AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN"

Transcriptie

1 Den Haag, 1 7 JUN 2013 Kenmerk: DGB Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 13/02154) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 19 maart 2012, nr. 12/00481, X "Z, inzake MIMIfflVMnuainnMD BV te WÊHBHê betreffende de voorlopige aanslag in de vennootschapsbelasting voor het jaar AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Naar aanleiding van uw brief van 7 mei 2013 heb ik de eer het volgende op te merken. Als middel van cassatie draag ik voor: Schending van het recht, met name van artikel 12a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (tekst 2008; hierna: Wet Vpb 1969) en/of in samenhang met het leerstuk van fraus legis en/of artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht, doordat het Hof heeft beslist dat de herinvesteringsreserve (hierna: HIR) niet aan de winst hoeft te worden toegevoegd nu de HIR vóór de belangenwijziging op de herinvestering is afgeboekt en de door de wetgever aangebrachte duidelijke volgorde in artikel 12a Wet Vpb 1969 niet kan worden opgerekt met een beroep op fraus legis, zulks evenwel ten onrechte omdat: a) de herinvestering die leidt tot de aanwending van de HIR is gedaan nadat het uiteindelijke belang in belanghebbende is gewijzigd; b) de herinvestering die leidt tot de aanwending van de HIR materieel door de nieuwe aandeelhouder is gedaan en de wetgever voor die situatie niet heeft beoogd de heffing over de HIR uit te stellen; c) doel en strekking van artikel 12a Wet Vpb 1969 worden miskend, indien de HIR niet bij belanghebbende in de heffing van vennootschapsbelasting wordt betrokken. Pagina 1

2 Feiten 6 H 6 De activiteiten van belanghebbende bestaan uit de belegging in verhuurde onroerende zaken. Belanghebbende heeft in 2007 al haar onroerende zaken verkocht en voor de daarbij behaalde winst van ultimo 2007 een HIR gevormd. «* ' * Tot 30 december 2008 zijn de aandelen in belanghebbende in handen van > BV (25%) en van BMHiiMBMBHDBl (25%) en (50%). De aandelen in belanghebbende zijn op 18 december 2008 verkocht aan BHHMHHI Beheer BV (hierna: Hi Beheer BV). De directie van belanghebbende wordt tot 30 december 2008 gevoerd door Mi Beheer BV is een vennootschap die zich samen met haar dochtervennootschappen bezighoudt met het beleggen in verhuurde onroerende zaken. E 4. Mi Beheer BV heeft een belang van 94% in het samenwerkingsverband X> ï> (hierna: MOI GBR). DMB GBR is voor fiscale doeleinden transparant.» 5. n GBR heeft in Duitsland gelegen verhuurde woningen in eigendom, welke zijn gefinancierd met een lening van de Westdeutsche Immobilienbank te Mainz (hierna: WI bank). In mei 2008 heeft de WI f bank, Hl Beheer BV medegedeeld dat vanwege een aanzienlijke J waardedaling van de onroerende zaken, Hl Beheer BV uiterlijk 1 juli van haar schuld moet aflossen op straffe van opzegging van P het verleende krediet per 1 juli H l Beheer BV heeft inzage gevraagd in het taxatierapport dat de waardedaling ondersteunt. De WI bank heeft de inzage geweigerd en het krediet per 1 juli 2008 opgezegd. E Er is namens WI bank beslag gelegd op de huurinkomsten. De doorhb Beheer BV aangespannen civiele procedure was ten tijde van de rechtbankuitspraak van 3 juli 2012 nog niet afgerond (zie r.o van de rechtbankuitspraak). Pagina 2

3 un 6. Uit de notulen van de vergadering van aandeelhouders van belanghebbende van 10 september 2008 blijkt dat de vergadering akkoord gaat met het aangaan van de verplichtingen tot aankoop van Duitse D onroerende zaken middels overname van een belang van 89% in HM GBR als vervangende investeringen. Voor de overname van het 89%-belang in tf WÊÊ GBR geldt als voorwaarde dat de onderhandelingen tot verkoop van alle aandelen in belanghebbende tussen de directie van belanghebbende p en Beheer BV tot overeenstemming hebben geleid.» * E 7. Op 28 oktober 20IJ8 hebben belanghebbende en M Beheer BV een Ç "Verpflichtungsvertrag" afgesloten, waarin is vastgelegd dat Hl-Baheer BV 89% van haar belang in MM GBR voor zal verkopen aan belanghebbende. Uit artikel 5 blijkt dat hiertoe een koopovereenkomst zal worden afgesloten. In het "Verpflichtungsvertrag" ontbreken bepalingen omtrent het moment van eigendomsoverdracht, de betaling, garanties en eventuele boeten ingeval de koop niet tot stand komt. g fc? g f P 8. Op 18 december 2008 hebben de aandeelhouders van belanghebbende de aandelen in belanghebbende verkocht aan flub Beheer BV voor een koopprijs die is gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen per.^ 30 september 2008 van Op die intrinsieke waarde is een bedrag van in mindering gebracht vanwege de vanaf 30 september 2008 aan tfll Beheer BV toekomende verwachte nettowinst van belanghebbende. Hierna resteert een koopprijs van In artikel 3 van de koopovereenkomst van 18 december 2008 komen partijen overeep dat geen garanties worden verstrekt ten aanzien van cijfers, feiten en omstandigheden die verband houden cje onroerende zaken die in 2008 door belanghebbende zijn verworven Kort na het sluiten van de koopovereenkomst met betrekking tot de aandelen in belanghebbende hebben belanghebbende en IOD Beheer BV op 18 december 2008 een overeenkomst afgesloten waarbij 100 Beheer By 89% van haar belang infjbji GBR verkoopt aan belanghebbende. Belanghebbende is de koopprijs van schuldig gebleven. Namens belanghebbende geschiedt de ondertekening op basis van een aan een notarisklerk verleende mondelinge machtiging. Pagina 3

4 10. Op 30 december 2008 zijn de aandelen in belanghebbende bij notariële akte overgedragen aan Mi Beheer BV tegen de eerder overeengekomen prijs van Ingevolge artikel 7 van de akte zijn met ingang van 30 september 2008 alle lusten en lasten van de aandelen voor rekening van de koper. De koopsom wordt door Hl beheer BV nagenoeg geheel voldaan door overname van de schulden van de oude aandeelhouders aan belanghebbende. Volgens de bij de koopovereenkomst van 18 december 2008 gevoegde concept overnamebalans hebben de voormalige aandeelhouders op 30 september 2008 een schuld aan belanghebbende van » Toelichting OP onderdeel a van het middel t «Uit het bovenstaande feitencomplex heeft het Hof in r.o afgeleid dat het belang bij de aandelen in belanghebbende is overgegaan op 30 december 2008, de dag waarop de aandelen notarieel zijn overgedragen. Naar mijn mening gaat dat oordeel er ten onrechte aan voorbij dat voor de vraag of het uiteindelijke belang in belanghebbende is gewijzigd, een materiële toets moet worden aangelegd. Die materiële toets blijkt uit de Nota naar aanleiding vanshet verslag, Kamerstukken II, , , nr. 6, blz. 39, waarin over de begrippen "uiteindelijke zeggenschap" en "uiteindelijke gerechtigdheid" het volgende is opgemerkt: "De leden van de fracties van de VVD en het CDA vragen of het geen aanbeveling verdient de begrippen «uiteindelijke zeggenschap» en «uiteindelijke gerechtigdheid» te definiëren. (...) Zoals is aangegeven in het nader rapport aan de Koningin zijn de begrippen «uiteindelijke zeggenschap» en «uiteindelijke gerechtigdheid» welbewust niet gedefinieerd. Een dergelijke algemene formulering maakt een materiële toetsing mogelijk, waarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat figuren worden gehanteerd die weliswaar in de vorm, maar niet In resultaat, afwijken van de in de wet omschreven situaties." In de wettelijke bepaling van artikel 12a (voorheen: 15e) Wet Vpb 1969 is uiteindelijk gekozen voor het begrip "belang" omdat in de praktijk dnduidelijkheid bleek te bestaan over de begrippen^gerechtigdheid" en "zeggenschap". Het begrip "belang" komt ook in andere bepalingen in de Wet Vpb voor en moet, conform de uitleg bij die bepalingen, materieel worden getoetst (zie Nota van wijziging, Kamerstukken II, , , nr. 7, blz. 16). Pagina 4

5 Het oordeel van het Hof dat het uiteindelijke belang in (de waardeontwikkeling van de aandelen in) belanghebbende eerst op het moment van de notariële levering van de aandelen op 30 december 2008 is gewijzigd, getuigt mijns inziens van een onjuiste rechtsopvatting. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor de vraag of het uiteindelijke belang in belanghebbende is gewijzigd een materiële toets geldt. Voorts gaat het Hof er aan voorbij dat het uiteindelijke belang in een vennootschap ook op een andere wijze kan overgaan dan door een aandeelhouderswisseling. In dat kader zijn de arresten van 21 februari 2001, nrs en , BNB 2001/160 en BNB 2001/161 van belang. Uit die arresten blijkt dat een optiehouder in relatie tot de vennootschap die het optierecht heeft verleend, ondanks de civielrechtelijke en feitelijke verschillen tussen een aandeelhouder en een optiehouder, op één lijn kan worden gesteld met een aandeelhouder van die vennootschap. De levering van de aandelen bij notariële akte is geschied op 30 december Uit de leveringsakte blijkt dat alle lusten en lasten van de aandelen vanaf 30 september 2008 voor rekening van de koper komen. Vanaf 30 september 2008 E komt de nettowinst van belanghebbende aan Ml Beheer BV toe (zie punt 8 onder de feiten). De feiten duiden er mijns inziens op dat het uiteindelijke belang in (de waardeontwikkeling van de aandelen in) van belanghebbende op 30 september E 2008 is overgegaan op Ml Beheer BV. Dat betekent dat het belang in belanghebbende is gewijzigd voordat belanghebbende op 18 december 2008 heeft geherinvesteerd in de Duitse onroerende zaken door het verwerven van een 89%- t> belang in MM GBR. In dit verband merk ik op dat de Inspecteur terecht het standpunt heeft ingenomen dat bij de overeenkomst van 18 december 2008 sprake is van een herinvestering, nu op dat moment zowel de economische als juridische eigendom van het 89%-belang in GBR overgaat (zie r.o van de hofuitspraak). In het op 28 oktober 2008 tussen partijen afgesloten "Verpflichtungsvertrag" is slechts de verplichting overeengekomen tot het afsluiten van een koopovereenkomst. Op dat moment is vanwege het ontbreken van de overdracht van de eigendom van het 89%-belang in GBR nog geen sprake van een herinvestering door belanghebbende. Het Hof heeft zijn oordeel dat het uiteindelijke belang in belanghebbende eerst op het moment van de notariële levering van de aandelen op 30 december 2008 is gewijzigd met name gebaseerd op het bepaalde in artikel 13 van de koopovereenkomst ter zake van de aandelen in belanghebbende. In artikel 13 van Pagina 5

6 un de koopovereenkomst is bepaald dat alle baten en lasten van de aandelen in belanghebbende vanaf leveringsdatum voor rekening van koper komen. Nu in artikel 1 van de koopovereenkomst is opgenomen dat de levering van de aandelen zal plaatsvinden op 19 december 2008, is het oordeel van het Hof in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijk. Gelet op de in de koopovereenkomst opgenomen leveringsdatum van 19 december 2008 dient voor de toepassing van artikel 13 van de koopovereenkomst te worden uitgegaan van die leveringsdatum. Het Hof heeft op basis van artikel 13 van de koopovereenkomst niet kunnen concluderen dat het uiteindelijke belang in (de waardeontwikkeling van de aandelen in) belanghebbende per 30 december 2008 is gewijzigd. Toelichting op onderdeel b van het middel Mocht uw Raad van mening zijn dat het uiteindelijke belang in belanghebbende op 30 december 2008 is gewijzigd, dan komt de vraag aan de orde of de samenhang van de feiten en omstandigheden er toe leidt dat aan de formele volgorde van de aanwending van de HIR en de aandelenoverdracht voorbij moet worden gegaan. Bij een bevestigend antwoord op die vraag vindt»artikel 12a Wet Vpb 1969, ondanks de letterlijke bewoordingen, wel toepassing. Onder de reikwijdte van artikel 12a Wet Vpb 1969 valt mijns inziens ook de situatie waarin een herinvestering weliswaar plaatsvindt vóór de belangenwijziging, maar het aannemelijk is dat de herinvestering is geschied ten behoeve van degene die nâ de belangenwijziging direct of indirect een belang verkrijgt in de belastingplichtige. Voor het onderhavige geval spitst de kwestie zich toe op de vraag of er gelet op de feiten en omstandigheden sprake is van een rechtstreekse samenhang tussen de herinvestering in de Duitse onroerende zaken middels de verkrijging van het 89%- t> belang in «MJlGBR, leidende tot benutting van de HIR, en de overdracht van de aandelen in belanghebbende, waardoor de HIR vanuit materieel oogpunt door de nieuwe aandeelhouder is benut. Indien dat het geval is, verzet artikel 12a Wet Vpb 1969 zich ertegen dat gebruik kan worden gemaakt van artikel 3.54 van de Wet inkomstenbelasting Uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 15e Wet Vpb 1969 (thans: artikel 12a) volgt dat de wetgever van mening is dat wanneer de HIR onder een nieuwe aandeelhouder wordt aangewend, de heffing over die HIR op een onbedoelde manier wordt uitgesteld. Deze bepaling is als volgt toegelicht: Pagina 6

7 "4.1.2 Handel in vennootschappen met een vervangingsreserve De problematiek inzake de handel in vennootschappen met een vervangingsreserve ligt in het verlengde van de problematiek inzake de verliescompensatie. Ook bij de handel in vennootschappen met een vervangingsreserve gaat het erom om door overdracht van aandelen een belastingvoordeel te behalen. Het belastingvoordeel bestaat uit een uitstel van belastingheffing. Als een vervangingsreserve Is gevormd en de bestaande aandeelhouders er 'weinig brood meer in zien' om de vennootschap te laten herinvesteren, kunnen zij de vrijval van de reserve ten gunste van het fiscale resultaat voorkomen door de vennootschap te laten uitdragen dat nog steeds een vervangingsvoornemen aanwezig is en de aandelen vervolgens te verkopen. Door de aandelen over te dragen en de reserve aan te wenden onder de nieuwe aandeelhouder, wordt de heffing over de reserve op een onbedoelde manier uitgesteld. Hetzelfde zou zich, zonder nadere maatregelen, kunnen voordoen bij de in dit wetsvoorstel voorgestelde herinvestermgsreserve. In beginsel kan de inspecteur zich tegen deze opzet verweren door de aanwezigheid van een vervangingsvoornemen te betwisten, maar dat blijkt in de praktijk zeer moeilijk. Daarom is in het voorstel opgenomen dat bij een vennootschap waarvan de bezittingen in belangrijke mate bestaan uit beleggingen, de vervangingsreserve vrijvalt bij een belangrijke wijziging van de aandeelhouders. De overweging achter deze benadering is, dat vennootschappen waarvan de bezittingen in belangrijke mate bestaan uit beleggingen veelal vennootschappen zijn waarvan de materiële onderneming geleidelijk wordt beëindigd, en waar na verloop van tijd slechts een kasgeldvennootschap overblijft." MvT, Kamerstukken II 1999/2000, , nr. 3, blzn In het Belastingplan 2013 is de regeling van artikel 12a Wet Vpb 1969 tegen de handel in HIR-lichamen verduidelijkt. De regeling is eveneens aangescherpt door de invoering van een wettelijke vermoeden dat er een verband is tussen de verwerving van het bedrijfsmiddel en de belangenwijziging, indien de belangenwijziging plaatsvindt binnen zes maanden nadat het bedrijfsmiddel is verworven, tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2013 is door de wetgever opnieuw opgemerkt dat de situatie waarin het HIR-lichaam een bedrijfsmiddel verwerft van degene die eveneens het belang in het lichaam gaat overnemen, strijdig is met doel en strekking van de wet: "(...) De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) bevat een antimisbruikbepaling tegen de handel in lichamen met een herinvesteringsreserve (HIRlichaam). Het betreft veelal lege of vrijwel lege vennootschappen waarin nauwelijks nog vermogensbestanddelen zitten en waarvan de onderneming is gestaakt, maar die nog wel een herinvesteringsreserve (HIR) hebben. In de situatie van een belangenwijziging in het HIR-lichaam van 30% of meer zal de HIR, onder Pagina 7

8 mm uw omstandigheden, aan de winst moeten worden toegevoegd. Met deze toevoeging beoogt de wetgever te voorkomen dat de belastingclaim op de HIR op een onbedoelde manier kan worden uitgesteld dan wel illusoir kan worden gemaakt. In de praktijk blijken echter structuren te worden opgezet waarmee wordt getracht deze regeling te ontgaan. Deze structuren komen er kortweg op neer dat het HIRlichaam een bedrijfsmiddel verkrijgt en eerst daarna het belang in het lichaam wordt overgedragen. Op de aanschafprijs van dit bedrijfsmiddel is reeds de HIR toegepast, waardoor deze ten tijde van de belangenwijziging niet meer aanwezig is en de antimisbruikbepaling, zo wordt betoogd, niet zou kunnen worden toegepast. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de situatie dat het HIR-lichaam een bedrijfsmiddel verwerft van degene die eveneens het belang in het lichaam gaat overnemen. Het kan ook zo zijn dat het bedrijfsmiddel van een derde wordt verkregen op instigatie van degene die het belang in het HIR-lichaam gaat overnemen. Deze structuren zijn ongewenst daar zij strijdig zijn met doel en strekking van de wet. Alhoewel de bestrijding van bepaalde van deze structuren met succes plaatsvindt, blijkt dat belastingplichtigen steeds de grens opzoeken. Het opsporen en vaststellen van de feitelijke omstandigheden in het betreffende geval is voorts zeer tijdrovend. Tevens is gebleken dat structuren die beogen genoemde anti-misbruikbepaling te omzeilen, nog steeds worden opgezet. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld enerzijds de regeling te verduidelijken voor situaties waarbij op basis van de gegevens al kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een samenstel van rechtshandelingen dat onder de huidige anti-misbruikbepaling valt. Anderzijds wordt een aanscherping voorgesteld waardoor er bij een belangenwisseling die plaatsvindt binnen zes maanden nadat het bedrijfsmiddel is verworven, een verband tussen de belangenwijziging en de verwerving van het bedrijfsmiddel aanwezig wordt geacht. In deze situaties dient de HIR die is afgeboekt op de verkrijgingsprijs van het bedrijfsmiddel aan de winst te worden toegevoegd. Tevens wordt een tegenbewijsregeling voorgesteld. Omdat de voorgestelde regeling uitgaat van een verband tussen de verwerving van het bedrijfsmiddel en de belangenwijziging in het geval de verwerving zich binnen zes maanden voor die belangenwijziging voordoet, zou deze in bepaalde situaties onredelijk kunnen uitwerken. De belastingplichtige kan een beroep doen op deze tegenbewijsmogelijkheid indien er kortweg ten tijde van de verwerving van het bedrijfsmiddel geen sprake was van een voornemen tot vervreemding van het belang in de belastingplichtige." Kamerstukken II 2012/2013, , nr. 15, blzn. 3-4 en (TNvW). De strekking van artikel 12a Wet Vpb 1969 is de toepassing van artikel 3.54 Wet IB 2001 uit te sluiten in alle gevallen waarin een derde een voordeel behaalt door gebruikmaking van de HIR van een vennootschap waarvan de aandeelhouders geen mogelijkheden meer zien tot herinvestering door die vennootschap, terwijl de Pagina 8

9 derden zodanige mogelijkheden wel zien en de aandelen in die vennootschap overnemen. Het Hof sluit aan bij de bewust gecreëerde formele volgorde en gaat voorbij aan het feit dat in casu sprake is van een samenstel van rechtshandelingen. Het Ç samenstel van rechtshandelingen komt er in feite op neer dat M Beheer BV, als koper van belanghebbendes aandelen, gebruik maakt van de door belanghebbende gevormde HIR door deze af te boeken op onroerende zaken die, middels de X> overname van een 89%-belang in MB GBR, in belanghebbende worden p ingebracht. Waarbij het 89%-belang inflhbgbr en daarmee de vervangende E onroerende zaken afkomstig zijn van Hl Beheer BV. Dat de HIR van P belanghebbende wordt benut door de koop van het 89%-belang inhmgbr van fc* Beheer BV, die de aandelen in belanghebbende verkrijgt, wijst op een directe samenhang tussen de herinvestering en de belangenwijziging. Die samenhang blijkt ook uit het feit dat belanghebbendes aandeelhouders de directie slechts p toestemming hebben gegeven tot overname van het belang in BBGBR onder de g voorwaarde dat alle aandelen aan BD Beheer BV worden verkocht (zie punt 6 onder de feiten). In dit verband is voorts van belang dat de voormalige directie en aandeelhouders G van belanghebbende, in de persoon van haar directeur M A geen reëel onderzoek hebben gedaan naar de waarde van de door middel van HM) GBR aan te schaffen onroerende zaken en de risico's die daarmee samenhingen (zie r.o van de rechtbankuitspraak). Van betrokkenheid van de voormalige directie en aandeelhouders van belanghebbende bij de vraag in welke zaken zou worden geïnvesteerd is niets gebleken, terwijl met de vervangende investering een bedrag van ongeveer gemoeid is. Belanghebbende heeft ook niet zelf de p koopakte betreffende het belang in WH GBR ondertekend, maar een notarisklerk mondeling gemachtigd. Ter zitting voor de Rechtbank is tevens namens belanghebbende gesteld dat de voormalige directie van belanghebbende op de hoogte was van de geschillen X) tussen dehdm GBR en de WI Bank over de waarde van de onroerende zaken, de daaruit voortgekomen opzegging van het krediet en het beslag op de huurpenningen (zie r.o van de rechtbankuitspraak). Bij een verkeerde afloop p van het geschil tussen de H l GBR en WI Bank kan belanghebbende worden geconfronteerd met een executoriale verkoop door de WI Bank van de door Pagina 9

10 Hl! belanghebbende aan te schaffen onroerende zaken. In navolging van de Rechtbank ben ik van mening dat een zakelijk handelende koper voor de daaraan verbonden risico's maatregelen treft, alvorens die risico's te aanvaarden. Uit de gedingstukken blijkt niet dat belanghebbende dat heeft gedaan. Het vorenstaande wijst erop dat belanghebbende geen enkel belang heeft bij de investering in de onroerende zaken. Gelijk de Rechtbank in de onderhavige procedure heeft overwogen, wordt dat bevestigd door de bepaling in de koopovereenkomst van de aandelen waarin expliciet is opgenomen dat geen balansgaranties worden verstrekt ten'aanzien van cijfers, feiten en omstandigheden die zien op of verband houden met de onroerendé zaken die in 2Ö08 door belanghebbende zijn verworven. Anders dan belanghebbende heeft gedaan, zou een zakelijk handelend koper van aandelen zoveel mogelijk zekerheid willen verkrijgen over de onderliggende waarden van de aandelen en daartoe een balansgarantie hebben bedongen om die zekerheid zoveel mogfélïjk te verkrijgen.» In het onderhavige geval is het overduidelijk dat de aankoop van de vervangende onroerende zaken op 18 december 2008 niet is geschied onder de verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de voormalige aandeelhouders en directie van belanghebbende. Daarop wijst ook de omstandigheid dat de koopsom van de aandelen in belanghebbende is gebaseerd op de intrirfsieke waarde van de aandelen per 30 september Op dat moment bestaat belanghebbendes vermogen slechts uit liquide middelen en vorderingen, en behoren de onroerende zaken niet tot haar vermogen. Het is met doel en strekking van artikel 12a Wet Vpb 1969 in overeenstemming om de bepaling in het onderhavige getfal van toepassing te achten, nu er mijns inziens een directe samenhang bestaat tussen de aankoop van de Duitse J) onroerende zaken middels het overnemen van het 89%-belang in OKI GBR, leidende tot de benutting van de HIR, en de overdracht van de aandelen in belanghebbende. Gelet op doel en strekking van artikel 12a Wet Vpb 1969 dient voorkomeh te* worden dat de onder de voormalige aandeelhouders gemaakte boekwinst wordt afgeboekt op van de koper van de aandelen afkomstige vervangende onroerende zaken. Wanneer dat niet gebeurt, ontstaat namelijk alsnog het door de wetgever niet gewenste uitstel van belastingheffing, 's Hofs oordeel is derhalve strijdig met doel en strekking van artikel 12a Wet VpB Pagina 10

11 Hof 's-hertogenbosch besliste in zijn uitspraak van 14 september 2012, nr. 11/00592, V-N 2012/2638, inzake de voorganger van artikel 12a Wet Vpb 1969, te weten artikel 15e Wet Vpb 1969, dat laatstgenoemd artikel van toepassing is wanneer ten tijde van de belangenwijziging weliswaar de HIR is aangewend, doch in feite sprake is van een herinvestering door de nieuwe aandeelhouder vanwege een directe samenhang tussen de herinvestering en de wijziging van aandeelhouder. Dat Hof overwoog het volgende: "dat de onderwerpelijke bepaling, gelet op de daaraan ten grondslag liggende gedachte, zich mede moet worden geacht uit te strekken tot gevallen waarin weliswaar op het onmiddellijk aan de belangwijziging voorafgaande moment geen sprake meer is van een herinvesteringsreserve, maar sprake is van een rechtstreeks verband tussen de aan die aandelenoverdracht voorafgaande herinvestering die tot aanwending van de herinvesteringsreserve leidt en de belangwijziging, zodanig dat weliswaar formeel sprake is van benutting van de herinvesteringsreserve "door de oorspronkelijke aandeelhouder(s)", maar materieel sprake is van benutting van die reserve door "de nieuwe aandeelhouders" (vgl. HR 15 april 1984, nr , BNB 1984/130 en HR 28 april 1993, nr , BNB 1993/211)." Tegen de uitspraak van Hof 's-hertogenbosch heeft de belanghebbende beroep in cassatie ingesteld, welke zaak bij uw Raad bekend is onder nummer 12/ De beslissing van Hof 's-hertogenbosch ligt in lijn met de arresten BNB 1984/130 en BNB 1993/211 over de uitleg van artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb In die arresten oordeelde uw Raad dat er ten tijde van de aandeelhouderswijziging weliswaar sprake was van een nieuwe onderneming (BNB 1984/130) en van een onderneming die nog niet geheel of nagenoeg geheel was gestaakt (BNB 1993/211), maar dat er een directe samenhang bestond tussen de aandeelhouderswijziging en de aanvang van de nieuwe ondernemirjg, respectievelijk de gehele of nagenoeg gehele staking van de onderneming, zodat artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 ook in die gevallen toepassing vond. Uw Raad gaf voorrang aan een ruime uitleg van artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 op grond van doel en strekking, ten koste van een beperkte uitleg op basis van de tekst van de bepaling. Die ruime uitleg heeft ook te gelden voor de toepassing van artikel 12a Wet Vpb 1969, nu aan die bepaling en aan artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 dezelfde gedachten ten grondslag liggen. Indien ervan uitgegaan dient te worden dat de herinvestering heeft plaatsgevonden vóór de belangenwijziging, is deze herinvestering naar mijn Pagina 11

12 mening geschied ten behoeve van de nieuwe aandeelhouder waardoor materieel sprake is van een herinvestering onder die nieuwe aandeelhouder. In het licht van de feiten en omstandigheden geeft het oordeel van het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting dan wel wettigen die feiten en omstandigheden slechts het oordeel dat de voorliggende situatie valt onder de reikwijdte van artikel 12a Wet Vpb Anders dan het Hof heeft beslist dient op de voet van die bepaling de HIR die op de aangekochte onroerende zaken is afgeboekt in 2008 vrij te vallen in belanghebbendes winst. Toelichting op onderdeel c van het middel In overeenstemming met vaste jurisprudentie van uw Raad heeft het Hof overwogen dat het leerstuk van fraus legis kan worden toegepast indien aan twee voorwaarden is voldaan: 1) het handelen van een belastingplichtige is uitsluitend of overwegend ingegeven door belastingverijdelende motieven en 2) daarmee wordt in strijd met doel en strekking van de wet gekomen. Het Hof onderzoekt de vraag of doel en strekking van artikel 12a Wet Vpb 1969 worden miskend indien de HIR in het onderhavige geval niet aan de winst wordt toegevoegd en beantwoordt die vraag ontkennend. Aan dat oordeel van het Hof ligt ten grondslag de opvatting dat de door de wetgever aangebrachte duidelijke volgorde in artikel 12a Wet Vpb 1969 niet kan worden opgerekt met een beroep op fraus legis. Naar mijn mening getuigt dat oordeel van een onjuiste rechtsopvatting. Uitgaande van de door de wetgever duidelijk uitgesproken ratio van artikel 12a Wet Vpb 1969, handelt belanghebbende in strijd met doel en strekking van de wet indien het door haar verlangde uitstel van heffing over de HIR wordt gevolgd. Mijns inziens prevaleert in het onderhavige geval doel en strekking van artikel 12a Wet Vpb 1969 boven de letterlijke tekst van de bepaling. Er is naar mijn mening sprake van een handelen in strijd met doel en strekking van de wet. Voor toepassing van het leerstuk van fraus legis moet in dezen ook komen vast te staan dat voor belanghebbende de verijdeling van vennootschapsbelasting de doorslaggevende beweegreden is geweest voor de p aanschaf van het 89%-belang in GBR en de verkoop van de aandelen, en de daarbij gehanteerde volgorde. Ik meen dan ook dat de uitspraak van het Hof zou moeten worden vernietigd en dat verwezen zou moeten worden voor feitelijk onderzoek naar de volstrekt overwegende bedoelingen van belanghebbende bij de rechtshandelingen. I Pagina 12

13 Op grond van het vorenstaande ben ik van oordeel dat de uitspraak van het Hof niet in stand zal kunnen blijven. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN, namens deze, DE DIRECTEUR-GENERAAL BELASTINGDIENST, loco _ Pagina 13

14 Edelhoogachtbaar College, Op 19 maart 2013 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het u voorliggende dossier QaMaVflBBflBWVBB.V, kenmerk 12/ Op 25 april 2013 heeft de staatsecretaris beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Op 17 juni 2013 heeft de staatsecretaris zijn beroepschrift aangevuld. Bij briefvan 18 juni 2013 is belanghebbende in de gelegenheid gesteld om, binnen acht weken na deze datum, tegen dit beroepschrift verweer te voeren. Van deze gelegenheid wenst belanghebbende nu gebruik te maken. Feitelijk kader De door de Staatsecretaris gereleveerde feiten worden afgewezen tenzij zij expliciet erkend worden. Bij dit feitelijk kader worden de volgende opmerkingen gemaakt. De door de Staatsecretaris aangehouden nummering zal hierbij worden gevolgd. 1. Belanghebbende heeft in 2007 haar onroerende zaken verkocht en heeft ter zake een herinvesteringreserve gevormd. Het herinvesteringvoornemen is aannemelijk gemaakt; met de vorming is de inspecteur akkoord gegaan. 2. Onder verwijzing naar de hierna te bespreken"tien dagen brief d.d. 5 februari 2013" bij de hoger beroep behandeling voor het Gerechtshof van dit dossier, heeft de inspecteur het standpunt ingenomen dat 28 oktober 2008 het moment is van investeren. In zijn feitenopstelling onder 2 verzuimt de Staatsecretaris dit mede te delen. 3. De nieuwe moedermaatschappij in belanghebbende is sedert lang in deze markt actief.

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Conclusie Nr. 43 602 Derde Kamer (A) Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2002 PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN MR. J.A.C.A. OVERGAAUW ADVOCAAT-GENERAAL Conclusie van 17 juli

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:437

ECLI:NL:GHDHA:2014:437 ECLI:NL:GHDHA:2014:437 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 11-02-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13-00426

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 1 2014. Minder rondpompen

Taxtueel. nummer 1 2014. Minder rondpompen Taxtueel. nummer 1 2014 Minder rondpompen Inhoudsopgave 10 16 24 4 Herinvesteringsreserve voor herontwikkelde grond 5 HIR: belast na staking 6 Financieel belang en herinvesteringsreserve 8 Kosten van een

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers Taxtueel. nummer 2 2013 Belastingontduikers Inhoudsopgave 4 16 28 34 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 43 Voorwoord Nieuwe fiscale regels eigen woning Werkkostenregeling verlengd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 896 Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers B ADVIES RAAD VAN STATE EN

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137. Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie

LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137. Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie LJN: AE4801, Hoge Raad, 37137 Datum uitspraak: 24-09-2004 Datum publicatie: 24-09-2004 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Is bemiddeling bij kinderopvang door gastouders

Nadere informatie

3. Kamervragen naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 21 februari 2001

3. Kamervragen naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van 21 februari 2001 INHOUD 1. Inleiding 2. Historische ontwikkeling van de werknemersopties a. Periode voor BNB 1956/244 b. BNB 1956/244 c. 1986 d. 1994 Invoering van artikel 9 lid 1 onderdeel i Knelpunten ter zake artikel

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Annotatie onder HR 19 december 2008, LJN BG1816 M.L. Tuil Published in JBPr 2009, 13 Universitair docent, Rotterdam Institute of Private Law, Erasmus

Nadere informatie

Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s

Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s Van: Mr. R.P.M. de Laat De Advocaten van Van Riet In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten.

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Door: J. Bouwmeester MSc 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Btw-richtlijn vs. Wet

Nadere informatie

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd?

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? Document: Bachelor scriptie Naam: C.A. Baart Studierichting: Fiscale economie Studentnummer: 325760 Datum: Juli 2013 Begeleidende docent: J. Van den Berg Inhoudsopgave

Nadere informatie

1.1 DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 DEFINITIES EN BEGRIPPEN Bezwaar (Bijgewerkt tot augustus 2008) Om te voorkomen dat ieder geschil met de Belastingdienst meteen voor de rechter wordt gebracht, moet een belastingplichtige in beginsel eerst de bezwaarprocedure

Nadere informatie

De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties

De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties Door: drs. P.W.C. Hoezen januari 2007 Inleiding 2 1. De quasi-ondernemer. 4 1.1.De Zesde Richtlijn. 4 1.2.De Wet OB. 4 1.3.Doel en strekking.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek Bijlage bij SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Overzicht veelgestelde vragen (FAQ s) Versie: 20 juni 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Pitfalls in de overnamepraktijk

Pitfalls in de overnamepraktijk Pitfalls in de overnamepraktijk Enige regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten Mr. P.P.J. Jongen en mr. M.J.E. van den Bergh* Inleiding In deze bijdrage snijden we enkele kwesties aan die bij

Nadere informatie

De levering van een bouwterrein in de btw

De levering van een bouwterrein in de btw De levering van een bouwterrein in de btw Door: mr. drs. B.G.A. (Bart) Heijnen 2011/2012 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen III Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense)

«JA» Regres. Conclusie plv. Procureur-Generaal (mr. De Vries Lentsch-Kostense) Hoge Raad 6 april 2012, nr. 10/01949, LJN BU3784 (mr. Numann, mr. Van Buchem-Spapens, mr. Van Oven, mr. Streefkerk, mr. Heisterkamp) (Concl. plv. P-G De Vries Lentsch-Kostense) Noot R.A. Wolf vordering.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 Rapport Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën afwijzend heeft beslist op haar verzoek om met toepassing van de hardheidsclausule

Nadere informatie

Ondernemerschap door voorbereiding

Ondernemerschap door voorbereiding Ondernemerschap door voorbereiding Een onderzoek naar de invloed van duurzame voorbereidende handelingen op het btw-ondernemerschap ingeval van incidentele prestaties Door: Jeroen de Jong 2011/ 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Versie: 13 mei 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie