NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Speech Willem Smink, voorzitter College van Bestuur Opening Studiejaar dd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Speech Willem Smink, voorzitter College van Bestuur Opening Studiejaar 2015-2016 dd."

Transcriptie

1 Speech Willem Smink, voorzitter College van Bestuur Opening Studiejaar dd. 3 september 2015 Goedemiddag. Ik ga het vandaag even hebben over het beleid. Ik zie al verschrikte gezichten. Maar het moet even. Dit is vermoedelijke de laatste opening studiejaar van de NHL, want als we op schema blijven zijn we volgend jaar gefuseerd. Dus nu kan het nog even. Een opening met beleid. Het rijksbeleid is kort voor de zomer opnieuw geformuleerd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs van minister Jet Bussemaker. De nota heet De Waarde van Weten en hij verscheen praktisch op hetzelfde moment als ons ontwerp voor een nieuwe hogeschool van Stenden en NHL samen. Zoals bekend is dit studiejaar het leenstelsel of het studievoorschot ingevoerd. Op den duur vanaf levert dit de rijksoverheid besparingen op. Volgens de minister een miljard, volgens critici zo n 600 miljoen. Hoe dan ook, veel geld. De minister wil dat geld gebruiken voor een aantal kwaliteitsverbeteringen in het hoger onderwijs. De meest opvallende is die van het extra geld dat ze beschikbaar wil stellen voor extra docenten. Daarmee moet meer kleinschalig en intensief onderwijs mogelijk worden. Zo n 60% van het geld van het studievoorschot zal hieraan besteed gaan worden. Iedereen in het hoger onderwijs is hier blij mee. De afgelopen decennia is de deelname aan het hoger onderwijs enorm gestegen. Zo groeide de NHL met 30% in een kleine tien jaar. Maar per student is het bedrag gedaald. De werkdruk liep op omdat we zo veel mogelijk onze studenten hebben willen begeleiden in hun studie. Extra docenten zijn dus zeer gewenst. De minister wil verder het aantal lectoren (onderzoeksleiders) met 580 fte uitbreiden zodat er 1 lector op 720 hbo studenten kan worden aangesteld. Onderzoek was vroeger iets van de universiteit. Sinds 2001 doen we er steeds meer aan in het hbo. Bij de NHL hebben we nu een kleine 10 fte lectoraten. Dat zouden er met onze bijna studenten en het extra geld van het studievoorschot dus 18 kunnen worden. En dat is naar mijn mening nog steeds veel te weinig. Ik zal uitleggen waarom ik dat vind. Eind 2013 verscheen het rapport Naar een lerende economie van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Daarin wordt geschetst dat het tempo van de technologische ontwikkeling enorm is gestegen en dat dit nog veel sterker zal gaan stijgen. Dat komt vooral door de wet van Moore. Die zegt dat de rekencapaciteit per dollar van computerchips per 18 maanden verdubbeld. De rekencapaciteit van een tegenwoordige smart Phone is groter dan die van een volwassen computer tien jaar geleden. Dit is het verschijnsel van exponentiele groei.

2 Niet of nauwelijks voorstelbare nieuwe ontwikkelingen zijn aan het ontstaan in deze second machine age zoals twee hoogleraren uit Boston (Brynjolfsson en McAffee) dat noemden. The internet of things, de draadloze verbinding tussen apparaten die elkaar instructies geven krijgt vorm. Informatietechnologie dringt door tot in bijna alle sferen van het economisch en maatschappelijk leven. Via ICT ontstaan tal van nieuwe innovaties. En nieuwe business modellen die bestaande klassieke ondernemingen en organisaties oprollen, denk aan de taxi wereld en de hotelwereld. Nieuwe ideeën kunnen door informatietechnologie heel snel een groot marktbereik vinden. Er zijn maar weinig sectoren die hierbij buiten schot kunnen blijven. Daarom heeft de maatschappij belang bij een sneller reactievermogen op nieuwe ontwikkelingen. Sommige van die ontwikkelingen moeten we zien te stoppen of om te buigen, andere moeten we adopteren. Het is mooi om te zien hoe ver onze hogeschool inmiddels al gevorderd is met het verbinden van informatietechnologie aan andere sectoren. Zo hebben we communicatie, techniek en zorg verbonden met verschillende spraakmakende games. We zijn zelfs al gestart met een master op het terrein van zorg, welzijn en technologie, een onderwerp waar de minister veel belang aan hecht. De breedte van onze hogeschool met opleidingen in het technische, sociale, economische, communicatieve en educatieve domein hebben we weten te benutten voor nieuwe cross sectorale initiatieven. Friesland en Noord Nederland staan niet langs de zijlijn van de technologische revolutie. Integendeel. In Noord Nederland treffen het op één na sterkste cluster van high tech bedrijven van heel Nederland aan. We spreken zelfs over een region of smart factories. Smart facories zijn fabrieken die zo goed als foutloos produceren. De innovaties die daar op zijn gericht zorgen er voor dat de maakindustrie in onze regio weer nieuwe kansen krijgt. Philips Drachten is daar een treffend voorbeeld van. Deze vestiging is gegroeid doordat productie is teruggehaald uit het verre Oosten. Dat kon alleen maar door aanzienlijke investeringen in slimme productiemethoden. In deze regio hebben we nog steeds een werkloosheidsprobleem op te lossen. Het behoud en daarmee de verdere ontwikkeling van onze maakindustrie is dan van groot belang. Wij willen daarbij helpen. Zo dienen we momenteel twee onderzoeksprojecten in voor ontwikkeling van slimme productierobots en voor snelle analyse van grote databestanden. Samen met de industrie van het innovatiecluster Drachten. Onderweg naar nog meer smart factories. Al in 1997 versloeg de deep blue computer van IBM de grootmeester Gari Kasparov. Kasparov constateerde later dat combinaties van zelfs relatief eenvoudige computers en mensen die supercomputer alsnog konden verslaan. Het gaat niet alleen om hig tech en robots, maar om de combinatie ervan met menselijke creativiteit. Die combinatie is onverslaanbaar. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid spreekt in het rapport dat ik eerder noemde, van regionale centra van kenniscirculatie. En de minister onderschrijft het belang daarvan. In de strategische agenda zegt zij dat er een verduurzaming van de relatie tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen moet komen. Ook de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling de OESO, zegt dit in een recent rapport: er moet een versterking komen van de onderzoekscapaciteit van hogescholen omdat zij de kloof kunnen overbruggen tussen bedrijven met weinig of geen ervaring in innovatie enerzijds en de internationaal beschikbare kennis anderzijds.

3 De minister constateert dat de relaties tussen de maatschappij en het hoger onderwijs veel te afhankelijk zijn van incidentele contacten tussen goedwillende docenten en mensen uit bedrijven en instellingen. Er moet meer structuur in die relatie, aldus de minister. En daar ben ik het van harte mee eens. Die structuur moet er komen aan de kant van de maatschappij: vraagarticulatie heet dat en dat moet binnen de regio s zelf worden opgezet en daar werken we hier aan. En vanuit het hoger onderwijs en dat moet met meer onderzoeks- en valorisatie expertise. Een integrale visie van het rijk hierop, vanuit economische zaken en onderwijs gezamenlijk, ontbreekt hier in de strategische agenda. Met enkele miljoenen per jaar extra en de genoemde uitbreiding van lectoraten zijn we nog lang niet op het niveau waar we heen moeten. Nederland is een klein land. We hebben het geld niet om overal nieuwe doorbraaktechnologie te vinden. We moeten het hebben van het slim combineren van kennis en vaardigheden om de antwoorden te vinden op de sociale, ecologische en economische vragen van deze tijd. Lectoren, docent onderzoekers en door hen geïnspireerde studenten zijn de crux. De waarde van weten (om de titel van de strategische agenda nog maar weer even aan te halen) zit in de maatschappelijke betekenis van toepasbare kennis. En die waarde neemt alleen maar toe. Ik kom nu nog even terug op die kleinschalige en intensieve onderwijsvorm waar de minister extra geld voor over heeft. Die kleinschalige leergemeenschappen of communities gaan er pas echt toe doen wanneer er onderwijs wordt gegeven aan de hand van vraagstukken uit de levende praktijk. Om dat voor studenten, docenten en de maatschappij werkelijk interessant te laten zijn, is een hoog niveau van kennisontwikkeling en overdracht nodig. Om die connecties te kunnen leggen en onderhouden hebben we specialisten nodig en veel ICT. Specialisten die weten wat er speelt. Die de meest interessante partners in de regio en daarbuiten weten te vinden. Wat zou het fantastisch zijn om veel vaker dan we nu doen netwerken van partners in binnen- en buitenland te kunnen benutten waarmee koplopers en volgers elkaar verder helpen via de neutrale grond van ons hbo. Kleinschaligheid en specialisatie horen bij elkaar vandaag de dag. Zonder voldoende gespecialiseerde kennis en interessante netwerken verwordt kleinschaligheid tot kneuterigheid. Specialisten hebben een wiel uitgevonden en weten dat uit te leggen zodat alle anderen niet ook wielen hoeven uit te vinden. Hierin schuilt een hoofdreden voor de fusie tussen Stenden en NHL Hogeschool. Samen bouwen we dat regionale innovatiecentrum dat we elk apart op den duur niet op voldoende niveau krijgen. In ons fusie ontwerp is met dit doel voor ogen een model gekozen van ateliers en R&D eenheden. De ateliers zijn een vorm voor de kleinschalige werkleergemeenschappen, de R&D eenheden vullen daarop aan met specialistische kennis. Vanaf het eerste moment willen we studenten in contact brengen met interessante vraagstukken uit de praktijk. Zij zullen daardoor geïnspireerd worden om al doende te leren onder leiding van docent onderzoekers en lectoren. Onderwijs krijgt zo onmiddellijk betekenis. Het is goed te bedenken dat we in veel opzichten nu al vorm geven aan deze doelen. De NHL staat in de top zes van de gehonoreerde subsidieprojecten voor kennisvalorisatie van SIA RAAK. Daar bouwen we op voort.

4 Met de sterke positie van Stenden op het internationale vlak kunnen we onze positie verder uitbouwen. In de strategische agenda stelt de minister dat ze de 2% van het rijksbudget die bestemd is voor de zogeheten profilering en zwaartepuntvorming zal handhaven. Deze termen doelen op het vermogen van instellingen om een eigen identiteit vorm te geven. Het zal duidelijk zijn dat we gezamenlijk een aansprekende vorm van het motto think global, act local kunnen vinden. Het lijkt me dat de minister voor dat profiel extra middelen over zou moeten hebben. Geen enkele andere Nederlandse hogeschool heeft vestigingen in het buitenland. Op de fundamenten die Stenden op dit vlak heeft gelegd kunnen we verder bouwen. Zo wordt het brede aanbod van de NHL gekoppeld aan de buitenlandse footholds van Stenden. Volgens mij heeft Leeuwarden met de status van culturele hoofdstad van Europa in 2018 in het verschiet, een uitgelezen kans om ook de retourzijde van de buitenlandstrategie van onze instellingen te benutten. Voor Nederlandse studenten van buiten onze regio is een keuze voor Leeuwarden als studiestad vaak alleen aan de orde bij uniek aanbod dat we hier op enkele terreinen hebben. Voor buitenlandse studenten gaat het primair om een keus voor Nederland in combinatie met een specifiek studieaanbod. Dan heeft Leeuwarden net zo veel kans als Groningen. Vanuit China bekeken is het onderscheid tussen die twee steden praktisch nul. Nu al komen er veel buitenlandse studenten naar Leeuwarden. Het is interessant om te zien dat de masteropleiding watertechnologie bij Wetsus hier in Leeuwarden vrijwel volledig door buitenlandse studenten wordt bevolkt. Is dat erg? Nee, want die opleiding en de onderzoekslijnen die er bij horen krijgen er wel een bestaansbasis mee. En op den duur komen ook de Nederlandse schapen dan wel over de dam. De verdere internationalisering van ons hoger onderwijs kan kansen scheppen om de sterke punten van onze regio op het vlak van zorgtechnologie, watertechnologie, toerisme, agrobusiness, biomaterialen en biobased economy, high tech maakindustrie, bestuur en veiligheid, onderwijs en creatieve industrie verder uit te bouwen. Wij zijn dan ook blij met de belangstelling van de Rijksuniversiteit Groningen om een Friese Faculteit op te zetten in nauwe samenwerking met ons hbo. Wij verwachten daarmee een interessante partner te hebben voor masteropleidingen op de genoemde sterke terreinen en voor onze internationale profilering. Op een beperkt aantal thema s internationaal interessant onderwijs en onderzoek aanbieden is nodig om ons aanbod op niveau te houden bij de afname van de instroom die er aan staat te komen in onze directe regio. Ook is de indruk dat Nederlandse studenten minder bereid te zijn om te verhuizen voor hun opleiding. Dat zou wel eens een effect kunnen zijn van het studievoorschot op de onderwijsdeelname. De bereidheid te lenen voor de huur van een kamer is niet heel groot, zo is de indruk. Dit jaar daalt voor het eerst sinds lange tijd, in lijn met het landelijk beeld, de instroom van eerstejaars bij onze hogeschool. Dat komt vooral door de rem op de pabo instroom en incidentele instroomdalingen bij enkele andere opleidingen. In totaal kunnen we echter toch weer tegen de studenten verwelkomen.

5 Onder hen zijn excellente studenten, minder excellente studenten, gewone studenten, minder goeie studenten en studenten die de eindstreep naar alle waarschijnlijkheid nooit zullen halen. In de propedeuse is het zaak er zo snel mogelijk achter te komen wat er in zit bij onze studenten. En als het er niet in zit, dat ook op tijd te laten weten zodat mensen niet op een dood spoor terecht komen. Er is terecht veel aandacht in de Strategische Agenda van de minister voor talentontwikkeling. Wat is er mooier dan studenten te zien excelleren. Hier zoeken we dat bijvoorbeeld in crossectorale innovatie. Daar valt veel te halen voor nieuwe talenten: dwars door disciplines heen met originele oplossingen komen. Er is zelfs al een opmerkelijke locatie voor, de Blokhuispoort, een oude gevangenis in deze stad die nu tot zijn tegendeel wordt getransformeerd: een Friese Design Factory. En in ons eigen gebouw hebben we inmiddels het X-Lab. Baanbrekende innovaties, nieuwe startups daar moeten we het de komende tijd van hebben om welvaart en welzijn in deze regio op peil te houden. Daarbij is er ook aandacht nodig voor de iets minder goeie student. Daar zijn er namelijk vrij veel van. Studenten die last hebben van aarzelingen of remmingen, vaak ontstaan door onvoldoende maatschappelijk zelfvertrouwen. Of door leeftijdsgebonden neurologische knelpuntjes. Het is fantastisch om te zien hoe zij er dan in slagen om alsnog dicht bij hun eigen ambities en mogelijkheden te komen. We hebben gelukkig veel docenten in huis die weten hoe je dit doet. Persoonlijke begeleiding en slim opgebouwde curricula zijn essentieel. De spanningsboog van concentratie is misschien iets verkort. Uit de leerpsychologie weten we dat inspanningen langer worden volgehouden wanneer ze worden verdeeld over korte tijdseenheden en afgewisseld worden met beloningen. Dit noemen we tegenwoordig gamification en de nota van de minister besteedt er terecht aandacht aan. Zowel voor de excellente als voor de iets minder goeie studenten zullen we ons onderwijs moeten vernieuwen. Dat vraagt initiatief vanaf de basis en investeringen in nieuwe faciliteiten vooral op ICT gebied. Ook zo n onderwerp dat we beter met de buren kunnen oppakken. Beste mensen. Dit is mogelijk het laatste studiejaar van NHL Hogeschool. Tenminste wanneer we het tijdschema van de fusie halen. Je moet weten waar je vandaan komt als je vooruit wilt kunnen kijken. Onze hogeschool bestaat in deze samenstelling 28 jaar. Er zijn hier zo n mensen afgestudeerd. We hebben daarmee en met vele onderzoeksprojecten veel betekend voor onze regio en de wereld daarbuiten. We hebben als één van de eerste hogescholen technologie, zorg, welzijn, communicatie en educatie slim verbonden. We zijn dit voorjaar ook nog eens geslaagd voor de instellingstoets, met vlag en wimpel nog wel. De koers die we met het fusieontwerp hebben uitgezet wordt ondersteund door de Strategische Agenda van de minister. We plaatsen hier en daar andere accenten. Als we daarvoor de ruimte krijgen en niet per procentpunt moeten verantwoorden waar welke fte precies voor wordt ingezet, dan hebben we daarmee een mooie westenwind in de rug. Mede namens mijn collega Jan van Iersel wens ik ons allen een mooi succesvol studiejaar toe! Willem Smink College van Bestuur

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen Hogeschool Leiden Chemie in de verbindingen 21 22 Inleiding Het cluster Techniek van Hogeschool Leiden bestaat uit vier onderwijsafdelingen: de afdeling Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO), Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit Sirius 4 jaar excellentie in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het Platform Bèta Techniek December 2012 3 Het onderzoek terugbrengen in het onderwijs - Universiteit Maastricht 4 Werken binnen

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR

Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR To explore the potential of nature to improve the quality of life 00 Strategisch Plan 2011-2014 Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Industry Group Manufacturing. Made in Holland. Accountants Belastingadviseurs Consultants Financieel Adviseurs

Industry Group Manufacturing. Made in Holland. Accountants Belastingadviseurs Consultants Financieel Adviseurs Industry Group Manufacturing Made in Holland Accountants Belastingadviseurs Consultants Financieel Adviseurs Inhoud Voorwoord 2 Introductie 3 Verantwoording 4 Macro-economisch 5 Productiecapaciteit 7

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

VERBINDT VALORISATIE DUURZAMER GEBRUIK VAN BESTRIJDINGS MIDDELEN EN WATER DOOR NIEUWE TECHNIEK. Onderzoek. Mastercollege UCF

VERBINDT VALORISATIE DUURZAMER GEBRUIK VAN BESTRIJDINGS MIDDELEN EN WATER DOOR NIEUWE TECHNIEK. Onderzoek. Mastercollege UCF Gewoon doen is niet gek genoeg INTERVIEW MET DOUWE BREIMER pagina 7 Onderzoek LEEFBAARHEID EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN FRYSLÂN pagina 6 VERBINDT JAARGANG 4 NUMMER 2 EDITIE ZOMER 2015 WWW.UCF.FRL @UCFFRYSLAN

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Business as Unusual HAN BLAD #13 / SEPTEMBER 2009. Netwerken tegen de crisis HAN steekt 10 miljoen in duurzaamheid

Business as Unusual HAN BLAD #13 / SEPTEMBER 2009. Netwerken tegen de crisis HAN steekt 10 miljoen in duurzaamheid HAN BLAD Business as Unusual #13 / SEPTEMBER 2009 Netwerken tegen de crisis HAN steekt 10 miljoen in duurzaamheid Flexibilisering arbeid geen wondermiddel Innoveren met Web 2.0 Straks/nu DOORLEREN? Ook

Nadere informatie

LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden

LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden INHOUD Aan de lezer Een stedelijke Agenda voor Noord-Nederland 4 1 Steden als dynamo s van bedrijvigheid

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie