Discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" d.d. 14 december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" d.d. 14 december 2006"

Transcriptie

1 Discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" d.d. 14 december 2006 Inleiding De discussiebijeenkomst "AED hartstikke goud?" vond plaats op donderdag 14 december 2006 in de foyer van de Stadsschouwburg in Groningen. De discussie werd geleid door Aize Bouma en aan het begin van de bijeenkomst kwamen zowel een voorstander als een tegenstander van de aanschaf van de AED aan bod. Vervolgens werd er gediscussieerd met alle aanwezigen. Hierbij volgt het verslag van de bijeenkomst. Als bijlagen zijn bijgevoegd: lijst met deelnemers en de presentaties van de 2 sprekers. Het programma was als volgt: Dagvoorzitter/discussieleider: de heer Aize Bouma, Communicatie Consulting BV uur Ontvangst met koffie en thee uur Welkomstwoord Mevrouw Ineke Mulder, gedeputeerde Welzijn, Zorg, Onderwijs en Sport uur Inleidingen: 'voors en tegens' De heer T. Hiddes (directeur UMCG Ambulancezorg) De heer J. Broer (epidemioloog GGD) uur Discussie: 1 e ronde uur Korte pauze met koffie en thee uur Discussie: 2 e ronde uur Afsluiting

2 Verslag bijeenkomst "AED hartstikke goud?" Opening Gedeputeerde Ineke Mulder heet iedereen welkom en vertelt de aanleiding van de bijeenkomst. Zij refereert hierbij aan een initiatiefvoorstel van het CDA en het onderzoek dat de Hanzehogeschool voor de provincie heeft uitgevoerd rondom het thema: AED en de sportvereniging. Op grond van de bespreking in de statencommissie en de resultaten van het onderzoek en gelet op de vele vragen die er nog steeds zijn, heeft de provincie besloten om een bijeenkomst te organiseren. Een bijeenkomst met diverse partijen die in de dagelijks praktijk met hartfalen, AED's of reanimatie te maken kunnen hebben. Een discussiebijeenkomst waar de 'voors' en 'tegens' aan bod komen en waar partijen over en weer geïnformeerd worden over initiatieven. Mevrouw Mulder vervolgt dat de bijeenkomst mogelijk ook kansen biedt om initiatieven te koppelen. Overigens ziet zij niet direct een rol weggelegd voor de provincie daar waar het gaat om de aanschaf van AED's. Tot slot roept zij alle deelnemers op tot het voeren van een goede discussie. Discussieleider de heer Bouma geeft het woord aan de 1 e spreker, de voorstander, de heer Hiddes. 1 e Spreker, de heer T. Hiddes, directeur UMCG Ambulancezorg De heer Hiddes, voorstander van de aanschaf van AED's, geeft aan dat hartfalen een belangrijk deel van ons leven vormt. Het betreft dan ook een maatschappelijk relevant onderwerp. Aan de hand van een powerpoint-presentatie onderbouwt de heer Hiddes het nut van de AED. Het project met betrekking tot AED's in de provincie Drenthe, dat mede door de ambulancedienst wordt uitgevoerd, dient als basis van de presentatie. Vanuit de optiek van ambulancediensten wordt de AED als een belangrijk hulpmiddel gezien. De AED helpt mee levens te redden. Want voordat bijvoorbeeld een ambulance, en daarmee deskundige hulp, aanwezig is bij een slachtoffer met een hartstilstand, kan er bij aanwezigheid van een AED ter plekke al veel gedaan worden om het leven van het slachtoffer te redden of de kwaliteit van leven na een hartaanval niet verder te doen verslechteren. Juist in de eerste zes minuten is veel winst te boeken en kun je een leven redden. Hoe langer het duurt voordat er wordt gedefibrilleerd, des te geringer de kans op overleven. Vanuit organisatorisch invalshoek zou gewerkt moeten worden volgens een risicokaart. Een risicokaart die op grond van gedegen onderzoek tot stand komt. Volgens de heer Hiddes zal blijken dat met name in Zuidoost Groningen de risico's van hartfalen het grootst zullen zijn. Juist in de risicovolle gebieden (nu vaak de stedelijke gebieden met hoge concentraties van mensen) zou dan begonnen kunnen worden met meer inzet op preventie. De heer Hiddes ziet wel een belangrijke stimulerende rol voor de provincie weggelegd. Volgens hem moet de provincie echter niet in de aanschaf van de AED's gaan zitten maar veeleer een rol vervullen in de communicatie en de publiciteit rondom dit thema. Bovendien zou de provincie de borden kunnen aanreiken ten behoeve van alle publieke ruimten waarbinnen een AED aanwezig is. Overigens is de heer Hiddes wel van mening dat het apparaat, de AED, niet het belangrijkste is maar het systeem eromheen. Hij is er dan ook een groot voorstander van dat er ingezet wordt op de combinatie van AED + reanimatie. Hij noemt vervolgens de argumenten die pleiten voor de AED en reanimatie, deze zijn: * maatschappelijke relevantie in de samenleving is groot, * noaberschap wordt versterkt, * relatief goedkoop middel, * lekenhulpverlening is een goede aanvulling op reguliere ambulancezorg, * tijdswinst is gezondheidswinst, * basale reanimatie is net zo belangrijk als inzet AED,

3 * training conform normen NRR, * nazorg belangrijk voor kwaliteit en motivatie. In de provincie Drenthe is het uiteindelijke doel van het reeds genoemde project om een regiodekkend netwerk van AED's te realiseren. Daarvoor is in ieder geval nodig een inventarisatie van aanwezige AED's, het beschrijven van protocollen en procedures, het opleiden van vrijwilligers, en activiteiten met betrekking tot communicatie en publiciteit. De heer Hiddes benadrukt hierbij de alarmering via de meldkamer en het opzetten van een beheersorganisatie. Aan het einde van zij presentatie meldt de heer Hiddes dat hij ook betrokken is bij een nieuwe pilot die in Noord-Nederland wordt uitgevoerd bij de politie. Alle hulpdienstauto's van de politie zullen namelijk voorzien worden van een AED. Het apparaat is goed inpasbaar in de dienstauto en politiepersoneel wordt inmiddels opgeleid om de AED te hanteren en om reanimatie toe te kunnen passen. Aize Bouma bedankt de heer Hiddes en nodigt de heer Broer als 2 e spreker uit voor zijn presentatie. 2 e Spreker, de heer J. Broer, arts/epidemioloog van de GGD Groningen Gelijk de heer Hiddes, maakt de heer Broer gebruik van een powerpoint-presentatie. De heer Broer begint zijn presentatie door te stellen dat hij niet zo zeer tegenstander is van de AED. Echter, hij is van mening dat er veel meer winst te behalen valt op het terrein van preventie. De heer Broer is dan ook sceptisch ten opzichte van het wijd verspreiden van AED's op de sportvelden. Preventieve maatregelen in relatie tot roken en overgewicht, is wat hem betreft doelmatiger en levert een hoger rendement dan de aanschaf van AED's. De top-3 van doodsoorzaken in de provincie Groningen is: hartinfarct, beroerte en longkanker. Al deze doodsoorzaken zijn gerelateerd aan "roken". Zo'n 27% ( personen) van de Groningers rookt. Naast roken is ook overgewicht een risicofactor die niet te onderschatten is. In de afgelopen twee decennia is het overgewicht in heel Nederland en ook in de provincie Groningen in sterke mate toegenomen. De heer Broer toont enkele cijfers inzake 'hartstilstand' en de provincie Groningen. In de provincie Groningen zijn per jaar 500 doden door een hartstilstand. Van dit aantal hartstilstanden vindt 80% (400 personen) binnenshuis plaats en 20% (100 personen) in openbare ruimten. Minder dan 5 hartstilstanden per jaar vinden er plaats op de sportvelden. De heer Broer geeft aan dat het gebruik van de AED door de politie interessant is omdat zij vaak eerder ter plaatste zijn dan bijvoorbeeld de ambulance. De pilot die in Noord-Nederland bij de politie wordt uitgevoerd sluit hier goed bij aan. De heer Broer gaat in op resultaten van diverse AED-onderzoeken (luchthaven Chicago, Schotland en Noord-Holland). Ten aanzien van het AED-onderzoek in Noord-Holland zijn de volgende conclusies en aanbevelingen af te leiden: conclusies 1 het wijd verspreiden van AED's is niet kosten-effectief. 2 kostbare tijd gaat verloren met: - tijdstip tot bellen (publiek - omstanders) - afhandeling van telefoongesprekken op de meldkamer en het informeren van de juiste spoedeisende hulpverlener aanbevelingen 1 bevolking leren vaker en sneller te reageren op hartstilstand 2 meldkamer trainen in snellere afhandeling van hulpvraag (o.a. automatische nummerherkenning GSM-lokalisatie, etc)

4 De heer Broer is van mening dat er meer nodig is dan een AED en defibrilleren. Er moet met name geïnvesteerd worden in de keten c.q. het systeem van hulpverlening. Zijn inziens is basale reanimatie veel belangrijker dan de AED. Dit laatste omdat de aanrijtijden van ambulances te lang duren. Hij is dan ook voorstander van investeringen in: 1 de publieksvoorlichting en training reanimatie 2 het organisatorisch verbeteren van het systeem van meldingen - snellere afhandeling en doorgeleiding van meldingen - meldkamer training De heer Broer sluit zijn presentatie af door vanuit het perspectief van de openbare gezondheidszorg een aantal aanbevelingen te noemen, te weten: * gezien de verhoudingsgewijs hoge sterfte door hartinfarcten in Groningen zijn preventie programma's nodig, * het verbeteren van basale reanimatie vaardigheden onder bevolking en sneller waarschuwen van 112 is belangrijker dan AED-verspreiding, * het introduceren van een breed AED-programma is complex en kostbaar en vergt hoog gekwalificeerde begeleiding en onderzoek, * het is de vraag of de provinciale overheid over voldoende kennis en middelen beschikt om voortouw te nemen in AED-programma, * Introductie van AED's via sportverenigingen betekent zeer waarschijnlijk een laag rendement, * in het Nederlandse zorgsysteem is betrokkenheid van een zorgverzekeraar wenselijk om een duurzame toepassing van AED te kunnen realiseren, * er is veel meer gezondheidswinst te behalen door andere preventieve maatregelen te treffen, zoals rookpreventie en beperking gewichtstoename. Tot slot geeft de heer Broer aan dat de GGD te allen tijde bereid is om mee te denken. Discussie 1 e ronde De heer Aize Bouma bedankt de sprekers voor hun presentatie en vervolgt door het publiek te vragen om te reageren op de presentaties en om met elkaar de discussie aan te gaan. De heer Post (wethouder van de gemeente Menterwolde) bijt het spits af door te melden dat de gemeente Menterwolde 20 AED's heeft aangeschaft. Op persoonlijke titel is hij het eens met de 2 e spreker dat er op andere terreinen meer winst behaald kan worden dan de verspreiding van AED's onder sportverenigingen. Bestuurlijk is hij het eens met de 1 e spreker. De discussie vindt hij irrationeel. Het gaat om geringe aantallen en daarmee weinig mensen, maar je zult die ene maar zijn. Verder is hij van mening dat door nu als gemeente Menterwolde in te zetten op de AED heb je meteen reanimatie op de agenda. Bovendien wordt hier inderdaad het noaberschap- en burgerschapsgevoel gestimuleerd. Wel moet voorkomen worden dat er wildgroei ontstaat en moet je AED's niet alleen plaatsen op sportvelden maar ook op andere plaatsen. De heer Post vindt tevens dat er wel op preventie ingezet moet worden. De heer Niemeijer (cardioloog) geeft aan dat hoe eerder je bij een hartstilstand aanwezig bent des te beter. Hij is van mening dat de overheid, gezondheidsinstellingen etc. er alles aan moeten doen om levens te redden. Het moet gewoonweg een hoge prioriteit hebben. Kijk je naar landen om ons heen dan zie je dat het daar verplicht is dat de brandweer, politie en ambulances over AED's beschikken. Voorts sluit de heer Niemeijer zich aan bij de vorige spreker dat op het moment je een AED hebt je ook aanverwante zaken op de agenda plaatst. Bij sportverenigingen kun je en zul je daarmee een bepaalde lifestyle ontwikkelen. De heer Van Ham (gemeente Groningen) is betrokken geweest bij het onderbrengen van AED's in alle delen van de organisatie. Nadat dit was gebeurd waren er binnen 5 dagen 2 gevallen van hartfalen. Dit terwijl in de 10 jaar daarvoor het nooit 1 keer was voorgevallen. Er is wat hem betreft

5 dan ook sprake van een relatief probleem. De heer Van Ham benadrukt dat scholing naast aanschaf van groot belang is. Het is wat hem betreft verkeerd om alleen maar "kasten" af te zetten. De heer Van der Werff (Stichting Reanimatie Groningen) meldt dat de AED aanvullend op de Basic Life Support (BLS) goed is. Hij wijst erop dat BLS eerst komt want als dat niet het geval is, dan kom je aan de AED niet toe. Daarom moet er vooral geïnvesteerd worden in het voortraject, in het opleiden van mensen, en het aanleren van vaardigheden. De heer Niemeijer sluit hierbij aan en zegt dat de BedrijfsHulpVerlening + de Basic Life Support + AED tezamen goed moeten zijn. De heer Molema (Stichting Bevordering Reanimatie) is voorstander van de aanschaf van de AED. Een AED zou naast de thermometer moeten liggen, anders haal je de tijd van 6 minuten nooit. Hij heeft het initiatief bedacht om bij alle bruggen in de gemeente Vlagtwedde een AED te plaatsen voorzien van EHBO-bordjes. Eigenlijk moet er na elke kilometer een apparaat hangen en moeten er 6 tot 7 vrijwilligers zijn die het kunnen bedienen. Daarvoor moet je de bevolking achter je hebben. De voetbalvereniging Wildervank heeft ook AED s maar was niet in staat om de opleidingen te bekostigen. Onze stichting heeft aangeboden om deze scholing van vrijwilligers te doen voor de voetbalvereniging. De heer v/d Vorm (voorzitter vv Wildervank) is het met de heer Broer eens dat er meer winst te behalen valt bij het opleiden van mensen in reanimatie. Want een AED is een hulpmiddel maar er komt veel meer bij kijken. De heer v/d Vorm vindt dat er ook weer een goede sportkeuring moet komen. Daarnaast heb je vrijwilligers nodig die opgeleid moeten worden. Tot slot is hij van mening dat er ook nog wel wat te doen is aan het gedrag van de voetballers en dan heb je het weer over preventie. De heer Stel (vv Be Quick) is van mening dat er meer en eerst aandacht moet zijn voor reanimatie. De AED is vervolgens een goed hulpmiddel. Hij wil ook aandacht voor het organisatorische aspect. Hij vraagt zich af hoe hij de vrijwilligers krijgt binnen de voetbalvereniging die opgeleid moeten worden. Dat is gewoonweg een lastig verhaal als je ook nog eens bedenkt dat die vrijwilligers ook steeds weer van samenstelling veranderen. De heer Esman (leverancier va AED s, Safety Fire Products) meldt dat elk bedrijf verplicht is te investeren in reanimatie. Hij benadrukt dat reanimatie heel belangrijk is. Daar begint het mee, want de tijd die je nodig hebt om de AED te gebruiken is gewoon te lang. In samenwerking met het Huis voor de Sport Groningen wordt een drietal pilots uitgevoerd. Pilots waarbinnen de combinatie reanimatie en AED-gebruik centraal staat. Sportverenigingen hoeven bij deelname niet te beschikken over een AED. De heer Niemeijer vestigt de aandacht op de voorbeeldfunctie binnen de gemeenschap. De gemeente Haren heeft een AED aangeschaft. Hij vertelt het verhaal over 2 baliemedewerkers bij de gemeente Haren die een slachtoffer met succes hebben gereanimeerd. Over dergelijke voorvallen wordt gepubliceerd en dat kan vervolgens weer voor een positief beeld zorgen. Zoals gezegd een voorbeeldfunctie vervullen binnen de samenleving. De heer Hiddes bevestigt dat door de AED als hulpmiddel aan te bieden de noaberschap kan worden gepromoot. De aanschaf is dan ook bedoeld om het lontje aan te steken. Overigens is hij van mening dat het verhaal rond de AED niet gecommercialiseerd moet worden. De AED is niet meer dan een hulpmiddel en ja er moet ook ingezet worden op preventie en verbeteringen aanbrengen in de reactietijd van de meldkamers. De discussieleider de heer Bouma sluit de eerste ronde af door een korte samenvatting te geven. 1 door te investeren in reanimatie valt er nog veel winst te behalen, 2 ten aanzien van de AED lopen de meningen uiteen: ja als hulpmiddel, nee als gevolg van de vele vraagtekens die er nog zijn, 3 er is een gereserveerde houding ten aanzien van het breed wegzetten va AED s. Pauze

6 Discussie 2 e ronde De heer Bouma leidt na de pauze de 2 e ronde van discussie in. Hij stelt daarbij de vraag wat gaan we nu doen?. Meer reanimatie in de breedte, wie pakt dat op?. Of moeten we onze aandacht meer richten op roken en vetzucht. Verder hebben we in de 1 e ronde kunnen concluderen dat er enige terughoudendheid leeft ten aanzien van de AED en als je er al voor kiest dan met name op die plekken waar een hoge concentratie van mensen is. En vergeet de vrijwilligers niet! De heer v/d Vorm als gevolg van de ongelukkige voorvallen bij onze voetbalvereniging is er veel publiciteit geweest. Daardoor kregen wij van verschillende kanten aanbiedingen van AED s. Echter, de financiën voor het cursusaanbod dat noodzakelijk is, was de bottleneck. Daar moet structureel iets aan gebeuren ook bij andere verenigingen als je een AED gaat aanschaffen. Ondersteuning bij het cursusaanbod hebben wij inmiddels gekregen van de stichting van de heer Molema. De stichting zorgt naast de opleiding ook voor de herhalingscursussen. Toen een sponsor over de brug kwam om ons hier een aantal jaren financieel in te ondersteunen toen kon het pas echt opgepakt worden. De heer Molema pleit ervoor om te proberen om de bevolking er meer achter te krijgen en van daaruit te werken aan een structuur. Het initiatief hiertoe kan bijvoorbeeld vanuit de dorpsvereniging komen. De heer Van der Werff waarschuwt dat het aantal deelnemers van basale reanimatiecursussen sterk terugloopt. Hij pleit dan ook voor stimuleringsprogramma s op dat vlak. De heer Raad (Vereniging Groninger Dorpen) ziet overeenkomsten met de problemen die er bij dorpshuizen leven. Ook daar zijn financiën en vrijwilligers actuele probleemvelden. De heer Raad vindt dat via het werk meer aandacht moet komen voor reanimatie. Vanuit het werk kan dan een stimulerende impuls tot stand worden gebracht. Bovendien pleit de heer Raad voor meer acties richting vrijwilligers. Meer inventariseren naar vrijwilligers en meer investeren in vrijwilligerswerk ook daar waar we het hebben over onderwerpen als EHBO en reanimatie. De heer v/d Vorm vindt dat er ingezet moet worden op cursussen reanimatie. De heer Esman meldt dat voor het initiatief van hem en het Huis voor de Sport sponsoren zijn gevonden en dat daardoor de cursussen reanimatie in combinatie met de AED kunnen worden aangeboden. Hij is van mening dat partijen als de stichting reanimatie, het Huis voor de Sport, en de Vereniging Groninger Dorpen in staat moeten zijn om samen te werken en om (cursus)aanbod te creëren. Overigens steekt het de heer Esman dat er niet vroegtijdig op de scholen wordt begonnen met aandacht voor reanimatie De heer Niemeijer is van mening dat je ook vrijwilligers krijgt door het onder de aandacht te brengen via sport en bewegen. Als voorbeeld haalt hij de samenwerking aan tussen de harststichting en de FC Groningen. Samen trekken zij op naar sportverenigingen waar de voetballers clinics verzorgen en waar de hartstichting de aandacht vestigt op gezondheidsaspecten. De heer Bouma sluit deze ronde af en vraagt de gedeputeerde om de resultaten van de bijeenkomst en het vervolg te schetsen. Gedeputeerde mevrouw Mulder heeft tijdens de bijeenkomst 2 (hoofd)richtingen gehoord. Namelijk een richting waarbij van onderaf op lokaal niveau meer vrijwilligers gevonden zouden moeten worden om de basic life support goed op te kunnen pakken. Initiatieven zijn nodig waarbij voldoende vrijwilligers worden gemobiliseerd, die bereid zijn om voor langere termijn hulp te bieden. Vanuit de verantwoordelijkheid van het gezondheidsbeleid ziet mevrouw Mulder bij dergelijke initiatieven een belangrijke en ondersteunende rol weggelegd voor gemeenten en dat geldt ook voor andere lokale initiatieven op het terrein van reanimatie en AED s. De tweede richting die mevrouw Mulder ziet is het in kaart brengen van de risicogebieden in onze provincie. In de provincie zijn bepaalde gebieden met een dunne infrastructuur. Gebieden waar de gezondheidsrisico s hoog zijn, de aanrijtijden van de ambulances relatief lang, en het aanwezige vrijwilligerspotentieel gering. De provincie zal met ketenpartners zoals ambulancezorg, zorgverzekeraar, GGD en politie de risicogebieden in kaart brengen. Zodra dit gereed is dan kan

7 vervolgens de koppeling met de lokale initiatieven gemaakt worden. Mevrouw Mulder is van mening dat de koppeling gemaakt zou moeten worden via het gebiedsgericht werken Welzijn. Mevrouw Van Kleef (CDA-statenlid) is blij dat het onderwerp breed leeft. Wel vindt zij het nog lastig waar exact de verantwoordelijkheden liggen. Sluiting Gedeputeerde mevrouw Mulder sluit de bijeenkomst af en geeft nog eens te kennen dat zij het een goede bijeenkomst heeft gevonden. Zij bedankt vervolgens iedereen voor de bijdragen die men heeft geleverd aan de bijeenkomst en wenst iedereen een goede reis naar huis of werk.

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei 2007 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo Notitie Stimulering Acute Zorghulpverlening Hengelo Hengelo Augustus 2008 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd)

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Nummer Onderwerp : B-2.08.2008 : Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Korte inhoud : Verzoek om akkoord te gaan met de aanschaf en inzet van 8 AED s voor de aangegeven locaties, de opleiding van ongeveer

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Enquêtes Er zijn 26 organisaties (zorginstellingen, sportclubs, grote bedrijven, winkeliersverenigingen) benaderd in het kader van de inventarisatie naar de

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren.

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren. Dames en heren leden van de gemeenteraad College burgemeester en wethouders uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Kessel onderwerp aanvullende agenda raad 23 april 2007 secr/ 18 april 2007 verzonden Geachte

Nadere informatie

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0105806449* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10996 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Inleiding In

Nadere informatie

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 6-Minutenzone van levensbelang Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis Bij hartstilstand binnen 6 minuten Nergens

Nadere informatie

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS AFDELING SAMENLEVINGSZAKEN 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kaders gemeentelijk AED-beleid 3 1.1 Ondersteuningsvormen 3 1.2 Juridisch kader 3 1.3 Beleidsmatig

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15.

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Plan van aanpak plaatsing defibrillators (AED) Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Aan de Raad Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak plaatsing defibrillators

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt?

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt? Eerste hulp Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt. Reden om naast

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 12 maart 2009 Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED SAMENVATTING Bij het horen van AED, (Automated

Nadere informatie

Verenigingspanel Noord De gezonde sportvereniging

Verenigingspanel Noord De gezonde sportvereniging Aan het Verenigingspanel Noord hebben wij in december 2010 enkele vragen gesteld over gezondheidsbeleid en veiligheid. Sport en bewegen zijn een belangrijk element in een een gezonde en actieve leefstijl.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema. Raadsvoorstel Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema. Aanleiding: Op 28 november 2007 heeft er in een gecombineerde commissievergadering

Nadere informatie

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp 6 Minuten Zone Nieuwdorp Versie 7.0 december 2007 Inleiding De Stichting heeft tijdens de jaarvergadering in 2007 het plan gelanceerd om Nieuwdorp Hartveilig te maken. We willen dit realiseren door op

Nadere informatie

Een AED in onze haven

Een AED in onze haven Een AED in onze haven Sommigen onder u zal het zijn opgevallen dat er sinds enige tijd op verschillende plaatsen in onze haven pamfletten hangen waarop staat vermeld dat er een AED aanwezig is. Nu is er

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Evaluatie AED-besluit 2009

Evaluatie AED-besluit 2009 2012-006359/in Evaluatie AED-besluit 2009 AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR; een onderwerp dat lééft! Afdeling Samenleving Februari 2012 1. Inleiding Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Deel I Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Wat is een AED? Hoe werkt een AED?

Wat is een AED? Hoe werkt een AED? Wat is een AED? Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller C.J. Thijssen doorkiesnummer 077-359 7655 e-mail c.thijssen@venlo.nl datum 14 april 2010 onderwe rp Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Wilt u deze enquête vóór 1 maart 2006 invullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? Gegevens organisatie Naam Postadres Bezoekadres Postcode & plaats Website

Nadere informatie

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg Informatieavond 6 september 2010 Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg 5 e Reanimatie-estafette 1 oktober 2010 Carbooncollege Rombouts en Rumpenerhal Brunssum Reanimeren,

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013 Programma (voor de pauze) 9.3 uur Opening symposium Hart voor Limburg drs. Th. Bovens, Gouverneur provincie Limburg 9.4 uur Inleiding project Hart voor Limburg prof. dr. T. Gorgels 9. uur De aanpak van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 Secretariaat Stichting Hartveilig Hardenberg Kloosterdijk 109 7693 PP Sibculo Tel. 0523 240658 e-mail cor-didy@planet.nl Rabo 1349.69.383 KvK nr. 05087034 NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 1. Website

Nadere informatie

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt Leren reanimeren en defibrilleren met de AED Reanimatie: eerste hulp bij hartstilstand! Wist u dat elke week 300 Nederlanders buiten

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Gemeentebladnummer: 2011/02 Vergaderdatum: 03 februari 2011 Agendapunt: Portefeuillehouder Mw. W. Adriaans Steller Hans Janssen Aan de Raad Voorstel:Instemmen

Nadere informatie

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold.

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Doel. Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten hulp te bieden. Uitvoering. Het calamiteitenplan is opgesteld door de secretaris

Nadere informatie

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 1 1 Colofon Dit lesboekje is uitgegeven door: Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489 8000 AL Zwolle T 038 422 57 72 F 038 422 26 47 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak -Project 'instellen AED zones in Harenkarspel'

Plan van Aanpak -Project 'instellen AED zones in Harenkarspel' Inleiding De gemeenteraad van Harenkarspel heeft op 4 november 2008 een motie aangenomen, waarin staat dat de gemeente uiterlijk in 2010 AED proof dient te zijn en dat de gemeente tevens is aangesloten

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Introductie projecten Model Melding en Model Vervoer Ontwikkelplein 4 november 2016 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Verbeteren

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie Meldkamerinstructie bij reanimatie 3 112 43 Nederlandse Reanimatie Raad Meldkamerinstructie bij reanimatie Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor de centralist van de meldkamer bij de melding

Nadere informatie

Alles voor de patiënt

Alles voor de patiënt Alles voor de patiënt in De ambulancezorg Brabant-Zuidoost (AZ) staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. AZ biedt verantwoorde ambulancezorg door

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort Machiel Lambooij www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl Reanimatiepartnerdag 18 November 2017 Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort Burgerinitiatief opgestart voorjaar

Nadere informatie

BLS ers redden LEVENS!

BLS ers redden LEVENS! BLS ers redden LEVENS! maar, instructeurs verdienen de credits.of Even voorstellen.. Jan Bosch werkzaam bij de RAD Hollands-Midden ambulanceverpleegkundige / projectleider sinds 2005 observaties bij pre-klinische

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding Natuurgebied schoonmaken Klus bestemd voor organisaties die beheerder zijn van een natuurgebied Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Wat voor

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Nota van B&W Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Coilegevergadering 13 april 201 1 Inlichtingen Jeb Beelen (023 5676891) Registratienummer 201

Nadere informatie

Burgerkracht Project Veilig Noord

Burgerkracht Project Veilig Noord 1 Inhoud 1. Doel pag. 1 2. Doelgroep pag. 1 3. Plan pag. 2 4. Kosten pag. 4 5. Budget pag. 4 6. Planning pag. 5 7. Bronvermelding pag. 5 1. Doel project Het doel van dit project is het veiliger maken van

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Zomaar op straat... P.M. Bloemendaal, T. van Leeuwen

Zomaar op straat... P.M. Bloemendaal, T. van Leeuwen Zomaar op straat... P.M. Bloemendaal, T. van Leeuwen In deze casus wordt de student geconfronteerd met een patiënt die door een elektrische schok een adem- en hartstilstand heeft opgelopen. Door adequaat

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding Voorjaarsschoonmaak Binnen of buiten Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Is het binnen of buiten? Welke ruimtes? Beschrijf de klussen die

Nadere informatie

Beeldverslag van het eerste krimpcafé XL

Beeldverslag van het eerste krimpcafé XL Uitnodiging Krimpcafé XL Krimp & Voorzieningen 21 maart 2013 Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) organiseert in 2013 op diverse locaties in Noord-Nederland de zogenaamde Krimpcafés XL, informatieve

Nadere informatie

DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen

DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen Liesbeth Schuijer Mariska Wijnbelt Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Master of Public Administration 2011 2013 Onze

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Inhoud: Nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg Agenda oktober november - december Dag van de Mantelzorg 2012 Terugblik van het respijtweekend Nieuws vanuit

Nadere informatie

AED project Gemeente Woensdrecht

AED project Gemeente Woensdrecht AED project Gemeente Woensdrecht Gemeentecongres 6 minuten zone Madurodam, 15 oktober 2009 OSSENDRECHT Ronald Averdieck Voorzitter EHBO Ossendrecht Kader-instructeur AED-coördinator gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013 In Nijkerk kwamen op donderdag 21 november 120 leden van de expertgroepen multicultureel vakmanschap (mcv) bijeen. Dagvoorzitter Roy Segers en Sidney Mutueel openen de dag en zij heten allen aanwezigen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsplan Inhoud: Inleiding

Beleidsplan Inhoud: Inleiding Beleidsplan 2017-2021 Inhoud: Inleiding 1.1 Visie 1.2 doelstelling 1.3 strategie 2.0 huidige situatie 3.0 organisatie 3.1 bestuur 3.2 vrijwilligers 4.0 financiën Bijlage 1: begroting 2017 Bijlage 2: investeringsbegroting

Nadere informatie

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.)

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.) PROJECTPLAN d.d. 23-02-2012 Stap 1 Doelstelling, haalbaarheid en planning 1.1 Inleiding: De Wijkraad Emmerik-Vredenburg heeft in 2011 een onderzoek naar de situatie in Westervoort ten aanzien van reanimatie

Nadere informatie

Lifestyle coaching. Preventief uw leefstijl veranderen. - U staat er niet alleen voor. Waarom laten coachen? Wanneer laten coachen?

Lifestyle coaching. Preventief uw leefstijl veranderen. - U staat er niet alleen voor. Waarom laten coachen? Wanneer laten coachen? Lifestyle coaching Judith Jelsma - Pregenius Preventief uw leefstijl veranderen - U staat er niet alleen voor Waarom laten coachen? Leefstijl verandering of een aanpassing maken hierin is voor velen een

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen De werkgroep dankt alle vrijwilligers, bedrijven en instellingen die bijdragen aan het tot stand komen en het in standhouden van dit

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

4 e Reanimatie Congres

4 e Reanimatie Congres www.reanimatieraad.nl 4 e Reanimatie Congres Woensdag 30 mei 2007 te Ede Programma Basale Reanimatie Primair bedoeld voor Instructeurs Eerste Hulp 09.30 Opening: Basale Reanimatie F. van Marion Voorzitter:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN TOEGEKENDE PROJECTEN

OVERZICHT VAN TOEGEKENDE PROJECTEN Projectnaam Sneeuwruimen met Betere Buren Afdeling Rode Kruis Brunssum Omschrijving Project Mensen die in de bijstand zitten gaan bij sneeuwval, sneeuw ruimen bij mensen die verminderd zelfredzaam zijn.

Nadere informatie

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving)

ARBO IN DE OR. (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO IN DE OR (Naar een veilige en gezonde werkomgeving) ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en u wilt het veilige

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Genseler

Nieuwsbrief t Genseler Nieuwsbrief t Genseler Oktober 2013 Stichting wijkcomité t Genseler info@wijkgenseler.nl Jaargang 2013 Nieuwe website www.wijkgenseler.nl In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het vernieuwen van onze

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie