De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling"

Transcriptie

1 Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: Datum: Jade ET HEERHUGOWAARD E: T:

2 Inleiding Dit essay behandelt de koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling. In dit essay wil ik 1 de vraag beantwoorden hoe de fiscale behandeling van een koopoptie op nieuw uit te geven aandelen is. Dit doe ik door de beantwoording van een aantal deelvragen. Ik start mijn verhaal met de behandeling van de vraag hoe de basis regeling van hoofdstuk 4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 er globaal uit ziet. Vervolgens ga ik in op de rol die koopopties spelen in de aanmerkelijkbelangregeling. Ik vervolg mijn verhaal met de behandeling van de koopoptie op nieuw uit te geven aandelen. Aan het einde van mijn betoog kunt u een conclusie lezen Aanmerkelijk belang Hoofdstuk 4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 behandelt de aanmerkelijkbelangregeling. Een belastingplichtige heeft ingevolge artikel 4.6 eerste lid een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap. Indien een belastingplichtige ten minste 5% van het geplaatste kapitaal in een vennootschap bezit worden de reguliere 2 en vervreemdingsvoordelen 3 belast in box 2 tegen een tarief van 25%. Indien een belastingplichtige aandelen in een vennootschap bezit die geen aanmerkelijk belang vormen vallen deze onder het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Er dient dan ingevolgde art Wet Inkomstenbelasting % belasting betaald te worden over een forfaitair rendement van 4% (artikel 5.2). Indien een belastingplichtige de verwachting heeft dat de waarde van zijn aandelenbezit sterk zal toenemen zal hij liever in box 3 dan box 2 belast willen worden. 3. Koopopties in de aanmerkelijk belang regeling Artikel 4.6 onderdeel b Wet Inkomstenbelasting 2001 bepaald dat rechten om direct of indirect aandelen te verwerven tot ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van een vennootschap een aanmerkelijk belang vormen. Het gaat hier om de koopoptie. Bij de beoordeling of een bezit aan rechten om aandelen te verwerven moet worden aangemerkt als aanmerkelijk belang, dient te worden uitgegaan van het feitelijk geplaatst aandelenkapitaal op het beoordelingsmoment 4. De wetgever heeft alle voordelen, zowel positieve als negatieve, die worden behaald met aandelen in een vennootschap waarin een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, in het inkomen van de belastingplichtige willen betrekken. Naast gerealiseerde waardeontwikkeling op aandelen 1 Paul Ooms BSc heeft na zijn bachelor accountancy aan NIVRA Nyenrode een schakelprogramma fiscaal recht gevolgd aan de UVA. Momenteel zit hij in de afrondende fase van de Master opleiding Nederlands belastingrecht. 2 Afdeling 4.5 Wet Inkomstenbelasting Afdeling 4.6 Wet Inkomstenbelasting Hoge Raad, 11 juli 2008 (Nr ), BNB 2009/12 2

3 vindt de wetgever het rechtvaardig dat waardeontwikkeling van opties op dezelfde wijze wordt behandeld Artikel 4.4 Wet Inkomstenbelasting 2001 bepaald dat met uitzondering van artikel 4.6 t/m 4.8 een koopoptie wordt aangemerkt als een aandeel, respectievelijk winstbewijs. Aandelen en opties worden dus niet bij elkaar opgeteld voor de vraag of er sprake is van een aanmerkelijk belang ingevolge artikel 4.6. Artikel 4.4 werkt wel voor artikel 4.9 en Dit verschil is te verklaren omdat artikel 4.6 zich richt op het vaststellen of het bezit van aandelen, respectievelijk opties een aanmerkelijk belang vormt. De artikelen 4.9 en 4.10 zijn meer een antimisbruik bepaling en richten zich op het tegengaan van het ontgaan van het aanmerkelijkbelangregime. Daarom zijn deze artikelen ruimer gedefinieerd dan artikel 4.6. In de volgende twee voorbeelden zal ik dit nader toelichten: Voorbeeld 1: Een belastingplichtige heeft 3% van de aandelen in Pecunia Non Olet BV, zijn partner heeft het recht verworven om gedurende 4 jaar, 4% van de aandelen van Pecunia Non Olet BV te kopen. Noch de belastingplichtige noch zijn partner hebben een aanmerkelijk belang. De optie moet ingevolge artikel 4.4 niet samengeteld worden met de aandelen voor de bepaling van het aanmerlijk belang ingevolge artikel 4.6. Voorbeeld 2: Een belastingplichtige heeft 5% van de aandelen in Pecunia Non Olet BV, zijn partner heeft het recht verworven om gedurende 4 jaar, 4% van de aandelen van Pecunia Non Olet BV te kopen. Zowel de belastingplichtige als zijn partner hebben een aanmerkelijk belang. De belastingplichtige heeft een aanmerkelijk belang ingevolgde artikel 4.6 onderdeel a. Ingevolge artikel 4.4 dient de optie van de partner aangemerkt te worden als een aandeel voor de meetrekregeling van artikel De partner wordt meegetrokken in het ab regime van de belastingplichtige. Zowel de belastingplichtige als zijn partner hebben dus een aanmerkelijk belang. Indien een koopoptie wordt uitgeoefend, wordt de verkrijgingsprijs van de koopoptie gerekend tot de verkrijgingsprijs van de verworven aandelen of winstbewijzen 5. De aanmerkelijkbelangclaim op de koopoptie wordt hiermee doorgeschoven naar de door de uitoefening van de koopoptie verkregen aandelen of winstbewijzen. Wat gebeurt er als er na de uitoefening van de koopoptie geen aanmerkelijk belang meer aanwezig is? De staatssecretaris heeft de vraag beantwoord in een vraag en antwoord besluit 6. Vanwege het voorlichtende karakter van dit beleidsstandpunt is dit bij besluit van 23 november ingetrokken. F. 5 Uitoefening van een gedeelte van opties op aandelen 8 70 De heer Z bezit opties op 5% van het geplaatste kapitaal; hij heeft derhalve een aanmerkelijk belang op grond van artikel 4.6, onderdeel b, van de Wet IB Hij oefent op een bepaald moment de opties uit voor zover zij betrekking hebben op 2% van het geplaatste kapitaal. Wat zijn de fiscale gevolgen? Na het uitoefenen van de opties bezit Z 2% van de aandelen en heeft hij nog opties op 3% van het geplaatste kapitaal. Er is daardoor niet langer sprake van een aanmerkelijk belang in de zin van 5 Artikel 4.30 lid 1 Wet Inkomstenbelasting Besluit van 4 april 2001, nr. CPP2001/765M, BNB 2001/308 7 Besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/2647M, BNB 2007/69 8 Letterlijke tekst uit besluit van 4 april 2001, nr. CPP2001/765M, BNB 2001/308 3

4 artikel 4.6 van de Wet IB Opties en aandelen worden voor de vraag of sprake is van een aanmerkelijk belang niet bij elkaar opgeteld. De 2% aandelen en de opties op 3% van het geplaatste kapitaal worden geacht te zijn vervreemd op grond van artikel 4.16, eerste lid, onderdeel g, van de Wet IB Indien Z een verzoek doet zoals bedoeld in artikel 4.40 van de Wet IB 2001 wordt dit vervreemdingsvoordeel niet in aanmerking genomen. De aandelen en opties worden dan op grond van artikel 4.11 van de Wet IB 2001 geacht tot een aanmerkelijk belang te behoren (fictief aanmerkelijk belang). Onder de Wet IB 2001 wordt een fictief aanmerkelijk belang als een volwaardig aanmerkelijk belang aangemerkt. De verkrijgingsprijs van de uitgeoefende opties wordt gerekend tot de verkrijgingsprijs van de 2% verworven aandelen (artikel 4.30, eerste lid, van de Wet IB 2001). Indien een koopoptie op aandelen of winstbewijzen niet wordt uitgeoefend, wordt de verkrijgingsprijs van het optierecht gevoegd bij de verkrijgingsprijs van de soort aandelen of winstbewijzen waarop het betrekking had, of bij afwezigheid van die soort, bij de verkrijgingsprijs van de aandelen, respectievelijk winstbewijzen die tot het aanmerkelijk belang behoren 9. De wetgever heeft met deze regeling willen voorkomen dat met name in gelieerde (familie)verhoudingen koopopties worden toegekend waarvan op voorhand al bekend is dat deze niet worden uitgeoefend. De wetgever heeft willen voorkomen dat er een verlies uit aanmerkelijk belang voor deze niet uitgeoefende koopopties ontstond. Indien de belastingplichtige ten tijde van de uitoefening van de koopoptie geen aandelen, winstbewijzen of opties meer heeft die tot een aanmerkelijk belang behoren, eindigt de aanmerkelijkbelangpositie. Op grond van artikel 4.16 eerste lid, onderdeel g Wet Inkomstenbelasting 2001 leidt de niet uitoefening tot een fictieve vervreemding. De verkrijgingsprijs van de koopoptie mag als verlies uit aanmerkelijk belang worden genomen. Op verzoek kan de doorschuifregeling van artikel 4.40 worden toegepast. 4. Koopoptie op nieuw uit te geven aandelen Bij een optie op nieuw uit te geven aandelen kan zich de situatie voordoen dat een optie op 5% van nieuw uit te geven aandelen van een vennootschap na uitoefening van de optie een belang geeft van 5/105 = 4,76%. Na uitoefening van de optie is er dus geen aanmerkelijk belang aanwezig. De vraag is of de koopoptie op 5% van nieuw uit te geven aandelen in een vennootschap wel een aanmerkelijk belang vormt voor de Wet Inkomstenbelasting. De minister heeft in een besluit 10 bepaald dat ten tijde van de toekenning van de optie het geplaatste aandelenkapitaal relevant is voor de beoordeling of het optiebezit kwalificeert als een aanmerkelijk belang. Er wordt dus geen rekening gehouden met het feit of het aandelenbezit na uitoefening van de optie wel of niet kwalificeert als een aanmerkelijk belang. Dit betekent dat een optie op 5% van nieuw uit te geven aandelen in een vennootschap als een aanmerkelijk belang kwalificeert. Zodra de optie wordt uitgeoefend kwalificeert het belang in de vennootschap (4,76%) niet meer als aanmerkelijk belang. De aandelen worden ingevolge artikel 4.16 lid 1 onderdeel g Wet Inkomstenbelasting 2001 fictief vervreemd. Er kan gebruik worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit van artikel Er ontstaat dan een fictief aanmerkelijk belang ingevolge artikel Artikel 4.30 lid 2 Wet Inkomstenbelasting Besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M, BNB 2007/69. Dit beleid betreft een actualisering van het Besluit van 11 juni 1999, nr. DB99/1272 en het Besluit van 4 april 2001, CPP2001/765M, vraag C.3. 4

5 In 2005 heeft het Hof s Gravenhage 11 zich gebogen over de vorenstaande visie van de minister. In dit arrest ging het om een belastingplichtige die opties toegekend kreeg op door A NV uit te geven aandelen. Bovendien had de belastingplichtige gewone aandelen verworven in A NV. Deze gewone aandelen verkoopt zij op enig moment. De gewone aandelen vormden minder dan 5% van het aandelenkapitaal. De fiscus was echter van mening dat de optierechten een aanmerkelijk belang vormden. Op grond van het huidige artikel 4.9 (meesleepregeling) vormden de gewone aandelen dan ook een aanmerkelijk belang. Belanghebbende was het niet met het standpunt van de fiscus eens aangezien indien alle door de vennootschap verleende optierechten zouden worden uitgeoefend, belanghebbende een belang in de vennootschap zou overhouden van minder dan 5%. Het Hof besloot dat er sprake was van een aanmerkelijk belang. Belanghebbende ging in cassatie bij de Hoge Raad 12. De Hoge Raad besloot in rechtsoverweging 3.3 en 3.4 van het arrest dat rechten om nieuw uit te geven aandelen te verwerven een aanmerkelijk belang kunnen vormen in de zin van de Wet Inkomstenbelasting De wettekst maakt geen onderscheid tussen het geval waarin de rechten om aandelen te verwerven betrekking hebben op bestaande aandelen en het geval waarin vorenbedoelde rechten betrekking hebben op nieuw uit te geven aandelen. Bij de beoordeling of er een aanmerkelijk belang is moet worden uitgegaan van het feitelijk geplaatste kapitaal van de vennootschap. Er dient geen rekening te worden gehouden met de toename van het aandelenkapitaal als gevolg van de mogelijke uitoefening van de optierechten. Belanghebbende werd in het ongelijk gesteld. Ik vraag mij af of de gekozen lijn van de Hoge Raad in alle gevallen gewenst is. In het geval dat een belanghebbende een koopoptie verwerft op 5 nieuw uit te geven aandelen in een vennootschap met op dit moment 100 aandelen, kan belanghebbende een belang verwerven van 5/105 = 4,76%. Advocaat Generaal mr. Van Ballengooijen heeft in de conclusie 13 in het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad in onderdeel 4.9 aangegeven dat hij van mening is dat bij de beantwoording van de vraag of bepaalde rechten om nog uit te geven aandelen te verwerven een aanmerkelijk belang vormen, dient rekening te worden gehouden met de toename van het aandelenkapitaal als gevolg van de uitoefening van die rechten. Ik ben het eens met deze visie. De Hoge Raad hanteert echter vooralsnog de harde lijn van de letter van de wet. De wet maakt geen onderscheid tussen bestaande aandelen en nieuw uit te geven aandelen. 5. Conclusie De Hoge Raad heeft bepaald dat rechten op nieuw uit te geven aandelen een aanmerkelijk belang kunnen vormen. Het is niet van belang of de optie betrekking heeft op bestaande aandelen dan wel nieuw uit te geven aandelen. De vraag of voor de beoordeling of er sprake is van een aanmerkelijk belang al dan niet rekening moet worden gehouden met de opties die aan een belastingplichtige en derden zijn uitgegeven, heeft de Hoge Raad ontkennend beantwoord. Dit kan mijns inziens tot ongewenste situaties lijden. 11 Hof s Gravenhage, 1 maart 2005, nr. 03/ HR 11 juli 2008, nr (41 949), BNB 2009/12 13 Conclusie 5 april 2007, V N 2007/

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Terbeschikkingstelling: een update Kluwer Online Research Auteur: Drs. J.E. van den Berg[1] Tussen november 2011 en mei 2012 zijn enkele belangrijke uitspraken en arresten verschenen

Nadere informatie

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Private Equity fondsen en Omzetbelasting Door: mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Afkortingenlijst... 2 Inleiding... 3 1 Wat is een Private

Nadere informatie

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Jaargang 1, nummer 1 Februari 2013 -Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Multidisciplinaire nascholing voor de mkb-adviseur www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal Erfrechtelijke perikelen rond een aanmerkelijk

Nadere informatie

Inkomen uit sparen en beleggen

Inkomen uit sparen en beleggen Erasmus Universiteit Rotterdam Bachelorscriptie 2012 Inkomen uit sparen en beleggen na wijzigingen nog steeds gebaseerd op het draagkrachtbeginsel Naam : M.A.E. Joosen Studentnummer : 328261 Studie : Fiscale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Door: R.J.M.C. Lantman MSc 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Definitie niet-economische activiteiten 4 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie