ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller C.J. Thijssen doorkiesnummer datum 14 april 2010 onderwe rp Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo Inleiding In de Gemeenteraadsvergadering van 24 februari 2010 is het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Venlo door diverse fracties verzocht om een haalbaarheidsonderzoek Burgerinitiatief AED Burger Hulpverlening Limburg voor de gemeente Venlo uit te laten voeren. In deze motie werd tevens verzocht te onderzoeken welke ondersteuning gegeven kan worden aan dit burgerinitiatief en welke rol de gemeente, gezondheidsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen hierbij zouden kunnen hebben. Ook diende dit haalbaarheidsonderzoek een financieel overzicht te bevatten van de kosten van een dergelijk initiatief in de gehele gemeente Venlo. Voor u ligt de rapportage van dit haalbaarheidsonderzoek. Waarom is een initiatief burgerhulpverlening nodig In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme 1, vaak als gevolg van een acuut hartinfarct, zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Als binnen zes minuten na een circulatiestilstand direct wordt gereanimeerd en ook zo vroeg mogelijk (indien nodig) wordt gedefibrilleerd (toedienen elektroshock) zijn de kansen op herstel van het hart ritme erg groot, o ngeveer 70%. Na deze zes minuten blijven reanimatie en defibrillatie natuurlijk nodig, maar de kansen nemen iedere minuut sterk af, tot minder dan 10% kans na twaalf minuten. De ambulance diensten hebben een defibrillator maar kunnen in de praktijk niet sneller dan acht tot tien minuten ter plaatse zijn (wettelijke norm is vijftien minuten). Er gaat, ook als ambulances sneller arriveren dan de wettelijke norm, in de praktijk veel kostbare tijd verloren als niet iemand anders actie onderneemt. Netwerk van vrijwilligers Om deze belangrijke levensreddende periode te overbruggen is, op initiatief van de regionale Ambulance Voorziening Limburg (RAV LN), het project Burger Hulpverlening Limburg (BHL) ontstaan. Het project BHL bestaat uit een netwerk van (getrainde) vrijwilligers, die snel kunnen worden ingeschakeld als iemand een circulatiestoornis krijgt. Deze v rijwilligers kunnen op de eerste 1 Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 % van de slachtoffers. Door een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers en AED s (Automatisch bedienbare defibrillators) kan de overlevingskans worden verhoogd naar 50 tot 70 %. Dan gaat het om meer dan 8000 levens per jaar.

2 plaats reanimeren. Daarnaast weten zij hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) te bedienen, mocht het nodig zijn deze in te zetten. AED-alert Om het netwerk van vrijwillige burgerhulpverlening goed te kunnen laten functioneren is er een systeem ontwikkeld dat de vrijwilligers via een sms oproept. Dit sms alarmeringssysteem is aangeschaft door de RAV LN. Het systeem werkt via de meldkamer van de ambulance dienst. Na een 112 melding stuurt de meldkamer niet alleen twee ambulances naar de patiënt maar ook twee soorten sms jes naar vrijwilligers die in de buurt wonen of werken. Een groep vrijwilligers krijgt een tekstbericht om direct naar de pati ënt te gaan om te beginnen met de basale reanimatie. De andere groep krijgt bericht om de meest nabije AED op te halen en dan ter plaatse te gaan. Omdat een vrijwilliger niet altijd beschikbaar kan zijn, ontvangen meerdere mensen uit beide hulpgroepen tegelijkertijd een tekstbericht. Er wordt nog uitgezocht of een combinatie gemaakt kan worden met Burgernet en of een en ander regionaal opgepakt kan worden. Alleen AED apparaten is schijnhulpverlening Het project burgerhulpverlening gaat dus om veel meer dan om alleen de aanschaf van een aantal AED apparaten, die binnen een bepaalde straal beschikbaar zijn. Apparaten redden geen levens, de mensen die kunnen reanimeren en defibrilleren wel. De aanschaf van AED apparaten vormt meer het sluitstuk van het gehele project. Het is op de allereerste plaats belangrijk zorg te dragen voor een netwerk van goed opgeleide beschikbare vrijwilligers die zijn aangesloten op het alarmeringssysteem. Alleen de aanschaf van AED apparaten zou schijnhulpverlening zijn. Ontwikkelingen in de regio Noord Limburg In een groot deel van de gemeenten in de regio Noord Limburg bestaat er al een project burgerhulpverlening. Nederweert, Venray, Meerlo/Wanssum en Leudal zijn bezig vanaf In Beesel, Maasgouw, Gennep, Peel en Maas en Sevenum timmert men vanaf 2009 aan de weg om een dekkend netwerk van zowel vrijwilligers als AED s te krijgen. Met Horst aan de Maas zijn gesprekken gaande. De gemeente Bergen heeft aangegeven zich ook dit jaar (01 juli 2010) te willen aansluiten. De huidige stand van zaken in Venlo - Vanaf 2006 is de gemeente Venlo overgegaan tot de aanschaf van AED apparaten. Begonnen is toen met de aanschaf van vijf AED s, inmiddels zijn er in totaal vanuit de gemeentelijke organisatie Venlo negen AED apparaten (overdag) beschikbaar op strategisch plaatsen. Er zijn in die periode intern vrijwilligers opgeleid via de gemeentelijke BHV en extern door Wel.kom, maar de aansluiting op een alarmeringssysteem is niet doorgevoerd. - In Arcen & Velden is vanaf 2009 gestart met het project BHL. In elke dorpskern is minimaal één AED apparaat beschikbaar, men is aangesloten op het AED-alert en er is een netwerk van getrainde vrijwilligers opgebouwd. - In Belfeld heeft het Rode Kruis recentel ijk het initiatief genomen een project BHL te starten waarbij begonnen is met de aanschaf van een aantal AED s. - Her en der zijn er bewonersinitiatieven in Venlo, zoals bijvoorbeeld in een flat aan de Casinoweg waar veel ouderen wonen. Deze mensen organiseren zelf hun opleiding. Zij beschikken (nog) niet over een AED apparaat. 2

3 - Het Rode Kruis en de EHBO verenigingen beschikken over veel kennis van zaken. Zij hebben tevens de mogelijkheid opleiding én training te verzorgen. Ook beschikken zij al over een netwerk van opgeleide vrijwilligers. - Er zijn bij bedrijven AED apparaten geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld bij de politiebureaus, de filialen van de Rabobank, sportorganisaties, gezondheidsorganisaties en winkels. Bekeken zal moeten worden om hoeveel apparaten het gaat en of men bereid is deze (24-uur per dag) ook ter beschikking te stellen voor het project burgerhulpverlening. Haalbaarheid in Venlo Om tot een dekkend netwerk te komen is het belangrijk dat bestaande en nieuwe initiatieven in kaart worden gebracht en met elkaar verbonden worden. De RAV LN en de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. Rol Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord De belangrijkste gesprekspartner bij het opzetten van een project burgerhulpverlening is de RAV LN. Zij hebben inmiddels veel expertise opgebouwd bij het opstarten en de begeleiding van een dergelijk project. Zij hebben een uitgewerkt plan van aanpak stimulering burgerhulpverlening ontwikkeld. Een format dat haar succes in andere gemeenten inmiddels heeft bewezen. Ondersteunende rol van de gemeente De RAV LN geeft nadrukkelijk aan de gemeente in haar verzorgingsgebied als belangrijk(st )e gesprekspartner te zien voor het slagen van het project. De gemeente dient het initiatief te nemen en ook menskracht te leveren voor het project om tot een goed resultaat te kunnen komen. Rol gezondheidsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen Op advies van de RAV LN is vooralsnog geen contact gezocht met gezondheidsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen. De RAV LN geeft aan dat het ziekenhuis (uiteraard) beschikt over minimaal één AED apparaat en opgeleid personeel. Huisartsenpraktijken beschikken lang niet altijd over een AED apparaat, de inschatting is ongeveer 50%. De huisartsenposten van Cohese wel. Ook van verzorgingshuizen kan men niet altijd zeker zijn. De ervaring van de RAV LN leert dat verzekeringsmaatschappijen vooralsnog geen rol (willen) spelen bij het opzetten van een project burgerhulpverlening en geen financiële bijdrage doen voor de aanschaf van AED apparaten. Vanwege deze ervaring bij de RAV LN is er voor deze fase van het (haalbaarheids)-onderzoek voor gekozen om dit eventueel in een later stadium alsnog mee te nemen. Mogelijkheden in Venlo/stappenplan In samenwerking met de RAV LN en de gemeente Venlo zou nog dit jaar begonnen kunnen worden met het starten van een project burgerhulpverlening in de Gemeente Venlo, zodat ook de gemeente Venlo na de projectperiode van drie jaar beschikt over een dekkend netwerk én een structurele financiering voor het vervolg. Projectdoelstelling De inwoners van de gemeente Venlo worden gestimuleerd deel te nemen aan een training Basic Life support (BLS) en het gebruik van een AED zodat ze in staat zijn een basal e reanimatie op te starten en de AED snel en adequaat in te zetten in geval van een circulatiestilstand in hun buurt. Daar waar nodig zal de aanschaf van AED s ook gestimuleerd worden. 3

4 Beoogde resultaten Aan het einde van het project dient te zijn bereikt dat 80% 2 van de gemeente Venlo wordt gedekt door het project burgerhulpverlening, waarbij: - per AED gebied minimaal 30 mensen zijn getraind in BLS en het bedienen van de AED; - de vrijwilligers, BLS en/of AED bedieners een netwerk vormen voor kennis en ervaringsdeling; - dit netwerk ondersteund wordt door een eigen website; - een alarmeringsysteem voor het kunnen alarmeren van de getrainde vrijwilligers is geïmplementeerd op de Meldkamer Ambulancezorg van de RAV LN; - er een systeem van nazorg en evaluatie is met de betrokken hulpverleners zo kort mogelijk na de inzet van de burgerhulpverlening; - de gegevens uit de evaluaties worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, trainingen en nascholingen; - er aanvullende structurele financiering is gevonden om de bereikte resultaten een permanent karakter te kunnen geven. Projectafbakening (Gemeente / RAV LN) Het project bestaat uit deelprojecten. Per woonkern of gebied wordt maatwerk geleverd en kunnen er verschillen zijn in uitvoering en looptijd. Voor het hele gebied geldt dat de mogelijkheid bestaat de in dat gebied al aanwezige geschikte AED s ook worden opgenomen in het alarmeringssysteem. Reeds lopende initiatieven zullen een plaats krijgen in het project. Een belangrijk aandachtspunt is dat al voor de daadwerkelijke start duidelijk is dat ook na de projectfase het opgezette systeem kan worden gecontinueerd. Projectorganisatie Het project wordt uitgevoerd door de RAV LN in (nauwe) samenwerking met de gemeente Venlo. De projectleider wordt aangesteld vanuit de RAV LN, ondersteund door hun projectsecretariaat, projectcoördinatoren en projectmedewerkers. Voor de gemeente is er een aanspreekpunt voor de gemeentelijke co ördinatie. Deze persoon heeft de rol van aanjager en kartrekker. Hij/zij is een belangrijke schakel in het project. Belangrijk is ook dat er inspanning wordt geleverd door personen uit lokale initiatieven, gecoördineerd door de gemeentelijke coördinator. Vanaf het begin van het project verdient de structurele borging van het project aandacht. Aanpak Als kick off wordt er begonnen met één of twee grote publieksavonden voor de gehele gemeente Venlo. Vervolgens wordt per initiatief een activiteitenplanning gemaakt zodat er maatwerk ontstaat. De grote lijnen van de planning zijn: - een openingsgesprek met de vertegenwoordiger van het initiatief; - een informatiebijeenkomst met de plaatselijke bevolking per dorps- wijk- of stadskern; - een inventarisaties van BLS en AED behoefte (aantallen) en bepalen plaats; - een AED advies: keus type AED, offertes etc.; - een project Burgerhulpverlening (BHL) instructie; - de organisatie en coördinatie van BLS en AED basiscursus; - het geven van de cursussen; - het opnemen van de AED en de kring gebruikers in het alarmeringssysteem; 2 Begonnen kan worden in de dichtstbevolkte gebieden. Met name in de buitengebieden zal het lastig en vooral te kostbaar zijn een volledige dekking te halen. 4

5 - - - de opzet van een website/netwerk; de evaluatie en nazorg per inzet; de evaluatie na implementatie. Groeimodel Het project kan gefaseerd uitgevoerd worden, niet overal hoeft tegelijkertijd opgestart te worden. Het begint met een netwerk van goed opgeleide, geregistreerde vrijwilligers. Voordat overgegaan wordt tot de aanschaf van nieuwe AED apparaten worden de reeds aanwezige AED s in kaart gebracht en wordt onderzocht in hoeverre de eigenaren bereid zijn deze (liefst 24 uur per dag) beschikbaar te stellen. Apparaten die binnen hangen kunnen in een gesloten kast aan een buitenmuur worden gehangen. Ook is het nadrukkelijk de bedoeling dat het een project is voor en door inwoners van de gemeente Venlo. Daar waar dorps- en wijkraden, Rode Kruis- en EHBO-verenigingen of andere organisaties/bedrijven een actieve rol op zich nemen, zal dit zoveel mogelijk ondersteund worden. Ook zal bekeken moeten worden of voor de aanschaf, het onderhoud en de verzekering van de AED s een onafhankelijke stichting in het leven geroepen wordt of dat aangesloten kan worden bij reeds bestaande initiatieven. Totale kosten Burgerhulpverlening (gefaseerd) Kosten 2010 Aansluitkosten netwerk Eenmalige kosten Registratie vrijwilligers + registratie AED s 0,21 cent per inwoner van Venlo x /12 x 0,21 cent per inwoner van Venlo x Opleiding vrijwilligers 100 x 50,-- per opleiding Kasten buitenmuren 9 x 500,-- per AED Informatieavond(en) 2 x 250,-- per avond 500 Ambtelijke ondersteuning 100 uur x 86, Totaal (afgerond) Jaarbijdrage van de registratie vrijwilligers en AED s is berekend vanaf 1 augustus 2010 en zonder de inwoners van Arcen en Velden. Die bijdrage is namelijk al betaald voor Na de zomer 2010 wordt gestart met één of twee grote publieksavonden. Er wordt een begin gemaakt met de inventarisatie van beschikbare AED s en reeds opgeleide vrijwilligers in de gemeente. Tevens kunnen de eerste opleidingen van start gaan (november/december). De AED s in het bezit van de gemeente Venlo worden, waar wenselijk en mogelijk, in gesloten kasten aan buitenmuren opgehangen, waardoor ze 24 uur per dag beschikbaar worden. Kosten 2011 Registratie vrijwilligers + registratie AED s 0,21 cent per inwoner van Venlo x 100,000, Opleiding vrijwilligers 300 x 50,-- per opleiding (200 initieel/100 herhaling)

6 Informatieavonden 10 x 250,-- per avond Aanschaf AED apparaten 15 x 1.750,-- per AED Kasten buitenmuren 15 x 500,-- per kast Onderhoud en verzekering AED 24 stuks x 100, Ambtelijke ondersteuning 240 uur x 86, Totaal (+indexering) In 2011 is wordt een flinke doorstart gemaakt met het project. Na inventarisatie is bekend waar witte vlekken zijn voor wat betreft beschikbare AED-apparaten en beschikbare vrijwilligers. Kosten 2012 Registratie vrijwilligers + registratie AED s 0,21 cent per inwoner van Venlo x 100,000, Opleiding vrijwilligers 500 x 50,-- per opleiding (200 initieel/300 herhaling) Informatieavonden 10 x 250,-- per avond Aanschaf AED apparaten 15x 1.750,-- per AED Kasten buitenmuren 15 x 500,-- per kast Onderhoud en verzekering AED 39 stuks x 100, Ambtelijke ondersteuning 240 uur x 86, Totaal (+indexering) In deze planning is uitgegaan van de aanschaf van 3 0 extra AED apparaten, waa rmee het totaal op 39 (exclusief Arcen en Velden en Belfeld) zou komen. De plaatsing van een AED apparaat gaat om het bestrijken van afstanden, niet om het aantal inwoners. De RAV LN schat in dat er in Venlo een voldoende dekkend netwerk zou kunnen zijn met 40 AED s. Bij deze begroting is uitgegaan van het scenario dat deze 30 AED s aangeschaft dienen te worden, omdat uit ervaring van de RAV LN blijkt dat bedrijven lang niet altijd scheutig zijn met (het 24 uur per dag) beschikbaar stellen. Het kan zijn dat na inventarisatie blijkt dat er minder nieuw aan te schaffen AED s nodig zijn. Structurele kosten Na de projectperiode van drie jaar dient er rekening te worden gehouden met structurele kosten. Deze kosten zullen bestaan uit jaarlijkse kosten per inwoner voor aansluiting en registratie van zowel vrijwilligers als AED s, herhalingsopleidingen, verzekering, onderhoud en vervanging AED s. Ook dienst rekening te worden gehouden met nog noodzakelijke ambtelijke ondersteuning. Geadviseerd wordt voor deze kosten vanaf 2013 structureel euro per jaar in de begroting op te nemen. Binnen de begroting en de kadernota is geen rekening gehouden met deze uitgaven. Dit betekent dat er extra middelen door de gemeente Venlo ter beschikking moeten worden gesteld om het project Burger Hulpverlening Limburg van start te laten gaan. 6

7 Overzicht kosten Totaal 2010 Totaal 2011 Totaal 2012 vanaf 2013 per jaar

8 Mogelijke scenario s Het is mogelijk voor de implementatie van het project uit te gaan van een aantal verschillende kostenscenario s. In onderstaande overzichten worden 3 mogelijke varianten uitgewerkt: Variant 1 (basis): Totaal 2010 Totaal 2011 Totaal 2012 vanaf 2013 per jaar Bij deze variant wordt gestart met de aansluiting op het sms-alert en de opleiding van voldoende vrijwilligers. Er worden door de gemeente geen extra AED apparaten aangeschaft. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat er binnen de Venlose gemeente voldoende AED apparaten te vinden zijn dan wel financiering/sponsoring gevonden kan worden. Er wordt begonnen met het in kaart brengen van reeds beschikbare AED apparaten in de gemeente en met onderzoek naar mogelijke financiering/sponsoring voor de aanschaf van AED apparaten door organisaties en/of bedrijven. Variant 2 (aanvullend) Totaal 2010 Totaal 2011 Totaal 2012 vanaf 2013 per jaar Bij deze variant wordt ook gestart met de aansluiting op het sms-alert en de opleiding van voldoende vrijwilligers. Daarnaast wordt door de gemeente Venlo de helft (14 in totaal) van het aantal benodigde AED apparaten aangeschaft en het bijbehorende onderhoud, verzekering etc. gefinancierd. De andere helft wordt gevonden bij organisaties en bedrijven, die al een AED apparaat in hun bezit hebben ofwel door financiering/sponsoring door organisaties en/of bedrijven. Variant 3 (compleet) Totaal 2010 Totaal 2011 Totaal 2012 vanaf 2013 per jaar Bij deze variant wordt het project compleet, zoals uitgewerkt in de notitie, uitgevoerd door de gemeente Venlo. Conclusie: Een project burgerhulpverlening draagt bij aan het overbruggen van kostbare tijd en in veel gevallen het voorkomen van het overlijden van de burger in nood. De overlevingskans van een burger met een plotselinge circulatiestilstand kan al worden vergroot door alleen het toepassen van hartmassage. Ook zonder AED-apparaat werkt het systeem. Daarom kan het project gefaseerd ingevoerd worden: gestart wordt met het opleiden van vrijwilligers (+ inventarisatie van al opgeleide vrijwilligers) en aansluiting op een centraal alarmeringssysteem, daarna pas het beschikbaar stellen van AED apparaten. Dat geeft ook de ruimte om eerst het aantal beschikbare AED s in Venlo in kaart te brengen en waar mogelijk toe te voegen aan het netwerk. Daar waar witte vlekken geconstateerd worden, kan dit opgelost worden met nieuwe AED s. Tevens blijkt het belangrijk burgers, bedrijven en organisaties bij het project te betrekken, waardoor het een project wordt voor en door burgers dat in die zin bijdraagt aan de sociale cohesie van buurten, wijken en stadsdelen. 8

9 De ontwikkelingen laten zien dat Venlo in de regio Noord Limburg achterblijft als het gaat om een dekkend netwerk burgerhulpverlening. Een project BHL in de gemeente Venlo is (gefaseerd) haalbaar wanneer hiervoor voor een periode van drie jaar op projectbasis en daarna structureel de benodigde financiën beschikbaar worden gesteld. Advies: Geadviseerd wordt te starten met kostenvariant 1 (basis). Dit biedt de mogelijkheid één en ander eerst in kaart te brengen en te onderzoeken of financiering/sponsoring van derden mogelijk is. 9

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei 2007 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15.

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Plan van aanpak plaatsing defibrillators (AED) Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Aan de Raad Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak plaatsing defibrillators

Nadere informatie

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo Notitie Stimulering Acute Zorghulpverlening Hengelo Hengelo Augustus 2008 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 12 maart 2009 Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED SAMENVATTING Bij het horen van AED, (Automated

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Gemeentebladnummer: 2011/02 Vergaderdatum: 03 februari 2011 Agendapunt: Portefeuillehouder Mw. W. Adriaans Steller Hans Janssen Aan de Raad Voorstel:Instemmen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd)

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Nummer Onderwerp : B-2.08.2008 : Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Korte inhoud : Verzoek om akkoord te gaan met de aanschaf en inzet van 8 AED s voor de aangegeven locaties, de opleiding van ongeveer

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt Leren reanimeren en defibrilleren met de AED Reanimatie: eerste hulp bij hartstilstand! Wist u dat elke week 300 Nederlanders buiten

Nadere informatie

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0105806449* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10996 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Inleiding In

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg Informatieavond 6 september 2010 Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg 5 e Reanimatie-estafette 1 oktober 2010 Carbooncollege Rombouts en Rumpenerhal Brunssum Reanimeren,

Nadere informatie

Hart voor Limburg. Reanimatie Oproep Netwerk NULmeting 2011

Hart voor Limburg. Reanimatie Oproep Netwerk NULmeting 2011 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvatting 6 Gemeenten: Beek 7 Beesel 8 Bergen 9 Brunssum 10 Echt-Susteren 11 Eijsden-Margraten 12 Gennep 13 Gulpen-Wittem 14 Heerlen 15 Horst aan de Maas 16 Kerkrade 17

Nadere informatie

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp

Dorpsraad Nieuwdorp. 6 Minuten Zone Nieuwdorp. Versie 7.0 december 2007 Dorpsraad Nieuwdorp 6 Minuten Zone Nieuwdorp Versie 7.0 december 2007 Inleiding De Stichting heeft tijdens de jaarvergadering in 2007 het plan gelanceerd om Nieuwdorp Hartveilig te maken. We willen dit realiseren door op

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Nota van B&W Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Coilegevergadering 13 april 201 1 Inlichtingen Jeb Beelen (023 5676891) Registratienummer 201

Nadere informatie

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Wilt u deze enquête vóór 1 maart 2006 invullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? Gegevens organisatie Naam Postadres Bezoekadres Postcode & plaats Website

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

Plan van Aanpak -Project 'instellen AED zones in Harenkarspel'

Plan van Aanpak -Project 'instellen AED zones in Harenkarspel' Inleiding De gemeenteraad van Harenkarspel heeft op 4 november 2008 een motie aangenomen, waarin staat dat de gemeente uiterlijk in 2010 AED proof dient te zijn en dat de gemeente tevens is aangesloten

Nadere informatie

een initiatief van: Reanimatie Oproep Netwerk Evaluatie december 2013 Bron: De Limburger 1 Inleiding. Vanuit de visie van de AmbulanceZorg Limburg-Noord; Het behalen van een zo groot mogelijke (individuele)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 Secretariaat Stichting Hartveilig Hardenberg Kloosterdijk 109 7693 PP Sibculo Tel. 0523 240658 e-mail cor-didy@planet.nl Rabo 1349.69.383 KvK nr. 05087034 NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 1. Website

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema. Raadsvoorstel Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel inzet Automatische Externe Defibrillatoren. Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema. Aanleiding: Op 28 november 2007 heeft er in een gecombineerde commissievergadering

Nadere informatie

Wat is een AED? Hoe werkt een AED?

Wat is een AED? Hoe werkt een AED? Wat is een AED? Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert

Nadere informatie

Een AED in onze haven

Een AED in onze haven Een AED in onze haven Sommigen onder u zal het zijn opgevallen dat er sinds enige tijd op verschillende plaatsen in onze haven pamfletten hangen waarop staat vermeld dat er een AED aanwezig is. Nu is er

Nadere informatie

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.)

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.) PROJECTPLAN d.d. 23-02-2012 Stap 1 Doelstelling, haalbaarheid en planning 1.1 Inleiding: De Wijkraad Emmerik-Vredenburg heeft in 2011 een onderzoek naar de situatie in Westervoort ten aanzien van reanimatie

Nadere informatie

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding Toelichting op de beleidsregel stimulering optimale beschikbaarheid van Automatische Externe Defibrillatoren (AED s) binnen het Reanimatie Netwerk Heerlen Wettelijk kader De Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Enquêtes Er zijn 26 organisaties (zorginstellingen, sportclubs, grote bedrijven, winkeliersverenigingen) benaderd in het kader van de inventarisatie naar de

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.00818. Datum: 25 augustus 2015

NEE. wethouder Koster. Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.00818. Datum: 25 augustus 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. de Leeuw Tel nr: 06-35113543 Nummer: 15A.00818 Datum: 25 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): n.v.t.

Nadere informatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie

Meldkamerinstructie bij reanimatie Meldkamerinstructie bij reanimatie 3 112 43 Nederlandse Reanimatie Raad Meldkamerinstructie bij reanimatie Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor de centralist van de meldkamer bij de melding

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt?

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt? Eerste hulp Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt. Reden om naast

Nadere informatie

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig.

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Stichting AED Staphorst Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Inhoud PLAN VAN AANPAK STICHTING AED GEMEENTE STAPHORST... 3 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 3 3. STRATEGIE... 3 MARKETING EN

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 6-Minutenzone van levensbelang Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis Bij hartstilstand binnen 6 minuten Nergens

Nadere informatie

Burgerkracht Project Veilig Noord

Burgerkracht Project Veilig Noord 1 Inhoud 1. Doel pag. 1 2. Doelgroep pag. 1 3. Plan pag. 2 4. Kosten pag. 4 5. Budget pag. 4 6. Planning pag. 5 7. Bronvermelding pag. 5 1. Doel project Het doel van dit project is het veiliger maken van

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen De werkgroep dankt alle vrijwilligers, bedrijven en instellingen die bijdragen aan het tot stand komen en het in standhouden van dit

Nadere informatie

De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk?

De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk? De belasting van de burgerhulpverlener: wat weten we uit de praktijk? Jolande Zijlstra ARREST-onderzoek Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam 6 maart 2013 Doel ARREST-onderzoek Alarmering

Nadere informatie

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen 1 Beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 3 3. Doel van het project... 4 4. Samenwerking... 4 5. Bepaling 6 minutenzones: Te maken keuzes...

Nadere informatie

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren.

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren. Dames en heren leden van de gemeenteraad College burgemeester en wethouders uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Kessel onderwerp aanvullende agenda raad 23 april 2007 secr/ 18 april 2007 verzonden Geachte

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V&/2jt>i O/3%~f SJ, 0 1 APR 2010. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V&/2jt>i O/3%~f SJ, 0 1 APR 2010. Routing Stichting Hartveilig Hardenberg Secretarial Stichting Hartveilig Hardenberg Kloosterdijk 109 7693 PP Sibculo Tel. 0523 240658 e-mail cor-didy@planet.nl Rabo 1349.69.383 KvK nr. 05087034 Aan: College van

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Genseler

Nieuwsbrief t Genseler Nieuwsbrief t Genseler Oktober 2013 Stichting wijkcomité t Genseler info@wijkgenseler.nl Jaargang 2013 Nieuwe website www.wijkgenseler.nl In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het vernieuwen van onze

Nadere informatie

Winterswijk Y\ \ <3) B&W-nota. zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 5 januari 2017

Winterswijk Y\ \ <3) B&W-nota. zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 5 januari 2017 zaaknummer: 127640 blad: 1/5 datum nota: 5 januari 2017 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg werkdoel: 532 - Lokaal gezondheidsbeleid onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Hart4 advies:

Nadere informatie

BLS ers redden LEVENS!

BLS ers redden LEVENS! BLS ers redden LEVENS! maar, instructeurs verdienen de credits.of Even voorstellen.. Jan Bosch werkzaam bij de RAD Hollands-Midden ambulanceverpleegkundige / projectleider sinds 2005 observaties bij pre-klinische

Nadere informatie

Onderzoek stadsbreed dekkend netwerk AED's

Onderzoek stadsbreed dekkend netwerk AED's Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onderzoek stadsbreed dekkend netwerk AED's Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings/ R.Helmer-Englebert Samenvatting De stuurgroep HartslagNijmegen

Nadere informatie

AED project Gemeente Woensdrecht

AED project Gemeente Woensdrecht AED project Gemeente Woensdrecht Gemeentecongres 6 minuten zone Madurodam, 15 oktober 2009 OSSENDRECHT Ronald Averdieck Voorzitter EHBO Ossendrecht Kader-instructeur AED-coördinator gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Doe mee! Kerkrade op weg hartveilig te worden. >>> www.kerkrade.nl 01. Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009

Doe mee! Kerkrade op weg hartveilig te worden. >>> www.kerkrade.nl 01. Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009 Kerkrade op weg hartveilig te worden Doe mee! Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009 Met deze vierde nieuwsbrief willen wij u weer graag verder informeren over Kerkrade Hartveilig. Sinds 6 april 2009

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Samen werken voor regionaal (be)grip

Samen werken voor regionaal (be)grip Samen werken voor regionaal (be)grip Hoe de rekenkamer(commissie)s van Noord- en Midden-Limburg samen onderzoek deden naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord en grip van raden Wat gaan we doen Korte introductie

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS AFDELING SAMENLEVINGSZAKEN 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kaders gemeentelijk AED-beleid 3 1.1 Ondersteuningsvormen 3 1.2 Juridisch kader 3 1.3 Beleidsmatig

Nadere informatie

Wat is een acute hartritme stoornis?

Wat is een acute hartritme stoornis? AED bij de Terriërs Wat is een acute hartritme stoornis? Normale hartactie Acute hartritme stoornis: Chaotisch ritme (ventrikel fibrilleren) Probleem: Het hart pompt niet meer effectief, slachtoffer zakt

Nadere informatie

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening

Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Overname van Automatische Externe Defibrillator (AED) hulpverlening naar gespecialiseerde reanimatie (ALS) hulpverlening Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad Oktober

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Voorwoord. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit marktonderzoek, aarzel niet om contact op te nemen. Rick van der Plas,

Voorwoord. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit marktonderzoek, aarzel niet om contact op te nemen. Rick van der Plas, 2 Voorwoord Voor u ligt een verslag van het marktonderzoek naar de aanwezigheid van AED s binnen het bedrijfsleven. Dit marktonderzoek heb ik uitgevoerd als onderdeel van mijn stage in het kader van mijn

Nadere informatie

1. Heb je een EHBO-diploma?

1. Heb je een EHBO-diploma? Rechte tellingen Eerste hulp 8 7 1. Heb je een EHBO-diploma? 75% 6 5 25% Ja Nee Toelichting: 1 Alleen Reanimatie + AED 1 Bedrijfs hulp verlener 1 Ehbo voor kinderen, ik ben gastouder 1 Ik heb cursus reanimatie

Nadere informatie

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt?

1. Wat is het eerste wat u doet wanneer u bij een slachtoffer uit komt? Eerste hulp Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Een ambulance heeft gemiddeld 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt. Reden om naast

Nadere informatie

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, Christenunie Haarlem 3^ MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst De vraag naar maatschappelijke opvang de afgelopen periode in Haarlem is toegenomen en ondanks uitbreiding van

Nadere informatie

In verband met. bedrijfshulpverlening

In verband met. bedrijfshulpverlening In verband met bedrijfshulpverlening Als de nood het hoogst is, is de redding dan wel nabij? Bij een noodsituatie of ongeval in uw bedrijf zijn twee zaken van essentieel belang: 1 Is er een hulpverlener

Nadere informatie

Informatie over. nietreanimeren

Informatie over. nietreanimeren Informatie over nietreanimeren Informatie over reanimeren De niet-reanimerenpenning: wat moet u weten? U heeft bij de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, informatie aangevraagd

Nadere informatie

Ik wil nadenken over reanimatie

Ik wil nadenken over reanimatie Ik wil nadenken over reanimatie Samenvatting Hoe ouder u wordt, hoe groter de kans op een hartstilstand. Het is belangrijk dat familie en hulpverleners weten of ze u dan wel of niet moeten reanimeren.

Nadere informatie

ICD Implanteerbare Cardioverter - Defibrillator

ICD Implanteerbare Cardioverter - Defibrillator ICD Implanteerbare Cardioverter - Defibrillator Cardiologie Beter voor elkaar 2 Een ICD is evenals een pacemaker een klein apparaatje dat onder de huid wordt geïmplanteerd bij mensen met een hartritmestoornis.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

AED: definitie. AED: levenskansen. Automatische externe defibrillator. AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010

AED: definitie. AED: levenskansen. Automatische externe defibrillator. AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010 Automatische externe defibrillator AED Docente: Sofie Boonen Vormingscentrum Hivset Turnhout 2010 Als de ademhaling stilv alt, het hart stopt. AED: definitie AED: levenskansen De AED is een apparaat dat

Nadere informatie

Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen

Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

STATUS RAPPORT DECEMBER 2013

STATUS RAPPORT DECEMBER 2013 STATUS RAPPORT DECEMBER 2013 Auteur: A.Verkuyl Samenvatting: Deze rapportage bevat de beschrijving van de voortgang van de ontwikkeling van een AED- en hulpverlenersnetwerk in Westervoort. De hulpverlening

Nadere informatie

Het Nederlandse L, J Rode Kruis. Secretariaat De Zuidmaten PV BEILEN Tel Wereniffif»S?

Het Nederlandse L, J Rode Kruis. Secretariaat De Zuidmaten PV BEILEN Tel Wereniffif»S? Wereniffif»S? -veilig Drenthe a «i m m m m $ Secretariaat De Zuidmaten 17 9411 PV BEILEN Tel. 0592-269705 info@hartveiligdrenthe.nl KvK: 04086875 De gemeenteraad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800

Nadere informatie

Kwaliteitskader. f irst responder

Kwaliteitskader. f irst responder Kwaliteitskader f irst responder Versie 1.0. Juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Totstandkoming kwaliteitskader first responder 3 1.3 Reikwijdte kwaliteitskader first responder 3

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Levenseinde. Presentatie KBO Riethoven 18 april Corien van der Sluijs Suzanne Schellekens Huisartsen Riethoven

Levenseinde. Presentatie KBO Riethoven 18 april Corien van der Sluijs Suzanne Schellekens Huisartsen Riethoven Levenseinde Presentatie KBO Riethoven 18 april 2017 Corien van der Sluijs Suzanne Schellekens Huisartsen Riethoven Video ter introductie https://youtube/rtjce7zlkos Keuzes rond het levenseinde Waar wil

Nadere informatie

HULPVERLENING DUIKEN CURSUS AED. (Automatische Externe Defibrillator)

HULPVERLENING DUIKEN CURSUS AED. (Automatische Externe Defibrillator) HULPVERLENING DUIKEN CURSUS AED (Automatische Externe Defibrillator) Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Is een AED nuttig?... 4 3. Wetgeving... 4 4. Elektrische schok om een normaal hartritme te krijgen?... 5

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

Informatie over (niet-)reanimeren

Informatie over (niet-)reanimeren Informatie over (niet-)reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Jaarverslag van de Stichting Groningen Hartveilig

Jaarverslag van de Stichting Groningen Hartveilig Jaarverslag 2012 van de Stichting Groningen Hartveilig 1 Ter inleiding Voor U ligt het Jaarverslag van de Stichting Groningen Hartveilig (verder afgekort: GHV). De stichting werd in mei 2012 opgericht

Nadere informatie

AED s in de openbare ruimte

AED s in de openbare ruimte notitie AED s in de openbare ruimte Marion Matthijssen Chantal Suijkerbuijk Zorgmonitor Cluster Zorgregie Februari 2009 GGD Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Ervaringen met AED s

Nadere informatie

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013 Programma (voor de pauze) 9.3 uur Opening symposium Hart voor Limburg drs. Th. Bovens, Gouverneur provincie Limburg 9.4 uur Inleiding project Hart voor Limburg prof. dr. T. Gorgels 9. uur De aanpak van

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie