Het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) Hoe werden belanghebbenden betrokken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2014 2019 (JKP) Hoe werden belanghebbenden betrokken?"

Transcriptie

1 Het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) Hoe werden belanghebbenden betrokken?

2 Projectplan Opdracht: welk resultaat? Participatieplan: gedragenheid op verschillende niveaus in afwachting politieke keuzes Fasering en planning van de tussenresultaten Rollen: Stuurgroep, Planbureau, projectteam, klankbordgroepen cf. participatieladder: wie beslist wanneer en wat? Wie hakt knopen door?

3 Decretale basis 1. VR houdt rekening met behoeften en mogelijkheden van kinderen en jongeren en de jeugdsector 2. VR keurt JKP goed na inspraak van de jeugd ( ) tenminste: De jeugdsector Andere verenigingen voor of door kinderen en jongeren Deskundigen inzake de jeugd Vertegenwoordigers van lokale en provinciale besturen en de VGC

4 Andere belanghebbenden: Een netwerk van aanspreekpunten: van alle departementen en agentschappen aangeduid door VR. Taak: een bijdrage leveren ter voorbereiding van het JKP (cf. decreet) Reflectiegroep J&Krbeleid: aanspreekpunten + vertegenwoordigers bovenbouw jeugd en KR incl. KRC en Unicef + KeKi en JOP + NCRK = klankbordgroep Afdeling Jeugd WG en LA bijdrage VO aan het regeerprogramma

5 Bevoorrechte partners: Vlaamse Jeugdraad en Kinderrechtencommissariaat VJR: adviesraad heeft als doel advies uit te brengen over aangelegenheden die de jeugd betreffen en vertegenwoordigen (cf. decreet): formeel advies bij het eindproduct (ook formeel advies strategische adviesraden) KRC: VR bezorgt tussentijds en eindrapport aan VP en KRC (cf. decreet)

6 Draagvlak!! Systematisch bevragingen en terugkoppelingen: in omgevingsanalyse, selectie prioriteiten, werkgroepen, bij consolidering doelstellingen, (bij uitwerken acties, bij uitvoering en evaluatie) + Stuurgroep, Planbureau en Reflectiegroep + team, facilitatoren, interne beleidsvergadering afdeling Jeugd

7 Mijlpalen Telkens uitgebreide Reflectiegroep: 1. 17/5/2013: focusgroep omgevingsanalyse 2. 20/9/2013: Groteprioriteitendebat 3. 14/2/2014: vastzetten strategische doelen 4. 16/5/2014: akkoord over operationele doelstellingen + aanzetten tot actie 5. Redactie voorontwerp JKP = voorstel doelstellingenkader aan VR 6. 30/11/2015: doelstellingenkader op VR 7. 31/3/2015: actieplannen betrokken ministers 8. 15/7/2015: JKP wordt overhandigd aan VP

8 Omgevingsanalyse = heel breed uitdagingen voor ki/jo in de huidige samenleving, binnen alle mogelijke werkterreinen Matrix: Vlaanderen in Actie + Europa 2020 strategie Jongerenpact2020 (groots inspraakproces in 2012, is uitgemond in 10 concrete engagementen, ondertekend door jongeren, ministers en maatschappelijke stakeholders) Europese & internationale kaders: EU-jeugdstrategie, VRK (CO 2010 VN comité) JOP-monitor en Jeugdonderzoeksplatform Evaluatie VJP en VAK

9 = overzicht van Relevante beleidskaders Relevante trends, cijfers, onderzoeken Meningen van kinderen en jongeren Meningen van experten: jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, onderzoekers, de samenleving, andere beleidsdomeinen

10 Groteprioriteitendebat Uitnodiging op naam naar Reflectiegroep, jongerenambassadeurs, Vlaamse Jeugdraad en Living Library, jeugdwerksector, vakbonden, een selectie van maatschappelijke stakeholders Open uitnodiging voorbehouden vrije plaatsen: website, videoboodschap Online tool voor jongeren, met vragenlijst in eigen lay-out 100 stakeholders kiezen 10 prioritaire beleidsuitdagingen; 2 werkgroepen voor jongeren, andere 8 werkgroepen gemengd Uitgedokterd selectieproces, externe en interne facilitatoren, planbureau coördineert

11

12 Ultieme keuze en formulering 10 prioritaire uitdagingen: zeer consciëntieus door Planbureau in overleg met facilitatoren Deelnemers werden systematisch meegenomen in het vervolg van het proces: Online bevragingen Facebook Website afdeling jeugd Expliciete terugkoppelingen via mail

13

14 9 werkgroepen 4 categorieën mensen: Jongeren en hun vertegenwoordigers (o.a. jeugdwerk en VJR) = iem. kinderrechtenveld Andere middenveldorganisaties (thematisch) Vlaamse, federale en lokale administraties Onderzoekers en experten Gefaciliteerd door afdeling Jeugd

15

16 Reflectiedag 14/2 over SD s Voortraject: Gesprek commissie jeugdwerk, VJR, Cachet, PAJ, Netwerk tegen Armoede Online survey document: bekendgemaakt via website, nieuwsbrief, AllesoverJeugd.be, Facebook; Expliciet aanwezigen en geïnteresseerden GPD Kern is Reflectiegroep + Planbureau + facilitatoren

17

18 Horizontale toetsen Armoede Participatie Duurzaamheid Kinderrechten Cf. Waarom participatie zo hoog in het vaandel gedragen wordt: Het geloof in participatie als principe Maar ook vanuit kinderrechtenperspectief: -18 jarigen hebben geen deel aan het democratisch proces en worden dus eigenlijk niet betrokken in keuzes die hen nochtans wel aanbelangen. Zie ook JoKER

19

20 Voortraject: Reflectiedag 16/5 over OD s Open online bevraging Gerichte gesprekken met Cachet, Netwerk tegen Armoede, PAJ, VJR, commissie jeugdwerk Reflectiegroep + Planbureau + volledige werkgroepen + commissie jeugdwerk + deelnemers GPD Werkgroepen krijgen het laatste woord

21 Voorontwerp JKP Werd bezorgd aan studiediensten Aan alle betrokkenen in het traject Nu: wachten op initiatief minister Gatz, coördinerend minister jeugd- en kinderrechtebeleid

22 Wat is belanghebbendenmanagement? Volgens IAVA Belanghebbendenmanagement is het proces waarbij de belangen van de diverse (externe) belanghebbenden mee worden afgewogen in de strategieontwikkeling en implementatie. Externe belanghebbenden zijn alle partijen die worden beïnvloed door of invloed uitoefenen op de activiteiten van de organisatie, maar er formeel geen deel van uitmaken. Volgens IAVA

23 Worden de doelstellingen van de organisatie beter behaald door (een mate van) inspraak van belanghebbenden? Leent de dienstverlening van onze organisatie zich voor (een mate van) inspraak van belanghebbenden? ja nee Geen (intensief) belanghebbendenmanagement Ben je als organisatie bereid om extra tijd, geld en middelen te investeren in het betrekken van belanghebbenden? Wegen deze investeringen/kosten op tegen de baten? Kan je voldoende expertise vrijmaken of voorzien? Zijn (voldoende) belanghebbenden vragende partij voor (meer) inspraak? Heb je hier voldoende zekerheid van? ja nee Geen (intensief) belanghebbendenmanagement Maak de business case op 8/10/

24 Waarom belanghebbenden betrekken? Belangrijk vooraleer je belanghebbenden betrekt is een scherp zicht op waarom je dit doet Belanghebbenden betrekken betekent verwachtingen creëren, als deze niet nagekomen worden of je niet goed weet wat je wil bereiken is dit nefast voor de geloofwaardigheid van de entiteit Denk daarom in termen van een business case Wat is de meerwaarde (opbrengst) die je wil realiseren door belanghebbenden te betrekken en hoe zal je dit zien Wanneer ben je tevreden over het betrekken van belanghebbenden in een proces/project Wat zijn de risico s om belanghebbenden niet te betrekken? Wat zijn verschillendende scenario s met hun voor- en nadelen? Denk aan de noodzaak voor interne capaciteit in de organisatie Competentie/ervaring in het betrekken van belanghebbenden Tijd en geld in het betrekken van belanghebbenden

25 Leervragen hoe breng je al je belanghebbenden in kaart (bv ifv invloed hebben of impact ondervinden)? hoe verhouden die zich tot je project (positief of weerstand)? hoe ga je om met belanghebbenden die weerstand vertonen? wie betrek je op welk moment?

26 Opmaken van krachtenveldanalyse Bepaal voor elke belanghebbende de Invloed/macht van een belanghebbende op het proces/de doelstelling De interesse/het belang tov het proces/doelstelling Dit bepaalt hoe je de belanghebbende benadert Belang Laag Hoog Tevreden houden Hoog Kort op de bal blijven Invloed / Macht Laag Monitoren (minimale inspanning) Geïnformeerd houden

27 Belanghebbenden? Wie zijn dat Interne belanghebbenden allemaal? Externe belanghebbenden Kabinet / minister Andere overheidsdiensten Entiteit Klanten / Doelgroepen Leveranciers Leidinggevenden Vakorganisaties Organisatieonderdelen Werknemers Belangengroepen 8/10/

28 Participatie verschillende fases proces de beleidscyclus Voorbereiding Uitvoering Evaluatie Voorbereiding Belanghebbenden worden betrokken bij een omgevingsanalyse, leveren input voor het opmaken van een beheersovereenkomst, opmaken ondernemingsplan, Uitvoering Belanghebbenden krijgen inbreng bij concrete projecten of processen, dit kan zowel inhoudelijk als naar werkwijze Evaluatie Belanghebbenden leveren feedback na of tijdens de uitvoering Algemeen: hoe vroeger in het proces betrokken, hoe meer draagvlak, hoe meer betrokkenheid MAAR OOK: hoe groter de investering vanuit de organisatie

29 Kwaliteitscheck strategie belanghebbendenmanagement Heb je een duidelijk antwoord op volgende vragen? Wat streef je na in verband met positieve effecten voor je entiteit? Wat wil en kan je investeren als organisatie? Waarom wil je belanghebbenden in je organisatie meer betrekken? Wie vooral, rond welke thema s en wat wil je als effect zien? Welke bestaande zaken wil je versterken en waarmee houd je dan rekening? Wat zal het positieve effect zijn voor de gehele (werking van) de organisatie? Hoe ver wil je gaan in het betrekken van belanghebbenden? (wat is de bovengrens aan de hand van de participatieladder)

30 Waarom BHM in JKP? In jeugdsector staat participatie hoog aangeschreven. Behoorlijk uitgewerkt systeem van overlegstructuren ook niet-gesubsidieerde organisaties, andere administraties, kinderen en jongeren zelf, de maatschappij! We namen een risico (cf. los van de nieuwe VR): we willen een zo groot mogelijk draagvlak Voor uitvoering: iedereen mee verantwoordelijk

31 Leervragen die we ons zelf stelden Hoe ervoor zorgen dat we politiek overtuigen? Draagvlak binnen de eigen afdeling zijn we kwijtgespeeld: hoe hadden we dit kunnen vermijden? hoe dit traject omzetten naar een meer consistent BHM voor de afdeling?

32 Gerda Van Roelen Teamverantwoordelijke team Jeugd- en kinderrechtenbeleid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat Brussel T F of

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën. be cause health Belgian Platform for International Health HUISHOUDELIJK REGLEMENT Januari 2014 Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving 1. Lidmaatschap Be-cause health staat open

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ONDERNEMINGSPLAN 2014 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin INHOUD Februari 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 3 2. Missie en Visie... 5 2.1. Missie... 5 2.2. Visie... 5 3. Prioriteiten 2014... 7 4. Diversiteitsplan...

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen

ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen De Vlaamse Jeugdraad brengt advies uit over het Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs 2008-2015. Jonge mensen hebben

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie

Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie Verbeteren van de zorg samen met patiënten/cliënten CBO www.cbo.nl/betersamen betersamen@cbo.nl 2013 Onder redactie van Ilse Raats Rianne van den Brink Femke de

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Screening Beleidsbrieven 2013

Screening Beleidsbrieven 2013 Screening Beleidsbrieven 2013 DECEMBER 2 3 INHOUDSTAFEL DIENST ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR)... 5 Screening Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid... 5 Screening Beleidsbrief Brussel... 18 Screening Beleidsbrief

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering

Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ingediend op 8 januari 2013 door Josée Lemaître, Administrateur-generaal Ter goedkeuring voorgelegd aan minister-president Kris Peeters: INHOUD

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS

Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS De door de Vlaamse Regering goedgekeurde VRT-beheersovereenkomst wordt vergeleken met de aanbevelingen van de Vrouwenraad m.b.t. een duurzaam

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

kroniek AFDELING JEUGD

kroniek AFDELING JEUGD kroniek AFDELING JEUGD 2006 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie