Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918;"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dalfsen. Nr juli 2016 Nadere regels voor het hebben van uitstallingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918; overwegende dat ter vermindering van administratieve lasten van bedrijven volstaan kan worden met algemene regels, doch dat het in het belang van de openbare orde en veiligheid van met name voetgangers en (hulpverlenings)verkeer noodzakelijk is het plaatsen van uitstallingen te binden aan nadere regels; gelet op artikel 2:10, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening; besluiten: vast te stellen Nadere regels voor het hebben van uitstallingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze nadere regels wordt verstaan onder; Uitstalling: een los voorwerp geplaatst voor een pand op een openbare plaats, dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming, waaronder tevens wordt verstaan: voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel; uitstallingsmaterialen speelattracties. Plint: in Dalfsen het Burg. Van Bruggenplein, de Prinsenstraat, de Molenstraat, de Julianastraat, het Kerkplein, de Bloemendalstraat en de Wilhelminastraat de met rode stenen aangebrachte strook in de bestrating. Artikel 2 Melden Wanneer een ondernemer een uitstalling bij een winkel- of ander bedrijfspand wil plaatsen moet hiervan melding worden gedaan bij het college door middel van het hiervoor vastgestelde (digitale) formulier melding voor het hebben van een uitstalling. Artikel 3 Locatie uitstalling 1. De uitstalling mag uitsluitend worden geplaatst op trottoirs of in voetgangersgebieden. 2. De uitstalling mag alleen grenzend aan de voor- en/of zijgevel van het pand waarin het bedrijf is gevestigd worden geplaatst. Artikel 4 Maximale omvang van de uitstalling 1. De uitstalling mag over de gehele voor- en zijgevelbreedte van het pand waarin het bedrijf is gevestigd, worden geplaatst. 2. Daar waar in de bestrating een zogenaamde plint is aangebracht, wordt de omvang van de uitstalling begrensd door deze markering. 3. Daar waar in de bestrating geen plint is aangebracht, moet de uitstalling binnen een strook van 1,50 meter gemeten vanuit de voor- en/of zijgevel blijven. Voor hulpverleningsverkeer dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter gewaarborgd te blijven. 4. In gebieden waar trottoirs naast de rijbaan aanwezig zijn mag de uitstalling alleen geplaatst zijn op het trottoir. Op dit trottoir moet voor voetgangers een strook van tenminste 1,50 meter vrije doorloopruimte gewaarborgd blijven. Artikel 5 Tijdstip van de uitstalling De uitstalling mag slechts worden geplaatst gedurende de openingstijden van de winkel/het bedrijf. Artikel 6 Overige voorwaarden 1. De uitstalling mag slechts bestaan uit artikelen die een directe relatie hebben met het branchepatroon van de winkel/het bedrijf. 2. De uitstalling mag slechts bestaan uit verplaatsbare objecten. 3. Het ophangen van goederen aan luifel, zonneschermen en dergelijke is verboden. 1

2 4. Aan de uitstalling mogen zich geen scherp uitstekende delen bevinden. 5. Los geplaatste reclameborden mogen in zijn geheel geen grotere oppervlakte hebben dan 1 m² en geen grotere afmeting in een richting hebben dan 1,25 meter. Artikel 7 Beperking plaatsingsmogelijkheden 1. De uitstalling mag geen schade toebrengen aan de weg, geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan danwel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. 2. De uitstalling moet zowel op zichzelf als in verband met de omgeving voldoen aan redelijke eisen van welstand. 3. De uitstalling mag niet worden geplaatst: a. op brandkranen; b. op afwateringen; c. voor nooduitgangen; d. op of voor de toegang die ten dienste staat van gehandicapten. 4. De uitstalling moet op eerste aanzegging worden verwijderd, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werken van openbaar nut, in het belang van de openbare orde en veiligheid dan wel ter realisering van gemeentelijke plannen. 5. Tijdens evenementen in de openbare ruimte waar zich normaliter een uitstalling bevindt, mogen geen uitstallingen worden geplaatst tenzij uit overleg met de betreffende evenementenorganisator blijkt dat het plaatsen van de uitstalling geen problemen geeft. Artikel 8 Aansprakelijkheid Voor eventuele schade, voortvloeiende uit het plaatsen van de uitstalling, kan de gemeente Dalfsen niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 9 Onvoorziene gevallen In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders. Artikel 10 Citeertitel Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels voor het hebben van uitstallingen. Artikel 11 Inwerkingtreding Deze regels treden in werking 8 dagen na publicatie. Tegelijkertijd vervallen de Beleidsregels uitstallingen en terrassen Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 1 juni Het college voornoemd, de burgemeester, drs. H.C.P. Noten de gemeentesecretaris/algemeen directeur, drs. J.H.J. Berends 2

3 Toelichting op de nadere regels voor het hebben van een uitstalling Inleiding Binnen de gemeente Dalfsen is in het kader van de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven het vergunningvereiste voor uitstallingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (hierna: APV) vervangen door nadere regels. Op grond van de algemene regels in artikel 2:10 APV zijn uitstallingen verboden, indien ze: a. Door hun omvang, vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de openbare plaats; b. Gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan; c. Een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats; d. Hetzij op zichzelf; hetzij in verband met de omgeving niet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Daar waar niet voldaan wordt of kan worden voldaan aan de algemene regels, geldt dat de uitstalling niet mag worden geplaatst, tenzij het college op grond van het vierde lid ontheffing heeft verleend. Het derde lid van artikel 2:10 APV geeft het college de ruimte nadere regels te stellen aan uitstallingen. Uit oogpunt van hinder voor voetgangers, bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten alsmede de verkeersveiligheid heeft het college het noodzakelijk gevonden de uitstallingen nader te reguleren. Deze nadere regels zijn deels overgenomen uit de Beleidsregels uitstallingen terrassen Deze nadere regels zijn niet van toepassing op uitstallingen bij een standplaats. Regulering van voorwerpen bij standplaatsen vindt plaats op basis van het standplaatsenbeleid. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Onder uitstalling wordt verstaan het neerzetten van goederen in de openbare ruimte voor een pand om de aandacht te vestigen op een onderneming die in dat pand gevestigd is. Het gaat om goederen die behoren bij het gangbare assortiment in de winkel/het bedrijf met het oog op het verkopen van die goederen. Daarnaast kan het losse reclame- of aanbiedingsborden om het assortiment aan te prijzen betreffen. Bij decoratieve objecten kan gedacht worden aan bloembakken, mechanische speeltoestellen en dergelijke. Artikel 2 In artikel 2 wordt aangegeven dat een ondernemer moet melden wanneer hij een uitstalling bij zijn pand wil plaatsen. Deze melding wordt gedaan door middel van het (digitale) formulier melding voor het hebben van een uitstalling. Artikel 3 De plaatsing en de omvang van uitstallingen zijn gerelateerd aan de belangen van openbare orde en (verkeers)veiligheid. Daarbij is een evenwicht gezocht tussen de verschillende betrokken belangen, namelijk de behoefte van de ondernemer, de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte en de toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten. Uitstallingen mogen uitsluitend worden geplaatst grenzend aan de voor- en/of zijgevel van het pand, waarin de goederen worden verkocht, de diensten geleverd of de activiteiten uitgevoerd. Op deze wijze worden uitstalling en winkel/bedrijf aan elkaar gekoppeld. Dit geldt nadrukkelijk voor het plaatsen van losstaande reclameborden. Het is niet de bedoeling een reclamebord als verwijzingsbord te gebruiken en aan het begin of op de hoek van een straat te plaatsen. Artikel 4 Van belang is dat voor voetgangers, waaronder met name ook gekeken is naar gehandicapten, een minimale doorloopruimte gegarandeerd blijft en hulpverleningsverkeer te allen tijde een vrije doorgang heeft. Artikel 5 Gelet op het doel van een uitstalling is het neerzetten van goederen en objecten gekoppeld aan de openingstijden van de winkel/het bedrijf. Artikel 6 Dit artikel spreekt voor zich. Artikel 7 Er kunnen zich omstandigheden en situaties voordoen, waarin het ongewenst is dat de uitstalling wordt geplaatst. Dit artikel houdt een beperking in van de mogelijkheden tot uitstallen. Zo kan het plaatsen van uitstallingen tijdens evenementen ongewenst zijn. 3

4 Artikel 8 Het bepaalde in artikel 8 legt de verantwoordelijkheid voor het hebben van een uitstalling bij de exploitant. De exploitant moet voorkomen dat er schade ontstaat. Wanneer toch schade ontstaat door het hebben van een uitstalling, kan de exploitant aansprakelijk worden gesteld. Artikel 9 Dit artikel spreekt voor zich. 4

5 Formulier: melding voor het hebben van een uitstalling Onderneming Adres Plaats Telefoonnummer Naam eigenaar Uitstalling De uitstalling bestaat uit Afmeting(en) Situatieschets uitstalling: Stuur een situatieschets van uw uitstalling(en) mee Precario Precariobelasting is een vergoeding om voorwerpen op, boven of onder de gemeentegrond te hebben. Deze wordt jaarlijks geïnd. U ontvangt hiervoor een aanslag. Meer informatie over precario vindt u op onze website: Ondergetekende heeft kennisgenomen van de nadere regels voor het hebben van uitstallingen van de gemeente Dalfsen, Datum Naam: Handtekening 5

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg MONUMENTENBELEID Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg BIJLAGE 1 Inhoud HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 128724 29 december 2015 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2:10 van de

Nadere informatie

Beleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg.

Beleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg. CVDR Officiële uitgave van Epe. Nr. CVDR123092_1 14 augustus 2017 Beleidsregel uitstallingen en voorwerpen op of aan de weg. 1.0 Juridisch kader De beleidsregel bevat nadere regels voor het plaatsen van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR388095_1 3 juni 2016 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde

Nadere informatie

Nadere regels inzake uitstallingen in het centrum van Wijchen

Nadere regels inzake uitstallingen in het centrum van Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR113114_1 25 oktober 2016 Nadere regels inzake uitstallingen in het centrum van Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen, gelet

Nadere informatie

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Burgemeester en wethouders van Someren; 7 mei 2019 overwegende dat: - bij besluit van

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00382GGB16 Aantal bijlagen Datum 23 mei 2016 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG Op

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Notitie uitstallingen bij winkels in de gemeente Hellevoetsluis. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d.

Notitie uitstallingen bij winkels in de gemeente Hellevoetsluis. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. Notitie uitstallingen bij winkels in de gemeente Hellevoetsluis Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 Inleiding Ingevolge artikel 2.1.5.1 voorwerpen of stoffen op, aan of boven

Nadere informatie

Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels

Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels Besluit vergunningsvrije en meldingsplichtige voorwerpen op de openbare plaats of een gedeelte daarvan en daaraan verbonden nadere regels Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, overwegende

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-01504GGB16 Aantal bijlagen Datum 2 december 2016 Onderwerp Verlening terrasvergunning

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan Burgemeester en wethouders van Someren; overwegende dat: - er jaarlijks een groot aantal

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv Vastgesteld door het college Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant Inwerkingtreding Registratienr: 2013/09/001579 Auteur: Telefoon: Fax: E-mail: Internet: Postadres:

Nadere informatie

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 ONTWERP 34 e Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 De raad van de gemeente Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-01583GGB16 Aantal bijlagen Datum 13 februari 2017 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG Op 26 oktober 2016

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 167038 2 augustus 2018 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het gebruiken

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00681GGB17 Aantal bijlagen Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG

Nadere informatie

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Nadere regels op basis van de APV Nummer; 2014-009904/in Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Inleiding De gemeentelijke verordening (APV) is een regeling

Nadere informatie

uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere

uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere Toelichting op Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere Spelregels om zonder vergunning meer te mogen in de openbare ruimte, Gemeente Almere

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00167GGB17 Aantal bijlagen Datum 7 juni 2017 Onderwerp Gedeeltelijke weigering terrasvergunning

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00163GGB18 Aantal bijlagen Datum 31 mei 2018 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG Op

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-01443GGB18 Aantal bijlagen Datum 15 januari 2019 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00045GGB18 Aantal bijlagen Datum 4 mei 2018 Onderwerp Gedeeltelijke weigering terrasvergunning

Nadere informatie

Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats (behorend bij APV 2016)

Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats (behorend bij APV 2016) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Nr. 30072 24 februari 2017 Nadere regels plaatsing voorwerpen op of aan de openbare plaats (behorend bij APV 2016) Ex artikel 2:10 lid 3

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2017

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 174099 14 december 2016 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2017 De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00347GGB17 Aantal bijlagen Datum 6 juli 2017 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG Op 19 maart 2017 hebben

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR610572_1

CVDR. Nr. CVDR610572_1 CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR60572_ 8 juni 208 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser houdende regels omtrent standplaatsen Nota standplaatsen

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-01230GGB17 Aantal bijlagen Datum 11 december 2017 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG

Nadere informatie

gelet op artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2009;

gelet op artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2009; Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen; gelet op artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2009; overwegende dat een bestuurorgaan nadere regels kan vaststellen met

Nadere informatie

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan.

Dit beleid geeft aan welke reclame op grond van de APV wanneer en waar is toegestaan. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Echt-Susteren Nr. 31155 14 februari 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent

Nadere informatie

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren;

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren; Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 1-1-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren;

Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren; Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Overwegend dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg

Nadere informatie

Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018

Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018 Registratienr. 17.071863 Nadere regels tijdelijke reclameborden Schagen 2018 (nadere regels als bedoeld in artikel 2:10, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016) Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Moerdijk Nr. 137274 8 augustus 2017 Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, overwegend

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-01067GGB18 Aantal bijlagen Datum 23 oktober 2018 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG Op 16 juli 2018

Nadere informatie

APV nadere regels reclame

APV nadere regels reclame MONUMENTENBELEID APV nadere regels reclame GEMEENTE MAASGOUW Afdeling: Ontwikkeling Vaststelling raad: 22 april 2015 Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:1 Definities In deze nadere regels wordt verstaan

Nadere informatie

Beleidsregels reclame- en standplaatsenbeleid Inverdan 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zaanstad

Beleidsregels reclame- en standplaatsenbeleid Inverdan 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 108896 18 november 2015 Beleidsregels reclame- en standplaatsenbeleid Inverdan 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.6 november 2017, afdeling Financiën & Control, nr ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.6 november 2017, afdeling Financiën & Control, nr ; CVDR Officiële uitgave van Brunssum. Nr. CVDR606501_1 19 december 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent belasting op voorwerpen voor op de openbare dienst

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame Nadere regels reclame Maasgouw 2017

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame Nadere regels reclame Maasgouw 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Maasgouw Nr. 232138 27 december 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame Nadere

Nadere informatie

Verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2018

Verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2018 Verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2018 B&W- vergadering d.d. oktober 2017 Raadsvergadering d.d. november 2017 Publicatie in het gemeenteblad d.d. november 2017 Inwerkingtreding d.d. november 2017

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96; Gemeenteblad nr. 29, 31 januari 2013 Nr. 96a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nr. 96; gelet op het bepaalde in artikel 149 gemeentewet;

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaatsen in strijd met de publieke functie ervan gemeentedongen.

Beleidsregels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaatsen in strijd met de publieke functie ervan gemeentedongen. CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR318548_2 12 september 2017 Beleidsregels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaatsen in strijd met de publieke functie ervan gemeentedongen.

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00289GGB16 Aantal bijlagen Datum 17 juni 2016 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG Op

Nadere informatie

Error: Reference source not found RAADSVOORSTEL

Error: Reference source not found RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL 08.0014 Rv. nr.: 08.0014 B&W-besluit d.d.: 12-2-2008 B&W-besluit nr.: 08.0099 Naam programma +onderdeel: Error: Reference source not found Omgevingskwaliteit Onderwerp: Aanpassing van de

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats Stadsbeheer Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Registratie Gemeente Almere (uitsluitend voor intern gebruik) Dossiernr. SBA:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018, raadsvoorstel 18bb7158; raadsstuk 18bb7153;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018, raadsvoorstel 18bb7158; raadsstuk 18bb7153; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 263937 10 december 2018 Verordening precario standplaatsen 2019 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe Beleidsregel Tijdelijke Reclame Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken Gemeente Neder-Betuwe d.d. 1 juli 2010 1. Inleiding Aankondigings, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: 00371975 Onderwerp: AVG Beleidsregels voor verkiezingsreclame 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de aanloop naar deze verkiezingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats AANVRAAGFORMULIER Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats Stadsbeheer Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving Dossiernr. SBA: 1. Aanvrager Datum ontvangst: Stadhuisplein 1 Postbus 200

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00592GGB18 Aantal bijlagen Datum 9 augustus 2018 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: nr. 9

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: nr. 9 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: 26-11-2015 nr. 9 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 29 oktober 2015 heeft

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018 nr. 38811; gelet op de artikelen 219 en 228 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 (raadsbesluit van p.m.). De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 11 april 2017 Besluit vast te stellen de volgende RECLAMEVERORDENING

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Overbetuwe Nr. 272295 20 december 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting

Nadere informatie

in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; Aanwijzingsbesluit categorieën voorwerpen (uitstallingen, verkoopwaren en zelfstandige verkoopwaren) als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2013

Nadere informatie

Nadere regels voor het hebben van terrassen

Nadere regels voor het hebben van terrassen CVDR Officiële uitgave van Steenwijkerland. Nr. CVDR26104_1 21 november 2017 Nadere regels voor het hebben van terrassen - 2009 De burgemeester van de gemeente Steenwijkerland; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr..

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr.. gemeente Bunnik Kenmerk: 2013-volgnummer raad] VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober

Nadere informatie

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008 Opgesteld door de afdeling AFJ 1 1.0 Juridisch kader Deze notitie bevat nadere regels voor de terrassen in Zwolle. 1.1 Formaliteiten en bevoegdheden. Het terrassenbeleid

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING WASSENAAR 2017 (Verordening precariobelasting Wassenaar 2017)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING WASSENAAR 2017 (Verordening precariobelasting Wassenaar 2017) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wassenaar. Nr. 188189 29 december 2016 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING WASSENAAR 2017 (Verordening precariobelasting Wassenaar

Nadere informatie

BIJLAGE A. Algemene Plaatselijke Verordening

BIJLAGE A. Algemene Plaatselijke Verordening BIJLAGE A Artikel 2.1.5.1 Artikel 2.4.2 Artikel 4.4.2 Artikel 5.1.6 Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg 1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2018 RAADSBESLUIT Datum en nummer 14 december 2017, nummer De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college van 14 november 2017, gelet op artikel 228 van de Gemeentewet, besluit: vast

Nadere informatie

(Concept) Beleidsregels standplaatsen

(Concept) Beleidsregels standplaatsen (Concept) Beleidsregels standplaatsen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Deregulering in het fysiek domein

Deregulering in het fysiek domein Deregulering in het fysiek domein 6. Standplaatsen AFDELING 4 STANDPLAATSEN Artikel 5:17 Begripsomschrijvingen Standplaats: plaats gelegen in de openbare ruimte waar vandaan goederen worden verkocht, waarbij

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING WASSENAAR 2019

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING WASSENAAR 2019 CVDR Officiële uitgave van Wassenaar. Nr. CVDR614423_1 23 november VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING WASSENAAR De gemeenteraad van Wassenaar; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2)

Vervallen: opgenomen onder de evenementenbepaling (artikelen 2.2.1 en 2.2.2) Overzicht mogelijke wijzigingen APV in kader van vermindering regelgeving (Wijzigingsvoorstellen bij artikelen zijn groter en schuin gedrukt in de tekst opgenomen) Artikel 2.1.2.1 Optochten Vervallen:

Nadere informatie

Verordening precariobelasting Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2016 (Verordening precariobelasting 2016)

Verordening precariobelasting Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2016 (Verordening precariobelasting 2016) De raad van de gemeente Veghel; Verordening precariobelasting 2016 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr , d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr , d.d. 27 september 2016; Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-20416 D E R A A D D E R G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-20413, d.d. 27 september 2016; gelet op artikel 228

Nadere informatie

1e wijziging van de reclamerichtlijnen uit de "Welstandsnota Helmond 2013"

1e wijziging van de reclamerichtlijnen uit de Welstandsnota Helmond 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 126803 21 juli 2017 1e wijziging van de reclamerichtlijnen uit de "Welstandsnota Helmond 2013" De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel

Nadere informatie

CONCEPT HANDELSRECLAMEVERORDENING

CONCEPT HANDELSRECLAMEVERORDENING CONCEPT HANDELSRECLAMEVERORDENING 2011 2014 LEESWIJZER Voorgesteld wordt om de grijs gearceerde tekst uit de Handelsreclameverordening 2011 te laten vervallen. Na vaststelling van de Handelsreclameverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2018; Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2018; Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Waadhoeke Nr. 282053 28 december 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de heffing en invordering van reclamebelasting

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Nadere regels Terrassen Rhenen 2018

Gemeente Rhenen - Nadere regels Terrassen Rhenen 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rhenen Nr. 120923 7 juni 2018 Gemeente Rhenen - Nadere regels Terrassen Rhenen 2018 1. Inleiding Terrassen leveren een belangrijke bijdrage aan de sfeer en

Nadere informatie

Terrassenbeleid. Nota Terrassenbeleid Heerhugowaard

Terrassenbeleid. Nota Terrassenbeleid Heerhugowaard Agendanr. : Voorstelnr. : 2003-69 Onderwerp : Terrassenbeleid Heerhugowaard Aan de Raad, Heerhugowaard, 24 februari 2004 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het voorgestelde terrassenbeleid Heerhugowaard;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR614969_1. Beleidsregels kunst in de openbare ruimte. Artikel 1 Aanvraag plaatsing. Artikel 2 Uitgangspunt

CVDR. Nr. CVDR614969_1. Beleidsregels kunst in de openbare ruimte. Artikel 1 Aanvraag plaatsing. Artikel 2 Uitgangspunt CVDR Officiële uitgave van Boxtel. Nr. CVDR614969_1 30 november 2018 Beleidsregels kunst in de openbare ruimte Gelet op Hoofdstuk 4, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt het college

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van de Precariobelasting gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Verordening op de heffing en de invordering van de Precariobelasting gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kaag en Braassem. Nr. 185732 30 december 2016 Verordening op de heffing en de invordering van de Precariobelasting 2017 De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

Nadere informatie

Opgesteld door: E. Falan Persbericht: Nee Telefoonnummer: (0294) WKPB: Nee Datum: 22 november 2013 Registratienummer: Z.34326/D.

Opgesteld door: E. Falan Persbericht: Nee Telefoonnummer: (0294) WKPB: Nee Datum: 22 november 2013 Registratienummer: Z.34326/D. ADVIES COLLEGE *Z0191F9A257* Onderwerp: Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen. Opgesteld door: E. Falan Persbericht: Nee Telefoonnummer: (0294) 491 387 WKPB: Nee Datum: 22 november 2013 Registratienummer:

Nadere informatie

Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen

Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen Terrassen behorend bij een horecabedrijf: Algemeen Artikel 1 Gevaar en overlast Het voorwerp geplaatst op, langs of boven de openbare weg/grond mag geen gevaar en overlast opleveren voor alle verkeer,

Nadere informatie

De volgende algemene regels gelden voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2:5 van de APV.

De volgende algemene regels gelden voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2:5 van de APV. De volgende algemene regels gelden voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op grond van artikel 2:5 van de APV. Uitstallingen Voor heel Zoetermeer, m.u.v. de Dorpsstraat, gelden de volgende regels:

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Landsmeer 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

VERORDENING TOT TWEEDE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HELMOND 2008

VERORDENING TOT TWEEDE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HELMOND 2008 Jaar: 2009 Nummer: 88 Besluit: Gemeenteraad 03 november 2009 Gemeenteblad VERORDENING TOT TWEEDE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HELMOND 2008 De raad van de gemeente Helmond; gezien

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enschede. Nr. 178601 30 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede De raad van de gemeente

Nadere informatie

gemeente Nadere regels standplaatsen 2016 HEElT SkEl'k 5 oktober 2016 BIVO/2015/30196 Z01C435ED5C

gemeente Nadere regels standplaatsen 2016 HEElT SkEl'k 5 oktober 2016 BIVO/2015/30196 Z01C435ED5C gemeente HEElT SkEl'k Nadere regels standplaatsen 5 oktober BIVO/2015/30196 Z01C435ED5C NADERE Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 1 Toepassing 2 Begripsomschrijving 3 Afmetingen 2 ln te nemen plaatsen

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer Onderwerp : RB12.0193 : verordening precariobeiasting De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00492GGB18 Aantal bijlagen Datum 31 juli 2018 Onderwerp Gedeeltelijke weigering terrasvergunning AANVRAAG

Nadere informatie

Beleidsplan gemeente Staphorst

Beleidsplan gemeente Staphorst Beleidsplan gemeente Staphorst Ventmeldingen en standplaatsvergunningen 04-07-2017 Inhoudsopgave 1. Ventmeldingen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Ventmelding... 3 1.2.1. Commerciële ventmelding:... 4 1.2.2.

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017

Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 178445 19 december 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de burgemeester van de gemeenten Wierden

gelezen het voorstel van de burgemeester van de gemeenten Wierden DRANK- EN HORECA VERORDENING Wierden 2013. De raad van de gemeenten Wierden gelezen het voorstel van de burgemeester van de gemeenten Wierden gelet op de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a,

Nadere informatie