Tweede Kamer der Staten Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar Wijziging van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het jaar 1988 (wijziging naar aanleiding van de Voorjaarsnota; eerste wijziging) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 juni 1989 UITGAVEN Artikel 8. Bijdrage op grond van de financieringsregeling Welzijnsovereenkomst vier grote gemeenten Onderdeel c: Op basis van welk besluit, alsmede op grond van welke beleidsintentie, is financiering per van «Huize Adena» ten Den Haag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgeheveld naar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur? Tot 1988 vond financiering van «Huize Adena» plaats krachtens artikel 1b van de Algemene Bijstandswet. Ten gevolge van het besluit om de mogelijkheid van indirecte financiering krachtens de ABW te beëindigen, dreigde de financiering van dit pensiontehuis voor thuislozen te worden stopgezet. Daar ik het van belang achtte om deze voorziening in stand te houden heb ik in overleg met voornoemd ministerie besloten de financiering over te nemen. Artikel 10. Verslaafdenzorg Onderdeel b: Kan worden toegelicht wanneer bepaalde programma's ten behoeve van Aids-patiënten annex drugverslaafden ten laste komen van het onderhavige artikel dan wel van artikel 59? Onderdeel d: Kan nader uiteengezet worden waarom naast de decentralisatie van de personeelsformatie naar de gemeenten op grond van het Besluit Proefgemeenten alsmede naar de 4 grote steden, aparte salarismutatie nodig is? b De programma's die uitgevoerd worden ten behoeve van de gehele groep van Aids-patiënten komen ten laste van artikel 59. Zodra echter F SDU uitgeverij 's-gravenhage 1989 Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 1

2 sprake is van programma's die zijn toegespitst op de risicogroepen onder drugverslaafden komen de uitgaven ten laste van dit artikel. Het gaat dan met name om de opvang en preventie binnen de hoogrisico-groep van intra-veneuze druggebruikers. Daarin passen ook projecten terzake spuitomruil en condoomverstrekking. Voorts is de aandacht specifiek gericht op de opvang en begeleiding van aan heroïne verslaafde straatprostituees. d De salarismutatie is een uitvloeisel van de salarisregeling met betrekking tot de drughulpverlening uit De met deze regeling gemoeide bedragen zijn geheel op het moederartikel geboekt. Met de decentralisatie zijn de desbetreffende middelen uitgezet. Een overboeking naar de artikelen proefgemeenten en Welzijnsovereenkomst 4 grote steden was noodzakelijk om alle verplichtingen op de juiste artikelen te kunnen verantwoorden. Artikel 12. Apparaatszorg Onderdeel c: Kan aangegeven worden voor welk klein onderhoud de overhevelingsgelden van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kader van de decentralisatie van taken van de Rijksgebouwendienst gebruikt zullen gaan worden? Conform het gestelde in de Instructie van de Rijksgebouwendienst ten aanzien van klein onderhoud aan rijksgebouwen, wordt het budget aangewend ten behoeve van: binnenschilderwerk, bijzondere beglazing, vervanging zonneweringen, beperkt dagelijks onderhoud aan werktuigbouwkundige installaties, verplaatsing scheidingswanden, aanpassingen elektrische installaties, montage wandcontactdozen etc. Artikel 13. Diverse uitgaven personeelsbeleid Onderdeel c: Hoe hoog is het bedrag dat voor het flankerend beleid in 1988 in totaal is uitgetrokken, alsmede voor hoeveel personeelsleden? Voor de financiering van het flankerend beleid in 1988 was f 13,1 miljoen uitgetrokken. Voor de hiermee samenhangende uitgaven was een bedrag gemoeid van f 4,6 miljoen. Van dit bedrag heeft f 4 miljoen betrekking op de uitvoering van de zogenoemde «55 + maatregel». Voor 1989 is de verwachting dat deze kosten zullen oplopen tot een bedrag van ca. f 7 miljoen. Deze maatregel was op 84 personeelsleden van toepassing. De resterende uitgaven ad. f 0,6 miljoen hielden verband met overige flankerend beleidsmaatregelen waaronder studiekosten en outplacement. Laatstgenoemd bedrag is aan 40 personeelsleden besteed. Artikel 20 Nominale aanpassingen Onderdeel e: Kan nader aangegeven worden hoeveel precies de totale taakstelling in verband met de problematiek Lelystad bedroeg en waarom de WVC-middelen zijn aangewend? Bij welk schrijven is de Kamer hiervan vooraf mededeling gedaan? Onderdeel f: Kan verduidelijkt worden waarom de prijsbijstelling 1988 niet strikt noodzakelijk toegedeeld behoeft te worden? Welke criteria en uitgangspunten worden hierbij gehanteerd? Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 2

3 De sanering van de Lelystad-problematiek is in het najaar 1987 onderwerp geweest van kabinetsberaad. Dit beraad heeft geleid tot besluitvorming voor generale compensatie van de toen becijferde financiële problematiek. In de door de minister van Financiën eind mei 1988 aan de Kamer gepresenteerde Voorjaarsnota (TK ) is in bijlage Ha een overzicht opgenomen, waaruit de meerjarige taakstelling voor de respectieve begrotingshoofdstukken blijkt. Op basis van deze uitvoeringsnota is de Kamer over deze kwestie geïnformeerd. Het WVC-aandeel in genoemde uitvoeringsproblematiek bedraagt in miljoenen guldens: e.v.j. f 1,3 f 1,1 f 1,0 Onderdeel f: In de brief van de ministervan Financiën (TK , , nr. 1), waarnaar ik kortheidshalve wil verwijzen, wordt uitvoerig ingegaan op de techniek van de staartpost prijsbijstelling. De verwerking van deze post in de WVC-begroting naar de relevante artikelen geschiedt conform de daarvoor geldende criteria. Er kan zich evenwel de noodzaak voordoen - zo er al sprake is van een positieve bijstelling - niet tot (gehele) toedeling ervan over te gaan. In de Miljoenennota 1988 is op blz. 176 overigens aangegeven dat gegeven de gehele ombuigingstaakstelling voor WVC, deze deels gerealiseerd zouden gaan worden door niet over te gaan tot uitdeling van de prijsbijstelling. Artikel 24 en 74 Welke terugploegprojecten zullen in 1988 wel tot betaling leiden van een extra bedrag van f 8,5 miljoen? Het bedrag van f 8,5 min. is geen extra betaling, maar is onderdeel van het voor 1988 totaal beschikbare bedrag ad f 16 min. ten behoeve van de nadere bevoorschotting van lopende projecten in het TP Deze bevoorschotting is afhankelijk van de feitelijke inzet van langdurig werklozen en de daardoor bespaarde werkloosheidsuitkeringen. De uiteindelijke definitieve afrekening van deze subsidies vindt plaats na afloop van de projecten en zal in het begrotingsjaar 1989 worden afgewikkeld. Artikel 26. Onderzoek, studie en hiermee verband houdende uitgaven Onderdeel 2: Welke noodzaak is er om dit bedrag thans op te voeren? Waarom is een en ander niet opgenomen in het onderzoeksbudget 1989? Het betreft hier een eenmalige bijdrage ad. f ,- van Algemeen Ouderenbeleid voor het project «Evaluatie Provinciale Plannen voor Bejaardenoorden». Een en ander heeft betrekking op de uitvoering van de eerste fase van het Eerste Bestedingsplan 1987 van de Stuurgroep Onderzoek op het terrein van de Ouder wordende Mens (SOOM). De totale kosten voor dit project bedroegen f ,-, verdeeld over de jaren 1987 en 1988, zodat dit bedrag niet in het onderzoeksbudget voor Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 3

4 1989 behoeft te worden opgevoerd. Het project wordt binnenkort afgesloten met een eindrapport. Artikel 37. Subsidies en andere uitgaven in het kader van het Jeugdbeleid Onderdelen e en f: Wanneer is de Kamer geïnformeerd over de bekostiging van het experimenteel woon/werkproject, genoemd onder e, en het experiment jeugdhulpverlening, genoemd onder f? Op welke wijze passen deze experimenten in het beleid? Voor hoelang worden ze gesubsidieerd en met toepassing van welke regeling? Welke andere experimenten werden niet gehonoreerd? Hoe groot is het totale budget en hoe vindt de prioriteitsstelling plaats? Onderdeel g: Is hier sprake van een permanente arbeidsplaats? Onderdeel j: Op welke wijze worden deze gelden verdeeld? De aankondiging van financiering van woon/werkprojecten is gedaan in de Nota Jeugdbeleid (kamerstukken II , nr , blz. 23 en 35). Het beleid past in het door deze nota aangegeven kader. De experimenten zouden met ingang van voor vier jaar worden gesubsidieerd. Zoals ik bij brief van 23 juni 1988 heb medegedeeld (zie TK- stuk nr. 185) en voorts in de memorie van toelichting bij de ontwerp-begroting voor 1989 heb aangegeven, heb ik inmiddels besloten de experimenten met ingang van 1 januari 1989 te beëindigen. De experimenten vonden niet op grond van een subsidieregeling plaats doch op titel van de begrotingswet. Er vond geen nadere prioriteitenstelling plaats, alle destijds ingediende verzoeken om financiering van dergelijke projecten zijn gehonoreerd. In voornoemde nota was f2,0 miljoen voor deze projecten uitgetrokken. Het onder f genoemde experiment jeugdhulpverlening te Zwolle maakt deel uit van het inhaalbeleid zoals is beschreven in het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid Dat programma is op 18 november 1988 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden (TK , nummers 2 en 3). Hiermee is tevens het beleidskader aangegeven. Bij dit soort experimenten wordt voorgestaan een netwerk te ontwikkelen vanuit de ambulante jeugdhulpverlening, door middel van een integrale werkwijze gericht op de samenwerking met onderwijs, sociaal educatief jeugdwerk, arbeidsmarktvoorzieningen en justitiële hulpverlening. Het project te Zwolle heeft een maximale looptijd van 3 jaren. Subsidiëring vindt plaats op titel van de begroting. Het ligt in het voornemen om bij de feitelijke inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdhulpverlening de subsidiëring te baseren op het artikel landelijke experimenten van die wet. Voorshands zijn alle overige aanvragen voor een dergelijk experiment gehonoreerd. Het totale budget bedraagt f 5 miljoen. De inhoudelijke prioriteitenstelling vindt onder meer plaats op basis van de ontwikkeling van de integrale werkwijze, de adviezen van de Inspectie Jeugdhulpverlening en de geografische spreiding. Dit jaar zal een onderzoek van start gaan om de experimenten te evalueren. Ja, bij onderdeel g is sprake van een permanente arbeidsplaats. De verdeling van de bij onderdeel j genoemde gelden vindt plaats naar rato van het aandeel van de personele kosten in de subsidies aan de desbetreffende instellingen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 4

5 Artikel 43: Overige uitgaven maatschappelijke dienstverlening Onderdeel i: Op welk tijdstip heeft besluitvorming plaatsgevonden inzake de overheveling van de crisisinterventiecentra naar de AWBZ? Welke instanties hebben hierover advies uitgebracht en wanneer is de Kamer hiervan op de hoogte gesteld? De besluitvorming over het beginsel van overheveling is van oudere datum. In feite ligt deze besloten in een brief van 5 maart 1981 van de toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan haar toenmalige ambtgenote van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. In die brief sprak zij desgevraagd in beginsel en onder voorwaarden de bereidheid uit om de beleidsverantwoordelijkheid van enkele, op dat moment krachtens de ABW gefinancierde residentiële crisis(interventie)-centra, over te nemen. Een van de voorwaarden betrof het ontwikkelen van een beleidskader inzake dergelijke centra. Dat kader werd in juli 1983 in de vorm van een (ambtelijk) rapport inzake crisiscentra, gepresenteerd. Aan onder meer de Ziekenfondsraad en het COTG is over de inhoud van dat rapport om advies gevraagd. In het kader van de Nota Geestelijke Volksgezondheid (kamerstukken 11,1983/1894, , nrs. 1 en 2) vond omtrent dit rapport een afrondende standpuntbepaling plaats. Nadien heeft de feitelijke overheveling van de betrokken centra plaatsgevonden door aanhaking ervan bij naburige algemene psychiatrische ziekenhuizen. Aan de hand van individuele aanvragen zijn vervolgens adviezen ingewonnen bij respectievelijk het College van Ziekenhuisvoorzieningen, de Ziekenfondsraad en de Geneeskundige (Hoofd) Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Artikel 44. Uitkeringen, wetten en regelingen Hoeveel aanvragen zijn er op grond van de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen (WUV) ingediend? Hoeveel bedragen de totale uitgaven in respectievelijk 1987 en 1988? Tot en met 1988 zijn er ca aanvragen ingediend. Hiervan zijn er tot en met 1988 ca. 200 gehonoreerd. Eind 1988 is een begin gemaakt met de betalingen van enkele uitkeringen. De financiële consequenties zijn derhalve voor 1987 nihil en voor 1988 gering. Artikel 50. Herstructurering en ontwikkeling voorzieningen gezondheidszorg Onderdeel a: Welke onvoorziene omstandigheden hebben ertoe geleid dat betaling niet in 1987, doch eerst nu plaats heeft? Door vertraging in zowel de uitvoering van het onderzoekprogramma als bij het inzenden van declaraties konden de desbetreffende betalingen niet meer in 1987 plaatsvinden. Aangezien de informatie hierover van de onderzoeksinstellingen pas ultimo 1987 bekend werd, kon daarmee bij de opstelling van het bestemmingsplan voor 1988 geen rekening meer worden gehouden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 5

6 Artikel 51. Onderzoeksinstituten, onderzoek" en ontwikkelingswerk Wanneer worden gelden ten laste gebracht van artikel 26 dan wel van het onderhavige artikel? Binnen artikel 51 is een voorziening getroffen ten behoeve van beleidsonderbouwend onderzoek en ontwikkelingswerk op het gebied van de volksgezondheid. Artikel 26 heeft betrekking op onderzoek op het welzijnsterrein. Het onderhavige onderzoek werd door beide directoraten-generaal gefinancierd. Het aandeel van het DG Welzijn werd daartoe naar artikel 51 overgeboekt. Artikel 53. Rijksbijdragen ziektekosten Op welke nacalculatie wordt gedoeld? Op welk onderdeel heeft het betrekking? Waarom is dit structurele effect niet eerder duidelijk geworden? Kan de berekening van dit effect nader uiteen worden gezet? Gedoeld wordt op de loon-prijsbijstelling Deze heeft betrekking op artikelonderdeel 1 zijnde de Rijksbijdrage Ziekenfondswet. Dit structurele effect kon eerst worden verwerkt nadat hierover overeenstemming met Financiën was bereikt. De berekening ziet er als volgt uit: Indexatie Rijksbijdrage ZFw Bedrag 1987: f 1810 miljoen + indexatie Indexatie op grond van begroting 1987: f 9,375 miljoen Werkelijk benodigd: * Loonbijstelling (70%); 1,50% WAGGS-sector CAO-ziekenhuiswezen. * Prijsbijstelling (30%): -1% prijspeil particuliere consumptie Per saldo resulteert dit in een bijstelling van 0,75% ofwel f 13,6 miljoen. Reeds verwerkt was f 9,4 miljoen. Een bijstelling derhalve van f4,2 miljoen. Artikel 57. Eerstelijnsgezondheidszorg Onderdeel a: Wat wordt bedoeld met kadercursussen gericht op het vergroten van kennis/inzicht in de gezondheidszorg bij de gebruiker? Waarom komen deze cursussen niet ten laste van het patiëntenbeleid? Het gaat om cursussen die georganiseerd worden door het Landelijk Patiënten/Cliëntenplatform voor die mensen die daadwerkelijk op de een of andere manier - bezien vanuit de optiek van belangenbehartiging van patiënten - in bestuurlijk opzicht in de gezondheidszorg participeren. Het doel van deze cursussen is het aanleren van probleemoplossende vaardigheden. Na beleidsmatige afweging is er, gelet op het beschikbare bedrag, voor gekozen deze kosten niet ten laste van het voor de onderscheiden organisaties geraamde bedrag te brengen. Compensatie is voor een periode van vier jaar vanuit artikel 50 geboden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 6

7 Artikel 78. Subsidies en andere uitgaven podiumkunsten Onderdeel e: Kan inzicht worden gegeven in de overeenkomst welke is gesloten met beide operagezelschappen? Op welke wijze is de terugbetaling gegarandeerd? Acht de regering het haar taak om ook in de toekomst extra financiële middelen beschikbaar te stellen als het gaat om exploitatietekorten en dergelijke? Wanneer is de Kamer formeel op de hoogte gesteld van dit voornemen? De overeenkomst met de beide operagezelschappen omtrent de terugbetaling houdt in dat het in mindering wordt gebracht op de toekomstige subsidies. Het artikel Podiumkunsten zal in verband hiermee worden verlaagd overeenkomstig de verhoging van het artikel Beeldende Kunst. De Kamer is hiervan op de hoogte gesteld bij de Voorjaarsnota 1988 (TK , nr. 2, blz. 18). Het aanvullen van exploitatietekorten is geen algemene beleidslijn. Het gaat om instellingen waarvan het voortbestaan van groot belang wordt geacht en welke onder de voorwaarde van een goedgekeurd saneringsplan incidenteel extra middelen worden toegezegd onder de strikte afspraak dat deze in latere jaren worden gekort. Artikelen 78, 79, 80, 82, 83, 84 Wat wordt bedoeld met de ten onrechte als structureel aangemerkte incidentele compensaties in de periode 86/87 ten behoeve van het opheffen van fricties in de fasering van het Kunstenplan? Welke reden ligt hieraan ten grondslag? Kan een overzicht worden gegeven van de totaliteit van de uitvoering van het Kunstenplan 1e fase en het besluit van de Kamer met betrekking tot de financiële consequenties van een en ander? Wanneer is door de Kamer besloten het krediet van de Raad van de Kunst te verdelen op de wijze zoals thans wordt voorgesteld? Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming rond het Kunstenplan waren enkele incidentele maatregelen getroffen, waaronder bij voorbeeld een verhoging van de subsidie aan het Filmfestival Rotterdam en aan Poetry International. Voorts was sprake van een incidentele verhoging van het artikel Podiumkunsten in verband met de ingebruikname van het Muziektheater (zie ook Slotwet 1986). Deze mutaties waren abusievelijk als structureel aangemerkt en zijn daardoor ten onrechte in de begrotingscijfers 1988 terecht gekomen. Dit wordt hierbij gecorrigeerd. Overigens is in de toelichting op artikel 78 een fout geslopen. De zin «Daarin is onder andere verwerkt de vermindering van de budgetten voor de toneelsituatie in het Oosten en Zuiden van het land; voor elk resteert een bedrag van f4 miljoen» behoort bij de toelichting onder punt (B). De Kamer is met toekenning van een extra krediet akkoord gegaan bij de slotwet (TK , nr. 1, 2, blz. 27). Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 7

8 Overzicht 1ste fase Kunstenplan - Podiumkunsten, (voornamelijk toneelsituatie in het oosten en zuiden van het land) - Letteren, (Poetry International en vertalingen stichting - Film, (Filmmuseum/Filmfestival, Rotterdam) - Beeldende Kunsten, (Formatie-reductie RABK) - Kunstzinnige vorming/ak (Literaire vorming) - Algemeen (Voornamelijk festivalbeleid) / ) / ONTVANGSTEN Artikel 37. Ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte voorschotten. Hoe is het mogelijk dat het Bedrijfsfonds voor de Pers in 1987 een bedrag van f 10 min miljoen te veel aan voorschot heeft ontvangen? Conform het in de begrotingswet voor 1987 opgenomen bedrag voor de dotatie aan het Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP), is in 1987 f 15 miljoen aan dit fonds bevoorschot. Nadat dit had plaatsgevonden bleek dat het BvdP de dotaties uit voorgaande jaren niet in de volledige omvang had aangewend. Deze constatering leidde tot de conclusie dat het BvdP voor het jaar 1987 met een dotatie van f 5 miljoen over voldoende middelen beschikte om zijn taken te kunnen uitvoeren. Het hierdoor te hoog bevoorschotte bedrag van f 10 miljoen is vervolgens teruggevorderd en in dit eerste wijzigingsvoorstel tot uitdrukking gebracht. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur L. C. Brinkman Tweede Kamer, vergaderjaar , , Nr. 5 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 XVI Vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van Hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 227 Wijziging van de van de en de van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 492 Wet van 12 september 2002 tot wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 IIA Wijziging van de sstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23 900 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 I Jaarverslag en slotwet van de Koning 2010 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2010 VAN DE KONING (I) Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Jeugdwelzijn BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 20083 Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 926 Huurbeleid Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20016 Wijziging van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken) van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, Besluit van houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 16 Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SPV/ /C FTZ hvdb drs. H. van den Berg (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SPV/ /C FTZ hvdb drs. H. van den Berg (035) Provincie Flevoland t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Onderwerp 19 september 2002 Jaarrekening 2000 Stichting Regionale Omroep Flevoland Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. Gemeente Doetinchem

R e g i s t r a t i e k a m e r. Gemeente Doetinchem R e g i s t r a t i e k a m e r Gemeente Doetinchem..'s-Gravenhage, 20 oktober 1999.. Onderwerp verstrekken van persoonsgegevens Bij brief van 1 september 1999 heeft u een antwoord gegeven op de vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 111 TWEEDE

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 34 200 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Handleiding voor subsidie-aanvragen Dr. H.A. van Geuns Stichting

Handleiding voor subsidie-aanvragen Dr. H.A. van Geuns Stichting Handleiding voor subsidie-aanvragen Dr. H.A. van Geuns Stichting Inleiding De statutaire doelstelling van de Dr. H.A. van Geuns Stichting luidt: "De bevordering van het behoud van kennis en ervaring op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 230 Besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (vaststelling duur zwangerschap) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Integratie-uitkering Sociaal Domein Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatiebudget Jeugd Wmo Colofon Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 434 Wet van 14 september 2001, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 14182 Regelen met betrekking tot de tarieven van organen voor gezondheidszorg (Wet tarieven gezondheidszorg) Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9592 9 april 2015 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015 voor zorgkantoren De Raad van

Nadere informatie

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2005 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2006. Voor het opstellen

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 317 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2016 De vaste commissie voor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Rapport bij de financiële verantwoording 2000 van het Spaarfonds AOW

Rapport bij de financiële verantwoording 2000 van het Spaarfonds AOW Rapport bij de financiële verantwoording 2000 van het 16 mei 2001 Aangeboden door de aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding 2 2 Financieel beheer 3

Nadere informatie

houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag

houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag Besluit van houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23119 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17024 21 augustus 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/145416,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 965 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 15317 Jeugdwelzijnsbeleid Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Nr. 70 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid IMr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAIM SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 91, derde lid van de Wet financiering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 475 Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met ingang van 1 juli 1994 trad de Wet van 9 juni

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 315 Besluit van 20 mei 1998, tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie