Expertise Verkeer en Vervoer in Nederland. Uitsluitend voor intern gebruik V & W. Rotterdam, 9 december 1994 D 7?5-2. !r"r';" ' 'i-)ler.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expertise Verkeer en Vervoer in Nederland. Uitsluitend voor intern gebruik V & W. Rotterdam, 9 december 1994 D 7?5-2. !r"r';" ' 'i-)ler."

Transcriptie

1 Ministerie van VeÍkeer en WateÍstaat DirectoÍaat-Generaal Riikswaterstaat 4 Adviesdlenet Verkeer en Venroer Expertise Verkeer en Vervoer in Nederland Uitsluitend voor intern gebruik V & W Rotterdam, 9 december 1994 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en VervoeÍ Bureau Dokumentatie Postbus' A Rotterdam D 7?5-2 lirr.-1, :.-l -..i'' '..r'..-'!r"r';" r'.- ' 'i-)ler

2 Expertise Verkeer en Vervoer in Nederland Deze tweede uitgave van het Bestand Expertise Verkeer en Veruoer in Nederland is gebaseerd op het stageverslag dat Hans Peter Benschop in juli 1gg2 heeft gemaakt in opdracht van de toenmalige Afdeling Beleidsonderzoek van DGV en de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat. Het overzicht is een informele tussenversie bedoeld om projectleiders de nodige informatie te geven voor het vinden van opdrachtnemers. De huidige versie is weliswaar gecorrigeerd en aangepast, maar er zijn nog onvolledigheden en waarschijnlijk ook onjuistheden. Van de proiectleiders ontvang ik graag informatie over votledigheid en juistheid, zodat in de loop van 1995 een verbeterde, officiële versie kan worden uitgebracht. Henk van Zuylen Coórdinator Anticiperend Onderzoek

3 Voorwoord bij de eerste uitgave Er is veel onderzoek op het terrein van verkeer en vervoer. Dit wordt bovendien verricht vanuit zeer uiteenlopende disciplines. Het is daarom soms moeilijk om te bepalen wie wat weet. Het doel van dit bestand is om hierbij te helpen. Beperkinqen Het gebruik van het bestand vereist kennisname van zijn begrenzingen. De volgende opmerkingen zijn dan ook belangrijk. 1. Oorspronkelijk was het de bedoeling om slechts het onderzoek op de universiteiten en de GTI's te inventariseren. Alleen op dit gebied is volledigheid nagestreeft. Later is besloten om ook een substantieel begin te maken aan een bestand van adviesbureau's. Het gaat hier om een 'mer à boire'. Volledigheid is dan ook niet nagestreeft (dit geldt in extreme mate wat betreft telematica). Gebruikers worden gevraagd omisies door te geven. Dit is een eerste versie van het bestand. Wanneer hliikt dat het in een behoefte voorziet, komt er (over ongeveer anderhalf jaar) een volgende, geactualiseerde en completere versie. 2. Het gaat om een bestand van expertise. Het is geen weergave van, bijvoorbeeld, een 'stand van onderzoek' m.b.t. verkeer en vervoer. 3. Onderzoek m.b.t. infrastructuur zonder relatie met verkeer en vervoer (bv. over asfalt) is niet geinventariseerd. 4. De inventarisatie houdt op bij de grens van Nederland. 5. Technisch onderzoek is niet opgenomen. Hieronder valt onderzoek naar de b.v. nieuwe motoren. Er is echter een grens-gebied. Technisch onderzoek dat duidelijk relaties had met b.v. de milieu-problematiek is wel opgenomen (onder 'milieu'). De informatie Onderzoeksgroepen zijn benaderd met vragen die corresponderen met het volgende fiche: Adres Tel. Budget voor Onderzoeksveld : VF-programmal: Samenwerki ngsverband : Bij lang niet alle fiches zijn al deze vragen beantwoord. Dat komt soms omdat de vragen niet relevant zijn voor de betrefíende onderzoeksgroep (bv. 'VF-programma' bij bedrijven), soms omdat men bepaalde vragen niet wilde beantwoorden, soms omdat men Ëberhaupt nauwelijks medewerking wilde verlenen aan het bestand, en soms omdat ik geen tijd meer had om informatie in te winnen vanwege de dead-line. 1 Voorwaardelijke Financieringsprogramma, onderzoek in het kader van NWO.

4 Hoe te zoeken? Drie middelen moeten het gebruik van het bestand vergemakkelijken: een lijst, een indeling en een index. Ten eerste is er een alfabetische lijst van opgenomen onderzoeksgroepen. Het eigenlijke bestand volgt de volgende índeling: 1 : verkeerskundige expertise 2: ruimtelijk-wetenschappelijke expertise 3: economische expertise 4: gedragswetenschappelijke expertise 5: expertise op het gebied van logistiek 6: bestuurskundige expertise 7: juridische expertise 8: milieukundige expertise 9: expertise op het gebied van telematica 1O: expertise op het gebied van marktonderzoek Deze indeling is grof. Er zijn bijvoorbeeld groepen die hoofzakelijk verkeerskundig onderzoek doen, maar ook met milieu bezig zijn. Daarom is'er ook een index gemaakt, waarin, naast (veell specifiekere ingangêd, ook een hoofdje 'milieu' voorkomt. De betreffende groep komt dan ook voor onder dit hoofdje. Het spreekt voor zich dat de laatste twee sleutels tot een snetlere ontsluiting van de informatie met voorzichtigheid en intelligentie gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld: iemand die zich gespecialiseerd heeft in massacommunicatie valt onder categorie 'gedragswetenschappen' en wordt geindexeerd op 'voorlichting'. De betreffende persoon kan echter de expertise hebben om een reclamecampagne over auto's en milieu te begeleiden, ondanks het feit dat hij of zij niet onder 'milieu' staat. Rest mij Carina van Knippenberg (DGV/B) en Mieke Bogaerts (DVK) te bedanken voor de begeleiding van mijn stage, en al de onderzoekers te bedanken voor hun welwillendheid om hun werk te onderbreken om mij informatie te verstrekken. Voorwoord bii de tweede versie Hans-Peter Benschop De gegevens van de universiteiten zijn in januari 1994 bijgewerkt. Verder zijn een aantal verouderde gegevens verbeterd. Een aantal verkeerskundige adviesbureaus zijn toegevoegd, waarbij geput is uit onder meer het jaarboek van Verkeerskunde. tenslotte zijn de zoekstructuur en de layout verbeterd. Dit bestand kan indien gewenst ook beschikbaar gemaakt worden als database en hypertextsysteem. Voor de database in DBase is een eenvoudig userinterface gemaakt. Henk van Zuylen Coórdinator kennisbeheer AVV.

5 lnhoudsopgave Alfabetische lijst van opgenomen onderzoeksgroepen VERKEERSKUNDIG E EXPERTISE Universiteiten GTI'S/Onderzoekscoórdinerende instellingen Adviesbureaus ECONOMISCH ONDERZOEK Universiteiten Adviesbureaus RUI MTELIJKE WETENSCHAPPEN Universiteiten GTI'S Adviesbureaus G EDRAG SWETENSCHAPPELIJ K ONDERZO EK Universiteiten GTI'S/O nderzoekscoórdinerende i nstelli ngen Adviesbureaus LOGISTIEK Universiteiten GTI'S/TNO Adviesbureaus BESTUURLIJK ONDERZOEK Universiteiten Adviesbureaus JURIDISCH ONDERZOEK Universiteiten Adviesbureaus MILIEU-ONDERZOEK Universiteiten GTI'S Adviesbureaus TELEMATICA Universiteiten GTI'S Adviesbureaus MARKTO NDERZOEKBUREAUS INDEX I

6 Alfabetische lijst van opgenomen onderzoeksgroepen De universiteiten zijn gerangschikt naar plaatsnaam. Wanneer de afkorting bekender is dan de volledige naam van een onderzoeksgroep, wordt de eerste aangehouden bij de rangschikking. Universiteiten en Hogescholen niversiteit van Amsterdam Antropologisch-sociologisch Centrum 83 Instituut voor verkeers- en vervoerseconomie, Vakgroep Economie der Regio's en van de Sectoren, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie 52 Interfacultaire Vakgroep Milieukunde 1 46 Stichting Economisch Onderzoek (SEO) 54 Instituut voor Sociale Geografie 66 Vakgroep Rechtsinformatica, faculteit rechtsgeleerdheid 1 37 Universiteit Amsterdam Ergocare 84 f nstituut voor Milieuvraagstukken 1 47 Vakgroep Politicologie, Faculteit der Sociaal-Culturele wetenschappen 12O Vakgroep Ruimtelijke Economie, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie 53 Hogeschool voor Toerisme en Verkeer ÍBredal Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, sector planologie, verkeer en logistiek 12 Dienstencentrum Toerisme en Verkeer (DTV Consultantsl che Universiteit Delft Delfts Instituut voor Transport, Infrastructuur en Logistiek (DITRAIL) 1 Onderzoeksinstituut voor Stedebouw, Planologie en Architectuur (OSPA), Faculteit der Bouwkunde 2 onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (otbl 1 22 Vakgroep Informatiesystemen, Faculteit Technische Wiskunde en lnformatica 169 Vakgroep Ontwerp en Exploitatie Maritieme Objecten, Faculteit Werktuigbouwkunde 55 Vakgroep Infrastructuur, Sectie Verkeerskunde, Faculteit Civiele Techniek 4 Vakgroep Infrastructuur, sectie Infrastructuurplanning, Faculteit Civiele Techniek 121 Vakgroep Statistiek, Stochastiek en Operationele Analyse, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica 1O3 Vakgroep Telematica en Verkeersbeheersingssystemen, Faculteit Electrotechniek 168 Vakgroep Transporttechnologie, Faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 1O4 Vakgroep Veiligheid, Faculteit Wijsbegeerte etc. 3 Universiteit Eindhoven Faculteit Technische Bedrijfskunde 1 O5 Stichting 'lnstituut Interface' I Sectie Architectuur, Urbanistiek en Beheer, Faculteit Bouwkunde 9, 183 Groep Omgevingstechnologie, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 1O Vakgroep digitale systemen, faculteit der electrotechniek 17O Vakgroep Operationele Research en Statistiek 106 Vakgroep Werktuigkundig Ontwerpen en Construeren, Faculteit Werktuigbouwkunde 148 Twente íenschedel Centrum voor Bestuurskundig onderzoek en onderwijs (CBool 124 Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid (CSTMI 1 52 Vakgroep Civiele Techniek 14, 125 Vakgroep Politicologie, Faculteit der Bestuurskunde 126 versiteit Groningen Interfacultaire vakgroep Energie en Milieukunde 149 Vakgroep Psychologie 87 Verkeerskundig Studiecentrum (VSCI 88 Faculteit der Economische Wetenschappen 56 Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (vakgroepen regiologie, sociale en economische

7 ALFABETISCHE LIJST 6 geografie, stedelijke en regionale planning) 67 Vakgroep Strafrecht 139 Rijksuniversiteit Leiden Vakgroep Criminologie 1 4O Vakgroep Datatheorie en Wetenschapsstudies, Faculteit Sociale Wetenschappen 89 Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek 15O Werkgroep Veiligheid, Faculteit der Sociale Wetenschappen 9O Rijksuniversiteit Limburg (Maastrichtl Maastricht Economic Reasearch Institute on Innovation and Technology (MERIT) 107 Vakgroep Gezondheidsvoorlichting g 1 Katholieke Universiteit Nijmegen Instituut voor Toegepaste sociale wetenschappen (ltsl 92 Nijmeegs Instituut voor Cognitiewetenschap en informatica (NlCl) 93 Vakgroep Bestuurs en Beleidswetenschappen 1 23 Vakgroep Sociale Psychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen 94 Vakgroep Planologie, Faculteit der Beleidswetenschappen 68 Vakgroep Sociale en Economische Geografie 69 Erasmus Universiteit Rotterdam Milieukundig Studiecentrum 1 51 Rotterdam Transport Centre (RTC) 11 Vakgroep Bedrijfskundige Informatica, Faculteit Bedrijfskunde 1O8 Vakgroep Economische Geografie, faculteit der economische wetenschappen 70 Vakgroep Economische Sociologie en Psychologie 95 Vakgroep Privaatrecht, sectie handelsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 141 Vakgroep Sociale Wetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 142 Katholieke Universtiteit Brabant (Tilburg) IVA - Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek 86 Vakgroep Straf(proceslrecht 1 38 Vakgroep Vrijetijdswetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen 85 Rijksuniversiteit Utrecht Empirisch-Theoretische Sociologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen 96 Europa Instituut 143 Instituut voor Ruimtelijke Ordening (lro) 7t Interfacultaire Vakgroep Milieukunde, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 1 53 ISOR-transportstudies 1 1 O Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) 144 NEXPRI 72 Vakgroep Algemene Geografie 73 Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen 97 Vakgroep Toegepaste Geografie en Planologie, faculteit der ruimtelijke wetenschappen 74 Hogeschool Venlo Internationaal Logistiek Expertise Centrum 45 Landbouwuniversiteit Wageningen Vakgroep Huishoudstudies 1 5 Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 1 6 Werkgroep integrale goederenstroom besturing Werkgroep recreatie 98

8 ALFABETISCHE LIJST GTI'S/Onderzoekscoórdinerende instellingen cmo 19 crow 17 ECN 154 Novem 1 56 RIN 157 RIVM 158 Staring Centrum SWOV 1OO TNO.INRO 76 TNO-rTt 171 TNO.WT 18 TNO-TM 99 TNO-BSA 1 13 TNO.ME 155 TNO.TPD 20 TNO Verpakking Waterloopkundig 75 ADVIESBUREAU'S 112 Laboratorium 21 AGB Intomart 173 AGB Veldkamp 174 AGV 22 Arends en Samhoud 175 Azimuth Management Support 58 Braun Consultants in Technology and Managment 127 Bureau Bartels 59 Advies- en Onderzoeksgroep Beke 23 ir. Benno Bolleman Kijlstra en Partners 24 BRO adviseurs, afd. verkeer 25 Van den Broecke Social Research 1O1 Buck Consultants 77 Bureau voor Planning en Beleidsstudies 78 BVA, buro voor verkeerskundige advisering 26 Cebeon 1 28 Centrum voor Energiebesparing 149 Cetima 1 14 Communicatie en Adviesbureau over Energie en Milieu 160 Companen 79 Coopers & Lybrand Management Consultants 27 DCE 172 DHV Milieu & Infrastructuur 28 D&P onderzoek en advies 29 Dynamar 6O Verkeersadviesbureau Diepens en Okkema 3O EAC 31 Bureau Ferro 176 GEM Consultants 1 15 Geo-plan 8O Bureau Goudappel Coffeng (BGC) 32 Groen Licht Verkeersadviezen 33 Grontmy NV 34 Hague Consulting Group {HCG} 35 Haskoning 36

9 ALFABETISCHE LIJST Heidemij 37 Hofstra Verkeersadviseurs (HVA) 38 Van Holst en Koppies 61 Horlings, Brouwer & Horlings adviesgroep 62 IME-Consult 129 Innas 161 Innotrend 177 Intis 1 16 loo, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 64 Kolpron 178 Kortenhoeven en Partners 164 KPMG 130 Logion 1 17 Logitech 1 18 Bureau Maas 162 Marine Analytics (MARAN) 39 Van der Meer & van Tilburg 179 MERC, Maritiem Economisch Research Centrum 63 Instituut voor Milieu en Systeemanalyse 163 M + P Raadgevende ingenieurs 165 MSCN, Maritime Simulation Centre the Netherlands 4O MuConsu lt 41 Stichting Natuur & Milieu 166 NEA 42 Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut 5O NEI 65 NITRAL 145 NS 43 NSS 1 31 Oranjewoud 44 Bureau voor Planning en Beleidsstudies 135 Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek 1 80 PVA 45 RAND 31 RBO! 46 Research voor Beleid 132 Rijnconsult 133 Van Roon 47 SAVE 48 Bureau Schoot 134 Stogo 81 Strateq 181 Swoka 182 Traffic Test 1O2 Transport data 1 19 Transpute 49 Twijnstra Gudde 136 Verstrate 183 Werkgroep 2duizend 167 Witteveen + Bos 51 Zandvoort 82

10 VERKEERSKUNDIGE EXPERTISE Universiteiten Fax Aantal medewerkersl 1 TUD, Onderzoekschool Transport, Infrastructuur en Logistiek (TRAIL) (in oprichtingl. kamer 6.07, Stevinweg 1, Postbus 5048, 2600 GA Delft , uitlopend in 94 tot 40-50, waaronder groot aantal A.l.O. (1) coórdinatie en sturing van tranport- en verkeersstromen; (2) transportmiddelen, knooppunten en logistieke dienstverlening; (3) integrale bedrijfsvoering in de transportsector; (4) infrastructuren en maatschappij; (5) integratie van transporttheoretische concepten. P.van Kampen Erasmus Universiteit, Vakgroep Bedrijfseconomie, ECTAL en ook andere universitaire onderzoeksinstituten Opm.: Instituut in oprichting, samengesteld uit de verschillende vakgroepen die zich met transport, inírastructuur en logistiek bezighouden. Relatie V & W 2 TUD, Onderzoeksinstituut voor Stedebouw, Planologie en Architectuur (OSPA), Faculteit der Bouwkunde Gebouw der bouwkunde, kamer 12.50, Berlageweg 1, 2628 CR Delft O88 of 7813O ongeveer 20, waarvan 4 A.l.O.'s 213 1e geldstroom, 1/3 3e geldstroom (1) mobiliteit in tijd/ruimte, (21 modellen, (3) telematica, (4) vergrijzing en mobiliteit, (5) geluidhinder (1) ruimtelijke effecten van flexibele werktijden en spitsverkeer, veranderingen in de verkeersspits tussen 1978 en 1988, parkeren in centrumgebieden, attractiviteit combinatie fiets en trein, invloed werkgelegenheid en forensisme op mobiliteit, bereikbaarheidsstudies, sociale effecten inírastructuur, omvang/kenmerken zakelijk verkeer, winkeltijden en congestie, (21 theorie en modellering van routekeuzegedrag, niet-congestie gevoelige toedelingsmodellen (probit- en logit model types) (3) effecten van thuiswerken op ruimtelijk keuzegedrag, tijd- en ruimte effecten teleshopping (4) vervoersgedrag van ouderen bij het winkelen, mogelijkheden mobiliteitsbevordering bij ouderen door nieuwe technologie (61 rekenmodel geluidhinder, voortplanting verkeersgeluid en mogelijkheden geluidsdemping drs. M.H.H.K. Tacken. INRO-TNO, TUE, opgenomen in NESTOR, DVKA/X

11 VERKEERSKUNDE 10 Relatie V & W 3 TUD, Vakgroep Veiligheid, Faculteit Wijsbegeerte etc Kanaalweg 2b, 2628 EB Delft / ,2 waarvan 1 O.l.O. 1e: 2,2 ; 2e: 1; 3e: 1 medewerker(sl Veiligheidskunde (1 ) wegverkeer: verkeersprocesbeheersing, ongevallenanalyse; (2) scheepvaart: modellering veiligheidsgeintegreerd ontwerpen; (3) technologische innovatie (1 ) ontwikkeling methode integrale analyse verkeersongevallen; veiligheid vervoer te water: risico/effect model; telematica en verkeer (2) veiligheid bij zeevisserij, ontwerpen brug visschepen, veiligheidsgeintegreerd ontwerpen kotter 2OOO; (3) haalbaarheid transportsystemen volgende eeuw prof. ir. J.L. de Kroes, dr. ir. J.A. Stoop thema (11 met TUD, civiele techniek, TNO-TM, werkgroep veiligheid Leiden, SWOV; thema (2) met TUD, industrieel ontwerpen, werktuigbouwkunde, maritime techniek en het bedrijfsleven. Een medewerker van SWOV is voor 1 dag in de week gedetacheerd bij de vakgroep veiligheid. opdrachten DVK. 4 TUD, Vakgroep Verkeer, Sectie Verkeerskunde, Faculteit Civiele Techniek, Eenheid Vervoerplanning Stevinweg 1, 2628 CN Delft ca. 24 tte le: 1O fte; 2e: 14 fte Tran sport-vervoer-verkeer verbetering van de functionele- en milieukwaliteit van vervoerssystemen en de wisselwerking met het ruimtelijk activiteitenpatroon nieuwe planningsconcepten voor het georganiseerd vervoer van personen en goederen. milieugegevens vervoer- en verkeerssystemen; cursus systeemopbouw, operationele beheersing, modeltechniek openbaar vervoer Athene; sociaal recreatief vervoer; bereikbaarheid TU wijk; kwantitatieve (indirecte) relatie tussen de kwaliteit van het openbaar vervoer en de vervoersvraag; analyse van de reacties tussen elementen van het openbaar vervoersysteem (zoals intercity- en regionale treinen, streekbussen, stadtrams en -bussen); inventarisatie van emissies en verstoring door goederenvervoer; prof. ir. P. Hakkesteegt; ir. Th.J.H. Schoemaker

12 VERKEERSKUNDE 11 5 TUD, Vakgroep Verkeer, Sectie VerkeerskunCe, Faculteit Civiele Techniek, Eenheid verkeersbeheersing en -regeltechniek Stevinweg 1, 2628 CN Delft rel.: O O ca. 24 tte 1e: 10 fte; 2e: 14 fte Transport-vervoer-verkeer logistiek-functionele aspecten van de uitvoering van georganiseerd en individueel vervoer en de mogelijkheden en effecten van verkeerslichten. dnalyse van verkeersstroomgedrag rondom tijdelijke afzettingen van rijstroken; verkeerstechnische kenmerken fietsverkeersstromen; microscopisch simulatiemodel dat de verkeersafwikkeling beschrijft op autosnelwegen; beschrijving van de capaciteit van discontinuiteiten in het wegennet in de vorm van een kansverdeling; maatregelen om snelheid van auto's te verminderen op wegen door kleine dorpen; ir. J.H. Papendrecht 6 TUD, Vakgroep Verkeer, Sectie Verkeerskunde, Faculteit Civiele Techniek, Eenheid Verkeersveiligheid Stevinweg 1, 2628 CN Delft rel.: O O ca. 24 tte Expertise le: 1O fte; 2e: 14 fte Transport-vervoer,verkeer effectiviteit van uiteenlopende maatregelen voor gebruik en aanpassing van de systeeminteracties van infrastructuur en voertuigen alsmede voor verbeterde scholing van, en informatievoorziening aan verkeersdeelnemers en regelgeving door de overheid. toepassing systeemtheorie ter ontwikkeling van zelforganiserende systemen voor langere termijn toepassing op verkeer en verkeersveiligheid; toepassing van electronica ten dienste van de verkeersveiligheid op netwerken drs. M.J. Koornstra

13 VERKEERSKUNDE 12 7 TUD, Vakgroep Verkeer, Sectie Verkeerskunde, Faculteit Civiele Techniek, Eenheid transportmodellen Groep Stevinweg 1, 2628 CN Delft ca. 24 tte 1e: 1O fte; 2e; 14 Íte Trans port-vervoer-ver keer (1) economische ontwikkeling en auto-mobiliteit, (2) analyse grote data bestanden transport, (31 het schatten van herkomstbestemmingsmatrices, (4) interactie ontwikkeling verkeer en vervoer - ruimtelijke ontwikkeling, {5) optimalisatie vervoersnetwerken, {6} dynamische toedeling in netwerken met congestie, (7) verkeersinformatiesystemen, telematica, (81 goederenvervoerstromen (9) informatiesysteem voor vrachtvervoer (1) de invloed van economische recessie en veranderende brandstofprijzen op auto-mobiliteit (2) analyse CBS verplaatsingsgedragbestanden (31 het schatten van herkomstbestemmings matrices: onvolkomenheden en mogelijkheden (4) invloed van congestie op ruimtelijke inrichting (naast bv. invloed op routekeuze en vertrektijd), (5) mogelijkheden mathematische ontwerpmodellen transport-netwerken, ontwerp van openbaar vervoer netwerken, verkeerstoekenningsmodel om geluidsoverlast in stedelijke netwerken te reduceren, verkeerstoekenningsmodel om milieu-vriendelijke stedelijke netwerken te ontwerpen, (6) informatie-systeem verkeer in tijd/ruimte in netwerken met congestie, waarmee bv. de invloed van routegeleidingssystemen aangegeven kan worden (7) nut informatiesystemen voor weggebruikers, effecten informatie routegeleidingssystemen, monitoringsystemen (8) informatiesysteem goederenvervoerstromen, waarmee bv. de effecten van beleidsmaatregelen aangegeven, of bottle-necks opgespoord, kunnen worden; {9} model voor routeplanning vrachtvervoer {i.s.m. AHOLD) Prof. dr. R. Hamerslag I TUE, Stichting',lnstituut lnterface'. Postbus 513, 5600 MB Eindhoven Opm.: Samenwerkingsverband van groep Omgevingstechnologie en sectie Architectuur, Urbanistiek en Beheer van TUE, zie fiches 9, 183 en 10.

14 VERKEERSKUNDE 13 I TUE, Sectie Architectuur, Urbanistiek en Beheer, Faculteit Bouwkunde Postbus 513, 5600 MB Eindhoven o t o , waaronder 6 promovendi (3 via NWO) voornamelijk 1e en 2e. ontwerpsystemen Decision support systems m.b.t. ruimtelijke planning en verkeer, gebaseerd op modellen over keuze-gedrag; (1) de toepassing van deze modellen om bv. de invloed van beleidsmaatregelen aan te geven, (21 het verder ontwikkelen van deze modellen. (1) modal choice studies, benzine-keuzegedrag bij automobilisten, invloed verkeersvariabelen op woonlocatiegedrag, routekeuzegedrag recreatieve fietsers, parkeerplaatskeuzegedrag, model bepaling invloed verkeerscirculatieplannen op functioneren binnensteden (2) evaluaties revealed choice - stated choice benadering, integratie revealed choice - stated choice benadering, context-gevoelige random utility modellen, space syntax, modellen over gedrag in tijd en ruimte. lr. A.W.J. Borgers; Prof. dr. H.J.P. Timmermans. DTV-consultant, KUB (vrije-tijdswetenschappen), TUE: Techniek en maatschappii, Stichting Interface Opdrachten van DVK. 10 TUE, groep Omgevingstechnologie, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen Postbus 513, 5600 MB Eindhoven o o OlO 1e; OIO 2e; onderzoek m.b.t. N9 (hieronder genoemd) 3e 1. ontwerpsystemen, 2. overdracht van technische kennis toepassing sociale wetenschappen in ontwerppraktijk vormgeving rijksweg N9 {m.b.v. omgevingtechnisch model, waarin opgenomen o.a. perspectief, manoeuvreerruimte, informatieverstrekking), analyse rijgedrag op kruispunten Ng m.b.v. video, automatisering verkeersconflict-observatietechniek dr. ir. A.F. van Wagenberg werkt samen met sectie Architectuur, Urbanistiek en Beheer, Faculteit Bouwkunde, TUE in 'lnstituut Interface' (2.d.)

15 VERKEERSKUNDE 14 Budget voor onderzoeksveld: 11 EUR, Rotterdam Transport Centre (RTC) Postbus 1738 (kamer H1 1-23), 3OOO DR Rotterdam ca. 2O economie, milieukunde, transportkunde, bedrijfskunde, informatica, telematica (1 ) relatie transportsector stedelijke, regionale, nationale economie, (21 transport en milieu, (3) evaluatie fysische en administratieve infrastructuur, (4) evaluatie management beleid transportsector (1) toegevoegde waarde vrachtsector, effecten TGV Rotterdam airport, impact Europa '92 op ruimtelijke structuur NL en relatie met Duitsland, (21 effecten technologische ontwikkelingen op milieuverbetering; milieu-effect modaliteitsverandering vlieg-treinverkeer bij TGV op Schiphol, (3) meting en allocatie kosten weggebruik, sociale acceptatie spitsvignet, mogelijkheden deregulatie busverkeer in Europa, (41 informatechnologie in de transportsector, management aspecten van Electronic Data Interchange, Decision Support Systems voor strategisch ontwerp en evaluatie internationale distributiestructuren, integrale logistiek, rol goederentransport in de economie prof. K.M. Gwilliam, prof. dr. L. van den Berg TUD, INRO-TNO, NEl, HCG, werkt samen met ESM (Erasmus studiecentrum Milieukunde) in DG12 programma SAST opdrachten van V&W (index: economie, milieu, maatschappelijke acceptatie, luchthavens, modal choice, HSL, EDl, DSS, logistiek, Europal 12 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, sector planologie, verkeer en logistiek Postbus 3559, 48OO DV Breda e nvt. verkeerskundig, (1) (terugdringen van) mobiliteit, (21 verkeersveiligheid, (3) milieu, (4) verkeersbeheersing (1) pilot-studie carpoolen met auto van bedrijf, reductie autogebruik vanuit bedrijven, de Flankflop; (2) evaluatie -25 % aktie in N.- Brabant (3) evaluatie verkeersmilieukaarten, (4) computerprogramma's verkeerslichtregeling (KRAAN, REST, COCONI ir. M.L.M. Bérénos Opdrachten van DVK.

16 VERKEERSKUNDE 15 Budget voor onderzoeksveld: 13 DTV-consultants Postbus 3559, 48OO DV Breda J. Jansen Budget voor onderzoeksveld: 14 UT, Vakgroep Civiele Techniek postbus 217,7500 AE Enschede o A.l.O.'s 1e en 3e geldstroom (1) dynamisch verkeersmanagement - Darts project, (2) vervoersplanning (1) mogelijkheden nieuwe informatie technieken en nut investeringen in deze technieken door overheid. Deelonderzoeken m.b.t. wisselbewegwijzering, wegcapaciteit, toeritdosering; (2) regionale parkeerstudie Twentse steden, strategisch landelijk vervoersplanningsmodel, vergelijking mobiliteitsontwikkeling in diverse europese landen, routekeuzegedrag woon-werkers bij congestie en de effecten van informatie, regionale economie en infrastructuur driehoek Enschede-Hengelo/Osnabruck/Munster. Dr. ir. M.F.A.M. van Maarseveen Samenwerkingsverband: TNO in DARTS-project; European Science Foundation, project NECTAR: vergelijking mobiliteit en verkeersgedrag in europese landen, universiteiten Osnabrrick en MËnster, vakgroepen bestuurskunde (vb. doorlichting openbaar vervoersdiensten) en politicologie (v.b. beslissingsprocedure aanleg rijkswegen). opdrachten Rijkswaterstaat, V&W

17 VERKEERSKUNDE 16 Aantal.medewerkers: Budget voor onderzoeksveld: 15 LUW, Vakgroep Huishoudstudies Postbus 8060, 6700 DA Wageningen e economie, verkeerskunde economische theorie rekening rijden, verkeersafwikkeling Coentunnel in en buiten spits, verkeersbeheersing, invloed werklocatie/congestie op woon- locatiekeuze. J. Rouwendal VU (ruimtelijke economie). 16 LUW, Vakgroep Ruimtelijke Planvorming Gen. Foulkesweg 1 3, 6703 BJ Wageningen / e; 1/3 3e Recreatie in een veranderende samenleving (1) Verkeersproblemen in landelijke gebieden, effecten van verbeteringen (op vervoersstromen, geluidhinder, energie-gebruik, versnippering), (2) recreatieverkeer, (31 fiets, (4) methodologische aspecten verkeersregistratie, (5) decision support systemen voor ruimtelijke planning (1 ) verkeersmodel voor landelijke gebieden, verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer op plattelandswegen, natuur- en landschapsaspecten plattelandswegen, duurzame concepten planning fandef ijke gebieden, l2l zie Werkgroep Recreatie LUW, (3) fluctuaties utilitair fietsverkeer op werkdagen, recreatief fietsverkeer in landelijke gebieden, {4} aspecten registratie en interpretatie tellingen fietsverkeer, ontwikkeling telapparatuur fietsverkeer en gemengd verkeer, (5) INTRANET: computermodel voor interactieve analyse en planvorming infrastructuur {bv. voor planning t.a.v. bereikbaarheid industrieterreinen), ECONET: computermodel voor locatiebepaling van ecologische netwerken en planvorming t.a.v. deze netwerken. dr. ir. C.F. Jaarsma, voor (5) ir. C.R. Jurgens Het onderzoek vindt deels plaats in het kader van VF-programma Werkgroep recreatie (2.d.).

18 VERKEERSKUNDE 17 GTI'S/Onderzoekscoórdinerende instellingen Budget voor Onderzoeksveld: Budget voor Onderzoeksveld: 17 Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (C.R.O.W.) Postbus 37, 67 1 O BA Ede afdeling onderzoek ca. 7 (afdeling regelgeving ca. 1O; deze medewerkers begeleiden werkgroepen die worden samengesteld uit deskundigen van andere instellingenl. C.R.O.W. in het geheel (dus niet alleen onderzoekl: ca. B gl4 miljoen ( 1 geo) Subsidies, opdrachten n.v.t. wegbouwkunde, verkeerskunde verbetering handleiding Aanpak Verkeersongevallenconcentraties (AVOC), mogelijkheden meten van verliestijden op met verkeersafhankelijke regelinstallaties geregelde kruispunten, categorie-indeling wegen binnen de bebouwde kom, criteria aanleg parallelwegen, toepassingsmogelijkheden kennissystemen in verkeer en vervoer, Effecten van het afwijken van de Richtlijnen voor het ontwerpen van Niet-Autosnelwegen (RoNAl, fysieke alternatieven voor verkeerstekens, parkeren en mobiliteit, rechtsaf bij rood voor (bromlfietsers, transferia ir. K. Nije zie onder 'aantal medewerkers'. V&W heeft zitting in het bestuur van de CROW. 18 Instituut voor Wegtransportmiddelen (TNO-WT) Postbus 6033, 2600 JA Detft (1 l letselpreventie (2) verbrandingsmotoren, (3) voertuigdynamica (1 ) letselbiomechanica, proefpoppen, botsgedrag, beveiligings- en beschermingsmiddelen, mathematische simulatie, (2) brandstofregeling en motormanagement met micro-electronica, brandstofsystemen, emissies, motorbeproeving, mathematische simulatie; (3) rijgedrag en bestuurbaarheid voertuigen, elektronische regeling voertuigfuncties, vervoer gehandicapten, kwaliteit lichte voertuigen. ir. drs. P.D. van der Koogh lw werkt in diverse DRIVE projecten mee. V&W geeft een doelsubsidie van 35O kf aan lw

19 VERKEERSKUNDE 18 Budget voor onderzoeksveld: Budget voor onderzoeksveld: Samenwerking 19 CMO, Stichting Coórdinatie Maritiem Onderzoek Blaak 16, 3O1 1 TA Rotterdam ca. 2Q. Het CMO coórdineert en begeleidt onderzoek in werkgroepen die worden samengesteld uit deskundigen van andere instellingen. ca. 1 1 miljoen maritiem onderzoek op het gebied van de (1) bedrijfskunde, (2) economie, (3) scheepvaart, (4) scheepsbouw, (5) ontwikkeling schepen, (61 het milieu. (11 analyses menselijk falen, operationeel centrum koopvaardijschepen, bedrijfsorganisatie op de werf; (2) KHVvrachtenmodel, prognosemodellen, decision support systems en vlootanalyse, (31 expertsysteem voor dieselmotoren en de daarbijbehorende deelsystemen; {4) verbetering produktie van de werf; (51 CAD/CAM in de Scheepsbouw; (6) milieubelasting scheepsbouw en scheepvaart dr. ir. J. Raat CMO is een coórdinerend centrum. DGSM heeft zitting in het bestuur van het CMO en levert tevens ca miljoen basissubsidie. 20 Technisch Physische Dienst (TPD-TNO) Postbus 155, 2600 AD Delft Afd. geluid: ca. 5O; afd. Instrumentatie: ca. 70 (is niet alleen voor verkeer en vervoer) TPD totaal (is niet slechts verkeer en vervoer onderzoekl: 5O,4 miljoen (in 199O) Subsidies: 7,8 miljoen; Opdrachten: 41,3 miljoen, overige: 1,3 miljoen. Twee hoofdafdelingen binnen TPD begeven zich op het terrein van verkeer en vervoer: (1) Geluid en (21 Instrumentatie (1) schaalmodel en rekenmodel verkeerslawaai, berekening geluidsbelasting langs knoopunten van autowegen en bij afscherming, stiller maken van bronnen (auto's, bromfietsen, wegdekken, banden), inventariserende studie over treingeluid, soortgelijke studie over tramgeluid, geluidemissies van verschillende soorten stalen spoorbruggen, metingen geluidhinder en lawaaibestrijdi ng vliegverkeer, eífecten gedempte vloerconstructies in schepen, toepassingen anti-geluid voor onderdrukking lawaai, (2) electronische tolheffing, wegkantprocessoren en lusdetectoren voor classicicatie voertuigen en registratie van hun snelheid, informatiesystemen langs de kant van de weg, richtlijnen voor veilige toepassing van electronica in voertuigen op de weg, kwalificatiesysteem voor railinspectie, modernisering meetnetten waterbeheer. afd. geluid: dr. ir. T. ten Wolde, ir. F. de Roo; afd. instrumentatie: ir. dr. D. Ph. Schmidt. met TUD, Faculteit der Technische Natuurkunde; TPD is leider van het DRIVE project ontwerp open wegkantsysteem. TPD kreeg in kf doelsubsidie van V&W

20 VERKEERSKUNDE 19 Budget voor onderzoeksveld: 21 Waterloopkundig Laboratorium, Sector Rivieren, Scheepvaart, Kunstwerken / Sector Havens, Kusten, Offshore Postbus 152,8300 AD Emmeloord 05274, Rivieren enz. ca. 8O; Havens enz. : ca. 9O Rivieren enz.: ca. 5 milioen; Havens: ca. 6 miljoen 3e, daarnaast krijgt het WL als geheel doelsubsidies van ongeveer 1O miljoen n.v.t. (m.b.t. verkeer en vervoer, niet vermeld is expertise m.b.t. inf rastructuur): Sectie Rivieren enz.: (1) voorspelling ontwikkeling natuurlijke conditie rivieren/kanalen en kwantificering effecten van menselijke ingrepen, (2) verbetering navigatie door veranderingen in vaarweg, voertuig, operatie-condities en training; Sectie Havens enz.: (31 transporteconomie m.b.t. havens, (4) veilgheid havens, (5) navigatie in havens, (61 kustvervuiling (11 methoden voor het ontwerp en de beheersing van vaarwegen, diepgaand onderzoek ongevallen AR kanaal, veiligheid vaarwegen, integraal risico-effecten model, waarbij zowel kwantitatief als kwalitatief de kans op ongelukken en de effecten van ongevallen bepaald worden; (2) mathematische modetlen van typen schepen om gedrag schepen in verschillende condities te bepalen, navigatiemodel; (3) haalbaarheidsstudies (vergroting van) havens, (4) inherente nautische veiligheid van Braakman haven (Terneuzenl in geval van falen aan boord van schepen, risico-analyse m.b.t. havenen vaargeulontwerp; {5} bepaling d.m.v. simulatie van maximale scheepsgrootte voor het binnenlopen in een haven en simulatortraining binnenloop manoeuvres, (6) ecologie en toerisme kust Texel, mathematische modellen gedrag vervuilende stoffen in grond- en oppervlakte water, eco-systeem zout water ir. J.H. de Jong (rivieren, navigatie en kunstwerkenl; ir. A. Burgers (havens) ad hoc met groot aantal andere onderzoeksinstellingen. Opdrachten van DVK, DGSM; V&W geeft een doelsubsidie aan het WL; daarnaast heeft V&W zitting in het bestuur van het WL. Zie ook MSCN. Adviesbureaus Relatie V&W 22 A.G.V. Postbus 58O, 3430 AN Nieuwegein (1) afgemeen verkeerskundig, (21 verkeer en milieu (3) verkeersveiligheid, (41 Openbaar vervoer (5) Verkeersmanagement (6) Logistiek (7) Automatisering Geen verdere informatie verstrekt. opdrachten van DVK, B

strawberries.new.media. productions

strawberries.new.media. productions strawberries.new.media. productions http://www.strawberries.ni/valckenierstraat.45c/ioi8.xe.amsterdam/t.o2o.427.o5.39/f.o2o.423.48.57/rnail@strawberries.nl aan: datum: betrett: "3 Home - Microsoft Inlemet

Nadere informatie

Meer en veilig: de stand van zaken

Meer en veilig: de stand van zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaai voor het Vervoer Meer en veilig: de stand van zaken Activiteiten in het kader van het project Masterplan Fiets 1990-1995 Activiteiten in het kader

Nadere informatie

SVV ingekleurd. Z33-e31, Bijlage, de maatregelen geschetst oktober 1994. Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

SVV ingekleurd. Z33-e31, Bijlage, de maatregelen geschetst oktober 1994. Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Z33-e31, SVV ingekleurd Bijlage, de maatregelen geschetst oktober 1994 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaat Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer SW ingekleurd Bijlage: de

Nadere informatie

'Intelligent Vehicle-Highway Systems'

'Intelligent Vehicle-Highway Systems' Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Vertaling van de SAMENVATTING van het STRATEGISCH PLAN voor 'Intelligent Vehicle-Highway Systems'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Vier jaar Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad Populair jaarverslag 2011

Vier jaar Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad Populair jaarverslag 2011 Vier jaar Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad Populair jaarverslag 2011 Den Haag, april 2012 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Colofon Teksten Ymkje de Boer (YM de Boer Advies)

Nadere informatie

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011 Goudappel Groep Experts in mobiliteit jaarverslag 2011 Organogram Stichting Goudappel Coffeng Beheer Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng MINT NV (

Nadere informatie

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

innovatieve en duurzame luchthaven

innovatieve en duurzame luchthaven Schiphol de meest innovatieve en duurzame luchthaven Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart Amsterdam Airport Schiphol Technisch Universiteit Delft Luchtverkeersleiding Nederland

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

1C13/ Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM

1C13/ Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM NAICAL SAFIY & EFFICIENCY Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA ROTTERDAM Toets Ongevaismodellering (i4a/14b) Rapport nr.: 0V052.00102 Datum : Maart

Nadere informatie

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit regiotwente.nl Colofon uitgave: redactie en teksten: ontwerp en realisatie: fotografie: drukkerij: verschijning: oplage: Het Regionaal Mobiliteitsplan

Nadere informatie

AGENDA VOOR NEDERLAND

AGENDA VOOR NEDERLAND AGENDA VOOR NEDERLAND Inspired by technology DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY UNIVERSITY OF TWENTE TNO WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE STW AGENDA VOOR NEDERLAND

Nadere informatie

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007

Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief. December 2007 Gezamenlijk Beoordelingskader Pakketstudies Utrecht definitief December 2007 Projectorganisatie Pakketstudies 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Rol beoordelingskader binnen pakketstudies

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, onderzoek, bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, onderzoek, bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, onderzoek, bedrijfsleven JAARGANG 15 NUMMER 3 JUNI 2001 INHOUD OVERHEID 3.1 Fiscale vergroeningsmaatregelen ONDERZOEK 3.2 Kosten en baten van geluidmaatregelen 3.3

Nadere informatie

Iedere locatie krijgt de bereikbaarheid die zij verdient

Iedere locatie krijgt de bereikbaarheid die zij verdient Uitgave Raad voor Verkeer en Waterstaat Jan van Nassaustraat 125, 2596 BS Den Haag Postbus 90653, 2509 LR Den Haag Telefoon 070 351 96 25 Telefax 070-351 96 26 E-mail secretariaat@raadvenw.nl www.raadvenw.nl

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 403 Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1996 2000 Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 1995 Ter voorbereiding

Nadere informatie

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 VR 2014 2410 MED.0421/23TER BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 Ingediend door Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en

Nadere informatie

Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/emailnieuwsbrief. mogelijk)

Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/emailnieuwsbrief. mogelijk) Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/emailnieuwsbrief van (één antwoord mogelijk) Beantw oord: 542 Ov ergeslagen: 10 Verkeerskunde Verkeer in Beeld Kiv iniria Vlaamse

Nadere informatie

lnhoud lnleiding Sociale strategie De uitgangssìtuatie De toekomstige sociale strategie

lnhoud lnleiding Sociale strategie De uitgangssìtuatie De toekomstige sociale strategie Strategie van TNO lnhoud lnleiding De doelstellingen van TNO De omgeving van TNO Algemene aspecten De overheid De plaats van TNO in de Nederlandse onderzoekstructuur Universiteiten en hogêscholen Andere

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Deelnemende scholen: CSG Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal

Deelnemende scholen: CSG Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : Donderdag 23 april 2015 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Tel : 0318-543210 fax: 0318-552518 e-mail: J.Leur@ichthuscollege.nl Alle leerlingen moeten

Nadere informatie

Wegwijzer woon-werkverkeer

Wegwijzer woon-werkverkeer Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning

Nadere informatie