GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG"

Transcriptie

1 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG voor het eerste halfjaar van 2015 Brussel 5 augustus 2015 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

2 INHOUDSOPGAVE Verslag van de raad van bestuur van Ageas... 3 Resultaten en ontwikkelingen... 4 Geconsolideerd tussentijds f inancieel verslag voor het eerste half jaar van Geconsolideerde balans... 7 Geconsolideerde resultatenrekening... 8 Geconsolideerd overzicht van het comprehensive income... 9 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen Geconsolideerd kasstroom overzicht Algemene informatie Samenvatting grondslagen voor financiële verslaggeving en consolidatie Overnames en desinvesteringen Uitstaande aandelen en winst per aandeel Toezicht en solvabiliteit Verbonden partijen Informatie operationele segmenten Toelichting op de geconsolideerde balans Geldmiddelen en kasequivalenten Financiële beleggingen Leningen Beleggingen in geassocieerde deelnemingen Verzekeringsverplichtingen Achtergestelde schulden Leningen Acute en uitgestelde belastingen RPN(I) Voorzieningen Verplichtingen i.v.m. geschreven NCI-putopties Derivaten Toezeggingen Reële waarde van financiële activa en verplichtingen Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Verzekeringspremies Rentebaten, dividend en overige beleggingsbaten Resultaat op verkoop en herwaarderingen Schadelasten en uitkeringen Financieringslasten Wijzigingen in de bijzondere waardeverminderingen Toelichting op de transacties niet opgenomen op de geconsolideerde balans Voorwaardelijke verplichtingen Gebeurtenissen na balansdatum Bericht van de Raad van Bestuur Verklaring van de onafhankelijke accountant Alle bedragen in de cijferopstellingen van dit Geconsolideerd tussentijds financieel verslag luiden in miljoenen euro s, tenzij anders vermeld. 2 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGEAS TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

4 Resultaten en ontwikkelingen Resultaten van Ageas De resultaten van Ageas in de eerste helft van 2015 werden gekenmerkt door een uiterst solide reeks cijfers, waarbij zowel het premie-inkomen als het nettoresultaat aanzienlijk hoger lag dan vorig jaar. De groei van het premie-inkomen was opnieuw te danken aan de goede verkopen van Leven in Azië, vooral in China en Thailand. Het totale premie-inkomen van Ageas, inclusief de niet-geconsolideerde partnerships tegen 100%, bedroeg EUR 16,6 miljard, een toename van 21% ten opzichte van vorig jaar, inclusief gunstige wisselkoerseffecten van 13%. Het totale nettoresultaat Verzekeringen bedroeg EUR 504 miljoen, een stijging van 48%, mede dankzij een sterk nettoresultaat van EUR 306 miljoen in het tweede kwartaal en uitzonderlijke beleggingsresultaten van circa EUR 100 miljoen in Azië (China) en gunstige wisselkoerseffecten van EUR 24 miljoen. Het nettoverlies van de Algemene Rekening bedroeg EUR 35 miljoen, grotendeels vanwege de hogere RPN(I)-verplichting in het tweede kwartaal. Het totale eigen vermogen per eind juni steeg van EUR 10,2 miljard eind 2014 naar EUR 11,1 miljard of EUR 51,58 per aandeel. De gunstige evolutie sinds het begin van het jaar is toe te schrijven aan een aantal factoren: het nettoresultaat, de stijging in de ongerealiseerde winsten op de vastrentende portefeuille en de aandelenportefeuille, de herwaardering van de putoptie op AG Insurance en gunstige wisselkoersverschillen. De dividendbetaling en de verdere uitvoering van het aandeleninkoopprogramma hebben de stijging gedeeltelijk tenietgedaan. Leven, Niet-leven en andere verzekeringen Het nettoresultaat van Leven verbeterde aanzienlijk van EUR 285 miljoen naar EUR 382 miljoen, grotendeels dankzij Azië. In België daalde het nettoresultaat naar EUR 141 miljoen als gevolg van lagere meerwaarden en een hoger effectief belastingtarief vorig jaar, inclusief een vrijval van een uitgestelde belastingverplichting. In Continentaal Europa steeg het nettoresultaat naar EUR 34 miljoen, mede dankzij de hogere resultaten in Luxemburg. In Azië steeg het nettoresultaat naar EUR 207 miljoen (tegenover EUR 70 miljoen), mede dankzij uitzonderlijke beleggingsresultaten in China van EUR 100 miljoen en een gunstig wisselkoerseffect van EUR 19 miljoen. Door de betere combined ratio rapporteerden de Niet-levenactiviteiten een nettoresultaat van EUR 127 miljoen (tegenover EUR 49 miljoen). Ongunstige weersomstandigheden hadden voor circa EUR 60 miljoen een impact op het resultaat van vorig jaar. In België steeg het nettoresultaat voor de eerste helft van het jaar van EUR 6 miljoen, inclusief EUR 24 miljoen weersgerelateerde kosten, naar EUR 55 miljoen. In het VK steeg het nettoresultaat naar EUR 46 miljoen (tegenover EUR 25 miljoen, inclusief EUR 36 miljoen wegens ongunstige weersomstandigheden), met een beter resultaat in Woningverzekeringen en Overige. De Autoverzekeringen bleven zwakke prestaties neerzetten, een gevolg van het aantal hogere claims voor eigen materiële schade. In Continentaal Europa steeg de nettowinst naar EUR 22 miljoen (tegenover EUR 10 miljoen). Die stijging kan gedeeltelijk worden verklaard door de verandering in consolidatiekring in Portugal en Italië, maar ook door de betere operationele resultaten in alle geconsolideerde entiteiten. Overige Verzekeringen in het VK, waaronder ook de Retailactiviteiten vallen, boekte in totaal vergoedingen- en commissieopbrengsten van EUR 138 miljoen, een daling van 5% tegen constante wisselkoersen. Het nettoresultaat stemde overeen met een verlies van EUR 5,6 miljoen (tegenover een winst van EUR 5,9 miljoen), inclusief EUR 11 miljoen aan regionale en strategische projectkosten. Het resultaat van vorig jaar omvatte EUR 6 miljoen uit een juridische schikking, terwijl in het resultaat van dit jaar projectkosten in verband met de vernieuwde Retail-strategie zijn opgenomen. Algemene rekening Het nettoverlies van de Algemene Rekening voor het eerste halfjaar bedroeg EUR 35 miljoen, waarvan EUR 24 miljoen verband hield met een verdere stijging van de RPN(I)-verplichting. Eind juni bedroeg de verplichting EUR 491 miljoen. De operationele kosten stegen naar EUR 25 miljoen. 4 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

5 Solvabiliteit Het totale beschikbare kapitaal van Ageas bedroeg per eind juni 2015 EUR 10,2 miljard, in vergelijking met EUR 8,8 miljard per eind Het kapitaal is EUR 5,8 miljard hoger dan het totale vereiste geconsolideerde minimumkapitaal. Het totale beschikbare kapitaal van de verzekeringsactiviteiten bedroeg EUR 10,1 miljard. Dit leidde tot een solvabiliteitsratio voor de wereldwijde verzekeringsactiviteiten van 234%. De solvabiliteitsratio per segment bleef sterk en bedroeg 215% in België, 241% in het Verenigd Koninkrijk, 173% in Continentaal Europa en 312% in Azië. Nettokaspositie Algemene Rekening De nettokaspositie van de Algemene Rekening bedroeg EUR 1,5 miljard, EUR 0,1 miljard lager dan eind Daarnaast hield Ageas ook zo'n EUR 0,3 miljard in liquide activa met een looptijd van meer dan een jaar. Deze activa zijn niet opgenomen in de gerapporteerde nettokaspositie. Brussel, 4 augustus 2015 Raad van Bestuur TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

6 GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN TUSSENTIJDS FINANCIEELVERSLAG 2015

7 Geconsolideerde balans (voor winstbestemming) Noot 30 juni december 2014 Activa Geldmiddelen en kasequivalenten , ,3 Financiële beleggingen , ,8 Vastgoedbeleggingen , ,3 Leningen , ,3 Beleggingen inzake unit-linked contracten , ,9 Beleggingen in geassocieerde deelnemingen , ,3 Herverzekering en overige vorderingen 2.027, ,7 Actuele belastingvorderingen 14 17,3 11,8 Uitgestelde belastingvorderingen ,0 106,4 Overlopende rente en overige activa 2.299, ,2 Materiële vaste activa 1.123, ,4 Goodwill en overige immateriële vaste activa 1.519, ,6 Totaal activa , ,0 Verplichtingen Verplichtingen inzake verzekeringscontracten Leven , ,7 Verplichtingen inzake beleggingscontracten Leven , ,7 Verplichtingen inzake unit-linked contracten , ,0 Verplichtingen inzake verzekeringscontracten Niet-leven , ,6 Schuldbewijzen 2,1 2,2 Achtergestelde schulden , ,3 Leningen , ,5 Actuele belastingschulden ,1 84,8 Uitgestelde belastingschulden , ,6 RPN(I) ,0 467,0 Overlopende rente en overige verplichtingen 2.287, ,9 Voorzieningen ,7 171,4 Verplichtingen inzake geschreven putopties op minderheidsbelang , ,8 Totaal verplichtingen , ,5 Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders , ,3 Minderheidsbelangen 589,9 688,2 Totaal eigen vermogen , ,5 Totaal verplichtingen en eigen vermogen , ,0 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

8 Geconsolideerde resultatenrekening Baten Eerste halfjaar Eerste halfjaar Tweede kwartaal Tweede kwartaal Eerste kwartaal Noot Bruto premies 4.731, , , , ,1 - Wijziging in niet-verdiende premies - 106,8-128,3 1,1 11,1-107,9 - Afgegeven herverzekeringspremies - 149,0-178,2-68,0-87,9-81,0 Netto verdiende premies , , , , ,2 Rentebaten, dividenden en overige beleggingsbaten , ,8 773,4 769,8 733,3 Ongerealiseerde winst (verlies) op RPN(I) - 24,0-156,8-59,6-53,1 35,6 Resultaat op verkoop en herwaarderingen ,3 180,0 58,8 101,7 55,5 Baten uit beleggingen inzake unit-linked contracten 578,0 821,6-360,0 402,7 938,0 Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen 225,8 79,4 153,1 43,2 72,7 Commissiebaten 227,8 210,5 103,0 103,8 124,8 Overige baten 100,6 105,9 56,9 46,8 43,7 Totale baten 7.204, , , , ,8 Lasten - Schadelasten en uitkeringen, bruto , , , , ,6 - Schadelasten en uitkeringen, aandeel herverzekeraars 48,0 131,7 19,6 84,6 28,4 Schadelasten en uitkeringen, netto , , , , ,2 Lasten inzake unit-linked contracten - 619,7-846,2 338,9-416,3-958,6 Financieringslasten 25-82,6-81,5-41,6-41,9-41,0 Wijzigingen in bijzondere waardeverminderingen 26-5,4-23,4-1,6-18,3-3,8 Wijzigingen in voorzieningen 16-0,7-131,0-1,1-130,4 0,4 Commissielasten - 637,4-646,7-306,6-317,5-330,8 Personeelskosten - 426,7-409,4-213,5-204,4-213,2 Overige lasten - 519,5-478,7-279,1-253,8-240,4 Totale lasten , , , , ,6 Resultaat voor belastingen 688,1 181,5 357,9 69,4 330,2 Belastingbaten (lasten) - 126,5-57,9-82,6-18,6-43,9 Nettoresultaat over de periode 561,6 123,6 275,3 50,8 286,3 Toewijsbaar aan de minderheidsbelangen 92,5 92,8 47,6 50,1 44,9 Nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders 469,1 30,8 227,7 0,7 241,4 Gegevens per aandeel (EUR) Gewoon resultaat per aandeel 3 2,16 0,14 Verwaterd resultaat per aandeel 3 2,16 0,14 Het bruto premie-inkomen (som van brutopremies en premies uit beleggingscontracten zonder Discretionary Participation Features ) kan als volgt worden berekend. Eerste halfjaar Eerste halfjaar Tweede kwartaal Tweede kwartaal Eerste kwartaal Noot Bruto premies 4.731, , , , ,1 Premies inzake beleggingscontracten 660,3 701,5 253,8 258,2 406,5 (direct verantwoord als verplichting) Bruto premie-inkomen , , , , ,6 8 TUSSENTIJDS FINANCIEELVERSLAG 2015

9 Geconsolideerd overzicht van het comprehensive income Noot Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Tweede kwartaal 2015 Tweede kwartaal 2014 Eerste kwartaal 2015 Overig comprehensive income Onderdelen die niet naar de resultatenrekening zullen worden geclassificeerd: De herberekening van de verplichting inzake de toegezegdpensioenregeling 39,4-93,1 63,4-26,6-24,0 Gerelateerde belasting - 12,7 27,5-21,3 8,3 8,6 De herberekening van de verplichting inzake de toegezegdpensioenregeling 26,7-65,7 43,0-18,4-16,3 Totaal van de onderdelen die niet naar de resultatenrekening zullen worden geclassificeerd: 26,7-65,7 43,0-18,4-16,3 Onderdelen die (kunnen) worden geherclassificeerd naar de resultatenrekening: Wijzigingen in amortisatie van investeringen tot einde looptijd aangehouden 12,2 13,1 6,2 5,3 6,0 Gerelateerde belasting - 3,1-3,3-1,6-1,3-1,5 Wijziging in beleggingen Tot einde looptijd aangehouden 8 9,1 9,8 4,6 4,0 4,5 Wijzigingen in herwaardering van investeringen beschikbaar voor verkoop 1) 338, ,4-994,7 704, ,2 Gerelateerde belasting - 67,6-424,8 284,0-207,4-351,6 Wijzigingen in herwaardering van investeringen beschikbaar voor verkoop 8 270, ,6-710,7 496,9 981,6 Aandeel in Overig comprehensive income van geassocieerde deelnemingen ,3 155,2 112,9 128,3 17,4 Wijzigingen in omrekeningsverschillen 280,9 67,9-111,3 62,9 392,2 Totaal van de onderdelen die (kunnen) worden geherclassificeerd naar de resultatenrekening: 691, ,5-704,5 692, ,7 Overig comprehensive income over de periode, na belastingen 717, ,8-661,5 673, ,4 Nettoresultaat over de periode 561,6 123,6 275,3 50,8 286,3 Totaal Overig comprehensive income over de periode 1.279, ,4-386,2 724, ,7 Nettoresultaat toewijsbaar aan minderheidsbelangen 92,5 92,8 47,6 50,1 44,9 Overig comprehensive income toewijsbaar aan minderheidsbelangen 77,4 232,3-160,4 108,9 237,8 Totaal Overig comprehensive income toewijsbaar aan minderheidsbelangen 169,9 325,1-112,8 159,0 282,7 Totaal Overig comprehensive income over de periode, toewijsbaar aan de aandeelhouders 1.109,6 989,3-273,4 565, ,0 1) De Wijzigingen in herwaardering van Investeringen beschikbaar voor verkoop, bruto, zijn met inbegrip van kasstroomafdekkingen en na koersverschillen en shadow accounting. TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

10 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen On- Eigen Koers- Netto resultaat gerealiseerde vermogen Minder- Totaal Aandelen- Agio Overige verschillen toewijsbaar aan winsten en toewijsbaar aan heids- eigen kapitaal reserve reserves reserve aandeelhouders verliezen aandeelhouders belangen vermogen Stand per 1 januari , , ,4-2,7 569, , ,1 804, ,0 Netto resultaat over de periode 30,8 30,8 92,8 123,6 Herwaardering van investeringen 944,9 944,9 243, ,6 Herwaardering IAS 19-55,2-55,2-10,5-65,7 Omrekeningsverschillen 68,8 68,8-0,9 67,9 Totaal van wijzigingen in eigen vermogen niet uit hoofde van aandeelhouderschap - 55,2 68,8 30,8 944,9 989,3 325, ,4 Overdracht 569,5-569,5 Dividend - 307,8-307,8-207,6-515,4 Eigen aandelen - 105,6-105,6-105,6 Intrekking van aandelen - 18,4-61,0 79,4 Op aandelen gebaseerde beloning 1,3 1,3 1,3 Impact geschreven putoptie op minderheidsbelang 165,6 165,6-192,6-27,0 Acquisitie Médis en Ocidental Seguros - 75,4 3,0-72,4-53,6-126,0 Overige veranderingen in het eigen vermogen - 15,5-4,6-20,1 2,0-18,1 Stand per 30 juni , , ,4 66,1 30, , ,4 678, ,6 Stand per 1 januari , , ,0 325,9 475, , ,3 688, ,5 Netto resultaat over de periode 469,1 469,1 92,5 561,6 Herwaardering van investeringen 340,7 340,7 69,6 410,3 Herwaardering IAS 19 20,6 20,6 6,1 26,7 Omrekeningsverschillen 279,2 279,2 1,7 280,9 Totaal van wijzigingen in eigen vermogen niet uit hoofde van aandeelhouderschap 20,6 279,2 469,1 340, ,6 169, ,5 Overdracht 475,6-475,6 Dividend - 328,9-328,9-145,6-474,5 Eigen aandelen - 135,6-135,6-135,6 Intrekking van aandelen - 53,4-154,7 208,1 Op aandelen gebaseerde beloning 1,4 1,4 1,4 Impact geschreven putopties op minderheidsbelang 1) 254,8 254,8-52,8 202,0 Herstructurering Italië - 67,6-67,6 Overige veranderingen in het eigen vermogen 2) - 15,2-4,1 4,1-15,2-2,2-17,4 Stand per 30 juni , , ,4 601,0 469, , ,4 589, ,3 1) Heeft betrekking op de putopties op AG insurance-aandelen en de putoptie op Interparking aandelen (alleen in 2015) (zie noot 17 Verplichten i.v.m. geschreven NCI-putopties). 2) Overige veranderingen in het eigen vermogen bevatten betalingen aan de houders van de CASHES-en FRESH-obligaties. 10 TUSSENTIJDS FINANCIEELVERSLAG 2015

11 Geconsolideerd kasstroom overzicht Noot Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari , ,6 Resultaat voor belastingen 688,1 181,5 Aanpassingen om het resultaat te laten aansluiten op de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten: Herberekening RPN(I) 15 24,0 156,8 (On)gerealiseerde winsten (verliezen) ,3-180,0 Baten van geassocieerde deelnemingen - 225,8-79,4 Afschrijvingen en oprenting 401,7 428,5 Bijzondere waardeverminderingen 26 5,4 23,4 Voorzieningen 16 2,2 131,0 Op aandelen gebaseerde beloningen 1,4 1,3 Totaal van de aanpassingen om het resultaat te laten aansluiten op de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 94,6 481,6 Wijzigingen in operationele activa en verplichtingen: Activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 8-66,8 5,4 Leningen 9-819,9 307,2 Herverzekering en overige vorderingen 21,2-200,4 Beleggingen inzake unit-linked contracten - 490,5-458,3 Schulden ,3 72,2 Verplichtingen inzake verzekerings- en beleggingscontracten 11.1 & , ,3 Verplichtingen inzake unit-linked contracten ,1 461,6 Netto wijzigingen in alle overige operationele activa en verplichtingen - 331, ,3 Dividend ontvangen van geassocieerde deelnemingen 54,1 37,4 Betaalde winstbelastingen - 66,9-92,0 Totaal van de wijzigingen in operationele activa en verplichtingen - 995, ,1 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten - 213, ,2 Aankoop van beleggingen , ,0 Opbrengsten uit verkoop en aflossingen beleggingen 4.892, ,1 Aankoop van vastgoedbeleggingen - 44,6-36,1 Opbrengsten uit verkoop van vastgoedbeleggingen 12,7 10,9 Aankopen van materiële vaste activa - 32,3-52,7 Opbrengsten uit verkoop van materiële vaste activa 0,4 0,3 Aankoop (kapitaalinjectie) van dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen (inclusief kapitaalverhogingen van deelnemingen) 2-106,0-152,6 Desinvestering van dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen (inclusief kapitaalterugbetalingen van deelnemingen) 2 4,3 10,8 Aankoop van immateriële vaste activa - 7,0-6,5 Opbrengsten uit verkoop van immateriële vaste activa 1,2 0,6 Kasstroom uit investeringsactiviteiten 211,6-683,2 Aflossing van schuldbewijzen - 0,1-65,9 Opbrengsten uit uitgifte van achtergestelde schulden ,8 Terugbetaling van achtergestelde schulden ,9 Opbrengsten uit uitgifte van overige financieringen 13 15,7 2,3 Terugbetaling van overige financieringen - 10,7-56,9 Aankoop van eigen aandelen 3 & 4-135,6-105,6 Dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders 4-328,9-309,7 Uitgekeerd dividend aan minderheidsbelangen 4-145,6-207,6 Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 366,3-743,4 Effect van omrekeningsverschillen van geldmiddelen en kasequivalenten 25,8 7,8 Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni , ,0 Bijkomende toelichting inzake kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Ontvangen rente , ,1 Ontvangen dividenden van beleggingen 22 69,0 58,5 Betaalde rente 25-92,8-94,9 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

12 ALGEMENE INFORMATIE 12 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

13 1 Samenvatting grondslagen voor financiële verslaggeving en consolidatie Het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar van 2015 van Ageas is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) geldend per 1 januari 2015, zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB) en zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU) per die datum. 1.1 Grondslagen voor financiële verslaggeving De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het boekjaar eindigend op 31 december Wijzigingen in IFRS die op 1 januari 2015 in werking zijn getreden en die van belang zijn voor Ageas (en zijn goedgekeurd door de EU) staan vermeld in paragraaf 1.2. De grondslagen zoals hier beschreven, zijn een samenvatting van de volledige grondslagen voor de verslaggeving die op https://www.ageas.com/nl/over-ageas/toezicht-audit-enboekhoudregels worden weergegeven. Het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag van Ageas is opgemaakt op basis van het going concern-beginsel. Het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag van Ageas luidt in euro s, de functionele valuta van de moedermaatschappij van Ageas. Activa en passiva die zijn opgenomen in de balans van Ageas hebben gewoonlijk een looptijd van meer dan 12 maanden, met uitzondering van Geldmiddelen en kasequivalenten, Herverzekering en overige vorderingen, Overlopende rente en overige activa, Overlopende rente en overige verplichtingen en Actuele belastingvorderingen en -schulden. De belangrijkste door Ageas toegepaste IFRS voor de bepaling van de activa en verplichtingen zijn: IAS 1 voor presentatie van de jaarrekening; IAS 16 voor materiële vaste activa; IAS 19 voor personeelsbeloningen; IAS 23 voor leningen; IAS 28 voor investeringen in geassocieerde deelnemingen; IAS 32 voor geschreven putopties op minderheidsbelangen; IAS 36 voor bijzondere waardeverminderingen van activa; IAS 38 voor immateriële activa; IAS 39 voor financiële instrumenten; IAS 40 voor vastgoedbeleggingen; IFRS 3 voor bedrijfscombinaties; IFRS 4 voor waardering van verzekeringscontracten; IFRS 7 voor informatieverschaffing over financiële instrumenten; IFRS 8 voor operationele segmenten; IFRS 10 voor geconsolideerde jaarrekeningen; IFRS 12 voor rapportering van belangen in andere entiteiten; IFRS 13 voor waardering tegen reële waarde. 1.2 Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving De volgende nieuwe of herziene standaarden, interpretaties en wijzigingen op standaarden en interpretaties zijn met ingang van 1 januari 2015 van kracht (zoals goedgekeurd door de EU). Wijzigingen van IAS 19 Toegezegdepensioenregelingen: werknemersbijdragen De wijzigingen hebben betrekking op bijdragen van werknemers of derde partijen aan toegezegdepensioenregelingen. Het doel van de wijzigingen is om de verwerkingswijze van deze bijdragen te vereenvoudigen, voor zover deze onafhankelijk zijn van het aantal jaar dat de werknemer werkzaam is bij de entiteit, bijvoorbeeld bijdragen die zijn berekend op basis van een vast percentage van het salaris. Verbeteringen in IFRSs ( cyclus) De onderwerpen waarop het verbeteringsproject betrekking heeft en welke met ingang van 1 januari 2015 van kracht zijn, zijn als volgt: IFRS 2 Op aandelen gebaseerde beloningen: de definitie van voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezeggingen; IFRS 3 Bedrijfscombinaties: verwerking van voorwaardelijke vergoedingen in bedrijfscombinaties; IFRS 8 Operationele segmenten: aggregatie van operationele segmenten en de aansluiting van het totaal van de gerapporteerde activa per segment en de totale activa van de entiteit; IFRS 13 Waardering tegen reële waarde: kortetermijn vorderingen en schulden; IAS 16 Materiële vaste activa: methode van herwaardering: proportionele aanpassing van cumulatieve afschrijvingen; IAS 24 Verbonden partijen: key management personeel; IAS 38 Immateriële vaste activa: methode van herwaardering: proportionele aanpassing van cumulatieve afschrijvingen. De impact van bovenstaande wijzigingen op onze financiële verslaggeving is beperkt. TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

14 Verbeteringen in IFRSs ( cyclus) De onderwerpen waarop het verbeteringsproject betrekking heeft en welke met ingang van 1 januari 2015 van kracht zijn, zijn als volgt: IFRS 1 Eerste toepassing IFRS: betekenis van effectieve IFRSs ; IFRS 3 Bedrijfscombinaties: scope-uitzondering voor joint ventures; IFRS 13: Waardering tegen reële waarde: scope met betrekking tot de portfolio-uitzondering; IAS 40 Vastgoedbeleggingen: nadere toelichting op de relatie tussen IFRS 3 en IAS 40 bij de classificatie van vastgoed als belegging of als vastgoed voor eigen gebruik. Verwachte wijzigingen in IFRS EU in 2016 Er zijn geen nieuwe standaarden die per 1 januari 2016 voor Ageas van kracht worden met een grote materiële impact op het eigen vermogen en/of het nettoresultaat. 1.3 Schattingen De opstelling van het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag op basis van IFRS vereist een aantal schattingen aan het einde van de verslagperiode. De gehanteerde schattingen en modellen zijn in het algemeen consistent sinds de introductie van IFRS in Elke schatting brengt van nature een aanzienlijk risico op materiële aanpassingen (positief dan wel negatief) in de boekwaarde van activa en passiva in het komend boekjaar met zich mee De impact van bovenstaande wijzigingen op onze financiële verslaggeving is beperkt. De belangrijkste schattingen per de verslagdatum worden in de volgende tabel weergegeven. 30 juni 2015 Activa Onzekerheid schatting Voor verkoop beschikbare activa Gestructureerde kredietinstrumenten - Niveau 2 - Het waarderingsmodel - Inactieve markten - Niveau 3 - Het waarderingsmodel - Gebruik niet-marktwaarneembare input - Inactieve markten Vastgoedbeleggingen - Bepaling van de gebruiksduur en restwaarde Leningen - Het waarderingsmodel - Parameters als creditspread, looptijd en de rente Geassocieerde deelnemingen - Van de beleggingsmix, de activiteiten en de marktontwikkelingen afhankelijke combinatie van onzekerheden Goodwill - Het gehanteerde waarderingsmodel - Financiële en economische variabelen - Disconteringsvoet - De aan de inherente risicopremie van de entiteit Overige immateriële vaste activa - Bepaling van de gebruiksduur en restwaarde Uitgestelde belastingvorderingen - Interpretatie van complexe belastingwetgeving - Hoogte en tijdstip van toekomstig, belastbaar inkomen Verplichtingen Verplichtingen verzekeringscontacten - Leven - Actuariële aannames - Gehanteerde rentecurve bij toereikendheidstoets - Niet-leven - Voorzieningen voor (voorgevallen maar niet-gerapporteerde) schadeclaims - Schadebehandelingskosten - Finale afhandeling van uitstaande schade claims Pensioenverplichtingen - Actuariële aannames - Disconteringsvoet - Inflatie/salarissen Voorzieningen - De waarschijnlijkheid van een huidige verplichting als gevolg van gebeurtenissen in het verleden - De berekening van het best geschatte bedrag Uitgestelde belastingschulden - Interpretatie van complexe belastingwetgeving Geschreven putopties op minderheidsbelangen - Geschatte toekomstige reële waarde - Disconteringsvoet 14 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

15 1.4 Segmentrapportering Operationele segmenten De te rapporteren segmenten van Ageas zijn gebaseerd op geografische regio s, de resultaten zijn gebaseerd op IFRS. Die onderverdeling naar regio's is ingegeven door het feit dat de activiteiten in de bewuste regio's van vergelijkbare aard zijn en dezelfde economische kenmerken delen. De operationele segmenten zijn: België; Verenigd Koninkrijk (VK); Continentaal Europa; Azië; Algemene Rekening. Ageas heeft besloten dat de meest gepaste wijze van rapportering van de operationele segmenten onder IFRS gebaseerd is op de regio s waarin Ageas opereert: België, Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië. Activiteiten die geen verband houden met verzekeren en eliminatieverschillen worden los van de verzekeringsactiviteiten gerapporteerd in het vijfde operationele segment: Algemene Rekening. De Algemene Rekening omvat activiteiten die niet gerelateerd zijn aan de kernverzekeringsactiviteiten, zoals groepsfinanciering en andere holding activiteiten. Onder de Algemene Rekening vallen tevens de investering in Royal Park Investments, de verplichtingen uit hoofde van de CASHES / RPN(I) en de geschreven putoptie op het minderheidsbelang, evenals de vorderingen en juridische procedures met betrekking tot de gebeurtenissen uit het verleden. Transacties tussen de verschillende operationele segmenten vinden plaats tegen marktconforme condities die ook beschikbaar zijn voor niet-gerelateerde derden. Eliminaties worden afzonderlijk gerapporteerd. 1.5 Consolidatiegrondslagen Dochterondernemingen Het Geconsolideerd tussentijds financieel verslag omvat de financiële verslagen van ageas SA/NV (de Moedermaatschappij ) en haar dochterondernemingen. Investeringen in geassocieerde deelnemingen waarin Ageas invloed van betekenis heeft zonder overwegende zeggenschap worden verantwoord volgens de 'equity'-methode. 1.6 Vreemde valuta In de volgende tabel worden de koersen van de belangrijkste valuta voor Ageas weergegeven. Koers per einde periode Gemiddelde koers 1 euro = 30 juni december 2014 Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Britse pond 0,71 0,78 0,73 0,82 Amerikaanse dollar 1,12 1,21 1,12 1,37 Hong Kong dollar 8,67 9,42 8,65 10,63 Turkse lira 3,00 2,83 2,86 2,97 Chinese yuan renminbi 6,94 7,54 6,94 8,45 Maleisische ringgit 4,22 4,25 4,06 4,48 Thaise baht 37,80 39,91 36,78 44,62 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

16 2 Overnames en desinvesteringen De volgende significante overnames en desinvesteringen zijn gedaan in 2015 en Details over eventuele overnames en desinvesteringen na balansdatum zijn opgenomen in noot 28 Gebeurtenissen na balansdatum. 2.1 Overnames en Desinvesteringen in 2015 AG Insurance verwierf voor EUR 86,7 miljoen een belang van 36% in de geassocieerde deelneming Spitfire welke bestaat uit 23 retail warenhuizen in Duitsland. Daarnaast zijn er andere overnames voor een totaalbedrag van EUR 11 miljoen gedaan. Er zijn gedurende het eerste halfjaar van 2015 geen significante desinvesteringen gedaan. 2.2 Overnames in 2014 UBI Assicurazioni Op 5 augustus 2014 bereikten Ageas en BNP Paribas Cardif een akkoord met UBI Banca tot overname van de resterende 50% 1 aandeel in het aandelenkapitaal van UBI Assicurazioni (UBIA), voor een totaalbedrag van EUR 75 miljoen en extra commissies onderworpen aan een afsluitingscorrectie. UBIA is een van de toonaangevende bankverzekeraars in het nietlevensegment op de Italiaanse markt. Deze transactie vervolledigt de gezamenlijke aankoop van het meerderheidsbelang in UBIA in Deze transactie werd eind 2014 afgerond. Ageas betaalde EUR 46 miljoen om het additioneel belang van 25% te verwerven. Aangezien Ageas reeds zeggenschap had over UBIA, resulteerde de aankoop niet in de boeking van een aankoop, echter, de aankoop resulteerde in een afname van het eigen vermogen van Ageas met EUR 40 miljoen, als gevolg van het feit dat de aankoopprijs, inclusief de reële waarde van de extra commissies, hoger was dan de nettowaarde van de activa. BNP Paribas Cardif en Ageas bezitten samen 100% van UBIA, waarbij Ageas 50% + 1 aandeel heeft en BNP Paribas Cardif 50% - 1 aandeel. Beide aandeelhouders kwamen overeen om de activiteiten van UBIA in Italië uit te breiden, om de ontwikkeling van verzekeringsproducten en diensten in het segment Nietleven, met inbegrip van auto- en woningverzekeringen, te vervolgen. Tegelijkertijd stemde UBI Banca in met een hernieuwing en uitbreiding van zijn overeenkomst tot langetermijndistributie met UBIA. UBI Assicurazioni kreeg de nieuwe naam Cargeas Assicurazioni. Médis en Ocidental Seguros MBCP Ageas, de joint venture met Banco Comercial Português (BCP) die voor 51% eigendom is van Ageas, heeft zijn aandelen in de niet-levenondernemingen als dividend uitgekeerd aan zijn twee aandeelhouders, samen met een kapitaalverdeling van EUR 225 miljoen. Ageas verwierf de volledige eigendom van deze Portugese niet-levenactiviteiten door de acquisitie van MBCP's 49%-belang op 30 juni 2014 voor een bedrag van EUR 126 miljoen. De transactie omvat een eenmalige prijsaanpassing na 4 jaar om feitelijke versus verwachte commerciële prestatie in het MBCP-netwerk te weerspiegelen. Conform IFRS registreerde Ageas geen goodwill op deze transactie, aangezien het reeds zeggenschap had over deze bedrijven. Het verschil van EUR 72,4 miljoen tussen acquisitieprijs en boekwaarde van de activa en passiva werd in mindering gebracht op het eigen vermogen. Andere acquisities Op 2 april 2014 verwierf Ageas Frankrijk een additioneel belang van 16% in de geassocieerde deelneming Sicavonline. Als gevolg van deze acquisitie bereikte het Ageas-aandeel in Sicavonline 65% en verwierf Ageas zeggenschap over Sicavonline. Sinds deze datum wordt Sicavonline volledig geconsolideerd binnen het consolidatiebereik van Ageas. De bedragen betreffende deze transactie waren relatief klein. De totale geregistreerde goodwill bedroeg EUR 9,9 miljoen. Er werd een winst van EUR 1,1 miljoen geboekt op het niet langer opnemen van de geassocieerde deelneming toen de zeggenschap tot stand kwam en de entiteit volledig werd geconsolideerd. Op 15 april 2014 verwierf AG Insurance Kievit, een groep van vastgoedmaatschappijen, voor een totaalbedrag van EUR 145,1 miljoen. In december 2014 verwierf AG Insurance Sofa Invest, een vastgoedmaatschappij, voor een totaalbedrag van EUR 48,7 miljoen. 16 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

17 2.3 Desinvesteringen in 2014 Interparking Op 18 juli 2014 ondertekende AG Real Estate, de meerderheidsaandeelhouder (90%) van Interparking, een akkoord met CPP Investment Board European Holdings S.àr.l (CPPIBEH), een 100%-dochtermaatschappij van Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), om aan CPPIBEH een 39%-belang in Interparking te verkopen. De partijen kwamen een aankoopprijs van EUR 380 miljoen overeen voor het 39%-belang, gebaseerd op een EBITDAwaarderingsveelvoud 2013 van ongeveer 13. De transactie werd afgerond in november AG Insurance behield zeggenschap over Interparking. Vanwege deze zeggenschap werd de nettokapitaalwinst van EUR 138 miljoen, gerealiseerd op deze transactie, rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt. Tegelijkertijd verleende AG Real Estate een onvoorwaardelijke putoptie op zijn aandeel van 10,05% aan Parkimo, de huidige minderheidsaandeelhouder van Interparking. De putoptie werd gewaardeerd tegen de reële waarde van het verwachte vereffeningsbedrag (EUR 88 miljoen) en de resulterende verplichting werd geclassificeerd onder Verplichtingen verbonden aan geschreven putopties op NCI in de balans. Als gevolg van deze herclassificering daalden de minderheidsbelangen met EUR 69 miljoen en verminderde het eigen vermogen met EUR 19 miljoen. Ageas Protect Op 31 december 2014 voltooide Ageas de verkoop van zijn 100%- aandeel in Ageas Protect Limited (zijn levensverzekeringsonderneming in het VK) aan AIG voor een totaalprijs van GBP 197 miljoen (EUR 253 miljoen). De verkoop van de activiteiten Leven in het VK genereert een nettowinst van EUR 33 miljoen, inclusief rente. Deze kapitaalwinst is in de resultatenrekening opgenomen op de regel Resultaat op verkoop en herwaarderingen. De impact van de verkoop van Ageas Protect op de geconsolideerde jaarrekening van Ageas op de verkoopdatum was als volgt. Activa Verplichtingen Geldmiddelen en kasequivalenten 38 Verplichtingen uit hoofde van Leven verzekeringscontracten 394 Financiële beleggingen en leningen 114 Actuele en uitgestelde belastingschulden 11 Herverzekerings- en overige vorderingen 436 Overlopende rente en overige verplichtingen 166 Overlopende rente en overige activa 154 Totaal verplichtingen 571 Eigen vermogen 171 Totaal activa 742 Totaal verplichtingen en eigen vermogen 742 Louvresse development Op 23 juli 2014 voltooide AG Real Estate de verkoop van zijn belang van 80% in Campus Cristal (Louvresse development) resulterend in een kapitaalwinst van EUR 77 miljoen (zie noot 23 Resultaat op verkoop en herwaarderingen). Het overige belang van 20% is verantwoord als geassocieerde deelneming. TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

18 3 Uitstaande aandelen en winst per aandeel Het aantal uitstaande aandelen is als volgt. Uitgegeven Eigen Uitstaande in duizenden aandelen aandelen aandelen Stand per 1 januari Intrekking van aandelen Netto gekocht/verkocht Stand per 31 december Intrekking van aandelen Netto gekocht/verkocht Stand per 30 juni Uitgegeven aandelen en potentieel aantal aandelen Met inachtneming van de bepalingen die met betrekking tot ageas SA/NV zijn vastgelegd, voor zover de wet daarin voorziet, en in het belang van de Vennootschap, heeft de Raad van Bestuur van Ageas de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 april 2015 ontvangen om gedurende een periode van drie jaar ( ) het aandelenkapitaal voor algemene doeleinden met maximaal EUR uit te breiden. Uitgaande van een fractiewaarde van EUR 7,40 kan Ageas hiermee maximaal aandelen uitgeven, wat neerkomt op circa 10% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap. Deze goedkeuring stelt de Vennootschap bovendien in staat om te voldoen aan de verplichtingen die zijn aangegaan in verband met de uitgifte van de financiële instrumenten. Tevens kunnen aandelen worden uitgegeven ten gevolge van de zogenaamde alternatieve coupon vereffeningsmethode (ACVM), geïntegreerd in bepaalde hybride financiële instrumenten (zie hiervoor noot 27 Voorwaardelijke verplichtingen). Ageas heeft opties of instrumenten met kenmerken van opties uitgegeven die bij uitoefening kunnen leiden tot een toename van het aantal uitstaande aandelen. De onderstaande tabel toont het aantal uitgegeven aandelen en het potentiële aantal nieuwe aandelen per 30 juni Tot het aantal uitstaande aandelen behoren de aandelen die verband houden met het converteerbare instrument FRESH (4,0 miljoen aandelen). De FRESH is een financieel instrument dat in 2002 is uitgegeven door Ageasfinlux SA. Een van de kenmerken is dat het instrument alleen kan worden afgelost door conversie in 4,0 miljoen aandelen Ageas. Ageasfinlux SA heeft alle noodzakelijke aandelen Ageas verworven om de FRESH af te lossen (waardoor die aandelen ook deel uitmaken van het aantal uitstaande aandelen Ageas). Ageasfinlux SA en Ageas zijn echter overeengekomen dat deze aandelen niet stem- en dividendgerechtigd zijn zolang deze aan de FRESH gekoppeld zijn. Aangezien Ageasfinlux SA een onderdeel van de Ageasgroep is, worden de aandelen uit hoofde van de FRESH behandeld als ingekochte eigen aandelen (zie hieronder) en geëlimineerd tegen het eigen vermogen (zie noot 12 Achtergestelde schulden). Eigen aandelen Eigen aandelen, zijnde gewone aandelen die zijn teruggekocht door Ageas, worden in mindering gebracht op het Eigen vermogen en verantwoord onder Overige reserves. Het totaal aantal eigen aandelen (8,4 miljoen) bestaat uit de FRESH (4,0 miljoen), het restricted share programma (0,3 miljoen) en de resterende aandelen afkomstig uit het inkoopprogramma eigen aandelen (4,1 miljoen, zie hierna). Nadere informatie over de FRESH is te vinden in noot 12 Achtergestelde schulden. in duizenden Aantal aandelen uitgegeven per 30 juni Aantal aandelen dat uitgegeven kan worden per Aandeelhoudersvergadering van 29 april In verband met optieplannen Totaal potentieel aantal aandelen per 30 juni TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

19 Inkoopprogramma eigen aandelen 2014 Ageas presenteerde op 6 augustus 2014 een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen voor EUR 250 miljoen van 11 augustus 2014 tot 31 juli Tussen 6 augustus 2014 en 30 juni 2015 heeft Ageas eigen aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van EUR 219,8 miljoen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 29 april 2015 de intrekking van eigen aandelen, welke zijn teruggekocht tot 31 december 2014, goedgekeurd. Inkoopprogramma eigen aandelen 2013 Ageas maakte op 2 augustus 2013 bekend dat, op basis van de goedkeuring verleend door de aandeelhouders eind april 2013, de Raad van Bestuur besloten heeft een inkoopprogramma van zijn uitstaande gewone aandelen te starten voor EUR 200 miljoen. Op vrijdag 1 augustus 2014 voltooide Ageas het inkoopprogramma aangekondigd op 2 augustus Tussen 12 augustus 2013 en 1 augustus 2014 heeft Ageas aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van EUR 200 miljoen. Dit komt overeen met 2,82% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Op 30 april 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de intrekking van eigen aandelen goedgekeurd. Op 29 april 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de intrekking van de resterende eigen aandelen goedgekeurd. 3.2 Dividend- en stemgerechtigde aandelen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dividend- en stemgerechtigde aandelen per 30 juni in duizenden Aantal aandelen uitgegeven per 30 juni Aandelen niet gerechtigd tot dividend en stemrecht: Aandelen aangehouden door ageas SA/NV Aandelen gerelateerd aan de FRESH (zie Noot 12) Aandelen gerelateerd aan CASHES (zie Noot 27) Aandelen gerechtigd tot dividend en stemrecht BNP Paribas Fortis SA/NV (voorheen Fortis Bank) heeft in 2007 een financieel instrument met de naam CASHES uitgegeven. Een van de kenmerken van dit instrument is dat de CASHES alleen kunnen worden afgelost door conversie naar 12,5 miljoen aandelen Ageas. BNP Paribas Fortis SA/NV heeft alle noodzakelijke aandelen Ageas verworven om de CASHES te kunnen aflossen (waardoor die aandelen ook deel uitmaken van het aantal uitstaande aandelen Ageas). De aandelen met betrekking tot de CASHES die BNP Paribas Fortis SA/NV heeft zijn niet stem- of dividendgerechtigd (zie noot 12 Achtergestelde schulden en noot 27 Voorwaardelijke verplichtingen). In 2012 deed BNP een (deels succesvol) bod in contanten op de CASHES. Op 6 februari 2012 converteerde BNP Paribas Fortis SA/NV ingekochte aandelen van de uitstaande CASHES (62,9%) in 7,9 miljoen aandelen Ageas. Op dit moment heeft BNP Paribas Fortis SA/NV nog 4,6 miljoen Ageas-aandelen verbonden aan de CASHES in bezit. TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

20 3.3 Rendement op eigen vermogen Ageas berekent het Rendement op het eigen vermogen op basis van het nettoresultaat op jaarbasis over de laatste 12 maanden en het gemiddeld nettovermogen aan het begin en het einde van de periode. Het rendement op het eigen vermogen voor het eerste halfjaar van 2015 en 2014 is als volgt. Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Rendement op eigen vermogen Ageas groep 8,8% 0,7% Rendement op eigen vermogen Verzekeringen 10,6% 8,4% 3.4 Winst per aandeel In de volgende tabel worden de uitgangspunten weergegeven voor de bepaling van de winst per aandeel. Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014 Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders 469,1 30,8 Verkrijgingsprijs 'restricted shares' 1,4 1,3 Netto resultaat gebruikt om het verwaterd resultaat per aandeel te bepalen 470,5 32,1 Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor gewoon resultaat per aandeel (in duizenden) Aanpassingen voor: - aandelen onder voorwaarden (in duizenden) verwacht te worden toegekend Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor verwaterd resultaat per aandeel (in duizenden) Gewoon resultaat per aandeel (in euro's per aandeel) 2,16 0,14 Verwaterd resultaat per aandeel (in euro's per aandeel) 2,16 0,14 In het eerste halfjaar van 2015 zijn opties op een gewogen gemiddelde van aandelen (eerste halfjaar van 2014: ) met een gewogen gemiddelde uitoefenprijs van EUR 22,67 per aandeel (eerste halfjaar van 2014: EUR 21,89) buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel, omdat de uitoefenprijs van de opties hoger was dan de gemiddelde beurskoers van de aandelen. Gedurende 2015 en 2014 zijn 4,0 miljoen aandelen Ageas uit converteerbare effecten met betrekking tot de FRESH buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de verwaterde winst per aandeel omdat de bespaarde rente bij deze aandelen hoger lag dan de gewone winst per aandeel. De aandelen die uit hoofde van de CASHES zijn uitgegeven, totaal 4,64 miljoen (31 december 2014 totaal 4,64 miljoen), behoren tot de gewone aandelen (zie ook noot 27 Voorwaardelijke verplichtingen). Deze aandelen hebben geen recht op dividend en hebben ook geen stemrechten. 20 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG 2015

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Jaarverslag 2007 Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Jaarverslag 2007 Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Jaarverslag Fortis Verzekeringen Nederland N.V. 2007 3 Jaarverslag 2007 Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Jaarverslag Fortis Verzekeringen Nederland

Nadere informatie

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5%

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5% PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 14 mei 2012-7.30 CET Gereglementeerde informatie Resultaten Ageas eerste 3 maanden van 2012 1 Sterk resultaat in onze verzekeringsactiviteiten Nettoresultaat Verzekeringen

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

INHOUD JAARREKENING. pagina

INHOUD JAARREKENING. pagina INHOUD JAARREKENING pagina Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerde balans 42 Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen 44 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 46 Grondslagen

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie