Volmachtovereenkomst KBC 5-5-5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volmachtovereenkomst KBC 5-5-5"

Transcriptie

1 Volmachtovereenkomst KBC TUSSEN ENERZIJOS (voor natuurlijke personen/onverdeeldheden) 1. Naam: Voornaam: Beroep: 2. Naam: Voornaam: Beroep: 3. Naam: Voornaam: Beroep: 4. Naam: Voornaam: Beroep: (voor bedrijven) Bedrijf **: Maatschappelijke vorm**: Adres**: Vertegenwoordigd door **: Functie**: Ondernemingsnummer**: Contactadres ***: Contacttelefoonnummer***: Contact ***: (vereist) (*): moet ingevuld worden in gevallen van onverdeeldheid (de Heer en Mevrouw, familiale onverdeeldheid, nalatenschap, vruchtgebruik/ naakte eigendom, enz.) (**): voor rechtspersonen. Gelieve een kopie van de statuten en van de publicatie van de benoeming en desgevallend de volmachten toe te voegen. (***): gelieve het adres, telefoonnummer en adres te vermelden van de persoon die de communicatie voor het bedrijf of de onverdeeldheid zal centraliseren. N.B.: Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten. Pagina 1van 6

2 hierna de 'Belegger' genoernd, handelend in de hoedanigheid van (voormalige) investeerder ten belopen van: euro in KBC Ifima (ingelegd kapitaal vermelden) euro in KBC Groep (ingelegd kapitaal vermelden) waarbij: o de obligaties werden aangekocht tijdens de inschrijvingsperiode (maartlapril 2008 voor KBC Ifima en april/mei 2008 voor KBC Groep 5-5-5) of o de obligaties werden aangekocht op de secundaire markt, op (datum) aan % (clientprijs in percentage), via (financiële instelling) en o de obligaties werden behouden tot de vervroegde terugbetaling op 22 maart 2012 of ode obligaties werden verkocht v66r 22 maart 2012, op (datum) EN ANDERZIJDS Investor Protection Europe BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 7 Montanalaan, B-1180 Brussel, hierna "Investor Protection" genoemd, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de Heer Albert Biebuyck; WORDT HET VOLGENDE VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET: De Belegger heeft schade opgelopen in het kader van een investering in KBC Ifima en KBC Groep obligaties uitgegeven door KBC. De Belegger wenst zijn schade te verhalen via de gemeenschappelijke actie georganiseerd door Investor Protection tegen KBC. Door zich aan te sluiten bij de collectieve actie (door terugzending van de informatiefiche en door de betaling van de gevraagde provisie), gaat de Belegger akkoord met de hierna vermelde werkingsregels. De roi van Investor Protection bestaat erin de individuele Beleggers, dewelke over het algemeen op zichzelf niet voldoende menselijke, materiële en financiële middelen kunnen inzetten om hun rechten te verdedigen, te verenigen en de administratie van deze vereniging te verzorgen, in het bijzonder de relatie met het Pagina 2 van 6

3 advocatenkantoor Arnauts, dewelke met het instellen en verdedigen van de gerechtelijke vordering wordt belast. Het samenbrengen van een groot aantal Beleggers vergt een aanpassing van de regels dewelke de relatie die een advocaat met zijn cliënten onderhoudt beheersen. Bijgevolg zal de strategie van de collectieve actie bepaald worden door Investor Protection, aan wie hiertoe volmacht wordt gegeven door de Beleggers. Ten einde de kosten en erelonen verbonden aan de tussenkomst van het advocatenkantoor Arnauts in dit dossier te dekken, wordt een provisie proportioneel met het belang van iedere Belegger gevraagd, dewelke de zaak zowel in eerste aanleg ais in beroep zal dekken, met uitsluiting van buitengewone rechtsmiddelen (zoals een cassatieberoep). EN WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : 1. VOLMACHT 1.1. Krachtens deze overeenkomst geeft de Belegger volmacht aan Investor Protection, die hiermee instemt, om : a. de Beleggers te organiseren en bij te staan met het oog op het aanspannen van een rechtszaak met een gemeenschappelijke dagvaarding of samengevoegde dagvaardingen. b. de procedure te leiden door, in overleg met de hieronder aangeduide advocaat en met iedere andere persoon, in naam van de Belegger elke rechtsdaad (dagvaarding, verzoekschriften, neerlegging van stukken, conclusies,... ) te stellen, door deze goed te keuren, door te beslissen over de aan te spannen rechtsvorderingen of procedures, door de procedures in te leiden, door in te stemmen met of te beslissen om beroep aan te tekenen of om in cassatie te gaan of om een prejudiciële vraag te stellen, door een minnelijke schikking af te sluiten, met afstand een recht, door te beslissen over de al dan niet voor te leggen nuttige feiten evenals over de al dan niet in te zetten rechtsmiddelen, en hierover desgevallend te communiceren, en dit op grond van zijn eigen overtuiging. c. ln naam van de Belegger te onderhandelen over een minnelijke schikking. Ais Investor Protection een voorstel in het belang van de meerderheid acht binnen een termijn die hij op grond van zijn eigen overtuiging redelijk acht (hij kan tijd laten voor de onderhandelingen of in tegendeel menen dat het tijd is om de onderhandelingen af te sluiten) kan hij krachtens het mandaat dat hem is gegeven, beslissen om deze schikking te aanvaarden namens elke belegger, met voorbehoud van de mogelijkheid waarover elke belegger beschikt om hiervan af te zien in overeenstemming met de in de volgende paragraaf omschreven procedure. d. zodra hij op de hoogte is gesteld van de door Investor Protection aanvaarde schikking (de informatie kan met elk middel en meer bepaald via briefwisseling of worden meegedeeld), kan elke belegger beslissen om de verkregen schikking te weigeren en onderhavige volmacht opzeggen binnen de 7 kalenderdagen die volgen op de dag van de verzending van de Pagina 3 van 6

4 mededeling. Deze opzegging moet gebeuren via een schrijven geadresseerd aan Investor Protection. ln dat geval zijn de bepalingen van artikel 2.3. van toepassing voor de vergoeding. e. namens hem en voor zijn rekening de overeenkomst van dading af te sluiten en akte te nemen van een afstand van vordering of instantie De Belegger verleent krachtens deze overkomst een bijzondere volmacht aan Meester Laurent Arnauts, advocaat kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 64 om : a. in zijn naam te dagvaarden, verzoekschriften in te dienen, in beroep te gaan, in cassatie te gaan, een administratieve strafrechtelijke klacht neer te leggen, zich burgerlijke partij te stellen in zijn naam en voor zijn rekening in opdracht van Investor Protection zoals hogerop bepaald en elke gerechtelijke, burgerlijke, administratieve of strafrechtelijke vordering in te ste lien die nuttig of nodig is voor de verdediging van zijn belangen, inclusief de communicatie hierover, namens en voor rekening van de Belegger en andere beleggers die een gelijkaardige overeenkomst met Investor Protection hebben afgesloten. De advocaat kan de Belegger bijstaan en vertegenwoordigen ten overstaan van elke rechtsmacht evenals ten overstaan van elke administratieve of toezichthoudende overheid. De Belegger bevestigt dat hij domicilie kiest bij Investor Protection met het oog op deze procedures. b. ln zijn naam te concluderen, te pleiten, verzoekschriften van aile aard in te dienen, in te stemmen, in beroep te gaan, compromissen te sluiten, te aanvaarden om af te zien van de uiteenzetting van de feiten of van rechtsmiddelen, de feiten voor te stellen zoals Investor Protection dat vraagt, te handelen zoals door Investor Protection vereist ais Investor Protection hem daartoe opdracht geeft in overeenstemming met voormelde bepalingen. c. geen rekening te hou den met individuele richtlijnen afkomstig van enige belegger met inbegrip van de Belegger die krachtens deze overeenkomst volmacht geeft aan Investor Protection om deze richtlijnen te geven. 2. VERGOEDING 2.1. De Belegger verbindt er zich toe om na de ondertekening van de volmacht een initieel honorarium aan Meester Laurent Arnauts te storten, dewelke de procedure in eerste aanleg en desgevallend in hoger beroep dekt (dus geen eventuele andere proceduren en bijzondere rechtsmiddellen zoals cassatieberoep). Dit honorarium bedraagt 0,5% van het ingelegde kapitaal, met een minimum van 100 en een maximum van 500. De betaling dient te gebeuren op de rekening van Meester Laurent Arnauts IBAN BE bij ING (BIC : BBRUBEBB), met vermelding «KBC 555 Collective action». Bij ontstentenis van betaling sorteert onderhavige overeenkomst geen effect en wordt zij verondersteld nooit te zijn afgesloten. Meester Arnauts zal daarnaast ook een success fee verkrijgen, overeenkomende met 4,5 % van de verkregen schadevergoeding, ongeacht of deze schadevergoeding werd gestort na een schikking, een bemiddeling, een arbitrage, een vrijwillige betaling, een gerechtelijke procedure of enige andere procedure en ongeacht of deze compensatie werd gestort in contanten, in financiële instrumenten of in enige andere vorm. Pagina 4 van 6

5 2.2. Overigens verbindt de Belegger er zicht toe om aan Investor Protection een variabele vergoeding te betalen voor de geleverde administratieve diensten en de opvolging van de zaak, die gelijk is aan 9% + BlW dwz 10,89% van de totale schadevergoeding die hem zal worden toegekend, ongeacht de aard van de elementen van die schadevergoeding, ongeacht of deze schadevergoeding werd gestort na een schikking, een bemiddeling, een arbitrage, een vrijwillige betaling, een gerechtelijke procedure of enige andere procedure en ongeacht of deze compensatie werd gestort in contanten, in financiële instrumenten of in enige andere vorm. De variabele vergoeding is aan Investor Protection verschuldigd door het loutere feit van de storting aan de Belegger van de bedragen van de schadevergoeding die is vastgelegd na een minnelijke schikking of een rechterlijke beslissing op eender welk moment tijdens onderhavige overeenkomst of na de ontbinding ervan door de Belegger De Belegger die een einde stelt aan zijn volmacht na een schadevergoedingsvoorstel of een schikking zoals omschreven in 1.1.(c) is, bij wijze van vergoeding van de volmacht, de hogerop vastgestelde variabele vergoeding verschuldigd, zelfs indien hij geen door Investor Protection onderhandelde schadevergoeding of compensatie ontvangt omdat er een einde is gesteld aan de volmacht De Belegger verbindt er zich voorts toe om de variabele vergoeding van 10,89 % binnen de 10 dagen na ontvangst van een schadevergoeding te betalen. De betaling dient te gebeuren op rekening van Investor Protection Europe ( BNP Pari bas Fortis, IBAN: BE , BIC: GEBABEBB). Indien de schadevergoeding op de rekening van Meester Arnauts wordt gestort voor rekening van de beleggers, mag Meester Arnauts de variabele vergoeding afhouden voor hij het bedrag aan de beleggers doorstort. ln dat geval moet de Belegger vanzelfsprekend niet langer de variabele vergoeding storten aan Investor Protection. 3. KOSTEN Alle kosten die Investor Protection zal beslissen te maken (administratieve en gerechtelijke kosten, verplaatsingen, honoraria, experten, enz.) zullen ten laste zijn van Investor Protection. 4. DUURVAN DEOVEREENKOMST 4.1 Onderhavige Overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur en met een bepaald doel dat verwezenlijkt wordt door een in kracht van gewijsde gegane uitspraak die aile mogelijke rechtsvorderingen afsluit en uitput of door het ondertekenen en verlijden van een overeenkomst van dading De Belegger kan de volmachtovereenkomst op ieder moment opzeggen. ln geval van éénzijdige verbreking kan hij het gestorte initieel honorarium, dewelke bijdraagt tot de gezamenlijke kost van de collectieve actie, echter niet terugvorderen. Indien de Belegger daarna vooralsnog zou ingaan op een minnelijke schikking bereikt door de collective actie, zijn ook de success fee en de vergoeding van Investor Protection verschuldigd. Pagina 5 van 6

6 4.3. Investor Protection behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst eenzijdigop te zeggen, onder andere indien Investor Protection geen gelijkaardige overeenkomst ais de onderhavige overeenkomst kan afsluiten met een aantal Beleggers dat een voldoende percentage van de obligaties vertegenwoordigt. Investor Protection neemt deze beslissing geheel alleen en moet deze in geen geval wettigen. De personen die een volmacht hebben gegeven zullen via briefwisseling of van die beslissing op de hoogte worden gebracht. Het honorarium gestort aan Meester Laurent Arnauts zal dan terugbetaald worden. 5. TOEPASSELlJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij een geschil dat niet in der minne geregeld kan worden, in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, zullen de partijen eerst via bemiddeling tot een vergelijk proberen te komen, conform het reglement van bmediation, Louizalaan 500 te 1050 Brussel. ln geval van een mislukte bemiddeling zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel in België bevoegd. Opgesteld op 2012, te, in twee originelen. Eike partij erkent één origineel te hebben ontvangen; een kopie zal door Investor Protection aan de Advocaat overhandigd worden. Voor de Belegger *: Voor Investor Protection: Albert Biebuyck Managing partner * AIs er meerdere beleggers in onverdeeldheid zijn, moeten ze al/en ondertekenen en hun naam naast hun handtekening vermelden. Na ondertekening, ge/ieve een origineel van deze overeenkomst met: - recto-verso kopie van de identiteitskaarten van aile medetekenaars - kopie van het rekeninguittreksel van , datum van terugbeta/ing van de obligaties. - kopie van aankoopborderel van de obligaties terug te sturen naar Investor Protection Europe, Montanalaan 7 te 1180 Brussel. Vergeet ook niet het initieel honorarium (zie punt 2.1.). Pagina 6 van 6

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 - Algemeen... 3 1.2 Kennisname door de Klant... 3 1.3 Verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en het Reglement

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 1. Rechtsvorm - Naam 2. Zetel 3. Doel De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Nyrstar.

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie