Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen"

Transcriptie

1

2 Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren gereageerd. Het betreft 13 directeuren van een interuniversitaire onderzoekschool en 9 directeuren van een lokale onderzoekschool. Bijlage 2 geeft een overzicht van de decanen en de directeuren die hebben gereageerd. De respons is met 72 procent (51 van 71) hoog te noemen. Uitvoering van de analyse De analyse van de antwoorden van decanen en directeuren is uitgevoerd door een promovendus in de sociale wetenschappen in november en december 2003, onder begeleiding van een lid van het Gammaberaad. In de onderstaande schets op grond van de hierboven vermelde analyse zijn voor zover mogelijk de antwoorden van de directeuren en decanen op gelijkluidende vragen naast elkaar gezet. Aantal onderzoeksgerichte masteropleidingen Zes van de 29 decanen geven aan dat hun faculteit momenteel nog geen onderzoeksgerichte masteropleiding(en) ontwikkelt. De 23 overige decanen melden dat er in totaal 42 onderzoeksgerichte masteropleidingen zijn of worden ontwikkeld. Van deze 23 decanen ontwikkelen er 15 één onderzoeksgerichte masteropleiding, 7 decanen ontwikkelen 2, 3 of 4 onderzoeksgerichte masteropleidingen, en één decaan ontwikkelt zeven onderzoeksgerichte masteropleidingen. Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een belangrijk punt is of de onderzoekscholen betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Tabel 1. Onderzoekscholen zijn betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen (percentage in kolomtotaal) Decanen Directeuren Totaal Ja Ja, maar geen rechtstreekse of formele betrokkenheid Nee Totaal (N=23) (N=22) (N=45) Meer dan een kwart van de decanen geeft aan dat onderzoekscholen niet betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Uit tabel 1 blijkt ook dat volgens ruim een kwart van de directeuren hun onderzoekschool helemaal niet of niet rechtstreeks/ formeel betrokken is (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. De helft van hen meent dat zij daar wel bij betrokken zouden moeten zijn, en een derde is van mening dat zij er niet bij betrokken zouden moeten zijn. SWR/AV/989.nie 2

3 Het is niet alleen van belang te weten dàt onderzoekscholen betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen, maar ook hoe intensief deze betrokkenheid is (of was). Is er bijvoorbeeld slechts een informeel gesprek gevoerd tussen (vertegenwoordigers namens) de decaan en individuele leden van de onderzoekschool of is de directeur eindverantwoordelijk voor de onderzoeksgerichte masteropleiding? Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de betrokkenheid van onderzoekscholen kan variëren van organisatorische ondersteuning, tot inhoudelijk overleg over het curriculum, de doelstellingen of het hele programma, tot volledige eindverantwoordelijkheid. Het blijkt dat er nogal wat verschillen zijn in de wijze waarop de directeuren betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. In enkele gevallen is de directeur zelf hoofd van de onderzoeksgerichte masteropleiding. Uit de antwoorden van de directeuren blijkt echter ook dat veel zaken nog niet duidelijk zijn. Sommigen twijfelen erover hoe daadwerkelijke participatie van onderzoekscholen gestalte zal krijgen, of hoe ver in formele zin de verantwoordelijkheid zal gaan. Enkelen geven aan dat de vraag hoe de betrokkenheid van de onderzoekschool nu precies tot uiting zal komen, nog onderwerp van overleg is binnen het bestuur van de onderzoekschool. De antwoorden van de respondenten zijn gecodeerd tot vier antwoordcategorieën: inhoudelijke/ organisatorische (mede)verantwoordelijkheid; ontwikkeling en/of doceren van cursussen; algemeen inhoudelijk overleg; en organisatorische ondersteuning/ coördinerende taak. Tabel 2. Wijze waarop onderzoekscholen betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen (percentage in kolomtotaal) Decanen Directeuren Totaal Inhoudelijke/ organisatorische (mede)verantwoordelijkheid Ontwikkeling en/of doceren van cursussen Algemeen inhoudelijk overleg Organisatorische ondersteuning/ coördinerende taak Totaal (N=16) (N=24) Toelichting: deze vraag is alleen gesteld aan de 17 decanen en 17 directeuren die hebben geantwoord dat onderzoekscholen betrokken zijn (geweest) bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Een decaan heeft deze vraag niet beantwoord. Enkele directeuren hebben meerdere antwoorden gegeven. Voor zover de respondenten betrokkenheid noemen, betreft dit toch vooral de minder ingrijpende vormen van betrokkenheid. Met name de decanen zijn erg terughoudend. Zij lijken de onderzoeksgerichte masteropleidingen vrij los van de onderzoekscholen te hebben ontwikkeld. (N=40) De directeuren zijn over het algemeen iets positiever dan de decanen over de betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Anderzijds klinkt ook zorg door in de volgende uitspraak van een (geanonimiseerde) directeur: Problemen zullen zich vooral ook voordoen voor onderzoekscholen die interuniversitair zijn opgezet. Het is niet uitgesloten dat deze onderzoekscholen op elk van de locaties met specifieke restricties te maken hebben. Het overeind houden van een gemeenschappelijk onderzoekschoolprogramma zal moeilijk zijn. Dit geldt dan evenzo voor de mogelijkheid om de SWR/AV/989.nie 3

4 interuniversitaire jaargroepen overeind te houden, niet alleen in het onderzoeksmasterprogram maar ook, als gevolg van de heterogene instroom in de Ph.D opleiding. Wanneer onderzoeksmasteropleiding en Ph.D opleiding lokaal in elkaar worden geschoven, komt dan het voortbestaan van interuniversitaire onderzoekscholen niet onder druk te staan? Met name de directeuren van een interuniversitaire onderzoekschool geven aan dat het coördineren van de initiatieven van verschillende decanen meer voeten in aarde heeft. De overgrote meerderheid van deze directeuren is van mening dat de inhoudelijke betrokkenheid van de onderzoekschool bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen verschilt per universiteit. Gevolgen voor de opleiding van promovendi Een volgend punt betreft de visie van de decanen en de directeuren op de gevolgen van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen voor bijvoorbeeld de opleiding en aanstellingsduur van promovendi. Tabel 3 geeft de antwoorden op de vraag naar de gevolgen voor de inhoud van de opleiding van promovendi. Tabel 3. De inhoud van de opleiding van promovendi zal veranderen als gevolg van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen (percentage in kolomtotaal) Decanen Directeuren Totaal Nee Nog niet duidelijk Ja Totaal (N=22) Toelichting: een decaan heeft deze vraag niet beantwoord. (N=22) Uit tabel 3 blijkt dat de overgrote meerderheid van zowel de decanen als de directeuren van mening is dat de inhoud van de opleiding van promovendi zal veranderen als gevolg van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen. (N=44) De vraag of een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding een voorwaarde zal worden voor een aanstelling als promovendus beantwoorden 9 decanen en 7 directeuren met een volmondig ja. Daarnaast zeggen 4 decanen en 4 directeuren ja, maar : een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding moet wel een voorwaarde zijn, maar uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Daarentegen beantwoorden 5 decanen en 7 directeuren deze vraag met een volmondig nee, en 2 decanen en 4 directeuren geven als antwoord nee, maar (dat wil zeggen: een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding hoeft geen voorwaarde te zijn, maar promovendi die deze opleiding niet hebben voltooid, moeten wel deficiënties wegwerken). Tabel 4 geeft een overzicht van deze antwoorden. SWR/AV/989.nie 4

5 Tabel 4. Een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding zal voorwaarde worden voor een aanstelling als promovendus Decanen Directeuren Totaal Nee Nee, maar Ja, maar Ja Totaal (N=20) Toelichting: drie decanen en een directeur hebben deze vraag niet beantwoord. (N=22) Dan is er de vraag naar de verwachte gevolgen voor de aanstellingsduur van promovendi van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Tabel 5 geeft de antwoorden op deze vraag. (N=42) Tabel 5. Gevolgen voor de aanstellingsduur van promovendi van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen (percentage in kolomtotaal) Decanen Directeuren Totaal Geen verandering Aanstellingsduur wordt verkort Aanstellingsduur wordt in sommige gevallen verkort Aanstellingsduur wordt verlengd Nog niet duidelijk Totaal (N=22) (N=22) (N=44) Toelichting: een decaan heeft deze vraag niet beantwoord. Uit tabel 5 blijkt dat meer dan twee van de drie respondenten verwachten dat de aanstellingsduur van promovendi (in sommige gevallen) wordt verkort. Het is een op de zes respondenten nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de aanstellingsduur van promovendi zijn van het invoeren van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Een aantal directeuren hoopt dat het probleem van de uitloop van promovendi minder zal worden voor degenen die de eigen onderzoeksgerichte masteropleiding hebben afgerond. Veel respondenten zien echter problemen, bijvoorbeeld voor promovendi uit het buitenland (voor sommige onderzoekscholen is de helft van de promovendi uit het buitenland afkomstig) en promovendi die een andere dan de eigen onderzoeksgerichte masteropleiding hebben afgerond. Men meent dat voor deze promovendi extra vakken, of een gedeelte van de onderzoeksgerichte masteropleiding, alsnog verplicht moeten worden gesteld. De aanstellingsduur van deze promovendi kan misschien niet worden verkort, net zo min als die van promovendi van wie de aanstelling uit de derdegeldstroom wordt gefinancierd. Sommige respondenten merken op dat de onderzoeksgerichte masteropleidingen het mogelijk maken de promotietrajecten in lengte en inhoud te differentiëren. De meeste directeuren geven aan dat programma s vooralsnog op individuele basis van de promovendus gemaakt zullen worden. SWR/AV/989.nie 5

6 Conclusies De inventarisatie betrof de stand van zaken met betrekking tot de onderzoeksgerichte masteropleidingen op het gebied van de sociale wetenschappen per juli/ augustus/ september Mogelijk is uiteraard dat de situatie die in de onderhavige notitie wordt geschetst, inmiddels is veranderd. Uit de inventarisatie is in ieder geval naar voren gekomen dat er in de zomer van 2003 nog veel onduidelijkheden waren over de ontwikkeling van deze opleidingen. Uit de inventarisatie kan worden afgeleid dat de aansluiting van onderzoeksgerichte masteropleidingen op het promotietraject een mogelijk knelpunt is. Dit knelt temeer omdat wordt verwacht dat het promotietraject voor de sociale wetenschappen van vier naar drie jaar wordt teruggebracht. Een ander mogelijk knelpunt is de inhoudelijke betrokkenheid van de interuniversitaire onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen. Op termijn zou dit gevolgen kunnen hebben voor de positie en misschien zelfs het voortbestaan van deze onderzoekscholen. SWR/AV/989.nie 6

7 Bijlage 1. Vragenlijsten VRAGENLIJST DECANEN 1. Welke onderzoeksgerichte masteropleidingen op het gebied van de sociale wetenschappen in brede zin zijn binnen uw faculteit in ontwikkeling? 2. Wilt u voor elke onderzoeksgerichte masteropleidingen die u bij vraag 1 noemt, één van de volgende drie bladzijden invullen? > Zie de volgende bladzijden. Ga daarna door naar vraag 3 (laatste bladzijde). Vraag 2. Wilt u voor de onderzoeksgerichte masteropleiding die u als eerste noemt in uw antwoord bij vraag 1, de onderstaande vragen beantwoorden? a. Naam onderzoeksgerichte masteropleiding: b. Gaat het om een volledig aparte onderzoeksgerichte masteropleiding van twee jaar of om een gestapelde, onderzoeksgerichte masteropleiding van een jaar (dit is een opleiding die men kan volgen na een met succes afgeronde eenjarige, niet specifiek op onderzoek gerichte, zogenoemde "professionele" masteropleiding)? c. Wanneer verwacht u dat uw universiteit deze onderzoeksgerichte masteropleiding ter accreditering zal aanbieden aan het nationaal accreditatie orgaan? d. Zijn er onderzoekscholen inhoudelijk betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van deze onderzoeksgerichte masteropleiding? Zo ja, welke onderzoekscholen zijn dit? Vraag 2.e invullen als u vraag 2.d met "Ja" heeft beantwoord: e. Hoe komt / kwam de inhoudelijke betrokkenheid van deze onderzoekscholen tot uiting? SWR/AV/989.nie 7

8 f. Verwacht u dat de invoering van deze onderzoeksgerichte masteropleiding gevolgen zal hebben voor de inhoud van de opleiding van promovendi (bijvoorbeeld: in de opleiding van promovendi wordt minder cursorisch onderwijs verplicht gesteld in de veronderstelling dat de onderzoeksgerichte masteropleiding daarin al heeft voorzien)? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? g. Verwacht u dat de invoering van deze onderzoeksgerichte masteropleiding gevolgen zal hebben voor de duur van de aanstelling van promovendi aan uw faculteit? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 3. Verwacht u dat de invoering van onderzoeksgerichte masteropleidingen gevolgen zal hebben voor de inhoud van de opleiding van promovendi die zijn / worden aangesteld aan uw faculteit (bijvoorbeeld: in de opleiding van promovendi wordt minder cursorisch onderwijs verplicht gesteld in de veronderstelling dat de onderzoeksgerichte masteropleiding daarin al heeft voorzien)? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 4. Verwacht u dat de invoering van onderzoeksgerichte masteropleidingen binnen uw faculteit gevolgen zal hebben voor de duur van de aanstelling van promovendi die zijn / worden aangesteld aan uw faculteit? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 5. Verwacht u dat een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding een voorwaarde zal worden voor een aanstelling als promovendus aan uw faculteit? Graag omcirkelen wat van toepassing is. Ja / Nee 6. Uw overige opmerkingen: SWR/AV/989.nie 8

9 VRAGENLIJST DIRECTEUREN 1. Is de onderzoekschool waarvan u directeur bent een lokale of een interuniversitaire onderzoekschool? Vraag 2 invullen als u bij vraag 1 heeft ingevuld dat de onderzoekschool interuniversitair is: 2. Welke universiteiten en welke opleidingen daarbinnen participeren in uw onderzoekschool? 3. Inhoudelijke betrokkenheid van uw onderzoekschool bij onderzoeksgerichte masteropleidingen: a. Is uw onderzoekschool inhoudelijk betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van een of meer onderzoeksgerichte masteropleidingen? Zo ja, welke onderzoeksgerichte masteropleiding(en) betreft dit? Vraag 3b invullen als u vraag 3a met "Ja" heeft beantwoord: b. Hoe komt deze inhoudelijke betrokkenheid tot uiting? Vraag 3c invullen als u vraag 3a met Ja heeft beantwoord èn bij vraag 1 heeft ingevuld dat de onderzoekschool interuniversitair is: c. Bent u van mening dat de inhoudelijke betrokkenheid van uw onderzoekschool bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen verschilt per universiteit? Bijvoorbeeld: is uw onderzoekschool inhoudelijk meer betrokken bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen bij uw eigen universiteit dan bij die van andere universiteiten? SWR/AV/989.nie 9

10 Vraag 3d invullen als u vraag 3a met "Nee" heeft beantwoord: d. Bent u van mening dat uw onderzoekschool inhoudelijk betrokken zou moeten zijn / worden bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen? Zo ja, bij welke onderzoeksgerichte masteropleidingen (voor zover bekend)? 4. Inhoudelijke (mede)verantwoordelijkheid van uw onderzoekschool: a. Zal (voor zover nu bekend) uw onderzoekschool inhoudelijke (mede)verantwoordelijkheid krijgen voor onderzoeksgerichte masteropleidingen? Zo ja, voor welke onderzoeksgerichte masteropleidingen? Vraag 4b invullen als u vraag 4a met "Nee" heeft beantwoord: b. Bent u van mening dat uw onderzoekschool inhoudelijke (mede)verantwoordelijkheid zou moeten krijgen voor onderzoeksgerichte masteropleidingen? Graag omcirkelen wat van toepassing is. Ja / Nee 5. Verwacht u dat de invoering van onderzoeksgerichte masteropleidingen gevolgen zal hebben voor de inhoud van de opleiding van promovendi binnen uw onderzoekschool (bijvoorbeeld: in de opleiding van promovendi wordt minder cursorisch onderwijs verplicht gesteld in de veronderstelling dat de onderzoeksgerichte masteropleiding daarin al heeft voorzien)? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 6. Verwacht u dat de invoering van onderzoeksgerichte masteropleidingen gevolgen zal hebben voor de duur van de aanstelling van promovendi binnen uw onderzoekschool? Zo ja, welke gevolgen verwacht u? 7. Verwacht u dat binnen uw onderzoekschool een voltooide onderzoeksgerichte masteropleiding een voorwaarde zal worden voor een aanstelling als promovendus? Graag omcirkelen wat van toepassing is. Ja / Nee 8. Uw overige opmerkingen: SWR/AV/989.nie 10

11 Bijlage 2 Respondenten Decanen die hebben gereageerd: 1. Faculteit der Gedragswetenschappen Universiteit Twente 2. Faculteit der Economische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen 3. Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen 4. Rechtswetenschappen Open Universiteit 5. Sociale Wetenschappen Open Universiteit 6. Faculteit der Bestuurskunde Universiteit Twente 7. Faculteit der Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen 8. Faculteit der Psychologische Pedagogische en Sociologische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen 9. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Leiden 10. Faculteit der Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht 11. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht 12. Faculteit der Algemene Wetenschappen Universiteit Maastricht 13. Faculteit der Management Wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 14. Faculteit der Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 15. Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam 16. Faculteit der Sociale Wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 17. Faculteit der Economische Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam 18. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam 19. Faculteit der Economische Wetenschappen Katholieke Universiteit Tilburg 20. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Tilburg 21. Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht 22. Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht 23. Faculteit der Sociale Wetenschappen Katholieke Universiteit Tilburg 24. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen 25. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam 26. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam 27. Faculteit der SociaalCulturele Wetenschappen Vrije Universiteit 28. Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Vrije Universiteit 29. Faculteit Technologie Management TU Eindhoven Directeuren die hebben gereageerd: 1. Onderzoekschool Trail 2. Graduate School in Economic Theory and Applied Econometrics (CENTER) 3. CERES Research School 4. Interuniversitair Centrum voor SociaalWetenschappelijke Theorievorming en Methodenontwikkeling (ICS) 5. Centrum Recht Bestuur en Samenleving (CRBS) 6. Experimentele Psychologie Onderzoekschool (EPOS) 7. Onderzoekschool Experimentele Psychopathologie (EPP) 8. Onderzoekschool Erasmus Research Institute of Management (ERIM) 9. Helmholtz Instituut 10. Ius Commune 11. Kurt Lewin Instituut (KLI) 12. Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) 13. METEOR SWR/AV/989.nie 11

12 14. The Netherlands School of Communications Research (NESCOR) 15. Netherlands Graduate School of Housing and Urban Research (NETHUR) 16. Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie (NICI) 17. Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (NOB) 18. Onderzoekschool voor Wetgevingvraagstukken (OVW) 19. Onderzoekschool Psychologie en Gezondheid 20. Onderzoekschool Systemen Organisaties en Management (SOM) 21. Tinbergen Instituut 22. Groninger Onderzoekschool voor Behavioral Cognitive & Neurosciences (BCN) SWR/AV/989.nie 12

1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen

1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen 1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen Voorwoord 1 2 Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen Eerste ervaringen Advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad Koninklijke

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen

Masterjaren tellen. BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Masterjaren tellen BaMa-onderzoek naar de duur van de Nederlandse wetenschappelijke masteropleidingen Colofon Auteursrecht voorbehouden Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van

Nadere informatie

De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden.

De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden. De effecten van aardbevingen bij particulieren in het Groningse aardbevingsgebied die hun woning te koop aanbieden. Verslag van een onderzoek uitgevoerd door de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Een vereniging voor alumni

Een vereniging voor alumni Een vereniging voor alumni Een onderzoek naar loopbaanperspectieven van afgestudeerde psychologiestudenten en de behoefte aan een alumnivereniging Opleiding Psychologie Faculteit der gedrags- en maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Marije Berkelaar Stephanie Blom Eva van Venrooij Martine Smallenburg Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Achter Sint Pieter 25, kamer W101 3512 HR Utrecht oer@studver.uu.nl

Nadere informatie

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013 State of the Art rapport Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

De kwaliteit van het economieonderwijs aan Nederlandse universiteiten anno 2010 Op weg naar de mondiale top vijf?

De kwaliteit van het economieonderwijs aan Nederlandse universiteiten anno 2010 Op weg naar de mondiale top vijf? De kwaliteit van het economieonderwijs aan Nederlandse universiteiten anno 2010 Op weg naar de mondiale top vijf? QANU september 2010 economics-sept2010.indd 1 9/3/10 1:24:18 PM Uitgave: Quality Assurance

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO Utrecht, maart 2004 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 7 2.1 Achtergrond en thema's van de BaMa-monitor

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie