Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen"

Transcriptie

1

2 Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren gereageerd. Het betreft 13 directeuren van een interuniversitaire onderzoekschool en 9 directeuren van een lokale onderzoekschool. Bijlage 2 geeft een overzicht van de decanen en de directeuren die hebben gereageerd. De respons is met 72 procent (51 van 71) hoog te noemen. Uitvoering van de analyse De analyse van de antwoorden van decanen en directeuren is uitgevoerd door een promovendus in de sociale wetenschappen in november en december 2003, onder begeleiding van een lid van het Gammaberaad. In de onderstaande schets op grond van de hierboven vermelde analyse zijn voor zover mogelijk de antwoorden van de directeuren en decanen op gelijkluidende vragen naast elkaar gezet. Aantal onderzoeksgerichte masteropleidingen Zes van de 29 decanen geven aan dat hun faculteit momenteel nog geen onderzoeksgerichte masteropleiding(en) ontwikkelt. De 23 overige decanen melden dat er in totaal 42 onderzoeksgerichte masteropleidingen zijn of worden ontwikkeld. Van deze 23 decanen ontwikkelen er 15 één onderzoeksgerichte masteropleiding, 7 decanen ontwikkelen 2, 3 of 4 onderzoeksgerichte masteropleidingen, en één decaan ontwikkelt zeven onderzoeksgerichte masteropleidingen. Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een belangrijk punt is of de onderzoekscholen betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Tabel 1. Onderzoekscholen zijn betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen (percentage in kolomtotaal) Decanen Directeuren Totaal Ja Ja, maar geen rechtstreekse of formele betrokkenheid Nee Totaal (N=23) (N=22) (N=45) Meer dan een kwart van de decanen geeft aan dat onderzoekscholen niet betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Uit tabel 1 blijkt ook dat volgens ruim een kwart van de directeuren hun onderzoekschool helemaal niet of niet rechtstreeks/ formeel betrokken is (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. De helft van hen meent dat zij daar wel bij betrokken zouden moeten zijn, en een derde is van mening dat zij er niet bij betrokken zouden moeten zijn. SWR/AV/989.nie 2

3 Het is niet alleen van belang te weten dàt onderzoekscholen betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen, maar ook hoe intensief deze betrokkenheid is (of was). Is er bijvoorbeeld slechts een informeel gesprek gevoerd tussen (vertegenwoordigers namens) de decaan en individuele leden van de onderzoekschool of is de directeur eindverantwoordelijk voor de onderzoeksgerichte masteropleiding? Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de betrokkenheid van onderzoekscholen kan variëren van organisatorische ondersteuning, tot inhoudelijk overleg over het curriculum, de doelstellingen of het hele programma, tot volledige eindverantwoordelijkheid. Het blijkt dat er nogal wat verschillen zijn in de wijze waarop de directeuren betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. In enkele gevallen is de directeur zelf hoofd van de onderzoeksgerichte masteropleiding. Uit de antwoorden van de directeuren blijkt echter ook dat veel zaken nog niet duidelijk zijn. Sommigen twijfelen erover hoe daadwerkelijke participatie van onderzoekscholen gestalte zal krijgen, of hoe ver in formele zin de verantwoordelijkheid zal gaan. Enkelen geven aan dat de vraag hoe de betrokkenheid van de onderzoekschool nu precies tot uiting zal komen, nog onderwerp van overleg is binnen het bestuur van de onderzoekschool. De antwoorden van de respondenten zijn gecodeerd tot vier antwoordcategorieën: inhoudelijke/ organisatorische (mede)verantwoordelijkheid; ontwikkeling en/of doceren van cursussen; algemeen inhoudelijk overleg; en organisatorische ondersteuning/ coördinerende taak. Tabel 2. Wijze waarop onderzoekscholen betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen (percentage in kolomtotaal) Decanen Directeuren Totaal Inhoudelijke/ organisatorische (mede)verantwoordelijkheid Ontwikkeling en/of doceren van cursussen Algemeen inhoudelijk overleg Organisatorische ondersteuning/ coördinerende taak Totaal (N=16) (N=24) Toelichting: deze vraag is alleen gesteld aan de 17 decanen en 17 directeuren die hebben geantwoord dat onderzoekscholen betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Een decaan heeft deze vraag niet beantwoord. Enkele directeuren hebben meerdere antwoorden gegeven. Voor zover de respondenten betrokkenheid noemen, betreft dit toch vooral de minder ingrijpende vormen van betrokkenheid. Met name de decanen zijn erg terughoudend. Zij lijken de onderzoeksgerichte masteropleidingen vrij los van de onderzoekscholen te hebben ontwikkeld. (N=40) De directeuren zijn over het algemeen iets positiever dan de decanen over de betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Anderzijds klinkt ook zorg door in de volgende uitspraak van een (geanonimiseerde) directeur: Problemen zullen zich vooral ook voordoen voor onderzoekscholen die interuniversitair zijn opgezet. Het is niet uitgesloten dat deze onderzoekscholen op elk van de locaties met specifieke restricties te maken hebben. Het overeind houden van een gemeenschappelijk onderzoekschoolprogramma zal moeilijk zijn. Dit geldt dan evenzo voor de mogelijkheid om de SWR/AV/989.nie 3

4 interuniversitaire jaargroepen overeind te houden, niet alleen in het onderzoeksmasterprogram maar ook, als gevolg van de heterogene instroom in de Ph.D opleiding. Wanneer onderzoeksmasteropleiding en Ph.D opleiding lokaal in elkaar worden geschoven, komt dan het voortbestaan van interuniversitaire onderzoekscholen niet onder druk te staan? Met name de directeuren van een interuniversitaire onderzoekschool geven aan dat het coördineren van de initiatieven van verschillende decanen meer voeten in aarde heeft. De overgrote meerderheid van deze directeuren is van mening dat de inhoudelijke betrokkenheid van de onderzoekschool bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen verschilt per universiteit. Gevolgen voor de opleiding van promovendi Een volgend punt betreft de visie van de decanen en de directeuren op de gevolgen van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen voor bijvoorbeeld de opleiding en aanstellingsduur van promovendi. Tabel 3 geeft de antwoorden op de vraag naar de gevolgen voor de inhoud van de opleiding van promovendi. Tabel 3. De inhoud van de opleiding van promovendi zal veranderen als gevolg van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen (percentage in kolomtotaal) Decanen Directeuren Totaal Nee Nog niet duidelijk Ja Totaal (N=22) Toelichting: een decaan heeft deze vraag niet beantwoord. (N=22) Uit tabel 3 blijkt dat de overgrote meerderheid van zowel de decanen als de directeuren van mening is dat de inhoud van de opleiding van promovendi zal veranderen als gevolg van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen. (N=44) De vraag of een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding een voorwaarde zal worden voor een aanstelling als promovendus beantwoorden 9 decanen en 7 directeuren met een volmondig ja. Daarnaast zeggen 4 decanen en 4 directeuren ja, maar : een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding moet wel een voorwaarde zijn, maar uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Daarentegen beantwoorden 5 decanen en 7 directeuren deze vraag met een volmondig nee, en 2 decanen en 4 directeuren geven als antwoord nee, maar (dat wil zeggen: een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding hoeft geen voorwaarde te zijn, maar promovendi die deze opleiding niet hebben voltooid, moeten wel deficiënties wegwerken). Tabel 4 geeft een overzicht van deze antwoorden. SWR/AV/989.nie 4

5 Tabel 4. Een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding zal voorwaarde worden voor een aanstelling als promovendus Decanen Directeuren Totaal Nee Nee, maar Ja, maar Ja Totaal (N=20) Toelichting: drie decanen en een directeur hebben deze vraag niet beantwoord. (N=22) Dan is er de vraag naar de verwachte gevolgen voor de aanstellingsduur van promovendi van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Tabel 5 geeft de antwoorden op deze vraag. (N=42) Tabel 5. Gevolgen voor de aanstellingsduur van promovendi van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen (percentage in kolomtotaal) Decanen Directeuren Totaal Geen verandering Aanstellingsduur wordt verkort Aanstellingsduur wordt in sommige gevallen verkort Aanstellingsduur wordt verlengd Nog niet duidelijk Totaal (N=22) (N=22) (N=44) Toelichting: een decaan heeft deze vraag niet beantwoord. Uit tabel 5 blijkt dat meer dan twee van de drie respondenten verwachten dat de aanstellingsduur van promovendi (in sommige gevallen) wordt verkort. Het is een op de zes respondenten nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de aanstellingsduur van promovendi zijn van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Een aantal directeuren hoopt dat het probleem van de uitloop van promovendi minder zal worden voor degenen die de eigen onderzoeksgerichte masteropleiding hebben afgerond. Veel respondenten zien echter problemen, bijvoorbeeld voor promovendi uit het buitenland (voor sommige onderzoekscholen is de helft van de promovendi uit het buitenland afkomstig) en promovendi die een andere dan de eigen onderzoeksgerichte masteropleiding hebben afgerond. Men meent dat voor deze promovendi extra vakken, of een gedeelte van de onderzoeksgerichte masteropleiding, alsnog verplicht moeten worden gesteld. De aanstellingsduur van deze promovendi kan misschien niet worden verkort, net zo min als die van promovendi van wie de aanstelling uit de derdegeldstroom wordt gefinancierd. Sommige respondenten merken op dat de onderzoeksgerichte masteropleidingen het mogelijk maken de promotietrajecten in lengte en inhoud te differentiëren. De meeste directeuren geven aan dat programma s vooralsnog op individuele basis van de promovendus gemaakt zullen worden. SWR/AV/989.nie 5

6 Conclusies De inventarisatie betrof de stand van zaken met betrekking tot de onderzoeksgerichte masteropleidingen op het gebied van de sociale wetenschappen per juli/ augustus/ september Mogelijk is uiteraard dat de situatie die in de onderhavige notitie wordt geschetst, inmiddels is veranderd. Uit de inventarisatie is in ieder geval naar voren gekomen dat er in de zomer van 2003 nog veel onduidelijkheden waren over de ontwikkeling van deze opleidingen. Uit de inventarisatie kan worden afgeleid dat de aansluiting van onderzoeksgerichte masteropleidingen op het promotietraject een mogelijk knelpunt is. Dit knelt temeer omdat wordt verwacht dat het promotietraject voor de sociale wetenschappen van vier naar drie jaar wordt teruggebracht. Een ander mogelijk knelpunt is de inhoudelijke betrokkenheid van de interuniversitaire onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Op termijn zou dit gevolgen kunnen hebben voor de positie en misschien zelfs het voortbestaan van deze onderzoekscholen. SWR/AV/989.nie 6

7 Bijlage 1. Vragenlijsten VRAGENLIJST DECANEN 1. Welke onderzoeksgerichte masteropleidingen op het gebied van de sociale wetenschappen in brede zin zijn binnen uw faculteit in ontwikkeling? 2. Wilt u voor elke onderzoeksgerichte masteropleidingen die u bij vraag 1 noemt, één van de volgende drie bladzijden invullen? > Zie de volgende bladzijden. Ga daarna door naar vraag 3 (laatste bladzijde). Vraag 2. Wilt u voor de onderzoeksgerichte masteropleiding die u als eerste noemt in uw antwoord bij vraag 1, de onderstaande vragen beantwoorden? a. Naam onderzoeksgerichte masteropleiding: b. Gaat het om een volledig aparte onderzoeksgerichte masteropleiding van twee jaar of om een gestapelde, onderzoeksgerichte masteropleiding van een jaar (dit is een opleiding die men kan volgen na een met succes afgeronde eenjarige, niet specifiek op onderzoek gerichte, zogenoemde "professionele" masteropleiding)? c. Wanneer verwacht u dat uw universiteit deze onderzoeksgerichte masteropleiding ter accreditering zal aanbieden aan het nationaal accreditatie orgaan? d. Zijn er onderzoekscholen inhoudelijk betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van deze onderzoeksgerichte masteropleiding? Zo ja, welke onderzoekscholen zijn dit? Vraag 2.e invullen als u vraag 2.d met "Ja" heeft beantwoord: e. Hoe komt / kwam de inhoudelijke betrokkenheid van deze onderzoekscholen tot uiting? SWR/AV/989.nie 7

8 f. Verwacht u dat de invoering van deze onderzoeksgerichte masteropleiding gevolgen zal hebben voor de inhoud van de opleiding van promovendi (bijvoorbeeld: in de opleiding van promovendi wordt minder cursorisch onderwijs verplicht gesteld in de veronderstelling dat de onderzoeksgerichte masteropleiding daarin al heeft voorzien)? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? g. Verwacht u dat de invoering van deze onderzoeksgerichte masteropleiding gevolgen zal hebben voor de duur van de aanstelling van promovendi aan uw faculteit? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 3. Verwacht u dat de invoering van onderzoeksgerichte masteropleidingen gevolgen zal hebben voor de inhoud van de opleiding van promovendi die zijn / worden aangesteld aan uw faculteit (bijvoorbeeld: in de opleiding van promovendi wordt minder cursorisch onderwijs verplicht gesteld in de veronderstelling dat de onderzoeksgerichte masteropleiding daarin al heeft voorzien)? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 4. Verwacht u dat de invoering van onderzoeksgerichte masteropleidingen binnen uw faculteit gevolgen zal hebben voor de duur van de aanstelling van promovendi die zijn / worden aangesteld aan uw faculteit? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 5. Verwacht u dat een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding een voorwaarde zal worden voor een aanstelling als promovendus aan uw faculteit? Graag omcirkelen wat van toepassing is. Ja / Nee 6. Uw overige opmerkingen: SWR/AV/989.nie 8

9 VRAGENLIJST DIRECTEUREN 1. Is de onderzoekschool waarvan u directeur bent een lokale of een interuniversitaire onderzoekschool? Vraag 2 invullen als u bij vraag 1 heeft ingevuld dat de onderzoekschool interuniversitair is: 2. Welke universiteiten en welke opleidingen daarbinnen participeren in uw onderzoekschool? 3. Inhoudelijke betrokkenheid van uw onderzoekschool bij onderzoeksgerichte masteropleidingen: a. Is uw onderzoekschool inhoudelijk betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van een of meer onderzoeksgerichte masteropleidingen? Zo ja, welke onderzoeksgerichte masteropleiding(en) betreft dit? Vraag 3b invullen als u vraag 3a met "Ja" heeft beantwoord: b. Hoe komt deze inhoudelijke betrokkenheid tot uiting? Vraag 3c invullen als u vraag 3a met Ja heeft beantwoord èn bij vraag 1 heeft ingevuld dat de onderzoekschool interuniversitair is: c. Bent u van mening dat de inhoudelijke betrokkenheid van uw onderzoekschool bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen verschilt per universiteit? Bijvoorbeeld: is uw onderzoekschool inhoudelijk meer betrokken bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen bij uw eigen universiteit dan bij die van andere universiteiten? SWR/AV/989.nie 9

10 Vraag 3d invullen als u vraag 3a met "Nee" heeft beantwoord: d. Bent u van mening dat uw onderzoekschool inhoudelijk betrokken zou moeten zijn / worden bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen? Zo ja, bij welke onderzoeksgerichte masteropleidingen (voor zover bekend)? 4. Inhoudelijke (mede)verantwoordelijkheid van uw onderzoekschool: a. Zal (voor zover nu bekend) uw onderzoekschool inhoudelijke (mede)verantwoordelijkheid krijgen voor onderzoeksgerichte masteropleidingen? Zo ja, voor welke onderzoeksgerichte masteropleidingen? Vraag 4b invullen als u vraag 4a met "Nee" heeft beantwoord: b. Bent u van mening dat uw onderzoekschool inhoudelijke (mede)verantwoordelijkheid zou moeten krijgen voor onderzoeksgerichte masteropleidingen? Graag omcirkelen wat van toepassing is. Ja / Nee 5. Verwacht u dat de invoering van onderzoeksgerichte masteropleidingen gevolgen zal hebben voor de inhoud van de opleiding van promovendi binnen uw onderzoekschool (bijvoorbeeld: in de opleiding van promovendi wordt minder cursorisch onderwijs verplicht gesteld in de veronderstelling dat de onderzoeksgerichte masteropleiding daarin al heeft voorzien)? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 6. Verwacht u dat de invoering van onderzoeksgerichte masteropleidingen gevolgen zal hebben voor de duur van de aanstelling van promovendi binnen uw onderzoekschool? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 7. Verwacht u dat binnen uw onderzoekschool een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding een voorwaarde zal worden voor een aanstelling als promovendus? Graag omcirkelen wat van toepassing is. Ja / Nee 8. Uw overige opmerkingen: SWR/AV/989.nie 10

11 Bijlage 2 Respondenten Decanen die hebben gereageerd: 1. Faculteit der Gedragswetenschappen Universiteit Twente 2. Faculteit der Economische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen 3. Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen 4. Rechtswetenschappen Open Universiteit 5. Sociale Wetenschappen Open Universiteit 6. Faculteit der Bestuurskunde Universiteit Twente 7. Faculteit der Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen 8. Faculteit der Psychologische Pedagogische en Sociologische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen 9. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Leiden 10. Faculteit der Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht 11. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht 12. Faculteit der Algemene Wetenschappen Universiteit Maastricht 13. Faculteit der Management Wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 14. Faculteit der Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 15. Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam 16. Faculteit der Sociale Wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 17. Faculteit der Economische Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam 18. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam 19. Faculteit der Economische Wetenschappen Katholieke Universiteit Tilburg 20. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Tilburg 21. Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht 22. Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht 23. Faculteit der Sociale Wetenschappen Katholieke Universiteit Tilburg 24. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen 25. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam 26. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam 27. Faculteit der SociaalCulturele Wetenschappen Vrije Universiteit 28. Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Vrije Universiteit 29. Faculteit Technologie Management TU Eindhoven Directeuren die hebben gereageerd: 1. Onderzoekschool Trail 2. Graduate School in Economic Theory and Applied Econometrics (CENTER) 3. CERES Research School 4. Interuniversitair Centrum voor SociaalWetenschappelijke Theorievorming en Methodenontwikkeling (ICS) 5. Centrum Recht Bestuur en Samenleving (CRBS) 6. Experimentele Psychologie Onderzoekschool (EPOS) 7. Onderzoekschool Experimentele Psychopathologie (EPP) 8. Onderzoekschool Erasmus Research Institute of Management (ERIM) 9. Helmholtz Instituut 10. Ius Commune 11. Kurt Lewin Instituut (KLI) 12. Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) 13. METEOR SWR/AV/989.nie 11

12 14. The Netherlands School of Communications Research (NESCOR) 15. Netherlands Graduate School of Housing and Urban Research (NETHUR) 16. Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie (NICI) 17. Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (NOB) 18. Onderzoekschool voor Wetgevingvraagstukken (OVW) 19. Onderzoekschool Psychologie en Gezondheid 20. Onderzoekschool Systemen Organisaties en Management (SOM) 21. Tinbergen Instituut 22. Groninger Onderzoekschool voor Behavioral Cognitive & Neurosciences (BCN) SWR/AV/989.nie 12

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO

Overzicht Lotingstudies WO Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen voltijd Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen voltijd Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam voltijd Biomedische

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS 2017-2021 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht;

Nadere informatie

Nominaal is normaal bij FSW

Nominaal is normaal bij FSW Nominaal is normaal bij FSW Effect op studiekeuze, instroom, rendement/ studieresultaten en zelfstudietijd Prof. dr. H.T. van der Molen, Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Dr. G.J.A. Baars (Risbo)

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016

OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016 OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum 22-06-2013 (week 2013/25)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum 22-06-2013 (week 2013/25) Peildatum 22-06- (week /25) FEB Opleiding Instelling / / / B Bedrijfseconomie Universiteit van Tilburg 382 374 411 100,0% 100,0% 72,2% Rijksuniversiteit Groningen 0 0 158 27,8% B Bedrijfseconomie Totaal

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38) Peildatum 24-09- (week /38) TiSEM Opleiding Instelling / / B Bedrijfseconomie Tilburg University 401 430 373 100,0% 100,0% 100,0% B Bedrijfseconomie Totaal universiteiten 401 430 373 B Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

Promoveren binnen de William James Graduate School

Promoveren binnen de William James Graduate School Promoveren binnen de William James Graduate School Pre-ambule Vanaf 1 september 2010 promoveren alle (buiten)promovendi, bij de Faculteit de Psychologie en Pedagogiek (FPP), ongeacht de aanstelling, binnen

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten 2012-2013

Rapportage Toplijsten 2012-2013 Rapportage Toplijsten 2012-2013 www.qompas.nl Qompas StudieKeuze best bekeken open dagen en opleidingen Surrounded by Talent Top-50 Open Dagen Qompas StudieKeuze 2012-2013 1 - Open dag Avans Hogeschool

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi.

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi. Samenvatting Introductie Negen jaar geleden vroeg de Universiteit Utrecht haar promovendi om een oordeel over een aantal aspecten van hun promotietraject. Lagen ze op schema, welke steun kregen internationale

Nadere informatie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen

Initiatiefvoorstel Fractie Front Verhogen bedrag bestuursbeurzen Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl To: University Council From: Fractie Front Date: 11 th of December 2015 Reference: Higher the

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen

1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen 1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen Voorwoord 1 2 Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen Eerste ervaringen Advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad Koninklijke

Nadere informatie

Engelse taal bachelor psychologie UvT

Engelse taal bachelor psychologie UvT Engelse taal bachelor psychologie UvT Aanleiding Enkele studenten hebben hun teleurstelling uitgesproken over Engelstalige tentamens, zoals Inleiding Psychologie van Arbeid en Economie en Cultuurpsychologie.

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen

Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Universiteit Faculteit(en) Decaan Rapportage tot en met 2014 Datum van indiening Contactpersoon Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen Blad1 Nadere toelichting

Nadere informatie

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes www.qompas.nl Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze september 2015-december 2015 Surrounded by Talent Havo-jongens: Top-50 studies op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013 nederlands - vlaamse accredttatieorganisatie Oordeel Positief onvoorwaardelijk oordeel over de aanvragen toets nieuwe opleid ng van de: wo-bachelor Business & Economics; wo-bachelor Accountancy and Gontrolling

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

Bindend studieadvies. Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht

Bindend studieadvies. Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht Bindend studieadvies Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Utrecht, juli 2007 1 2 Bindend studieadvies

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

METHODOLOGIE Classificatie stroomleverancier + GVO s

METHODOLOGIE Classificatie stroomleverancier + GVO s METHODOLOGIE Classificatie stroomleverancier + GVO s Voorloper + Goede GVOs Voorloper + Slechte /geen GVOs Volger/vervuiler + Goede GVOs Volger/vervuiler + Slechte GVOs Volger/vervuiler + Geen GVOs = Classificatie

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Wmo werkplaats Twente, fase 2 Praktijk 2: Bundeling van diensten op het gebied van welzijn, informele zorg en formele zorg Toegang tot de Wmo Evaluatierapport

Nadere informatie

Top-50 studies. Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) www.qompas.nl. Surrounded by Talent

Top-50 studies. Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) www.qompas.nl. Surrounded by Talent Top-50 studies www.qompas.nl Top-50 studies en open dagen op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m apr-16) Surrounded by Talent Best bekeken studies en open dagen op Qompas StudieKeuze Een aantal keer per jaar

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

[OPEN DAGEN WO BACHELOR]

[OPEN DAGEN WO BACHELOR] 2015-16 Atlas College Marnix de Groote [OPEN DAGEN WO BACHELOR] Maar ook data van meelopdagen, proefstuderen van alle universiteiten in Nederland Open dagen overzicht WO bachelor Universitair 11 september

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PERSONALIA Naam: Dr. Carina Johanna Wiekens Geboortedatum: 17 november 1978 E-mailadres: info@carinawiekens.nl OPLEIDING 2006-2009 Universiteit van Tilburg Promotie in de

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2011 2012 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...7 B Communication and Media

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10)

ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10) ACTA Graduate School of Dentistry (d.d. 18-06-10) 1. Inleiding Binnen de universiteiten, zo ook bij de UvA en VU, wordt gewerkt aan locale organisatievormen voor de onderzoekersopleiding van promovendi

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2 - Dienstcompensatie Inleiding In de Landelijke richtlijnen voor de regeling van de positie van coassistenten door Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie?

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

LOB-STRIPPENKAART Schooljaar 2015-2016

LOB-STRIPPENKAART Schooljaar 2015-2016 Naast de verplichte LOB-activiteiten (z.o.z.), die per jaarlaag worden aangeboden, kun je ook een keuze maken uit onderstaande facultatieve LOB-activiteiten. klas 4: geen verplichting klas 5: minimaal

Nadere informatie

Bevorderen van integratie op de politieke agenda

Bevorderen van integratie op de politieke agenda Bevorderen van integratie op de politieke agenda Door Hans Teegelbeckers, VOS/ABB Sinds de jaren 80 wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over etnische segregatie in het Nederlands onderwijs, de

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie