Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis"

Transcriptie

1 Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis 1. Voorwerp Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (hierna BIVV vzw genoemd), met maatschappelijke zetel gelegen aan de Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer organiseert een wedstrijd Win een BOB-barbecuefeest voor 8 bij je thuis De wedstrijd loopt enerzijds vanaf 2 juni AM tot en met 30 augustus 2014 om 12 PM. De wedstrijd verloopt onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Frank Spruyt, Buro & Design Center, Heizel Esplanade Suite 217 (b15), 1020 Brussel. Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die erop van toepassing zijn. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. 2. Wie kan deelnemen? De wedstrijd is beperkt tot het Belgische grondgebied. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door iedere natuurlijke persoon, die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet: - op het moment van deelname minstens 18 jaar oud zijn, een vaste woonplaats hebben in België en houder zijn van een geldig Belgisch rijbewijs; Zijn uitgesloten van deelname: de personeelsleden en de bestuurders van BIVV vzw en haar in het kader van deze wedstrijd gelieerde vennootschappen of verenigingen: Assuralia, Arnoldus, Stib, De Lijn, Renmans, Carrefour, Suzuki Belgium en daaraan gelinkte dochter- of zusterondernemingen; elke natuurlijke persoon die werkzaam is bij ondernemingen, instellingen of organisaties die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn of daaraan meewerken, te weten: werknemers en medewerkers van Tomacom; de gezinsleden van voorvermelde uitgesloten natuurlijke personen (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn) ; Elke deelnemer die in de afgelopen 3 jaar bestraft is voor inbreuken op de verkeerswetgeving (d.m.v. onmiddellijke inning, minnelijke schikking, boete, of enige andere gerechtelijke beslissing in verkeerszaken); Elke deelnemer die sinds het ontvangen van zijn rijbewijs veroordeeld werd wegens rijden onder invloed (zowel drugs als alcohol) 1/5

2 BIVV vzw behoudt zich het recht voor om een deelnemer te allen tijde zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten in geval van een inbreuk op één van de bepalingen van het wedstrijdreglement of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog. Bijkomende voorwaarden voor deelname: verklaring op eer dat de deelnemer er alles aan zal doen om ook in de toekomst de verkeerswetgeving na te leven en ongevallen te voorkomen. 3. Aansprakelijkheid BIVV vzw, Assuralia, Arnoldus, Stib, De Lijn, Renmans, Carrefour en Suzuki Belgiumkunnen niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten hun wil ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd (of een deel ervan) wordt aangepast, uitgesteld of simpelweg wordt geschrapt. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke aansprakelijkheid vanwege BIVV vzw, Assuralia, Arnoldus of Suzuki. Hetzelfde geldt voor eventuele technische of andere problemen waardoor niet kan worden deelgenomen. 4. Beeldmateriaal De winnaars van de wedstrijd verlenen BIVV vzw de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, hun foto s, tekst of filmpje te reproduceren en te publiceren op op de BOB fanpage op facebook, in eender welk medium waarin verslag gedaan wordt van de wedstrijd of in het kader van de communicatie rond de bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd. 5. Beschrijving van de Wedstrijd 5.1. Doel van de wedstrijd: Het doel van de wedstrijd bestaat erin om tijdens de looptijd van de wedstrijd ten eerste de drie meerkeuzevragen correct te beantwoorden via de site of via uitgedeelde kaartjes door de fieldteams, en ten slotte een bijkomende vraag te beantwoorden die het dichtst bij het juiste antwoord is. De 8 winnaars zullen beloond worden met een prijs (een barbecuefeest bij hen thuis) - zoals hieronder beschreven in art. 5.6) Verloop van de wedstrijd: Vanaf 2 juni 2014, 10u - ofwel rechtstreeks ofwel via banners, de BOB facebook fanpage, banners op de websites van partners surfen naar de site Onder het luik wedstrijd moeten de deelnemers naast een geldig en persoonlijk e- mailadres, ook hun naam en adres, hun telefoonnummer en hun geboortedatum opgeven en de antwoorden op de wedstrijdvragen + bijkomende vraag. 2/5

3 Elke deelnemer dient zijn contactgegevens correct in te vullen. In het geval dat één van de door de deelnemer opgegeven contactgegevens niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de deelnemer - ook als winnaar - uit de wedstrijd te sluiten. Onvolledig ingevulde deelnemingsformulieren kunnen niet worden geregistreerd en komen niet in aanmerking voor geldige deelname aan de wedstrijd. De formulieren kunnen online geregistreerd worden, alsook via kaartjes uitgedeeld door de Bob fieldteams op het terrein. Enkel de deelnames tijdens de looptijd van de wedstrijd, worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending via internet, geldt het tijdstip dat door de server werd geregistreerd. Elke deelnemer kan maar één keer deelnemen en derhalve maximum één prijs winnen. In geval van meerdere deelnames, zal enkel met de deelname rekening worden gehouden die het eerst werd geregistreerd. Bij ex-aequo zal de winnaar per loting door de gerechtsdeurwaarder worden bepaald. De uiterste datum voor deelname aan de wedstrijd is om 24u De vragen De wedstrijd bestaat ten eerste uit drie meerkeuzevragen en vervolgens uit een bijkomende vraag. De vragen zijn: Wat is de slogan van de nieuwe Bobben-campagne? a. Drinken en rijden? Niet grappig! b. Drinken en rijden? Niet tof! c. Drinken en rijden? Niet leuk! Hoeveel bedraagt - in de autoverzekering - de gemiddelde kost van een ongeval in fout met gewonden? a b c Hoeveel jaren garantie en assistentie krijg je bij aankoop van een Suzuki Swift? a. 1 jaar b. 3 jaar c. 5 jaar 3/5

4 + bijkomende vraag Hoeveel personen zullen er hebben deelgenomen tussen 1/07/ u en 30/08/2014 middernacht? 5.4. Aanduiding van de winnaars De uitslag van de wedstrijd wordt door de gerechtsdeurwaarder in een proces-verbaal geacteerd. De uitslag van de wedstrijd is onherroepelijk en bindend en kan niet worden aangevochten, om welke reden dan ook Uitreiking van de prijzen Algemeen Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden in deze wedstrijd Winnaars De winnaars zullen vanaf 15 september 2014 door het BIVV vzw worden gecontacteerd om de afleveringsdatum van de prijs in onderling overleg te bepalen. Indiende winnaar niet antwoordt binnen de 3 dagen, wordt er veronderstelt dat de winnaar afstand doet van zijn prijs Te winnen Prijzen: Er zijn 8 gelijkaardige prijzen te winnen: - Een barbecuefeest voor 8 personen Inclusief: Materiaal om de barbecue te organiseren Drank Vlees Terugrit van de genodigden na het feest 5.7. Vastleggen van de winnaars: De identiteitsgegevens van elke winnaar zullen vastgelegd worden in een procesverbaal dat door de gerechtsdeurwaarder zal worden opgesteld. De winnaars van de hoofdprijzen, dienen hun identiteitskaart voor te leggen. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 4/5

5 Een prijs kan onder geen beding worden afgestaan of ingeruild tegen een som geld Mogelijke sancties mbt verkeersovertredingen De winnaar verbindt zich ertoe de verkeersregels en de wegcode te respecteren. Bij overtreding en boetes wordt de winnaar zelf verantwoordelijk gesteld en zullen de sancties ook door de winnaar worden gedragen. 6. Persoonsgegevens BIVV vzw behandelt en verwerkt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden bezorgd door de deelnemers aan BIVV vzw door deelname aan de wedstrijd, worden ingezameld en verwerkt in het bestand van BIVV vzw met het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd. De persoonsgegevens zullen door BIVV vzw. niet aan derden worden meegedeeld. De persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden (direct marketing) worden gebruikt. De deelnemer beschikt te allen tijde over het recht op toegang, verificatie en verbetering van zijn persoonsgegevens. Voor meer informatie kan het publieke register worden geraadpleegd dat dagelijks bijgewerkt wordt door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals bedoeld in artikel 18 van voornoemde wet. 7. Het wedstrijdreglement Het wedstrijdreglement kan geconsulteerd worden op de website Elke deelnemer erkent door het loutere feit van deelname de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en onvoorwaardelijk, voorbehoudloos en volledig te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten. 8. Geschillen Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de wedstrijd, de uitslag ervan of onderhavig wedstrijdreglement, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken te Brussel. Ik verklaar bovenstaande regels van de wedstrijd te hebben gelezen en aanvaard de voorwaarden. * * * 5/5

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Winbackshop.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Best69.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Slrp bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 :

Nadere informatie

OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

OCTA+ LED OFFLINE. Artikel 3 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO 0466.634.138 (hierna de organisator

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden

Algemene on-line verkoopsvoorwaarden Een profiel aanmaken: U kan een profiel aanmaken door hier te klikken. Nadat u een profiel aangemaakt hebt, zal u een klantennummer ontvangen. Belangrijk: U zal doorverwezen worden naar een in te vullen

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie