LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE"

Transcriptie

1 LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE Op deze pagina kunt u lezen onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van onze website (onze site). Wij vragen u deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u van onze site gebruikmaakt. Door van onze site gebruik te maken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u zich eraan zult houden. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, vragen wij u zich te onthouden van het gebruik van onze site. TOEGANG TOT ONZE SITE Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de dienst die wij op onze site aanbieden zonder kennisgeving te kunnen stopzetten of wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien onze site om enige reden op een willekeurig moment of voor een willekeurige periode niet beschikbaar is. U dient zelf te zorgen voor alle voorzieningen die voor u noodzakelijk zijn om toegang tot onze site te verkrijgen. Tevens dient u te zorgen dat iedereen die onze site bezoekt via uw internetverbinding op de hoogte is van deze voorwaarden en ze naleeft. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN Wij zijn eigenaar of licentienemer van alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot onze site en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechten en internationale verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag één kopie afdrukken, en fragmenten downloaden, van een of meerdere paginaʼs van onze site voor persoonlijk gebruik, en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op het op onze site geplaatste materiaal. U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze aanpassen, en u mag illustraties, fotoʼs, beeld- of geluidsfragmenten of grafische weergaven niet gescheiden van de begeleidende tekst gebruiken. Onze status (en die van andere afzonderlijk genoemde auteurs) als auteur van het materiaal op onze site dient altijd te worden erkend. U mag geen gebruikmaken van enig onderdeel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden, zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers. Wanneer u bij het afdrukken, kopiëren of downloaden van enig onderdeel van onze site inbreuk maakt op deze voorwaarden, komt uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk te vervallen en moet u, indien wij dit verlangen, alle kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt retourneren of vernietigen. BETROUWBAARHEID VAN GEPLAATSTE INFORMATIE Commentaar en ander op onze site geplaatst materiaal is niet bedoeld als advies waarop men zich kan verlaten. Wij wijzen dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal is gesteld door bezoekers van onze site of door ieder die geheel of gedeeltelijk van de inhoud van onze site op de hoogte is gebracht. ONZE SITE WORDT GEREGELD GEWIJZIGD Wij streven ernaar onze site geregeld te actualiseren en kunnen de inhoud ervan te allen tijde wijzigen. In voorkomende gevallen kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of de site voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op ieder gegeven moment verouderd zijn; wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal te actualiseren.

2 ONZE AANSPRAKELIJKHEID Het materiaal op onze site wordt zonder waarborgen, voorwaarden of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan aangeboden. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van ons concern en aan ons verbonden derden het volgende uitdrukkelijk uit: alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anders mogelijk besloten zouden liggen in het geschreven recht (statute law), het gemeenrecht (common law) of het equityrecht (law of equity); iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade opgelopen door gebruikers in verband met onze site of met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of de gevolgen van het gebruik van onze site, de daaraan gekoppelde websites en het daarop geplaatste materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid wegens: gederfde inkomsten of opbrengsten; gederfde omzet; gederfde winst of misgelopen contracten; misgelopen verwachte besparingen; verlies van gegevens; verlies van goodwill; verspilde tijd door bestuur of werknemers; en andere vormen van verlies of schade, hoe ook ontstaan en ongeacht of deze is veroorzaakt door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze te voorzien waren, met dien verstande dat deze voorwaarde geen beletsel vormt voor vorderingen voor verlies van of schade aan uw materiële eigendommen of andere vorderingen voor directe financiële verliezen die niet door een van de hierboven beschreven categorieën zijn uitgesloten. Voorgaande laat onverlet onze aansprakelijkheid in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, evenals onze aansprakelijkheid in het geval van bedrieglijke voorstelling of een verkeerde voorstelling van een fundamentele zaak, en elke andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEK AAN ONZE SITE Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons privacybeleid. Door van onze site gebruik te maken, geeft u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle gegevens die u verstrekt correct zijn. VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE STRAFBARE FEITEN U mag geen misbruik maken van onze site door het opzettelijk in circulatie brengen van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal. U mag geen pogingen ondernemen onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of andere servers, computers of databanken die met onze site verbonden zijn. U mag geen DoS- of DDoS-aanval (Denial-of-Service of Distributed-Denialof-Service) op onze site uitvoeren. Indien u deze bepaling overtreedt, begaat u een misdrijf op grond van de Britse wet inzake computermisbruik (Computer Misuse Act 1990). Wij zullen dergelijke overtredingen bij de toepasselijke rechtshandhavende autoriteiten melden en met deze autoriteiten samenwerken door hen uw identiteit bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding komt uw recht om van onze site gebruik te maken onmiddellijk te vervallen.

3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door een DDoS-aanval, virus of ander technisch schadelijk materiaal waardoor uw computer, computerprogrammaʼs, gegevens of ander materiaal in uw eigendom geïnfecteerd kan raken als gevolg van uw gebruik van onze site of van het downloaden door u van materiaal dat op onze site of op aan onze site gekoppelde websites is geplaatst. LINKS NAAR ONZE SITE U mag geen links naar onze site plaatsen of onze site opnemen in een andere site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Verzoeken om toestemming kunt u sturen naar Indien u gebruik wilt maken van materiaal op onze site op een andere wijze dan hierboven uiteengezet, kunt u uw verzoek hiertoe sturen naar LINKS VANAF ONZE SITE Voor zover onze site links bevat naar andere sites en bronnen van derden, worden deze links enkel ter kennisneming aangeboden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of bronnen of voor verlies of schade als gevolg van uw gebruik ervan. NB: Een aantal fragmenten op deze website is verkregen via de website Internet Archive. Deze fragmenten hebben een Creative Commons Public Domain licentie. Ondanks extensief speurwerk naar de rechthebbende producers, auteurs en/of acteurs, via zowel Getty Images als Creative Commons, is het niet gelukt deze te traceren. Mochten rechthebbende in de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van hun materiaal op deze website dan zullen wij het materiaal binnen 1 dag van deze website verwijderen.

4 RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT De Engelse rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen die voortvloeien uit, of gerelateerd zijn aan een bezoek aan onze site, waarbij we echter het recht behouden bij schending van deze voorwaarden een procedure tegen u te beginnen in uw land van verblijf of in elk ander in aanmerking komend land. Op deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden of welke voortvloeien of verband houden met hun onderwerp of totstandkoming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) is het recht van Engeland en Wales van toepassing. HANDELSMERKEN ETC en het logo zijn handelsmerken van Enrichment Technology Company Limited. WIJZIGINGEN Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele door ons aangebrachte wijzingen, aan welke u gebonden bent. Tevens kunnen sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden ondergeschikt worden gesteld aan bepalingen of kennisgevingen elders op onze site. UW OPMERKINGEN Indien u opmerkingen heeft over het materiaal op onze site, kunt u contact opnemen via Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

5 ETC Group Limited Verklaring inzake omkoping en corruptie Enrichment Technology Company Limited en onze groep ( ETC Group ) beheren een zeer gevoelige, streng controleerde en strikt gereguleerde onderneming. De ETC Group voert alle activiteiten uit op een eerlijke en ethisch verantwoorde wijze, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten (zoals de Britse Bribery Act 2010 en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act 1977) en de beste zakelijke praktijken. We hanteren een zerotolerance-aanpak voor wat betreft omkoping en corruptie. Overal waar we actief zijn treden we professioneel, eerlijk en integer op in al onze zakelijke handelingen en relaties. We implementeren en hanteren doeltreffende systemen om elke vorm van het aangaan of mogelijk maken van omkoping of corruptie te bestrijden. De ETC Group zal geen commerciële beslissingen beïnvloeden die op enige wijze gerelateerd zijn aan de ETC Group door het aanbieden, beloven, geven of ontvangen van zaken die van waarde zijn, in die gevallen waar dat, indien we dat wel zouden doen, als ongepast kan worden beschouwd. Dit verbod is van toepassing op iedereen die werkt voor of met de ETC Group, waarmee de ETC Group zaken doet of iedereen die diensten verleent namens de ETC Group. Dit vormt de basis voor ons beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie, waarvan op aanvraag een exemplaar beschikbaar is. De ETC Group moedigt iedereen aan om bezorgdheid over alle zaken of vermoedens van wangedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te melden bij de Compliance Officer, Enrichment Technology Company Limited, 21 London End, Beaconsfield, Bucks HP9 2HN, Verenigd Koninkrijk. Guillaume Dureau Chief Executive Officer Augustus 2011

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT:

BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT: Deze licentieovereenkomst (de "Licentie") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (de "Licentienemer" of "U")

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba.

1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba. LICENTIEOVEREENKOMST ZIN Deze licentieovereenkomst ( overeenkomst ) is aangegaan tussen Zumba Fitness, LLC ( Zumba ), en u ( instructeur ), en is van kracht vanaf de inschrijvingsdatum van de instructeur

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT BELANGRIJK LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. GEBRUIK VAN UW PRODUCT HOUDT

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap

Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap Algemene Voorwaarden Hierna volgen de algemene voorwaarden die OptioNavigator.COM oplegt aan u, de klant (hierna "u" of "gebruiker" of "klant") voor toegang tot haar websites (OptioNavigator.COM of Toepassing

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

STONERIDGE ELECTRONICS LIMITED ALGEMENE VOORWAARDEN OPTAC3

STONERIDGE ELECTRONICS LIMITED ALGEMENE VOORWAARDEN OPTAC3 STONERIDGE ELECTRONICS LIMITED ALGEMENE VOORWAARDEN OPTAC3 Dit zijn de algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website en de Diensten die aan u ( de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden Publishers Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN De in dit hoofdstuk Algemene bepalingen vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers die met Mobleap

Nadere informatie

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave

Klantenovereenkomst. Inhoudsopgave Klantenovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 02 2. De diensten die we verlenen en handel tussen u en ons 02 3. Belangentegenstellingen 03 4. Koers afgeven 03 5. Het openen van een Transactie 04 6. Meerdere

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven

AMERICAN EXPRESS. Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven AMERICAN EXPRESS Voorwaarden van de site voor kaartaccepterende bedrijven De site voor kaartaccepterende bedrijven wordt ter beschikking gesteld door AMERICAN EXPRESS Payment Services Limited (hierna AMERICAN

Nadere informatie

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze Publishersovereenkomst wordt opgesteld door en tussen (A) TradeDoubler B.V., KvK nummer20100140,

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

Licentievoorwaarden van Trend Micro

Licentievoorwaarden van Trend Micro BELANGRIJK: AANDACHTIG LEZEN. HET GEBRUIK VAN SOFTWARE EN DIENSTEN VAN TREND MICRO DOOR ONDERNEMINGEN EN ANDERE ENTITEITEN IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE JURIDISCHE VOORWAARDEN Licentievoorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. versie 1.0 - Juni 2008

Algemene Voorwaarden. versie 1.0 - Juni 2008 Algemene Voorwaarden versie 1.0 - Juni 2008 Voorwaarden van Teleroute 2 Teleroute, de grootse vrachtbeurs van Europa, biedt uw bedrijf een ruim gamma bijkomende producten en diensten aan. Dit document

Nadere informatie

Ziggur gebruiksvoorwaarden

Ziggur gebruiksvoorwaarden Ziggur gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ziggur een product van Calanza B.V., KvK nummer 28086191, BTW nummer NL809136557B01 en gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 16 te Haarlem.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie