OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology"

Transcriptie

1 OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar (1 september augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. Het studentenstatuut bevat de rechten en plichten van de studenten, die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en bestaat naast een opleidingsspecifiek deel ook uit een instellingsspecifiek deel. Het studentenstatuut geldt onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving. Academie A.D.E. Opleiding M Professional Master in Media Innovation Opleiding M Game Technology Datum advies opleidingscommissie Datum goedkeuring academiedirecteur Datum instemming deelraad Datum vaststelling CvB Gebaseerd op raamregeling master Datum voorgenomen besluit vaststelling 25 maart 2014 raamregeling CvB Datum instemming raamregeling MR 15 april 2014 Datum vaststelling raamregeling CvB 22 april 2014

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN TOEPASSELIJKHEID... 8 HOOFDSTUK 2 GRONDSLAGEN VAN DE OPLEIDING(EN) HET DOEL VAN DE OPLEIDINGEN EN DE COMPETENTIES HOOFDSTUK 3 VOOROPLEIDINGSEISEN EN TOELATING VOOROPLEIDINGSEISEN VERGELIJKBARE VOOROPLEIDINGSEISEN VRIJSTELLING VAN DE VOOROPLEIDINGSEISEN OP GROND VAN ANDERE DIPLOMA S Vergelijkbare vooropleiding Studenten met een vooropleiding voltooid in een niet-nederlands onderwijssysteem die Nederlandstalig onderwijs gaan volgen Studenten met een vooropleiding voltooid in een niet-nederlands onderwijssysteem die Engelstalig onderwijs gaan volgen INSCHRIJVING BEËINDIGING INSCHRIJVING BEWAARTERMIJN BESLISSINGEN TOELATING HOOFDSTUK 4 INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING(EN) OPLEIDINGSVORM TAAL OMVANG EN DUUR VAN DE MASTEROPLEIDINGEN OPBOUW VAN DE OPLEIDINGEN Opbouw van de opleiding Master in Media Innovation Opbouw van de opleiding Master Game Technology SAMENSTELLING VAN HET EXAMENPROGRAMMA OVERGANGSREGELING IN VERBAND MET WIJZIGING EXAMENPROGRAMMA EXTRA MASTERFEE BIJ UITLOOP VAN DE STUDIE VERBLIJF BUITENLAND HOOFDSTUK 5 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG STUDIEBEGELEIDING STUDIEBEGELEIDING BINNEN DE ACADEMIE/OPLEIDING PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN EN ROL STUDENTENDECAAN HIERIN STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE HOOFDSTUK 6 TENTAMINERING TENTAMEN INRICHTING VAN TENTAMENS VOLGORDE VAN TENTAMENS TIJDVAKKEN EN FREQUENTIES VOOR HET AFLEGGEN VAN TENTAMENS INSCHRIJVING VOOR (HER)TENTAMENS Reguliere inschrijving Mogelijkheid tot uitschrijving VERHINDERING VAN DEELNAME AAN EEN TENTAMEN STAGES EN PRAKTIJKOPDRACHTEN AFSTUDEEROPDRACHT EN/OF SCRIPTIE Algemeen Beoordelingsprocedure van het schriftelijk afstudeerwerk Mondelinge verdediging Vaststelling eindcijfer afstuderen BEOORDELING Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

3 6.10 BEKENDMAKING VAN DE TENTAMENUITSLAG GELDIGHEIDSDUUR BEWARING INZAGE VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen tot het afleggen van tentamens Beoordelingskaders examencommissie bij het verlenen van de vrijstelling GEDRAGSREGELS BIJ TENTAMENS CALAMITEITENREGELING FRAUDE EN PLAGIAAT VERKLARING VAN TENTAMENS HOOFDSTUK 7 EXAMEN MASTER EXAMEN COMPENSATIEMOGELIJKHEDEN VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN HET EXAMEN BEKENDMAKING VAN DE EXAMENUITSLAG GRAADVERLENING JUDICIUM CUM LAUDE BEWAARTERMIJN GETUIGSCHRIFT HOOFDSTUK 8 EXAMENCOMMISSIES EN ANDERE RELEVANTE COMMISSIES EXAMENCOMMISSIE Algemeen Benoeming en samenstelling examencommissie Taken en bevoegdheden examencommissie Werkwijze examencommissie Rechtsbescherming examencommissie Deskundigheidsbevordering leden examencommissie Waardering voorzitter en leden examencommissie Slotbepalingen OPLEIDINGSCOMMISSIE Algemeen Benoeming en samenstelling opleidingscommissie Taken en bevoegdheden opleidingscommissie Werkwijze opleidingscommissie Rechtsbescherming opleidingscommissie Faciliteiten Slotbepalingen ANDERE COMMISSIES HOOFDSTUK 9 TENTAMENREGELING VOOR SCHRIFTELIJKE TENTAMENS ALGEMENE BEPALINGEN INSCHRIJVING VOOR HET TENTAMEN VOOR AANVANG VAN HET TENTAMEN GELDIGHEID DEELNAME AAN HET TENTAMEN AANVANG VAN HET TENTAMEN TIJDENS HET TENTAMEN EINDE VAN HET TENTAMEN HULPMIDDELEN BIJ HET TENTAMEN HOOFDSTUK 10 VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING WIJZIGING ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN HOOFDSTUK 11 OVERIGE BEPALINGEN HARDHEIDSCLAUSULE Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

4 BIJLAGE 1 VERVALLEN BIJLAGE 2 GEDRAGSCODE IN HET GEVAL VAN ENGELSTALIG ONDERWIJS BIJLAGE 3 OVERZICHT EXAMENPROGRAMMA S BIJLAGE 4 PROFIELSCHETS EXTERN GECOMMITTEERDE BIJLAGE 5 COMPETENTIES EN PROFESSIONELE ROLLEN BIJLAGE 6 TOELATING EXECUTIVES OP BASIS VAN EVC S VOOR MMI BIJLAGE 7 PROCEDURES EXAMENCOMMISSIE ADE Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

5 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Academie Academiedirecteur Accreditatie Assessment Beoordelingsresultaten Bestuurs- en beheers reglement Calamiteit Cohort College van Beroep voor de examens College van Bestuur Competentie gestuurd onderwijs CROHO Organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 10.3a WHW, waarbinnen één of meer opleidingen worden aangeboden. Leidinggevende functionaris van een academie. De academiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in een academie op grond van door het College van Bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub s WHW. Een specifieke toets waarin de student een realistische beroepsopdracht ontvangt, c.q. beroepsactiviteiten verricht, waarmee de student de beoordelaar in staat stelt vast te stellen in welke mate de student de (sub)competenties beheerst. De kwalificaties van tentamens zoals die worden vastgelegd in het studievoortgangssysteem Osiris. Een reglement waarin het College van Bestuur vaststelt hoe het bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld zoals bedoeld in artikel 10.3b WHW. In het bestuursreglement wordt vastgelegd welke bevoegdheden het College van Bestuur heeft overgedragen aan de academiedirecteur of het managementteam van de desbetreffende eenheid. Tevens wordt samenstelling en werkwijze van het managementteam van de desbetreffende eenheid vastgelegd. Een situatie waarin alle aanwezigen het gebouw onmiddellijk moeten verlaten als gevolg van alarm of gevaar. De groep studenten die op dezelfde peildatum en voor de eerste maal is ingeschreven voor een opleiding aan NHTV Breda. Een door NHTV Breda ingesteld beroepscollege voor studenten zoals bedoeld in artikel 7.60 en 7.61 WHW. Bestuursorgaan van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, zoals bedoeld in artikel 10.2 WHW jo. artikel 3 tot en met 7 en artikel 17 van de statuten van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda. Onderwijs waarbij de eindtermen zijn vervat in competenties. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 1 WHW. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

6 CROHO domein CROHO-nummer Cursus Indeling in onderwijssectoren. Zie ISAT-code. Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een tentamen. Deelraad Een per academie ingesteld orgaan, zoals bedoeld in artikel WHW, dat het instemmingsrecht en adviesrecht uitoefent dat toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het aangelegenheden betreft die de academie aangaan. Diploma supplement ECTS credit Examen Examencommissie Examenprogramma Examinator Extraneus Fraude Functiebeperking Getuigschrift HBO masteropleiding Instellingsbestuur Een supplement, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 4 WHW, dat aan het getuigschrift wordt toegevoegd dat tot doel heeft inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het supplement wordt opgesteld in het Engels en voldoet aan het Europese standaardformat. Het equivalent van 1 studiepunt en 28 studiebelastinguren. Zie ook studiepunt. De afsluiting, zoals bedoeld in artikel 7.10 WHW. Het examen heeft een eigen examenprogramma bestaande uit meerdere tentamens. Het orgaan, zoals bedoeld in artikel 7.12 lid 1 en 2 WHW, dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een examencommissie. Een groep van bij elkaar behorende cursussen met een normering. Lid van het personeel, alsmede deskundigen van buiten de instelling, door de examencommissie aangewezen voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag ervan, zoals bedoeld in artikel 7.12c lid 1 WHW. Degene, zoals bedoeld in artikel 7.36 WHW die is ingeschreven bij NHTV Breda met alleen het recht om tentamens en examens af te leggen onder gebruikmaking van bepaalde studievoorzieningen. Een extraneus heeft niet het recht om onderwijs te volgen. Te beoordelen prestatie die geheel of ten dele afkomstig is van anderen (met uitzondering van correcte bronvermeldingen), ontleend is aan of verkregen met behulp van niet toegestane hulpmiddelen en/of door anderen onder een valse identiteit tot stand is gebracht. Alle aandoeningen die mogelijk tot studievertraging leiden. Een door de examencommissie uitgereikt bewijs, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 2 van het WHW, dat het examen van een opleiding met goed gevolg is afgelegd. Een HBO opleiding zoals bedoeld in het artikel 7.3b WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad Master verleend. Zie ook: opleiding. Het College van Bestuur van NHTV Breda. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

7 ISAT-code Joint Degree Managementteam Medezeggenschapsraad Module NHTV Breda Nominale studieduur Onderwijseenheid Opleidingscommissie Osiris SIS Student Studentendecaan Studiebelasting Studiegids Studiejaar Studieloopbaancoach Code waarmee de opleiding officieel geregistreerd is in het CROHO. Een opleiding die samen met een andere instelling ingericht en verzorgd wordt. Het goed afronden van deze opleiding geeft recht op één getuigschrift. Personen van een academie die verantwoordelijk zijn voor het academiebeleid en daartoe benoemd zijn door het College van bestuur. Een zelfstandig orgaan, zoals bedoeld in artikel WHW, voor inspraak in het beleid van NHTV Breda. Dit orgaan bestaat voor de helft uit gekozen personeelsleden en voor de helft uit gekozen studentleden. Cluster van thematisch verbonden onderwijseenheden en opdrachten binnen examenprogramma van MMI. De Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, bij afkorting NHTV Breda. Aantal uren studiebelasting van de opleiding gedeeld door 60 ECTS credits uitgedrukt in jaren. Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een tentamen. Een commissie, zoals bedoeld in artikel 10.3c WHW, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de deelraad, het managementteam of het College van Bestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. Zie SIS. Studenten Informatie Systeem. Bij NHTV Breda wordt hiervoor Osiris gebruikt. Degene die bij NHTV Breda is ingeschreven, zoals bedoeld in artikel 7.32 WHW. Medewerker waarvan de kerntaak is het begeleiden, informeren en adviseren van (potentiële) studenten op het gebied van studie en onderwijs. De in ECTS credits uitgedrukte studielast, zoals bedoeld in artikel 7.4 lid 1 WHW. Een eens per studiejaar door de opleiding uit te brengen overzicht van tenminste de inhoud van de opleiding, uitgewerkt in onderwijseenheden. Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar, zoals bedoeld in artikel 1.1 onder k WHW. Een medewerker binnen de opleiding die als taak heeft het coachen en begeleiden van een groep studenten. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

8 Studiepunt Tentamen Toets Voltijdse opleiding Wet/WHW Zie studiebelasting. Een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 lid 1 WHW, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus (student of extraneus), alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Onderdeel van een tentamen. Een opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen dus ECTS credits opleveren. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. 1.2 Algemene bepalingen 1 NHTV internationale hogeschool Breda kent conform artikel 7.59 van de WHW, een studentenstatuut dat is vastgesteld door het College van Bestuur van de hogeschool, na instemming van de medezeggenschapsraad. Het studentenstatuut bestaat uit een instellingsspecifiek deel en een opleidingsspecifiek deel. Het instellingsspecifieke deel is opgenomen in een afzonderlijk document (zie intranet). De onderwijs- en examenregeling (OER) maakt deel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. 2 NHTV internationale hogeschool Breda wordt in deze regeling aangeduid met NHTV Breda. 3 De onderwijs- en examenregeling voldoet aan de regels en voorschriften van de Raamregeling OER master. De datum van vaststelling van de raamregeling OER door het College van Bestuur en de datum van instemming door de medezeggenschapsraad, staan vermeld in het statusblok op de voorpagina van de OER. 4 De onderwijs- en examenregeling wordt goedgekeurd door de academiedirecteur conform artikel 10.1 van deze regeling. 5 De academiedirecteur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de onderwijs- en examenregeling en weegt daarbij het tijdsbeslag voor de studenten, dat daaruit voortvloeit, ten behoeve van de bewaking en zo nodig de bijstelling van de studielast (WHW artikel 7.14). 6 De wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling wordt geëvalueerd door de opleidingscommissie. De opleidingscommissie presenteert de resultaten van de evaluatie aan de academiedirecteur. 7 De Nederlandse versie van de onderwijs- en examenregeling is leidend ten opzichte van de vertaalde Engelse versie. 1.3 Toepasselijkheid 1 De onderwijs- en examenregeling is van toepassing op alle cohorten studenten, van de opleiding(en) zoals beschreven in deze OER, die zijn ingeschreven bij NHTV Breda. Deze OER geldt voor het studiejaar Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

9 2 Met de term opleiding, zoals vermeld in lid 1, wordt bedoeld alle vormen van deze opleiding conform de registratie in het CROHO. 3 Het studiejaar loopt van 1 september 2014 tot en met 31 augustus Indien op 1 september 2014 de besluitvorming met betrekking tot de onderwijs- en examenregeling nog niet afgerond is, blijft, in uitzondering op lid 1, de onderwijsen examenregeling van kracht totdat de onderwijs- en examenregeling is goedgekeurd. 5 Deze onderwijs- en examenregeling legt de rechten en de plichten van studenten van de opleidingen Opleidingsnaam M Professional Master in Media Innovation Engelstalige opleidingsnaam Professional Master in Media Innovation ISAT-code Graad 2 (voluit) Master in Media Innovation Graad 1 (verkort) M Opleidingsnaam M Game Technology Engelstalige opleidingsnaam Master in Game Technology ISAT-code Graad 1 (voluit) Master in Game Technology Graad 1 (verkort) M vast evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen van het College van Bestuur, de academiedirecteur, de examencommissie, de opleidingscommissie en de medewerkers van de opleiding(en). 6 Waar in deze onderwijs- en examenregeling sprake is van studenten, worden tevens extranei bedoeld, tenzij anders is bepaald. 7 Waar in deze onderwijs- en examenregeling hij, zijn of de student staat, moet hij/zij, zijn/haar of de student/studente worden gelezen. 8 Waar in deze onderwijs- en examenregeling de studentendecaan staat, wordt één van de studentendecanen binnen de desbetreffende academie bedoeld. 9 Waar in deze onderwijs- en examenregeling tentamen staat, moet tentamen, toets, opdracht, assessment of (competentie-)examen worden gelezen. 10 Waar in deze onderwijs- en examenregeling medegedeeld aan student staat, wordt bedoeld medegedeeld met behulp van , internet, intranet, ELO, Osiris, schriftelijk of mondeling. Bij formele communicatie wordt het communicatiemiddel expliciet genoemd. 11 Zonder toestemming van de docent is het niet toegestaan om tentamenmateriaal vast te leggen, te kopiëren en/of te verspreiden. Dit geldt zowel tijdens het tentamen als tijdens de tentameninzage. Overtreding hiervan wordt gezien als fraude (zie artikel 6.17). 12 Zonder toestemming van de docent is het niet toegestaan om (delen van) colleges digitaal vast te leggen, te kopiëren en/of te verspreiden. 1 Vanaf 1 september 2014 is deze opleiding geregistreerd als bekostigde HBO-master. Hiervoor was deze opleiding geregistreerd onder code Vanaf kalenderjaar 2014 is de regeling rondom de graadverlening in het HBO aangepast. De nieuwe graden worden stapsgewijs ingevoerd. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

10 13 Waar in deze onderwijs- en examenregeling Master in Media Innovation of MMI staat, moet M Professional master in Media Innovation worden gelezen en omgekeerd. 14 Waar in deze onderwijs- en examenregeling Master in Game Technology of MGT staat, moet M in Game Technology worden gelezen en omgekeerd. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

11 Hoofdstuk 2 Grondslagen van de opleiding(en) 2.1 Het doel van de opleidingen en de competenties Het doel van de masteropleidingen Media Innovation en Game Technology is er zorg voor te dragen dat de afgestudeerde voldoet aan de bij de opleiding behorende beroepscompetenties (zie bijlage 5). Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

12 Hoofdstuk 3 Vooropleidingseisen en toelating 3.1 Vooropleidingseisen 1 De student dient te beschikken over een bachelorgraad (HBO of WO) binnen het CROHO domein van de masteropleiding. 2 Bij MMI gaat de voorkeur uit naar studenten die in het bezit zijn van een bachelor graad op het gebied van business, ICT, media of communicatie of een media gerelateerde opleiding. 3 Binnen NHTV sluit de master MGT aan op de bachelor opleiding International Game Architecture & Design. Instroomeisen voor alle andere studenten bestaan uit een afgeronde bachelor opleiding op het gebied van ICT (specialisatie programming ) of Grafische Vormgeving (specialisatie Visual Arts ). 3.2 Vergelijkbare vooropleidingseisen Het College van Bestuur kan bepalen dat een aanstaande student met een diploma dat niet voldoet aan de eisen, zoals bedoeld in artikel 3.1, toch wordt ingeschreven onder de voorwaarden dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Deze eisen hebben betrekking op de kennis, inzicht en vaardigheden die kunnen zijn verworven bij de beëindiging van een bachelor opleiding. Voor zowel voltijd- als deeltijd kandidaten MMI: zie toelating op basis van EVC s binnen MMI in bijlage 6. Voor MGT kan er een schriftelijk verzoek bij de examencommissie ingediend worden. Voor communicatie met de examencommissie, zie bijlage WHW artikel 7.28 Vrijstelling van de vooropleidingseisen op grond van andere diploma s Vergelijkbare vooropleiding Het College van Bestuur verleent vrijstelling van de in artikel 3.1 genoemde vooropleidingseisen aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan de genoemde vooropleidingseisen uit artikel 3.1 en artikel 3.2. CFA Student Office adviseert hier het College van Bestuur in op basis van de richtlijnen van het Nuffic Studenten met een vooropleiding voltooid in een niet-nederlands onderwijssysteem die Nederlandstalig onderwijs gaan volgen Niet van toepassing Studenten met een vooropleiding voltooid in een niet-nederlands onderwijssysteem die Engelstalig onderwijs gaan volgen 1 De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als bedoeld in artikel en voldoet aan één van de in lid 2 genoemde voorwaarden, hoeft geen Engelse taaltoets af te leggen voor het mogen volgen van een Engelstalige opleiding bij NHTV Breda. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

13 2 De in lid 1 bedoelde voorwaarden zijn: - de student heeft Engels als moedertaal, - de student heeft een opleiding genoten in een land waarvan de officiële voer- en onderwijstaal Engels is, - de student heeft een, met VWO vergelijkbare, vooropleiding behaald met Engels in het afstudeerpakket. 3 De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als bedoeld in artikel maar niet voldoet aan één van de in lid 2 genoemde voorwaarden, dient, voor het mogen volgen van een Engelstalige opleiding bij NHTV Breda, op één van de volgende toetsen de bijbehorende minimumscore te hebben behaald: - IELTS-toets De minimumscore die behaald moet worden is: - totaalscore spreekvaardigheid TOEFL-toets De minimumscore die behaald moet worden is: - internet-based (ibt) 80 - spreekvaardigheid 20 - Cambridge certificate in Advanced English (CAE) 3.4 Inschrijving Tot de inschrijving van een student kan pas worden overgegaan indien tijdig (bij voorkeur voor 1 september maar uiterlijk 30 september) voldaan is aan alle voorwaarden van inschrijving. 3.5 Beëindiging inschrijving 3 1 Elke student heeft het recht zijn inschrijving in de loop van het studiejaar te beëindigen en zich uit te schrijven. Voor studenten, ingestroomd vanaf collegejaar , geldt dat voor elke maand dat de student niet meer staat ingeschreven restitutie plaatsvindt van een evenredig deel van het collegegeld. Eventuele openstaande vorderingen op de student worden hierop in mindering gebracht. 2 Voor MMI geldt dat studenten die zijn ingestroomd vóór het collegejaar geen recht hebben op restitutie van collegegelden, zoals hierboven in lid 1 bedoeld. 3 Herinschrijving in het lopende studiejaar is niet mogelijk. Inschrijving kan pas weer per 1 september van een volgend studiejaar mits de student geen negatief bindend studieadvies heeft ontvangen. 4 In afwijking van lid 2, kan een student, in het geval van persoonlijke omstandigheden zich herinschrijven in het lopende studiejaar. Dit kan echter alleen op advies van de studentendecaan en met toestemming van de academiedirecteur. 5 Indien een student achterstand oploopt bij de inning van (delen van) het collegegeld kan de inschrijving beëindigd worden. De procedure die hierbij gevolgd wordt is beschreven in de regeling achterstallige betalingen, zoals gepubliceerd op intranet. 3 Deze bepaling geldt voor studenten die ingestroomd zijn op of na 1 september Voor studenten die eerder zijn ingestroomd gelden ten aanzien van dit artikel de bepalingen uit de OER MMI Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

14 6 Indien een student ernstige fraude pleegt, zie artikel 6.17, kan het College van Bestuur, op voorstel van de examencommissie, de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 3.6 Bewaartermijn beslissingen toelating 1 De beslissingen rondom toelating, zoals bedoeld in hoofdstuk 3, dienen twee jaar te worden bewaard na datum van de beslissing. 2 De bewaartermijn van twee jaar geldt eveneens voor alle onderliggende bescheiden: - Werk student - Advies toelatingscommissie - Mededeling student - Toelatingsbesluit - Bewijs van toelating Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

15 Hoofdstuk 4 Inhoud en inrichting van de opleiding(en) 4.1 Opleidingsvorm WHW artikel De masteropleiding MMI kent de varianten voltijd en deeltijd (executive). 2 De masteropleiding MGT kent alleen een voltijd programma. 4.2 Taal WHW artikel 7.2 Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden afgenomen in het Engels; voor het gebruik van de Engelse taal geldt een gedragscode (bijlage 2). 4.3 Omvang en duur van de masteropleidingen WHW artikel 7.4 en artikel 7.4b De masteropleidingen hebbeb een omvang van 60 ECTS credits en worden afgesloten met een examen. Eén ECTS credit komt overeen met 28 uren studiebelasting. De nominale studieduur is 1 jaar (1680 uren studiebelasting) Opbouw van de opleidingen Opbouw van de opleiding Master in Media Innovation 1 De opleiding bestaat uit vier onderwijseenheden, in de reguliere variant aangevuld met een industrie-opdracht. Deze industrie-opdracht geldt niet voor de executive variant. De opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht. Zie voor de beide curricula artikel Het afstudeermoment (eerste kans) ligt in de eerste of tweede week van juli, met een herkansingsmogelijkheid in de laatste week van augustus, uitsluitend voor kandidaten die in juli van hun eerste kans gebruik hebben gemaakt. Studenten die van het in juli geboden afstudeermoment geen gebruik maken, zijn uitgesloten van deelname aan de herkansing in augustus. Het eerstvolgende reguliere afstudeermoment zal in het daaropvolgende studiejaar worden aangeboden. Hiervoor is een geldige inschrijving noodzakelijk (tegen betaling van het dan geldende collegegeld). Meer informatie over afstuderen en over inlevermomenten wordt vooraf via gepubliceerd Opbouw van de opleiding Master Game Technology 1 Het programma bestaat uit vier perioden. De eerste drie perioden worden gebruikt voor het overdragen van theoretische kennis. Binnen iedere theoretische periode zullen zowel vakken per specialisatie, als wel gezamenlijke vakken worden aangeboden. Het laatste blok is de afstudeerfase, waarin studenten zelfstandig onderzoek uitvoeren. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

16 2. Het afstudeermoment (eerste kans) ligt in de eerste of tweede week van juli, met een herkansingsmogelijkheid in de laatste week van augustus, uitsluitend voor kandidaten die in juli van hun eerste kans gebruik hebben gemaakt. Studenten die van het in juli geboden afstudeermoment geen gebruik maken, zijn uitgesloten van deelname aan de herkansing in augustus. Het eerstvolgende reguliere afstudeermoment zal in het daaropvolgende studiejaar worden aangeboden. Hiervoor is een geldige inschrijving noodzakelijk (tegen betaling van het dan geldende collegegeld). Meer informatie over afstuderen en over inlevermomenten wordt vooraf via gepubliceerd. 4.5 Samenstelling van het examenprogramma Het examenprogramma van de opleidingen MMI en MGT is opgenomen in bijlage Overgangsregeling in verband met wijziging examenprogramma Niet van toepassing. 4.7 Extra masterfee bij uitloop van de studie 1 MMI-studenten van cohort 2013 en eerder vallen onder de oude bekostigingssystematiek en behouden het recht om na hun reguliere studietijd extra afstudeermomenten bij te kopen op basis van een masterfee van 600,- per extra afstudeermoment. Binnen deze regeling mogen studenten maximaal 3 maal 600,- bijbetalen. Daarna vervalt hun recht op het afstuderen. 2 Vanwege de veranderde bekostingssystematiek voor de Master in Media Innovation, geldt voor MMI-studenten van cohort 2014 en later het gestelde in artikel 3.5, lid 2. 3 Voor studenten aan de masteropleiding Game Technology geldt onverkort het gestelde in artikel Verblijf buitenland Voordat een student in het kader van de studie naar het buitenland vertrekt dient hij dit verblijf te registeren via het formulier Fill in and take off (beschikbaar op intranet). NHTV screent met regelmaat de bestemmingen van buitenlandse verblijven op mogelijke risico s. Dit gebeurt met het oog op crisispreventie. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

17 Hoofdstuk 5 Studiebegeleiding en studievoortgang WHW artikel 7.13 lid 2u en artikel 7.34 lid 1e 5.1 Studiebegeleiding Dit artikel is niet van toepassing op extranei. 1 De opleiding kent een systeem van individuele studiebegeleiding. De studiebegeleiding is gericht op het voorkomen, het signaleren van studieproblemen en het bieden van ondersteuning bij het oplossen hiervan. 2 Indien gewenst of noodzakelijk kan een notitie naar aanleiding van een gesprek tussen student en begeleider, in het kader van studiebegeleiding, worden vastgelegd in Osiris. 3 De registratie van gegevens die betrekking hebben op de studiebegeleiding voldoet aan de regels van het Privacyreglement; Verwerking persoonsgegevens studenten NHTV internationale hogeschool Breda. Deze regeling is onderdeel van het studentenstatuut en is ter inzage via intranet. 5.2 Studiebegeleiding binnen de academie/opleiding De opleidingen MMI en MGT voorzien in een actief systeem van studiebegeleiding. Studenten kunnen een gesprek aanvragen met de programma coördinator om hun studievoortgang en aan de opleiding verwante zaken te bespreken. Indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de studieresultaten, zal de student ook een gesprek moeten aanvragen met de studentendecaan (zie artikel 5.4). 5.3 Persoonlijke omstandigheden WHW artikel 7.51 lid 2 Onder persoonlijke omstandigheden 4 worden verstaan: - bestuursactiviteiten - ziekte of zwangerschap - lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis (handicap) - bijzondere familieomstandigheden - overige door het instellingsbestuur vastgestelde omstandigheden zoals topsport 5.4 Persoonlijke omstandigheden en rol studentendecaan hierin 1 Aangeraden wordt persoonlijke omstandigheden, zoals genoemd in artikel 5.3, zo spoedig mogelijk aan de studentendecaan te melden. Hierbij kan naar een ondersteunende verklaring worden gevraagd, zoals een medische of een psychologische verklaring. Indien zo n omstandigheid mogelijk van invloed is op een beslissing van de examencommissie dient deze omstandigheid in ieder geval bekend te zijn voor het beslismoment van de examencommissie. 2 De studentendecaan van een opleiding of groep van opleidingen kan als adviseur gevraagd en ongevraagd advies geven aan de examencommissie. 4 Zie NHTV regeling Profileringsfonds voor nadere uitleg. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

18 5.5 Studeren met een functiebeperking 1 Aan een student met een functiebeperking kan door de examencommissie de mogelijkheid worden geboden op een aangepaste wijze onderwijs te volgen en de daarbij behorende toetsing af te leggen. De hiertoe te verlenen faciliteiten bestaan uit een op de individuele situatie afgestemde vorm of duur van onderwijs en/of toetsing, of uit het ter beschikking stellen en/of toestaan van praktische hulpmiddelen. NHTV Breda beschikt over een handboek studeren met een functiebeperking op NHTV Breda, een reële kans waarin voorzieningen, procedures en contactpersonen zijn beschreven. 2 De student dient zo spoedig mogelijk na inschrijving bij de opleiding of na het optreden van de functiebeperking, via de studentendecaan van de opleiding, een verzoek in bij de examencommissie om voor de regeling in lid 1 in aanmerking te komen. 3 De student zal het verzoek, vergezeld van een advies van de studentendecaan, ter behandeling aanbieden aan de examencommissie. 4 Voor een aantal voorzieningen zal de examencommissie mandaat verlenen aan de studentendecaan. 5 De examencommissie beoordeelt het verzoek in het licht van de beroepscompetenties van de opleiding. 6 De examencommissie deelt de student en de studentendecaan het gemotiveerde besluit schriftelijk (of via Osiris) mee. 7 Faciliteiten gelden in principe voor de gehele inschrijving binnen NHTV Breda, tenzij anders bepaald door de examencommissie. 5.6 Studievoortgangsregistratie 1 De opleiding draagt zorg voor een zorgvuldige registratie van de behaalde studieresultaten van de student met behulp van het studievoortgangssysteem Osiris. 2 De student is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig tussentijds controleren van zijn studieresultaten in het studievoortgangssysteem Osiris. Bij onjuiste of onvolledige weergave in het systeem dient de student zich te wenden tot de betrokken docent. 3 De registratie van studievoortgangsgegevens voldoet aan de regels van het Privacyreglement; Verwerking persoonsgegevens studenten NHTV internationale hogeschool Breda. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

19 Hoofdstuk 6 Tentaminering 6.1 Tentamen WHW artikel 7.10 lid 1 1 Iedere cursus wordt afgesloten met een tentamen. Het tentamen kan uit één of meerdere toetsen bestaan. 2 Aan het begin van iedere cursus wordt schriftelijk bekend gemaakt: a de inhoud (leerstof), b de leerdoelen, c de vorm van het tentamen of de toets(en), d (eventueel) de volgorde waarin de toetsen moeten worden afgelegd, e eventuele hulpmiddelen die tijdens het tentamen zijn toegestaan, f de eventuele deelnameplicht aan (onderdelen van) de cursus. 3 Het tentamen van een cursus is met goed gevolg afgelegd als: a het tentamen met de een cijfer 5,5 of meer, met "voldoende" of meer, of met voldaan is beoordeeld (zie ook artikel 6.9), b het gewogen gemiddelde van de beoordelingen voor de toetsen tenminste 5,5 of meer is; (hierbij kunnen (deel)toetsen niet worden gecompenseerd), c Aan de tevoren gestelde eisen van die cursus is voldaan. 4 Als alle tentamens binnen een module zijn afgelegd, wordt het eindresultaat van de module in het studievoortgangsysteem Osiris geregistreerd. 5 Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek. 6 Het onderzoek kan plaatsvinden door middel van een assessment, schriftelijke of mondelinge vragen, een reflectie op het eigen functioneren, een studietaak of -opdracht, een werkstuk, het uitvoeren van praktische verrichtingen, een scriptie, een onderzoeksverslag, een stageverslag, de uitvoering van stage opdrachten, practica of veldwerk. 6.2 Inrichting van tentamens 1 Een mondeling tentamen is niet openbaar. De examencommissie is bevoegd om in bijzondere gevallen van deze regel af te wijken. 2 Een individueel mondeling tentamen wordt afgelegd bij tenminste twee examinatoren, waarbij één van de examinatoren, op aanwijzing van (de voorzitter van) de examencommissie, als eerste examinator fungeert. Ook kan het tentamen afgenomen worden bij één examinator, in dit geval neemt deze het gesprek op. 3 Ten behoeve van het afnemen van de tentamens wijst de examencommissie één of meer examinatoren aan. Als examinator kan slechts worden aangewezen een lid van het personeel, die met het verzorgen van het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid is belast. Ook een deskundige van buiten de instelling kan worden benoemd als examinator, zie hiervoor artikel 6.9 lid 2. De examinator verstrekt de examencommissie de gevraagde inlichtingen en kan hiertoe worden uitgenodigd in de vergadering. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens. Bij een competentie-examen wordt de examinator aangeduid als assessor. 4 De examencommissie is bevoegd om in bijzondere gevallen een andere tentamenvorm toe te staan dan die welke de examinator heeft bepaald. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

20 6.3 Volgorde van tentamens Er is geen verplichte volgorde van tentamens voorgeschreven. 6.4 Tijdvakken en frequenties voor het afleggen van tentamens WHW artikel 7.13 lid 2h en 2j 1 Jaarlijks worden minimaal twee gelegenheden aangeboden voor het afleggen van tentamens. 2 Een student mag maximaal aan twee gelegenheden per studiejaar deelnemen. 3 De in lid 2 genoemde gelegenheden is inclusief GK (Gemiste Kans). 4 Een tweede of volgend tentamen tijdens hetzelfde studiejaar is vergelijkbaar met het eerste tentamen qua inrichting en qua leerstof waarop het tentamen betrekking heeft. 5 Een student mag ieder tentamen herkansen, ongeacht het behaalde resultaat met inachtneming van lid 2. Het hoogste resultaat is geldig. 6.5 Inschrijving voor (her)tentamens Reguliere inschrijving 1 Het tijdig inschrijven voor tentamens, in welke vorm dan ook, is voor alle studenten verplicht en een voorwaarde om een beoordeling toegekend te krijgen in Osiris. Voor deze tentameninschrijving dient gebruik te worden gemaakt van Osiris. 2 In afwijking van lid 1 wordt voor alle cursussen van beide Masteropleidingen de inschrijving in Osiris verzorgd door het secretariaat. 3 De inschrijving voor een tentamen wordt opengesteld minimaal 4 collegeweken voor aanvang van de desbetreffende tentamenperiode en sluit 2 collegeweken voor aanvang van de desbetreffende tentamenperiode. Bij een herkansing geldt een kortere periode. 4 Studenten worden aan het begin en aan het einde van een inschrijvingsperiode voor tentamens hierop mondeling geattendeerd. 5 Wanneer niet is deelgenomen aan een tentamen wordt een GK (Gemiste Kans) als resultaat geregistreerd en weergegeven. 6 Indien een persoon niet (meer) is ingeschreven als student en toch deelneemt aan een tentamen dan wordt dit tentamen ongeldig verklaard. Er wordt geen resultaat geregistreerd. 7 Mocht inschrijving niet mogelijk geweest zijn door persoonlijke omstandigheden dan bestaat de mogelijkheid om via een verzoek aan de examencommissie alsnog te mogen inschrijven. 8 Indien inschrijving niet mogelijk is geweest wegens technische storingen, met andere woorden het inschrijven was niet mogelijk omdat Osiris niet toegankelijk was, dan zal de inschrijfperiode door de examencommissie worden aangepast. Onderwijs en Examenregeling Master in Media Innovation en Master Game Technology

Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective

Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective Onderwijs- en examenregeling Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Master in Tourism Destination Management

Onderwijs- en examenregeling. Master in Tourism Destination Management Onderwijs- en examenregeling Master in Tourism Destination Management NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt

Nadere informatie

OER WO bachelor International Leisure Sciences

OER WO bachelor International Leisure Sciences OER WO bachelor International Leisure Sciences NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het

Nadere informatie

OER HBO Masters ADE Professional Master in Media Innovation & Master Game Technology

OER HBO Masters ADE Professional Master in Media Innovation & Master Game Technology OER HBO Masters ADE Professional Master in Media Innovation & Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2017-2018 (1 september 2017 31 augustus 2018) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Regeling examencommissies NHTV Breda

Regeling examencommissies NHTV Breda Regeling examencommissies NHTV Breda NHTV internationale hogeschool Breda Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van: 6 september 2016 De instemming van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda Ingangsdatum: 1 september 2014 De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling van NHTV. Status

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling (OER). Aldus vastgesteld in de vergadering van

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design. Game Architecture and Design

OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design. Game Architecture and Design OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design Game Architecture and Design Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

B. Creative Media and Game Technologies B Game Architecture and Design

B. Creative Media and Game Technologies B Game Architecture and Design OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design Game Architecture and Design Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) Academie Academy for Leisure Opleiding(en) Vrijetijdsmanagement Datum

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven de officiële opleidingsnaam en CROHO-nummer

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016)

OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016) OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management

Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 015-016 (1 september 015 31 augustus 016) De onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice CROHO-nummer 49246 Graad: Master of Advanced Nursing Practice De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling

OER. Onderwijs- en examenregeling OER Onderwijs- en examenregeling Codarts Rotterdam Studiejaar 2013-2014 2/15 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikelen: 1. Algemene bepalingen 2. Structurering van de opleidingen 3. Verloop van de studie:

Nadere informatie