Plangebied Bandertlaan te Echt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plangebied Bandertlaan te Echt"

Transcriptie

1 Plangebied Bandertlaan te Echt Gemeente Echt-Susteren Inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) drs. E.J.N. Rondags RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, 2010

2

3

4 Colofon Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren Titel: ; inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) Status: eindversie Datum: 6 oktober 2010 Auteur: drs. E.J.N. Rondags Projectcode: BAND Bestandsnaam: RA2157_BAND.indd Projectleider: drs. E.J.N. Rondags Projectmedewerkers: drs. J. Coolen, J. Hanssen & drs. M. Lipsch ARCHIS-vondstmeldingsnummers: , , (onderhavig onderzoek) ARCHIS-waarnemingsnummers: ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: Autorisatie: drs. G. Tichelman Bevoegd gezag: gemeente Echt-Susteren ISSN: RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. Leeuwenveldseweg 5b 1382 LV Weesp Postbus GB Weesp telefoon: telefax: RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2010 RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

5 Samenvatting In opdracht van de gemeente Echt-Susteren heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 20, 21 en 22 juli 2010 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd ten oosten van de Bandertlaan te Echt (gemeente Echt-Susteren). Het primaire doel van dit onder zoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het onder zochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het (al dan niet) vaststellen van de aanwe zig heid van archeologische grondsporen. Voorts diende het onderzoek zich te richten op de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische grondsporen en resten om de behoudenswaardigheid ervan na te gaan. Het plangebied ligt op het Terras van Mechelen aan de Maas, dat bedekt is met een dun pakket eolisch zand. Dit zandpakket is in het zuiden van het plangebied dikker (ca. 1,5 à 1,7 m) dan in het noordelijke deel (ca. 1 m). In het zuiden is daardoor een moderpodzol met dikke B-horizont ontstaan, in het noorden is een minder goed ontwikkelde B-horizont aanwezig. Archeologische sporen vanaf het Mesolithicum werden direct onder de bouwvoor verwacht. Vanwege de moei lijke leesbaarheid van eventueel aanwezige archeologische sporen als gevolg van verbruining, werd het vlak tot minimaal 30 cm onder de bouwvoor laagsgewijs verdiept tot onder de B-hori zont: in de BChorizont of C-horizont. In het plangebied zijn zeer weinig sporen en vondsten aangetroffen. Mogelijk 3 haard(kuil)en, aangetroffen in de putten 2, 3 en 4, zijn antropogeen van oorsprong, maar kunnen vanwege het ontbreken aan scherven niet nader gedateerd worden. Daarnaast zijn verspreid in het plangebied aanlegvondsten aangetroffen uit de Midden Bronstijd, IJzertijd en Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. De vondsten uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd kunnen gerelateerd worden aan landbouwactiviteiten (bemestingsaardewerk). De overige vondsten uit de Bronstijd- en IJzertijd kunnen niet gerelateerd worden aan sporen in het plangebied en wijzen op een mogelijke nederzetting in de directe omgeving van het plangebied. Op basis van de weinige sporen - die overigens niet gedateerd kunnen worden - en het ontbre ken van sporen- en vondstenconcentraties, kan geconcludeerd worden dat de inhoudelijke en fysieke waarde van de aangetroffen sporen en vondsten laag is. Daardoor zijn ze niet behoudenswaardig en wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Het gebied kan dus per direct voor ontwikkeling worden vrijgegeven. 5

6 6

7 Inhoud Samenvatting Inleiding Kader en doelstelling Administratieve gegevens Voorgaand onderzoek Vooronderzoek Synthegra Vondstmeldingen, monumenten en onderzoeken in of vlakbij het plangebied (sinds 2002) Doel van het onderzoek Methoden Resultaten Fysisch-geografisch onderzoek Archeologie Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Literatuur Gebruikte afkortingen Verklarende woordenlijst Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-)bijlagen Bijlage 1: Sporenlijst Bijlage 2: Vondstenlijst Bijlage 3: Profielbeschrijvingen

8 8

9 1 Inleiding 1.1 Kader en doelstelling In opdracht van de gemeente Echt-Susteren heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli en augustus 2010 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd ten oosten van de Bandertlaan te Echt in de gemeente Echt-Susteren (figuur 1). Het veldwerk vond plaats op 20, 21 en 22 juli en de uitwerking in de daaropvolgende weken. De onderzoeksdocu mentatie en vondstmateriaal zullen te zijner tijd worden overgedragen aan het depot van de provincie Limburg. Het onderzoek betreft het vervolg op een eerdere fase van het inventariserend onderzoek dat bestond uit een bureauonderzoek, een verkennend booronderzoek en een beperkte oppervlaktekartering (Dorst 2001). Op grond van de resultaten daarvan werd geconcludeerd dat er mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn in het plangebied. Naar aanleiding hiervan werd aanbevolen om dit door middel van proefsleuven te laten controleren en waarderen. Voorafgaand aan de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is, conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA; een Programma van Eisen (PvE) opgesteld (Hesseling 2010). Dit is een herziene versie van een ouder PvE dat niet meer actueel was (Vanderbeken 2005). Het PvE diende als leidraad voor het onderzoek. Het primaire doel van het proefsleuvenonderzoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting met betrekking tot het onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het al dan niet vaststellen van de aanwezigheid van archeologische grondsporen. Teneinde een goed afgewogen beslissing (selectiebesluit) door het bevoegd gezag mogelijk te maken, diende het onderzoek zich tevens te richten op de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conserve ring) en diepteligging van eventuele archeologische grondsporen/resten. In hoofdstuk 3 zijn de specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot deze aspecten uiteengezet. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; geldt in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een opgra vingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. Enkele vaktermen worden achter in dit rapport beschreven (zie verklarende woordenlijst). 9

10 Figuur 1. Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster). 10

11 1.2 Administratieve gegevens Algemeen Opdrachtgever: gemeente Echt-Susteren (contactpersoon: de heer M. Eijpe) Bevoegd gezag: gemeente Echt-Susteren Adviseur namens bevoegd gezag: Grontmij (contactpersoon: drs. J. Geraeds) Aanleiding onderzoek: in het noorden van het plangebied zal op korte termijn een nieuwe brand weerkazerne gebouwd worden; in het zuidelijke deel zal in de toekomst bebouwing ontwikkeld worden met een recreatieve bestemming binnen het bestemmingsplan Sportpark In de Bandert. Bewaarplaats vondsten en documentatie: archief RAAP-Zuid; vondsten en documentatie wor den overgedragen aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van de provincie Limburg. Locatiegegevens Plangebied: Bandertlaan te Echt Toponiem: Bandertlaan Plaats: Echt Gemeente: gemeente Echt-Susteren Provincie: Limburg Kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 60A Oppervlakte plangebied: circa 3,56 ha Grondgebruik: akkerland en grasland Centrumcoördinaten (X/Y): / Hoogte maaiveld (Z): 28,15-29,30 m +NAP. Ter hoogte van put 2 helt het terrein af naar het noorden. 11

12 Geologische perioden Archeologische perioden Tijdvak Chronozone Datering Tijdperk Datering Holoceen Pleistoceen Laat Subatlanticum Vroeg Subatlanticum Subboreaal Atlanticum Boreaal Preboreaal Weichselien Pleniglaciaal Laat Glaciaal Laat Midden Vroeg Vroeg Glaciaal Late Dryas Allerød Vroege Dryas Bølling Vroegste Dryas Denekamp Hengelo Moershoofd Odderade Brørup na Chr voor Chr Nieuwe tijd Middeleeuwen Romeinse tijd IJzertijd Bronstijd Neolithicum Mesolithicum (Midden Steentijd) Prehistorie Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C) (Nieuwe Steentijd) Laat Jong B Jong A Paleolithicum (Oude Steentijd) B A Laat Vol Ottoons Vroeg Karolingisch Merovingisch laat Merovingisch vroeg Laat Midden Vroeg Laat Midden Vroeg Laat Midden Vroeg Laat Midden Vroeg Laat Midden Vroeg Midden na Chr voor Chr / Eemien Saalien II Oostermeer Saalien I Belvedère/Holsteinien Glaciaal x Holsteinien Elsterien Oud Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal. tabel1_standaard_geobioarcheo_raap_

13 2 Voorgaand onderzoek 2.1 Vooronderzoek Synthegra In oktober 2001 heeft in onderhavig plangebied (en tevens in een deelgebied aan de westzijde van de Bandertlaan) een verkennend inventariserend onderzoek plaatsgevonden, dat bestond uit een bureauonderzoek, verkennend booronderzoek en een beperkte oppervlaktekartering (Dorst, 2001; figuur 2). Bureauonderzoek Ten tijde van het bureauonderzoek waren noch uit het plangebied, noch uit de directe omgeving (straal van 200 m rond het plangebied) archeologische waarnemingen bekend. Waarschijnlijk is het plangebied sinds de Late Middeleeuwen als landbouwgrond in gebruik, ingesloten tussen oude wegen naar Maastricht en Roermond. Op de Tranchotkaart ligt het plangebied in het zogenaamde Hingenveld en maakte deel uit van het oude akkerland van Hingen (Dorst, 2001: 12-13). Oppervlaktekartering Ongeveer een derde van de totale oppervlakte van het door Dost (2001) onderzochte plangebied (circa m²) is middels oppervlaktekartering gekarteerd. Er werden, verspreid over het plan gebied, hoofdzakelijk scherven aardewerk en steengoed aangetroffen die waarschijnlijk met bemesting gedurende de Late Middeleeuwen en in de periode 17e-19e eeuw op deze gronden zijn terechtgekomen. In een molshoop nabij boring 24 werd een wandscherf handgevormd aarde werk met een grove, scherpe kwartszandverschraling aangetroffen die volgens Synthegra dateert uit de periode Midden/Late IJzertijd (Dorst, 2001: 14-15). Verkennend booronderzoek Tijdens het booronderzoek werden 50 boringen gezet in 7 boorraaien, waarbij een boordichtheid werd gehanteerd van circa 10 boringen per ha. Twee extra boringen (boringen 51 en 52) werden ter toetsing geplaatst op de plaats waar tijdens de oppervlaktekartering een scherf uit de IJzertijd in een molshoop was aangetroffen. In het oostelijke deelgebied (onderhavig plangebied) werd geboord (Edelmanboor diameter 12 cm) in een verspringend boorgrid van 20 x 38 m, in het westelijke deelgebied in een grid van 15 x 38 m. Het opgeboorde sediment werd gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,8 cm x 0,8 cm. Onder de bouwvoor (24 à 55 cm dik) bevindt zich een B-horizont die net als de bouwvoor uit matig lemig zand bestaat. Deze gaat geleidelijk aan over in de gevlekte C-horizont. In een groot aantal boringen werden de oudere rivierafzettingen aangetroffen (in de vorm van een grindlaag). Deze bevinden zich op basis van de boringen in het zuidelijke deel hoger (tussen 1,55 en 1,75 m -Mv) dan in het noordelijke deel van het plangebied (circa 3 m -Mv; Dorst, 2001: 17). 13

14 RAAP-RAPPORT 2157 Figuur 2. Resultaten vooronderzoek Synthegra (Dorst, 2001). 14

15 In enkele boringen werden ook archeologische indicatoren aangetroffen. In de bouwvoor bevond zich wat jonger aardewerk (Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd), steengoed (18e-20e eeuw), baksteen en houtskool. Deze worden (net als de meeste oppervlaktevondsten) geïnterpreteerd als bemestingsaardewerk. Hoewel geen sprake is van een duidelijke laag van antropogene oorsprong (esdek), lijkt enige ophoging van de akkergronden door middel van (potstal)bemesting wel te heb ben plaatsgevonden (10 à 20 cm). Dit is af te leiden uit de aanwezigheid (in een aantal boringen) van een dikker (dan gemiddeld) pakket humeuze bovengrond (Aa-horizont). Het plan gebied ligt volgens de Tranchotkaart overigens in het zogenaamde Hingen-veld en maakte deel uit van het oude akkerland van Hingen (Dorst, 2001: 12). In de onderliggende B-horizont werd in de boringen 20, 39 (overgang bouwvoor naar B-horizont) en 45 handgevormd aardewerk aangetroffen (waar schijnlijk uit de IJzertijd) en in boring 20 ook nog een scherf uit de Late Middeleeuwen. In diverse boringen werden in de B-horizont (tot zelfs in de C-horizont: boring 6) houtskool waargenomen. Het is niet zeker of deze houtskoolresten antropogeen van oorsprong zijn. Conclusie Dorst concludeerde dat op basis van de intacte stratigrafi e en het aangetroffen vondstmateriaal (aardewerk uit IJzertijd, mogelijk ook houtskool diep in de boringen) voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting geldt voor het aantreffen voor bewoningssporen uit de IJzertijd binnen of in de directe omgeving van het plangebied (Dorst, 2001: 19). Op basis hiervan werd aanbevolen om waarderend archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van proefsleu ven uit te voeren. 2.2 Vondstmeldingen, monumenten en onderzoeken in of vlakbij het plangebied (sinds 2002) In het zuiden van onderhavig plangebied werd door drs. M. Ruijters (Archeologische werkgroep Echt) tijdens een veldverkenning vuursteenmateriaal (afslagkern, afslagen, kling en D-spits uit het Mesolithicum), handgevormd aardewerk (IJzertijd; al dan niet met potgruismagering, vinger topindrukken, besmeten) en aardewerk uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd aangetroffen (ARCHISvondstmeldingsnrs en ). Het jongere aardewerk kan geïnterpreteerd worden als bemestingsaardewerk, het handgevormde aardewerk duidt mogelijk op de aanwezig heid van nederzettingsresten uit de IJzertijd. Van het vuursteenmateriaal is het complex onbekend. Ten zuidwesten grenst het plangebied aan een monument van hoge archeologische waarde (AMK-monumentnr ). Het gaat om de oude dorpskern van Hingen. Direct ten zuiden hiervan, vanaf circa 150 m ten zuidwesten van het plangebied, werd in 2006 een proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd (plangebied t Thaal te Peij; onderzoeksmeldingen en 19223). Hier werden nederzettingssporen uit de Midden Bronstijd en IJzertijd aangetroffen en opgegraven. Waarschijnlijk gaat het om zogenaamde zwervende erven, waarbij een erf zich in de loop van meerdere generaties verplaatste (Tichelman, 2006 en 2008). Direct ten noordwesten van onder havig plangebied is ook een bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd door Synthegra (onderzoeksmelding 13943; Hubers, 2002). Tijdens het veldonderzoek werden geen archeologische indicatoren aangetroffen en op basis daarvan werd vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 15

16 16

17 3 Doel van het onderzoek Het waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven is aanbevolen naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek (zie hoofdstuk 2) met het doel te bepalen wat de aard, omvang, datering, kwaliteit en diepteligging van de mogelijk aanwezige archeologische grondsporen/ resten is. Het voornaamste doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting met betrekking tot het onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het (al dan niet) vaststellen van de aanwezigheid van archeologische grondsporen. Indien de vindplaat sen behoudenswaardig blijken te zijn, zal moeten worden beoordeeld of deze bij de inrichting van het terrein kunnen worden ingepast. Indien een dergelijke conserverende inrichting niet mogelijk is, dan komen de vindplaatsen mogelijk voor een opgraving in aanmerking. Teneinde een goed afgewogen beslissing (selectiebesluit) door het bevoegd gezag mogelijk te maken, diende het onderzoek zich tevens te richten op een aantal aanvullende aspecten ten aanzien van de archeologische grondsporen/resten. In het Programma van Eisen (PvE; Hesseling, 2010: 10-12) zijn hiervoor specifieke onderzoeksvragen geformuleerd die door middel van het proefsleuvenonderzoek beantwoord dienen te worden: 1. Bevinden zich in het onderzoeksgebied archeologische resten? Waaruit bestaan de archeologische resten? Gaat het alleen om mobilia of tevens om grondsporen? Zijn er waterputten, afvalkuilen of potstallen aanwezig? Zo ja: wat is de samenstelling van de vulling? 2. Wat is de spreiding van de archeologische resten zowel in horizontale als verticale zin? En wat is de waardestelling van de vindplaatsen? Is er sprake van vindplaatsen, sites dan wel off-site verschijnselen? 3. Indien vindplaatsen worden aangetroffen, wat is de ligging en de omvang van de vindplaat sen (zowel horizontaal als verticaal) binnen het onderzoeksgebied en eventueel plangebied en hoe is deze begrenzing vastgesteld? 4. Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de grond sporen zich af (aangeven per site en/of periode)? In hoeverre zijn bijvoorbeeld grondsporen vervaagd door bodemvorming (aangeven per site en/of periode)? Bestaat hierin verschil tussen sporen uit de verschillende perioden? Beschrijf de verschillen. 5. Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor organische en anorganische artefacten en grondsporen? 6. In hoeverre zijn oudere sites door jongere sites verstoord? 7. Wat is de relatie tussen oppervlaktevondsten en mogelijke grondsporen? 8. Blijken uit het onderzoek antropogene verstoringen die nog niet bekend waren? 9. Wat is samengevat de fysieke kwaliteit van de diverse sites dan wel off-site verschijnselen? 10. Wat is de landschappelijke context van de vindplaatsen in termen van geologie, bodemkunde en geomorfologie (aangeven per onderscheiden periode/archeologische cultuur of, zo moge lijk, per site of off-site verschijnsel)? Wat is de landschappelijke context tijdens de onder zochte bewoningsperiode(n)? Welke aanzet voor een bij een definitief onderzoek te maken landschapsreconstructie kan gegeven worden? 17

18 11. Op wat voor bodem liggen de sites zoals in het veld kan worden vastgesteld? Beschrijf de verschillende bodemtypes. Tot welke diepte heeft de bodemvorming plaatsgevonden? 12. In welke lithogenetische context liggen de archeologische vondsten en sporen (beschrijf per vindplaats en site)? 13. Op welke wijze is de locatiekeuze in verschillende perioden afhankelijk geweest van het landschap? Welke landschappelijke factoren hebben de site-locatie (mede) bepaald en het ontstaan en het verlaten van de vindplaats beïnvloed? 14. Wat valt er te zeggen over de bewoningscontinuïteit en zijn er hiaten in deze continuïteit aan te wijzen? Zo ja: wat kan hiervoor de oorzaak zijn? 15. Wat is het verband tussen de archeologische sites en de (hoogte)ligging in het landschap? 16. Beschrijf het paleoreliëf (op basis van putprofielen e.d.) ten tijde van de verschillende menselijke activiteiten. 17. Welke vorm van landgebruik is er na het verlaten van de vindplaats geweest? 18. Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en de directe omgeving? 19. Wat is de samenstelling, herkomst, datering of looptijd van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij? 20. Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving bekende archeologische of historische locaties en welke is dat? 21. Is er een relatie tussen het huidige microreliëf (AHN projectie), historische bewoning en archeologische vindplaatsen? 22. Wat is de gaafheid en conservering van aangetroffen archeologische vindplaatsen? 23. Beperken de sites zich tot het plangebied/onderzoeksgebied? Is een indicatie te geven van de plaats en omvang van dat deel van de sites dat zich buiten het plangebied/onder zoeks gebied uitstrekt? 24. In hoeverre sluiten de aangetroffen archeologische waarden aan bij de resultaten bekend uit het vooronderzoek? 25. Welke bijdrage levert de vindplaats(en) over onze beeldvorming van de desbetreffende periode(n) in het Limburgse zandgebied? 26. In hoeverre is er sprake van verschuivingen in de nederzettingspatronen en landgebruik in de loop van de tijd? 27. Wat is de kleur van de vulling van de sporen? Is er op basis van de kleur een relatieve datering te geven? 28. Wat is de invloed van het cultuurlandschap op de conservering van archeologische resten? Wat voor gevolgen heeft dit voor de te verwachten gaafheid en conservering van de archeologische vondsten/sporen binnen de niet te onderzoeken delen van het onderzoeksgebied en de rest van het plangebied? 29. Welke relaties zijn er tussen de aangetroffen bodemtypen en bewoning? 30. Wat is de invloed van bodemvormingprocessen op de herkenbaarheid van archeologische sporen? 31. Wat is de relatie tussen bodemvorming en genese van het landschap? 32. Kunnen lege zones verklaard worden door het landgebruik (en wat is daar de aard van) of door post-depositionele processen? 18

19 4 Methoden Aantal proefsleuven en afmetingen Conform het PvE zijn 4 lange proefsleuven aangelegd met een breedte van circa 5 m: proefsleuf 1 heeft een lengte van circa 120 m, de proefsleuven 2 en 4 zijn circa 90 m lang en proefsleuf 3 is circa 100 m lang. Van de geplande m² is dus m² aangelegd. Op deze wijze is circa 5,4% van het plangebied (circa 3,56 ha) onderzocht. Plaatsing van de proefsleuven De proefsleuven zijn grotendeels conform het PvE aangelegd. De lengte van proefsleuf 2 bedroeg op het puttenplan (bijlage 3 van het PvE) 80 m, terwijl in de tekst van het PvE (veldwerkstrategie) 90 m werd vermeld. In het veld is dit gecorrigeerd. Proefsleuf 3 diende in het veld verplaatst ( gero teerd ) te worden naar het noordoosten aangezien deze anders deels over het eigendom van SportCity (Bandertlaan 20) kwam te liggen. Dit gebeurde in overleg met de gemeente Echt-Suste ren. Op deze manier werd proefsleuf 3 zo minimaal mogelijk verplaatst om nog een goede sprei ding te handhaven. De proefsleuven 1 en 3 zijn noordoost-zuidwest georiënteerd, de proefsleuven 2 en 4 zijn noord-zuid georiënteerd. Opgravingsvlakken en profielen In alle proefsleuven is één opgravingsvlak aangelegd. Archeologische sporen werden (conform het PvE) direct onder de bouwvoor verwacht. Vanwege de moeilijke leesbaarheid van eventueel aanwezige archeologische sporen (als gevolg van verbruining) werd het vlak tot minimaal 30 cm onder de bouwvoor laagsgewijs verdiept tot onder de B-horizont (S8000), meestal in de BC-hori zont (S7000). Maximaal werd verdiept tot in de roestige C-horizont (S6000 of S6001) om zeker te zijn dat geen sporen gemist werden. Vanwege de slechte leesbaarheid werd natuurlijk ook gelet op de aanwezigheid van vondstconcentraties die kunnen wijzen op de aanwezigheid van grond sporen (bijv. houtskoolvlekken, verbrande leem en schervenclusters). Tijdens en na de aanleg van de proefsleuven werd gebruik gemaakt van een metaaldetector om metaalvondsten maar ook scherven (ijzerhoudend) op te sporen. De diepte van de sleuven bedroeg circa 0,7 tot 0,9 m -Mv. Bij de uitdeling van de spoornummers is onderscheid gemaakt tussen de sporen in het vlak en de lagen in de profielen. Spoornummers in het vlak (1 t/m 15) zijn in oplopende volgorde bij de aanleg van de verschillende proefsleuven uitgedeeld. Op die manier kreeg elk spoor een uniek nummer in de database. Voor de profielen werden enkele vaste spoornummers gereserveerd: spoor 9000 (bouwvoor), spoor 9001 (Aa-horizont), spoor 9002 (gemengde verploegde laag), spoor 8000 (B-horizont), spoor 7000 (BC-horizont), sporen 6000 en 6001 (gevlekte en roestige C-horizont) en spoor 5000 voor de pleistocene rivierafzettingen (terras). Tot slot werd spoor 9999 gereserveerd voor de stort (t.b.v. van stort -vondsten). 19

20 RAAP-RAPPORT 2157 In elke put zijn 3 tot 4 profielgaten (kijkgaten) gemaakt om de (geologische) opbouw van de bodem te bestuderen. Deze zijn gefotografeerd, getekend (schaal 1:20) en beschreven. Daar naast zijn per put ook kolomprofielen gedocumenteerd vanaf maaiveld tot het vlak, waarbij het aantal afhankelijk is van de grootte van de put. In principe is (conform het PvE) om de 10 m een profiel opname bestudeerd, zij het in de vorm van een dieper profielgat, zij het in de vorm van een kolom profiel. Deze profielopnamen zijn als volgt genummerd: het eerste cijfer duidt de put aan, het tweede cijfer de zijde (1 is noord, 2 is oost, 3 is zuid en 4 is west) en tot slot het volgnummer van de profielopname. De exacte locaties van de profielgaten en kolomprofielen zijn digitaal ingemeten als respectievelijk een lijn en een puntlocatie (kaartbijlage 1). Alle profielopnames zijn ingevoerd in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (bijlage 3). Van het proefsleufvlak, relevante sporen, coupes en profielgaten zijn foto s genomen. De vlak tekeningen zijn digitaal vervaardigd met behulp van een Robotic Total Station (figuur 3). Dit omvat het digitaal inmeten van putranden, sporen, coupelijnen, punt- en vakvondsten, vlakhoogten (ingeme ten in één raai centraal in de put), maaiveldhoogten (ingemeten langs één zijde van de put), pro fiel gaten en kolomprofielen. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt van een lokaal meetsysteem dat door een extern landmeetkundig bureau door middel van een GPS (grondslagpunten met Z-waar den) en een Total Station is uitgezet. Dit meetsysteem is ingemeten in het Rijksdriehoeksnet. De hoogte van de aangelegde vlakken en het maaiveld is ingemeten ten opzichte van NAP. Figuur 3. Impressie van de werkzaamheden tijdens het archeologisch onderzoek. 20

21 Afwerking en behandeling van sporen en vondsten De grondsporen zijn digitaal ingemeten. Alle sporen zijn gecoupeerd, in profiel getekend op schaal 1:20 (uitgezonderd de natuurlijke sporen), beschreven en afgewerkt (uitgezonderd de natuurlijke sporen). De vondsten zijn verzameld per spoor, per vak of als puntvondst, waarbij per materiaal groep een afzonderlijk vondstnummer is toegekend. Bemonstering Vijf houtskoolrijke sporen zijn bemonsterd (houtskoolmonsters; sporen 4, 6, 8, 9 en 11). Afwijkingen en aanpassingen van de onderzoeksstrategie Conform het PvE mocht maar minder dan 10% van de grondsporen gecoupeerd worden. Gezien het geringe aantal grondsporen in de proefsleuven en het gebrek aan vondsten in de sporen werden ten behoeve van de waardering (bepalen datering, gaafheid, etc) alle sporen gecoupeerd en afgewerkt (uitgezonderd de sporen in het profiel en de natuurlijke sporen). 21

22 22

23 5 Resultaten 5.1 Fysisch-geografisch onderzoek Geologie en geomorfologie Het plangebied ligt op het pleistocene Terras van Mechelen aan de Maas (zgn. middenterras). De afzettingen hiervan bestaan uit grof rivierzand en grind (Formatie van Kreftenheye). Volgens het vooronderzoek (Dorst, 2001: 6) en het Programma van Eisen (Hesseling, 2010: 5-6) zijn deze rivierafzettingen gedurende het Midden en Laat Weichselien ( BP) bedekt met dekzand (Formatie van Boxtel). Uit het veldwerk blijkt dat op het pleistocene Maasterras inderdaad een dun eolisch pakket zand is afgezet. In het zuiden van het plangebied (proefsleuven 4 en 3) is dit pakket zand dikker dan in het noorden (proefsleuven 2 en 1). In tegenstelling tot het goed gesorteerde dekzand, wordt dit matig fijne, siltige zand gekenmerkt door kleine minerale bestanddelen, een viezige schijn en een relatief slechte sortering. Soms bevat dit pakket ook een grindje. Waarschijnlijk gaat het om plaat selijk verstoven rivierafzettingen, waarbij het fijnere zand door de wind lokaal is verplaatst (Forma tie van Delwijlen). Ten noordoosten van het plangebied is bekend dat tijdens de jonge Dryas ( BP) onder invloed van krachtige westenwinden uitwaaiingslaagten ontstonden, waarbij het weggestoven zand zich verder weer ophoogde in de vorm van duinen (Dorst, 2001: 6). Mogelijk is dit ter plaatse van het plangebied - op kleinere schaal - ook het geval geweest. Voor de strategie van het veldwerk en het aanleggen van het vlak in de proefsleuven heeft deze vaststelling echter geen gevolgen, aangezien dit eolische zand van zodanige ouderdom is dat archeologische resten hier in of op en niet er onder worden verwacht. Dit is tijdens het veldwerk bevestigd door de aan wezigheid van grondsporen en aanlegvondsten net onder de bouwvoor. Onder het eolische zand zijn in nagenoeg alle profi elgaten de terrasafzettingen (S5000) aange troffen. Deze bestaan uit zwak siltig, grof zand met grind en leembrokken. Plaatselijk heeft zich een banden-b ontwikkeld. Banden-B ontstaan doordat door verwering kleimineralen oplossen en dieper in het profi el weer neerslaan. Meestal gebeurt dit op een gelaagdheid als gevolg van waterstagnatie. Tijdens het veldwerk viel op dat de terrasafzettingen in het zuiden van het plangebied (putten 3 en 4) zich dieper in de bodem bevinden (ca. 1, 5 à 1,7 m -Mv) dan in het noordelijke deel van het plangebied (vanaf ca. 1 m -Mv). Deze vaststelling komt niet helemaal overeen met de resultaten van Synthegra (zie hoofdstuk 2). Volgens het vooronderzoek zouden de terrasafzettingen zich in het noorden van het plangebied dieper bevinden (minimaal 3 m -Mv). Synthegra heeft het over de aanwezigheid van leem en dichte grintpakketten en grintsnoeren. Mogelijk werden zij misleid door de aanwezigheid van grind, maar op basis van de aanwezigheid van grof rivierzand vanaf 1 m -Mv is geen twijfel mogelijk dat de terrasafzettingen hoger in het profiel zitten. Tussen het eolisch zand en de terrasafzettingen bevindt zich een roestige en sterk gevlekte laag (S6000, S6001). Waarschijnlijk is deze gevlekte laag ontstaan onder invloed van een schijn grondwaterspiegel. De overgang van het fijne eolische zand naar het grove slechter gesorteerde Maas- 23

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello

Plangebied H.W. Iordensweg te Twello RAAP-NOTITIE 3851 (herziene eindversie) Plangebied H.W. Iordensweg te Twello Gemeente Voorst Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Nikkels Projecten

Nadere informatie

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg RAAP-NOTITIE *nummer* Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg Gemeente Nieuwegein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: De gemeente

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum

Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5937 Onderzoeksgebied Klaver 5 in Sevenum 3750 voor Chr.. Gemeente Horst aan de Maas Archeologisch onderzoek: een verkennend booronderzoek en een oppervlaktekartering 2200 voor

Nadere informatie

Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom

Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4998 Plangebied Nijkerkerweg-Tolboom 3750 voor Chr. Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend veldonderzoek) 2200 voor Chr.

Nadere informatie

Plangebied Visvijvers te Gendt

Plangebied Visvijvers te Gendt RAAP-NOTITIE 1540 Plangebied Visvijvers te Gendt Gemeente Lingewaard Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard Titel: Plangebied

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2. R. Jansen, L.G.L. van Hoof

Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2. R. Jansen, L.G.L. van Hoof Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2 R. Jansen, L.G.L. van Hoof Colofon Archol Rapport nummer 41 Verkennend archeologisch onderzoek Vorstenbosch-Bergakkers fase 2 Uitvoering:

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2494 Plangebied Amanietlaan-Varenlaan- Drieerweg Gemeente Ermelo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ermelo Titel: Plangebied

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag

Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Locatie Zandoerleseweg, perceel 845 Datum onderzoek 21 Juni 2010 Datum evaluatieverslag 21 juni 2010 Opstelier evaluatieverslag Mirjam Brouwer Goedkeuring evaluatieverslag Jos van der Weerden Locatie.

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist. K oen Hebinck Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist K oen Hebinck 347 Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Utrechtseweg 82 te Zeist Koen Hebinck Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase)

Transect-rapport 608. N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2. Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Transect-rapport 608 N348 Raalte-Ommen, Fase 1 en 2 Gemeente Raalte/Ommen (Ov.) Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO; karterende fase) Auteur Drs. A.J. Wullink Versie Concept 1.0 Projectcode

Nadere informatie

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel

Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5015 Plangebied Uddelerveen 66 te Uddel 3750 voor Chr. Gemeente Apeldoorn Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) 2200

Nadere informatie

Plangebied Welemanstraat

Plangebied Welemanstraat RAAP-NOTITIE *nummer* Plangebied Welemanstraat Gemeente Borne Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend Versie 6.2 Colofon Opdrachtgever: Woonbeheer Borne Titel: Plangebied Welemanstraat,

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

memo Locatiegegevens: Inleiding

memo Locatiegegevens: Inleiding memo van Bram Silkens afdeling RB Datum Contact 28-04-2016 Walcherse Archeologische Dienst (gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen) postbus 70 4330 AB Middelburg b.meijlink@middelburg.nl (06-52552925)

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat

Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat Archeologisch onderzoek te Macharen Kerkstraat T.D. Hamburg Archol briefrapport 15 Inleiding In opdracht van de gemeente Oss heeft Archeologische Onderzoek Leiden (Archol bv) op maandag 26 augustus een

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 1358. Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1358 Plangebied De Brink te Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Tynaarlo Titel: Plangebied

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES

INFORMATIERAPPORT EN SELECTIEADVIES INFORMATIERAPPORT EN ELECTIEADVIE Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 4120 Inleiding Tussen 14 en 23 februari 2011 is door

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1675 Herstructurerings- en ontwikkelingsplan Burdaard Gemeente Ferwerderadiel Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1

Plan van Aanpak. PvA A I / Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) 1 Plan van Aanpak Johan de Wittlaan 13 te Woerden (gemeente Woerden) Projectnr. A16-085-I, september 2016, versie: 1 Auteur: dr. P.T.A. de Rijk Verkennend booronderzoek Veldwerk Inleiding: Onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P

Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P Postbus 297 6900 AG Zevenaar Ringbaan Zuid 8a 6905 DB Zevenaar tel. 0316-581130 fax 0316-343406 info@archeodienst.nl www.archeodienst.nl Archeodienst BV, Postbus 297, 6900 AG Zevenaar Evaluatiebrief Archeologisch

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

-Rapporten. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L)

-Rapporten. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L) Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Wienboomweg 1 te Haelen, gemeente Leudal (L) -Rapporten K.A. Hebinck ARC-Rapporten 2010-215 Geldermalsen 2010

Nadere informatie

Plangebied Rosendaalsestraat 437-441 te Arnhem

Plangebied Rosendaalsestraat 437-441 te Arnhem RAAP-NOTITIE 3965 Plangebied Rosendaalsestraat 437-441 te Arnhem Gemeente Arnhem Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, karterende fase Colofon Opdrachtgever: J.W. van

Nadere informatie

Plangebied Medisch Kwartier

Plangebied Medisch Kwartier RAAP-NOTITIE 3162 Plangebied Medisch Kwartier Gemeente Doetinchem Archeologisch vooronderzoek: een bureauen Colofon Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem Titel: Plangebied Medisch Kwartier, gemeente Doetinchem;

Nadere informatie

Gerrit Rietveld College

Gerrit Rietveld College Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gerrit Rietveld College GRC: Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College, Utrecht Basisrapportage Archeologie 110 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109

Gageldijk. GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht. Basisrapportage Archeologie 109 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Gageldijk GAG: Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht Basisrapportage Archeologie 109 www.utrecht.nl Basisrapportage

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 1950 Plangebied Houtbeekweg te Stroe Gemeente Barneveld Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs Titel: Plangebied

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen

Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen G. De Nutte, T. Deville en S. Houbrechts ArcheoPro Rapporten 371 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen

Nadere informatie

Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen

Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen ArcheoPro Rapporten 249 Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen G. De Nutte en T. Deville 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen voor vrijgave...2

Nadere informatie

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-karterend Algemene vragen 1. Het IVO-karterend (voorzover booronderzoek en proefsleuven) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

Waarderend Archeologisch Onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat. E.N.A. Heirbaut

Waarderend Archeologisch Onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat. E.N.A. Heirbaut Waarderend Archeologisch Onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat E.N.A. Heirbaut Colofon Archol Rapport 27 Waarderend archeologisch onderzoek te Handel, Rector van de Laarschotstraat Uitvoering:

Nadere informatie

Plangebied Kasteellaan 2

Plangebied Kasteellaan 2 RAAP-NOTITIE 3314 Plangebied Kasteellaan 2 Gemeente Heumen Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw bv Titel: Plangebied Kasteellaan

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Beoordeling van een archeologisch rapport en conceptbestemmingsplan Aan: Gemeente Reusel- De Mierden Dhr. N. Arts Postbus 11 5540 AA Reusel Datum: 10-7-2015

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend Algemene punten 1. Het IVO-waarderend (voorzover proefsleuven- of booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen

Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen Adviesnotitie (Quickscan) Middenweg te Horssen (gemeente Druten) Colofon Opdrachtgever: HSRO bv Contactpersoon: Dhr. J. van Lierop Hoogstraat 1 6654 BA AFFERDEN Projectnummer: S090135 Titel: Adviesnotitie

Nadere informatie

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe R. de Leeuwe Colofon Archol Rapport 58 Titel: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa,

Nadere informatie

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel Programma van Maatregelen Auteur: J.A.G. van Rooij (veldwerkleider) Autorisatie: P. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072) 1 Inleiding Op het terrein van het OPZ in Geel, is een vijftal nieuwe gebouwen gepland,

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Pagina 1 van 7 LOCATIE. Knegsel, gemeente Eersel PROJECT

PLAN VAN AANPAK. Pagina 1 van 7 LOCATIE. Knegsel, gemeente Eersel PROJECT Pagina 1 van 7 PLAN VAN AANPAK LOCATIE Knegsel, gemeente Eersel PROJECT Bomen fietspad Knegsel-Steensel PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES Archeologische begeleiding OPSTELLER Naam, adres, telefoon, e-mail

Nadere informatie

Plangebied Dijkhuizerzandweg

Plangebied Dijkhuizerzandweg RAAP-NOTITIE 3403 Plangebied Dijkhuizerzandweg Gemeente Epe Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventarisend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: Oostzee Stedenbouw Titel: Plangebied Dijkhuizerzandweg,

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com 2 Contactpersonen

Nadere informatie

Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek gemeente Hilvarenbeek Opdrachtgever Status: definitief Urban Jazz bv Speelhuislaan 68-b Projectleider 4815 CG Breda drs. H. Kremer (prospector) Projectnummer

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 31 Plangebied Kotmanpark-Oost Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: DHV B.V. Titel: Plangebied Kotmanpark-Oost,

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Plangebied IJsselbos-west te IJsselstein

Plangebied IJsselbos-west te IJsselstein 60 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4892 Plangebied IJsselbos-west te IJsselstein 37 voor Chr. Gemeente IJsselstein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende en deels karterende

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Plangebied Volkel West II

Plangebied Volkel West II 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4836 Plangebied Volkel West II 3750 voor Chr. 37. Gemeente Uden Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150

Nadere informatie

Overzichtkaart... 2 Inhoudsopgave... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Geldende bestemmingsplan... 4 1.2 Ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark

Overzichtkaart... 2 Inhoudsopgave... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Geldende bestemmingsplan... 4 1.2 Ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Ruimtelijke onderbouwing Nieuw te bouwen bedrijfspand aan de Veilingweg 2 Overzichtkaart... 2 Inhoudsopgave... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Geldende bestemmingsplan... 4 1.2 Ontwerp bestemmingsplan

Nadere informatie

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek

Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Rapportage Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Hoek Kerkweg/Veluwelaan te Wezep, gemeente Oldebroek Opdrachtgever Bjz.nu Bestemmingsplannen dhr. N. van Benthem Twentepoort oost 16a 7609 RG

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Gieterveen, Streek 17 (Gemeente Aa en Hunze) Een verkennend booronderzoek. Plangebied (paars) op een topografische

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 1 Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 2 1 Administratieve gegevens projectleiding uitvoering soort onderzoek opstellers Arjan de Boer Verkennend en eventueel karterend

Nadere informatie

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62. Henk Hiddink Zuidnederlandse Archeologische Notities 61 Amsterdam 2006 Archeologisch Centrum

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie

Aan het College van B&W

Aan het College van B&W T RAAP Archeologisch Adviesbureau datum: posütési^'^-' -.^ Ö ' '-' ons kenmerk: 080664.brf behandeld door: Secretariaat uw brief van: uw referentie: biilage(n): 1 betreft Toezending eindrapportage?nit

Nadere informatie

Heiligerweg in Margraten

Heiligerweg in Margraten RAAP-RAPPORT 2829 in Margraten Gemeente Eijsden-Margraten Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) Versie 6.8 Colofon Opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Titel:

Nadere informatie

Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek

Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek A Provincie Noord-Brabant Een verkennend archeologisch onderzoek te Rosmalen - Varkenshoek R. Jansen, C.R.C. Schamp ArchottV Archeologische Rapporten Maaskant LLadci Provincie Noord-Brabant Een verkennend

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

Programma van Eisen. 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 732 E mstruijs@putten.nl. Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf. Regio Noord-Veluwe

Programma van Eisen. 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 732 E mstruijs@putten.nl. Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf. Regio Noord-Veluwe Programma van Eisen Locatie Putten, Hoge Einderweg 19 Projectnaam Hoge Einderweg 19 Plaats binnen archeologisch proces 0 Archeologische begeleiding (AB) onder het protocol opgraven Opsteller Naam, adres,

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: SAB Plangebied: Plangebied Plantageweg 35 Datum: 13 februari 2015 Opsteller PvA: Autorisatie: Projectcode:

Nadere informatie

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek

Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Bijlage 11 Archeologisch onderzoek Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501-701 ontwerp, september 2015 1243 Rapport E. Goossens, TNO-terrrein te, Gemeente. Archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek

Nadere informatie

Plangebied Kloosterveen III

Plangebied Kloosterveen III RAAP-RAPPORT 2235 Plangebied Kloosterveen III Gemeente Assen Archeologisch vooronderzoek: inventariserend onderzoek vindplaatsen III en IV (sonderingen) Colofon Opdrachtgever: gemeente Assen Titel: Plangebied

Nadere informatie

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4488 (herziene eindversie) Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort- Driehuis in Santpoort-Noord 3750 voor Chr. Gemeente Velsen Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend

Nadere informatie

Volkel West II in Uden

Volkel West II in Uden 6500 voor Chr. R A P P O R T RAAP-RAPPORT 2916 Volkel West II in Uden 3750 voor Chr. Gemeente Uden Archeologisch onderzoek: een waarderend proefsleuvenonderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150 na Chr.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM Ten behoeve van ontwikkeling van de locatie H023, gelegen aan de Boerhaavelaan in Haarlem (figuur 1, lichtgroen), is archeologisch

Nadere informatie

Verslag Inventariserend Veldonderzoek. Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272

Verslag Inventariserend Veldonderzoek. Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272 Verslag Inventariserend Veldonderzoek Locatie Klinkenbeltsweg, Driebergenbuurt, (Blok VIII), Deventer Projectnummer 272 Archeologie Deventer RMW-VHMZ Auteur: Edith Haveman Datum: 29-8-2005 0 Project 272,

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE Plangebied t Vaneker. Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE Plangebied t Vaneker. Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 3192 Plangebied t Vaneker Gemeente Enschede Archeologisch vooronderzoek: een aanvullend inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: gemeente Enschede Titel: Plangebied t Vaneker,

Nadere informatie

4 Conclusies en aanbevelingen

4 Conclusies en aanbevelingen 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op een hoger gelegen rivierduin ten zuiden van de Maas ligt. Vanwege de aanwezigheid van gradiëntsituaties

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32

Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32 Gemeente Breda Directie Ontwikkeling Afdeling Ruimte ErfgoedBesluit 2016-20 Bijlage 13 bij besluit 2016/0567-V1 V&V Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32 Controle BCE Erik Peters Afdeling Ruimte,

Nadere informatie

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen

6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen Algemeen 6.3. Analyse en interpretatie van de grondsporen 6.3.1. Algemeen In totaal werden er tijdens het vlakdekkend onderzoek 31 sporen geregistreerd in het vlak. Vijf ervan kwamen ook reeds tijdens het vooronderzoek

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Briefrapport IVO Eibergen 1. Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) aan de Huenderstraat te Eibergen

Briefrapport IVO Eibergen 1. Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) aan de Huenderstraat te Eibergen Briefrapport IVO Eibergen 1 Briefrapport Inventariserend Veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven) aan de Huenderstraat te Eibergen Gemeente Berkelland CIS-code: 42146 In opdracht van: Prowonen Auteur:

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie