ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller C.J. Thijssen doorkiesnummer datum 14 april 2010 onderwe rp Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo Inleiding In de Gemeenteraadsvergadering van 24 februari 2010 is het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Venlo door diverse fracties verzocht om een haalbaarheidsonderzoek Burgerinitiatief AED Burger Hulpverlening Limburg voor de gemeente Venlo uit te laten voeren. In deze motie werd tevens verzocht te onderzoeken welke ondersteuning gegeven kan worden aan dit burgerinitiatief en welke rol de gemeente, gezondheidsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen hierbij zouden kunnen hebben. Ook diende dit haalbaarheidsonderzoek een financieel overzicht te bevatten van de kosten van een dergelijk initiatief in de gehele gemeente Venlo. Voor u ligt de rapportage van dit haalbaarheidsonderzoek. Waarom is een initiatief burgerhulpverlening nodig In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme 1, vaak als gevolg van een acuut hartinfarct, zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Als binnen zes minuten na een circulatiestilstand direct wordt gereanimeerd en ook zo vroeg mogelijk (indien nodig) wordt gedefibrilleerd (toedienen elektroshock) zijn de kansen op herstel van het hart ritme erg groot, o ngeveer 70%. Na deze zes minuten blijven reanimatie en defibrillatie natuurlijk nodig, maar de kansen nemen iedere minuut sterk af, tot minder dan 10% kans na twaalf minuten. De ambulance diensten hebben een defibrillator maar kunnen in de praktijk niet sneller dan acht tot tien minuten ter plaatse zijn (wettelijke norm is vijftien minuten). Er gaat, ook als ambulances sneller arriveren dan de wettelijke norm, in de praktijk veel kostbare tijd verloren als niet iemand anders actie onderneemt. Netwerk van vrijwilligers Om deze belangrijke levensreddende periode te overbruggen is, op initiatief van de regionale Ambulance Voorziening Limburg (RAV LN), het project Burger Hulpverlening Limburg (BHL) ontstaan. Het project BHL bestaat uit een netwerk van (getrainde) vrijwilligers, die snel kunnen worden ingeschakeld als iemand een circulatiestoornis krijgt. Deze v rijwilligers kunnen op de eerste 1 Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 % van de slachtoffers. Door een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers en AED s (Automatisch bedienbare defibrillators) kan de overlevingskans worden verhoogd naar 50 tot 70 %. Dan gaat het om meer dan 8000 levens per jaar.

2 plaats reanimeren. Daarnaast weten zij hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) te bedienen, mocht het nodig zijn deze in te zetten. AED-alert Om het netwerk van vrijwillige burgerhulpverlening goed te kunnen laten functioneren is er een systeem ontwikkeld dat de vrijwilligers via een sms oproept. Dit sms alarmeringssysteem is aangeschaft door de RAV LN. Het systeem werkt via de meldkamer van de ambulance dienst. Na een 112 melding stuurt de meldkamer niet alleen twee ambulances naar de patiënt maar ook twee soorten sms jes naar vrijwilligers die in de buurt wonen of werken. Een groep vrijwilligers krijgt een tekstbericht om direct naar de pati ënt te gaan om te beginnen met de basale reanimatie. De andere groep krijgt bericht om de meest nabije AED op te halen en dan ter plaatse te gaan. Omdat een vrijwilliger niet altijd beschikbaar kan zijn, ontvangen meerdere mensen uit beide hulpgroepen tegelijkertijd een tekstbericht. Er wordt nog uitgezocht of een combinatie gemaakt kan worden met Burgernet en of een en ander regionaal opgepakt kan worden. Alleen AED apparaten is schijnhulpverlening Het project burgerhulpverlening gaat dus om veel meer dan om alleen de aanschaf van een aantal AED apparaten, die binnen een bepaalde straal beschikbaar zijn. Apparaten redden geen levens, de mensen die kunnen reanimeren en defibrilleren wel. De aanschaf van AED apparaten vormt meer het sluitstuk van het gehele project. Het is op de allereerste plaats belangrijk zorg te dragen voor een netwerk van goed opgeleide beschikbare vrijwilligers die zijn aangesloten op het alarmeringssysteem. Alleen de aanschaf van AED apparaten zou schijnhulpverlening zijn. Ontwikkelingen in de regio Noord Limburg In een groot deel van de gemeenten in de regio Noord Limburg bestaat er al een project burgerhulpverlening. Nederweert, Venray, Meerlo/Wanssum en Leudal zijn bezig vanaf In Beesel, Maasgouw, Gennep, Peel en Maas en Sevenum timmert men vanaf 2009 aan de weg om een dekkend netwerk van zowel vrijwilligers als AED s te krijgen. Met Horst aan de Maas zijn gesprekken gaande. De gemeente Bergen heeft aangegeven zich ook dit jaar (01 juli 2010) te willen aansluiten. De huidige stand van zaken in Venlo - Vanaf 2006 is de gemeente Venlo overgegaan tot de aanschaf van AED apparaten. Begonnen is toen met de aanschaf van vijf AED s, inmiddels zijn er in totaal vanuit de gemeentelijke organisatie Venlo negen AED apparaten (overdag) beschikbaar op strategisch plaatsen. Er zijn in die periode intern vrijwilligers opgeleid via de gemeentelijke BHV en extern door Wel.kom, maar de aansluiting op een alarmeringssysteem is niet doorgevoerd. - In Arcen & Velden is vanaf 2009 gestart met het project BHL. In elke dorpskern is minimaal één AED apparaat beschikbaar, men is aangesloten op het AED-alert en er is een netwerk van getrainde vrijwilligers opgebouwd. - In Belfeld heeft het Rode Kruis recentel ijk het initiatief genomen een project BHL te starten waarbij begonnen is met de aanschaf van een aantal AED s. - Her en der zijn er bewonersinitiatieven in Venlo, zoals bijvoorbeeld in een flat aan de Casinoweg waar veel ouderen wonen. Deze mensen organiseren zelf hun opleiding. Zij beschikken (nog) niet over een AED apparaat. 2

3 - Het Rode Kruis en de EHBO verenigingen beschikken over veel kennis van zaken. Zij hebben tevens de mogelijkheid opleiding én training te verzorgen. Ook beschikken zij al over een netwerk van opgeleide vrijwilligers. - Er zijn bij bedrijven AED apparaten geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld bij de politiebureaus, de filialen van de Rabobank, sportorganisaties, gezondheidsorganisaties en winkels. Bekeken zal moeten worden om hoeveel apparaten het gaat en of men bereid is deze (24-uur per dag) ook ter beschikking te stellen voor het project burgerhulpverlening. Haalbaarheid in Venlo Om tot een dekkend netwerk te komen is het belangrijk dat bestaande en nieuwe initiatieven in kaart worden gebracht en met elkaar verbonden worden. De RAV LN en de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. Rol Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord De belangrijkste gesprekspartner bij het opzetten van een project burgerhulpverlening is de RAV LN. Zij hebben inmiddels veel expertise opgebouwd bij het opstarten en de begeleiding van een dergelijk project. Zij hebben een uitgewerkt plan van aanpak stimulering burgerhulpverlening ontwikkeld. Een format dat haar succes in andere gemeenten inmiddels heeft bewezen. Ondersteunende rol van de gemeente De RAV LN geeft nadrukkelijk aan de gemeente in haar verzorgingsgebied als belangrijk(st )e gesprekspartner te zien voor het slagen van het project. De gemeente dient het initiatief te nemen en ook menskracht te leveren voor het project om tot een goed resultaat te kunnen komen. Rol gezondheidsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen Op advies van de RAV LN is vooralsnog geen contact gezocht met gezondheidsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen. De RAV LN geeft aan dat het ziekenhuis (uiteraard) beschikt over minimaal één AED apparaat en opgeleid personeel. Huisartsenpraktijken beschikken lang niet altijd over een AED apparaat, de inschatting is ongeveer 50%. De huisartsenposten van Cohese wel. Ook van verzorgingshuizen kan men niet altijd zeker zijn. De ervaring van de RAV LN leert dat verzekeringsmaatschappijen vooralsnog geen rol (willen) spelen bij het opzetten van een project burgerhulpverlening en geen financiële bijdrage doen voor de aanschaf van AED apparaten. Vanwege deze ervaring bij de RAV LN is er voor deze fase van het (haalbaarheids)-onderzoek voor gekozen om dit eventueel in een later stadium alsnog mee te nemen. Mogelijkheden in Venlo/stappenplan In samenwerking met de RAV LN en de gemeente Venlo zou nog dit jaar begonnen kunnen worden met het starten van een project burgerhulpverlening in de Gemeente Venlo, zodat ook de gemeente Venlo na de projectperiode van drie jaar beschikt over een dekkend netwerk én een structurele financiering voor het vervolg. Projectdoelstelling De inwoners van de gemeente Venlo worden gestimuleerd deel te nemen aan een training Basic Life support (BLS) en het gebruik van een AED zodat ze in staat zijn een basal e reanimatie op te starten en de AED snel en adequaat in te zetten in geval van een circulatiestilstand in hun buurt. Daar waar nodig zal de aanschaf van AED s ook gestimuleerd worden. 3

4 Beoogde resultaten Aan het einde van het project dient te zijn bereikt dat 80% 2 van de gemeente Venlo wordt gedekt door het project burgerhulpverlening, waarbij: - per AED gebied minimaal 30 mensen zijn getraind in BLS en het bedienen van de AED; - de vrijwilligers, BLS en/of AED bedieners een netwerk vormen voor kennis en ervaringsdeling; - dit netwerk ondersteund wordt door een eigen website; - een alarmeringsysteem voor het kunnen alarmeren van de getrainde vrijwilligers is geïmplementeerd op de Meldkamer Ambulancezorg van de RAV LN; - er een systeem van nazorg en evaluatie is met de betrokken hulpverleners zo kort mogelijk na de inzet van de burgerhulpverlening; - de gegevens uit de evaluaties worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, trainingen en nascholingen; - er aanvullende structurele financiering is gevonden om de bereikte resultaten een permanent karakter te kunnen geven. Projectafbakening (Gemeente / RAV LN) Het project bestaat uit deelprojecten. Per woonkern of gebied wordt maatwerk geleverd en kunnen er verschillen zijn in uitvoering en looptijd. Voor het hele gebied geldt dat de mogelijkheid bestaat de in dat gebied al aanwezige geschikte AED s ook worden opgenomen in het alarmeringssysteem. Reeds lopende initiatieven zullen een plaats krijgen in het project. Een belangrijk aandachtspunt is dat al voor de daadwerkelijke start duidelijk is dat ook na de projectfase het opgezette systeem kan worden gecontinueerd. Projectorganisatie Het project wordt uitgevoerd door de RAV LN in (nauwe) samenwerking met de gemeente Venlo. De projectleider wordt aangesteld vanuit de RAV LN, ondersteund door hun projectsecretariaat, projectcoördinatoren en projectmedewerkers. Voor de gemeente is er een aanspreekpunt voor de gemeentelijke co ördinatie. Deze persoon heeft de rol van aanjager en kartrekker. Hij/zij is een belangrijke schakel in het project. Belangrijk is ook dat er inspanning wordt geleverd door personen uit lokale initiatieven, gecoördineerd door de gemeentelijke coördinator. Vanaf het begin van het project verdient de structurele borging van het project aandacht. Aanpak Als kick off wordt er begonnen met één of twee grote publieksavonden voor de gehele gemeente Venlo. Vervolgens wordt per initiatief een activiteitenplanning gemaakt zodat er maatwerk ontstaat. De grote lijnen van de planning zijn: - een openingsgesprek met de vertegenwoordiger van het initiatief; - een informatiebijeenkomst met de plaatselijke bevolking per dorps- wijk- of stadskern; - een inventarisaties van BLS en AED behoefte (aantallen) en bepalen plaats; - een AED advies: keus type AED, offertes etc.; - een project Burgerhulpverlening (BHL) instructie; - de organisatie en coördinatie van BLS en AED basiscursus; - het geven van de cursussen; - het opnemen van de AED en de kring gebruikers in het alarmeringssysteem; 2 Begonnen kan worden in de dichtstbevolkte gebieden. Met name in de buitengebieden zal het lastig en vooral te kostbaar zijn een volledige dekking te halen. 4

5 - - - de opzet van een website/netwerk; de evaluatie en nazorg per inzet; de evaluatie na implementatie. Groeimodel Het project kan gefaseerd uitgevoerd worden, niet overal hoeft tegelijkertijd opgestart te worden. Het begint met een netwerk van goed opgeleide, geregistreerde vrijwilligers. Voordat overgegaan wordt tot de aanschaf van nieuwe AED apparaten worden de reeds aanwezige AED s in kaart gebracht en wordt onderzocht in hoeverre de eigenaren bereid zijn deze (liefst 24 uur per dag) beschikbaar te stellen. Apparaten die binnen hangen kunnen in een gesloten kast aan een buitenmuur worden gehangen. Ook is het nadrukkelijk de bedoeling dat het een project is voor en door inwoners van de gemeente Venlo. Daar waar dorps- en wijkraden, Rode Kruis- en EHBO-verenigingen of andere organisaties/bedrijven een actieve rol op zich nemen, zal dit zoveel mogelijk ondersteund worden. Ook zal bekeken moeten worden of voor de aanschaf, het onderhoud en de verzekering van de AED s een onafhankelijke stichting in het leven geroepen wordt of dat aangesloten kan worden bij reeds bestaande initiatieven. Totale kosten Burgerhulpverlening (gefaseerd) Kosten 2010 Aansluitkosten netwerk Eenmalige kosten Registratie vrijwilligers + registratie AED s 0,21 cent per inwoner van Venlo x /12 x 0,21 cent per inwoner van Venlo x Opleiding vrijwilligers 100 x 50,-- per opleiding Kasten buitenmuren 9 x 500,-- per AED Informatieavond(en) 2 x 250,-- per avond 500 Ambtelijke ondersteuning 100 uur x 86, Totaal (afgerond) Jaarbijdrage van de registratie vrijwilligers en AED s is berekend vanaf 1 augustus 2010 en zonder de inwoners van Arcen en Velden. Die bijdrage is namelijk al betaald voor Na de zomer 2010 wordt gestart met één of twee grote publieksavonden. Er wordt een begin gemaakt met de inventarisatie van beschikbare AED s en reeds opgeleide vrijwilligers in de gemeente. Tevens kunnen de eerste opleidingen van start gaan (november/december). De AED s in het bezit van de gemeente Venlo worden, waar wenselijk en mogelijk, in gesloten kasten aan buitenmuren opgehangen, waardoor ze 24 uur per dag beschikbaar worden. Kosten 2011 Registratie vrijwilligers + registratie AED s 0,21 cent per inwoner van Venlo x 100,000, Opleiding vrijwilligers 300 x 50,-- per opleiding (200 initieel/100 herhaling)

6 Informatieavonden 10 x 250,-- per avond Aanschaf AED apparaten 15 x 1.750,-- per AED Kasten buitenmuren 15 x 500,-- per kast Onderhoud en verzekering AED 24 stuks x 100, Ambtelijke ondersteuning 240 uur x 86, Totaal (+indexering) In 2011 is wordt een flinke doorstart gemaakt met het project. Na inventarisatie is bekend waar witte vlekken zijn voor wat betreft beschikbare AED-apparaten en beschikbare vrijwilligers. Kosten 2012 Registratie vrijwilligers + registratie AED s 0,21 cent per inwoner van Venlo x 100,000, Opleiding vrijwilligers 500 x 50,-- per opleiding (200 initieel/300 herhaling) Informatieavonden 10 x 250,-- per avond Aanschaf AED apparaten 15x 1.750,-- per AED Kasten buitenmuren 15 x 500,-- per kast Onderhoud en verzekering AED 39 stuks x 100, Ambtelijke ondersteuning 240 uur x 86, Totaal (+indexering) In deze planning is uitgegaan van de aanschaf van 3 0 extra AED apparaten, waa rmee het totaal op 39 (exclusief Arcen en Velden en Belfeld) zou komen. De plaatsing van een AED apparaat gaat om het bestrijken van afstanden, niet om het aantal inwoners. De RAV LN schat in dat er in Venlo een voldoende dekkend netwerk zou kunnen zijn met 40 AED s. Bij deze begroting is uitgegaan van het scenario dat deze 30 AED s aangeschaft dienen te worden, omdat uit ervaring van de RAV LN blijkt dat bedrijven lang niet altijd scheutig zijn met (het 24 uur per dag) beschikbaar stellen. Het kan zijn dat na inventarisatie blijkt dat er minder nieuw aan te schaffen AED s nodig zijn. Structurele kosten Na de projectperiode van drie jaar dient er rekening te worden gehouden met structurele kosten. Deze kosten zullen bestaan uit jaarlijkse kosten per inwoner voor aansluiting en registratie van zowel vrijwilligers als AED s, herhalingsopleidingen, verzekering, onderhoud en vervanging AED s. Ook dienst rekening te worden gehouden met nog noodzakelijke ambtelijke ondersteuning. Geadviseerd wordt voor deze kosten vanaf 2013 structureel euro per jaar in de begroting op te nemen. Binnen de begroting en de kadernota is geen rekening gehouden met deze uitgaven. Dit betekent dat er extra middelen door de gemeente Venlo ter beschikking moeten worden gesteld om het project Burger Hulpverlening Limburg van start te laten gaan. 6

7 Overzicht kosten Totaal 2010 Totaal 2011 Totaal 2012 vanaf 2013 per jaar

8 Mogelijke scenario s Het is mogelijk voor de implementatie van het project uit te gaan van een aantal verschillende kostenscenario s. In onderstaande overzichten worden 3 mogelijke varianten uitgewerkt: Variant 1 (basis): Totaal 2010 Totaal 2011 Totaal 2012 vanaf 2013 per jaar Bij deze variant wordt gestart met de aansluiting op het sms-alert en de opleiding van voldoende vrijwilligers. Er worden door de gemeente geen extra AED apparaten aangeschaft. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat er binnen de Venlose gemeente voldoende AED apparaten te vinden zijn dan wel financiering/sponsoring gevonden kan worden. Er wordt begonnen met het in kaart brengen van reeds beschikbare AED apparaten in de gemeente en met onderzoek naar mogelijke financiering/sponsoring voor de aanschaf van AED apparaten door organisaties en/of bedrijven. Variant 2 (aanvullend) Totaal 2010 Totaal 2011 Totaal 2012 vanaf 2013 per jaar Bij deze variant wordt ook gestart met de aansluiting op het sms-alert en de opleiding van voldoende vrijwilligers. Daarnaast wordt door de gemeente Venlo de helft (14 in totaal) van het aantal benodigde AED apparaten aangeschaft en het bijbehorende onderhoud, verzekering etc. gefinancierd. De andere helft wordt gevonden bij organisaties en bedrijven, die al een AED apparaat in hun bezit hebben ofwel door financiering/sponsoring door organisaties en/of bedrijven. Variant 3 (compleet) Totaal 2010 Totaal 2011 Totaal 2012 vanaf 2013 per jaar Bij deze variant wordt het project compleet, zoals uitgewerkt in de notitie, uitgevoerd door de gemeente Venlo. Conclusie: Een project burgerhulpverlening draagt bij aan het overbruggen van kostbare tijd en in veel gevallen het voorkomen van het overlijden van de burger in nood. De overlevingskans van een burger met een plotselinge circulatiestilstand kan al worden vergroot door alleen het toepassen van hartmassage. Ook zonder AED-apparaat werkt het systeem. Daarom kan het project gefaseerd ingevoerd worden: gestart wordt met het opleiden van vrijwilligers (+ inventarisatie van al opgeleide vrijwilligers) en aansluiting op een centraal alarmeringssysteem, daarna pas het beschikbaar stellen van AED apparaten. Dat geeft ook de ruimte om eerst het aantal beschikbare AED s in Venlo in kaart te brengen en waar mogelijk toe te voegen aan het netwerk. Daar waar witte vlekken geconstateerd worden, kan dit opgelost worden met nieuwe AED s. Tevens blijkt het belangrijk burgers, bedrijven en organisaties bij het project te betrekken, waardoor het een project wordt voor en door burgers dat in die zin bijdraagt aan de sociale cohesie van buurten, wijken en stadsdelen. 8

9 De ontwikkelingen laten zien dat Venlo in de regio Noord Limburg achterblijft als het gaat om een dekkend netwerk burgerhulpverlening. Een project BHL in de gemeente Venlo is (gefaseerd) haalbaar wanneer hiervoor voor een periode van drie jaar op projectbasis en daarna structureel de benodigde financiën beschikbaar worden gesteld. Advies: Geadviseerd wordt te starten met kostenvariant 1 (basis). Dit biedt de mogelijkheid één en ander eerst in kaart te brengen en te onderzoeken of financiering/sponsoring van derden mogelijk is. 9

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk Tien inspirerende voorbeelden Auteurs: Ronald Hetem en Sophie Straatman Eindredactie: Ethiscript en afdeling Communicatie MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Foto omslag: Rafaël Drent

Foto omslag: Rafaël Drent Foto omslag: Rafaël Drent Voorwoord Voor u ligt de toolkit woninginbraken. Deze kit is naast een communicatieplan, samengesteld uit een aantal voorbeelden van maatregelen die u als gemeente zou kunnen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack

Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Projectplan Herstel en Nazorg Brand Chemie-Pack Gemeente Moerdijk 3 maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Diagnose en inhoudelijke aandachtspunten nafase...4 3. Doelstellingen en uitgangspunten...6

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag 2012 Voorwoord Hierbij treft u het kwaliteitsjaarverslag van 2012 aan. is dé mobiele zorgverlener. Zo verzorgt Connexxion Ambulancezorg, samen met het Witte Kruis, ondermeer ambulancezorg

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie