OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement"

Transcriptie

1 OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar (1 september augustus 2015) Academie Academy for Leisure Opleiding(en) Vrijetijdsmanagement Datum advies opleidingscommissie 6 juni 2014 Datum goedkeuring academiedirecteur 6 juni 2014 Datum instemming deelraad 6 juni 2014 Datum vaststelling CvB 16 september 2014 Gebaseerd op raamregeling HBO bachelor Datum voorgenomen besluit vaststelling 25 maart 2014 raamregeling CvB Datum instemming raamregeling MR 15 april 2014 Datum vaststelling raamregeling CvB 22 april 2014

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN TOEPASSELIJKHEID HOOFDSTUK 2 GRONDSLAGEN VAN DE OPLEIDING(EN) HET DOEL VAN DE OPLEIDING(EN) EN DE COMPETENTIES HOOFDSTUK 3 VOOROPLEIDINGSEISEN EN TOELATING VOOROPLEIDINGSEISEN ANDERE EISEN VOOR STUDENTEN MET HAVO/VWO OPLEIDING Nadere vooropleidingseisen Aanvullende eisen Eisen Ruim baan voor talent Selectiecriteria decentrale selectie ONDERZOEK IN VERBAND MET NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN (DEFICIËNTIE TOETS) VRIJSTELLING VAN DE VOOROPLEIDINGSEISEN OP GROND VAN ANDERE DIPLOMA S Behaalde propedeuse of graad van HBO of WO opleiding Vergelijkbare vooropleiding Studenten met een vooropleiding voltooid in een niet-nederlands onderwijssysteem die Nederlandstalig onderwijs gaan volgen Studenten met een vooropleiding voltooid in een niet-nederlands onderwijssysteem die Engelstalig onderwijs gaan volgen TOELATINGSONDERZOEK VOOR 21 JAAR OF OUDER INSCHRIJVING BEËINDIGING INSCHRIJVING BEWAARTERMIJN BESLISSINGEN TOELATING HOOFDSTUK 4 INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING OPLEIDINGSVORM TAAL OMVANG EN DUUR VAN DE BACHELOROPLEIDING OPBOUW VAN DE OPLEIDING Algemeen Afstudeerrichtingen Honoursprogramma Minoren Trajecten Premaster SBM (Strategic Business Management and Marketing) International Event Management ATPM (Attractions and Theme Parks Management) Entrepreneurial Graduation SAMENSTELLING VAN DE EXAMENPROGRAMMA S VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen voor studenten met een WEB opleiding (MBO opleiding) Vrijstellingen voor studenten met VWO diploma (geldt niet voor instroom 2014) Vrijstellingen voor studenten met een Associate degree getuigschrift Bewaartermijn beslissing vrijstelling INSCHRIJVING VOOR DE POSTPROPEDEUSE VAN DE OPLEIDING WAARVAN DE PROPEDEUSE IS GEVOLGD INSCHRIJVING VOOR DE POSTPROPEDEUSE VAN EEN ANDERE NHTV OPLEIDING ZIJ-INSTROOM Zij-instroom van studenten met een elders behaalde propedeuse Overige zij-instroom VERWIJZING IN DE POSTPROPEDEUSE OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

3 4.11 OVERGANGSREGELING IN VERBAND MET WIJZIGING EXAMENPROGRAMMA VERBLIJF BUITENLAND HOOFDSTUK 5 STUDIEADVIES EN BINDENDE AFWIJZING STUDIEADVIES PROPEDEUSE AAN HET EINDE VAN HET STUDIEJAAR STUDIEADVIES PROPEDEUSE BIJ TUSSENTIJDSE UITSCHRIJVING INTREKKEN NEGATIEF BINDEND STUDIEADVIES BEWAARTERMIJN STUDIEADVIES HOOFDSTUK 6 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG STUDIEBEGELEIDING STUDIEBEGELEIDING BINNEN DE ACADEMIE/OPLEIDING PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN EN ROL STUDENTENDECAAN HIERIN STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE HOOFDSTUK 7 TENTAMINERING COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS EN HET BEHALEN VAN ECTS CREDITS TENTAMEN INRICHTING VAN TENTAMENS VOLGORDE VAN TENTAMENS TIJDVAKKEN EN FREQUENTIES VOOR HET AFLEGGEN VAN TENTAMENS VOORWAARDEN VOOR EEN COMPETENTIE-EXAMEN INSCHRIJVING VOOR (HER)TENTAMENS Reguliere inschrijving Mogelijkheid tot inschrijving na de inschrijvingsperiode Mogelijkheid tot uitschrijving VERHINDERING VAN DEELNAME AAN EEN TENTAMEN STAGES EN PRAKTIJKOPDRACHTEN AFSTUDEEROPDRACHT EN/OF SCRIPTIE BEOORDELING BEKENDMAKING VAN DE TENTAMENUITSLAG GELDIGHEIDSDUUR BEWARING INZAGE VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen tot het afleggen van tentamens Beoordelingskaders examencommissie bij het verlenen van de vrijstelling GEDRAGSREGELS BIJ TENTAMENS CALAMITEITENREGELING FRAUDE EN PLAGIAAT VERKLARING VAN TENTAMENS HOOFDSTUK 8 EXAMENS PROPEDEUSE EXAMEN POSTPROPEDEUSE EXAMEN Postpropedeuse examen als onderdeel van de HBO bachelor Postpropedeuse examen als onderdeel van de Associate degree COMPENSATIEMOGELIJKHEDEN Compensatiemogelijkheden in de propedeuse Compensatiemogelijkheden in de postpropedeuse VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN HET POSTPROPEDEUSE EXAMEN BEKENDMAKING VAN DE EXAMENUITSLAG GRAADVERLENING HBO bachelor Associate degree JUDICIUM CUM LAUDE BEWAARTERMIJN GETUIGSCHRIFT OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

4 HOOFDSTUK 9 EXAMENCOMMISSIES EN ANDERE RELEVANTE COMMISSIES EXAMENCOMMISSIE Algemeen Benoeming en samenstelling examencommissie Taken en bevoegdheden examencommissie Werkwijze examencommissie Rechtsbescherming examencommissie Deskundigheidsbevordering leden examencommissie Waardering voorzitter en leden examencommissie Slotbepalingen OPLEIDINGSCOMMISSIE Algemeen Benoeming en samenstelling opleidingscommissie Taken en bevoegdheden opleidingscommissie Werkwijze opleidingscommissie Rechtsbescherming opleidingscommissie Faciliteiten Slotbepalingen ANDERE COMMISSIES HOOFDSTUK 10 TENTAMENREGELING VOOR SCHRIFTELIJKE TENTAMENS ALGEMENE BEPALINGEN INSCHRIJVING VOOR HET TENTAMEN VOOR AANVANG VAN HET TENTAMEN GELDIGHEID DEELNAME AAN HET TENTAMEN AANVANG VAN HET TENTAMEN TIJDENS HET TENTAMEN EINDE VAN HET TENTAMEN HULPMIDDELEN BIJ HET TENTAMEN HOOFDSTUK 11 VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING WIJZIGING ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN HOOFDSTUK 12 OVERIGE BEPALINGEN HARDHEIDSCLAUSULE BIJLAGE 1 GEDRAGSCODE IN HET GEVAL VAN ENGELSTALIG ONDERWIJS BIJLAGE 2 HONOURSPROGRAMMA BIJLAGE 3 TRAJECTEN BIJLAGE 4 PREMASTER SBM BIJLAGE 5 OVERZICHT EXAMENPROGRAMMA OPLEIDING BIJLAGE 6 PROFIELSCHETS EXTERN GECOMMITTEERDE BIJLAGE 7 INTERNATIONAL REQUIREMENTS REGARDING ILM (GAINING INTERNATIONAL EXPERIENCE) BIJLAGE 8 OVERGANGSREGELING VTM BIJLAGE 9 MBO VOOROPLEIDINGSEISEN OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

5 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Academie Academiedirecteur Accreditatie Afstudeerrichting Assessment Associate degree opleiding Beoordelingsresultaten Bestuurs- en beheers reglement Blok BSA Calamiteit Cohort College van Beroep voor de examens Organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 10.3a WHW, waarbinnen één of meer opleidingen worden aangeboden. Leidinggevende functionaris van een academie. De academiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in een academie op grond van door het College van Bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub s WHW. Specialisatie binnen een postpropedeuse van een opleiding. Een specifieke toets waarin de student een realistische beroepsopdracht ontvangt, c.q. beroepsactiviteiten verricht, waarmee de student de beoordelaar in staat stelt vast te stellen in welke mate de student de (sub)competenties beheerst. Een Associate degree opleiding is een opleiding van twee jaar met een studielast van tenminste 120 ECTS credits zoals bedoeld in artikel 7.8a lid 1 en lid 2 WHW. De opleiding is verbonden aan een HBO-bacheloropleiding. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad Associate degree (Ad) verleend. De kwalificaties van tentamens zoals die worden vastgelegd in het studievoortgangssysteem Osiris. Een reglement waarin het College van Bestuur vaststelt hoe het bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld zoals bedoeld in artikel 10.3b WHW. In het bestuursreglement wordt vastgelegd welke bevoegdheden het College van Bestuur heeft overgedragen aan de academiedirecteur of het managementteam van de desbetreffende eenheid. Tevens wordt samenstelling en werkwijze van het managementteam van de desbetreffende eenheid vastgelegd. Een aaneengesloten periode van een aantal lesweken. Elk jaar is opgebouwd uit meerdere blokken. Zie studieadvies. Een situatie waarin alle aanwezigen het gebouw onmiddellijk moeten verlaten als gevolg van alarm of gevaar. De groep studenten die op dezelfde peildatum en voor de eerste maal is ingeschreven voor een opleiding aan NHTV Breda. Een door NHTV Breda ingesteld beroepscollege voor studenten zoals bedoeld in artikel 7.60 en 7.61 WHW. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

6 College van Bestuur Competentie Competentie-examen Competentie gestuurd onderwijs CROHO CROHO domein CROHO-nummer Cursus Bestuursorgaan van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, zoals bedoeld in artikel 10.2 WHW jo. artikel 3 tot en met 7 en artikel 17 van de statuten van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda. Een competentie is, het op basis van kennis, vaardigheden en attitudes, bekwaam handelen en meta-handelen, in een bepaalde rol en beroepscontext, op een bepaald niveau. Examen dat gericht is op het beoordelen van competenties en de afsluiting vormt van een onderwijseenheid. Onderwijs waarbij de eindtermen zijn vervat in competenties. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 1 WHW. Indeling in onderwijssectoren. Zie ISAT-code. Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een tentamen. Deelraad Een per academie ingesteld orgaan, zoals bedoeld in artikel WHW, dat het instemmingsrecht en adviesrecht uitoefent dat toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het aangelegenheden betreft die de academie aangaan. Diploma supplement Double Degree Duale opleiding ECTS credit Examen Een supplement, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 4 WHW, dat aan het getuigschrift wordt toegevoegd dat tot doel heeft inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het supplement wordt opgesteld in het Engels en voldoet aan het Europese standaardformat. Afstudeerprogramma in samenwerking met een gelieerde opleiding van een andere (buitenlandse) instelling, dat de student, bij goed gevolg, recht geeft op een getuigschrift van beide opleidingen. Opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.7 lid 2 WHW, die zodanig is ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit een onderwijs- en een beroepsuitoefeningdeel. De beroepsuitoefening is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding. Het equivalent van 1 studiepunt en 28 studiebelastinguren. Zie ook studiepunt. De afsluiting, zoals bedoeld in artikel 7.3 lid 3, artikel 7.8 lid 3 en 7.10 lid 2 WHW, van de propedeuse en/of de postpropedeuse. Ieder examen heeft een eigen examenprogramma bestaande uit meerdere tentamens. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

7 Examencommissie Examenprogramma Examinator Extraneus Fast-track Fraude Functiebeperking Getuigschrift Het orgaan, zoals bedoeld in artikel 7.12 lid 1 en 2 WHW, dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een examencommissie. Een groep van bij elkaar behorende cursussen met een normering. Lid van het personeel, alsmede deskundigen van buiten de instelling, door de examencommissie aangewezen voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag ervan, zoals bedoeld in artikel 7.12c lid 1 WHW. Degene, zoals bedoeld in artikel 7.36 WHW die is ingeschreven bij NHTV Breda met alleen het recht om tentamens en examens af te leggen onder gebruikmaking van bepaalde studievoorzieningen. Een extraneus heeft niet het recht om onderwijs te volgen. Opleidingstraject voor studenten die instromen met een bepaalde vooropleiding (zoals MBO of VWO). Dit opleidingstraject heeft een aantal standaard vrijstellingen waardoor het traject versneld kan worden doorlopen. Te beoordelen prestatie die geheel of ten dele afkomstig is van anderen (met uitzondering van correcte bronvermeldingen), ontleend is aan of verkregen met behulp van niet toegestane hulpmiddelen en/of door anderen onder een valse identiteit tot stand is gebracht. Alle aandoeningen die mogelijk tot studievertraging leiden. Een door de examencommissie uitgereikt bewijs, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 2 van het WHW, dat het examen van een opleiding met goed gevolg is afgelegd. HBO bacheloropleiding Een HBO opleiding zoals bedoeld in de artikelen 7.3 en 7.3a lid 2 WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad Bachelor verleend. Zie ook: opleiding. Honoursprogramma Een extra programma dat een student volgt naast de reguliere opleiding. Instellingsbestuur ISAT-code Joint Degree Major Managementteam Medezeggenschapsraad Het College van Bestuur van NHTV Breda. Code waarmee de opleiding officieel geregistreerd is in het CROHO. Een opleiding die samen met een andere instelling ingericht en verzorgd wordt. Het goed afronden van deze opleiding geeft recht op één getuigschrift. De kern van de bacheloropleiding. Personen van een academie die verantwoordelijk zijn voor het academiebeleid en daartoe benoemd zijn door het College van bestuur. Een zelfstandig orgaan, zoals bedoeld in artikel WHW, voor inspraak in het beleid van NHTV Breda. Dit orgaan bestaat voor de helft uit gekozen personeelsleden en voor de helft uit gekozen studentleden. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

8 Minor NHTV Breda Nominale studieduur Numerus fixus Onderwijseenheid Opleidingscommissie Osiris Postpropedeuse Propedeuse Propedeuse- en postpropedeuse examen SIS Student Studentendecaan Studieadvies Studiebelasting Studiecontract Studiegids Verdieping op (of verbreding van) een onderwerp naast de Major binnen de eigen of een andere opleiding met een studiebelasting van 15 ECTS credits. De Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, bij afkorting NHTV Breda. Aantal uren studiebelasting van de opleiding gedeeld door 60 ECTS credits uitgedrukt in jaren. Het door het College van Bestuur vastgesteld aantal studenten, dat ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeuse van een opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.53 WHW. Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een tentamen. Een commissie, zoals bedoeld in artikel 10.3c WHW, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de deelraad, het managementteam of het College van Bestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. Zie SIS. Het tweede deel van de opleiding dat volgt op de propedeuse, zoals bedoeld in artikel 7.30 WHW. Het eerste deel van de opleiding dat wordt gevolgd door de postpropedeuse, zoals bedoeld in artikel 7.8 lid 2 en 4 WHW. Zie examen. Studenten Informatie Systeem. Bij NHTV Breda wordt hiervoor Osiris gebruikt. Degene die bij NHTV Breda is ingeschreven, zoals bedoeld in artikel 7.32 WHW. Medewerker waarvan de kerntaak is het begeleiden, informeren en adviseren van (potentiële) studenten op het gebied van studie en onderwijs. Advies, zoals bedoeld in artikel 7.8b lid 1 en 2 WHW, dat uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse aan de student wordt uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen de opleiding. De in ECTS credits uitgedrukte studielast, zoals bedoeld in artikel 7.4 lid 1 WHW. Een document met afspraken tussen de student en de opleiding waarin de student aangeeft hoe hij de nog niet behaalde cursussen van een examenprogramma binnen de daarvoor beschikbare studietijd zal gaan afronden. Een eens per studiejaar door de opleiding uit te brengen overzicht van tenminste de inhoud van de opleiding, uitgewerkt in onderwijseenheden. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

9 Studiejaar Studieloopbaancoach Studiepunt Tentamen Toets Voltijdse opleiding WEB opleiding Wet/WHW Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar, zoals bedoeld in artikel 1.1 onder k WHW. Een medewerker binnen de opleiding die als taak heeft het coachen en begeleiden van een groep studenten. Zie studiebelasting. Een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 lid 1 WHW, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus (student of extraneus), alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Onderdeel van een tentamen. Een opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen dus ECTS credits opleveren. Opleiding in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (MBO). De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. 1.2 Algemene bepalingen 1 NHTV internationale hogeschool Breda kent conform artikel 7.59 van de WHW, een studentenstatuut dat is vastgesteld door het College van Bestuur van de hogeschool, na instemming van de medezeggenschapsraad. Het studentenstatuut bestaat uit een instellingsspecifiek deel en een opleidingsspecifiek deel. Het instellingsspecifieke deel is opgenomen in een afzonderlijk document (zie intranet). De onderwijs- en examenregeling (OER) maakt deel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. 2 NHTV internationale hogeschool Breda wordt in deze regeling aangeduid met NHTV Breda. 3 De onderwijs- en examenregeling voldoet aan de regels en voorschriften van de Raamregeling OER HBO bachelor. De datum van vaststelling van de raamregeling OER door het College van Bestuur en de datum van instemming door de medezeggenschapsraad, staan vermeld in het statusblok op de voorpagina van de OER. 4 De onderwijs- en examenregeling wordt goedgekeurd door de academiedirecteur conform artikel 11.1 van deze regeling. 5 De academiedirecteur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de onderwijs- en examenregeling en weegt daarbij het tijdsbeslag voor de studenten, dat daaruit voortvloeit, ten behoeve van de bewaking en zo nodig de bijstelling van de studielast (WHW artikel 7.14). 6 De wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling wordt geëvalueerd door de opleidingscommissie. De opleidingscommissie presenteert de resultaten van de evaluatie aan de academiedirecteur. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

10 7 De Nederlandse versie van de onderwijs- en examenregeling is leidend ten opzichte van de vertaalde Engelse versie. 1.3 Toepasselijkheid 1 De onderwijs- en examenregeling is van toepassing op alle cohorten studenten, van de opleiding(en) zoals beschreven in deze OER, die zijn ingeschreven bij NHTV Breda. Deze OER geldt voor het studiejaar Met de term opleiding, zoals vermeld in lid 1, wordt bedoeld alle vormen van deze opleiding conform de registratie in het CROHO. 3 Het studiejaar loopt van 1 september 2014 tot en met 31 augustus Indien op 1 september 2014 de besluitvorming met betrekking tot de onderwijs- en examenregeling nog niet afgerond is, blijft, in uitzondering op lid 1, de onderwijsen examenregeling van kracht totdat de onderwijs- en examenregeling is goedgekeurd. 5 Deze onderwijs- en examenregeling legt de rechten en de plichten van studenten van de opleiding Opleidingsnaam B Vrijetijdsmanagement Engelstalige opleidingsnaam International Leisure Management ISAT-code Graad 1 (voluit) Bachelor of Business Administration in Leisure Management Graad 1 (verkort) BBA in Leisure Management vast evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen van het College van Bestuur, de academiedirecteur, de examencommissie, de opleidingscommissie en de medewerkers van de opleiding. 6 Waar in deze onderwijs- en examenregeling sprake is van studenten, worden tevens extranei bedoeld, tenzij anders is bepaald. 7 Waar in deze onderwijs- en examenregeling hij, zijn of de student staat, moet hij/zij, zijn/haar of de student/studente worden gelezen. 8 Waar in deze onderwijs- en examenregeling de studentendecaan staat, wordt één van de studentendecanen binnen de desbetreffende academie bedoeld. 9 Waar in deze onderwijs- en examenregeling tentamen staat, moet tentamen, toets, opdracht, assessment of (competentie-)examen worden gelezen. 10 Waar in deze onderwijs- en examenregeling medegedeeld aan student staat, wordt bedoeld medegedeeld met behulp van , internet, intranet, ELO, Osiris, schriftelijk of mondeling. Bij formele communicatie wordt het communicatiemiddel expliciet genoemd. 11 Zonder toestemming van de docent is het niet toegestaan om tentamenmateriaal vast te leggen, te kopiëren en/of te verspreiden. Dit geldt zowel tijdens het tentamen als tijdens de tentameninzage. Overtreding hiervan wordt gezien als fraude (zie artikel 7.19). 1 Vanaf kalenderjaar 2014 is de regeling rondom de graadverlening in het HBO aangepast. De nieuwe graden worden stapsgewijs ingevoerd. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

11 12 Zonder toestemming van de docent is het niet toegestaan om (delen van) colleges digitaal vast te leggen, te kopiëren en/of te verspreiden. 13 Waar in deze onderwijs- en examenregeling International Leisure Management staat, moet vrijetijdsmanagement worden gelezen en omgekeerd. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

12 Hoofdstuk 2 Grondslagen van de opleiding(en) 2.1 Het doel van de opleiding(en) en de competenties 1 Het doel van de bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement/International Leisure management is er zorg voor te dragen dat de afgestudeerde voldoet aan de bij de opleiding behorende beroepscompetenties (zie figuur 1). Uitleg over onderstaande competentieprofiel is beschikbaar op 2 Het opleidingsprofiel van de bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement/International Leisure management is afgeleid van het landelijke competentieprofiel Leisure Management figuur 1 OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

13 Hoofdstuk 3 Vooropleidingseisen en toelating 3.1 Vooropleidingseisen 1 Voor de inschrijving van een opleiding in het HBO geldt als vooropleidingseis een diploma van het VWO, HAVO of MBO. Het MBO diploma 2 dient een diploma te zijn van een middenkaderopleiding of van een specialisten opleiding zoals bedoeld in artikel eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met een MBO diploma als bedoeld in de tweede volzin wordt gelijkgesteld het diploma van de, bij ministeriële regeling, aangewezen vakopleidingen (artikel lid 1c WEB). 2 Studenten die een diploma hebben behaald, zoals bedoeld in lid 1, hebben toegang tot het HBO onderwijs (zowel Nederlandstalig als Engelstalig) van NHTV Breda. Indien een student kiest voor Engelstalig onderwijs kan een taalvaardigheidstest onderdeel uitmaken van de (decentrale) selectie Andere eisen voor studenten met HAVO/VWO opleiding Nadere vooropleidingseisen In de tabel hieronder wordt aangegeven welke nadere vooropleidingseisen gelden voor de bachelor opleiding Vrijetijdsmanagement van de academie. Vrijetijdsmanagement mbo 4 2 (instroom ) toelaatbaar, advies: Engels N+T N+G E+M C+M havo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar econ of m&o vwo toelaatbaar toelaatbaar toelaatbaar econ of m&o Figuur 2 De vooropleidingseisen voor MBO gaan wijzigingen met ingang van studiejaar , zie hiervoor bijlage Aanvullende eisen De opleiding heeft geen aanvullende eisen. Het College van Bestuur neemt over elke aanstaande student een beslissing of deze voldoet aan de bedoelde eisen. Indien dit oordeel positief is, wordt als bewijs hiervan een bewijs van toelating uitgereikt Eisen Ruim baan voor talent De opleiding participeert niet in ruim baan voor talent. 2 De vooropleidingseisen worden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De eisen kunnen wijzigingen in de loop van het studiejaar. Controleer voor de meest actuele eisen de internetsite van NHTV Breda (www.nhtv.nl). OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

14 3.2.4 Selectiecriteria decentrale selectie 3 Voor de toelating tot vrijetijdsmanagement moet de student een Pleased to Meet You procedure doorlopen. De procedure bestaat uit drie onderdelen: Online intake assessment deel 1 Online intake assessment deel 2 Pleased to Meet You bijeenkomst De ranking gebeurt op basis van de risicoscore zoals die wordt toegekend in de uitslag van NOA intake assessment (deel 2). De aankomende student wordt geacht aan alle drie onderdelen deel te nemen. Als een aankomend student niet deelneemt aan één of meerdere onderdelen dan worden 50 extra risicopunten toegekend per onderdeel 3.3 Onderzoek in verband met nadere vooropleidingseisen (deficiëntie toets) 1 Het College van Bestuur kan bepalen dat een aanstaande student met een diploma dat niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen toch wordt ingeschreven onder de voorwaarden dat blijkens een onderzoek (deficiëntietoets) wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. 2 Aan de eisen, zoals genoemd in lid 1, moet zijn voldaan voor aanvang van de opleiding conform WHW artikel 7.25 lid 5. 3 Indien bij de eerste inschrijving een beperking geldt op grond van de beschikbare onderwijscapaciteit (numerus fixus), is bepaald dat aan de eisen, zoals genoemd in lid 1, moet zijn voldaan voor 15 mei voor aanvang van de opleiding als de aanstaande student in hetzelfde jaar het middelbare schooldiploma behaalt. 3.4 WHW artikel 7.28 Vrijstelling van de vooropleidingseisen op grond van andere diploma s Behaalde propedeuse of graad van HBO of WO opleiding Degene aan wie een bachelor- of mastergraad is verleend en de bezitter van een met goed gevolg afgelegd propedeuse examen aan een instelling voor hoger onderwijs, heeft eveneens recht op inschrijving voor een opleiding in het hoger onderwijs Vergelijkbare vooropleiding 1 Iedere student die toegang heeft tot het hoger beroepsonderwijs in het land dat het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio heeft geratificeerd, heeft toegang tot NHTV Breda. 2 Het College van Bestuur verleent vrijstelling van de in artikel 3.1 genoemde vooropleidingseisen aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan de genoemde vooropleidingseisen uit artikel 3.1 en artikel 3.2. CFA Student Office adviseert hier het College van Bestuur in op basis van de richtlijnen van het Nuffic. 3 Voor het cohort zal de procedure veranderen. De meest recente informatie is beschikbaar op de internetsite van NHTV. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

15 3.4.3 Studenten met een vooropleiding voltooid in een niet-nederlands onderwijssysteem die Nederlandstalig onderwijs gaan volgen De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als bedoeld in artikel kan geen tentamens afleggen voordat hij het staatsexamen NT2 programma II (Nederlands als tweede taal) met succes heeft afgelegd, dan wel dat middels een ander onderzoek ten behoeve van de examencommissie, voldoende beheersing van de Nederlandse taal is aangetoond. Nederlandstalige studenten uit België zijn uitgezonderd van deze onderzoeken Studenten met een vooropleiding voltooid in een niet-nederlands onderwijssysteem die Engelstalig onderwijs gaan volgen 1 De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als bedoeld in artikel en voldoet aan één van de in lid 2 genoemde voorwaarden, hoeft geen Engelse taaltoets af te leggen voor het mogen volgen van een Engelstalige opleiding bij NHTV Breda. 2 De in lid 1 bedoelde voorwaarden zijn: - de student heeft Engels als moedertaal, - de student heeft een opleiding genoten in een land waarvan de officiële voer- en onderwijstaal Engels is, - de student heeft een, met VWO vergelijkbare, vooropleiding behaald met Engels in het afstudeerpakket. 3 De student die is vrijgesteld van de vooropleidingseisen op basis van een diploma als bedoeld in artikel maar niet voldoet aan één van de in lid 2 genoemde voorwaarden, dient, voor het mogen volgen van een Engelstalige opleiding bij NHTV Breda, op één van de volgende toetsen de bijbehorende minimumscore te hebben behaald: - IELTS-toets De minimumscore die behaald moet worden is: - totaalscore spreekvaardigheid TOEFL-toets De minimumscore die behaald moet worden is: - internet-based (ibt) 80 - spreekvaardigheid 20 - Cambridge certificate in Advanced English (CAE) 3.5 WHW artikel 7.29 Toelatingsonderzoek voor 21 jaar of ouder 1 De student die 21 jaar of ouder is en die niet voldoet aan de vooropleidingseisen als bedoeld in WHW artikel 7.24 en 7.25 en daarvan niet is vrijgesteld op grond van WHW artikel 7.28 lid 1 of lid 2 kan toch worden vrijgesteld van de vooropleidingseisen indien hij voldoet aan de eisen van het toelatingsonderzoek. 2 Het College van Bestuur kan bepalen dat de in lid 1 genoemde leeftijdsgrens niet van toepassing is voor de student die in het bezit is van een buiten Nederland afgegeven diploma dat in het eigen land toelating geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs. 3 Het toelatingsonderzoek betreft een onderzoek naar de geschiktheid voor het onderwijs in de opleiding en naar de mate van beheersing van de taal van de opleiding van keuze. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

16 4 De eisen van het toelatingsonderzoek zijn: de student moet op het moment dat de opleiding start minimaal 21 jaar oud zijn. Op basis van een assessment wordt bepaald of de student wel/niet kan starten aan de opleiding. In het assessment wordt ingegaan op een opgebouwd portfolio met bewijs van (werk)ervaring en er wordt een capaciteiten, leerstijlen en motivatietest afgenomen. 5 Het toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd door of namens de examencommissie. 6 De uitslag van het toelatingsonderzoek wordt de student binnen 10 werkdagen medegedeeld. Indien het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd wordt de student vrijgesteld van de vooropleidingseisen en ontvangt de student hiervan een verklaring. 3.6 Inschrijving 1 Tot de inschrijving van een student kan pas worden overgegaan indien tijdig (bij voorkeur voor 1 september maar uiterlijk 30 september) voldaan is aan alle voorwaarden van inschrijving. 2 In het geval van een numerus fixus behoort tevens het tijdig inleveren of verzilveren van het plaatsingsbewijs, zoals verstrekt door DUO, tot de voorwaarden van inschrijving. 3.7 Beëindiging inschrijving 1 Elke student heeft het recht zijn inschrijving in de loop van het studiejaar te beëindigen en zich uit te schrijven. Voor elke maand dat de student niet meer staat ingeschreven vindt restitutie plaats van een evenredig deel van het collegegeld. Eventuele openstaande vorderingen op de student worden hierop in mindering gebracht. 2 Herinschrijving in het lopende studiejaar is niet mogelijk. Inschrijving kan pas weer per 1 september van een volgend studiejaar mits de student geen negatief bindend studieadvies heeft ontvangen. 3 In het geval van een negatief bindend studieadvies is inschrijving voor dezelfde opleiding aan NHTV Breda niet meer mogelijk tenzij het negatief bindend studieadvies wordt ingetrokken door de examencommissie van de desbetreffende opleiding. 4 In afwijking van lid 2, kan een student, in het geval van persoonlijke omstandigheden zich herinschrijven in het lopende studiejaar. Dit kan echter alleen op advies van de studentendecaan en met toestemming van de academiedirecteur. 5 Indien een student achterstand oploopt bij de inning van (delen van) het collegegeld kan de inschrijving beëindigd worden. De procedure die hierbij gevolgd wordt is beschreven in de regeling achterstallige betalingen, zoals gepubliceerd op intranet. 6 Indien een student ernstige fraude pleegt, zie artikel 7.19, kan het College van Bestuur, op voorstel van de examencommissie, de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 3.8 Bewaartermijn beslissingen toelating 1 De beslissingen rondom toelating, zoals bedoeld in hoofdstuk 3, dienen twee jaar te worden bewaard na datum van de beslissing. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

17 2 De bewaartermijn van twee jaar geldt eveneens voor alle onderliggende bescheiden: - Werk student - Advies toelatingscommissie - Mededeling student - Toelatingsbesluit - Bewijs van toelating OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

18 Hoofdstuk 4 Inhoud en inrichting van de opleiding 4.1 Opleidingsvorm WHW artikel 7.7 De bacheloropleiding is ingericht als voltijdse opleiding. 4.2 Taal WHW artikel Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden afgenomen in het Nederlands en in het Engels; voor het gebruik van de Engelse taal geldt een gedragscode (bijlage 1). 2 In tegenstelling van het gestelde in lid 1 wordt bij het Moderne Vreemde Talenonderwijs ook gebruik gemaakt van de doeltaal. 4.3 Omvang en duur van de bacheloropleiding WHW artikel 7.4 en artikel 7.4b 1 De HBO bacheloropleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 ECTS credits en een postpropedeuse met een omvang van 180 ECTS credits. Beiden worden afgesloten met een examen. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. 2 De totale HBO bacheloropleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. De nominale studieduur is vier jaar. Eén studiejaar heeft een omvang van 60 ECTS credits (1680 uren studiebelasting). 3 In afwijking van lid 1 en 2, wordt voor de student met een VWO vooropleiding de mogelijkheid geboden om een HBO bacheloropleiding te volgen met een omvang van 180 ECTS credits. Deze opleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 ECTS credits en een postpropedeuse met een omvang van 120 ECTS credits. De nominale studieduur is drie jaar Opbouw van de opleiding Algemeen 1 De opleiding vrijetijdsmanagement is, zoals hierboven aangegeven, opgebouwd uit een propedeuse en een postpropedeuse. Het programma van beide, evenals het aantal toe te kennen ECTS credits per competentie, is opgenomen in bijlage 5. 2 Voor onderdelen binnen de propedeuse en postpropedeuse kan een aanwezigheidsplicht gelden. Deze aanwezigheidsplicht en eventuele sancties bij het niet naleven ervan worden nader toegelicht in o.a. de handleiding van het betreffende studieonderdeel. 3 De opleiding biedt een propedeuseprogramma aan dat de student in staat stelt om niveau 1 van de competenties te behalen. 4 De student mag twee jaar over de propedeuse doen. 5 De bacheloropleiding biedt een postpropedeuseprogramma dat de student in staat stelt om niveau 2 en 3 te behalen. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

19 6 Onderdeel van de postpropedeuse is een stage van 30 weken die 40 ECTS credits omvat, bij uitzonderingen en voor studenten die op exchange gaan beslaat de stage slechts 20 weken en omvat 25 ECTS credits. Tijdens de stage neemt de student deel aan competentie-examen niveau 2, mits de student voldoet aan de deelname-eis voor het competentie-examen. 7 Om deel te mogen nemen aan het competentie-examen niveau 2, dat plaatsvindt tijdens de stage, moet de student alle onderdelen uit jaar 2 behaald hebben. 8 Bij plaatsing van de minor mag de student maximaal 15 ECTS credits achterstand hebben uit het postpropedeuseprogramma. Ook moet de student zijn stage voldoende hebben afgesloten en het competentie-examenniveau 2 hebben behaald. 9 Als de student start met de afstudeeropdracht dan mag hij maximaal 4 ECTS credits achterstand hebben uit het postpropedeuseprogramma. 10 Het 4 de jaars programma van de bacheloropleiding Leisure Management kan op drie manieren gevolgd worden: Een minor, een periode van 10 weken ter grootte van 15 ECTS credits. Daarna start de student met de afstudeeropdracht en het competentie examen op niveau 3 Een specialisatie, een periode van 15 weken, ter grootte van 20 ECTS credits. Daarna start de student met de afstudeeropdracht en het competentie examen op niveau 3. Een traject van een heel studiejaar, waarin verschillende subonderdelen kunnen zijn opgenomen. 11 In afwijking van lid 6 t/m 10 kan de student de postpropedeuse ook in een Track volgen, zie hiervoor artikel In aanvulling op de postpropedeuse kan de student een honoursprogramma volgen, zie hiervoor artikel Afstudeerrichtingen De bacheloropleiding kent geen afstudeerrichtingen Honoursprogramma NHTV brede honours 1 De NHTV brede honoursprogramma s zijn toegankelijk voor alle studenten die aan de selectiecriteria voldoen. Daarom wordt het onderwijs binnen het honoursprogramma gepland op een manier dat alle NHTV studenten aan dit onderwijs kunnen deelnemen. Voor een overzicht van de honoursprogramma s zie bijlage 2. 2 Studenten die staan ingeschreven voor een reguliere vierjarige opleiding mogen alleen aan de selectie deelnemen als de propedeuse in één jaar is afgerond. 3 De selectieprocedure wordt in september gestart, de selectiecriteria worden via intranet gepubliceerd. 4 Ook studenten die deelnemen aan de driejarige VWO-trajecten en studenten die zijn toegelaten tot een fast-track programma, mogen deelnemen aan de in lid 3 bedoelde selectie. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

20 5 Ieder honoursprogramma heeft een coördinator. Deze coördinator informeert de examencommissie van de bacheloropleiding over de studievoortgang van de individuele honoursstudent. 6 Indien de honoursstudent een achterstand van 10 ECTS credits of meer heeft in het programma van de eigen bacheloropleiding of in het honoursprogramma, kan de examencommissie besluiten dat deze student aan het einde van het studiejaar moet stoppen met de deelname aan het honoursprogramma. Bij een dergelijk besluit worden de reeds behaalde studieresultaten in het honourstraject toegevoegd aan de cijferlijst van de bacheloropleiding onder de categorie overig. De student ontvangt geen honourscertificaat. De behaalde studiepunten mogen niet worden ingezet in het examenprogramma van de bacheloropleiding. 7 De student ontvangt een honourscertificaat indien het honoursprogramma volledig afgerond is. Voorwaarde hiervoor is dat er niet meer dan vier maanden studievertraging is opgetreden en dat het bachelorexamen behaald is. 8 Naast de NHTV brede honours zijn er binnen de opleiding Vrijetijdsmanagement nog specifieke mogelijkheden voor twee honours, zie hiervoor artikel en Honoursprogramma Social Innovation Toelating honoursprogramma 1 Voor toelating tot het honoursprogramma geldt een selectieprocedure aan het einde van de propedeuse. 2 Selectie vindt plaats op grond van studieresultaten, de rokeach value survey, creative leadership en rol/versterking van/in het team en wordt uitgevoerd door nauw bij het programma betrokken docenten. Samenstelling honoursprogramma 1 Het honoursprogramma bestaat uit drie studiejaren, te weten, het 2 de, 3 de en 4 de studiejaar na de propedeuse. 2 De extra studielast voor het honoursprogramma bedraagt 30 ECTS credits. De totale studielast van de postpropedeuse komt voor deze studenten dus op 210 ECTS credits. 3 Het honoursprogramma van de Academy for Leisure is vormgegeven binnen de social innovation track. Een uitwerking van het programma en de toetsing is te vinden in bijlage 2. 4 Het voldoen aan de eisen van het honoursprogramma moet worden aangetoond in één of meerdere competentie-examens. Daarnaast moet de bachelorstudie zijn afgerond binnen drie jaar nadat de postpropedeuse is gestart Driejarige bachelor Academic Honours in ILM 1 Het Academic Honours in ILM -programma, zoals het geldt vanaf de instroom , is bedoeld voor studenten van de HBO-opleiding Vrijetijdsmanagement of de Engelstalige variant International Leisure Management (CROHO 34438) die een combinatie willen volgen van de HBO-bachelor en het WO-bachelorprogramma International Leisure Sciences. Deze opleiding is bedoeld voor de student met een VWO vooropleiding. De student behaalt na 3 jaar zowel een diploma International Leisure Managementen voldoet aan de voorwaarden om aan de academische master Leisure Studies (CROHO 60078) te beginnen. Zodoende fungeert het Academic Honours in ILM -programma als een premaster voor de academische OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

21 master Leisure Studies. Deze opleiding is toegankelijk voor studenten met een VWO vooropleiding of vergelijkbare buitenlandse opleiding. 2 Het Academic Honours in ILM -programma heeft als basis het huidige curriculum van het fasttrackprogramma International Leisure Management. Van dit programma worden 30 ECTS credits vervangen door studieonderdelen van het programma International Leisure Sciences, met een totaal van 60 ECTS credits. Tezamen leidt dit tot een fasttrack studieprogramma van 210 ECTS credits, in plaats van de gebruikelijke 180 ECTS (zie bijlage 5 voor het programma). 3 Het Academic Honours in ILM programma wordt aangeboden als een honoursprogramma bij ILM met een extra studiebelasting van 30 ECTS credits verdeeld over drie jaar. 4 Een student die het Academic Honours in ILM -programma volgt, dient een minder zware derdejaars stage te lopen dan een reguliere ILM-student, te weten 30 ECTS credits, die echter wel verspreid is over 3 blokken (1,5 semester). Hierbij loopt de student 2,5 à 3 dagen stage per week. Een voorwaarde is dat student stage loopt bij een organisatie die is gevestigd op bereisbare afstand van de Academy for Leisure, teneinde de parallel aan die stage lopende colleges te kunnen bijwonen. 5 Een student die het Academic Honours in ILM -programma volgt schrijft een thesis van 35 ECTS credits in plaats van de gebruikelijke 30 ECTS credits. Van deze 35 ECTS credits worden 12 ECTS credits besteed aan de academische vaardigheden en de eisen die hieraan gesteld worden vanuit het programma International Leisure Sciences. De overige 23 ECTS credits worden besteed aan de bachelor vaardigheden die gesteld worden vanuit het programma International Leisure Management. Het resultaat van de thesis wordt volgens deze verdeling vastgesteld, hier wordt een eindcijfer aan toegekend. 6 De regels ten aanzien van herkansingen en alle procedures hieromtrent zijn, naar gelang de studie waartoe het studieonderdeel behoort, conform de richtlijnen vanuit International Leisure Management, zoals weergegeven in de respectievelijke OER en Testing policy. 7 Naast de mogelijkheid om door te stromen naar de Master Leisure Studies behoort ook het doorstuderen aan een academische master van een partner van NHTV (vervolgmasters na het SBM-programma van de professionele bachelor Tourism Management of een master Leisure Studies van een ander WLO Centre of Excellence in Arizona of Vancouver Island) tot de mogelijkheden. 8 In afwijking van bovenstaande leden, geldt voor de instroom en eerder, dat het programma van de Academic Honours in ILM het curriculum van International Leisure Management als basis heeft. Deze student krijgt een vrijstelling van 60 ECTS credits Minoren 1 Vierdejaarsstudenten kunnen deelnemen aan een minor. Alle minors (NHTV-brede of academie/opleidingsspecifieke) omvatten een periode van 10 weken met een studiebelasting van 15 ECTS credits. De aanbiedende academie is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de minor en tevens voor de verwerking van de behaalde resultaten. Voor procedures voor de minorkeuze voor het studiejaar wordt verwezen naar de desbetreffende intranetpagina voor de NHTV brede minoren. Voor de minoren van Leisure Management wordt verwezen naar 2 Indien een vrijetijdsmanagement student kiest voor deelname aan een NHTV brede minor, zoals bedoeld in lid 1, is voor die deelname geen toestemming nodig vanuit de examencommissie. Echter de student dient wel een verantwoording in te dienen bij de minorcoördinator waarin de student motiveert in welke beroepscompetentie op niveau 3, OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

22 zoals beschreven in het competentieprofiel Leisure Management, de student zich ontwikkelt door het volgen van deze NHTV brede minor. Studenten die een NHTV brede minor gevolgd hebben en willen afstuderen bij leisure management dienen een aanvullende cursus te volgen ter grootte van 5 ECTS credits. Indien een student elders (buiten de NHTV) een minor wil gaan volgen dan dient de keuze goedgekeurd te worden door de examencommissie. De student moet een verantwoording indienen waarin de student motiveert in welke twee beroepscompetenties op niveau 3 zoals beschreven in het competentieprofiel leisure management de student zich ontwikkelt door het volgen van die minor. In ieder ander geval dient de keuze van een student goedgekeurd te worden door de examencommissie van de bacheloropleiding waar hij staat ingeschreven. 3 Indien een student een minor wil volgen bij een andere instelling dan waar hij zijn eerste inschrijving heeft, kan dat op basis van een tweede of hogere inschrijving. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wel kan specifiek onderwijs geweigerd worden indien deelname leidt tot onevenredige kosten bijvoorbeeld doordat een extra groep moet worden gevormd. De eventuele kosten die voor het volgen van deze externe minor gelden komen altijd volledig voor rekening van de student. 4 Een minor, zoals bedoeld in lid 3, dient minimaal 15 ECTS credits te bedragen. In het geval van meer dan 15 ECTS credits wordt door de examencommissie bepaald hoe omgegaan wordt met de extra ECTS credits. 5 De Academy for Leisure verzorgt de volgende minor (van 15 ECTS credits) - Entrepreneurship (NHTV breed) 6 Het examenprogramma van de NHTV-brede minoren is opgenomen in bijlage Trajecten 1 De Academy for Leisure verzorgt de volgende jaartrajecten, welke alleen starten in blok A - Leerbedrijven (inclusief afstudeerrapport en competentie examen niveau 3) - Studentbedrijven (inclusief afstudeerrapport en competentie-examen niveau 3) 2 Bij plaatsing van het jaartraject moet de student voldoen aan de volgende eisen: - De student mag maximaal 15 ECTS credits achterstand hebben uit het postpropedeuseprogramma - De student moet aanwezig zijn tijdens de aftrap op de eerste maandag van september - De student moet zich vooraf inschrijven volgens de voorgeschreven procedure - Indien de student uitloop met de 3 de jaars stage mag de student maximaal 5 werkdagen missen. De gemiste tijd moet de student compenseren. 3 De Academy for Leisure verzorgt de volgende trajecten (van 20 ECTS credits): - Eventmanagement - Management in Creative Industries - Social Innovation - Efteling Academy - Multi Leisure Locations - Imagineering - Marketing Consumer Behaviour 4 Het examenprogramma van de trajecten is opgenomen in bijlage 3. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

23 4.4.6 Premaster SBM (Strategic Business Management and Marketing) 1 De premaster SBM omvat een periode van een studiejaar met een studiebelasting van 70 ECTS credits 4. 2 De Academie voor Toerisme is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de premaster. 3 De ingangseisen voor toelating tot de premaster SBM zijn: - Er zijn 180 ECTS credits behaald in de HBO bachelor (inclusief eventueel toegekende vrijstellingen) - Geen onvoldoende beoordeling voor SBM gerelateerde cursussen. - Voldoende niveau Engels (TOEFL minimumscore 80 internet-based en minimumscore 20 spreekvaardigheid (of een vergelijkbaar niveau)). - Goed beoordeelde motivatiebrief (in het Engels) met bijbehorende CV en cijferlijst. - Goed beoordeeld interview over motivatie en kennis. Dit interview wordt gehouden in het Engels. 4 De examencommissie stelt geen voorwaarden voor het vervangen van het vierde jaar van de opleiding door de premaster SBM. 5 Het examenprogramma van de premaster SBM is opgenomen in bijlage International Event Management 1 Voor toelating tot de track International Event Management geldt een selectieprocedure aan het einde van de propedeuse. 2 Selectie vindt plaats op grond van het volgende criterium: student heeft aantoonbare kennis van de evenementensector en grote motivatie om in deze sector te willen excelleren. 3 Het programma bestaat uit drie studiejaren, te weten, het 2 e, 3 e en 4 e studiejaar na de propedeuse (zie bijlage 5) ATPM (Attractions and Theme Parks Management) Vanaf studiejaar bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor de afstudeerrichting ATPM. Voor de toelating tot ATPM dient de student: - de propedeuse (HTRO, LM, FBTR, FM of vergelijkbaar) behaald te hebben of binnen een jaar na start van het track de propedeuse behaald te hebben (geldt voor HTRO, FBTR, LM en niet voor FM) of een afgerond VWO diploma of een HBO propedeusecertificaat van een andere (vergelijkbare) hogeschool (eveneens behaald in één jaar) te bezitten, - een Pleased to meet you procedure te doorlopen. De procedure bestaat uit drie onderdelen: - Online toets Engels - Osiris Check (i.v.m. behalen propedeuse) - "Pleased to meet you" gesprek in duo's op basis van een door de student op te leveren motivatierapport voor ATPM De aankomend student wordt geacht aan alle drie onderdelen deel te nemen. 4 Bij het opstellen van dit document wordt gewerkt aan een NHTV breed honoursprogramma. De meest recente informatie hierover staat op de intranetsite van NHTV. OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management

Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 015-016 (1 september 015 31 augustus 016) De onderwijs-

Nadere informatie

OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016)

OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016) OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

B. Creative Media and Game Technologies B Game Architecture and Design

B. Creative Media and Game Technologies B Game Architecture and Design OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design Game Architecture and Design Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en

Nadere informatie

OER WO bachelor International Leisure Sciences

OER WO bachelor International Leisure Sciences OER WO bachelor International Leisure Sciences NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het

Nadere informatie

OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design. Game Architecture and Design

OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design. Game Architecture and Design OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design Game Architecture and Design Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Regeling examencommissies NHTV Breda

Regeling examencommissies NHTV Breda Regeling examencommissies NHTV Breda NHTV internationale hogeschool Breda Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van: 6 september 2016 De instemming van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda Ingangsdatum: 1 september 2014 De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling van NHTV. Status

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective

Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective Onderwijs- en examenregeling Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 Onderwijs-

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441363 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Master in Tourism Destination Management

Onderwijs- en examenregeling. Master in Tourism Destination Management Onderwijs- en examenregeling Master in Tourism Destination Management NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer 34570. Graad: Bachelor of Science

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer 34570. Graad: Bachelor of Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 34570 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek CROHO-nummer 34397 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek. CROHO-nummer 34397

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek. CROHO-nummer 34397 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch CROHO-nummer 34397 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven de officiële opleidingsnaam en CROHO-nummer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies Mechatronica Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Mechatronica Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie AE&I 25 maart

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica. CROHO-nummer 39215. Graad: Bachelor of Science

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica. CROHO-nummer 39215. Graad: Bachelor of Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding : HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Chemie. CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Chemie. CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Chemie CROHO-nummer 34396 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding. Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015-2016 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 27-05-2015 Instemming verleend conform art. 10.20 WHW door

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Bio-informatica. CROHO-nummer 39215

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Bio-informatica. CROHO-nummer 39215 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice CROHO-nummer 49246 Graad: Master of Advanced Nursing Practice De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie