Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat"

Transcriptie

1 Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële steunverbod ex artikel 2:207c BW. 1 In deze zaak stond centraal dat de verkoper en de verkochte vennootschap een managementovereenkomst hadden gesloten uit hoofde waarvan de verkoper managementwerkzaamheden verrichtte voor de verkochte vennootschap. De verkochte vennootschap was hiervoor managementvergoedingen verschuldigd aan de verkoper. De rechtbank laat zich in de uitspraak (onder meer) uit over de vraag of de managementvergoeding als onderdeel van de koopprijs kan worden aangemerkt, waarmee deze constructie in strijd zou zijn met het bepaalde in artikel 2:207c BW. Tevens laat de rechtbank zich uit over de vraag of de betrokken advocaat aan de zijde van verkoper een beroepsfout heeft gemaakt door verkoper niet op dit risico te wijzen. In dit artikel zullen wij ingaan op de voornoemde procedure en op de inhoud en reikwijdte van artikel 2:207c BW. Feiten Roju Holding B.V. ( Roju ) was voornemens 100% van de aandelen in het kapitaal van Falk Courier B.V. ( Falk BV ) en 50% van de aandelen RODAN-Danro B.V. te verkopen en te leveren aan Mauk Logistics Holding B.V. ( Mauk ). Hiertoe zijn uitgebreide onderhandelingen gevoerd. Roju werd bijgestaan door een aantal adviseurs, waaronder advocaat x. In het aanvankelijke concept van de intentieverklaring was opgenomen dat de koopprijs voor de aandelen EUR zou bedragen, dat een bedrag ad EUR op de transactiedatum zou worden voldaan en dat het resterende bedrag ad EUR op een nader te bepalen wijze (en op een nader te bepalen moment) zou worden voldaan. In de definitieve intentieovereenkomst staat echter dat de koopsom EUR bedraagt en dat Roju aan (onder meer) Falk BV verbonden zal blijven op basis van een managementovereenkomst. In een aanvullende verklaring die is getekend door partijen is verder opgenomen dat als de levering van de aandelen in Falk BV doorgang vindt, aan Roju een bedrag van één miljoen euro wordt voldaan in tien jaarlijkse termijnen van EUR Hierbij is tevens opgenomen dat dit bedrag samenhangt met de door Roju te verrichten managementwerkzaamheden en dat Mauk en de bestuurder van Mauk er hoofdelijk voor instaan dat een bedrag ad zal zijn voldaan binnen tien jaar na levering. Vervolgens wordt de definitieve transactiedocumentatie ondertekend, in lijn met de intentieovereenkomst. Onderdeel van de definitieve afspraken is dat de managementvergoeding maandelijks door Roju aan Falk BV wordt gefactureerd en dat de managementovereenkomst gedurende 10 jaren niet kan worden opgezegd. Nadien zijn tussen partijen geschillen ontstaan over (onder meer) de managementvergoedingen. Zowel Mauk/Falk BV als Roju hebben procedures geïnitieerd bij 1 Rechtbank Utrecht 7 september 2011, JOR 2012/137.

2 het Nederlands Arbitrage Instituut. In deze procedures stelde Mauk/Falk BV zich op het standpunt dat de managementovereenkomst nietig dan wel vernietigbaar zou zijn wegens schending van het financiële steunverbod ex artikel 2:207c BW. De arbiters volgden Mauk in dit standpunt, hetgeen er toe leidde dat de arbiters oordeelden dat de managementovereenkomst nietig is en dat Roju de reeds betaalde managementvergoedingen diende terug te betalen aan Mauk/Falk BV. Roju spreekt vervolgens in de procedure bij de rechtbank Utrecht zijn juridisch adviseur aan, advocaat x, alsmede diens advocatenkantoor. Roju is van mening dat advocaat x een beroepsfout heeft gemaakt door Roju niet te wijzen op de risico s van de onderhavige constructie in het licht van artikel 2:207c BW. Roju vordert (onder meer) EUR schadevergoeding op grond van het mislopen van een deel van de koopprijs. Juridische aspecten 1. Inhoud en ratio financieel steunverbod Het financiële steunverbod dat in artikel 2:207c BW is neergelegd houdt kort gezegd in dat het een vennootschap niet is toegestaan om zekerheid te stellen, koersgaranties af te geven, zich op andere wijze sterk te maken of zich hoofdelijk of anderszins voor of naast anderen te verbinden, met het oog op verkrijging door anderen van aandelen in haar kapitaal. Deze bepaling vormt een sluitstuk op de regels die gelden voor inkoop van eigen aandelen door de vennootschap. Inkoop van eigen aandelen is maar in beperkte mate toegestaan, omdat de vennootschap door middel van inkoop van eigen aandelen in feite zichzelf financiert. De wetgever heeft enkele (strenge) criteria neergelegd in artikel 2:207 BW die gelden voor inkoop van eigen aandelen. Hiervoor geldt onder meer het criterium dat de verkrijgingprijs niet groter mag zijn dat de vrije reserves. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de vennootschap deze regeling makkelijk zou kunnen omzeilen door niet zelf haar eigen aandelen in te kopen, maar een derde financiële steun te bieden om de aandelen te kopen. Hiermee zou het vermogen van de vennootschap immers ook risico s lopen, ondanks dat het hier feitelijk niet gaat om inkoop van eigen aandelen. Hoewel met de invoering van de wetgeving inzake de flexibilisering van het BV recht deze regels per 1 oktober 2012 a.s. komen te vervallen (en de vennootschap of derden moeten teruggevallen op de algemene regels van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer zij schade lijden door een bepaalde transactie of handeling), is artikel 2:207c BW tot op de dag van vandaag actueel en (zo blijkt ook in deze zaak) soms een heet hangijzer. 2. Procedure rechtbank Utrecht Voordat de rechtbank ingaat op artikel 2:207c BW, geeft de rechtbank aan dat de vraag die voorligt inhoudt of advocaat x bij de uitvoering van deze opdracht de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden. De advocaat dient zich daarbij niet te beperken tot inspanningen die expliciet van hem worden gevraagd, maar dient zelfstandig te boordelen wat voor de zaak van zijn cliënt

3 van nut kan zijn. De cliënt behoort daarbij - kort gezegd - niet onnodig aan vermijdbare risico s te worden blootgesteld. De rechtbank oordeelt dat uit de over en weer geponeerde stellingen van partijen niet blijkt dat advocaat x verkoper ten aanzien van de gekozen constructie heeft gewezen op de risico s van artikel 2:207c BW. Dit artikel is zelfs nooit ter sprake gekomen. Ter nadere beantwoording van de vraag wat in dit kader precies van advocaat x verwacht mocht worden, gaat de rechtbank - ondanks het feit dat de arbiters reeds oordeelden dat de managementvergoeding deel was van de kopprijs - opnieuw in op de vraag wat alle bij de transactie partijen precies zijn overeen gekomen met elkaar. Met andere woorden: hebben partijen daadwerkelijk afgesproken dat de managementvergoeding onderdeel is van de koopprijs (en dus in strijd is met artikel 2:207c BW)? In dit kader staan feitelijk twee stellingen tegenover elkaar: 1) Roju stelt dat een koopsom van EUR is overeengekomen en dat de koopsom in tweeën is gesplitst omdat Mauk slechts voor EUR financiering kon krijgen. Om fiscale redenen is deze variant gegoten in de vorm van de managementvergoedingen; 2) Advocaat x stelt dat het bedrag ad EUR door verkoper als koopsom is aanvaard en dat de managementconstructie als zodanig is bedoeld en niet als schijnconstructie om de koopsom alsnog op EUR te stellen. De rechtbank oordeelt dat veel valt te zeggen voor de juistheid van optie 1. Dat Roju in de beide arbitrageprocedures een tegengesteld standpunt heeft ingenomen (ter afwering van de stelling van Mauk dat de managementconstructie nietig was op grond van artikel 2:207c BW) doet hier niet aan af. De rechtbank oordeelt dat niet in geding is dat verkoper een koopsom van EUR beoogde te realiseren. Dat in de intentieverklaring en de koopovereenkomst een koopsom van EUR wordt genoemd doet hier niet aan af en betekent niet dat verkoper dat bedrag ad EUR als koopsom heeft aanvaard. De rechtbank oordeelt verder dat voor de vraag wat partijen precies voor ogen hadden bij het maken van deze afspraken, tevens dient te worden gekeken naar welke betekenissen partijen in deze redelijkerwijs aan de voornoemde definitieve afspraken mochten toekennen en wat zij in dat kader redelijkerwijze van elkaar mochten verwachten. In dit kader voert de rechtbank onder meer het navolgende aan: A) Door beide partijen is aangegeven dat Mauk slechts EUR financiering kon krijgen; B) In de concept intentieovereenkomst staat een koopprijs van EUR genoemd (onder vermelding van splitsing van de koopprijs in twee delen); C) De managementvergoeding bedraagt precies EUR ;

4 D) Het in de koopovereenkomst opgenomen anti-speculatiebeding gaat uit van een koopprijs van EUR en niet van EUR ; E) De managementovereenkomst bevat slechts gedeeltelijk reële tegenprestaties (te verrichten door verkoper); F) De tekst van de van advocaat x d.d. 7 augustus 2006 waarin zij aan Mauk aangeeft dat de managementconstructie puur en alleen is bedacht om de aankoop van de onderneming mogelijk te maken. Nu de initiële koopprijs EUR bedroeg en Mauk slechts EUR kan financieren, is verkoper bereid akkoord te gaan met deze vorm van betaling (dus EUR ineens en EUR in tranches). Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank - net als de arbiters - dat de managementvergoeding moet worden gezien als deel van de koopprijs. Advocaat x was van alle gemaakte afspraken op de hoogte, gezien onder meer de tekst van de d.d. 7 augustus Dat advocaat x niet leidend was in de onderhandelingen, dat zij niet zelf deze constructie heeft bedacht en niet bij alle onderhandelingen aanwezig is geweest, doet niet af aan het feit dat zij als enig juridisch adviseur van Roju de verantwoordelijkheid droeg om op de juridische kant van de zaak te letten. De rechtbank is van oordeel dat advocaat x, gezien haar meer dan gemiddelde kennis van het vennootschaps- en ondernemingsrecht, had moeten inzien dat de voornoemde constructie in strijd is met artikel 2:207c BW. Zeker toen zij de managementovereenkomst opstelde had zij verkoper moeten waarschuwen voor dit risico, en is zij tekort geschoten in de zorgvuldigheid die van haar in dit kader mag worden verwacht. Advocaat x wordt (hoofdelijk met haar medegedaagde, zijnde het advocatenkantoor) veroordeelt tot vergoeding van (een deel van) de schade die Roju in dit kader heft geleden. Op de inhoud en omvang van de schadevergoedingsplicht zullen wij in dit artikel niet ingaan. Conclusie Uit voornoemde uitspraak van de rechtbank Utrecht kan worden geconcludeerd dat de reikwijdte van artikel 2:207c BW (en de gevolgen van overtreding daarvan) niet moet(en) worden onderschat. Ook wanneer een concrete betalingsverplichting van de vennootschap niet expliciet is aangeduid als koopprijs - maar deze op grond van hetgeen partijen redelijkerwijze van elkaar mochten verwachten en op grond van de betekenis die partijen redelijkerwijze aan de betreffende bepalingen mochten toekennen als onderdeel van de koopprijs kan worden aangemerkt, geldt de betreffende betalingsverplichting (althans de daaraan ten grondslag liggende rechtsverhouding) als in strijd met artikel 2:207c BW. Het is derhalve zaak om bij de financiering van overnames zeer goed op te letten of de gekozen constructie de toets van artikel 2:207c BW kan doorstaan. Daarbij geldt dat betalingsverplichtingen van de vennootschap alleen kunnen bestaan voor reële tegenprestaties en los moeten staan van de koopprijs. Gelukkig behoren deze zorgen vanaf 1 oktober 2012

5 echter tot het verleden, omdat bij invoering van de wetgeving inzake flexibilisering van het BV recht het financiële steunverbod ex artikel 2:207c BW komt te vervallen. Q. Keukens, L.B. Vissers, BANNING N.V., sectie ondernemingsrecht

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Inleiding In het traject dat uiteindelijk moet leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst tot koop- en verkoop van aandelen hebben de

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-66 d.d. 27 februari 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, J.C. Buiter en mr. H.J. Schepen, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Pitfalls in de overnamepraktijk

Pitfalls in de overnamepraktijk Pitfalls in de overnamepraktijk Enige regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten Mr. P.P.J. Jongen en mr. M.J.E. van den Bergh* Inleiding In deze bijdrage snijden we enkele kwesties aan die bij

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

R.A. Wolf Steins Bisschop & Schepel Advocaten Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht (ICGI)

R.A. Wolf Steins Bisschop & Schepel Advocaten Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht (ICGI) 218 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland december 2014, afl. 10 1172 2010 zowel de Stichting als de BV partij waren, zo leid ik uit het vonnis af (r.o. 2.8). In deze vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Magistraten: Mr. S.B. van Baalen Zaaknr: 106248 / HA ZA 10-676 Conclusie: - LJN: BR5149 Noot: - Roepnaam: -

Magistraten: Mr. S.B. van Baalen Zaaknr: 106248 / HA ZA 10-676 Conclusie: - LJN: BR5149 Noot: - Roepnaam: - RO 2011/67: Ontslag bestuurder. Betekent beëindiging van de managementovereenkomst van de statutair bestuurder direct ook diens vennootschapsrechte... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie

ORP. Tijdschrift overeenkomst in de rechtspraktijk. et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters. De contractuele beëindigingsbepaling

ORP. Tijdschrift overeenkomst in de rechtspraktijk. et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters. De contractuele beëindigingsbepaling nummer 1-December 2010 jaargang 1 ORP H et toedoenbeginsel uitgehold, ofwel van Vas Dias/Salters tot ING/Bera Holding Hoe past de Nederlandse rechter ambtshalve het Europese consumentenrecht toe? Tijdschrift

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

Tijdschrift voor Insolventierecht, Volstorting bij oprichting en schending van de administratieplicht

Tijdschrift voor Insolventierecht, Volstorting bij oprichting en schending van de administratieplicht Tijdschrift voor Insolventierecht, Volstorting bij oprichting en schending van de administratieplicht Vindplaats: TvI 2008, 2 Bijgewerkt tot: 01-01-2008 Auteur: Mr. drs. C.M. Harmsen Wetingang: Boek 2

Nadere informatie

De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap

De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap M r. W. B. M e i j e r * Inleiding Vaak geven aandeelhouders hun samenwerking binnen de besloten vennootschap (hierna: BV) nader vorm door middel

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden Datum: 15 april 2014

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden Datum: 15 april 2014 RCR 2014/50: Afgebroken onderhandelingen. Komt bij afgebroken onderhandelingen het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking? Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie:

Nadere informatie

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen

Fiscaal. Nieuwsbrief Vastgoed. Belastingplan 2014 aangenomen 27 januari 2014 - Editie 22 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Belastingplan 2014 aangenomen In onze Nieuwsflash Vastgoed van 17 september 2013 hebben wij u op de hoogte gesteld van de wetsvoorstellen en regeringsplannen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

(Balans)garanties. Vennootschap. Onderneming. 174 V&O november 2001, nr. 11

(Balans)garanties. Vennootschap. Onderneming. 174 V&O november 2001, nr. 11 (Balans)garanties Inleiding Bij een aandelen- of activatransactie is het gebruikelijk dat de koper garanties bedingt. Een koper is niet op de hoogte van wat zich in het verleden binnen de target company

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06 Informatie JOR 2008/1S Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007,1299/06 Vermogensbeheer, Beleggers gebonden aan schriftelijk vastgelegde doelstellingen voor vermogensbeheer, Afwijking overeengekomen wijze van

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-275 d.d. 17 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr.

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

De ontruimingsbescherming nader

De ontruimingsbescherming nader De ontruimingsbescherming nader bezien mw.mr. J.M. de Bruin * 1.Inleiding Aanleiding voor dit artikel zijn twee recente uitspraken over de ontruimingsbescherming van art. 7:230a BW. De eerste is die van

Nadere informatie