Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld."

Transcriptie

1 Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening van Europa 2020, de groeistrategie van de EU, zal in principe volgend jaar van start gaan. De vooruitgang tot nog toe is niet bevredigend. Het Comité van de Regio's (CvdR) wil daarom alle aspecten aanpakken die volgens de Europese regio's en steden de uitvoering van de strategie in de weg staan. Het heeft daartoe met behulp van het INTERREG IV C-programma een brede raadpleging van de lokale en regionale overheden van de EU opgezet om aan de hand van onderstaande verklaringen na te gaan welke aspecten van Europa 2020 opnieuw moeten worden bekeken en om nieuwe ideeën en opmerkingen te verzamelen. Het CvdR behoudt zich het recht voor om uw antwoorden op de 12 vragen te gebruiken en te publiceren. Ook kunnen de namen van de respondenten en hun organisaties worden vermeld in CvdR-publicaties. De resultaten van de enquête zullen worden gebruikt als basis voor een politieke verklaring van het CvdR over Europa 2020 en voor een tussentijds beoordelingsrapport, dat op 7 en 8 maart 2014 zal worden voorgelegd tijdens de Top van Europese steden en regio's in Athene. Daarnaast zullen de resultaten worden opgenomen in de mededeling van het CvdR voor de voorjaarstop van de Europese Raad van 2014, waarop de strategische richtsnoeren voor de herziening van Europa 2020 zullen worden opgesteld. Ten slotte zal het CvdR zijn bevindingen presenteren aan de Commissie en het EP, zodat alle bij de herziening betrokken instellingen terdege op de hoogte zijn van de behoeften van de lokale en regionale overheden. Uit de monitoringactiviteiten van het CvdR in de periode kunnen de volgende conclusies worden getrokken: de doelstellingen en kerndoelen van Europa 2020 op nationaal en EU- niveau strookten niet altijd met de huidige situatie en de mogelijkheden van de steden en regio's van de EU. In bepaalde gevallen was het beter geweest te kiezen voor andere doelstellingen, indicatoren of kwantitatieve doelen; De nationale hervormingsprogramma's, waarin de lidstaten aangeven hoe zij de belemmeringen voor slimme, duurzame en inclusieve groei uit de weg willen ruimen, houden over het algemeen geen rekening met de bestaande territoriale verschillen en de impact van het beleid van de lokale en regionale overheden op het merendeel van de gebieden waarop de Europa 2020-doelstellingen betrekking hebben; Een en ander is het gevolg van de top-downbenadering waarvan de lidstaten uitgaan bij de afbakening van hun nationale streefdoelen, die mede daardoor te weinig ambitieus uitvallen en achterblijven bij de kerndoelen van de Europa strategie. Er zijn blijkbaar geen serieuze pogingen ondernomen om alle mogelijkheden te benutten die multilevel-governanceovereenkomsten tussen verschillende bestuursniveaus 1

2 Werkdocument - "Een tussentijdse herziening van Europa het standpunt van de regio's en steden van de EU" Bestelbon nr bieden; Bovendien hebben ook de lokale en regionale overheden overal in de EU te lijden onder de bezuinigingen, wat niet zonder gevolgen blijft voor de investeringen die nodig zijn om de voorwaarden voor slimme, duurzame en inclusieve groei te creëren. Zo hebben veel van de overheden die door het CvdR bevraagd werden laten weten dat ze over onvoldoende middelen beschikken om de investeringen te dragen die op de betrokken beleidsterreinen nodig zijn. Identificatievak Naam en voornaam adres Het lokale/regionale bestuur dat u vertegenwoordigt Functie Disclaimer Privacy Disclaimer: voor de follow-up van uw bijdrage moeten uw persoonsgegevens (naam, adres, enz.) in een bestand worden verwerkt. Het invullen van de vragen is volledig vrijblijvend. Uw antwoorden blijven bewaard gedurende een periode van 5 jaar na de ontvangst van de vragenlijst. Neem voor meer informatie hieromtrent of om de rechten uit te oefenen die u heeft uit hoofde van Verordening (EG) nr. 45/2001 (o.a. toegang tot en rectificatie en verwijdering van gegevens) contact op met de verantwoordelijke voor gegevensverwerking via U kunt desgewenst ook een sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van het CvdR U heeft het recht om zich te allen tijde te wenden tot de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming ( Gegevens uit de enquête kunnen ter informatie worden doorgestuurd naar CvdR-rapporteurs en andere EU-instellingen. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, gelieve ons daarvan dan op de hoogte te brengen. Maak een keuze uit de mogelijke reacties op onderstaande verklaringen 1. "De doelstellingen van de Europa 2020-strategie hebben de lokale en regionale overheden geholpen hun beleidsprioriteiten op het vlak van duurzame en inclusieve groei beter af te bakenen, zodat zij meetbare vooruitgang konden boeken."

3 2. "De Europa 2020-strategie zou erbij winnen als bij de planning en afbakening van doelstellingen een bottomupaanpak werd gecombineerd met een top-downaanpak. Zo zou aandacht kunnen worden besteed aan specifieke lokale en regionale kenmerken en zouden de streefdoelen niet langer louter nationaal of Europees gericht zijn. De herziene strategie zou dan beter uitgerust zijn om alle obstakels voor slimme, duurzame en inclusieve groei in een land weg te werken en al bestaande lokale en regionale maatregelen zouden meer impact krijgen." 3. "Door de Europa 2020-doelstellingen meer op regionale leest te schoeien zou de verwezenlijking ervan gemakkelijker worden; de strategie zou hierdoor nuttiger worden." 4. "Bij de herziening van de Europa 2020-strategie en de afbakening van territoriaal gedifferentieerde streefdoelen moet aan de volgende regels van multilevel governance worden voldaan: volledige informatie en raadpleging, participatie van betrokkenen, en de verzekering dat bijdragen van regio's en steden in alle fases van het beleidsproces in aanmerking worden genomen." 5. De individuele bijdragen van de regio's en steden met het oog op het bereiken van de nationale doelstellingen moeten beantwoorden aan de regels van een..." Maak bovenstaande verklaring af door voor een van de onderstaande zinnen te kiezen: balansmodel, waarbij alle regio's trachten in gelijke mate bij te dragen tot het bereiken van de nationale doelstellingen concentratiemodel, waarbij de best presterende regio's bereid zijn een grotere bijdrage te leveren aan het bereiken van de nationale doelstellingen dan de regio's met een achterstand inhaalmodel, waarbij de regio's met de grootste achterstand meer inspanningen leveren om de nationale doelstelling te bereiken 3

4 Werkdocument - "Een tussentijdse herziening van Europa het standpunt van de regio's en steden van de EU" Bestelbon nr "Bij de afbakening van de doelstellingen moet rekening worden gehouden met de onderlinge afhankelijkheid van grensregio's (bv. forensenstromen, grensoverschrijdende economische samenwerking, concentratie van bedrijfsclusters met grensoverschrijdende overeenkomsten, enz.)." 7. "De lokale en regionale autoriteiten kunnen van de Europa 2020-strategie gebruik maken om hun vooruitgang te toetsen en efficiënter goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen." 8. "Van elkaar leren en ervaringen en goede praktijkvoorbeelden uitwisselen kan regio's met vergelijkbare problemen helpen de Europa 2020-doelstellingen te bereiken." 9. "De lokale en regionale overheden zouden een grotere bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei als zij multilevel governance-overeenkomsten zouden aangaan met hun nationale overheden - d.w.z. overeenkomsten waarin gezamenlijke termijnen worden vastgelegd voor de coördinatie en integratie van de acties van alle betrokkenen op de verschillende bestuursniveaus -, alsook overeenkomsten inzake gemeenschappelijke monitoring en sturing."

5 10. "De Europa 2020-strategie heeft de lokale en regionale overheden ertoe aangezet meer gebruik te maken van innovatieve financieringsinstrumenten zoals roulerende fondsen, publiek-private partnerschappen, pensioenfondsbeleggingen, enz. " 11. "Welke van de volgende maatregelen zou ertoe kunnen bijdragen dat de lokale en regionale overheden zich beter bewust worden van de Europa 2020-strategie en zich daarvoor meer gaan inzetten?" Kies de twee factoren die volgens u het belangrijkst zijn. Meer financiering om directe maatregelen te kunnen uitvoeren Betere afbakening van de rol die de steden en regio's bij de uitvoering van de strategie kunnen spelen Meer dialoog tussen de verschillende bestuursniveaus over doelstellingen en opzet van de strategie Betere en directere communicatie over Europa 2020 door de EU en de nationale regeringen Bijstand bij de coördinatie van maatregelen en projecten in het kader van de Europa 2020-kerndoelen, omkering van de huidige trend om steeds nieuwe termen te bedenken en vermijden van instrumenten die in "Brussel" werden bedacht Veranderen van de naam van de Europa 2020-strategie zodat de lokale en regionale spelers zich daarbij meer betrokken gaan voelen. 12. Heeft u verder nog commentaar of wil u nog zaken verduidelijken, in het bijzonder wat betreft de mogelijkheden tot verbetering van de herziening en uitvoering van Europa 2020 (max. 500 tekens)?. Ik zou graag meer informatie van het Comité van de Regio's ontvangen over de monitoring van Europa Ja, gelieve de informatie naar het volgende adres te sturen: Nee Het CvdR bedankt u voor uw antwoorden. 5

Persoonsgegevens van de respondent

Persoonsgegevens van de respondent Concept voor vragen in een enquête over de uitkomst van onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomsten en de operationele programma's Ver. 20.01.2015 Online raadpleging van het Comité van de Regio's

Nadere informatie

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT Brussel, 21 december 2010 127 e VERGADERING VAN HET BUREAU VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S 26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS)

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Comité van de Regio's

EUROPESE UNIE Comité van de Regio's EUROPESE UNIE Comité van de Regio's Raadpleging Uw mening over Europa 2020 Belangrijkste bevindingen, evaluatie en gevolgen voor het beleid Mei 2010 Belangrijkste bevindingen, evaluatie en gevolgen voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 april 2010 (20.04) (OR. en) 8570/10 ENFOPOL 99

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 april 2010 (20.04) (OR. en) 8570/10 ENFOPOL 99 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 april 2010 (20.04) (OR. en) 8570/10 ENFOPOL 99 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper/de Raad nr. vorig doc.: 7984/10 ENFOPOL 78 + COR 1 + ADD

Nadere informatie

"Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa" Enquête onder de lokale en regionale overheden Samenvatting van de resultaten

Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa Enquête onder de lokale en regionale overheden Samenvatting van de resultaten "Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa" Enquête onder de lokale en regionale overheden Samenvatting van de resultaten Deze conclusies zijn gebaseerd op het verslag: "Beoordeling van het vlaggenschipinitiatief

Nadere informatie

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID EN HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN Samenwerkingsovereenkomst Preambule Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en het

Nadere informatie

Europese Groepering voor Territoriale samenwerking. Jody van Diemen VNG Amersfoort, 30 september 2014

Europese Groepering voor Territoriale samenwerking. Jody van Diemen VNG Amersfoort, 30 september 2014 Europese Groepering voor Territoriale samenwerking Jody van Diemen VNG Amersfoort, 30 september 2014 Inhoud Aanleiding EGTS Voordelen Nadelen Aandachtspunten Aanbevelingen & conclusies Aanleiding Meer

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

9273/16 gar/zr/as 1 DG B 3A

9273/16 gar/zr/as 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2016 (OR. en) 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTA van: aan: nr. vorig doc.: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.4.2016 COM(2016) 214 final 2012/0011 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.1.2009 COM(2008)897 definitief 2006/0008 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waarom nieuwe privacywetgeving Europese privacyrichtlijn

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waarom nieuwe privacywetgeving Europese privacyrichtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming Naam Plaats Datum [dd maand jaar] Autoriteit Persoonsgegevens 2 Autoriteit Persoonsgegevens 3 Autoriteit Persoonsgegevens 4 Waarom en wanneer Kern van de AVG Guidance

Nadere informatie

10667/16 oms/hh 1 DGG 2B

10667/16 oms/hh 1 DGG 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2016 (OR. en) 10667/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR 36 PECHE 243

Nadere informatie

RAADPLEGING CVDR-OESO 2015 INFRASTRUCTUURPLANNING EN INVESTERINGEN OP MEERDERE OVERHEIDSNIVEAUS: UITDAGINGEN, ERVARINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

RAADPLEGING CVDR-OESO 2015 INFRASTRUCTUURPLANNING EN INVESTERINGEN OP MEERDERE OVERHEIDSNIVEAUS: UITDAGINGEN, ERVARINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN RAADPLEGING CVDR-OESO 2015 INFRASTRUCTUURPLANNING EN INVESTERINGEN OP MEERDERE OVERHEIDSNIVEAUS: UITDAGINGEN, ERVARINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN Waarom deze vragenlijst? VRAGENLIJST Deze raadpleging is

Nadere informatie

uiterlijk op 5 november 2012

uiterlijk op 5 november 2012 Bijdrage van lokale en regionale overheden aan de tussentijdse herziening van Europa 2020 Beoordeling van het vlaggenschipinitiatief Jeugd in beweging Ruim twee jaar geleden is het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sjoera Nas Amsterdam 28 maart 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sjoera Nas Amsterdam 28 maart 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming Sjoera Nas Amsterdam 28 maart 2018 Kern van de AVG Privacyrechten Privacytoezichthouders Verantwoordelijken en verwerkers Privacy Beroepsgeheimen Recht om met rust

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/155 BERAADSLAGING NR. 16/070 VAN 5 JULI 2016 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE FEDERALE

Nadere informatie

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting)

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Inleiding De Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 1995 was een mijlpaal in de geschiedenis van de dataprotectie,

Nadere informatie

(4) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EU) nr. 514/2014 en zijn bijgevolg gebonden door deze verordening.

(4) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EU) nr. 514/2014 en zijn bijgevolg gebonden door deze verordening. L 219/4 25.7.2014 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 799/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van modellen voor jaarverslagen en eindverslagen over de uitvoering overeenkomstig Verordening

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming. Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017

Algemene verordening gegevensbescherming. Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017 Algemene verordening gegevensbescherming Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017 Waarom en wanneer Kern van de AVG Guidance Functionaris gegevensbescherming Leidende autoriteit Dataportabiliteit

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 14 december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

Toolkit voor de ondertekening

Toolkit voor de ondertekening Handvest voor multilevel governance in Europa Toolkit voor de ondertekening Het Comité van de Regio's heeft op 3 april 2014 zijn goedkeuring gehecht aan het Handvest voor multilevel governance en zou graag

Nadere informatie

Specifieke privacyverklaring. Raadpleging over Cursus EU-recht voor juristen: van evaluatie tot nieuwe strategie ( )

Specifieke privacyverklaring. Raadpleging over Cursus EU-recht voor juristen: van evaluatie tot nieuwe strategie ( ) Specifieke privacyverklaring Raadpleging over Cursus EU-recht voor juristen: van evaluatie tot nieuwe strategie (2019-2025) (hierna raadpleging genoemd) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Waarom verwerken

Nadere informatie

Consultatie Cohesiebeleid

Consultatie Cohesiebeleid Consultatie Cohesiebeleid Verslag, 5 oktober 2018 Departement Buitenlandse Zaken www.fdfa.be INHOUD 1 ACHTERGROND... 1 2 ALGEMEEN... 1 2.1 OPPORTUNITEITEN EN POSITIEVE ELEMENTEN IN DE VOORSTELLEN... 1

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees

Nadere informatie

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide ondersteuning.

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide ondersteuning. DE AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0011 (COD) 7805/16 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 11 april 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: DATAPROTECT 26

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN, I. INLEIDING

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN, I. INLEIDING 14.6.2014 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 183/5 Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 20 mei 2014 over een werkplan

Nadere informatie

8273/1/18 REV 1 dui/ass/sv 1 DG E 1C

8273/1/18 REV 1 dui/ass/sv 1 DG E 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 27 april 2018 (OR. en) 8273/1/18 REV 1 JEUN 45 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

8461/17 nes/ons/sl 1 DGG 2B

8461/17 nes/ons/sl 1 DGG 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 25 april 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 7875/17 + ADD

Nadere informatie

9895/19 mak/van/hh 1 ECOMP.2B

9895/19 mak/van/hh 1 ECOMP.2B Raad van de Europese Unie RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 9101/19 + COR 1 Nr. Comdoc.: COM(2019) 21 final - doc. 5927/19 + ADD 1 Betreft:

Nadere informatie

JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING

JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING Revisie van Bijlagen I, II en III en integratie van de Norm ISO 14001-2015 Sébastien Paquot Europese Commissie Agenda 1. Goedkeuring van de herziene bijlagen voornaamste wijzigingen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (31.10) (OR. fr) 14719/08 SOC 633 OTA

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (31.10) (OR. fr) 14719/08 SOC 633 OTA RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (31.10) (OR. fr) 14719/08 SOC 633 OTA van: aan: Nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap de Groep sociale vraagstukken 13987/08 SOC 576 - COM(2008) 639

Nadere informatie

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C

15730/14 ver/ons/hw 1 DG D 2C Raad van de Europese Unie Brussel, 25 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0010 (COD) 15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 NOTA van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Privacy Maturity Scan (PMS)

Privacy Maturity Scan (PMS) Privacy Maturity Scan (PMS) Versie 1.0 / Wijzigingsdatum 02-03-2018 Uw vraag Als organisatie wilt u minimaal voldoen aan de wet- en regelgeving en u wilt zich optimaal voorbereiden op de nieuwe Europese

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017 Algemene Verordening Gegevensbescherming Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017 Vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming Kern van de AVG Sterkere en uitgebreidere privacyrechten Meer verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in Vlaanderen

De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in Vlaanderen De 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in Vlaanderen Duurzame ontwikkeling in België Grondwet art. 7bis Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de mogelijke herziening van Verordening (EG) nr. 764/2008 (de verordening wederzijdse erkenning)

Openbare raadpleging over de mogelijke herziening van Verordening (EG) nr. 764/2008 (de verordening wederzijdse erkenning) Openbare raadpleging over de mogelijke herziening van Verordening (EG) nr. 764/2008 (de verordening wederzijdse erkenning) Velden met een zijn verplicht. Naam E-mail Inleiding 1 Als een bedrijf een product

Nadere informatie

SV-Rijen en de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ).

SV-Rijen en de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ). SV-Rijen en de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ). Protocol AVG SeniorenVereniging-Rijen (SV-R) Inhoud: 1. Kort voorwoord. 2. De AVG in hoofdlijnen 3. Wat zijn persoonsgegevens 4. Informatieplicht

Nadere informatie

15293/08 cle/gra/jv 1 DG E II

15293/08 cle/gra/jv 1 DG E II RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2008 (12.10) (OR. fr) 15293/08 DEVGEN 210 ACP 219 RELEX 868 CDR 115 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad d.d.: 11 november 2008 nr. vorig doc.:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 21 september 2005 (27.09) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 12470/05 LIMITE JEUN 47 EDUC 134 SOC 355

PUBLIC. Brussel, 21 september 2005 (27.09) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 12470/05 LIMITE JEUN 47 EDUC 134 SOC 355 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2005 (27.09) (OR. en) 12470/05 LIMITE PUBLIC JEUN 47 EDUC 134 SOC 355 NOTA van aan: het voorzitterschap de Groep jeugdzaken Nr. vorig doc.: 11409/05

Nadere informatie

Functieprofiel Functionaris Gegevensbescherming

Functieprofiel Functionaris Gegevensbescherming Functionaris Gegevensbescherming Inhoudsopgave 1. Doel van de functie 2. Plaats in de organisatie 3. Resultaatgebieden 4. Taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden 5. Contacten 6. Opleiding, kennis,

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. NVVB Congres Noordwijkerhout 19 april 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming. NVVB Congres Noordwijkerhout 19 april 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming NVVB Congres Noordwijkerhout 19 april 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) AVG van toepassing per 25 mei 2018 Voorrangsbeginsel Europese én Nederlandse

Nadere informatie

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING 3.9.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 253/3 DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING Samenvatting van het Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de mededeling

Nadere informatie

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING 8.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 38/3 DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming inzake het voorstel

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

Privacyverklaring, Disclaimer & Copyright

Privacyverklaring, Disclaimer & Copyright Privacyverklaring, Disclaimer & Copyright 1. Privacyverklaring onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking,

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2019 C(2019) 1616 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 4.3.2019 tot wijziging van de bijlagen VIII en IX bij Richtlijn 2012/27/EU wat betreft de

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

8301/18 van/pau/sl 1 DG E 1C

8301/18 van/pau/sl 1 DG E 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 4 mei 2018 (OR. en) 8301/18 NOTA van: aan: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) Raad nr. vorig doc.: 7831/1/18 JEUN

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.9.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 666/2008, ingediend door Gert Vercauteren (Belgische nationaliteit), over overeenkomsten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij de

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij de COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 18.9.2008 SEC(2008) 2445 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

9832/15 gar/zr/as 1 DRI

9832/15 gar/zr/as 1 DRI Raad van de Europese Unie Brussel, 11 juni 2015 9832/15 INST 200 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Betreft: Verslag van

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (CAO 68) Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:

Nadere informatie

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN OVER SLIMME REGELGEVING IN DE EU

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN OVER SLIMME REGELGEVING IN DE EU 27.06.2012 RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN OVER SLIMME REGELGEVING IN DE EU FOLLOW-UP VAN DE MEDEDELING OVER SLIMME REGELGEVING VAN 2010 Europese Commissie, 1049 Brussel, BELGIË - Tel. +32 22991111 ACHTERGROND

Nadere informatie

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.: 9641/17 + ADD 1 Nr. Comdoc.: 15251/15

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

9261/18 SMU/ev 1 DG D 2

9261/18 SMU/ev 1 DG D 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2018 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2015/0287 (COD) 2015/0288 (COD) 9261/18 JUSTCIV 122 CONSOM 152 DIGIT 105 AUDIO 40 DAPIX 155 DATAPROTECT 100 CODEC 833

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

Privacy statement gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy statement gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Privacy statement gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Privacy statement Sportkidsclub 2 Inhoud 01. Inleiding 3 02. Doel gegevens 3 03. Ontvangers 4 04. Opslag periode 5 05. Beveiliging

Nadere informatie

Utrecht, september 2010

Utrecht, september 2010 Corporatie Survey - 2010 - Utrecht, september 2010 Auteurs: dr. Mark Schweitzer drs. Victor Burger Agenda Achtergrond Resultaten 1 Beschrijving Corporatie Survey Periodiek doet Finance Ideas een kort onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Deze checklist is beschikbaar voor (proef)abonnees van Sdu Arbeidsrecht. Interesse in een demo of proef? Kijk op

Deze checklist is beschikbaar voor (proef)abonnees van Sdu Arbeidsrecht. Interesse in een demo of proef? Kijk op Deze checklist is onderdeel van arbeidsrecht.sdu.nl Checklist AVG gegevensverwerking door werkgevers. Wat te doen vóór 25 mei 2018? Auteurs: mr. J. (Janine) Weel, mr. R. (Rachel) Rietveld De bescherming

Nadere informatie

Commissie komt met. Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online. Deze week: Commissie komt met

Commissie komt met. Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online. Deze week: Commissie komt met Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 23 februari 2015 15:32 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Commissie komt met kennisplatform voor regio's (Europese

Nadere informatie

Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Studiekeuze 123, 27 maart Sofie van der Meulen

Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Studiekeuze 123, 27 maart Sofie van der Meulen Autoriteit Persoonsgegevens De Algemene Verordening Gegevensbescherming Studiekeuze 123, 27 maart 2018 Sofie van der Meulen Kern van de AVG Functionaris voor de gegevensbeschermin g Data protection impact

Nadere informatie

AANBEVELINGEN. AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance ( pas toe of leg uit )

AANBEVELINGEN. AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance ( pas toe of leg uit ) 12.4.2014 L 109/43 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance ( pas toe of leg uit ) (Voor de EER relevante tekst) (2014/208/EU)

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Gegevensbescherming VERZAMELEN OPSLAAN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS? Wat zijn persoonsgegevens? Betere regels voor kleine bedrijven.

Gegevensbescherming VERZAMELEN OPSLAAN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS? Wat zijn persoonsgegevens? Betere regels voor kleine bedrijven. Gegevensbescherming 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 01001001010000110101000100010101101011011110001 Betere regels voor kleine bedrijven Strengere

Nadere informatie

Privacyverklaring. Rekenkamer Heerlen

Privacyverklaring. Rekenkamer Heerlen Privacyverklaring Rekenkamer Heerlen 20 MEI 2018 1 Algemeen Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamer Heerlen verwerkt uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Voldoe aan de privacywet vóór de deadline 25 mei 2018

Voldoe aan de privacywet vóór de deadline 25 mei 2018 Voldoe aan de privacywet vóór de deadline 25 mei 2018 Kies voor Deskundig advies en begeleiding van een gecertificeerd specialist U zet eenvoudig en snel de juiste stappen Verantwoord en veilig omgaan

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT MYMICROZOO.COM

PRIVACY STATEMENT MYMICROZOO.COM PRIVACY STATEMENT MYMICROZOO.COM MYMICROZOO INLEIDING A. Via de website www.mymicrozoo.com biedt MyMicroZoo (hierna te noemen: MMZ ) tests aan om de bacteriën in uw darmen te analyseren. De analyses worden

Nadere informatie

ECIB/U201501573 Lbr. 15/079

ECIB/U201501573 Lbr. 15/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) betreft Privacy: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming & de Meldplicht Datalekken

Nadere informatie

Voorstel voor een ADVIES VAN DE RAAD. betreffende het economisch partnerschapsprogramma van SLOVENIË

Voorstel voor een ADVIES VAN DE RAAD. betreffende het economisch partnerschapsprogramma van SLOVENIË EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Voorstel voor een ADVIES VAN DE RAAD betreffende het economisch partnerschapsprogramma van SLOVENIË NL NL 2013/0396 (NLE) Voorstel

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE

Nadere informatie

CREATIEF EUROPA ( ) SUBPROGRAMMA MEDIA OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN. EACEA 26/2016: Online bevorderen van Europese werken

CREATIEF EUROPA ( ) SUBPROGRAMMA MEDIA OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN. EACEA 26/2016: Online bevorderen van Europese werken CREATIEF EUROPA (01-00) SUBPROGRAMMA MEDIA OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EACEA 6/016: Online bevorderen van Europese werken 1. DOELSTELLINGEN EN BESCHRIJVING Deze aankondiging van een oproep

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Inhoud 1. Jouw privacy telt Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens? Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?...

Inhoud 1. Jouw privacy telt Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens? Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?... Privacyverklaring Inhoud 1. Jouw privacy telt... 2 2. Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?... 2 3. Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?... 2 4. Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens?...

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD) CADREFI 354 DEVGE 211 RELEX 703 COASI 132 ASIE 83 COEST 264 CODEC 1940 PE 362 COMAG

Nadere informatie

Persoonsgegevens bij Pro-Cura mei 2018

Persoonsgegevens bij Pro-Cura mei 2018 Privacyverklaring Cliënten Pro-Cura Thuiszorg BV Persoonsgegevens bij Pro-Cura mei 2018 Uw privacy is voor Pro-Cura van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GEMEENTEN BIJ DE VOORBEREIDING OP DE AVG

STAPPENPLAN VOOR GEMEENTEN BIJ DE VOORBEREIDING OP DE AVG STAPPENPLAN VOOR GEMEENTEN BIJ DE VOORBEREIDING OP DE AVG Versie 1.00 1 december 2017 Deze handreiking is mede tot stand gekomen door een samenwerking van onder andere VNG, KING, IBD en Kenniscentrum Europa

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 29.10.2014. tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2014 C(2014) 8190 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 29.10.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van de partnerschapsovereenkomst met België CCI 2014BE16M8PA001

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Eurobarometer Europees parlement (EB Standard 69.2) Voorjaar 2008 Samenvatting

EUROPESE VERKIEZINGEN Eurobarometer Europees parlement (EB Standard 69.2) Voorjaar 2008 Samenvatting Directoraat-Generaal Communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID MONITORING PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Eurobarometer Europees parlement (EB Standard 69.2)

Nadere informatie

Leergang Functionaris. de toezichthouder

Leergang Functionaris. de toezichthouder Leergang Functionaris gegevensbescherming Zorg: de toezichthouder mw mr Loes Markenstein NCI, 16 november 2017 Opzet Thema 1: De Autoriteit persoonsgegevens, een transformatie? In AVG veel aandacht voor

Nadere informatie