Expertise Verkeer en Vervoer in Nederland. Uitsluitend voor intern gebruik V & W. Rotterdam, 9 december 1994 D 7?5-2. !r"r';" ' 'i-)ler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expertise Verkeer en Vervoer in Nederland. Uitsluitend voor intern gebruik V & W. Rotterdam, 9 december 1994 D 7?5-2. !r"r';" ' 'i-)ler."

Transcriptie

1 Ministerie van VeÍkeer en WateÍstaat DirectoÍaat-Generaal Riikswaterstaat 4 Adviesdlenet Verkeer en Venroer Expertise Verkeer en Vervoer in Nederland Uitsluitend voor intern gebruik V & W Rotterdam, 9 december 1994 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en VervoeÍ Bureau Dokumentatie Postbus' A Rotterdam D 7?5-2 lirr.-1, :.-l -..i'' '..r'..-'!r"r';" r'.- ' 'i-)ler

2 Expertise Verkeer en Vervoer in Nederland Deze tweede uitgave van het Bestand Expertise Verkeer en Veruoer in Nederland is gebaseerd op het stageverslag dat Hans Peter Benschop in juli 1gg2 heeft gemaakt in opdracht van de toenmalige Afdeling Beleidsonderzoek van DGV en de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat. Het overzicht is een informele tussenversie bedoeld om projectleiders de nodige informatie te geven voor het vinden van opdrachtnemers. De huidige versie is weliswaar gecorrigeerd en aangepast, maar er zijn nog onvolledigheden en waarschijnlijk ook onjuistheden. Van de proiectleiders ontvang ik graag informatie over votledigheid en juistheid, zodat in de loop van 1995 een verbeterde, officiële versie kan worden uitgebracht. Henk van Zuylen Coórdinator Anticiperend Onderzoek

3 Voorwoord bij de eerste uitgave Er is veel onderzoek op het terrein van verkeer en vervoer. Dit wordt bovendien verricht vanuit zeer uiteenlopende disciplines. Het is daarom soms moeilijk om te bepalen wie wat weet. Het doel van dit bestand is om hierbij te helpen. Beperkinqen Het gebruik van het bestand vereist kennisname van zijn begrenzingen. De volgende opmerkingen zijn dan ook belangrijk. 1. Oorspronkelijk was het de bedoeling om slechts het onderzoek op de universiteiten en de GTI's te inventariseren. Alleen op dit gebied is volledigheid nagestreeft. Later is besloten om ook een substantieel begin te maken aan een bestand van adviesbureau's. Het gaat hier om een 'mer à boire'. Volledigheid is dan ook niet nagestreeft (dit geldt in extreme mate wat betreft telematica). Gebruikers worden gevraagd omisies door te geven. Dit is een eerste versie van het bestand. Wanneer hliikt dat het in een behoefte voorziet, komt er (over ongeveer anderhalf jaar) een volgende, geactualiseerde en completere versie. 2. Het gaat om een bestand van expertise. Het is geen weergave van, bijvoorbeeld, een 'stand van onderzoek' m.b.t. verkeer en vervoer. 3. Onderzoek m.b.t. infrastructuur zonder relatie met verkeer en vervoer (bv. over asfalt) is niet geinventariseerd. 4. De inventarisatie houdt op bij de grens van Nederland. 5. Technisch onderzoek is niet opgenomen. Hieronder valt onderzoek naar de b.v. nieuwe motoren. Er is echter een grens-gebied. Technisch onderzoek dat duidelijk relaties had met b.v. de milieu-problematiek is wel opgenomen (onder 'milieu'). De informatie Onderzoeksgroepen zijn benaderd met vragen die corresponderen met het volgende fiche: Adres Tel. Budget voor Onderzoeksveld : VF-programmal: Samenwerki ngsverband : Bij lang niet alle fiches zijn al deze vragen beantwoord. Dat komt soms omdat de vragen niet relevant zijn voor de betrefíende onderzoeksgroep (bv. 'VF-programma' bij bedrijven), soms omdat men bepaalde vragen niet wilde beantwoorden, soms omdat men Ëberhaupt nauwelijks medewerking wilde verlenen aan het bestand, en soms omdat ik geen tijd meer had om informatie in te winnen vanwege de dead-line. 1 Voorwaardelijke Financieringsprogramma, onderzoek in het kader van NWO.

4 Hoe te zoeken? Drie middelen moeten het gebruik van het bestand vergemakkelijken: een lijst, een indeling en een index. Ten eerste is er een alfabetische lijst van opgenomen onderzoeksgroepen. Het eigenlijke bestand volgt de volgende índeling: 1 : verkeerskundige expertise 2: ruimtelijk-wetenschappelijke expertise 3: economische expertise 4: gedragswetenschappelijke expertise 5: expertise op het gebied van logistiek 6: bestuurskundige expertise 7: juridische expertise 8: milieukundige expertise 9: expertise op het gebied van telematica 1O: expertise op het gebied van marktonderzoek Deze indeling is grof. Er zijn bijvoorbeeld groepen die hoofzakelijk verkeerskundig onderzoek doen, maar ook met milieu bezig zijn. Daarom is'er ook een index gemaakt, waarin, naast (veell specifiekere ingangêd, ook een hoofdje 'milieu' voorkomt. De betreffende groep komt dan ook voor onder dit hoofdje. Het spreekt voor zich dat de laatste twee sleutels tot een snetlere ontsluiting van de informatie met voorzichtigheid en intelligentie gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld: iemand die zich gespecialiseerd heeft in massacommunicatie valt onder categorie 'gedragswetenschappen' en wordt geindexeerd op 'voorlichting'. De betreffende persoon kan echter de expertise hebben om een reclamecampagne over auto's en milieu te begeleiden, ondanks het feit dat hij of zij niet onder 'milieu' staat. Rest mij Carina van Knippenberg (DGV/B) en Mieke Bogaerts (DVK) te bedanken voor de begeleiding van mijn stage, en al de onderzoekers te bedanken voor hun welwillendheid om hun werk te onderbreken om mij informatie te verstrekken. Voorwoord bii de tweede versie Hans-Peter Benschop De gegevens van de universiteiten zijn in januari 1994 bijgewerkt. Verder zijn een aantal verouderde gegevens verbeterd. Een aantal verkeerskundige adviesbureaus zijn toegevoegd, waarbij geput is uit onder meer het jaarboek van Verkeerskunde. tenslotte zijn de zoekstructuur en de layout verbeterd. Dit bestand kan indien gewenst ook beschikbaar gemaakt worden als database en hypertextsysteem. Voor de database in DBase is een eenvoudig userinterface gemaakt. Henk van Zuylen Coórdinator kennisbeheer AVV.

5 lnhoudsopgave Alfabetische lijst van opgenomen onderzoeksgroepen VERKEERSKUNDIG E EXPERTISE Universiteiten GTI'S/Onderzoekscoórdinerende instellingen Adviesbureaus ECONOMISCH ONDERZOEK Universiteiten Adviesbureaus RUI MTELIJKE WETENSCHAPPEN Universiteiten GTI'S Adviesbureaus G EDRAG SWETENSCHAPPELIJ K ONDERZO EK Universiteiten GTI'S/O nderzoekscoórdinerende i nstelli ngen Adviesbureaus LOGISTIEK Universiteiten GTI'S/TNO Adviesbureaus BESTUURLIJK ONDERZOEK Universiteiten Adviesbureaus JURIDISCH ONDERZOEK Universiteiten Adviesbureaus MILIEU-ONDERZOEK Universiteiten GTI'S Adviesbureaus TELEMATICA Universiteiten GTI'S Adviesbureaus MARKTO NDERZOEKBUREAUS INDEX I

6 Alfabetische lijst van opgenomen onderzoeksgroepen De universiteiten zijn gerangschikt naar plaatsnaam. Wanneer de afkorting bekender is dan de volledige naam van een onderzoeksgroep, wordt de eerste aangehouden bij de rangschikking. Universiteiten en Hogescholen niversiteit van Amsterdam Antropologisch-sociologisch Centrum 83 Instituut voor verkeers- en vervoerseconomie, Vakgroep Economie der Regio's en van de Sectoren, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie 52 Interfacultaire Vakgroep Milieukunde 1 46 Stichting Economisch Onderzoek (SEO) 54 Instituut voor Sociale Geografie 66 Vakgroep Rechtsinformatica, faculteit rechtsgeleerdheid 1 37 Universiteit Amsterdam Ergocare 84 f nstituut voor Milieuvraagstukken 1 47 Vakgroep Politicologie, Faculteit der Sociaal-Culturele wetenschappen 12O Vakgroep Ruimtelijke Economie, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie 53 Hogeschool voor Toerisme en Verkeer ÍBredal Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, sector planologie, verkeer en logistiek 12 Dienstencentrum Toerisme en Verkeer (DTV Consultantsl che Universiteit Delft Delfts Instituut voor Transport, Infrastructuur en Logistiek (DITRAIL) 1 Onderzoeksinstituut voor Stedebouw, Planologie en Architectuur (OSPA), Faculteit der Bouwkunde 2 onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (otbl 1 22 Vakgroep Informatiesystemen, Faculteit Technische Wiskunde en lnformatica 169 Vakgroep Ontwerp en Exploitatie Maritieme Objecten, Faculteit Werktuigbouwkunde 55 Vakgroep Infrastructuur, Sectie Verkeerskunde, Faculteit Civiele Techniek 4 Vakgroep Infrastructuur, sectie Infrastructuurplanning, Faculteit Civiele Techniek 121 Vakgroep Statistiek, Stochastiek en Operationele Analyse, Faculteit Technische Wiskunde en Informatica 1O3 Vakgroep Telematica en Verkeersbeheersingssystemen, Faculteit Electrotechniek 168 Vakgroep Transporttechnologie, Faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 1O4 Vakgroep Veiligheid, Faculteit Wijsbegeerte etc. 3 Universiteit Eindhoven Faculteit Technische Bedrijfskunde 1 O5 Stichting 'lnstituut Interface' I Sectie Architectuur, Urbanistiek en Beheer, Faculteit Bouwkunde 9, 183 Groep Omgevingstechnologie, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen 1O Vakgroep digitale systemen, faculteit der electrotechniek 17O Vakgroep Operationele Research en Statistiek 106 Vakgroep Werktuigkundig Ontwerpen en Construeren, Faculteit Werktuigbouwkunde 148 Twente íenschedel Centrum voor Bestuurskundig onderzoek en onderwijs (CBool 124 Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid (CSTMI 1 52 Vakgroep Civiele Techniek 14, 125 Vakgroep Politicologie, Faculteit der Bestuurskunde 126 versiteit Groningen Interfacultaire vakgroep Energie en Milieukunde 149 Vakgroep Psychologie 87 Verkeerskundig Studiecentrum (VSCI 88 Faculteit der Economische Wetenschappen 56 Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (vakgroepen regiologie, sociale en economische

7 ALFABETISCHE LIJST 6 geografie, stedelijke en regionale planning) 67 Vakgroep Strafrecht 139 Rijksuniversiteit Leiden Vakgroep Criminologie 1 4O Vakgroep Datatheorie en Wetenschapsstudies, Faculteit Sociale Wetenschappen 89 Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek 15O Werkgroep Veiligheid, Faculteit der Sociale Wetenschappen 9O Rijksuniversiteit Limburg (Maastrichtl Maastricht Economic Reasearch Institute on Innovation and Technology (MERIT) 107 Vakgroep Gezondheidsvoorlichting g 1 Katholieke Universiteit Nijmegen Instituut voor Toegepaste sociale wetenschappen (ltsl 92 Nijmeegs Instituut voor Cognitiewetenschap en informatica (NlCl) 93 Vakgroep Bestuurs en Beleidswetenschappen 1 23 Vakgroep Sociale Psychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen 94 Vakgroep Planologie, Faculteit der Beleidswetenschappen 68 Vakgroep Sociale en Economische Geografie 69 Erasmus Universiteit Rotterdam Milieukundig Studiecentrum 1 51 Rotterdam Transport Centre (RTC) 11 Vakgroep Bedrijfskundige Informatica, Faculteit Bedrijfskunde 1O8 Vakgroep Economische Geografie, faculteit der economische wetenschappen 70 Vakgroep Economische Sociologie en Psychologie 95 Vakgroep Privaatrecht, sectie handelsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 141 Vakgroep Sociale Wetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 142 Katholieke Universtiteit Brabant (Tilburg) IVA - Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek 86 Vakgroep Straf(proceslrecht 1 38 Vakgroep Vrijetijdswetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen 85 Rijksuniversiteit Utrecht Empirisch-Theoretische Sociologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen 96 Europa Instituut 143 Instituut voor Ruimtelijke Ordening (lro) 7t Interfacultaire Vakgroep Milieukunde, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 1 53 ISOR-transportstudies 1 1 O Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) 144 NEXPRI 72 Vakgroep Algemene Geografie 73 Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen 97 Vakgroep Toegepaste Geografie en Planologie, faculteit der ruimtelijke wetenschappen 74 Hogeschool Venlo Internationaal Logistiek Expertise Centrum 45 Landbouwuniversiteit Wageningen Vakgroep Huishoudstudies 1 5 Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 1 6 Werkgroep integrale goederenstroom besturing Werkgroep recreatie 98

8 ALFABETISCHE LIJST GTI'S/Onderzoekscoórdinerende instellingen cmo 19 crow 17 ECN 154 Novem 1 56 RIN 157 RIVM 158 Staring Centrum SWOV 1OO TNO.INRO 76 TNO-rTt 171 TNO.WT 18 TNO-TM 99 TNO-BSA 1 13 TNO.ME 155 TNO.TPD 20 TNO Verpakking Waterloopkundig 75 ADVIESBUREAU'S 112 Laboratorium 21 AGB Intomart 173 AGB Veldkamp 174 AGV 22 Arends en Samhoud 175 Azimuth Management Support 58 Braun Consultants in Technology and Managment 127 Bureau Bartels 59 Advies- en Onderzoeksgroep Beke 23 ir. Benno Bolleman Kijlstra en Partners 24 BRO adviseurs, afd. verkeer 25 Van den Broecke Social Research 1O1 Buck Consultants 77 Bureau voor Planning en Beleidsstudies 78 BVA, buro voor verkeerskundige advisering 26 Cebeon 1 28 Centrum voor Energiebesparing 149 Cetima 1 14 Communicatie en Adviesbureau over Energie en Milieu 160 Companen 79 Coopers & Lybrand Management Consultants 27 DCE 172 DHV Milieu & Infrastructuur 28 D&P onderzoek en advies 29 Dynamar 6O Verkeersadviesbureau Diepens en Okkema 3O EAC 31 Bureau Ferro 176 GEM Consultants 1 15 Geo-plan 8O Bureau Goudappel Coffeng (BGC) 32 Groen Licht Verkeersadviezen 33 Grontmy NV 34 Hague Consulting Group {HCG} 35 Haskoning 36

9 ALFABETISCHE LIJST Heidemij 37 Hofstra Verkeersadviseurs (HVA) 38 Van Holst en Koppies 61 Horlings, Brouwer & Horlings adviesgroep 62 IME-Consult 129 Innas 161 Innotrend 177 Intis 1 16 loo, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 64 Kolpron 178 Kortenhoeven en Partners 164 KPMG 130 Logion 1 17 Logitech 1 18 Bureau Maas 162 Marine Analytics (MARAN) 39 Van der Meer & van Tilburg 179 MERC, Maritiem Economisch Research Centrum 63 Instituut voor Milieu en Systeemanalyse 163 M + P Raadgevende ingenieurs 165 MSCN, Maritime Simulation Centre the Netherlands 4O MuConsu lt 41 Stichting Natuur & Milieu 166 NEA 42 Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut 5O NEI 65 NITRAL 145 NS 43 NSS 1 31 Oranjewoud 44 Bureau voor Planning en Beleidsstudies 135 Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek 1 80 PVA 45 RAND 31 RBO! 46 Research voor Beleid 132 Rijnconsult 133 Van Roon 47 SAVE 48 Bureau Schoot 134 Stogo 81 Strateq 181 Swoka 182 Traffic Test 1O2 Transport data 1 19 Transpute 49 Twijnstra Gudde 136 Verstrate 183 Werkgroep 2duizend 167 Witteveen + Bos 51 Zandvoort 82

10 VERKEERSKUNDIGE EXPERTISE Universiteiten Fax Aantal medewerkersl 1 TUD, Onderzoekschool Transport, Infrastructuur en Logistiek (TRAIL) (in oprichtingl. kamer 6.07, Stevinweg 1, Postbus 5048, 2600 GA Delft , uitlopend in 94 tot 40-50, waaronder groot aantal A.l.O. (1) coórdinatie en sturing van tranport- en verkeersstromen; (2) transportmiddelen, knooppunten en logistieke dienstverlening; (3) integrale bedrijfsvoering in de transportsector; (4) infrastructuren en maatschappij; (5) integratie van transporttheoretische concepten. P.van Kampen Erasmus Universiteit, Vakgroep Bedrijfseconomie, ECTAL en ook andere universitaire onderzoeksinstituten Opm.: Instituut in oprichting, samengesteld uit de verschillende vakgroepen die zich met transport, inírastructuur en logistiek bezighouden. Relatie V & W 2 TUD, Onderzoeksinstituut voor Stedebouw, Planologie en Architectuur (OSPA), Faculteit der Bouwkunde Gebouw der bouwkunde, kamer 12.50, Berlageweg 1, 2628 CR Delft O88 of 7813O ongeveer 20, waarvan 4 A.l.O.'s 213 1e geldstroom, 1/3 3e geldstroom (1) mobiliteit in tijd/ruimte, (21 modellen, (3) telematica, (4) vergrijzing en mobiliteit, (5) geluidhinder (1) ruimtelijke effecten van flexibele werktijden en spitsverkeer, veranderingen in de verkeersspits tussen 1978 en 1988, parkeren in centrumgebieden, attractiviteit combinatie fiets en trein, invloed werkgelegenheid en forensisme op mobiliteit, bereikbaarheidsstudies, sociale effecten inírastructuur, omvang/kenmerken zakelijk verkeer, winkeltijden en congestie, (21 theorie en modellering van routekeuzegedrag, niet-congestie gevoelige toedelingsmodellen (probit- en logit model types) (3) effecten van thuiswerken op ruimtelijk keuzegedrag, tijd- en ruimte effecten teleshopping (4) vervoersgedrag van ouderen bij het winkelen, mogelijkheden mobiliteitsbevordering bij ouderen door nieuwe technologie (61 rekenmodel geluidhinder, voortplanting verkeersgeluid en mogelijkheden geluidsdemping drs. M.H.H.K. Tacken. INRO-TNO, TUE, opgenomen in NESTOR, DVKA/X

11 VERKEERSKUNDE 10 Relatie V & W 3 TUD, Vakgroep Veiligheid, Faculteit Wijsbegeerte etc Kanaalweg 2b, 2628 EB Delft / ,2 waarvan 1 O.l.O. 1e: 2,2 ; 2e: 1; 3e: 1 medewerker(sl Veiligheidskunde (1 ) wegverkeer: verkeersprocesbeheersing, ongevallenanalyse; (2) scheepvaart: modellering veiligheidsgeintegreerd ontwerpen; (3) technologische innovatie (1 ) ontwikkeling methode integrale analyse verkeersongevallen; veiligheid vervoer te water: risico/effect model; telematica en verkeer (2) veiligheid bij zeevisserij, ontwerpen brug visschepen, veiligheidsgeintegreerd ontwerpen kotter 2OOO; (3) haalbaarheid transportsystemen volgende eeuw prof. ir. J.L. de Kroes, dr. ir. J.A. Stoop thema (11 met TUD, civiele techniek, TNO-TM, werkgroep veiligheid Leiden, SWOV; thema (2) met TUD, industrieel ontwerpen, werktuigbouwkunde, maritime techniek en het bedrijfsleven. Een medewerker van SWOV is voor 1 dag in de week gedetacheerd bij de vakgroep veiligheid. opdrachten DVK. 4 TUD, Vakgroep Verkeer, Sectie Verkeerskunde, Faculteit Civiele Techniek, Eenheid Vervoerplanning Stevinweg 1, 2628 CN Delft ca. 24 tte le: 1O fte; 2e: 14 fte Tran sport-vervoer-verkeer verbetering van de functionele- en milieukwaliteit van vervoerssystemen en de wisselwerking met het ruimtelijk activiteitenpatroon nieuwe planningsconcepten voor het georganiseerd vervoer van personen en goederen. milieugegevens vervoer- en verkeerssystemen; cursus systeemopbouw, operationele beheersing, modeltechniek openbaar vervoer Athene; sociaal recreatief vervoer; bereikbaarheid TU wijk; kwantitatieve (indirecte) relatie tussen de kwaliteit van het openbaar vervoer en de vervoersvraag; analyse van de reacties tussen elementen van het openbaar vervoersysteem (zoals intercity- en regionale treinen, streekbussen, stadtrams en -bussen); inventarisatie van emissies en verstoring door goederenvervoer; prof. ir. P. Hakkesteegt; ir. Th.J.H. Schoemaker

12 VERKEERSKUNDE 11 5 TUD, Vakgroep Verkeer, Sectie VerkeerskunCe, Faculteit Civiele Techniek, Eenheid verkeersbeheersing en -regeltechniek Stevinweg 1, 2628 CN Delft rel.: O O ca. 24 tte 1e: 10 fte; 2e: 14 fte Transport-vervoer-verkeer logistiek-functionele aspecten van de uitvoering van georganiseerd en individueel vervoer en de mogelijkheden en effecten van verkeerslichten. dnalyse van verkeersstroomgedrag rondom tijdelijke afzettingen van rijstroken; verkeerstechnische kenmerken fietsverkeersstromen; microscopisch simulatiemodel dat de verkeersafwikkeling beschrijft op autosnelwegen; beschrijving van de capaciteit van discontinuiteiten in het wegennet in de vorm van een kansverdeling; maatregelen om snelheid van auto's te verminderen op wegen door kleine dorpen; ir. J.H. Papendrecht 6 TUD, Vakgroep Verkeer, Sectie Verkeerskunde, Faculteit Civiele Techniek, Eenheid Verkeersveiligheid Stevinweg 1, 2628 CN Delft rel.: O O ca. 24 tte Expertise le: 1O fte; 2e: 14 fte Transport-vervoer,verkeer effectiviteit van uiteenlopende maatregelen voor gebruik en aanpassing van de systeeminteracties van infrastructuur en voertuigen alsmede voor verbeterde scholing van, en informatievoorziening aan verkeersdeelnemers en regelgeving door de overheid. toepassing systeemtheorie ter ontwikkeling van zelforganiserende systemen voor langere termijn toepassing op verkeer en verkeersveiligheid; toepassing van electronica ten dienste van de verkeersveiligheid op netwerken drs. M.J. Koornstra

13 VERKEERSKUNDE 12 7 TUD, Vakgroep Verkeer, Sectie Verkeerskunde, Faculteit Civiele Techniek, Eenheid transportmodellen Groep Stevinweg 1, 2628 CN Delft ca. 24 tte 1e: 1O fte; 2e; 14 Íte Trans port-vervoer-ver keer (1) economische ontwikkeling en auto-mobiliteit, (2) analyse grote data bestanden transport, (31 het schatten van herkomstbestemmingsmatrices, (4) interactie ontwikkeling verkeer en vervoer - ruimtelijke ontwikkeling, {5) optimalisatie vervoersnetwerken, {6} dynamische toedeling in netwerken met congestie, (7) verkeersinformatiesystemen, telematica, (81 goederenvervoerstromen (9) informatiesysteem voor vrachtvervoer (1) de invloed van economische recessie en veranderende brandstofprijzen op auto-mobiliteit (2) analyse CBS verplaatsingsgedragbestanden (31 het schatten van herkomstbestemmings matrices: onvolkomenheden en mogelijkheden (4) invloed van congestie op ruimtelijke inrichting (naast bv. invloed op routekeuze en vertrektijd), (5) mogelijkheden mathematische ontwerpmodellen transport-netwerken, ontwerp van openbaar vervoer netwerken, verkeerstoekenningsmodel om geluidsoverlast in stedelijke netwerken te reduceren, verkeerstoekenningsmodel om milieu-vriendelijke stedelijke netwerken te ontwerpen, (6) informatie-systeem verkeer in tijd/ruimte in netwerken met congestie, waarmee bv. de invloed van routegeleidingssystemen aangegeven kan worden (7) nut informatiesystemen voor weggebruikers, effecten informatie routegeleidingssystemen, monitoringsystemen (8) informatiesysteem goederenvervoerstromen, waarmee bv. de effecten van beleidsmaatregelen aangegeven, of bottle-necks opgespoord, kunnen worden; {9} model voor routeplanning vrachtvervoer {i.s.m. AHOLD) Prof. dr. R. Hamerslag I TUE, Stichting',lnstituut lnterface'. Postbus 513, 5600 MB Eindhoven Opm.: Samenwerkingsverband van groep Omgevingstechnologie en sectie Architectuur, Urbanistiek en Beheer van TUE, zie fiches 9, 183 en 10.

14 VERKEERSKUNDE 13 I TUE, Sectie Architectuur, Urbanistiek en Beheer, Faculteit Bouwkunde Postbus 513, 5600 MB Eindhoven o t o , waaronder 6 promovendi (3 via NWO) voornamelijk 1e en 2e. ontwerpsystemen Decision support systems m.b.t. ruimtelijke planning en verkeer, gebaseerd op modellen over keuze-gedrag; (1) de toepassing van deze modellen om bv. de invloed van beleidsmaatregelen aan te geven, (21 het verder ontwikkelen van deze modellen. (1) modal choice studies, benzine-keuzegedrag bij automobilisten, invloed verkeersvariabelen op woonlocatiegedrag, routekeuzegedrag recreatieve fietsers, parkeerplaatskeuzegedrag, model bepaling invloed verkeerscirculatieplannen op functioneren binnensteden (2) evaluaties revealed choice - stated choice benadering, integratie revealed choice - stated choice benadering, context-gevoelige random utility modellen, space syntax, modellen over gedrag in tijd en ruimte. lr. A.W.J. Borgers; Prof. dr. H.J.P. Timmermans. DTV-consultant, KUB (vrije-tijdswetenschappen), TUE: Techniek en maatschappii, Stichting Interface Opdrachten van DVK. 10 TUE, groep Omgevingstechnologie, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen Postbus 513, 5600 MB Eindhoven o o OlO 1e; OIO 2e; onderzoek m.b.t. N9 (hieronder genoemd) 3e 1. ontwerpsystemen, 2. overdracht van technische kennis toepassing sociale wetenschappen in ontwerppraktijk vormgeving rijksweg N9 {m.b.v. omgevingtechnisch model, waarin opgenomen o.a. perspectief, manoeuvreerruimte, informatieverstrekking), analyse rijgedrag op kruispunten Ng m.b.v. video, automatisering verkeersconflict-observatietechniek dr. ir. A.F. van Wagenberg werkt samen met sectie Architectuur, Urbanistiek en Beheer, Faculteit Bouwkunde, TUE in 'lnstituut Interface' (2.d.)

15 VERKEERSKUNDE 14 Budget voor onderzoeksveld: 11 EUR, Rotterdam Transport Centre (RTC) Postbus 1738 (kamer H1 1-23), 3OOO DR Rotterdam ca. 2O economie, milieukunde, transportkunde, bedrijfskunde, informatica, telematica (1 ) relatie transportsector stedelijke, regionale, nationale economie, (21 transport en milieu, (3) evaluatie fysische en administratieve infrastructuur, (4) evaluatie management beleid transportsector (1) toegevoegde waarde vrachtsector, effecten TGV Rotterdam airport, impact Europa '92 op ruimtelijke structuur NL en relatie met Duitsland, (21 effecten technologische ontwikkelingen op milieuverbetering; milieu-effect modaliteitsverandering vlieg-treinverkeer bij TGV op Schiphol, (3) meting en allocatie kosten weggebruik, sociale acceptatie spitsvignet, mogelijkheden deregulatie busverkeer in Europa, (41 informatechnologie in de transportsector, management aspecten van Electronic Data Interchange, Decision Support Systems voor strategisch ontwerp en evaluatie internationale distributiestructuren, integrale logistiek, rol goederentransport in de economie prof. K.M. Gwilliam, prof. dr. L. van den Berg TUD, INRO-TNO, NEl, HCG, werkt samen met ESM (Erasmus studiecentrum Milieukunde) in DG12 programma SAST opdrachten van V&W (index: economie, milieu, maatschappelijke acceptatie, luchthavens, modal choice, HSL, EDl, DSS, logistiek, Europal 12 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, sector planologie, verkeer en logistiek Postbus 3559, 48OO DV Breda e nvt. verkeerskundig, (1) (terugdringen van) mobiliteit, (21 verkeersveiligheid, (3) milieu, (4) verkeersbeheersing (1) pilot-studie carpoolen met auto van bedrijf, reductie autogebruik vanuit bedrijven, de Flankflop; (2) evaluatie -25 % aktie in N.- Brabant (3) evaluatie verkeersmilieukaarten, (4) computerprogramma's verkeerslichtregeling (KRAAN, REST, COCONI ir. M.L.M. Bérénos Opdrachten van DVK.

16 VERKEERSKUNDE 15 Budget voor onderzoeksveld: 13 DTV-consultants Postbus 3559, 48OO DV Breda J. Jansen Budget voor onderzoeksveld: 14 UT, Vakgroep Civiele Techniek postbus 217,7500 AE Enschede o A.l.O.'s 1e en 3e geldstroom (1) dynamisch verkeersmanagement - Darts project, (2) vervoersplanning (1) mogelijkheden nieuwe informatie technieken en nut investeringen in deze technieken door overheid. Deelonderzoeken m.b.t. wisselbewegwijzering, wegcapaciteit, toeritdosering; (2) regionale parkeerstudie Twentse steden, strategisch landelijk vervoersplanningsmodel, vergelijking mobiliteitsontwikkeling in diverse europese landen, routekeuzegedrag woon-werkers bij congestie en de effecten van informatie, regionale economie en infrastructuur driehoek Enschede-Hengelo/Osnabruck/Munster. Dr. ir. M.F.A.M. van Maarseveen Samenwerkingsverband: TNO in DARTS-project; European Science Foundation, project NECTAR: vergelijking mobiliteit en verkeersgedrag in europese landen, universiteiten Osnabrrick en MËnster, vakgroepen bestuurskunde (vb. doorlichting openbaar vervoersdiensten) en politicologie (v.b. beslissingsprocedure aanleg rijkswegen). opdrachten Rijkswaterstaat, V&W

17 VERKEERSKUNDE 16 Aantal.medewerkers: Budget voor onderzoeksveld: 15 LUW, Vakgroep Huishoudstudies Postbus 8060, 6700 DA Wageningen e economie, verkeerskunde economische theorie rekening rijden, verkeersafwikkeling Coentunnel in en buiten spits, verkeersbeheersing, invloed werklocatie/congestie op woon- locatiekeuze. J. Rouwendal VU (ruimtelijke economie). 16 LUW, Vakgroep Ruimtelijke Planvorming Gen. Foulkesweg 1 3, 6703 BJ Wageningen / e; 1/3 3e Recreatie in een veranderende samenleving (1) Verkeersproblemen in landelijke gebieden, effecten van verbeteringen (op vervoersstromen, geluidhinder, energie-gebruik, versnippering), (2) recreatieverkeer, (31 fiets, (4) methodologische aspecten verkeersregistratie, (5) decision support systemen voor ruimtelijke planning (1 ) verkeersmodel voor landelijke gebieden, verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer op plattelandswegen, natuur- en landschapsaspecten plattelandswegen, duurzame concepten planning fandef ijke gebieden, l2l zie Werkgroep Recreatie LUW, (3) fluctuaties utilitair fietsverkeer op werkdagen, recreatief fietsverkeer in landelijke gebieden, {4} aspecten registratie en interpretatie tellingen fietsverkeer, ontwikkeling telapparatuur fietsverkeer en gemengd verkeer, (5) INTRANET: computermodel voor interactieve analyse en planvorming infrastructuur {bv. voor planning t.a.v. bereikbaarheid industrieterreinen), ECONET: computermodel voor locatiebepaling van ecologische netwerken en planvorming t.a.v. deze netwerken. dr. ir. C.F. Jaarsma, voor (5) ir. C.R. Jurgens Het onderzoek vindt deels plaats in het kader van VF-programma Werkgroep recreatie (2.d.).

18 VERKEERSKUNDE 17 GTI'S/Onderzoekscoórdinerende instellingen Budget voor Onderzoeksveld: Budget voor Onderzoeksveld: 17 Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (C.R.O.W.) Postbus 37, 67 1 O BA Ede afdeling onderzoek ca. 7 (afdeling regelgeving ca. 1O; deze medewerkers begeleiden werkgroepen die worden samengesteld uit deskundigen van andere instellingenl. C.R.O.W. in het geheel (dus niet alleen onderzoekl: ca. B gl4 miljoen ( 1 geo) Subsidies, opdrachten n.v.t. wegbouwkunde, verkeerskunde verbetering handleiding Aanpak Verkeersongevallenconcentraties (AVOC), mogelijkheden meten van verliestijden op met verkeersafhankelijke regelinstallaties geregelde kruispunten, categorie-indeling wegen binnen de bebouwde kom, criteria aanleg parallelwegen, toepassingsmogelijkheden kennissystemen in verkeer en vervoer, Effecten van het afwijken van de Richtlijnen voor het ontwerpen van Niet-Autosnelwegen (RoNAl, fysieke alternatieven voor verkeerstekens, parkeren en mobiliteit, rechtsaf bij rood voor (bromlfietsers, transferia ir. K. Nije zie onder 'aantal medewerkers'. V&W heeft zitting in het bestuur van de CROW. 18 Instituut voor Wegtransportmiddelen (TNO-WT) Postbus 6033, 2600 JA Detft (1 l letselpreventie (2) verbrandingsmotoren, (3) voertuigdynamica (1 ) letselbiomechanica, proefpoppen, botsgedrag, beveiligings- en beschermingsmiddelen, mathematische simulatie, (2) brandstofregeling en motormanagement met micro-electronica, brandstofsystemen, emissies, motorbeproeving, mathematische simulatie; (3) rijgedrag en bestuurbaarheid voertuigen, elektronische regeling voertuigfuncties, vervoer gehandicapten, kwaliteit lichte voertuigen. ir. drs. P.D. van der Koogh lw werkt in diverse DRIVE projecten mee. V&W geeft een doelsubsidie van 35O kf aan lw

19 VERKEERSKUNDE 18 Budget voor onderzoeksveld: Budget voor onderzoeksveld: Samenwerking 19 CMO, Stichting Coórdinatie Maritiem Onderzoek Blaak 16, 3O1 1 TA Rotterdam ca. 2Q. Het CMO coórdineert en begeleidt onderzoek in werkgroepen die worden samengesteld uit deskundigen van andere instellingen. ca. 1 1 miljoen maritiem onderzoek op het gebied van de (1) bedrijfskunde, (2) economie, (3) scheepvaart, (4) scheepsbouw, (5) ontwikkeling schepen, (61 het milieu. (11 analyses menselijk falen, operationeel centrum koopvaardijschepen, bedrijfsorganisatie op de werf; (2) KHVvrachtenmodel, prognosemodellen, decision support systems en vlootanalyse, (31 expertsysteem voor dieselmotoren en de daarbijbehorende deelsystemen; {4) verbetering produktie van de werf; (51 CAD/CAM in de Scheepsbouw; (6) milieubelasting scheepsbouw en scheepvaart dr. ir. J. Raat CMO is een coórdinerend centrum. DGSM heeft zitting in het bestuur van het CMO en levert tevens ca miljoen basissubsidie. 20 Technisch Physische Dienst (TPD-TNO) Postbus 155, 2600 AD Delft Afd. geluid: ca. 5O; afd. Instrumentatie: ca. 70 (is niet alleen voor verkeer en vervoer) TPD totaal (is niet slechts verkeer en vervoer onderzoekl: 5O,4 miljoen (in 199O) Subsidies: 7,8 miljoen; Opdrachten: 41,3 miljoen, overige: 1,3 miljoen. Twee hoofdafdelingen binnen TPD begeven zich op het terrein van verkeer en vervoer: (1) Geluid en (21 Instrumentatie (1) schaalmodel en rekenmodel verkeerslawaai, berekening geluidsbelasting langs knoopunten van autowegen en bij afscherming, stiller maken van bronnen (auto's, bromfietsen, wegdekken, banden), inventariserende studie over treingeluid, soortgelijke studie over tramgeluid, geluidemissies van verschillende soorten stalen spoorbruggen, metingen geluidhinder en lawaaibestrijdi ng vliegverkeer, eífecten gedempte vloerconstructies in schepen, toepassingen anti-geluid voor onderdrukking lawaai, (2) electronische tolheffing, wegkantprocessoren en lusdetectoren voor classicicatie voertuigen en registratie van hun snelheid, informatiesystemen langs de kant van de weg, richtlijnen voor veilige toepassing van electronica in voertuigen op de weg, kwalificatiesysteem voor railinspectie, modernisering meetnetten waterbeheer. afd. geluid: dr. ir. T. ten Wolde, ir. F. de Roo; afd. instrumentatie: ir. dr. D. Ph. Schmidt. met TUD, Faculteit der Technische Natuurkunde; TPD is leider van het DRIVE project ontwerp open wegkantsysteem. TPD kreeg in kf doelsubsidie van V&W

20 VERKEERSKUNDE 19 Budget voor onderzoeksveld: 21 Waterloopkundig Laboratorium, Sector Rivieren, Scheepvaart, Kunstwerken / Sector Havens, Kusten, Offshore Postbus 152,8300 AD Emmeloord 05274, Rivieren enz. ca. 8O; Havens enz. : ca. 9O Rivieren enz.: ca. 5 milioen; Havens: ca. 6 miljoen 3e, daarnaast krijgt het WL als geheel doelsubsidies van ongeveer 1O miljoen n.v.t. (m.b.t. verkeer en vervoer, niet vermeld is expertise m.b.t. inf rastructuur): Sectie Rivieren enz.: (1) voorspelling ontwikkeling natuurlijke conditie rivieren/kanalen en kwantificering effecten van menselijke ingrepen, (2) verbetering navigatie door veranderingen in vaarweg, voertuig, operatie-condities en training; Sectie Havens enz.: (31 transporteconomie m.b.t. havens, (4) veilgheid havens, (5) navigatie in havens, (61 kustvervuiling (11 methoden voor het ontwerp en de beheersing van vaarwegen, diepgaand onderzoek ongevallen AR kanaal, veiligheid vaarwegen, integraal risico-effecten model, waarbij zowel kwantitatief als kwalitatief de kans op ongelukken en de effecten van ongevallen bepaald worden; (2) mathematische modetlen van typen schepen om gedrag schepen in verschillende condities te bepalen, navigatiemodel; (3) haalbaarheidsstudies (vergroting van) havens, (4) inherente nautische veiligheid van Braakman haven (Terneuzenl in geval van falen aan boord van schepen, risico-analyse m.b.t. havenen vaargeulontwerp; {5} bepaling d.m.v. simulatie van maximale scheepsgrootte voor het binnenlopen in een haven en simulatortraining binnenloop manoeuvres, (6) ecologie en toerisme kust Texel, mathematische modellen gedrag vervuilende stoffen in grond- en oppervlakte water, eco-systeem zout water ir. J.H. de Jong (rivieren, navigatie en kunstwerkenl; ir. A. Burgers (havens) ad hoc met groot aantal andere onderzoeksinstellingen. Opdrachten van DVK, DGSM; V&W geeft een doelsubsidie aan het WL; daarnaast heeft V&W zitting in het bestuur van het WL. Zie ook MSCN. Adviesbureaus Relatie V&W 22 A.G.V. Postbus 58O, 3430 AN Nieuwegein (1) afgemeen verkeerskundig, (21 verkeer en milieu (3) verkeersveiligheid, (41 Openbaar vervoer (5) Verkeersmanagement (6) Logistiek (7) Automatisering Geen verdere informatie verstrekt. opdrachten van DVK, B

CROW-Handboek Verkeers- en MobiliteitsModellen PLATOS WOENSDAG 9 MAART 2011

CROW-Handboek Verkeers- en MobiliteitsModellen PLATOS WOENSDAG 9 MAART 2011 CROW-Handboek Verkeers- en MobiliteitsModellen PLATOS WOENSDAG 9 MAART 2011 Emile Oostenbrink, CROW, Ede Erwin Bezembinder, Hogeschool Windesheim, Zwolle 1 PROGRAMMA Handboek Verkeers- en MobiliteitsModellen

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Curiculum Vitae Naam Voornamen Adres Telefoonnummer Geboortedatum Geboortelaats Geslacht Gezinssituatie Rijbewijs Opleiding

Curiculum Vitae Naam Voornamen Adres Telefoonnummer Geboortedatum Geboortelaats Geslacht Gezinssituatie Rijbewijs Opleiding Naam : van der Heide Voornamen : Willem Hendrik Adres : Willem Barentszstraat 2 8561 CN Balk Telefoonnummer : 0514-601644 (privé) 06-44380718 (XstreamTC) Geboortedatum : 4 april 1971 Geboortelaats : Balk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Gebruik van Omnitrans in. beleidsadvisering. Bas Govers Goudappel Coffeng

Gebruik van Omnitrans in. beleidsadvisering. Bas Govers Goudappel Coffeng 1 Gebruik van Omnitrans in beleidsadvisering Bas Govers Goudappel Coffeng bgovers@goudappel.nl Inhoud Goudappel Coffeng BV Geschiedenis Bedrijfsstructuur Marktstrategie Beleidsterreinen Mobiliteit Ruimtelijke

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

De vergeten baten van light rail

De vergeten baten van light rail De vergeten baten van light rail dr. ir. Niels van Oort Assistant professor openbaar vervoer Dag van de Light rail, Maart 2013 1 Inhoud Transport Institute Delft Light rail De vergeten baten van light

Nadere informatie

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Verkeersplanning 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Effecten van verkeer- en vervoersbeleid op stil, schoon en zuinig Robert van den Brink 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 2 de vier V sv A B

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Oefening

CT2710 Transport & Planning Oefening CT2710 Transport & Planning Oefening Rob van Nes, Transport & Planning 5-4-2012 Delft University of Technology Challenge the future 1. Introductie 2 Oefening CT2710 Doel Oefenen en toepassen Uitdaging

Nadere informatie

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Bijlage B: Ontwerp-tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum mei 2013 Inhoud 1 Beschrijving gehanteerde verkeersmodel 3 1.1 Het Nederlands

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Calatravabrug Jeruzalem

Calatravabrug Jeruzalem Calatravabrug Jeruzalem René Dorleijn, Movares Agenda 1. Ontwikkeling Movares 2. Situering Calatravabrug 3. Santiago Calatrava, architect 4. Brugontwerp 5. Berekeningsaanpak 6. Rekenmodel 7. Berekeningsresultaten

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Introductie en Lagenmodel

CT2710 Transport & Planning Introductie en Lagenmodel CT2710 Transport & Planning Introductie en Lagenmodel Rob van Nes, Transport & Planning 28-4-2012 Delft University of Technology Challenge the future 1. Introductie CT2710 2 CT2710 Transport & Planning

Nadere informatie

Regionale BenuttingsVerkenner

Regionale BenuttingsVerkenner Regionale BenuttingsVerkenner Henk Taale Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Tel.: 010 282 5881 e-mail: h.taale@avv.rws.minvenw.nl Marcel Westerman Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

[OPEN DAGEN WO BACHELOR]

[OPEN DAGEN WO BACHELOR] 2015-16 Atlas College Marnix de Groote [OPEN DAGEN WO BACHELOR] Maar ook data van meelopdagen, proefstuderen van alle universiteiten in Nederland Open dagen overzicht WO bachelor Universitair 11 september

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden

Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden 15 mei 1997 97-000635 strategische luchtvaartontwikkeling Concept-GS-besluit: Voortgaande groei luchtvaart alléén binnen harde randvoorwaarden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) stellen harde randvoorwaarden

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Voorstelling TML aan VTM. 303/12/2014 December Voorstelling 2014 TML aan VTM

Voorstelling TML aan VTM. 303/12/2014 December Voorstelling 2014 TML aan VTM aan VTM 303/12/2014 December Voorstelling 2014 TML aan VTM 1 Overzicht Achtergrond van het bedrijf 03/12/2014 aan VTM 2 Achtergrond van het bedrijf Gesticht in 2002 als een spin-off bedrijf (NV): Katholieke

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam Amsterdam De kleinste metropool ter wereld Introductie DIVV Gemeente Amsterdam 1 Bestuursdienst 7 Stadsdelen, territoriale commissies met gekozen bestuur 40 functionele diensten, ruimtelijk, sociaal, dienstverlening,

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Wegontwerp bibeko met ASVV 720 ASVV 2004 723 ASVV 2012 135 Bebouwdekomgrenzen - aanbevelingen voor de locatie en inrichting 191 Langzaam

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO

Overzicht Lotingstudies WO Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen voltijd Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen voltijd Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam voltijd Biomedische

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase 2 11 december 2006, Henk Tromp Wie is Goudappel Coffeng? - 200 gemotiveerde medewerkers - 40 jaar deskundigheid -

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Conditie van het spoor bepalen

Conditie van het spoor bepalen Conditie van het spoor bepalen O&O-PROJECT Conditie van het spoor bepalen Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 Projectinformatie 2 Uitwerking opdracht 3 Vaktaalveld 4 Beroep en opleiding 5 Organisatie

Nadere informatie

Blue Ports - waterknooppunten

Blue Ports - waterknooppunten 1 Blue Ports - waterknooppunten B E R E I K B A A R, D U U R Z A A M E N L E E F B A A R B A RT BOUWENS 1 5 O K TO B E R 2 0 1 0 W W W. M O V A R E S. N L / W A T E R Onze ruimte onder druk? 2 Oorzaak:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Auto s in steden: trendbreuk naar toekomst Embarcadero snelweg, San Francisco - Was: brede snelweg met twee

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Staal: duurzaam sterk

Staal: duurzaam sterk Staal: duurzaam sterk NATIONALE STAALBOUWDAG 2011 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Wat geldt voor het materiaal staal, geldt ook voor de Nationale Staalbouwdag: duurzaam sterk. Elk jaar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie