Ontwerp Softwaresystemen Module 1.2 van de studies BIT en INF Werkdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp Softwaresystemen Module 1.2 van de studies BIT en INF Werkdocument"

Transcriptie

1 Ontwerp Softwaresystemen Module 1.2 van de studies BIT en INF Werkdocument Luis Ferreira Pires Marieke Huisman Jan Kamphuis Arend Rensink Klaas Sikkel 22 mei

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Ontwerpcriteria Inbedding in het curriculum Benodigde voorkennis Geleverde voorkennis Wiskundelijn Opzet en keuzes Globale indeling Werkvormen Materiaal Crosscutting concerns System development Concurrency Security Academische vaardigheden Projecten O-project: Requirements model en requirements analysis P-project: Spelletje bouwen Resources Menskracht Zalen Toetsing Deeltoetsen en weging Herkansingen Weekindeling Week Academische Vaardigheden Ontwerpen: Informatiesysteem-ontwerp en -eisen, activiteiten- en use case diagrammen Programmeren: Klassen + objecten, variabelen in al hun verschijningsvormen Week Academische Vaardigheden Ontwerpen: Requirements analyse, klassendiagrammen Programmeren: Specificaties (JML), testen (testplan, testraamwerk) Week Academische Vaardigheden Ontwerpen: Objectinteracties; collaboration, sequence en toestandsdiagrammen Programmeren: Abstractie en overerving Week Wiskunde: Leibniz en Newton in de Informatica Ontwerpen: Toets Programmeren: Interfaces en abstracte klassen; arrays Week Academische Vaardigheden Ontwerpen: Software-architectuur en -ontwerp Programmeren: Lijsten, genericiteit, collections (arrays) Week Academische Vaardigheden Ontwerpen: Design patterns Programmeren: Exceptions, I/O, GUI Week Ontwerpen: Softwaremetrieken Programmeren: Parallel + Netwerkprogrammeren

3 3.8 Week Ontwerpen: Constraints (OCL) Programmeren: Security Week Programmeren: Eindproject Week Academische Vaardigheden Programmeren: Eindproject en tournooi Toetsen A Ontwerpcriteria Module 1.2 (Softwaresystemen) 31 A.1 Voorkennis A.2 Leerdoelen A.3 Verdere criteria voor het ontwerp A.4 Veronderstellingen over het vervolg van de leerlijn programmeren A.5 Vergelijking met het huidige INF-curriculum A.6 Vergelijking met het ACM-curriculum B Toetsschema 33 3

4 1 Inleiding Dit is het ontwerpdocument van Module 1.2 (Softwaresystemen) in het beoogde nieuwe BSc-curriculum van INF en BIT. Het beschrijft de opzet van de module, de gemaakte keuzes, en de beoogde invulling van de tien weken van de module, in termen van werkvormen, behandelde stof en ideeën voor opgaven en toetsen. Aan de hand van dit document zal de module in meer detail ingevuld worden. De volgende stap is het opzetten van een handleiding waarin de weekindelingen en opgaven in meer detail uitgewerkt zullen worden. Hieronder vatten we eerst de belangrijkste randvoorwaarden voor het ontwerp van de module op. In de volgende paragrafen gaan we op het eigenlijke ontwerp in. 1.1 Ontwerpcriteria De ontwerpcriteria voor de module, inclusief leerdoelen, zijn in een eerder stadium opgesteld. Voor de volledigheid zijn de criteria als appendix aan dit document toegevoegd (Appendix A). 1.2 Inbedding in het curriculum De hier beschreven module zal afgenomen worden door de studierichtingen INF en BIT. In deze opleidingen vormt dit Module 1.2. De ervaring met het bestaande curriculum leert dat de inhoud voor BIT-studenten lastig is, terwijl de module voor INF-studenten tot de kern van de studie en vaak ook het interessegebied behoort; maar ook onder de laatsten zijn er elk jaar een aantal die veel minder affiniteit met het onderwerp blijken te hebben en er hard voor moeten werken Benodigde voorkennis Bij het ontwerp van de module is er van uitgegaan dat in Module 1.1 al enige onderwerpen aan de orde komen die hier als voorkennis kunnen worden verondersteld: Algoritmiek Kennismaking met imperatief algoritmisch denken en elementaire complexiteitscriteria, aan de hand van zoek- en sorteeralgoritmen op integer-arrays. Recursie Kennismaking met recursiviteit (in het kader van functioneel programmeren). Zowel BIT- als INF-studenten hebben van deze onderwerpen kennis genomen. Dit is vanwege het hierboven genoemde verschil in vaardigheden tussen de studenten van deze twee studies van groot belang Geleverde voorkennis De module Softwaresystemen (1.2) levert directe voorkennis aan de module Data & Informatie (1.4). Ook andere modules kunnen er van uit gaan dat studenten na het volgen van Module 1.2 voldoende ontwerp- en programmeervaardigheden hebben. 1.3 Wiskundelijn Op UT-niveau is vastgelegd dat elke eerstejaarsmodule naast het opleidingsspecifieke gedeelte ook een component wiskunde inhoudt, in het vervolg de wiskundelijn genoemd. Voor Module 1.2 is de omvang van de wiskundecomponent 3 EC, oftewel eenvijfde van de totaal beschikbare tijd. De inhoud van de wiskundelijn bestaat uit: Newton Functieleer, integreren. De verroostering van de wiskundelijn is UT-breed afgesproken, in ieder geval voor wat totale omvang en tijdstippen van hoorcolleges en toetsing betreft. De indeling van de werkcollege- en zelfstudie-uren is in overleg met de opleiding bepaald. In dit document wordt slechts sporadisch ingegaan op de inhoud van de wiskundelijn. 4

5 2 Opzet en keuzes 2.1 Globale indeling Naast de wiskundelijn bestaat de module uit twee (hoofd)leerlijnen: de ontwerp- en de programmeerlijn. Om een idee te geven: in vergelijking met het bestaande curriculum overlapt de ontwerplijn grotendeels met de vakken Informatiesystemen (IS) en Software Engineering-modellen (SEM) en de programmeerlijn met de vakken Programmeren 1 en 2. Inhoudelijk wordt er een sterk verband gelegd tussen ontwerp- en programmeerlijn. Orthogonaal op de leerlijnen staan de zgn. crosscutting concerns; zie 2.4. Deze zijn grotendeels ingebed in de stof van de ontwerp- dan wel programmeerlijn; dat geldt echter minder voor het onderwerp academische vaardigheden, dat om die reden in dit document wordt beschreven als vierde leerlijn. In het onderstaande gebruiken we de volgende afkortingen voor de leerlijnen in Softwaresystemen: W De wiskundelijn O De ontwerplijn P De programmeerlijn A Academische vaardigheden (zie 2.4.4) Figuur 1 geeft de houtskoolschets van de module, met daarin een verdeling van de O- en P-lijnen over het kwartiel, alsmede de W-lijn en de academische vaardigheden. Figuur 1: Houtskoolschets van de module 2.2 Werkvormen Uitgangspunt: De hele week is verroosterd, met 40 uur/week (geen 42!). Dat wil zeggen dat er voor elk uur een beoogde soort activiteit (werkvorm) in het rooster is opgenomen, in combinatie met de leerlijn. Het werk wordt uitgevoerd in groepen van wisselende grootte. De gebruikte terminologie: G Alle studenten die de module volgen G24 Traditionele werkcollegegroep; in de praktijk man, soms minder Gx met x = 2,4,8,...: een groep die in principe uit x studenten bestaat, gebruikt bij practicum- en project-vormen In Tabel 1 worden de werkvormen opgesomd en uitgelegd. 5

6 Afk Naam Omschrijving Groep col Colstructie Een mengvorm van hoorcollege en werkcollege. diag Diagnostische toets Gebruikt om studenten de kans te geven hun eigen kunnen in te schatten. Deelname verplicht, geen effect op eindcijfer. ipr Instructiepracticum Een mengvorm van werkcollege en (strak geregisseerd) practicum: studenten doen kleine opdrachten, theoretisch en praktisch, die afgetekend moeten worden. Dit wordt gedaan in G2- verband, per G24 begeleid door een docent of studentassistent. hc Hoorcollege College voor G waarin de stof geheel of gedeeltelijk de revue passeert. De functie van het hc is hoofdzakelijk motiverend en structurerend; het wordt in het onderstaande daarom ook wel motiverend hoorcollege (mhc) genoemd. mhc Motiverend hc Zie hoorcollege pfb Peer feedback Studenten vertellen elkaar wat ze gedaan hebben en wat ze van andermans werk vinden. In principe zelfgestuurd. pj Project Deels in college/practicumzaal met aanwezige SA. Het project wordt in G4- of G2-verband gedaan (voor O- resp. P-lijn), per G24 door een SA begeleid. qa Vragenuur Gelegenheid voor studenten om vragen te stellen, voor docenten om nader toe te lichten. tts Toets Summatieve toets, deel uitmakend van het tentamen. wc Werkcollege Groepssessie waarin opgaven door de studenten individueel worden doorgewerkt met actieve aanwijzingen van de docent; af en toe wordt iets klassikaal uitgelegd. zs Zelfstudie Vindt thuis plaats, of (in sommige gevallen) onder begeleiding in een collegezaal of Tabel 1: Werkvormen 2.3 Materiaal Als materiaal is gekozen voor twee boeken en een combinatie van tools. Daarnaast zal er een handleiding worden samengesteld. Ontwerplijn: Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, Edition 4, van Bennett, McRobb & Farmer [Bennett]. Dit boek is gekozen omdat het een goede balans kent tussen inzicht en praktische informatie, de laatste met name over het gebruik van UML. Hiermee is het niet nodig om een apart boek alleen voor UML te gebruiken. Bovendien is het boek redelijk nieuw (4de editie in 2010 uitgebracht) en als zodanig refereert het naar de laatste versie van UML en naar recente literatuur. Het boek heeft de vorm van een studieboek, met een inzichtelijke indeling en voldoende voorbeelden. Voor software-metrieke in week 7 gaan we zelf een stuk schrijven op basis van boeken en informatie van het Internet. Daarnaast gaan we een Eclipse plugin gebruiken in het instructiepracticum, zoals bijvoorbeeld 1. Dat betekent dat de terminologie in ons eigen stuk over softwaremetrieke op de gekozen plugin afgestemd moet worden. Programmeerlijn: An Introduction to Programming and Object-Oriented Design Using Java van Niño & Hosch [Niño & Hosch], aangevuld met stukken uit CoreJava (deel I en II) van Horstmann & Cornell [Core Java 1, Core Java 2]. 1 Hoewel op deze site staat dat Eclipse 3.1 vereist is, werkt deze plugin prima met Eclipse 4.2 6

7 Het boek van Niño & Hosch wordt al jaren met tevredenheid gebruikt in Programmeren 1&2. Het gebruikt de objects first -strategie die wij ook voorstaan (en die nodig is om de band met de ontwerplijn goed te krijgen) en bevat de meeste onderwerpen die we willen behandelen. Voor het schrijven van specificaties gebruiken we als aanvullend materiaal een eigen handleiding over JML. Dit wordt een gestripte versie van de JML handleiding die gebruikt wordt bij System Validation (pre- en postconditions, klasse-invarianten, specificatie-expressies), geschreven door Marieke Huisman. Dit wordt als appendix in de reader opgenomen. Onderwerpen die niet in [Niño & Hosch] staan zijn: multithreading en netwerkprogrammeren en security. Hiervoor gebruiken we het volgende materiaal: Multithreading, hoofstuk 14 van [Core Java 1], tot BlockingQueues (p ). Networking, hoofdstuk 3 van [Core Java 2], tot Making URL Connections (p ) Security, [Core Java 2], hoofdstuk 9 volledig (p ). De bedoeling is dat het niet nodig is dat studenten [Core Java 1, Core Java 2] aanschaffen, in plaats daarvan willen we hoofdstukken uit het boek in de handleiding zetten dan wel een elektronische versie van het boek op Blackboard zetten. In hoeverre dit copyright-technisch kan wordt nog uitgezocht. Tooling: We voorzien het gebruik van de volgende tools. Eclipse in combinatie met Visual Paradigm (zie OpenJML voor het typechecken van specificaties (zie voor test coverage: EMMA, stand-alone en Eclipse plugin (zie aanbieden van mogelijkheid om verschillende tools te gebruiken die feedback geven op programmeerstijl etc. (o.a. CheckStyle). Eclipse wordt momenteel ook al gebruikt voor het de programmeervakken. Voor Visual Paradigm is gekozen omdat het naar verwachting zowel voor de ontwerp- als voor de programmeerlijn bruikbaar is; daarnaast is het met een gratis onderwijslicentie beschikbaar met de gewenste functionaliteit (alle diagrammen die nodig zijn voor de ontwerp- en programmeerlijn, en reverse engineering ) en wordt actief onderhouden. Visual Paradigm wordt dit jaar beschikbaar gesteld aan de Programmeren 2 studenten als alternatief voor de verouderde Borland tools. OpenJML lijkt de meest geschikte tool voor JML. Alle onderdelen van JML die we gebruiken worden door OpenJML ondersteunt. Geïnteresseerde studenten kunnen ook de mogelijkheden uitproberen om specificaties te valideren (bijv. door runtime checking). Informatie hoe dit gegaan kan worden moet ergens beschikbaar zijn (bijv. in context van een bonusopgave). EMMA is een tool dat op eenvoudige wijze meet welke regels Java-code tijdens het draaien van een programma worden uitgevoerd, en hier dan een net rapportje in HTML-formaat van kan ophoesten. Daaruit valt bijvoorbeeld line coverage direct af te leiden. Het tool bestaat ook als Eclipse-plugin. De bedoeling is dat studenten dit gebruiken om te meten en te laten zien in hoeverre hun testcases de hele code afdekken. Voor de programmeer-feedback tools bestaan een aantal systemen die de studenten automatisch feedback kunnen geven op hun programmeerstijl, commentaar etc. Deze systemen moeten meestal wel gefinetuned worden voor de eisen die wij stellen. Het plan is om een studentassistent aan te stellen die zich hier in gaat verdiepen, en om de studenten vervolgens een geschikte omgeving aan te bieden. Gebruik hiervan zal niet verplicht zijn. Handleiding: Bevat alle opgaven voor de ontwerp- en programmeerlijn, per week ingedeeld. De handleiding beschrijft van week tot week wat er van de studenten verwacht wordt. Zowel de opgaven die elke week gemaakt worden als de randvoorwaarden voor het project staan hierin vermeld. Voor de docenten is er een exemplaar waarin ook de uitwerkingen staan. De handleiding zal in het Engels worden uitgevoerd. Een (groot) deel van de uitwerkingen zal achteraf via Blackboard aan de studenten ter beschikking worden gesteld. Overig: Ook bij de W-lijn en de academische vaardigheden (zie 2.4.4) hoort materiaal; de keuze hiervan is elders al gemaakt. Voor Academische Vaardigheden wordt gebruik gemaakt van Skill Sheets (Van Tulder, Pearson 2012) [Skill Sheets]. 7

8 2.4 Crosscutting concerns In elke module van de opleiding INF dient aandacht te worden geschonken aan een aantal crosscutting concerns. Hieronder wordt puntsgewijs aangegeven welke onderwerpen in deze module aan de orde komen System development Software Management UML diagrammen: bijv. klassediagrammen, activiteitendiagrammen (processen), use case diagrammen (requirements) Software life cycles Gebruik Visual Paradigm Requirements Engineering Requirements elicitation d.m.v. interviews Requirements specification d.m.v. UML-diagrammen Testen Unit testen Maken testplan Test coverage meten m.b.v. plugin Specificatie en Verificatie Pre- en postconditiespecificaties, klasseinvarianten en loopinvarianten, gebruik JML syntax/tools Enige intuitie over het redeneren met loopinvarianten om postcondities aan te tonen Bonusoefening: spelen met JML validatietools Concurrency Basisprincipes concurrent programming in Java (threads, start, join, wait, notify, locks dmv synchronized) Gedistribueerd programmeren adhv Socket API Graphische User Interfaces en het belang van threads Geoefend tijdens practicum en toegepast in eindproject programmeerlijn Security Dit onderwerp wordt ingevuld door studenten te laten kennismaken met de Java-ondersteuning op dit punt. Daarnaast is er een tweetal motiverende hoorcolleges. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende onderwerpen: Access control mechanismen & policies Public Key Infrastructure, digital signatures, code signing In het eindproject van de P-lijn komen security aspecten naar voren, zoals bijvoorbeeld authenticatie mechanismes en toegangscontrole tot resources in remote systemen Academische vaardigheden Het thema van de module is Zelfwerkzaamheid en Planning. De stof komt overeen met [Skill Sheets, B3 4,B8 10]. 8

9 Leerdoelen Aan het einde van de module kent de student de basisprincipes van timemanagement op het gebied van prioriteren, plannen en bewaken van de uitvoering. De student heeft kennisgemaakt met verschillende vormen van self assessment, in ieder geval op het gebied van persoonlijkheidskenmerken en uitstelgedrag. De student is in staat te reflecteren op de effectiviteit van zijn eigen gedrag op prioriteren, plannen en uitvoeren en kan hierbij op basis van de aangedragen principes concrete verbeterpunten formuleren. Om dit in te vullen zijn de volgende contactmomenten voorzien: Week 1: Uitleg leerstijlen, invullen eigen schema & bespreken hiervan Week 2: Colstructie over persoonlijkheidskenmerken en uitstelgedrag; bijhouden eigen tijdsbesteding Week 3: Peer feedback op tijdsbesteding; opstellen planning projectwerk Week 5: Peer feedback met reflectie op projectplanning en uitvoering; analyse groepsparticipatie Week 6: Projectmanagement; aanwijzingen voor reflectie in eindopdracht In het verslag van de eindopdracht is een verplichte component waarin gereflecteerd dient te worden op de planning en de uitvoering. Voor meer detail zie de invulling van de betreffende weken. 2.5 Projecten De O-lijn behelst een project dat wordt afgerond in week 4, en de P-lijn eindigt met een groter project. Hieronder wordt beschreven hoe deze projecten er uit zien O-project: Requirements model en requirements analysis Bij de ontwerpopdracht werken studenten in groepen van 4 aan een requirements model en een requirements analysis model te maken van een niet-triviaal systeem. We volgen daarbij het boek van Bennett. Een requirements model omvat o.a. een requirements list, een glossary, en een use case model. Om de requirements op te stellen is het nodig met verschillende belanghebbenden te gaan praten. Een requirements analysis model voegt daar o.a. communication diagrams en class diagrams aan toe. Daarmee komen alle onderdelen die tot nu toe in de ontwerplijn behandeld en geoefend zijn aan bod in het ontwerpproject. De casus voor 2013/14 is FoodCo Ltd (casestudy B in Bennett et al.), een gefingeerd agrarisch bedrijf dat voorheen zijn producten alleen leverde aan een grote supermarkteken (als huismerk), maar nu vanwege de afgenomen marges een productielijn voor een eigen merk op wil zetten. Mocht deze casus minder goed bevallen, dan kan in volgende jaren een andere worden uitgewerkt. Opdracht Maak een requirements model, een requirements analysis model en een analyse van interacties en toestanden voor [nader te omschrijven delen van] het nieuwe informatiesysteem voor FoodCo. Een beschrijving op hoofdlijnen is gegeven in hoofdstuk B1. Teksten van aanvullende interviews worden ter beschikking gesteld. Heeft u nog verdere vragen, dan kunt u daarvoor terecht bij [namen + rollen]. Houd er rekening mee dat deze mensen druk bezet zijn en maak tijdig een afspraak. De gevraagde modellen komen overeen met de modellen in de hoofdstukken A2, A3 en A4 in het boek. Organisatie Voor het project staan 7,5 dagdelen ter beschikking: telkens één middag in week 1 t/m 3, in week 4 nog 4,5 dagdelen. Bij de voor het project verroosterde blokken zijn studentassistenten telkens een deel van de tijd aanwezig voor begeleiding. Beoordeling De gevraagde analyse omvat een verslag met daarbij de volgende soorten modellen Requirements List Use Case Model Glossary Initial System Architecture Communication Diagrams Class Diagram Sequence Diagrams State Machines 9

10 Het verslag met de modellen wordt beoordeeld op Volledigheid van de modellen (zijn alle belangrijke eisen opgenomen) Syntactische en semantische correctheid (zijn de modelleringstechnieken juist gebruikt, zijn de modellen consistent en is de analyse correct) Leesbaarheid en overzichtelijkheid van het verslag P-project: Spelletje bouwen De studenten ontwerpen en programmeren een gedistribueerd multiplayer-game. Dit wordt gedaan in paren. Het spel wordt van tevoren door de docent(en) geselecteerd, doorgaans op basis van een bestaand (bord)spel; van deze keuze kan niet worden afgeweken. In het spel komen alle aspecten van het ontwerpen en ook alle behandelde aspecten van de taal Java aan de orde. Opdracht Elke uitwerking bestaat uit een client en een server. Per G24 wordt er een protocol afgesproken volgens welke de clients van de ene uitwerking met de servers van de andere uitwerking moeten kunnen samenwerken. De afspraken over het protocol worden door één van de studenten bijgehouden en bij onduidelijkheden bijgewerkt; deze student krijgt hier een bonus voor. Elke client moet ook een automatische spelmodus bieden, waarin de computer dus de zetkeuze doet. Er moet een grafische user interface gemaakt worden die informatie geeft over de toestand van het spelletje. De servers moeten communiceren met een highscore server die de beste scores bijhoudt. Deze highscore server wordt door studenten-assistenten geïmplementeerd en werkt met authenticatiemechanismes om de authenticiteit van de server te controleren. Als bonus kan er geprobeerd worden om de beveiliging van highscore server te breken om zo de positie van een gebruiker in de highscore server te verbeteren. Organisatie Het project begint in week 5; in weken 5 7 wordt er een paar uur per week voor ingeruimd, vooral in klassikale besprekingen en discussies over de eisen en het te implementeren protocol. Ook wordt als onderdeel van het practicum gevraagd om te beginnen aan de implementatie van onderdelen van de eindopdracht. Vanaf week 8 is er meer tijd beschikbaar voor het project; in weken 9 en de eerste helft van 10 wordt voltijds aan het project gewerkt. Van de studenten wordt verwacht dat ze in het begin een planning maken; in de loop van het project wordt gecontroleerd dat ze zich daar ook aan houden. Deze controle (en de meeste begeleiding) gebeurt door studentassistenten. Beoordeling De afronding bestaat uit een toernooi, waarin de programma s tegen elkaar spelen. De winnaar van het toernooi krijgt een bonus. De uitwerkingen worden beoordeeld op een aantal aspecten, waaronder in ieder geval: Verslaglegging, o.a. documentatie van de definitie van eisen en het ontwerp Specificatie en (code-)documentatie Testplan en uitvoering daarvan Correcte werking van het programma (o.a. gedurende het toernooi) Grafische vormgeving Beveiliging van de communicatie met de highscore server Software-metrieke analyse met gebruik van tools zoals Het cijfer wordt bepaald door een basiscijfer, dat bereikt wordt wanneer aan een aantal minimumeisen voldaan is; daarboven kunnen bonuspunten verdiend worden als er extra functionaliteit geïmplementeerd is. 2.6 Resources Menskracht De menskracht nodig voor deze module (zonder rekening te houden met de wiskundelijn) bestaat uit 2 docenten voor de ontwerplijn en 2 docenten voor de programmeerlijn. De module kent een modulecoördinator (liefst een 10

11 SUMMatieve cijfers (SUMM): 1 t/m 10 Cijfer Weging Minimum Wiskunde 1 4,5 Herkansingen geregeld volgens systeem Wi Ontwerptoets 1 4,5 Tentamenmoment week 4; herkansing week 10 Programmeertoets 1 4,5 Tentamenmoment week 9; herkansing week 10 SUMM gem 0,0 Gewogen gemiddelde van SUMM cijfers SUMM eind 0,0 3 6,0 Maximaal 5,0 als één van SUMM cijfers < minimum PERFormancecijfers (PERF): 5 t/m 10, een 5 staat voor onvoldoende inspanning Cijfer Weging Ontwerpproject 1 Opleveren eind week 4 Programmeerproject 1 Opleveren week 10 PERF gem 0,0 Gewogen gemiddelde van PERF cijfers PERF eind 0,0 2 Maximaal 5,0 als één van PERF cijfers < 6,0 TOTaalcijfer TOT gem 0,0 Gewogen gemiddelde van SUMM en PERF TOT eind 0,0 Maximaal 5,0 als SUMM < minimum of PERF < 6 Figuur 2: Toetsschema Module 1.2 van deze 4 docenten) die als contact persoon voor de module fungeert. Deze docenten zijn in principe ook verantwoordelijk voor de activiteiten gerelateerd aan de academische vaardigheden, maar worden in deze activiteiten eventueel bijgestaan door een onderwijskundige. Deze docenten bereiden alle activiteiten in de module voor (hoorcolleges, colstructies, practica, projecten en toetsen). Ze geven de hoorcolleges en colstructies, en zorgen voor aansprekende sprekers voor de motiverende hoorcolleges. Practica en projecten worden zo veel mogelijk door studenten-assistenten en/of promovendi begeleid. De docenten kijken de toetsen na, mogelijk geholpen door studenten-assistenten en/of promovendi Zalen Deze module vereist twee type zalen: 1. Collegezalen voor rond 100 studenten voor de hoorcolleges en toetsen. 2. Zalen voor colstructie, practica en projecten waar studenten in groepen van 24 kunnen werken. De voorkeur gaat uit naar een multifunctionele zaal waarin het makkelijk en snel omgeschakeld kan worden tussen een opstelling met groepen van 24 studenten naar een klassikale opstelling met de hele groep van 100 studenten. Door de laptop-plicht in beide opleidingen (INF en BIT) zijn practicumzalen uitgerust met computers niet meer nodig. Aan de andere kant moeten colstructie-, practica- en projectzalen van genoeg stopcontacten en wificapaciteit worden voorzien. 2.7 Toetsing De toetsing verloopt volgens het bij INF opleidingsbreed afgesproken stramien, waarbij het tentamencijfer een gewogen gemiddelde is van twee soorten deelcijfers: Summatieve cijfers (SUMM). Deze worden (in de module Softwaresystemen) verkregen op basis van schriftelijk afgenomen theoretische toetsen. Hierin wordt vooral kennis en begrip van deelonderwerpen getest. Elk individueel SUMM-cijfer moet tenminste 4,5 bedragen; het gemiddelde van de SUMM-cijfers moet bovendien tenminste 6,0 bedragen (beide vóór afronding). Er kan dus tot op zekere hoogte tussen de SUMM-cijfers gecompenseerd worden. Performancecijfers (PERF). Deze worden (in Softwaresystemen) verkregen op basis van praktische toetsen, namelijk de twee projecten. Bij PERF-cijfers wordt uitgegaan van het principe dat er een duidelijk gedefinieerd minimum-niveau bestaat dat, wanneer het behaald wordt, een 6,0 garandeert; hogere cijfers zijn het gevolg van extra prestaties bovenop dit minimum. Een onvoldoende kan niet gecompenseerd worden, maar vereist een aanvulling Deeltoetsen en weging Het eindcijfer zal bepaald worden als een ongewogen gemiddelde van de volgende vijf cijfers, met de hierboven genoemde randvoorwaarden voor SUMM- en PERF-cijfers (zie ook Figuur 2): 11

12 Wiskunde (individueel; SUMM) Project O-lijn (in G4; PERF) Schriftelijke toets O-lijn (individueel; SUMM). Hierbij komen wellicht ook wat onderwerpen van de P-lijn aan de orde. Project P-lijn (in G2; PERF) Schriftelijke toets P-lijn (individueel; SUMM). Hierbij komt ook het theoretische deel van de O-lijn in week 5 8 aan de orde. Appendix B laat de koppeling zien tussen leerdoelen van de module en deze deeltoetsen. Hiernaast wordt een combinatie van kleine diagnostische toetsen en peer feedback nagestreefd; zie Herkansingen De herkansingen vinden plaats in week 10 voor de W-lijn, maar ook voor de O- en de P-lijn. Een student mag de toets O-lijn óf de toets P-lijn herkansen, niet allebei. Aanvullingen op het O-project en het P-project kunnen tot en met het eind van week 10 ingeleverd worden. 12

13 3 Weekindeling 3.1 Week 1 Uur Ma Di Wo Do Vr 1 hc D O col D O ipr S24 W zs N P hc D 2 A col D O col D O ipr S24 W zs N P ipr S24 3 W hc D O zs N P hc D W wc D24 P ipr S24 4 W hc D O zs N P ipr S24 W wc D24 P ipr S24 6 O hc D W zs S24 O pj4 S24 O col D P qa D 7 O ipr S24 W zs S24 O pj4 S24 O col D P ipr S24 8 O zs N W wc D24 O pj4 N O zs N P ipr S24 9 O zs N W wc D24 O pj4 N O zs N P ipr S24 Afk Werkvorm col Colstructie diag Diagnostische toets hc Hoorcollege ipr Instructiepracticum pfb Peer feedback pj Poject qa Vragenuur tts Toets wc Werkcollege zs Zelfstudie Afk Leerlijn A Ac. Vaardigheden O Ontwerpen P Programmeren W Wiskunde Afk Begeleiding D Docent S Studentassisgent N Geen (zelfstandig) Vet gedrukt = contactuur Afk Groepsgrootte Hele jaargang x Groep van plm. x Het eerste college op maandagochtend is bestemd voor het uitleggen van de structuur en de werkwijze in de module Academische Vaardigheden Voor de colstructie op Ma 2 is het volgende gepland: Toelichting leerdoelen en werkvormen Informatie: Introductie belang en basisbeginselen timemanagement Invullen oefening tijdbudget Instructie opdracht week 2: tijdschrijven (weekschema planning / uitvoering / resultaat) Ontwerpen: Informatiesysteem-ontwerp en -eisen, activiteiten- en use case diagrammen O-0: Introductie Uitdagingen voor informatiesysteemontwerp Doel: Kennis van (delen van) [Bennett]: Wat zijn informatiesystemen? Waarom is het moeilijk om ze te ontwerpen? Hoe kan je die moelijkheden met succes het hoofd bieden? Wat is object-oriëntatie? Ma 6 Hoorcollege met motiverend voorbeeld Ma 7 Installatie en uitproberen van Eclipse en Visual Paradigm Ma 6 8 Zelfstudie: aan te wijzen delen uit [Bennett, H1 4] lezen en vragen daarover beantwoorden. O-1: Activiteitendiagrammen Doel: Activiteiten kunnen achterhalen uit een tekstuele beschrijving en kunnen vastleggen in een activiteitendiagram, Di 1 2 Colstructie Di 3 4 Zelfstudie: [Bennett, H5] plus extra materiaal (uitgebreider syntax voor aktiviteitendiagrammen, o.a. fork en rejoin) Wo 1 2 Instructiepracticum: maak een aktviteitendiagram aan de hand van een casusbeschrijving Project Begin van het project dat uiteindelijk in week 4 wordt afgerond. Opgave voor vandaag: De casus bestuderen en activiteitendiagrammen opstellen voor een paar essentiële processen. Het opstellen van activiteitendiagrammen dient hier vooral om er achter te komen of uit de beschrijving precies duidelijk is hoe de processen in elkaar zitten. 13

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52 Inhoud leereenheid 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen Introductie 17 Leerkern 18 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen 18 1.1 Softwareontwikkeling 18 1.2 Wat is een goed programma? 24 1.3 Objectkeuze 28 2 UML-diagrammen

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT Blokboek Startsemester Periode P2 Oriëntatie op ICT versie april 2014 Voorwoord Je eerste lesperiode (P1) van 10 weken zit erop. De eerste resultaten zijn bekend en daarmee heb je de toon gezet. Naar alle

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Semester ECV. 18 november 2010

Semester ECV. 18 november 2010 18 november 2010 Semester ECV Dit document beschrijft de inhoud van het voorjaarssemester van het carrièredeel van de Opleiding Elektrotechniek opleiding van De Haagse Hogeschool. Het is bedoeld als informatie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon IN3405 BSc-Project Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft Opdrachtgever: E.Novation, Capelle a/d IJssel Auteurs: David

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

De Bachelor- en Masteropleiding Informatica. Van : Curriculumcommissie Informatica

De Bachelor- en Masteropleiding Informatica. Van : Curriculumcommissie Informatica Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica De Bachelor- en Masteropleiding Informatica Van : Curriculumcommissie Informatica 24 juni 2002 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Studie De masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam is een Nederlandstalige, voltijdse opleiding

Nadere informatie

Eindverslag. TU Delft Library. Bachelor project - IN3405. Faculteit EWI - TU Delft

Eindverslag. TU Delft Library. Bachelor project - IN3405. Faculteit EWI - TU Delft TU Delft Library Bachelor project - IN3405 Eindverslag Auteurs: Tom Schenkels 1509349 Franklin Snellink 1509365 Erik van der Veen 1509381 Hugo van der Wijst 1516493 Commissie: Jessica van den Doel Marjolijn

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie

BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie Hoe kunnen beheerders die gebruik maken van het Content Management Systeem van Content Power een beter inzicht krijgen in

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3A Beschrijving van de ICT-propedeuse De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie