Tweede Kamer der Staten Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar Wijziging van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het jaar 1988 (wijziging naar aanleiding van de Voorjaarsnota; eerste wijziging) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 juni 1989 UITGAVEN Artikel 8. Bijdrage op grond van de financieringsregeling Welzijnsovereenkomst vier grote gemeenten Onderdeel c: Op basis van welk besluit, alsmede op grond van welke beleidsintentie, is financiering per van «Huize Adena» ten Den Haag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgeheveld naar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur? Tot 1988 vond financiering van «Huize Adena» plaats krachtens artikel 1b van de Algemene Bijstandswet. Ten gevolge van het besluit om de mogelijkheid van indirecte financiering krachtens de ABW te beëindigen, dreigde de financiering van dit pensiontehuis voor thuislozen te worden stopgezet. Daar ik het van belang achtte om deze voorziening in stand te houden heb ik in overleg met voornoemd ministerie besloten de financiering over te nemen. Artikel 10. Verslaafdenzorg Onderdeel b: Kan worden toegelicht wanneer bepaalde programma's ten behoeve van Aids-patiënten annex drugverslaafden ten laste komen van het onderhavige artikel dan wel van artikel 59? Onderdeel d: Kan nader uiteengezet worden waarom naast de decentralisatie van de personeelsformatie naar de gemeenten op grond van het Besluit Proefgemeenten alsmede naar de 4 grote steden, aparte salarismutatie nodig is? b De programma's die uitgevoerd worden ten behoeve van de gehele groep van Aids-patiënten komen ten laste van artikel 59. Zodra echter F SDU uitgeverij 's-gravenhage 1989 Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 1

2 sprake is van programma's die zijn toegespitst op de risicogroepen onder drugverslaafden komen de uitgaven ten laste van dit artikel. Het gaat dan met name om de opvang en preventie binnen de hoogrisico-groep van intra-veneuze druggebruikers. Daarin passen ook projecten terzake spuitomruil en condoomverstrekking. Voorts is de aandacht specifiek gericht op de opvang en begeleiding van aan heroïne verslaafde straatprostituees. d De salarismutatie is een uitvloeisel van de salarisregeling met betrekking tot de drughulpverlening uit De met deze regeling gemoeide bedragen zijn geheel op het moederartikel geboekt. Met de decentralisatie zijn de desbetreffende middelen uitgezet. Een overboeking naar de artikelen proefgemeenten en Welzijnsovereenkomst 4 grote steden was noodzakelijk om alle verplichtingen op de juiste artikelen te kunnen verantwoorden. Artikel 12. Apparaatszorg Onderdeel c: Kan aangegeven worden voor welk klein onderhoud de overhevelingsgelden van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kader van de decentralisatie van taken van de Rijksgebouwendienst gebruikt zullen gaan worden? Conform het gestelde in de Instructie van de Rijksgebouwendienst ten aanzien van klein onderhoud aan rijksgebouwen, wordt het budget aangewend ten behoeve van: binnenschilderwerk, bijzondere beglazing, vervanging zonneweringen, beperkt dagelijks onderhoud aan werktuigbouwkundige installaties, verplaatsing scheidingswanden, aanpassingen elektrische installaties, montage wandcontactdozen etc. Artikel 13. Diverse uitgaven personeelsbeleid Onderdeel c: Hoe hoog is het bedrag dat voor het flankerend beleid in 1988 in totaal is uitgetrokken, alsmede voor hoeveel personeelsleden? Voor de financiering van het flankerend beleid in 1988 was f 13,1 miljoen uitgetrokken. Voor de hiermee samenhangende uitgaven was een bedrag gemoeid van f 4,6 miljoen. Van dit bedrag heeft f 4 miljoen betrekking op de uitvoering van de zogenoemde «55 + maatregel». Voor 1989 is de verwachting dat deze kosten zullen oplopen tot een bedrag van ca. f 7 miljoen. Deze maatregel was op 84 personeelsleden van toepassing. De resterende uitgaven ad. f 0,6 miljoen hielden verband met overige flankerend beleidsmaatregelen waaronder studiekosten en outplacement. Laatstgenoemd bedrag is aan 40 personeelsleden besteed. Artikel 20 Nominale aanpassingen Onderdeel e: Kan nader aangegeven worden hoeveel precies de totale taakstelling in verband met de problematiek Lelystad bedroeg en waarom de WVC-middelen zijn aangewend? Bij welk schrijven is de Kamer hiervan vooraf mededeling gedaan? Onderdeel f: Kan verduidelijkt worden waarom de prijsbijstelling 1988 niet strikt noodzakelijk toegedeeld behoeft te worden? Welke criteria en uitgangspunten worden hierbij gehanteerd? Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 2

3 De sanering van de Lelystad-problematiek is in het najaar 1987 onderwerp geweest van kabinetsberaad. Dit beraad heeft geleid tot besluitvorming voor generale compensatie van de toen becijferde financiële problematiek. In de door de minister van Financiën eind mei 1988 aan de Kamer gepresenteerde Voorjaarsnota (TK ) is in bijlage Ha een overzicht opgenomen, waaruit de meerjarige taakstelling voor de respectieve begrotingshoofdstukken blijkt. Op basis van deze uitvoeringsnota is de Kamer over deze kwestie geïnformeerd. Het WVC-aandeel in genoemde uitvoeringsproblematiek bedraagt in miljoenen guldens: e.v.j. f 1,3 f 1,1 f 1,0 Onderdeel f: In de brief van de ministervan Financiën (TK , , nr. 1), waarnaar ik kortheidshalve wil verwijzen, wordt uitvoerig ingegaan op de techniek van de staartpost prijsbijstelling. De verwerking van deze post in de WVC-begroting naar de relevante artikelen geschiedt conform de daarvoor geldende criteria. Er kan zich evenwel de noodzaak voordoen - zo er al sprake is van een positieve bijstelling - niet tot (gehele) toedeling ervan over te gaan. In de Miljoenennota 1988 is op blz. 176 overigens aangegeven dat gegeven de gehele ombuigingstaakstelling voor WVC, deze deels gerealiseerd zouden gaan worden door niet over te gaan tot uitdeling van de prijsbijstelling. Artikel 24 en 74 Welke terugploegprojecten zullen in 1988 wel tot betaling leiden van een extra bedrag van f 8,5 miljoen? Het bedrag van f 8,5 min. is geen extra betaling, maar is onderdeel van het voor 1988 totaal beschikbare bedrag ad f 16 min. ten behoeve van de nadere bevoorschotting van lopende projecten in het TP Deze bevoorschotting is afhankelijk van de feitelijke inzet van langdurig werklozen en de daardoor bespaarde werkloosheidsuitkeringen. De uiteindelijke definitieve afrekening van deze subsidies vindt plaats na afloop van de projecten en zal in het begrotingsjaar 1989 worden afgewikkeld. Artikel 26. Onderzoek, studie en hiermee verband houdende uitgaven Onderdeel 2: Welke noodzaak is er om dit bedrag thans op te voeren? Waarom is een en ander niet opgenomen in het onderzoeksbudget 1989? Het betreft hier een eenmalige bijdrage ad. f ,- van Algemeen Ouderenbeleid voor het project «Evaluatie Provinciale Plannen voor Bejaardenoorden». Een en ander heeft betrekking op de uitvoering van de eerste fase van het Eerste Bestedingsplan 1987 van de Stuurgroep Onderzoek op het terrein van de Ouder wordende Mens (SOOM). De totale kosten voor dit project bedroegen f ,-, verdeeld over de jaren 1987 en 1988, zodat dit bedrag niet in het onderzoeksbudget voor Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 3

4 1989 behoeft te worden opgevoerd. Het project wordt binnenkort afgesloten met een eindrapport. Artikel 37. Subsidies en andere uitgaven in het kader van het Jeugdbeleid Onderdelen e en f: Wanneer is de Kamer geïnformeerd over de bekostiging van het experimenteel woon/werkproject, genoemd onder e, en het experiment jeugdhulpverlening, genoemd onder f? Op welke wijze passen deze experimenten in het beleid? Voor hoelang worden ze gesubsidieerd en met toepassing van welke regeling? Welke andere experimenten werden niet gehonoreerd? Hoe groot is het totale budget en hoe vindt de prioriteitsstelling plaats? Onderdeel g: Is hier sprake van een permanente arbeidsplaats? Onderdeel j: Op welke wijze worden deze gelden verdeeld? De aankondiging van financiering van woon/werkprojecten is gedaan in de Nota Jeugdbeleid (kamerstukken II , nr , blz. 23 en 35). Het beleid past in het door deze nota aangegeven kader. De experimenten zouden met ingang van voor vier jaar worden gesubsidieerd. Zoals ik bij brief van 23 juni 1988 heb medegedeeld (zie TK- stuk nr. 185) en voorts in de memorie van toelichting bij de ontwerp-begroting voor 1989 heb aangegeven, heb ik inmiddels besloten de experimenten met ingang van 1 januari 1989 te beëindigen. De experimenten vonden niet op grond van een subsidieregeling plaats doch op titel van de begrotingswet. Er vond geen nadere prioriteitenstelling plaats, alle destijds ingediende verzoeken om financiering van dergelijke projecten zijn gehonoreerd. In voornoemde nota was f2,0 miljoen voor deze projecten uitgetrokken. Het onder f genoemde experiment jeugdhulpverlening te Zwolle maakt deel uit van het inhaalbeleid zoals is beschreven in het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid Dat programma is op 18 november 1988 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden (TK , nummers 2 en 3). Hiermee is tevens het beleidskader aangegeven. Bij dit soort experimenten wordt voorgestaan een netwerk te ontwikkelen vanuit de ambulante jeugdhulpverlening, door middel van een integrale werkwijze gericht op de samenwerking met onderwijs, sociaal educatief jeugdwerk, arbeidsmarktvoorzieningen en justitiële hulpverlening. Het project te Zwolle heeft een maximale looptijd van 3 jaren. Subsidiëring vindt plaats op titel van de begroting. Het ligt in het voornemen om bij de feitelijke inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdhulpverlening de subsidiëring te baseren op het artikel landelijke experimenten van die wet. Voorshands zijn alle overige aanvragen voor een dergelijk experiment gehonoreerd. Het totale budget bedraagt f 5 miljoen. De inhoudelijke prioriteitenstelling vindt onder meer plaats op basis van de ontwikkeling van de integrale werkwijze, de adviezen van de Inspectie Jeugdhulpverlening en de geografische spreiding. Dit jaar zal een onderzoek van start gaan om de experimenten te evalueren. Ja, bij onderdeel g is sprake van een permanente arbeidsplaats. De verdeling van de bij onderdeel j genoemde gelden vindt plaats naar rato van het aandeel van de personele kosten in de subsidies aan de desbetreffende instellingen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 4

5 Artikel 43: Overige uitgaven maatschappelijke dienstverlening Onderdeel i: Op welk tijdstip heeft besluitvorming plaatsgevonden inzake de overheveling van de crisisinterventiecentra naar de AWBZ? Welke instanties hebben hierover advies uitgebracht en wanneer is de Kamer hiervan op de hoogte gesteld? De besluitvorming over het beginsel van overheveling is van oudere datum. In feite ligt deze besloten in een brief van 5 maart 1981 van de toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan haar toenmalige ambtgenote van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. In die brief sprak zij desgevraagd in beginsel en onder voorwaarden de bereidheid uit om de beleidsverantwoordelijkheid van enkele, op dat moment krachtens de ABW gefinancierde residentiële crisis(interventie)-centra, over te nemen. Een van de voorwaarden betrof het ontwikkelen van een beleidskader inzake dergelijke centra. Dat kader werd in juli 1983 in de vorm van een (ambtelijk) rapport inzake crisiscentra, gepresenteerd. Aan onder meer de Ziekenfondsraad en het COTG is over de inhoud van dat rapport om advies gevraagd. In het kader van de Nota Geestelijke Volksgezondheid (kamerstukken 11,1983/1894, , nrs. 1 en 2) vond omtrent dit rapport een afrondende standpuntbepaling plaats. Nadien heeft de feitelijke overheveling van de betrokken centra plaatsgevonden door aanhaking ervan bij naburige algemene psychiatrische ziekenhuizen. Aan de hand van individuele aanvragen zijn vervolgens adviezen ingewonnen bij respectievelijk het College van Ziekenhuisvoorzieningen, de Ziekenfondsraad en de Geneeskundige (Hoofd) Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Artikel 44. Uitkeringen, wetten en regelingen Hoeveel aanvragen zijn er op grond van de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen (WUV) ingediend? Hoeveel bedragen de totale uitgaven in respectievelijk 1987 en 1988? Tot en met 1988 zijn er ca aanvragen ingediend. Hiervan zijn er tot en met 1988 ca. 200 gehonoreerd. Eind 1988 is een begin gemaakt met de betalingen van enkele uitkeringen. De financiële consequenties zijn derhalve voor 1987 nihil en voor 1988 gering. Artikel 50. Herstructurering en ontwikkeling voorzieningen gezondheidszorg Onderdeel a: Welke onvoorziene omstandigheden hebben ertoe geleid dat betaling niet in 1987, doch eerst nu plaats heeft? Door vertraging in zowel de uitvoering van het onderzoekprogramma als bij het inzenden van declaraties konden de desbetreffende betalingen niet meer in 1987 plaatsvinden. Aangezien de informatie hierover van de onderzoeksinstellingen pas ultimo 1987 bekend werd, kon daarmee bij de opstelling van het bestemmingsplan voor 1988 geen rekening meer worden gehouden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 5

6 Artikel 51. Onderzoeksinstituten, onderzoek" en ontwikkelingswerk Wanneer worden gelden ten laste gebracht van artikel 26 dan wel van het onderhavige artikel? Binnen artikel 51 is een voorziening getroffen ten behoeve van beleidsonderbouwend onderzoek en ontwikkelingswerk op het gebied van de volksgezondheid. Artikel 26 heeft betrekking op onderzoek op het welzijnsterrein. Het onderhavige onderzoek werd door beide directoraten-generaal gefinancierd. Het aandeel van het DG Welzijn werd daartoe naar artikel 51 overgeboekt. Artikel 53. Rijksbijdragen ziektekosten Op welke nacalculatie wordt gedoeld? Op welk onderdeel heeft het betrekking? Waarom is dit structurele effect niet eerder duidelijk geworden? Kan de berekening van dit effect nader uiteen worden gezet? Gedoeld wordt op de loon-prijsbijstelling Deze heeft betrekking op artikelonderdeel 1 zijnde de Rijksbijdrage Ziekenfondswet. Dit structurele effect kon eerst worden verwerkt nadat hierover overeenstemming met Financiën was bereikt. De berekening ziet er als volgt uit: Indexatie Rijksbijdrage ZFw Bedrag 1987: f 1810 miljoen + indexatie Indexatie op grond van begroting 1987: f 9,375 miljoen Werkelijk benodigd: * Loonbijstelling (70%); 1,50% WAGGS-sector CAO-ziekenhuiswezen. * Prijsbijstelling (30%): -1% prijspeil particuliere consumptie Per saldo resulteert dit in een bijstelling van 0,75% ofwel f 13,6 miljoen. Reeds verwerkt was f 9,4 miljoen. Een bijstelling derhalve van f4,2 miljoen. Artikel 57. Eerstelijnsgezondheidszorg Onderdeel a: Wat wordt bedoeld met kadercursussen gericht op het vergroten van kennis/inzicht in de gezondheidszorg bij de gebruiker? Waarom komen deze cursussen niet ten laste van het patiëntenbeleid? Het gaat om cursussen die georganiseerd worden door het Landelijk Patiënten/Cliëntenplatform voor die mensen die daadwerkelijk op de een of andere manier - bezien vanuit de optiek van belangenbehartiging van patiënten - in bestuurlijk opzicht in de gezondheidszorg participeren. Het doel van deze cursussen is het aanleren van probleemoplossende vaardigheden. Na beleidsmatige afweging is er, gelet op het beschikbare bedrag, voor gekozen deze kosten niet ten laste van het voor de onderscheiden organisaties geraamde bedrag te brengen. Compensatie is voor een periode van vier jaar vanuit artikel 50 geboden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 6

7 Artikel 78. Subsidies en andere uitgaven podiumkunsten Onderdeel e: Kan inzicht worden gegeven in de overeenkomst welke is gesloten met beide operagezelschappen? Op welke wijze is de terugbetaling gegarandeerd? Acht de regering het haar taak om ook in de toekomst extra financiële middelen beschikbaar te stellen als het gaat om exploitatietekorten en dergelijke? Wanneer is de Kamer formeel op de hoogte gesteld van dit voornemen? De overeenkomst met de beide operagezelschappen omtrent de terugbetaling houdt in dat het in mindering wordt gebracht op de toekomstige subsidies. Het artikel Podiumkunsten zal in verband hiermee worden verlaagd overeenkomstig de verhoging van het artikel Beeldende Kunst. De Kamer is hiervan op de hoogte gesteld bij de Voorjaarsnota 1988 (TK , nr. 2, blz. 18). Het aanvullen van exploitatietekorten is geen algemene beleidslijn. Het gaat om instellingen waarvan het voortbestaan van groot belang wordt geacht en welke onder de voorwaarde van een goedgekeurd saneringsplan incidenteel extra middelen worden toegezegd onder de strikte afspraak dat deze in latere jaren worden gekort. Artikelen 78, 79, 80, 82, 83, 84 Wat wordt bedoeld met de ten onrechte als structureel aangemerkte incidentele compensaties in de periode 86/87 ten behoeve van het opheffen van fricties in de fasering van het Kunstenplan? Welke reden ligt hieraan ten grondslag? Kan een overzicht worden gegeven van de totaliteit van de uitvoering van het Kunstenplan 1e fase en het besluit van de Kamer met betrekking tot de financiële consequenties van een en ander? Wanneer is door de Kamer besloten het krediet van de Raad van de Kunst te verdelen op de wijze zoals thans wordt voorgesteld? Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming rond het Kunstenplan waren enkele incidentele maatregelen getroffen, waaronder bij voorbeeld een verhoging van de subsidie aan het Filmfestival Rotterdam en aan Poetry International. Voorts was sprake van een incidentele verhoging van het artikel Podiumkunsten in verband met de ingebruikname van het Muziektheater (zie ook Slotwet 1986). Deze mutaties waren abusievelijk als structureel aangemerkt en zijn daardoor ten onrechte in de begrotingscijfers 1988 terecht gekomen. Dit wordt hierbij gecorrigeerd. Overigens is in de toelichting op artikel 78 een fout geslopen. De zin «Daarin is onder andere verwerkt de vermindering van de budgetten voor de toneelsituatie in het Oosten en Zuiden van het land; voor elk resteert een bedrag van f4 miljoen» behoort bij de toelichting onder punt (B). De Kamer is met toekenning van een extra krediet akkoord gegaan bij de slotwet (TK , nr. 1, 2, blz. 27). Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 7

8 Overzicht 1ste fase Kunstenplan - Podiumkunsten, (voornamelijk toneelsituatie in het oosten en zuiden van het land) - Letteren, (Poetry International en vertalingen stichting - Film, (Filmmuseum/Filmfestival, Rotterdam) - Beeldende Kunsten, (Formatie-reductie RABK) - Kunstzinnige vorming/ak (Literaire vorming) - Algemeen (Voornamelijk festivalbeleid) / ) / ONTVANGSTEN Artikel 37. Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte voorschotten. Hoe is het mogelijk dat het Bedrijfsfonds voor de Pers in 1987 een bedrag van f 10 min miljoen te veel aan voorschot heeft ontvangen? Conform het in de begrotingswet voor 1987 opgenomen bedrag voor de dotatie aan het Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP), is in 1987 f 15 miljoen aan dit fonds bevoorschot. Nadat dit had plaatsgevonden bleek dat het BvdP de dotaties uit voorgaande jaren niet in de volledige omvang had aangewend. Deze constatering leidde tot de conclusie dat het BvdP voor het jaar 1987 met een dotatie van f 5 miljoen over voldoende middelen beschikte om zijn taken te kunnen uitvoeren. Het hierdoor te hoog bevoorschotte bedrag van f 10 miljoen is vervolgens teruggevorderd en in dit eerste wijzigingsvoorstel tot uitdrukking gebracht. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur L. C. Brinkman Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 580 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 880 Jaarverslagen over het jaar 2002 Nr. 32 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 21 mei 2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 824 Wijziging van de begroting van de uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19 827 Afslanking Rijksoverheid 1988-1990 Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr 90 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20931 Zorg en dienstverlening ten behoeve van geestelijk gehandicapten Nr. 10 LIJST VAN ANTWOORDEN 1 Ontvangen 11 mei 1990 1 De vervanging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 31 1 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 700 Financiële verantwoordingen over het jaar 2000 Nr. 63 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën; Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2005 Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan, en de Minister van Financiën van 12 oktober 2004,

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19221 Rapport van de Algemene Rekenkamer inzake besluitvorming en uitvoering van het Walrusproject Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 267 Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Gemeentefonds. Meicirculaire 2014

Gemeentefonds. Meicirculaire 2014 Gemeentefonds Meicirculaire 2014 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 september 1995 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie