit zal resulteren in een plan van aanpak waarin opnieuw met de gebruikers wordt afgestemd of de configuratie aansluit op het PVE. De afgelopen jaren is in overleg met klanten en koepelorganisaties een blauwdruk ontwikkeld voor de diverse specifieke zorginstellingen en organisaties. Deze blauwdruk hebben wij vertaald naar een menukaart. De bestelling wordt opgenomen en er wordt geleverd op het met elkaar afgesproken tijdstip. Indien wenselijk kan dit gefaseerd plaats vinden om de organisatie niet vanaf het begin te confronteren met de nieuwe techniek en werkwijze. Techniek Het feit dat er geen lokale telefooncentrale en geen normale telefoonlijnen meer zijn is één van de redenen dat de beschikbaarheid van uw telefonische dienstverlening veel hoger is dan ooit mogelijk zou zijn met een traditionele oplossing op locatie. Voor telefonie heeft u dus geen lokale ISDN of analoge lijnen meer nodig. Om het telefoonverkeer van de onze server op uw vestiging te ontsluiten worden deze lijnen vervangen door één VoIP verbinding. Mocht deze verbinding uitvallen dan kunnen de gesprekken op een ander nummer worden afgeleverd. Ook voor de toepassingen als het HIS, KIS, internet etc. kunnen deze verbindingen worden gebruikt. De VoIP verbinding is in het concept opgenomen. Over deze verbinding gaat al het inkomende en uitgaande telefoonverkeer. De wachtrijen, keuzemenu s, receptenlijnen en automatische gespreksafhandeling worden centraal afgehandeld. De VoIP verbinding wordt afgemonteerd bij het ISRA punt. Dit is het punt waar nu waarschijnlijk ook uw telefoonlijnen uw pand binnen komen. De VoIP verbinding wordt afgemonteerd op een meegeleverde zogeheten router met switch. Vanaf deze switch dienen vervolgens computerkabels naar iedere werkplek beschikbaar te zijn. Eventueel benodigde extra bekabeling kan separaat worden aangeboden. Bestaande alarm- en pinverbindingen blijven ongewijzigd. Ook aan het bestaande fax-verkeer zal niets worden gewijzigd. Pagina 7 van 13

7 Randapparatuur Op locatie zult u nagenoeg geen randapparatuur aantreffen. Telefoontoestellen, een switch/router, een extra beeldscherm voor de assistente en headsets zijn de enige hardware bij u in de praktijk. De bedrijfskritische apparatuur zoals de hard- en software staat in een omgeving die 24-7 toegankelijk is voor alleen onze gecertificeerde engineers. Een dergelijke manier van hosten garandeert dan ook dat u in geval van calamiteit nog steeds bereikbaar kunt zijn. Concreet betekent dit in de praktijk dat uw assistente of telefoniste voor het telefonieverkeer gebruik zal maken van een beeldscherm gekoppeld aan uw huidige computer. Beeldschermfunctionaliteit Een beeldscherminterface maakt het telefonieverkeer zichtbaar en laat zien de inkomende en uitgaande gesprekken zien. U ziet welke gebruiker wel of niet in gesprek is en welke gebruiker wel en niet bereikbaar is. Met een simpele muisklik kunt u telefoontjes aannemen, doorverbinden, in de wacht zetten, etc. U kunt zelf aangeven hoe en waar u bereikbaar wilt zijn en kunt dit ook met een simpele muisklik weer wijzigen. Met eenzelfde muisklik kunt u indien wenselijk een moeilijk gesprek opnemen. Het actuele logboek biedt u altijd de mogelijkheid specifieke gespreksinformatie terug te halen. De receptenlijn is zichtbaar en in uw mailbox ziet u hoeveel patiënten een herhaalrecept hebben aangevraagd. Pagina 8 van 13

8 Programmering Voor het goed managen van de telefonische zorgvraag wordt er gebruik wordt gemaakt van een menustructuur. De patiënt kiest op welke wijze hij doorverbonden wil worden: bv. keuze om het gesprek door te zetten naar de assistente, een terugbelverzoek, de receptenlijn of direct naar de praktijkondersteuner of bij hoge urgentie meteen de spoedlijn. Bij meerdere assistentes kunnen de gesprekken met een muisklik worden overgenomen of doorgezet. Bij drukte of calamiteit is dit vaak wenselijk of noodzakelijk. Door dit te programmeren kan dit proces volledig geautomatiseerd plaats vinden. Een dergelijke jaarprogrammering kan ook kan ook voor de praktijk worden ingericht. Dit betekent geen zorgen bij afwezigheid, vervanging, waarneming etc. Het systeem zorgt voor de juiste patiëntinformatie en doorschakeling. Integratie met andere organisaties of professionals is daarbij ook mogelijk. Binnenkomende gesprekken kunnen automatisch worden omgeleid naar bv. huisartsenpost, collega, waarneming, telefoniste etc. Herhaalrecepten kunnen indien wenselijk rechtstreeks naar de betreffende apotheek worden doorgestuurd. Mobiele telefonie Het is tevens mogelijk de mobiele telefoon te integreren in het systeem, waarbij ook hier de regie over gebruik en informatie bij de eindgebruiker blijft. Concreet betekent dit dat u binnenkomend telefoonverkeer vanuit het systeem op uw mobiele toestel kunt ontvangen en uitgaand verkeer idem dito. U heeft hierbij zelfs de keus om te bepalen of u uw mobiele nummer of praktijknummer meestuurt of niet. Kortom, de flexibiliteit en mogelijkheden van ons systeem en concept, stelt u in staat op welke wijze u wel of niet bereikbaar wilt zijn binnen de gestelde kaders volgens het PvE. en conform de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraar. N.b.: Er is een duidelijke toename van de gesprekskosten omdat steeds meer patiënten gebruik maken van een mobiele telefoon. In het concept kan een module worden aangeboden, die het bellen naar mobiel goedkoper maakt en het blijkt dat na ongeveer 1 jaar de investering hiervan wordt terug verdiend. Pagina 9 van 13

9 Managementinfo De ingebouwde managementtool stelt u in staat op elk moment van de dag en geautomatiseerd zicht te krijgen op inkomend verkeer, uitgaand telefonieverkeer, patiënten in de wacht, gespreksduur, aantallen gesprekken etc. Dit kan zowel op toestel-, lijn-, praktijk- en organisatieniveau. Queue Comparison ( ) 350 3, , ,00 Total Calls ,50 Wait Time 100 1, ,50 0 0,00 HA1 SPOED HA1 Spreekuur HA2 spreekuur HA2 Spoed HA3 Spreekuur HA3 Spoed HA4 Spoed HA45 Spreekuur HA6 Spoed NOORD SPOED HA7 Spoed HA7 Spreekuur Telefoniste HA46Spreekuur HA8 Spoed Handled Voice Mail* Abandoned Omgeleid* Transferred Out of Queue Average Wait (minutes) 4. Bijzondere features 4.1 Conferentieschakeling In het kader van coaching en scholing van personeel in opleiding bestaat de mogelijkheid met collega s, assistentes, POH-ers etc. mee te luisteren en indien gewenst mee te praten. In deze conferentieschakeling is het mogelijk om ervoor te kiezen of de beller dit wel of niet meekrijgt. Ons systeem is tevens voorbereid op videoconferencing; telefonie in combinatie met beeld zal de efficiëntie van communiceren vergroten en biedt in deze drukke tijden de mogelijkheid efficiënt te vergaderen, instructie te geven en technische ondersteuning te bieden. Pagina 10 van 13

10 4.2 Skill based routing De organisatie van de huisartsenvoorziening wordt oa. door de toename van de zorgvraag een complex vraagstuk. In het kader van de NHG-accreditering wordt de huisarts gevraagd na te denken over taakdelegatie en taakdifferentiatie. Kan de zorgvraag bij andere deskundigen in de praktijk worden neergelegd. De inzet van gespecialiseerde praktijkondersteuners en assistentes in gezondheidscentra, HOED-en en Hagro s zien we hierbij steeds vaker. Om ook deze specialistische zorgvraag te kunnen managen en daarbij de juiste deskundigheid in te zetten kan onze techniek ondersteunend en faciliterend zijn. Dit doen wij door onze zogenaamde skill-based routing. Simpel gezegd komt dit erop neer dat de beller middels een keuze menu of routering direct bij die zorgverlener terecht komt die beschikbaar is en over de juiste deskundigheid beschikt om juist die specifieke zorgvraag adequaat te beantwoorden. Met name in grotere organisaties biedt dit vele voordelen. Hierbij valt te denken aan specialismen zoals we die oa. kennen bij kaderhuisartsen. 4.3 Beheer telefonie door uw smartphone Door de aanwezige webapplicatie kunt u de status van uw bereikbaarheid van uw praktijk middels uw blackberry, Iphone of andere GSM beheren. 4.4 Onderling gratis bellen Voor elke gebruiker die gebruik maakt van hetzelfde concept is het bellen met elkaar gratis. Dit kan natuurlijk direct via het gebruik van de interne nummers of via de algemene of persoonlijke contactpersonenlijst. Mocht u er als gebruiker voor kiezen om uw mobiel toestel te integreren in het systeem dat wordt ook het onderling mobiel bellen gratis. 4.5 Uitgebreide voice- en mailboxfunctionaliteit Mocht u ervoor hebben gekozen dat patiënten berichten achterlaten voor herhaalreceptuur, dat hij of zij teruggebeld zou willen worden op een later tijdstip, dan is deze informatie voor uw assistente ook direct zichtbaar. Zij ziet op elk moment van de dag hoeveel herhaalrecepten nog moeten worden verwerkt, hoeveel patiënten teruggeld willen worden voor een uitslag, maken van een afspraak of andere informatie. Ook deze vorm van telefoniemanagement zorgt ervoor dat zorgvragen die niet kunnen wachten, wel direct worden beantwoord. 4.6 Fall Back Routing Onze architectuur is zo opgebouwd dat als de verbinding naar een vestiging of de vestiging zelf (stroomuitval, kabelbreuk etc.) uitvalt, andere locaties de gesprekken kunnen overnemen of eventueel worden doorgezet naar bv. GSM s. Het Fall Back Routing systeem is een volledig geautomatiseerde hard- en softwareproduct die in geval van calamiteit de inkomende gesprekken nog steeds laat binnenkomen op dezelfde toestellen. 4.7 Integratie Centrale Huisartsenpost Vele huisartsenposten in Nederland zijn al aangesloten op ons systeem. U kunt op basis van lokale of regionale samenwerkingsafspraken uw telefoniesysteem ook koppelen aan uw centrale huisartsenpost. Dit heeft bv. als voordeel dat u gebruik kunt maken van de daar aanwezige capaciteit en deskundigheid, zonder dat dit gepaard gaat met extra gesprekskosten. Pagina 11 van 13

11 5. Rol zorgverzekeraar en performance Zoals in de inleiding al aangegeven is hebben diverse belangenorganisaties zich al beziggehouden met het vraagstuk beschikbaarheid, bereikbaarheid, patiëntinformatie en hebben reeds enkele zorgverzekeraars hier een helder vies en beleid op uit gezet. Door LHV is een toolkit ( Snel beter bereikbaar ) ontwikkeld welke u in staat stelt hoe het is gesteld met uw bereikbaarheid. De tips en de te nemen stappen stellen u in staat uw bereikbaarheid structureel te verbeteren. Een aantal zorgverzekeraars hebben inmiddels prestatie-indicatoren ontwikkeld die ten grondslag liggen aan een resultaatsvergoeding voor uw telefonische bereikbaarheid. In het kort komt dit op het volgende neer: 1. Beschikbaarheid: Huisartsen zorgen voor een goede beschikbaarheid van de disciplines in de praktijk tijdens kantooruren (8.00uur-17.00uur). Er is altijd deskundigheid bij acute en niet acute zaken. De huisarts beschikt behalve over een spoedlijn ook over een intercollegiale lijn en een receptenlijn. 2. Bereikbaarheid De praktijk is gedurende kantooruren telefonisch bereikbaar. Binnen 2 minuten wordt de patiënt live te word gestaan door een deskundige medewerker. Spoedoproepen worden binnen 30 sec door een deskundige medewerker beantwoord. 3. Praktijkinfo Er is een schriftelijke en/of digitale informatievoorziening van de praktijk. Uw visie met betrekking tot de huisartsenzorg en de relatie huisarts-patiënt is inzichtelijk voor de patiënt. Op uw eigen website of die van een koepelorganisatie maakt uw bovengenoemde informatie digitaal kenbaar. NB. :De zorgverzekeraar zal periodiek toetsen of u hebt voldaan aan de gestelde eisen. Ons concept voldoet technisch aan de bovengestelde eisen en maakt dit tevens dagelijks voor u inzichtelijk. U mag van ons verwachten dat wij aan de organisatiekant u deskundig adviseren en daar waar nodig onze samenwerkingspartners inschakelen om u verder te ondersteunen. Pagina 12 van 13

12 6. Support en Service Service en support maken belangrijk onderdeel uit van het concept. Vanaf het eerste moment dat u telefonisch bereikbaar bent, biedt de helpdesk u 24-uur per dag 7 dagen in de week ondersteuning bij storingen en problemen. Het is ons doel dat in geval van een storing dit binnen 24 uur is verholpen en bij grotere calamiteiten ervoor te zorgen dat u toch telefonisch bereikbaar blijft zeker daar waar het om de spoedtelefoontjes gaat. Indien noodzakelijk moet er een overeenkomst zijn waarin beschreven staat dat storingen ook binnen 8 uur kunnen worden opgelost. De telefonische helpdesk is er voor u om de dagelijkse vragen of problemen mbt. uw bereikbaarheid af te handelen. 7. Onze aanpak Om u als klant een goed aanbod te kunnen passend bij uw visie op de telefonische bereikbaarheid van de eerste lijn, zal met een u een programma van eisen worden opgesteld. Dit PvE zal tevens moeten aansluiten op de totale organisatie van nu en de organisatie die voorbereid is op de zorgvraag van de toekomst. Voordat het concept wordt geïmplementeerd, wordt met u een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak staat beschreven op welke wijze en wanneer wordt overgegaan op het nieuwe systeem. Er worden heldere afspraken gemaakt over de te nemen stappen, wie welke taak heeft en waar de eindverantwoordelijkheid ligt. Het is vanzelfsprekend dat er wordt toegezien op een naadloze overgang van de oude naar de nieuwe situatie waarbij er naar wordt gestreefd de offlinetijd zo kort mogelijk te houden. Natuurlijk behoren zaken als instructie en scholing ook tot het concept. 8. Financiering De zakelijke en consumentenmarkt ontwikkelt zich steeds meer in de one-stop-shop gedachte. Voor de levering van een bepaalde dienst of product heeft de klant 1 leverancier, 1 aanspreekpunt. Binnen het concept en plan van aanpak draagt men niet alleen zorg voor het opzeggen van de bestaande contracten maar levert men het concept tegen een vast maandelijks tarief. Geen gedoe met extra kosten bij updates, nieuwe systemen, vervanging van apparatuur etc. Mocht u toch tot aanschaf van het concept willen overgaan, dan kunnen wij u hierop een scherp en marktconform aanbod doen. Pagina 13 van 13

13 9. Samenvatting Verschillende gebruikers zijn u al voorgegaan, met hen is het concept en de bijbehorende visie doorontwikkeld en is het geworden tot dat wat in dit document is beschreven. In het kort komt het er op neer dat het concept de totaaloplossing moet bieden voor uw telefonische bereikbaarheid in combinatie met de te verwachten ICT ontwikkelingen in de zorg, veranderingen in de organisatie en de groei van de zorgvraag in het algemeen. Het voldoet aan alle gestelde normen en eisen en de toets van de inspectie zal doorstaan. 1 Contract, 1 leverancier, 1 aanspreekpunt voor alle vragen en problemen op gebied van de telecommunicatie in uw praktijk. Auteur: Mike van Eekelen (paramedicus) Accountmanager Zorg Vtel Pagina 14 van 13

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP Uw eigen telefooncentrale in de cloud Cloud VoIP Telefonie en veel functies voor uw onderneming Met Cloud VoIP krijgt uw organisatie in één keer een professionele telefooncentrale met heel veel functies.

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Veel gestelde vragen VDF as a Service

Veel gestelde vragen VDF as a Service Veel gestelde vragen VDF as a Service Datum: 19 juni 2017 Inhoud Veel gestelde vragen VDF as a Service... 3 Algemeen... 3 Waarom biedt Promedico in samenwerking met Techni Team VDF as a Service aan?...

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions BROCHURE/CLOUD COMMUNICATIE Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Waarom Cloud Communicatie? Zeker Door inzet van proven technology van Mitel Zorgeloos Door de vergaande expertise

Nadere informatie

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Een goede organisatie

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Communicatiebeleid en nummerplan. Een goed doordacht

Communicatiebeleid en nummerplan. Een goed doordacht Pagina 1 van 5 Goede telefonische bereikbaarheid hangt voor een belangrijk deel samen met het communicatiebeleid van uw organisatie. Op basis van dit beleid kan uw organisatie het nummerplan van de telefooncentrale

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend Inhoudsopgave LawyerConnect brochure 1. Telephony2Connect 1.1. VoIP2Connect Pagina 2 1. Telephony2Connect Altijd bereikbaar Telefonie biedt u vele voordelen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. Dat doen we via een sterk netwerk van meer dan

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Telefonie oplossingen voor Nederlandse

Telefonie oplossingen voor Nederlandse Telefonie oplossingen voor Nederlandse Goedkoop bellen in 3 stappen Oplossing Goedkoop bellen vanuit het buitenland naar Nederland Eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig, u belt vanuit het buitenland

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren

Nadere informatie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie Business case Op basis van VoIP vanuit het DataCenter Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl Revisie Versie Datum Opmerking Auteur Status 01 2/25/2013 Business Case G.Dam V1.0 Inleiding 1 Dit document

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Geïntegreerde Xelion Softphone

Geïntegreerde Xelion Softphone Xelion 6 is VoIP telefooncentrale die standaard een volledig scala aan functies heeft om de klantcontacten van een organisatie optimaal af te handelen. Agents kunnen overal en altijd snel en productief

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend StoreConnect is een totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten in uw winkel. Uw klant tevreden maken met het gemak van IP pinnen of gezellige

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Unexus Connect. Flexibele telecommunicatie-oplossing met focus op mobiliteit, telefonie en klantenservice. Eén oplossing, vele voordelen

Unexus Connect. Flexibele telecommunicatie-oplossing met focus op mobiliteit, telefonie en klantenservice. Eén oplossing, vele voordelen Unexus Connect Flexibele telecommunicatie-oplossing met focus op mobiliteit, telefonie en klantenservice Unexus Connect is een Communicatie as a Service (CaaS) dienst en biedt standaard telefonie, contactcenter,

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Xelion Phone System. Zo wil iederéén bellen

Xelion Phone System. Zo wil iederéén bellen Xelion Phone System Zo wil iederéén bellen Ultramoderne telefooncentrale met ultiem gebruiksgemak Xelion Phone System is een ultramoderne VoIP-telefooncentrale van Nederlandse bodem die met passie en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT WAT IS VOIP? VoIP is een afkorting voor Voice over Internet Protocol. Dit houdt in dat je belt via een internetverbinding. Deze manier van telefoneren heeft een aantal grote

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars Mobile2connect Ontzorgt makelaars RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden.

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden. Met Managed VoIP kunt U gebruik maken van een volledig beheerde, digitale telefooncentrale, inclusief zero-touch provisioning van ondersteunde toestellen. Afgestemd op zakelijke, betrouwbare dienstverlening.

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties Mobile2connect Ontzorgt maritieme organisaties MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven Mobile2connect Ontzorgt bedrijven OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken

Nadere informatie

Zakelijk VoIP bellen met Hosted VoIP via Koelewijn MKB-support ICT. Wat is Hosted VoIP? De voordelen van Hosted VoIP

Zakelijk VoIP bellen met Hosted VoIP via Koelewijn MKB-support ICT. Wat is Hosted VoIP? De voordelen van Hosted VoIP Zakelijk VoIP bellen met Hosted VoIP via Koelewijn MKB-support ICT Een besparing op uw huidige zakelijke telefoniekosten, geen investering in een dure telefooncentrale. Hosted VoIP via Koelewijn MKB-Support

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw telefooncentrale in de cloud Steeds meer bedrijven en particulieren bellen via Internet

Nadere informatie

Het recept van de IP Businessmanager

Het recept van de IP Businessmanager Het recept van de IP Businessmanager mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

VoIP via Online Pro: De voordelen op een rij

VoIP via Online Pro: De voordelen op een rij Inge Heuvel - van Schaijck --- Online Van: Maarten Heuvel - Online Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 16:32 Aan: Online Groep Onderwerp: Online Pro Update 2015.0.0.125: Nieuwe

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? Uw telefooncentrale in de cloud? Kostenbesparend Gebruiksvriendelijk Innovatieve mogelijkheden Wat is? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen Intercity Zakelijk levert persoonlijke service met een vast aanspreekpunt Monique, customer care: Ik help graag klanten met vragen over producten en diensten

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. En niet zonder reden. Hosted VoIP biedt bedrijven een bijzonder

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

OrganisationConnect your webbased telephone center

OrganisationConnect your webbased telephone center OrganisationConnect your webbased telephone center Optimaal telefonisch bereikbaar Eenvoudig te beheren Flexibel en schaalbaar Ook voor de thuiswerker Klaar voor de toekomst Oud wordt nieuw Bent u weer

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Innovatief IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Flexibel Kostenbesparend IP-Telefonie VastMobiel: maakt bellen goedkoper, makkelijker en biedt goede

Nadere informatie

Cloud telephony. om zo. kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken. in samenwerking met

Cloud telephony. om zo. kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken. in samenwerking met Cloud telephony om zo kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken in samenwerking met cloud telephony Waarom OZMO cloud telephony? Om zo nooit voor verrassingen te komen staan U betaalt een vast bedrag

Nadere informatie

100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies

100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies 100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies De verschillende mogelijkheden van uw hosted telefooncentrale Wat is Voice over IP?

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

KPN Secure Mail Dienstbeschrijving

KPN Secure Mail Dienstbeschrijving KPN Secure Mail Dienstbeschrijving 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Veiligheid en betrouwbaarheid 3 1.2. Gebruiksvriendelijkheid 3 1.3. Beheersbaarheid 3 1.4. Betaalbaarheid 3 2. Verzekerde kwaliteit

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie