Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1. Februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1. Februari 2013"

Transcriptie

1 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 Februari 2013

2

3 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 Februari 2013 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

4 4

5 Inhoud Inleiding 7 1 Ruimtelijke onderbouwing Visie Leidsche Rijn Centrum (2004) Masterplan Leidsche Rijn Centrum (2006) Leidsche Rijn Centrum stand van zaken 15 2 Stedenbouw en architectonische vormgeving 17 3 Programma 21 4 Openbare ruimte 23 5 Verkeer Tijdelijke situatie tot Situatie na Milieu Luchtkwaliteit Bodemkwaliteit Ecologie Duurzaamheid 27 7 Ruimtelijke ordening Binnenplanse anticipatie 29 Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

6 6 Overzichtskaart Leidsche Rijn Centrum en plangrens Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost (rood)

7 Inleiding De planontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum is gestart in In 2004 is de Visie Leidsche Rijn Centrum, 'Het Levende Centrum' bestuurlijk vastgesteld. Vervolgens is in 2006 het Masterplan Leidsche Rijn Centrum vastgesteld door de gemeenteraad. In het Masterplan (het Stedenbouwkundig Programma van Eisen) zijn de programmatische en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor geheel Leidsche Rijn Centrum uitgewerkt. Dit vormt het kader voor de uit te werken stedenbouwkundige plannen voor elk deelgebieden van Leidsche Rijn Centrum. Deze stedenbouwkundige plannen worden voor elk van de deelgebieden Kern, Noord, Zuid en Oost uitgewerkt. Leeswijzer 1 Ruimtelijke onderbouwing Leidsche Rijn Centrum 2 Stedenbouw en Architectonische vormgeving 3 Programma 4 Openbare ruimte 5 Verkeer 6 Milieu 7 Ruimtelijke Ordening Voor u ligt het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1. Dit is voor deelgebied Oost de eerste uitwerking van het Masterplan uit Voor de deelgebieden Kern, Zuid en Noord zijn al stedenbouwkundige plannen vastgesteld, voor het overige deel van deelgebied Oost vooralsnog niet. Voor de deelgebieden Kern en Zuid is inmiddels ook een bestemmingsplan vastgesteld. Dit Stedenbouwkundig Plan is het ontwikkelingskader voor een bioscoopvoorziening ookwel Multi Media Educatie Centrum geheten in het deelgebied Oost. Het beschrijft de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling en de ambitie en (beeld)kwaliteit van de locatie. Verder beschrijft het Stedenbouwkundig Plan kort het voorgaand gemeentelijk beleid verwoord in visiedocumenten en programma s van eisen, waarmee de ontwikkeling van fase 1 in de context van het grotere geheel wordt geplaatst. Daarmee is dit Stedenbouwkundig Plan het kader voor zowel de aanleg van de openbare ruimte door de gemeente, alsmede het toetsingskader voor de bouwplannen bij de uitgifte van de kavel. Locatie bioscoopvoorziening Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

8 Ligging Leidsche Rijn Centrum Plankaart Leidsche Rijn en ligging Leidsche Rijn Centrum 8

9 1 Ruimtelijke onderbouwing Het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 sluit aan op de bestemming zoals beschreven in bestemmingsplan Utrecht Leidsche Rijn Verder is de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum ingebed in een reeks van ruimtelijke beleids -en ambitiedocumenten. Ook het voorliggend Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1 past daar binnen en is een consistente uitwerking daarvan. Zowel programmatisch, stedenbouwkundig en landschappelijk. Als ruimtelijke kader voor het voorliggend Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1 zijn de volgende relevante beleids en visiedocumenten te onderscheiden: Visie Leidsche Rijn Centrum (2004) Masterplan Leidsche Rijn Centrum (2006) Verder bouwt het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost Fase 1 voort op de (eerder) vastgestelde stedenbouwkundige plannen van: Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Zuid (2009) Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Kern (2010) Alle documenten zijn te vinden via de website onder de button 'downloads'. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

10 10 Visie Leidsche Rijn Centrum (2004)

11 1.1 Visie Leidsche Rijn Centrum (2004) Met het opstellen van de visie werd gestart in 2003, nadat de actualisatie van de Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn door de gemeenteraad was vastgesteld. Daarmee lag ook de complexe ontwikkelingsopgave vast die toen nog voorlag: de integratie van infrastructuur (spoor, rijksweg), en ook de realisatie van een nieuw (bovenregionaal) centrum op het knooppunt van de grootschalige infrastructuur. Bij het hoofdstuk over vrijetijdsbesteding/ Leisure wordt over Leidsche Rijn Centrum geschreven dat er wat betreft leisure functies, er deels functies komen die zowel in de binnen stad als in Leidsche Rijn Centrum te vinden zijn, te denken valt hierbij aan onder meer een bioscoop of theater. In de Ontwikkelingsvisie werd tevens de opdracht verstrekt om met die ambities een visie op het nieuwe centrumgebied op te stellen. Deze visie is uitgewerkt in de 'Visie Leidsche Rijn Centrum: het levende centrum', bestuurlijk vastgesteld in Deze programmatische en ruimtelijke visie geeft randvoorwaarden mee voor het (toen nog) op te stellen Masterplan. De visie is nadrukkelijk geen ontwerp. Wel zijn in het document geabstraheerde schetsen van de toekomstige structuur van het gebied opgenomen. Ook is een beschrijving van de vier deelgebieden opgenomen, alsmede een voorzet voor een programmatische invulling van de deelgebieden. De kern van de visie is dat Leidsche Rijn Centrum een belangrijke functie moet gaan vervullen in Utrecht en de regio. In hiërarchie moet het duidelijk staan boven de ontwikkelde en nog te ontwikkelen buurtcentra. Dat uit zich niet alleen door een intensieve en stedelijke bebouwing, maar ook door een grote diversiteit aan functies in het gebied. In het toekomstig Leidsche Rijn Centrum zou circa m 2 vastgoed ontwikkeld moeten worden: wonen, winkels, cultuur, horeca, leisure kantoren, etc. De openbare ruimte is daarbij een essentiële schakel. Vanuit de openbare ruimte moet ontworpen worden, met veel aandacht voor pleinen, straten en verblijfsplekken. Het toekomstig centrum moet levendig worden, door een breed publiek te bezoeken. Voor het deelgebied IV Leidsche Rijn Centrum Oost wordt in de Visie een voorgezet gedaan voor identiteit en programma. Het gebied wordt omschreven als verbindende schakel voor voetgangers, fietsers en auto s, met de Fietsboulevard als een belangrijke route door het plangebied. Er wordt gesproken over de aantrekkelijke ligging van het gebied vanwege zijn ligging en zichtbaarheid. Naast een gebied met woon -en werkmilieus is het gebied nadrukkelijk bedoeld voor de 'tertiaire gebruiker'. Deze gebruiker heeft als motief een 'specifiek bezoek' (cultuurbezoek, toerisme, congres. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

12 12 Masterplan 2006: Stedenbouwkundige opzet Uitsnede Leidsche Rijn Centrum Oost met inrichtingsplannen van Vleutensebaan (2012) en Berlijnplein (2013)

13 1.2 Masterplan Leidsche Rijn Centrum (2006) Leidsche Rijn Centrum is een van de sluitstukken in de ontwikkeling van Leidsche Rijn. Het is gelegen rondom de kruising van de rijksweg A2 en spoorlijn Utrecht-Woerden. Leidsche Rijn Centrum kenmerkt zich straks door een hoogstedelijk en multifunctioneel karakter waarin ondermeer horeca, winkels en cultuur een prominente plek innemen. In totaal is ruim m 2 programma voorzien in Leidsche Rijn Centrum. De ambities en uitgangspunten zijn beschreven in het Masterplan Leidsche Rijn Centrum uit januari Het centrale uitgangspunt is dat Leidsche Rijn Centrum het tweede centrum van Utrecht wordt, levendig en goed bereikbaar. Een en ander heeft geleid tot een landschappelijke en stedenbouwkundig ontwerp, als basis voor de latere stedenbouwkundige plannen. Elk van de deelgebieden heeft daarin een duidelijke centrumfunctie, maar wel met een eigen identiteit. In het Masterplan wordt de locatie van een bioscoopvoorziening niet specifiek be schreven. De omgeving ten noorden van de bioscoopvoorziening is wel beschreven. De ruimte aan het zogenaamde A2- plein (ten noorden van deze voorziening) wordt benoemd als horecaplein. waarbij de oostelijke gevel bestaat uit horeca en vrije tijdsfuncties als een bioscoop. Stedenbouwkundig en landschappelijk kenmerkt het deelgebied zich door hoge ambities waarbij enkele uitgangspunten zijn: gesloten bouwblokken met klassieke opbouw en waar mogelijk, formele lanen en straten afgewisseld met informele pleinen en in de plint van de gebouwen zoveel mogelijk publieksgerichte functies. De openbare ruimte bestaat uit levendige plekken en pleinen met afwisselende sferen en belevingen. De gevels van de bebouwing langs de pleinen, de verschillen in bouwhoogte en de functies in de plint bepalen mede de sfeer van de pleinen en straten. De bouwblokken en openbare ruimte vullen elkaar op deze manier aan. De overkapte rijksweg A2 is opgenomen in het plangebied. Door de hoogte daarvan ontstaan in Leidsche Rijn Centrum karakteristieke hoogteverschillen die doen denken aan traditionele Europese steden. Om de unieke plek die Leidsche Rijn Centrum inneemt in zowel Leidsche Rijn als de bestaande stad, is het centrum omzoomd door water en groen. Samenvattend kunnen als belangrijke karakteristieken genoemd worden: klassieke stedenbouw met veelal gesloten bouwblokken omringd door singels en parken een glooiend maaiveld hoge bebouwingsdichtheid sterke functiemenging hoogbouw als 'landmark' ten noorden van het spoor Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

14 Impressie nieuwbouw Capgemini Vogelvlucht Leidsche Rijn Centrum Impressie Hof van Bern Inpressie Cultuurforum Impressie Stadsbaantunnel en dienstengebouw 14

15 1.3 Leidsche Rijn Centrum stand van zaken De planvoorbereiding van Leidsche Rijn Centrum vordert gestaag, zowel in planvoorbereiding als uitvoering. Zo is ondermeer een groot deel van het kernwinkelgebied aanbesteed en gegund, en wordt nu uitgewerkt in een definitief ontwerp. De eerste opl everingen worden verwacht in Ook in Leidsche Rijn Centrum Zuid is de aanbesteding van het buurtwinkelcentrum in volle gang. Deze aanbesteding moet evenals in Leidsche Rijn Centrum Kern leiden tot de oplevering van de winkels in De bouw van het kantoorgebouw van automatiseerder Capgemini bevindt zich in de afrondende fase en wordt in het voorjaar van 2013 opgeleverd. De Stadsbaantunnel, parallel aan de overkapte A2, is aanbesteed en gegund. In de tweede helft van 2015 zullen hier de eerste auto s doorheen rijden. Op dit moment wordt er gewerkt aan het programma van eisen voor het Cultuurforum, aan de andere kant van het Berlijnplein recht tegenover de bioscoopvoorziening. Start bouw is gepland in Naast het planvoorbereidende werk, is ook in de uitvoering één en ander gestart. Zo is buiten ondermeer al de kademuur en de Grauwaartsingel in uitvoering, die de westelijke grens van Leidsche Rijn Centrum vormen. Met de aanleg van het Berlijnplein (op de A2 kap) wordt na de zomer van 2013 gestart. Daarnaast zijn diverse grondwerkzaamheden in uitvoering genomen, zoals bijvoorbeeld ophogingen en voorbelastingen. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

16 16 Cultuuras in Leidsche Rijn Centrum

17 2 Stedenbouw en architectonische vormgeving Masterplan Leidsche Rijn Centrum vormt de schakel tussen Leidsche Rijn en de bestaande stad. Een ambitie uit het Masterplan Leidsche Rijn Centrum (2006) is het uitgesproken stedelijke karakter, dat een contrast met de woonwijken eromheen vormt. De basis hiervoor wordt gelegd door een gridpatroon. Het stedelijke karakter komt tot uiting in een relatief hoge en dichte bebouwing. Het centrum wordt omzoomd door landschappelijk, zich aftekenende zones, zoals singels en parken. Op deze manier wordt de identiteit en herkenbaarheid van het centrum verhelderd. A2 kap, Berlijnplein De bioscoopvoorziening grenst aan de openbare ruimte van het Berlijnplein (A2 kap), die als een monumentale as in het plangebied ligt. Aan de overzijde van deze openbare ruimte in Leidsche Rijn Centrum Zuid is het Cultuurforum gepland. De Cultuuras In het Stedenbouwkundig Plan van Leidsche Rijn Centrum wordt de cultuuras geïntroduceerd. Bouwstenen Leidsche Rijn Centrum De bouwblokken en openbare ruimten maken samen de stad tot één geheel met een eigen, sterke identiteit. De stedelijke bouwblokken zijn gemiddeld 5 tot 8 bouwlagen, waarvan 1 à 2 terugliggende lagen, de zogenaamde setbacks. Uitzondering in deze reeks is de Cultuuras, die een differentiatie kent in maat en schaal door de afwisseling van stedelijk bouwblok en paviljoenachtige bebouwing. Opbouw Leidsche Rijn Centrum Basis voor geheel Leidsche Rijn Centrum is het gesloten stedelijk bouwblok, de publieke plint en het oplopend stadssilhouet. Het Multi-Media-Educatie-Centrum heeft een opbouw die past binnen de envelop van het stedelijke bouwblok. De rooilijn volgt het Berlijnplein waardoor er een representatieve stedelijke façade aan de openbare ruimte rond het Berlijnplein ontstaat (westgevel). Hier zijn de entrees van de bioscoop en horeca gelegen. Het is een alzijdig gebouw dat een entree maakt naar het monumentale Berlijnplein. In een levendig centrum mogen culturele trekkers niet ontbreken. De synergie tussen winkelvoorzieningen en cultuur geven een stadscentrum extra dimensie. Bijzondere programma s, met verschillende schalen, gepositioneerd rondom een aaneenschakeling van verschillende plekken, versterkt door de ligging op verschillende hoogtes maakt dat de Cultuuras een bijzondere, nieuwe plek wordt in Leidsche Rijn Centrum. De bioscoop en de Schouwburg XL zijn onderdeel van deze toekomstige cultuuras net als rijksmonument boerderij Hofstede Terweide en het gemeentelijke monument boerderij Rood Noot. Aan de noord- en zuidgevels (de zijgevels) dienen zo veel mogelijk functies geplaatst te worden zodat ook hier levendige façades ontstaan. De oostgevel krijgt extra aandacht omdat deze in de eerste jaren van de bioscoopvoorziening nog niet omgeven is door andere bouwblokken. De Cultuuras strekt zich uit van het westelijk naar het oostelijk deel van het centrum, waaraan verschillende culturele functies zijn gepland, zoals bijvoorbeeld een museum en theater, maar ook leisure functies en horeca. Met andere woorden, een levendig gebied waar op elk tijdstip van de dag wel iets valt te doen. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

18 18 Plankaart Leidsche Rijn Oost fase 1

19 Plinten In Leidsche Rijn Centrum kennen de bouwblokken een begane grond met een verdiepingshoogte van minimaal 4,5 meter. Uitzondering in deze reeks is de Cultuuras, die een differentiatie kent in maat en schaal door de afwisseling van stedelijk bouwblok en paviljoenachtige bebouwing. De plint van het Multi Media educatie ligt in dit geval op circa 6,0 meter. Silhouet De terugliggende lagen vormen de kronen van de bouwblokken. Met deze lagen wordt gevarieerd zodat er een afwisselend daklandschap kan ontstaan dat zich aftekent als een oplopend en gevarieerd silhouet in het centrum. Op een aantal plekken bestaat de mogelijkheid voor een hoogteaccent. De terugliggende laag in de bioscoopvoorziening bestaat uit een pergola constructie waartussen be bouwing of terrassen kunnen worden geplaatst. Gevelgeleding De gevels van de bouwblokken dienen als totaal benaderd te worden, met als doel samenhang te bereiken. Sterke afstemming is daardoor noodzakelijk. In de gevel zijn plint en dakrand af te lezen. Materialisatie De gevel bestaat uit keramische gevelelementen voor een vliesgevel (ter plaatse van de open delen). Afmeting Footprint De afmeting van de footprint is circa 60 x 42 meter. Vloerpeilhoogte en bouwhoogte Vloerpeil: c.a. 8,36 m + NAP. peil Berlijnplein. Bouwhoogte vanaf Berlijnplein: maximaal 30 meter. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

20 20 Impressie Multi Media Educatie Centrum

21 3 Programma Het Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost fase 1, maakt de ontwikkeling van een bioscoopvoorziening mogelijk. Locatie Op de oude (reeds)verwijderde snelweg A2, tegen de nieuwe Leidsche Rijn Tunnel wordt dit nieuwe centrum gebouwd. Leisure Nota (2003) In de Leisure Nota wordt Leidsche Rijn Centrum aangewezen als leisureverblijfsgebied met een geïntegreerd aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen.het gebied kan als leisureconcentratiegebied worden gerealiseerd met een functioneel samenhangend aanbod, met niet alleen leisure maar ook andere centrumvoorzieningen. Het gebouw komt met zijn entree aan het Berlijnplein te staan. De begane grond van het gebouw bevindt zich dus de eerste jaren op een hoogte van circa 7 meter boven het huidige maaiveld. Het Multi-Media-Educatie-Centrum Het Multi-Media-Educatie-Centrum is primair een bioscoop waar alle nieuwe films worden gedraaid. Daarnaast wil de exploitant zich gaan richten op het live streamen van concerten en het live streamen van colleges vanuit universiteiten over de hele wereld. Dit concept wordt nu al succesvol toegepast in Ede. Daarnaast zal het gebouw gebruikt gaan worden voor conferenties. Het gebouw wordt op deze manier intensief gebruikt en genereert de hele dag levendigheid in de plint rondom het gebouw. Het gebouw krijgt circa 2000 stoelen in 7 verschillende zalen, aangevuld met horeca in het gebouw. Bereikbaarheid De ligging langs en de directe zichtbaarheid vanaf de Rijksweg A2 maakt Leidsche Rijn Centrum Oost een uitstekende locatie voor een bioscoopvoorziening. In combinatie met de uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer (ondermeer door de komst van het NS station Utrecht Leidsche Rijn) en de auto (directe verbinding met de rijksweg A2 op korte afstand) kan worden gesproken van een toplocatie voor deze bioscoopvoorziening. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

22 22 Berlijnplein

23 4 Openbare ruimte De bioscoopvoorziening grenst aan de westkant aan het Berlijnplein. De andere zijden van het gebouw, grenzen de komende jaren aan de huidige bestaande situatie. Bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum Oost wordt deze voorziening straks ingepast in de 'nieuwe' openbare ruimte. Berlijnplein Het ontwerp voor de inrichting van deze openbare ruimte is gebaseerd op een uitwerking van de stedebouwkundige condities die zijn vastgelegd in het Masterplan Leidsche Rijn Centrum. De ontwikkeling van de aangrenzende deelplannen (Kern en Zuid) vormt een belangrijke input voor de uitwerking van het Masterplan rond het Berlijnplein. In het ontwerp van het Stedenbouwkundig Plan voor Oost worden straks de stedenbouwkundige uitgangspunten en overwegingen voor het Berlijnplein in een bredere context vastgelegd. Cultuurplein/ cultuuras Het plein heeft een reeks van plekken met verschillende sferen en voorzieningen. Een evenementenveld met horecapaviljoen, een marktplaats onder en rond de hal van de oude perronkappen en een cultuurplein. Dit cultuurplein is een belangrijk onderdeel van de cultuuras die van Leidsche Rijn Centrum Zuid naar Leidsche Rijn Centrum Oost loopt en die de verschillende culturele/ horeca voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum aan elkaar knoopt, waaronder de bioscoopvoorziening en het Cultuurforum. Bestaande situatie oost kant Aan de oostkant van de bioscoopvoorziening zal de komende tijd het huidige maaiveld blijven bestaan. Dit verandert wanneer de overige blokken om het gebouw worden ontwikkeld en het maaiveld daartussen wordt opgetrokken tot het niveau van het Berlijnplein. Er is nu een inrichtingsplan van het Berlijnplein, waarbij de consequenties van de technische oplossingen van de opbouw van het maaiveld in relatie tot het onderliggende tunneldak, ondergrondse infrastructuur, afwateringswijze en boombeplanting in samenhang zijn opgelost. Ook de afwikkeling van het verkeer naar de bioscoopvoorziening speelt een belangrijke rol. Eind van de zomer 2013 wordt gestart met de aanleg van dit plein. Centraal in de ontwikkelingsopgave is het verbindende karakter van het plein. Het vormt de koppeling van de aanliggende delen van het Centrum: Kern en Zuid enerzijds en Oost aan de overzijde. Maar indirect bindt het plein ook de parkzone aan de zuidrand van het Centrum. De dwarsverbinding midden-over het plein heeft een bijzonder karakter. Het is de cultuuras. Hierlangs loopt ook de Fietsboulevard die door geheel Leidsche Rijn loopt. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

24 Infrastructuur Leidsche Rijn Centrum eind 2013 Infrastructuur Leidsche Rijn Centrum vanaf 2014 Infrastructuur Leidsche Rijn Centrum eind

25 5 Verkeer De infrastructuur aan de oostkant van Leidsche Rijn Centrum zal de komende jaren aan verandering onderhevig zijn, tot naar verwachting in 2016 de definitieve infrastructuur is aangelegd. 5.1 Tijdelijke situatie tot 2016 Auto De hoofdontsluiting van de bioscoopvoorziening verloopt de eerste jaren via het ingerichte Berlijnplein. De één richtingsverkeer ringweg over het plein wordt al uit gevoerd in zijn definitieve vorm. Gezien het toekomstig programma is deze ringweg ruim opgezet om de verkeersafhandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Kiss and ride Op het Berlijnplein wordt een kiss and ride strook aangelegd. Bus De Bushalte is gesitueerd aan de verlengende Vleutenseweg en is bereikbaar over het tijdelijke parkeerterrein. Fiets De fietser rijdt via het fietspad langs de Verlengde Vleutenseweg naar het Berlijnplein. Rondom de bioscoopvoorziening worden voldoende fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Voetgangers Om het nieuwe Station Utrecht Leidsche Rijn te verbinden met het Berlijnplein/ bioscoopvoorziening zal er een verbinding worden gemaakt over de Stadsbaantunnel heen. Voetgangers kunnen zich vrij bewegen over het plein. Op een tijdelijk parkeerterrein aan de oostkant van de bioscoopvoorziening worden circa 500 plekken gerealiseerd. Dit is voldoende en past binnen het gemeentelijke beleid. 5.2 Situatie na 2016 Auto De auto kan ten allertijde de bioscoopvoorziening bereiken via het Berlijnplein. We zijn afhankelijk van de overige ontwikkelingen in Leidsche Rijn Centrum Oost wanneer de andere infrastructuur hier ter plaatse op hoogte kan worden aangelegd. Bus Een aantal buslijnen rijdt via het Berlijnplein naar het busstation. Op het Berlijnplein staat een bushalte gepland. Fiets De fietser kan straks via verschillende kanten het Berlijnplein benaderen. De Fietser rijdt over het Berlijnplein mee met het overige verkeer. Parkeren Op het Berlijnplein zijn c.a. 130 parkeerplaatsen aanwezig. Het is de bedoeling dat de tijdelijke parkeerplaatsen aan de oostkant straks verdwijnen wanneer de P&R in het plangebied Leidsche Rijn Centrum Oost ( parkeerplaatsen) wordt opgeleverd, danwel een alternatieve parkeervoorziening wordt opgeleverd. Voetganger Zoals door het hele Centrum, ligt de prioriteit bij de voetganger. Op het plein kan den voetganger zich vrij bewegen, De eenrichtingsverkeer straat rondom het plein is gemakkelijk oversteekbaar. Parkeren Op het Berlijnplein zijn worden c.a. 130 parkeerplaatsen aangelegd. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

26 Luchtfoto Leidsche Rijn Centrum en omgeving 3D impressie in luchtfoto 26

27 6 Milieu 6.1 Luchtkwaliteit De RO-procedure betreft een binnenplanse anticipatie en daarvoor hoeft geen toetsing aan luchtkwaliteitseisen in de zin van titel 5.2 van de Wet millieubeheer plaats te vinden. Ondermeer zullen in de te sluiten uitgifteovereenkomsten eisen met betrekking tot de duurzaamheid worden neergelegd, die in overeenstemming zijn met het hiervoor bedoelde beleid. Daarnaast is het programma voor deze voorziening opgenomen in het totale geplande programma van Leidsche Rijn dat is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) (Wm art 5.16 lid d). Aparte berekeningen ten aanzien van. de luchtkwaliteit zijn daarom niet noodzakelijk. 6.2 Bodemkwaliteit Bij een aanvraag om omgevingsvergunning dient een bodemonderzoek conform de NEN 5740 te worden verricht. 6.3 Ecologie Het plangebied is geen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur of van de gemeentelijke groenstructuur. De voorziening wordt gebouwd op de plek van de oude A2. Deze is de afgelopen maanden ontmanteld. Hieruit blijkt ook dat geen aanvullende ontheffingen en/of vergunningen noodzakelijk zijn. 6.4 Duurzaamheid De gemeente Utrecht hecht veel belang aan duurzaam bouwen in de stad. Dit heeft zich vertaald in een aantal beleidsstukken (allen te vinden onder via Milieu en afval/duurzaambouwen ). Dit zijn o.a. de beleidsstukken: Kadernota Duurzaam bouwen Milieubeleidsplan FSC Convenant Utrecht creëert nieuwe energie Het voorgenomen bouwplan, zal zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij het hiervoor genoemde beleid van de gemeente Utrecht. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

28 28 Bestemmingsplankaart Leidsche Rijn Utrecht, 1999

29 7 Ruimtelijke ordening Voor dit deelgebied, Leidsche Rijn Centrum Oost, is het bestemmingsplan Leidsche Rijn Utrecht 1999, vigerend. Dit bestemmingsplan uit 1999 kent een uitwerkingsplicht. Dit betekent dat op basis van het globale bestemmingsplan 1999, geen bouwvergunning kan worden afgegeven voordat een uitwerkingsplan is vastgesteld. Dat betekent niet dat eerdere bouwaanvragen persé altijd moet wachten tot vaststelling van een uitwerkingsplan. 7.1 Binnenplanse anticipatie Om, ondanks het ontbreken van een uitwerkingsplan, bouwaanvragen niettemin te kunnen toetsen en verlenen, kan de gemeente ervoor kiezen de binnenplanse anticipatieprocedurete doorlopen. Deze procedure is mogelijk door de planvoorschriften uit het bestemmingsplan Leidsche Rijn Utrecht Concreet betekent dat wel, dat er een stedenbouwkundig plan moet zijn dat inzicht geeft in de inpasbaarheid van het bouwplan in de toekomstige uitwerking. Dit stedenbouwkundig plan geeft dan inzicht in onder andere functies, programma, hoogte, bouwlagen, massa en verkeer. Zo mogelijk wordt daarbinnen nog enige extra detaillering gegeven wat betreft het voorgenomen bouwplan. Dit stedenbouwkundig plan dient vervolgens als basis voor het kunnen toetsen van de bouwaanvraag. Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Oost, Fase 1. Februari

30

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg versie gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 2 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 1.1 Aanleiding en doel...7

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

De Schoonheid van Amsterdam

De Schoonheid van Amsterdam De Schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013 pagina 1 Stroomschema welstand Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouwwerk en gelden er welstandscriteria? Sommige

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Concept ten behoeve van inspraak 30 september 2009 Blz. Voorwoord 2 1 Inleiding 4 I Achtergrond 6 2 Profiel huidige FCA 7 II Randvoorwaarden en ambities

Nadere informatie

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Vlietwijk KEEL-gebied

Vlietwijk KEEL-gebied Vlietwijk KEEL-gebied Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerende plannen 1.4 Leeswijzer 7 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Kanaalpark 143. Kennisgeving 4. Bijlagen 6. Bijlage 1 Plancontour 7. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 9

Ruimtelijke Onderbouwing Kanaalpark 143. Kennisgeving 4. Bijlagen 6. Bijlage 1 Plancontour 7. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 9 Kanaalpark 143 Inhoudsopgave Kennisgeving 4 Bijlagen 6 Bijlage 1 Plancontour 7 Bijlage 2 Ontwerpbesluit 9 Bijlage 3 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 15 Bijlage 4 Bouwplan met vloerenindeling 17

Nadere informatie

Gemeente Zundert Bestemmingsplan Kern Wernhout

Gemeente Zundert Bestemmingsplan Kern Wernhout projectnr. 189173.00 revisie 02 datum nummer besluit resultaat voorontwerp inspraak en vooroverleg ontwerp ter inzage legging besluit gemeenteraad vastgesteld besluit afdeling bestuursrechtspraak

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Siddeburen. Structuurvisie. 25 augustus 2009

Siddeburen. Structuurvisie. 25 augustus 2009 Siddeburen Structuurvisie 25 augustus 2009 Stuctuurvisie Siddeburen is opgesteld in opdracht van Gemeente Slochteren, door Enno Zuidema Stedebouw Werkteam Enno Zuidema Stedebouw Willem van der Grinten,

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied

Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied Raadsbesluit Bureau Ruimtelijke Ordening SROB: nr: Inhoudsopgave Pagina nummer Hoofdstuk 1. Inleiding 1 1.1. Doel van het bestemmingsplan

Nadere informatie