Voordracht gehouden op zaterdag 8 oktober 1983 in de Drietand te Amersfoort ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de Lotus.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voordracht gehouden op zaterdag 8 oktober 1983 in de Drietand te Amersfoort ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de Lotus."

Transcriptie

1 Enige achtegrondinformatie over het begrip shock G.H.M. Bouten, bedrijfsarts Voordracht gehouden op zaterdag 8 oktober 1983 in de Drietand te Amersfoort ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de Lotus. De shocktoestand is een van de moeilijkste onderwerpen voor zowel menig lotusslachtoffer als E.H.B.O.-er. Zeer vaak wordt het woord shock verkeerd gebruikt waarbij met name ook in de pers niet altijd een juiste interpretatie hieraan gegeven wordt. Op grond van deze gegevens wil ik proberen het begrip shock voor U enigszins te verduidelijken. In 1741 was het de Fransman Le Dran, die een boek schreef over verwondingen, veroorzaakt door vuurwapens. In die tijd waren de vuurwapens nog niet van onze huidige kwaliteit wat betreft de snelheid en het doordringend vermogen. Wanneer men destijds door een projektiel getroffen werd, was het alsof men flink door elkaar geschud werd, alsof men door een paard getrapt werd. Toch kon men met deze projektielen dusdanig verwond raken (inwendige bloedingen, breuken en verbrijzelingen), dat het slachtoffer in een toestand kwam te verkeren, die levensgevaarlijk was. De Engelsen maakte later een letterlijke vertaling van het eerder vermelde boek van Le Dran en sinds die tijd heeft het Engelse woord shock (schok, botsing) zijn intrede gedaan om die toestand te beschrijven, waarbij de bloedvoorziening om aan de normale voedingsbehoeften van de cel te voldoen, ontoereikend is, wat in feite shock is. Aangezien men in het verleden eigenlijk niet precies wist, wat shock nu voor het lichaam betekende (wel mist men dat het een levensbedreigende toestand was), is shock lang op niet zinvolle wijzen ingedeeld. Zo kende men de volgende indelingen: Op basis van tijd: - vroege shock - late shock - primaire shock ( een reflex vaatverwijding als reaktie op een zenuwoverstimulatie ) - secundaire shock Op basis van specialisme: - chirurgische shock - gynaecologische shock - anaesthesie Op basis van omstandigheden: - operatieve shock - postoperatieve shock - slagveld shock - spoorweg shock Op basis van huidskleur: - rode shock

2 - witte shock Op basis van huidtemperatuur: - warme shock - koude shock Op basis van bloeddruk: - met een lage bloeddruk (hypotensieve shock) - met een normale bloeddruk (normotensieve shock) - met een hoge bloeddruk (hypertensieve shock) Ook werd en wordt (nog steeds) het begrip shock verkeerd gebruikt: - psychische shock - shell shock - insuline shock - electro shock - bomb shock Zoals u ziet allemaal indelingen die niets zeggen over de ernst of over de wijze van ontstaan, wat natuurlijk zeer belangrijk is om een eventuele therapie te kunnen bedrijven. Vandaar dat men tegenwoordig liever de volgende indelingen hanteert: I Op basis van ontstaanswijze: - bloedings-shock (haemonhagische shock) - overgevoeligheids-shock (anaphylactische shock) - shock t.g.v. de aanwezigheid van grote hoeveelheden levende bacteriën in het bloed, die zich daar ook in vermeerderen (septische shock) - shock veroorzaakt door of van de aard van een vergif, dat afkomstig is zowel van bacteriën, van voedsel of van stofwisselingsproducten (toxische shock) - shock t.g.v. een plotseling onvoldoende pompwerking van het hart (cardiogene shock) - verbrandings-shock - neurogene shock (is identiek met primaire shock) II Op basis van ernst (volgens Hardaway) - gecompenseerde shock - vroeg-herstelbare (geneeslijke) shock - laat-herstelbare (geneeslijke) shock - ongevoelige (weerstandbiedende) shock - onherstelbare (ongeneeslijke) shock Over deze laatste indelingen wil ik nader met u van gedachten wisselen. Alvorens hier nader op in te gaan moet ik u iets vertellen over de energielevering in ons lichaam. Al onze lichaamscellen funktioneren het beste wanneer de voedingsstoffen omgezet (verbrand) worden met behulp van zuurstof, de zogenaamde aerobe energielevering. Dit is dan ook de normale energielevering: Voedingsstof + O 2 (zuurstof) E (energie) + CO 2 (koolzuur) + H 2 O (water) Het koolzuur verlaat ons lichaam via de longen en het water via de nieren. Schiet nu om de een of andere reden de zuurstofvoorziening tekort, dan vindt er een zogenaamde anaerobe energielevering plaats:

3 Voedingsstof enzymen E (energie) + melkzuur Met de aerobe energielevering wordt per eenheid voedingsstof 18 maal zoveel energie geleverd dan bij de anaerobe energielevering. Er is dus een veel hogere opbrengst via de aerobe energielevering dan bij de anaerobe energielevering. Bovendien verzuurt het bloed bij de anaerobe energielevering (te zien aan het dalen van de zuurgraad ph van het bloed), kunnen lichaamscellen afsterven en worden haarvaten verwijd. Wat gebeurt er nu bij shock? In fig. 1 is de normale situatie weergegeven. Niet alle haarvaten in de lichaamsweefsels zijn aktief, maar slechts een beperkt gedeelte hiervan (1:4). Op het haarvatniveau vindt de afgifte plaats van zuurstof en voedingsstoffen en de afgifte van koolzuur, water en afbraakproducten. Wanneer de van levensbelang zijnde organen (hersenen, hart, nieren) minder bloed en dus minder zuurstof ontvangen, komt ons lichaam in een verhoogde staat van paraatheid te verkeren om aldus de van levensbelang zijnde organen van voldoende zuurstof en voedingsstoffen te kunnen blijven voorzien. Door bloed-(of vocht)verlies of door herverdeling van bloed, kan er een tekort aan circulerend bloed ontstaan. De bloeddruk daalt hierdoor. Het lichaam heeft een regelmechanisme voor deze bloeddruk, waarvan de druksensor in de halsslagader ligt. Doordat deze een te hoge bloeddruk waarneemt, ontstaat er een reflex die de bijnieren stimuleert tot het produceren van adrenaline. Dit leidt tot een vaatvernauwing in de huid (bleek!) en in niet vitale organen (darmen misselijk). Gevolg hiervan is dat de bloeddruk tijdelijk stijgt. Door het tekort aan bloed raakt de bijnier echter uitgeput en de bloeddruk daalt. Door de vaatvernauwing en de bloeddrukdaling komt de bloedstroom in de haarvaten vrijwel tot stilstand. Dit is vooral het geval in de huid, de spieren, het darmstelsel en de nieren. De hersenen en het hart blijven het langst hiervoor gespaard. Hetzelfde mechanisme doet zich voor bij flauwte, doch is dan slechts van tijdelijke aard, zodat er sprake is van een spontaan herstel. De slagaderlijke sluitspiertjes, welke gelegen zijn voor de haarvaten in de lichaamsweefsels, die niet direkt van levensbelang zijn of waarvan de reservekapaciteit groot is, vernauwen zich en bovendien gaat de verbinding tussen slagadertjes en adertjes open, waardoor de haarvaten kortgesloten worden en het bloed in de onderhavige haarvaten langzamer gaat stromen (fig. 2).

4 De weefselcellen rondom de haarvaten krijgen minder zuurstof en gaan gedeeltelijk over op de anaerobe energielevering: compensatoire fase. Wanneer deze toestand blijft bestaan, komen er vaatwandaktieve-stoffen vrij (o.a. histamine), waardoor de haarvaten wijder worden, het bloed nog langzamer door de haarvaten in de weefsels gaat stromen en de anaerobe energielevering toeneemt (fig. 3): vroeg herstelbare fase. Door de toename van o.a. histamine sluiten nu ook de sluitspiertjes aan de aderlijke kant zich helemaal en neemt de doorlaatbaarheid van de haarvaatjes toe. Ten gevolge hiervan is er helemaal geen bloeddoorstroming van de haarvaten in de weefsels meer en ontstaat er een totale anaerobe energielevering in de weefsels, waarbij behalve de weefselcellen ook de bloedplaatjes en de rode bloedcellen (zuurstoftransporteurs) stuk gaan (fig. 4): laat herstelbare fase. Ten gevolge van het stuk gaan van de bloedplaatjes en rode bloedcellen ontstaat er stolling en sterven nog meer weefselcellen af (fig. 5): ongevoelige fase met veel weefselverlies.

5 In het laatste stadium worden de afgestorven cellen en de stolsels weer gedeeltelijk opgeruimd, waarbij het afgestorven weefsel met bloed doordrenkt wordt (fig. 6): onherstelbare fase. De diverse fasen geven aan in welk stadium een slachtoffer nog therapiegevoelig is. In fig. 7 is het gehele mechanisme nog eens schematisch weergegeven. U zult begrijpen dat er door dit mechanisme bij shock enorm veel verlies van weefsel in de organen kan optreden dat opzijn beurt weer leidt tot een ontregeling van alle lichamelijke en psychische funkties.

6 Naarmate het weefselverlies in de organen groter is, zal dit onverenigbaar zijn met het leven. Men spreekt in dit verband dan ook over de biologische reserve of met andere woorden: Hoeveel heb je minimaal van een orgaan nodig om je nog net te redden? Hiervoor gelden de volgende percentages: - lever 15% - nieren 25% - rode cellen (zuurstoftransporteurs) 35% - longen 45% - plasmavolume 70% Zoals u ziet kunnen wij dus maximaal 1 liter plasma missen. Vandaar dat brandwondpatiënten zo vlug in shock geraken.

7 Gevaren van shock De voor zuurstofgebrek gevoelige weefsels, kunnen in korte tijd onherstelbaar beschadigd worden. De organen zijn vooral: hersenen, hart en nieren. De verschijnselen van shock kunnen gedeeltelijk afgeleid worden uit het niet goed funktioneren van onze organen. Een onherstelbare beschadiging van onze organen is dus niet meer met het leven verenigbaar. Daarom is shock levensbedreigend. Shock heeft in tegenstelling tot flauwte de neiging tot verergeren, indien maatregelen uitblijven. Flauwte heeft de neiging tot verbeteren. Oorzaken van shock A. Verlies van bloed, vocht of plasma Wat betreft bloedverlies, kan dit een inwendige bloeding (zoals bij letsels van lever en milt) of een uitwendige bloeding betreffen (b.v. bij een ernstige verwonding). Of een shock zal optreden hangt af van: 1. de snelheid waarmee het bloed verloren gaat 2. de hoeveelheid bloed die verloren gaat 3. de leeftijd van het slachtoffer (kleine kinderen en ouden van dagen) Als men in een korte tijd meer dan 1/5 deel van zijn bloed verlies, kunnen er verschijnselen van shock optreden. Wat betreft plasmaverlies, wordt hier bedoeld plasmaverlies wat optreedt bij ernstige brandwonden. Bij ernstige brandwonden wordt plasma onttrokken aan de bloedcirculatie en hoopt het plasma zich op in de weefsels. De vaatwanden worden doorlaatbaar voor plasma. Het bloed wordt als het ware ingedikt. Wat betreft vochtverlies, wordt hier vochtverlies bedoeld dat kan optreden bij ernstige diarrhee of heftig braken. Dit zien we som s bij kleuters, baby s en bejaarden, die toch al niet zo n grote vochtvoorraad hebben. Deze personen dreigen dan, zoals men dat noemt, uit te drogen. Shock zien we dan alleen wanneer er een ernstige infectie optreedt. B. Shock door vaatverwijding Het menselijk lichaam bevat een bepaalde hoeveelheid bloed, wat zich in de bloedvaten bevindt. Bij zeer ernstige ontstekingen die het hele lichaam betreffen, kunnen de haarvaten zich verwijden. Dit noemen we sepsis. Het bloed hoopt zich hierin op en staat niet meer ter beschikking voor de rest van de circulatie. Ook treffen we dit aan bij bepaalde hersenbeschadigingen en ongevallen met uitgebreide fracturen of verbrijzelingen. C. Shock door onvoldoende werking van het hart Het hart is de pomp die er voor zorgt, dat de organen van voldoende bloed wordt voorzien. Werkt de pomp niet meer goed, dan krijgen de organen een tekort aan bloed. Dit treffen we bijvoorbeeld bij: - een hartaanval of - een steekwond in het hart De algemene verschijnselen van shock: - het slachtoffer heeft een bleke, klamme huid - in het begin kan het slachtoffer onrustig en angstig zijn

8 - later raakt het bewustzijn verminderd en is hij suffig, reageert traag en praat langzaam - tenslotte kan er bewusteloosheid optreden - het slachtoffer is rillerig en heeft het koud - de hartslag (te meten aan de pols) is snel en zwak - hij klaagt over dorst - de ademhaling is snel en oppervlakkig - het slachtoffer voelt zich enorm beroerd, want men voelt zich op de hielen gezeten door de dood Eerste hulp bij shock 1. Uitwendige bloedingen dienen gestelpt te worden. Denk aan de drukpunten bij slagaderlijke bloedingen. 2. Zorg dat het slachtoffer gemakkelijk kan ademen, dus knellende kleding los en frisse lucht. 3. Zorg dat het slachtoffer niet teveel afkoelit. Bedek hem met een deken, maar dek hem ook weer niet te warm toe. 4. Het slachtoffer dient plat te liggen, met het hoofd opzij. 5. Zorg voor rust en geruststelling. Elke vorm van opwinding of onrust kost veel zuurstof. 6. Zo snel mogelijk dient deskundige hulp ingeroepen te worden waarbij vermeld moet worden dat het om shock gaat en dat het slachtoffer naar een ziekenhuis vervoerd dient te worden. Als E.H.B.O.-er zult U met het verschijnsel shock te maken kunnen krijgen bij: A. uitgebreide verbrandingen B. ernstige bloedingen C. hartinfarct Probeer in ieder van deze verschijnselen als eerste hulp op de genoemde gevallen van toepassing zijnde maatregelen toe te passen. Deze maatregelen zijn erop gericht, het verschijnsel shock te voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen. Ik hoop met deze uiteenzetting het begrip shock voor U enigszins verduidelijkt te hebben en dat U begrijpt dat iemand die in een shocktoestand er levensgevaarlijk aan toe is en zo spoedig mogelijk zeer deskundige hulp behoeft, omdat er anders orgaanbeschadigingen ten gevolge van weefselverlies optreden, waaraan het slachtoffer overlijdt. Helmond, oktober 1983

Shock. (1) Psychisch: tijdelijke blokkade van alle geestelijke functies door bijv. hevige angst of paniek.

Shock. (1) Psychisch: tijdelijke blokkade van alle geestelijke functies door bijv. hevige angst of paniek. Shock (1) Psychisch: tijdelijke blokkade van alle geestelijke functies door bijv. hevige angst of paniek. zie ook: - fobieën - angststoornissen - paniekstoornissen (2) Lichamelijk: levensbedreigende verlaging

Nadere informatie

1. Hoe ziet het hart eruit?

1. Hoe ziet het hart eruit? 1. Hoe ziet het hart eruit? Het hart ligt in de borstkas, achter het borstbeen tussen beide longen in. Er wordt vaak gezegd dat het hart aan de linkerkant ligt, maar dit is niet helemaal waar. Het ligt

Nadere informatie

De schaduwzijde van de berg

De schaduwzijde van de berg Oktober 2006 1 Half augustus wilden drie inwoners van Berlijn, twee mannen en een vrouw over een graat klimmen naar de top van de berg. Het weer zag er eigenlijk bij het begin van de tocht al slecht uit,

Nadere informatie

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ----------

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ---------- Brochure: Hart- en Vaatziekten is een uitgave van de vzw Cato, vriendenkring van hart- en vaatpatiënten uit de regio Dender, Schelde, Durme Uitgave: september 2010 Verantwoordelijke uitgever: vzw Cato,

Nadere informatie

Spoedeisende Eerste Hulp

Spoedeisende Eerste Hulp Spoedeisende Eerste Hulp Basisopleiding BHV Spoedeisende Eerste Hulp 1. reanimatie 3. overige Spoedeisende Eerste Hulp Selecteer een hoofdstuk naar keuze 2. gebruik AED SEH Reanimatie 1. Eerste Hulpbenadering

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel

Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel Hoofdtrauma: schedelletsel en traumatisch hersenletsel C. Lafosse Revalidatieziekenhuis RevArte Schedelletsels De lineaire schedelfractuur of schedelbarst

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

Diabetes Mellitus. Er zijn verschillende soorten diabetes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 diabetes type 2 zwangerschapsdiabetes.

Diabetes Mellitus. Er zijn verschillende soorten diabetes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 diabetes type 2 zwangerschapsdiabetes. Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus (in de volksmond suikerziekte genoemd) is een stofwisselingsziekte. Het lichaam is niet meer goed in staat om glucose (= bloedsuiker) uit het bloed te verwerken en op

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Reader. Wondverzorging. Medeco B.V., Postbus 1555, 3260 BB, Oud-Beijerland T: (0186) 634 400 F: (0186) 634 499 E: info@medeco.nl www.medeco.

Reader. Wondverzorging. Medeco B.V., Postbus 1555, 3260 BB, Oud-Beijerland T: (0186) 634 400 F: (0186) 634 499 E: info@medeco.nl www.medeco. Reader Wondverzorging Medeco B.V., Postbus 1555, 3260 BB, Oud-Beijerland T: (0186) 634 400 F: (0186) 634 499 E: info@medeco.nl www.medeco.nl INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. DE HUID...4 1.1. Functies van

Nadere informatie

Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel

Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel Inleiding... 1 10.1 Het urogenitaal stelsel... 2 10.1.1 Nieren...2 10.1.1 Onderzoeken...5 10.1.2 Aandachtspunten bij de verzorging...6 10.1.3

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

HULPVERLENING DUIKEN EHBO

HULPVERLENING DUIKEN EHBO HULPVERLENING DUIKEN EHBO CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN VVW - DUIKEN VVW DUIKEN VZW CURSUS EHBO V1.2008 INLEIDING CURSUS EHBO Tijdens een duikevenement kunnen tal van kleine en grotere ongevallen gebeuren.

Nadere informatie

Het Fenomeen van Raynaud

Het Fenomeen van Raynaud Het Fenomeen van Raynaud Wat is het Fenomeen van Raynaud? Wij spreken van het Fenomeen van Raynaud bij het plotseling optreden van verkleuringen van vingers en/of tenen bij blootstelling aan kou of bij

Nadere informatie

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte 0 Fianne Mulder Bodhi Yoga en Mindfulness Hoogstraat 29 a, 3011 PE Rotterdam www.centrumbodhi.nl e-mail: fianne@centrumbodhi.nl Saswitha

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2

Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Basisinformatie Diabetes Mellitus type 2 Datum : 26 maart 2007, gewijzigd 16 november 2009 Document : Bi 01 Bron : Zorgprogramma Diabetes Stichting Icare (2007) Auteur : MCC Klik Inhoudsopgave Inleiding..

Nadere informatie

1.1. Wat is EHBO? Eerste Hulp op verantwoorde wijze door leek verleent in afwachting van professionele hulp.

1.1. Wat is EHBO? Eerste Hulp op verantwoorde wijze door leek verleent in afwachting van professionele hulp. 1. Inleiding 1.1. Wat is EHBO? Eerste Hulp op verantwoorde wijze door leek verleent in afwachting van professionele hulp. 1.2. Waarom moeten werkwijze en technieken van de EHBO-er overeen stemmen met beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

Docetaxel (Taxotère ) - cyclofosfamide bij borstkanker

Docetaxel (Taxotère ) - cyclofosfamide bij borstkanker Docetaxel (Taxotère ) - cyclofosfamide bij borstkanker Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over Cholesterol

Alles wat u moet weten over Cholesterol Alles wat u moet weten over Cholesterol In het kort Cholesterol is een vetachtige stof die in alle dierlijke weefsels, en dus ook in het menselijk lichaam, voorkomt. Ondanks zijn slechte naam is cholesterol

Nadere informatie

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken)

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken) Het Vlaamse Kruis vzw basis EHBO (eerste hulp bij ongelukken) opleiding Algemeen secretariaat Provinciesteenweg 660 2530 Boechout Tel. 03 226 25 45 Fax 03 226 11 35 E-post: as@hvk.be www.hetvlaamsekruis.be

Nadere informatie

Klinisch redeneren: sepsis

Klinisch redeneren: sepsis Hoe een tampon een sepsis kan veroorzaken Klinisch redeneren: sepsis tekst: Marc Bakker, Alexia Hageman fotografie: Frank Muller Bij klinisch redeneren draait het om adequaat inspringen op complexe klinische

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 7 1.1 Ziekteleer, anatomie en fysiologie 7 2 Hulp bij de persoonlijke verzorging 9 2.1 Ik heb

Nadere informatie

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger De structuur van het watermolecuul 4 Het redoxpotentiaal 24 De polariteit van het watermolecuul is doorslaggevend

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie