Werkdocument van de diensten van de Commissie. Raadpleging over bankrekeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdocument van de diensten van de Commissie. Raadpleging over bankrekeningen"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten Directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten Werkdocument van de diensten van de Commissie Raadpleging over bankrekeningen De informatie in dit document is enkel bestemd voor raadplegingsdoeleinden en strekt er niet toe het definitieve standpunt dat de Commissie met betrekking tot de drie behandelde onderwerpen zal innemen weer te geven of erop vooruit te lopen. Tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld wanneer het over de basisbetaalrekening gaat), is het onderwerp van dit document de rekening-courant. Spaarrekeningen, effectenrekeningen, beleggingen, kredieten en verzekeringen vallen bijgevolg buiten het bestek van deze raadpleging. Europese Commissie, B-1049 Brussel - België. Telefoon: (32-2)

2 INLEIDING De retailbankingmarktstructuren verschillen sterk per lidstaat en zijn nog steeds langs nationale lijnen versnipperd. Volgens het retailbankingonderzoek van worden keuzemogelijkheden en mobiliteit van cliënten belemmerd, zijn banktarieven niet transparant en vergelijkbaar en zijn er hoge overstapkosten wanneer consumenten van bankrekeningaanbieder veranderen. Een derde daarmee verband houdend probleem is dat sommige EU-burgers moeilijk toegang tot basisbankdiensten krijgen. De jongste jaren is op nationaal niveau een aantal initiatieven genomen om: a) de transparantie van de tarieven voor het beheer van bankrekeningen te vergroten, b) de consumenten te helpen vlot van rekeningaanbieder te veranderen en c) de toegang van de consumenten tot basisbankrekeningen te vergemakkelijken. Die initiatieven werden echter niet op dezelfde wijze benaderd en waren niet allemaal even succesvol. Het beschermingsniveau van de consumenten in de verschillende landen verschilt dan ook en door de daaruit voortvloeiende mengelmoes van regels en gedragscodes wordt de grensoverschrijdende mobiliteit van de marktactoren bemoeilijkt. Consumenten zouden, ongeacht de lidstaat waar zij hun vaste woonplaats hebben, overal in de EU tot bankrekeningdiensten toegang moeten hebben en, ook grensoverschrijdend, gemakkelijk van bankrekeningaanbieder moeten kunnen veranderen. Dit alles vereist dat transparante en vergelijkbare informatie over de tarieven voor bankrekeningen wordt verstrekt. In het Monti-rapport 2 is benadrukt dat banktarieven transparanter moeten worden, dat voor financiële retailproducten genormaliseerde en vergelijkbare informatie beschikbaar moet zijn en dat de mobiliteit van bankcliënten dient te worden verbeterd. Om aan deze aanbeveling een follow-up te geven, heeft de Commissie in het wetgevingspakket eengemaakte markt haar voornemen aangekondigd om de werkzaamheden betreffende de bescherming van consumenten op het gebied van financiële retaildiensten, met name wat de transparantie van banktarieven betreft, voort te zetten. Doel van deze raadpleging is derhalve te beoordelen of een optreden op EU-niveau noodzakelijk is en, zo ja, welke maatregelen met betrekking tot de drie voormelde kwesties kunnen worden genomen. 1. TRANSPARANTIE EN VERGELIJKBAARHEID VAN BANKREKENINGTARIEVEN Duidelijke, gemakkelijk toegankelijke en vergelijkbare informatie over tarieven is belangrijk wil de consument met kennis van zaken uit het op de markt beschikbare betaalrekeningenaanbod kunnen kiezen. De richtlijn betalingsdiensten (2007/64/EG) heeft bepaalde transparantieverplichtingen voor uniale verleners van betalingsdiensten ingevoerd. Alvorens een betalingsdienst wordt ondernomen, moet de verlener van de betalingsdienst de gebruiker onder meer van de nadere voorwaarden, inclusief informatie over de verlener van de betalingsdienst zelf, de kenmerken van de betalingsdienst en de 1 2 Report on the retail banking sector inquiry, werkdocument van de diensten van de Europese Commissie, 2007, A New Strategy for the Single Market, , blz. 42, 2

3 gerelateerde kosten op de hoogte brengen. Na iedere betaling moet de gebruiker over het betalingsbedrag, de datum van de betaling en de desbetreffende kosten worden geïnformeerd. De richtlijn betalingsdiensten bevat echter geen specifieke vereisten voor de presentatie of de vergelijkbaarheid van die kosten. Uit de gegevens die tijdens de jongste jaren door de Commissiediensten zijn verzameld, blijkt dat er problemen blijven bestaan met de omvang van de aangeboden informatie over banktarieven en de wijze waarop die informatie door de banken in de EU wordt gepresenteerd. Uit studies komt naar voor dat consumenten vaak niet weten hoeveel zij voor bankdiensten betalen 3. Wegens het gebruik van ondoorzichtige tariefstructuren is het voor consumenten moeilijk om het aanbod te vergelijken 4. Er zijn aanwijzingen dat er een correlatie is tussen hogere prijzen en onduidelijke presentatie van informatie over banktarieven 5. Volgens consumentenorganisaties zijn banktarieven complex en ondoorzichtig omdat de terminologie die de banken hanteren verschilt 6. Dat bankrekeningtarieven moeilijk te begrijpen en te vergelijken zijn, kan zowel op nationaal als op EU-niveau de mobiliteit van consumenten belemmeren. Volgens een recente Eurobarometer-enquête is een van de voornaamste redenen waarom consumenten geen financiële producten in een andere EU-land kopen naar eigen zeggen het gebrek aan duidelijke informatie 7. Als gevolg daarvan kan het gebeuren dat consumenten zich in een relatie met hun bank 'gevangen' voelen, te veel betalen en van diensten 'profiteren' die zij niet altijd nodig hebben. Volgens een recente opiniepeiling van een Franse consumentenorganisatie 8 zouden Franse consumenten die weinig gebruik maken van bankdiensten en het vaste pakket nemen tot 195 % meer betalen dan wanneer zij de bankrekeningdiensten die het beste aan hun behoeften zijn aangepast 'à la carte' zouden kunnen samenstellen. Om deze tekortkomingen aan te pakken, heeft de Commissie de Europese banksector (EBIC) in 2010 gevraagd praktische en gebruikersvriendelijke oplossingen te ontwikkelen om de consumenten te helpen bij het toegang krijgen tot, begrijpen en vergelijken van informatie over bankrekeningtarieven. Met wisselend succes was op nationaal niveau een aantal private en publieke activiteiten ondernomen en de EBIC werd gevraagd lessen uit die ervaringen te trekken en met concrete praktische oplossingen te komen. Ongelukkigerwijs kon dit zelfregulerend initiatief eind 2011 door de EBIC niet met succes worden afgerond. Duidelijk is dat een aantal maatregelen en instrumenten ertoe zou kunnen bijdragen de vastgestelde problemen de baas te worden. Zo zou door het ontwikkelen van glossaria Bijvoorbeeld Personal current accounts in the UK, Office of Fair Trading, juli 2008, Data collection for prices of current accounts provided to consumers, Van Dijk Management Consultants, 2009, Zie voetnoot 4. European Consumer Summit 2010, Workshop on Bank Account Fees, BEUC comments. Special Eurobarometer on Retail Financial Services, Europese Commissie, februari 2012, Tarification Bancaire: L'enquête annuelle, CLCV Mieux vivre votre argent,

4 het probleem kunnen worden aangepakt dat banken voor het beschrijven van dezelfde bankrekeningdiensten een andere/complexe terminologie gebruiken. In een aantal lidstaten zijn, echter telkens op een andere manier en volgens een andere aanpak, glossaria ontwikkeld. In sommige landen worden glossaria op het niveau van de bank opgesteld, in andere landen, bijvoorbeeld België, wordt een gemeenschappelijk glossarium inclusief standaardtermen voor de hele financiële sector ontwikkeld. Bestaande glossaria hebben echter zelden specifiek op rekeningen-courant betrekking en zijn gewoonlijk niet in samenwerking met de consumenten ontwikkeld of getest. Ook zijn, om bankrekeningtarieven gemakkelijker te kunnen begrijpen en vergelijken, genormaliseerde tarievenlijsten ontwikkeld. De banken zouden dan in hetzelfde formaat informatie over bankrekeningtarieven aan de consumenten moeten verstrekken. In Frankrijk bijvoorbeeld wordt door de banken een genormaliseerde lijst van de tien meest voorkomende tarieven gebruikt. Momenteel wordt over een uitbreiding van die lijst nagedacht. Vergelijkingsinstrumenten, zoals websites, kunnen, door informatie over rekeningcouranttarieven van verschillende banken aan te bieden, voor de consument eveneens nuttig zijn bij het beoordelen van het marktaanbod. Die instrumenten zijn in bijna alle lidstaten voorhanden. Voor sommige consumenten is het echter moeilijk om vooraf in te schatten van welke functies van een rekening zij het meeste gebruik zullen maken. Andere consumenten beseffen misschien niet hoe hoog de kosten van bijvoorbeeld ongeoorloofde voorschotten in rekening-courant of ongedekte cheques kunnen oplopen. Het geven van representatieve voorbeelden is een manier om indicatieve ramingen van de kosten voor het aanhouden van een bankrekening te verstrekken op basis van rekeninggebruiksprofielen waarmee getracht wordt bepaalde gebruikspatronen (bijvoorbeeld actief of passief rekeninggebruik) weer te geven. Banken hanteren daarbij gewoonlijk verschillende criteria zoals het aanhouden van een maandelijks minimumrekeningsaldo, het op de rekening laten uitbetalen van het loon of het betalen van een minimumaantal rekeningen per maand door middel van domiciliëring (automatische incasso). Een andere manier waarop banken voor heldere en vergelijkbare rekeningtarieven kunnen zorgen, is door het maken van gepersonaliseerde kostensimulaties. Bij de simulatie wordt rekening gehouden met de informatie van de cliënt over de eigen bankiersgewoonten. Zo kunnen de waarschijnlijke kosten voor het aanhouden van een rekening worden geraamd op basis van het soort diensten dat eraan is gekoppeld en de frequentie waarmee de cliënt er gebruik van zal maken. In sommige landen wordt informatie achteraf, dat wil zeggen informatie over de werkelijk betaalde bankrekeningkosten, verstrekt. In het VK bijvoorbeeld hebben de banken zich ertoe verbonden jaarlijks overzichten af te leveren van hetgeen cliënten de afgelopen 12 maanden voor hun bankrekening hebben betaald. Ten slotte zijn ook monitoringinitiatieven, zoals de in Frankrijk opgerichte waarnemingspost voor banktarieven, of handhavingsmaatregelen mogelijk. 4

5 Vraag 1: Vindt u dat de door banken over bankrekeningtarieven verstrekte informatie voor de consumenten voldoende helder is en wordt gepresenteerd op een wijze dat banken gemakkelijk met elkaar kunnen worden vergeleken? Welke goede praktijken zou u kunnen noemen? Welke tekortkomingen blijven bestaan? Denkt u dat deze tekortkomingen door middel van wijziging van de transparantieverplichtingen in de richtlijn betalingsdiensten (2007/64/EG) zouden kunnen worden aangepakt? Vraag 2: Denkt u dat normalisering van de terminologie voor bankrekeningtarieven tot transparantere en vergelijkbaardere informatie over tarieven zou kunnen bijdragen? Zou voor alle tarieven of slechts een aantal ervan de terminologie moeten worden genormaliseerd? Op basis waarvan zouden in dit laatste geval dat aantal tarieven worden uitgekozen? Moet de terminologie op nationaal of op EU-niveau worden genormaliseerd? Vraag 3: Denkt u dat glossaria van termen en genormaliseerde lijsten van banktarieven de vergelijkbaarheid zouden bevorderen? Zo ja, welke vorm en inhoud moet die informatie dan hebben? Welk lichaam/forum vindt u geschikt om zulk een glossarium/genormaliseerde lijst van tarieven te ontwikkelen? Vraag 4: Welk van de volgende instrumenten moet worden bekeken om de transparantie en vergelijkbaarheid van bankrekeningtarieven te vergroten? i) door overheden beheerde vergelijkingswebsites ii) iii) iv) door banken te verstrekken genormaliseerde kostensimulaties door banken te verstrekken genormaliseerde representatieve voorbeelden opiniepeilingen bij consumentenorganisaties/financiële ombudsman v) vindt u nog andere instrumenten relevant? Moeten er instrumenten worden opgelegd? Wat is het kostenplaatje? Vraag 5: Hoe gedetailleerd moet de informatie over de werkelijk betaalde tarieven zijn en hoe vaak moet zij aan de rekeninghouder worden verstrekt? Zou vergelijkbare informatie over de werkelijk betaalde tarieven de mobiliteit van consumenten, ook de grensoverschrijdende mobiliteit, stimuleren? Vraag 6: Welke andere maatregelen/instrumenten moeten worden bekeken om transparantie en vergelijkbaarheid van banktarieven te verbeteren? Gelieve aan te geven op welk niveau (nationaal of EU-niveau) deze maatregelen/instrumenten volgens u moeten worden geïmplementeerd. 5

6 2. OVERSTAPPEN NAAR EEN ANDERE BETAALREKENINGAANBIEDER In 2007, nadat onderzoek over de retailbankingsector hinderpalen voor de mobiliteit van consumenten aan het licht bracht, heeft de Commissie de Europese banksector (EBIC) gevraagd het voor consumenten gemakkelijker te maken hun rekeningen naar een andere bank in hetzelfde land om te zetten. In antwoord daarop heeft de Europese banksector in 2008 een overstap'model'mechanisme ontwikkeld, dat wordt beschreven in een geheel van zelfregulatieve Gemeenschappelijke beginselen om een bankrekening om te zetten ('Gemeenschappelijke Beginselen) 9. Die beginselen zijn eind 2009 door de nationale bankenverenigingen geïmplementeerd. Het mechanisme is van toepassing op het omzetten van een rekening-courant binnen een lidstaat, d.w.z. het binnenlands omzetten van een rekening-courant, en betreft meer bepaald het omzetten van domiciliëringen, doorlopende opdrachten voor overboekingen per bankgiro en periodieke inkomende overboekingen per bankgiro. Zoals door de Europese banksector omschreven, is het mechanisme niet van toepassing op andere producten of diensten, zoals kaarten, voorschotten in rekening-courant, spaarrekeningen of krediet. Sommige bankverenigingen hebben echter besloten een breder pakket, bijvoorbeeld ook het omzetten van een debetkaard, aan te bieden. De gemeenschappelijke beginselen bevatten een omschrijving van de rol van de twee banken die bij het overstapproces betrokken zijn en informatie over de noodzakelijke taken en stappen waarmee dat proces gepaard gaat. Consumenten die een bankrekening willen omzetten, kunnen de nieuwe bank als eerste aanspreekpunt kiezen. Met name krijgt de nieuwe bank van de oude bank de noodzakelijke informatie over periodieke betalingen van de consument en vraagt de nieuwe bank de oude bank die betalingen op de oude rekening te beëindigen. De nieuwe bank zet die periodieke betalingen naar de nieuwe rekening om en stelt derden in kennis van de nieuwe rekeninggegevens van de consument of help deze daarbij. De nieuwe bank helpt de consument ook bij zijn demarche om bij de oude bank de oude rekening te laten afsluiten en het resterende saldo te laten overboeken. De consument kan evenwel verkiezen de oude rekening aan te houden. Er worden de oude en de nieuwe bank duidelijke termijnen gesteld. De oude bank moet binnen zeven bankdagen na ontvangst van het verzoek van de nieuwe bank of van de consument alle beschikbare informatie over de periodieke betalingen van de consument verstrekken. De nieuwe bank moet binnen zeven dagen na het ontvangen van de noodzakelijke informatie de periodieke betalingen naar de nieuwe rekening omzetten. Binnen dezelfde zeven dagen informeert de nieuwe bank derden (bijvoorbeeld nutsbedrijven of werkgevers) over de nieuwe rekeninggegevens van de consument of helpt de consument daarbij door het verstrekken van modelbrieven. Het verstrekken van informatie over periodieke betalingen door de oude bank aan de consument en de nieuwe bank moet gratis gebeuren. Het afsluiten van de oude rekening moet, overeenkomstig de richtlijn betalingsdiensten, eveneens gratis gebeuren. Eventuele kosten voor andere overstapgerelateerde diensten moeten aangepast zijn en in verhouding staan tot de gemaakte kosten. 9 6

7 Om te beoordelen hoe banken consumenten helpen bij het omzetten van een bankrekening en tot op welke hoogte zij de overstapservice als omschreven in de Gemeenschappelijke Beginselen aanbieden, heeft de Commissie in 2011 een mysteryshoppingstudie 10 besteld. In totaal voerden mysteryshoppers enquêtes in 27 landen uit: 945 enquêtes hadden alleen betrekking op de beschikbaarheid en de verstrekking van informatie over de bankrekeningoverstapservice, maar 405 mysteryshoppers deden meer dan een enquête uitvoeren en probeerden echt hun bankrekening om te zetten. Wat de beschikbaarheid en verstrekking van overstapinformatie betreft, ontving volgens de studie 86 % van de mysteryshoppers die bij een bankagentschap, online of telefonisch naar een overstap informeerden uit ten minste één bron informatie. De mate waarin informatie beschikbaar was, verschilde echter sterk: 32 % van de mysteryshoppers kon op de website van de bank geen overstapinformatie vinden aan 45 % van de mysteryshoppers werd door het personeel van de bank geen stapsgewijze informatie verstrekt 80 % ontving geen voorlichtingsmateriaal over de overstapservice 14 % ontving helemaal geen informatie over de overstapservice. Bij de shoppers die echt probeerden hun bankrekening om te zetten: kon 19 % met succes een nieuwe bankrekening openen en een doorlopende opdracht omzetten (een aantal problemen had betrekking op de opening van een bankrekening en niet op de overstapservice zoals in de Gemeenschappelijke Beginselen omschreven) verleende de nieuwe bank in 71 % van de gevallen de overstapservice niet en volgende zij derhalve de in de Gemeenschappelijke Beginselen geschetste overstapprocedure niet. Andere problemen waarmee mysteryshoppers werden geconfronteerd: in 7 % van de gevallen openden de banken geen rekening (en voerden zij bijgevolg geen overstap uit) binnen veertien werkdagen. in 3 % van de gevallen weigerde de nieuwe bank een standaardbankrekening zoals gevraagd te openen of rekende zij kosten aan om de opening en de omzetting van de rekening te voltooien Consumer Market Study on the consumers experiences with bank account switching with reference to the Common Principles on Bank Account Switching, GfK, February 2012, Mysteryshopping is een instrument dat bij marktonderzoek wordt gebruikt om de kwaliteit van een dienst of de mate van naleving van de regulering te meten. Mysteryshoppers wordt gevraagd bepaalde taken uit te voeren en feedback over hun ervaringen te verstrekken. Als onderdeel van de studie is mysteryshoppers gevraagd middels persoonlijke, online- of telefonische enquêtes naar de overstapservice te informeren of van bankrekening te veranderen. 7

8 De algemene conclusie van de studie was dat 8 van de 10 mysteryshoppers problemen had ondervonden bij het omzetten van een bankrekening. Vraag 7: Bieden de banken in de lidstaat waar u een bankrekening hebt een overstapservice aan? Zo ja, voldoet deze dan aan de hierboven beschreven Gemeenschappelijke Beginselen voor het omzetten van een bankrekening? Is de informatie over de overstapvoorwaarden op consumentvriendelijke manier gepresenteerd? Vraag 8: Zijn, als door de banken in de lidstaat waar u een bankrekening hebt een overstapservice overeenkomstig de Gemeenschappelijke Beginselen wordt aangeboden, alle hinderpalen om van bankrekening te veranderen verdwenen? Zo niet, welke hinderpalen blijven er nog over? Gelieve enkele voorbeelden te geven van goede praktijken en overblijvende hinderpalen waarmee u werd geconfronteerd. Vraag 9: Moeten de Gemeenschappelijke Beginselen vrijwillig blijven? Wat zijn volgens u de voor- of nadelen van het verplicht stellen van die beginselen op EU-niveau? Welke kosten zouden daaraan vermoedelijk zijn verbonden? Vraag 10: Moeten beginselen/maatregelen inzake overstappen ook betrekking hebben op het grensoverschrijdend omzetten van een bankrekening? Vraag 11: Hoe groot is volgens u de kans dat ontvangsten, rekeningen en betalingen bij het omzetten van een bankrekening verkeerd worden doorgeleid? Welke maatregelen zijn denkbaar om het overstapproces veiliger te maken? Vraag 12: Met welke eventuele hinderpalen voor het uitbreiden van hun klantenkring of het betreden van nieuwe markten worden kleinere of in een andere lidstaat gevestigde rekeningaanbieders nog steeds geconfronteerd? Houden deze hinderpalen verband met problemen met overstapvoorzieningen? Vraag 13: Welke andere maatregelen moeten worden bekeken om het omzetten van een bankrekening te verbeteren? Gelieve deze maatregelen te beschrijven. 8

9 3. TOEGANG TOT EEN BASISBETAALREKENING Toegang tot financiële basisdiensten waarborgt dat consumenten alle voordelen van de interne markt genieten en volledig aan het economische en sociale leven van de hedendaagse moderne maatschappij deelnemen. Volgens ramingen in een studie uit 2010 zouden evenwel 30 miljoen Europeanen ouder dan 18 geen bankrekening hebben 12. Hiervan hebben sommigen mogelijk geen bankrekening omdat zij er geen nodig hebben of omdat zij daar de voorkeur aan geven 13. Volgens recent onderzoek van een Britse taskforce over financiële inclusie zou 52 % van de bij het opinieonderzoek bevraagde respondenten zonder bankrekening graag een bankrekening hebben 14. Consumenten en beheerders die (bijvoorbeeld bij de uitbetaling van lonen of uitkeringen) niet van een bankrekening gebruik kunnen maken, hebben over het algemeen hogere kosten wegens het gebruik van contanten. Bovendien hebben consumenten zonder bankrekening een beperktere toegang tot het grotere assortiment online beschikbare goederen en diensten en mogelijke kortingen, zoals kortingen die nutsbedrijven verlenen bij domiciliëring van betalingen. Consumenten zonder bankrekening kunnen ook moeilijkheden ondervinden op de arbeids- of huurwoningmarkt. Hoewel over het algemeen vooral voor de zogenaamde kwetsbare consumenten de toegang tot een bankrekening problematisch is, worden ook mobiele personen die grensoverschrijdend studeren, werken enz. met die problematiek geconfronteerd wanneer hen bijvoorbeeld op grond van woonplaats de toegang tot een bankrekening wordt ontzegd. Aldus wordt zowel het vrij verkeer van burgers als het vrij aanbieden van goederen en diensten binnen de interne markt belemmerd. Om deze situatie aan te pakken, heeft de Commissie in juli 2011 een tot de lidstaten gerichte aanbeveling vastgesteld 15 houdende de grondbeginselen die in werking moeten worden gesteld om te waarborgen dat consumenten in heel de EU toegang hebben tot basisbetaaldiensten. Met de basisrekening zou geld op de rekening kunnen worden gestort en van de rekening opgenomen. Ook zouden voor de consument essentiële betalingstransacties mogelijk zijn zoals het ontvangen van een inkomen of een uitkering, het betalen van rekeningen of belastingen en het aankopen van goederen en diensten, inclusief met behulp van domiciliëring, overboeking per bankgiro en het gebruik van een betaalkaart. Volgens de aanbeveling zou de consument, indien technisch mogelijk, met behulp van de basisrekening ook betalingsopdrachten kunnen initiëren via het onlinebanksysteem van de betalingsdienstaanbieder. Toegang tot krediet geldt echter niet als een automatisch onderdeel of een aan een basisbetaalrekening verbonden recht Study on the costs and benefits of policy actions in the field of ensuring access to a basic bank account, CSES, 2010, Volgens de raming in diezelfde studie uit 2010 liepen er van die 30 miljoen Europeanen zonder bankrekening slecht zo'n 18 miljoen (of 60 %) gevaar van financiële uitsluiting. Banking services and poorer households, Financial Inclusion Task Force, december 2010, blz. 6, Aanbeveling 2011/442/EU van de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening, , 9

10 Volgens de aanbeveling moeten alle in de Unie woonachtige consumenten het recht hebben, ongeacht hun financiële situatie, een basisbetaalrekening te openen en te gebruiken. Dit zou ook mogelijk moeten zijn in lidstaten waar zij geen vaste woonplaats hebben. De lidstaten dienden uiterlijk 21 januari 2012 de nodige maatregelen te nemen. De Commissiediensten zijn bezig met het analyseren van de tot dusver over de genomen maatregelen ontvangen informatie. Veel lidstaten moeten in dat verband echter nog informatie verstrekken. Voorts zullen alle lidstaten naar verwachting tegen juli 2012 statistische informatie met betrekking tot basisbankrekeningen verstrekken. In dit verband vinden de Commissiediensten het relevant de volgende vragen te stellen: Vraag 14: Beschikt u over informatie dat consumenten moeilijk toegang krijgen tot een basisbankrekening? Welke soorten hinderpalen voor toegang tot een basisbankrekening worden door de consumenten genoemd? Vraag 15: Bent u bekend met door banken of andere instellingen in de lidstaat waar u uw woonplaats hebt genomen maatregelen die de toegang tot een basisbetaalrekening vergemakkelijken? Zijn die initiatieven succesvol in praktijk gebracht? Vraag 16: Vergemakkelijken die maatregelen ook de toegang tot een basisbetaaldienst voor niet-ingezetenen? Vraag 17: Wat zijn, als consumenten moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen, daar de redenen van? Vraag 18: Welke bijkomende maatregelen moeten eventueel worden overwogen? Moet het probleem op nationaal of op EU-niveau worden aangepakt? 4. SLOTOPMERKINGEN Stakeholders hebben tot 12 juni 2012 de tijd om hun antwoorden op de vragen van deze raadpleging in te zenden. De bijdragen dienen te worden gezonden aan In hun bijdrage mogen stakeholders ook aangeven of er volgens hen andere aspecten dienen te worden aangepakt om een behoorlijk functionerende en concurrerende retailbankingmarkt te waarborgen. De antwoorden worden op de website van de Europese Commissie gepubliceerd. Op verzoek kunnen antwoorden vertrouwelijk blijven. Daartoe moet de betrokkene op de eerste bladzijde van zijn bijdrage duidelijk vermelden dat deze niet mag worden gepubliceerd. Wij danken u dat u er de tijd voor genomen hebt om de vragen te beantwoorden. 10

AMENDEMENTEN 119-406. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0139(COD) 10.9.2013. Ontwerprapport Jürgen Klute (PE514.602v02-00)

AMENDEMENTEN 119-406. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0139(COD) 10.9.2013. Ontwerprapport Jürgen Klute (PE514.602v02-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 10.9.2013 2013/0139(COD) AMENDEMENTEN 119-406 Ontwerprapport Jürgen Klute (PE514.602v02-00) Vergelijkbaarheid van kosten in verband

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.doc x v ersion 1.0 Patrick Wynant 30/10/2009 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0139(COD) 26.6.2013

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0139(COD) 26.6.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2013/0139(COD) 26.6.2013 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 28.10.2011. over toegang tot een elementaire betaalrekening

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 28.10.2011. over toegang tot een elementaire betaalrekening EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 28.10.2011 WERKDOCUMENT over toegang tot een elementaire betaalrekening Commissie interne markt en consumentenbescherming

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0139(COD) 18.9.2013. van de Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0139(COD) 18.9.2013. van de Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 18.9.2013 2013/0139(COD) ADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE Voorwaarden gebruikmaking Overstapservice 1. Moet ik mijn oude rekening opheffen om gebruik te kunnen maken van de Overstapservice? Nee. Bij de Overstapservice gaat

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen) Op de voordracht

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 ONTWERPVERSLAG. met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toegang tot basisbankdiensten (2012/0000(INI))

EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 ONTWERPVERSLAG. met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toegang tot basisbankdiensten (2012/0000(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 23.2.2012 2012/0000(INI) ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toegang tot basisbankdiensten (2012/0000(INI))

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0152 (COD) 9611/16 ADD 2 REV 1 (bg,cs,da,el,es,et,fi,ga,hr,hu,it, lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) MI 396 TELECOM

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

(Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, L 257/214 Publicatieblad van de Europese Unie 28.8.2014 RICHTLIJN 2014/92/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.10.2012 C(2012) 7142 final ADVIES VAN DE COMMISSIE van 8.10.2012 overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG

Nadere informatie

Ervaringen van bedrijven met de interne markt voor diensten

Ervaringen van bedrijven met de interne markt voor diensten Ervaringen van bedrijven met de interne markt voor diensten Fields marked with are mandatory. Inleiding Lees voordat u de vragen beantwoordt, aandachtig de onderstaande verklaring inzake de bescherming

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

Mogelijkheden van de Privérekening

Mogelijkheden van de Privérekening Betalen Meer voor minder Betalen Tegenwoordig heeft iedereen wel een bankrekening. Hoe uw bankrekening eruit ziet, hangt af van uw wensen. Het gaat immers om meer dan alleen een overzicht van ontvangsten,

Nadere informatie

Het wettelijk recht op een betaalrekening is een feit, maar wel een zeer beperkt feit

Het wettelijk recht op een betaalrekening is een feit, maar wel een zeer beperkt feit Het wettelijk recht op een betaalrekening is een feit, maar wel een zeer beperkt feit M r. M. L. L o u i s s e * De Europese Commissie (hierna: de Commissie) en het Europees Parlement zijn momenteel druk

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-231. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2055(INI) 30.3.2012. Ontwerpverslag Jürgen Klute (PE480.691v01-00)

AMENDEMENTEN 1-231. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2055(INI) 30.3.2012. Ontwerpverslag Jürgen Klute (PE480.691v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 30.3.2012 2012/2055(INI) AMENDEMENTEN 1-231 Ontwerpverslag Jürgen Klute (PE480.691v01-00) met aanbevelingen aan de Commissie betreffende

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming MEMO/07/251 Brussel, 25 juni 2007 Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming De verordening van de Europese Unie (EU) inzake

Nadere informatie

gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, P7_TA-PROV(2012)0293 Toegang tot basisbankdiensten Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2012 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toegang tot basisbankdiensten (2012/2055(INI))

Nadere informatie

BIJLAGEN. Evaluatie van de Overstapservice: Eenvoudig veranderd van betaalrekening

BIJLAGEN. Evaluatie van de Overstapservice: Eenvoudig veranderd van betaalrekening BIJLAGEN Evaluatie van de Overstapservice: Eenvoudig veranderd van betaalrekening In opdracht van en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken onderzocht door de Consumentenbond en Trigenum

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 276/22 26.10.2017 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1945 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot kennisgevingen door en aan vergunningaanvragende

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 480 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s

Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega s Brussel, 1 november 2009 Vandaag start de Belgische

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet van toepassing

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet van toepassing Fiche 4: Mededeling online platforms 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 19 december 2001 (OR. fr) 2001/0174 (COD) LEX 321 PE-CONS 3669/01 CONSOM 116 MI 214 EF 138 ECOFIN 405 CODEC 1363 VERORDENING (EG) NR. /2001 VAN HET

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2013 COM(2013) 266 final 2013/0139 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen,

Nadere informatie

RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015. Richtsnoeren

RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015. Richtsnoeren RICHTSNOEREN BETREFFENDE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING UIT HOOFDE VAN PSD2 EBA/GL/2017/08 12/09/2015 Richtsnoeren inzake de criteria voor de vaststelling van het minimumgeldbedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen

Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen Bankoverstapdienst - Informatie over nieuw rekeningnummer aan betalingstegenpartijen Versie 1.1 1/12/2017 (Zie bijwerkingen in bijlage) 1. Inleiding... 2 2. Proces... 2 3. Betalingstegenpartijen... 3 Schuldeisers

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2013 SWD(2013) 165 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar

Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar Uitvoeringsreglement doorbetaling provisies Stichting Beheer Derdengelden De Financiële Makelaar Artikel 1 Begripsbepalingen: In dit reglement wordt verstaan onder: A. Stichting: De Stichting Beheer Derdengelden

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.9.2014 C(2014) 6515 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 19.9.2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0208 (COD) 10678/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 6 juli 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: EF 208 ECOFIN

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice 1 Hi, fantastisch dat je wilt overstappen naar bunq! In dit document lees je meer over onze overstapservice. Wil je overstappen van bunq naar een andere bank? Neem

Nadere informatie

Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars. Mei 2012

Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars. Mei 2012 Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars Mei 2012 Protocol omtrent voorlichting bij een natura-uitvaartverzekering indien nabestaanden kiezen voor een niet aan de

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

MEMO/12/316. Brussel, 10 mei 2012

MEMO/12/316. Brussel, 10 mei 2012 MEMO/12/316 Brussel, 10 mei 2012 Digitale Agenda: dankzij nieuwe maximumtarieven voor mobiele dataroaming kunnen gezinnen tot 200 euro en zakenreizigers tot 1000 euro per jaar besparen Vanaf 1 juli 2012

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST )

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST ) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST ) Deze Overeenkomst is tot stand gekomen via onderhandelingen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer

Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer Visie Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer op verbetermogelijkheden mobiliteit in het betalingsverkeer Inleiding Voor vrijwel elke markt geldt dat meer concurrentie tot betere dienstverlening en/of

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 19.11.2012 2012/2234(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie werkgelegenheid en sociale

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Lagere kosten, meer consistentie, meer concurrentie: de Commissie start raadpleging om mobiele telefoontarieven in Europa omlaag te brengen

Lagere kosten, meer consistentie, meer concurrentie: de Commissie start raadpleging om mobiele telefoontarieven in Europa omlaag te brengen IP/08/1016 Brussel, 26 juni 2008 Lagere kosten, meer consistentie, meer concurrentie: de Commissie start raadpleging om mobiele telefoontarieven in Europa omlaag te brengen Om de concurrentie tussen exploitanten

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 69 VAN 17 JULI 1998 TOT VAST- STELLING VAN DE REGELS INZAKE OMREKENING EN AFRONDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 69 VAN 17 JULI 1998 TOT VAST- STELLING VAN DE REGELS INZAKE OMREKENING EN AFRONDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 69 VAN 17 JULI 1998 TOT VAST- STELLING VAN DE REGELS INZAKE OMREKENING EN AFRONDING IN EURO VAN DE BEDRAGEN VAN BAREMA'S, PREMIES, VERGOEDINGEN EN VOORDELEN ---------

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 232 van 24/07/98 COMMISSIE - Ontwerp van een beschikking van de Raad betreffende een communautaire procedure voor informatie en overleg over de

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D.

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van hypotheken,

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.6.2015 C(2015) 3759 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 10.6.2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. Algemene voorwaarden Alle gebruikers van onze website ZusenSjiek.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden van ZusenSjiek, gevestigd te Zuiderwoude

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Welke rechtsgrondslag moet ervoor het familierecht gebruikt worden? De koers voor de toekomst

Welke rechtsgrondslag moet ervoor het familierecht gebruikt worden? De koers voor de toekomst DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Welke rechtsgrondslag moet ervoor het familierecht gebruikt worden?

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/19)

VERSLAG (2016/C 449/19) C 449/102 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Instituut voor gendergelijkheid betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van

Nadere informatie

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 03/09/2015. BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016)

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 03/09/2015. BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016) Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 03/09/2015 BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016) Rapporteur: Ildikó GÁLL-PELCZ NL NL Ontwerpamendement 6575

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Betalen Wij zijn uw bank.

Betalen Wij zijn uw bank. Betalen Wij zijn uw bank. 2 U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Met ons betaalpakket doet u dat op úw manier. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Pinnen, overboeken en betalen. Op

Nadere informatie

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere:

Namens de vennootschap onder firma V.O.F. Ik bouw betaalbaar in Almere: Kenmerk: HS/1008429 Vaststellingsovereenkomst met betrekking tot: de Regeling Ikbouwbetaalbaar Tussen de volgende partijen: Namens de Belastingdienst: De heer R.P. Kranenborg Namens de vennootschap onder

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132, L 314/66 1.12.2015 BESLUIT (EU) 2015/2218 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie