Beheersorganisatie Regioprojecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheersorganisatie Regioprojecten"

Transcriptie

1 Beheersorganisatie Regioprojecten Afspraken uitvoering Regioprojecten Handleiding Vastgesteld door Regiobestuur FoodValley op 25 mei 2012.

2 0. Inleiding Het juridisch kader Subsidie en projectovereenkomst Beheer- en betaalautoriteit Hardheidsclausule Algemene vereisten subsidiebeheer Van subsidieaanvraag tot subsidievaststelling Subsidiabele kosten Eigen ureninzet in regio FoodValley voor regioprojecten Niet-subsidiabele kosten Aanbesteding Staatssteun Communicatie Instandhouding na subsidievaststelling Projectadministratie en bewaartermijn Contactpersoon Documentenstroom subsidieverstrekker, regio en gemeenten Bevoegdheden regio en gemeenten Projectorganisatie Taken en verantwoordelijkheden binnen de projecten Inrichting extern beheer (afspraken tussen regio en gemeenten) Overeenkomst (5) Beheer door de regio Betaling (6) Vaststelling subsidieaandeel (7) Afrekening (8) Declaratie (9) Uitvoeringsinformatie (10) Accountantsverklaring (11) Relatiebeheer regio met subsidieverstrekker Rapportage (12) Voorschotverzoek (13) Jaarrekening (14) Accountantsverklaring (15) Bijlage 1 Model Projectformat (aanvraag) Bijlage 2 Model Projectovereenkomst Bijlage 3 Model Communicatieplan Bijlage 4 Model Voortgangsrapportage Bijlage 5 Model Declaratieformulier Bijlage 6 Model Eindrapportage Bijlage 7 Stroomschema aanbesteding Bijlage 8 Stroomschema Staatssteun Bijlage 9 Toelichting projectuitvoering en BTW Bijlage 10 Voorbeeld invulling fysiek projectdossier Bijlage 11 Mandaatregeling projectovereenkomst Regiocontract Beheersorganisatie regioprojecten d.d

3 0. Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe het beheer van financiële middelen in regioverband van Regio FoodValley georganiseerd wordt. En heeft betrekking op projecten die in regioverband worden uitgevoerd en waarbij de regio aanspreekpunt is voor een subsidieverstrekker. Er wordt ingegaan op de voorzieningen die hiervoor worden getroffen en welke (eigen) regels en afspraken gelden met betrekking tot projecten van de regio en de betrokken gemeenten. De notitie bouwt voort op de systematiek die bij het regiocontract is gebruikt door regio De Vallei. We beogen hiervoor handvatten te bieden aan projectuitvoerders van de regiogemeenten voor de juiste uitvoering en beheersing van hun regioproject. Zo dient het: partijen te helpen hun projecten op efficiënte wijze uit te voeren en te verantwoorden; verscheidene zaken te verduidelijken die voortvloeien uit de diverse aangegane subsidieverplichtingen en overeenkomsten met de bijbehorende bijlagen; praktische informatie te verstrekken waarop de partijen in de verschillende fasen van het project kunnen teruggrijpen; partijen zodanig bij de financiële kant van de projecten te begeleiden dat financiële documenten moeiteloos kunnen worden opgesteld; toe te zien op zo soepel mogelijke relaties tussen de betrokken partijen, via de uitstippeling van een operationeel kader voor het project. Een gezond financieel beheer van een project is essentieel om te garanderen dat met beperkte uitgaven de beste resultaten/producten worden verkregen. Deze notitie geeft in feite de context aan waarbinnen deze projecten worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat over deze context helderheid bestaat om misverstanden te voorkomen en om een soepele samenwerking van alle partijen in de regio zelf, maar ook met de subsidieverstrekker te realiseren. Dit vraagt van alle partijen een actieve en accurate opstelling gericht op het (zo vroeg mogelijk) treffen van voorzieningen en het implementeren van regels en afspraken in de eigen organisatie en structuren. Het uiteindelijke doel hiervan is om de afgesproken beleidsresultaten te (gaan) realiseren met een goede verantwoording van de door de regio en gemeenten geleverde inspanning hiervoor en in de tussentijd een goede cashflow te genereren die aan het bereiken van die resultaten bijdraagt. De opzet van het financiële beheer is niet onwrikbaar. Er is ruimte voor aanpassingen op basis van de ervaringen die worden opgedaan en de daarbij verworven inzichten. Beheersorganisatie regioprojecten d.d

4 1. Het juridisch kader De toekenning van gelden van derden aan Regio FoodValley is geregeld door middel van een subsidiebeschikking of een overeenkomst (convenant). Deze notitie heeft alleen betrekking op de organisatie van die projecten die externe financiering ontvangen door middel van een subsidiebeschikking. Het kan zijn dat er zowel een beschikking als een overeenkomst aan een project of programma ten grondslag ligt, b.v. Regiocontract FoodValley (RC). Hierbij is de beschikking leidend gezien haar afdwingbare karakter en de juridische bescherming die binnen het publiekrecht is geregeld. Deze notitie ziet daarom ook toe op die situaties Subsidie en projectovereenkomst Subsidie: de juridische beschikking De middelen die gebruikt worden voor de uitvoering van projecten worden meestal aan de regio verstrekt op basis van een subsidiebeschikking. Deze beschikking kan worden beschouwd als het juridische kader waarbinnen de overdracht van middelen van de ene overheid naar de andere plaatsvindt. Het is een eenzijdige rechtshandeling van de verstrekker die bedoeld is om financiële middelen ter beschikking te stellen aan, in dit geval de regio, ter bekostiging van specifieke, in de beschikking vermelde activiteiten, doelen, resultaten en beoogde effecten. Een belangrijk kenmerk van subsidies is dat deze pas definitief vastgesteld worden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd conform beschikking en de verantwoording van uitgaven, inkomsten en inhoudelijke resultaten is ingediend. Aan deze beschikking zijn naast de inhoudelijke voorwaarden ook procedurele voorwaarden gekoppeld. Deze variëren van periodieke rapportagemomenten aan de subsidieverlener tot voorschriften m.b.t. aanbesteding, administratie, verantwoordingsprotocollen, bevoorschotting e.d. Deze voorschriften moeten in de beschikking worden vermeld. Op beschikkingen is de Algemene Wet Bestuursrecht en de specifieke subsidieverordening van de verstrekker van toepassing. Daarnaast kan er in de beschikking naar andere kaders worden verwezen. Deze zijn daarmee ook van toepassing op de subsidierelatie. De subsidievereisten zijn nader toegelicht in hoofdstuk 2. Projectovereenkomst Verderop in deze notitie wordt nader ingegaan op de inhoud van de projectenovereenkomst. Deze overeenkomst heeft als doel om de uitvoering van het project buiten het regiobureau te plaatsen. De overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling waarbij de regio en de deelnemende gemeenten zich conformeren aan de uitvoering van het project en daarbij vastleggen dat er aan alle voorwaarden van de onderliggende subsidiebeschikking zal worden voldaan. Daarbij is deze overeenkomst nodig om vast te leggen dat de subsidiemiddelen van de externe financier middels een overeenkomst worden doorgezet aan naar de deelnemende gemeenten. Alleen dan kan de opdrachtgevende gemeente (als gedelegeerd opdrachtgever namens de regio), de subsidie gebruiken voor verplichtingen die niet door de regio maar door de gemeenten zijn aangegaan. Alle partijen bij deze overeenkomst kunnen elkaar aanspreken op de juiste naleving ervan. Beheersorganisatie regioprojecten d.d

5 1.2. Beheer- en betaalautoriteit Belangrijk element bij het beschikbaar komen van de externe middelen voor de regio is de zogenaamde beheer- en betaalautoriteit. Dit is de rechtspersoon aan wie de subsidieverstrekker de subsidie overmaakt. Voor Regio FoodValley is dit het regio-orgaan zelf. De beheer- en betaalautoriteit is verantwoordelijk voor beheer, doorbetaling en verantwoording van de externe middelen. Regio FoodValley heeft besloten te gaan werken met de zogenaamde volmachtvariant. Dit houdt in dat de regio op basis van een overeenkomst het relevante deel van de subsidie doorgeeft aan naar de gemeente die als opdrachtgevende gemeente fungeert. Deze gemeente stuurt daartoe een declaratie aan de regio voor de kosten van verrichte werkzaamheden en gedane uitgaven en levert informatie over de uitvoering van het project. De volmachtvariant sluit goed aan bij de werkwijze van de regio als verlengd lokaal bestuur. Bovendien heeft de regio geen eigen subsidieregeling die noodzakelijk is voor een variant waarbij externe middelen als subsidie worden doorgegeven Hardheidsclausule Het dagelijks bestuur van de regio FoodValley kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in dit document afwijken of bepalingen buiten beschouwing laten, voor zover de toepassing daarvan leidt tot onevenredige risico s in de uitvoering en/of beperkend werkt ten opzichte van het bereiken van de regionale en/of gemeentelijke doelstellingen. Beheersorganisatie regioprojecten d.d

6 2. Algemene vereisten subsidiebeheer Het subsidiebeheertraject voor projecten is verbonden aan voorwaarden die door de Europese Unie, rijksoverheid en provinciale overheid (de subsidieverstrekker) zijn opgesteld en vastgelegd in de diverse subsidieregelingen. De procedurele voorwaarden voor subsidiebeheer en verantwoording komen in het algemeen met elkaar overeen en zijn in dit hoofdstuk benoemd. Daarnaast zijn in deze handleiding vereisten opgesteld om te voldoen aan de eigen regels van de regio op het gebied van financieel beheer. Deze dienen ervoor om de regioprojecten op programmatische basis uit te voeren en aan te sturen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is schematisch weergegeven hoe het beheer- en verantwoordingsproces via de documentenstroom loopt. Dit proces wordt verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken Van subsidieaanvraag tot subsidievaststelling De verkrijging van subsidiegeld voor de uitvoering van een project kent de volgende stappen: 1. Van subsidieaanvraag tot subsidiebeschikking Zodra een projectvoorstel bestuurlijke goedkeuring van de regio heeft gekregen, vult de projectleider van de gemeente samen met de subsidiemedewerker van de regio het subsidieaanvraagformulier in dat wordt verstrekt door de subsidieverstrekker. Samen met verplichte bijlagen zoals het projectplan, de overeenkomst e.d. wordt de projectaanvraag schriftelijk ingediend bij de subsidieverstrekker met het verzoek gelden beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project. Een subsidieaanvraag kan meestal het hele jaar worden ingediend, tenzij in de subsidieregeling staat dat een aanvraag voor een bepaalde datum ontvangen moet zijn. De subsidieverstrekker verstrekt goedkeuring door middel van een beschikking. Algemene voorwaarden voor verlening zijn: De inhoud uit het projectplan behoort tot de beleidsdoelen van de subsidieverstrekker; Er zijn financiële middelen beschikbaar voor de realisatie van deze beleidsdoelen; Er is een juridisch kader aanwezig waaraan de subsidieverstrekker gehouden wordt. Bijv. vastgelegd in EU-wetgeving, landelijke wetgeving of provinciale verordeningen en op basis waarvan de subsidie kan worden verstrekt. 2. Tussentijdse verantwoordingsrapportages De subsidieverstrekker wil tussentijds op de hoogte gehouden worden van de financiële en inhoudelijke projectvoortgang (resultaten) over de afgelopen periode. Hiervoor zijn termijnen opgenomen in de subsidiebeschikking (met verwijzing naar de subsidieregeling). Meestal is dit één keer per jaar. Hierbij moet tevens een planning van activiteiten en uitgaven voor de eerstvolgende periode worden overlegd (meestal twaalf maanden). Deze voortgangsrapportages dienen op zowel totaal meerjarenproject of -programmaniveau als op het niveau van de (deel)projecten of programma s te worden opgesteld. Deze rapportages moeten volgens een voorgeschreven rapportagemodel worden opgesteld door de opdrachtgevende gemeente. Deze rapportages worden ingediend bij de regio en deze dient ze in bij de subsidieverstrekker. Beheersorganisatie regioprojecten d.d

7 Bij een meerjarenprogramma (zoals het RC) vindt veelal een tussentijds controlemoment plaats halverwege de looptijd. De voortgangsrapportage bestaat dan uit een toelichting op de resultaten en bestedingen met accent op voortgang (voortgang tot dan toe en verwachtingen tot en met het eind van de programmaperiode): voortgang op programmaniveau, afwijkingen ten opzichte van de afspraken en knelpunten in de uitvoering. De rapportage wordt met een goedkeurende accountantsverklaring, ingediend bij de subsidieverstrekker. Naast periodieke rapportages vindt er direct contact plaats met de subsidieverstrekker. Dit is met name het geval als er niet voldaan kan worden aan de subsidieverplichtingen. In de eerste plaats ligt er een verantwoordelijkheid bij de opdrachtgevende gemeente om eventuele problemen bij de uitvoering te melden aan de regio. Naar aanleiding van deze melding aan de regio wordt door het regiobestuur bekeken welk traject er moet worden gelopen om de problemen te verhelpen. Indien daartoe aanleiding is zal het vervolgtraject met de subsidieverstrekker worden besproken (regio en opdrachtgevende gemeente). 3. Bevoorschotting De subsidieverstrekker is in het algemeen bereid om mee te werken om voorfinanciering door de regio tot een minimum te beperken. Door middel van een vaststaand kasritme kan de subsidieverstrekker op maat bevoorschotting uitbetalen. Op basis van de (jaarlijkse) voortgangsrapportages kan de regio een jaarvoorschot aanvragen onder voorwaarde dat inzicht wordt gegeven in: de stand van de werkelijke subsidiabele uitgaven tot dan toe; planning/begroting van uitgaven voor de resterende periode. De regio betaalt vervolgens de voorschotten uit aan de regiogemeenten op basis van de gemaakte afspraken hierover. Zie hiervoor hoofdstuk Subsidievaststellingsverzoek Na afloop van de projectperiode vindt de eindcontrole plaats van de projectkosten en activiteiten door de accountant. Vervolgens dient de regio een aanvraag tot subsidievaststelling voor het betreffende project in. Hierbij wordt ook een eindverantwoording en goedkeurende accountantsverklaring (conform voorgeschreven eindrapportagemodel en controleprotocol) geleverd. Hierin wordt onder meer gerapporteerd over het behalen van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten, de inzet van eigen middelen en inzet van (Rijks)overheidsmiddelen over de gehele subsidieperiode. Hierbij wordt een relatie gelegd met de uitgevoerde activiteiten. In de beschikking is de uiterste indieningdatum opgenomen die kan variëren van 3 tot 6 maanden na uitvoeringsdatum van de (betaalde) projectactiviteiten. In het geval van het RC verzorgt de regio de verantwoording op programmaniveau. De verantwoording op projectniveau wordt verzorgd door de opdrachtgevende gemeente. Dit is nader uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. 5. Vaststellingsbeschikking In de vaststellingsbeschikking is de officiële goedkeuring van de subsidieverstrekker vastgelegd inclusief de definitieve vaststelling van de subsidiebijdrage(n). Met deze goedkeuring wordt het restant uitbetaald of teruggevorderd binnen de in de beschikking gestelde periode. Beheersorganisatie regioprojecten d.d

8 2.2. Subsidiabele kosten Subsidiabele kosten zijn de voor de activiteiten noodzakelijke kosten, die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de te leveren prestatie. De kosten moeten gemaakt worden in de afgesproken projectperiode en zijn proportioneel en doelmatig. De subsidiabele kosten zijn specifiek opgenomen in de subsidieregeling van de subsidieverstrekker. Maar in het algemeen kan worden gedacht aan kosten zoals: Uren die gemaakt zijn door het personeel dat direct bij het project betrokken is en waarvan dit geen reguliere taak is. Zie hiervoor paragraaf 2.3.; Kosten verbonden aan uitgevoerde adviesdiensten en onderzoeken. Het gaat hierbij uitsluitend om externe inzet; Kosten voor promotie en publiciteit waaronder het maken van folders, persberichten, website, voorlichtingsbijeenkomsten, openingsfestiviteit etc.; Aankoop van grond, gebaseerd op een waardebepaling door een beëdigd taxateur; Aankoop van gebouwen en onroerend goed, met inbegrip van kosten voor aankoop, belastingen, leges en taxatiekosten, gebaseerd op een waardebepaling door een beëdigd taxateur; Kosten aanschaf machines, apparatuur en productiemiddelen (kapitaallasten binnen subsidiabele periode); Kosten verbruikte materialen en hulpmiddelen; Kosten voor financiële transacties, financieel juridische diensten zoals de accountant, patenten en bankkosten; Andere aan derden verschuldigde kosten; Niet verrekenbare BTW. De kosten zijn inclusief BTW als: de subsidieontvanger de kosten heeft gemaakt; BTW niet in aftrek kan worden gebracht; geen compensatie wordt verkregen uit het BTW-compensatiefonds. Nogmaals: in iedere subsidieregeling zijn de subsidiabele kosten opgenomen. Deze kunnen afwijken van wat hierboven is opgesomd Eigen ureninzet in regio FoodValley voor regioprojecten Door de medewerkers van de gemeenten zullen uren worden ingezet voor de uitvoering van projecten. Deze uren kunnen in de meeste gevallen als subsidiabele projectkosten worden opgevoerd. Daarover kan vervolgens een percentage subsidie worden verkregen. Indien er eigen ureninzet is vanuit gemeenten dan moeten deze op voorhand zichtbaar zijn in de projectbegroting. Voorwaarden Het moet gaan om uren die specifiek voor het betreffende project worden ingezet, bijvoorbeeld voor coördinatie of voor projectactiviteiten, en die niet tot de normale werkzaamheden van de gemeente kunnen worden gerekend (additioneel). Voor bepaalde projecten of programma s kunnen hiervoor afwijkende afspraken gelden (zoals bij het RC). Deze uren moeten in de begroting van het project worden opgenomen om onduidelijkheden later te voorkomen en de administratieve last te beperken. Verantwoording De specifiek voor het project gemaakte uren moeten worden verantwoord via het eigen (gemeentelijke) tijdschrijfsysteem. Daartoe zal voor het betreffende project een specifiek Beheersorganisatie regioprojecten d.d

9 tijdschrijfnummer moeten worden aangemaakt gekoppeld aan het betreffende project (bij voorkeur ook het projectnummer hierin opnemen). De geschreven uren moeten periodiek worden geaccordeerd door een daartoe bevoegde manager. De geaccordeerde overzichten behoren in het projectdossier te worden opgenomen en als onderbouwing bij de kostenverantwoording. Deelnemende gemeenten zullen er rekening mee moeten houden dat ambtelijke uren geen onderdeel kunnen zijn van een subsidieverantwoording als deze niet verifieerbaar zijn door middel van een sluitende urenregistratie. Uurtarief Het uurtarief dat kan worden gehanteerd voor uren van ambtenaren, werkzaam bij één van de regiogemeenten, kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Hierbij moet vooropgesteld worden dat de eerste methode de voorkeur heeft en slechts in die gevallen dat de subsidieverstrekker dat vereist voor de tweede optie wordt gekozen. Zonder berekening: Voor bepaalde projecten en programma s (zoals het RC) kan met vaste tarieven worden gerekend. Het is dan niet nodig is om per medewerker een eigen tarief te berekenen of om dat voor een hele organisatie te berekenen. Het betreft projecten waarbij de subsidieverstrekker hiertoe een formeel besluit neemt zodat accountants ermee uit de voeten kunnen. Bij het toepassen van deze methode wordt voorafgaand aan de uitvoering een tarief vastgelegd. Indien verenigbaar met de voorschriften van de subsidieverstrekker wordt uitgegaan van één vast tarief gedurende de gehele projectperiode. Het uitgangspunt is om daarbij de volgende normtarieven te hanteren: 90 per uur voor ambtelijke projectleiders (schaal 10 en hoger) en 65 voor projectondersteuning (t/m schaal 9). Dit sluit aan bij de momenteel door de regio gehanteerde tariefstelling voor onderlinge diensten. Bovenstaande verdeling kan ook gebruikt worden voor uren van projectmedewerkers/beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten. De hierboven genoemde normtarieven kunnen door het dagelijks bestuur van de regio worden gewijzigd. Het gewijzigde tarief wordt zonder tussenkomst van toepassing op alle ambtelijke uren die na de datum van instemming door het dagelijks bestuur van de regio worden gemaakt. Doorberekening. Als deze methode gebruikt wordt dan wordt de uitgewerkte systematiek voorafgaand aan de uitvoering van het project doorgesproken met de subsidieverstrekker. Hierop moet een akkoord komen van de verstrekker voordat er uren kunnen worden gedeclareerd op het project. Er zijn twee berekeningsmethoden: Op organisatieniveau. Integraal uurtarief op basis van een gebruikelijke en controleerbare methodiek die is gebaseerd op bedrijfseconomisch en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Het integrale uurtarief bestaat uit directe personeelskosten en indirecte kosten. Er zit geen winstopslag in; Op medewerkerniveau. Brutoloon van de medewerker volgens de loonstaat verhoogd met opslagen voor sociale lasten met een maximum van 1650 uren. Daarnaast kunnen algemene indirecte kosten (overhead) die gerelateerd zijn aan de loonkosten worden toegerekend. Er moet dan wel een goedgekeurde berekeningswijze bij de aanvraag worden ingediend Niet-subsidiabele kosten De subsidieverstrekker sluit ook bepaalde projectkosten uit die niet voor subsidie in aanmerking komen. Deze zijn vastgelegd in de betreffende subsidieregeling. Het gaat hierbij in het algemeen om: Beheersorganisatie regioprojecten d.d

10 Kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ontvangen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de subsidieverstrekker; Kosten die uit anderen hoofde zijn of kunnen worden gesubsidieerd; Verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten; Kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes en sancties evenals leges bij gemeentelijke aanvragen; Kosten van activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit de inkomsten die met deze activiteiten verband houden; Kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare minimumkwaliteitseisen; Kosten van reguliere werkzaamheden; Exploitatiekosten die geen verband houden met de aanloopfase van een activiteit; Kosten gemaakt na beëindiging van activiteiten met uitzondering van accountantskosten; Niet noodzakelijke of bovenmatige kosten. Nogmaals: in iedere subsidieregeling zijn de niet-subsidiabele kosten opgenomen. Deze kunnen afwijken van wat hierboven is opgesomd Aanbesteding Ten aanzien van het verstrekken van overheidsopdrachten voor regioprojecten is het uitgangspunt dat de gemeente die de opdracht verstrekt zelf verantwoordelijk is voor de juistheid van de gunningsprocedure. Er gelden geen uniforme/overkoepelende aanbestedingsregels voor regioprojecten. De opdrachtgevende gemeente hanteert dus haar eigen aanbestedingsregelgeving. Aanbesteding van opdrachten door overheden is geregeld in de Europese aanbestedingsrichtlijnen Richtlijn (EG) 2004/18 en Richtlijn (EG) 2004/17. De kern van het Europese aanbestedingsbeleid is dat ondernemers binnen Europa gelijke kansen krijgen om een overheidsopdracht te krijgen (gelijkheidsbeginsel). Binnen het aanbestedingsbeleid ligt de focus dus op het wegnemen van belemmeringen voor potentiële gegadigden. Deze visie is aan de hand van een viertal criteria nader uitgewerkt. Bij de gunning van een overheidsopdracht moet dus ten minste aan de volgende criteria worden voldaan: Non-discriminatie/gelijke behandeling; Transparantie; Evenredigheid/wederzijdse erkenning; Rechtsbescherming en motivatie. Aanbestedingsproces (doelmatigheid) In de praktijk zijn deze criteria geborgd in aanbestedingsprocessen. Aan de hand van de karakteristieken van de overheidsopdracht wordt bepaald welke regime gevolgd moet worden. De meest belangrijke factoren zijn het type werkzaamheden en de omvang van de opdrachtsom. De leidende gedachte is hierbij dat hoe groter de opdracht is des te waarschijnlijker is het dat partijen vanuit andere lidstaten interesse hebben in de opdrachtgunning. De regimes worden dus zwaarder naar mate er meer geld met de opdracht gemoeid is. Enkele vormen van deze aanbestedingsregimes zijn: Openbare procedure: gegadigden sturen een offerte naar aanleiding van een publicatie. Gunning geschiedt op basis van vooraf bepaalde objectieve criteria; Niet-openbare procedure: gegadigden melden zich na een publicatie. De aanbestedende dienst selecteert enkele van de aanbieders en vraagt deze een offerte in te dienen. Op basis van objectieve gunningcriteria wordt één van de offrerende partijen geselecteerd; Europese procedure: wanneer de geraamde opdrachtwaarde boven de Europese drempelwaarden komt wordt de opdracht op Europees niveau gepubliceerd. Gegadigden kunnen een offerte indienen bij de aanbestedende dienst. De gunningcriteria worden op voorhand objectief vastgesteld. Beheersorganisatie regioprojecten d.d

11 Naast bovenstaande drie regimes zijn er nog meer vormen van aanbesteding zoals een raamovereenkomst en onderhandse gunning waarbij één of meerdere partijen worden uitgenodigd. Wanneer de waarde van de overheidsopdracht lager is dan de drempelbedragen voor de Europese procedure dan wordt van de aanbestedende dienst toch verwacht dat deze de eerder genoemde criteria ter harte neemt. Als opdrachten worden verstrekt in afwijking van de gemeentelijke aanbestedingsrichtlijn dan zijn de uitgaven die volgen op deze opdracht onrechtmatig. Deze uitgaven zijn dan niet of slechts voor een deel subsidiabel. Het financiële risico voor het niet naleven van aanbestedingsregels is dus groot. Daarbij is een incorrect gevolgde aanbestedingsprocedure niet meer achteraf te rechtvaardigen. Op voorhand dienen de juiste afwegingen gemaakt te worden. Dit vereist een verregaande expertise van de aanbestedende partij en goede kennis van de activiteiten en te verwachten kosten. Regio FoodValley en de gemeenten zijn aanbestedende diensten en dienen zich daarom te houden aan het eigen aanbestedingsbeleid en de aanbestedingsrichtlijnen van de EU. Zie bijlage 7 voor het Stroomschema aanbesteding. Op zijn de Europese drempelwaarden opgenomen. Per aanbesteding dienen ten minste de volgende documenten opgenomen te worden in de projectadministratie: kopieën van de wijze van publicatie (opdracht, gunning, etc.), bestekken, selectiecriteria, gunningcriteria, gevraagde-, ontvangen- en afgewezen offertes, proces verbaal van opening, proces verbaal van gunning, opdracht- en afwijzingsbrieven, contracten en eventuele verlengingen. Onder de Europese drempelbedragen is het gemeentelijke aanbestedingsbeleid van toepassing Staatssteun Indien er bij de uitvoering van regioprojecten overheidssteun (in welke vorm dan ook) wordt gegeven aan ondernemingen, dan wordt door de opdrachtgevende gemeente voorafgaand daaraan getoetst op aspecten van staatssteun. Ook wordt er een melding gemaakt bij de regio van de voorgenomen steun. Indien nodig wordt hiervoor (externe) expertise ingeroepen. Staatssteun wordt in artikel 107 VwEU lid 1 (oud 87 EG.) als volgt gedefinieerd: Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. De basiskenmerken zijn: Voordeel voor de onderneming; Verschaft door de overheid; Artificieel karakter (geen tegenprestatie of vergoeding); Selectiviteit specifiek voor één of meer ondernemingen, geen generieke maatregel; Concurrentievervalsing tussenstaatse handel wordt beïnvloed. Staatssteun speelt een rol bij het geven van overheidssubsidie aan partijen die activiteiten uitvoeren in de markt (ondernemingen in de ruimste zin), dit kunnen dus ook stichtingen of verenigingen zijn die activiteiten uitvoeren die marktpartijen ook kunnen uitvoeren. Bij subsidie Beheersorganisatie regioprojecten d.d

12 aan een andere overheid is hiervan geen sprake, tenzij de activiteiten van deze overheid, als economische activiteiten worden gezien. Dit is het geval wanneer er marktpartijen zijn die dezelfde producten aanbieden, bijvoorbeeld bij het vervoer van schoolkinderen. Het speelt ook een rol wanneer de subsidieontvangende overheid deze middelen doorverstrekt aan ondernemers. Dit komt voor wanneer met subsidie de gevels van een verloederde winkelstraat worden opgeknapt en de daar gevestigde ondernemers een bijdrage krijgen uit het projectbudget. Of bepaalde activiteiten of een subsidie als ongerechtvaardigde staatssteun zijn aan te merken wordt voordat de subsidie wordt verleend door de subsidieverstrekker (i.c. de opdrachtgevende gemeente) getoetst (gebruik hiervoor bijlage 8, Stroomschema Staatssteun). Om deze toets zorgvuldig te kunnen doen, is er zeer specifieke informatie nodig over de exacte activiteiten van de subsidieontvanger en moet er inzicht zijn in de kosten van deze activiteiten. Bij projecten waar staatssteun een rol speelt, moet men zeer alert zijn op wijzigingen van activiteiten of stijgende kosten. De mogelijkheid bestaat dat bij afwijkingen de toets vooraf niet meer voldoet. Het risico dat er subsidie moet worden teruggevorderd neemt dan toe Communicatie Communicatie-uitingen zijn van belang voor de regio, de deelnemende gemeenten en de subsidieverstrekker omdat daarmee de uitvoering van het beleid onder de aandacht komt van een groter publiek. Indien er geen specifieke voorschriften zijn vanuit de subsidieverstrekker t.a.v. communicatie dan moet er ten minste aandacht worden besteed aan de volgende elementen: Op alle communicatie-uitingen (website, drukwerk, bouwborden etc.) dient het logo van de subsidieverstrekker en de regio te worden vermeld en moet worden medegedeeld dat de activiteiten mede tot stand zijn gekomen dankzij financiering van de subsidieverstrekker Instandhouding na subsidievaststelling De regio en gemeenten houden gedurende een voorgeschreven periode na subsidievaststelling, of zolang als in de beschikking staat vermeld, de activiteiten of de resultaten van de activiteiten in stand, voor zover de aard van de activiteiten zich daartoe leent. Op verzoek kan ontheffing worden verleend door de subsidieverstrekker, mits deze mogelijkheid in de beschikking is opgenomen Projectadministratie en bewaartermijn De regio en gemeenten houden een inzichtelijke en controleerbare (financiële) projectadministratie bij zodat de projectorganisatie goed kan functioneren en audits efficiënt kunnen worden uitgevoerd. De noodzakelijke gegevens zijn tijdig, juist en volledig opgenomen en zijn te verifiëren met bewijsstukken. In bijlage 10 is een voorbeeld opgenomen voor de invulling van een fysiek projectdossier. In de meeste gevallen is hiervoor beleid opgesteld binnen de eigen organisatie. Deze is dan leidend. De regio en gemeenten zijn verplicht de projectadministratie een aantal jaaren te bewaren na subsidievaststelling, conform de gestelde eisen in de subsidiebeschikking. Veelal met een minimum van vijf jaar. Beheersorganisatie regioprojecten d.d

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013

Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013 Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013 Aangepaste versie maart 2011 Dit document biedt u een overzicht

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 13 januari 2015 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg

AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg Versie: 23 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN EN UITVOERINGSKADER 6 2.1 EIGEN BELEID 6 2.2 REGELGEVING 7 2.3 DE SECTORPLANNEN

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 11 maart 2014 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34064 26 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2014, nr. WJZ / 14058179,

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : H.A.W. Bakker Telefoon : (033) 469 46 58 Datum : 6 januari 2014 User-id : BAKW Onderw erp ESF aanvraag jeugdwerkloosheid Voorstel: Voorgesteld wordt Een aanvraag

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend.

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend. Bijlage I Woonplaatsbeginsel Dit stuk heeft als doel gemeenten en aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in te lichten over het nieuwe woonplaatsbeginsel. In de jeugdwet bepaalt

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Een beheercode voor een goede bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid gericht op een doelmatig en rechtmatig contractprocesbeheer Ministerie van Financiën,

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel

Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel. Intern controleplan 2013 Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stelsel van interne controlemaatregelen 5 3. Administratieve organisatie 8 4. Opzet interne controle 9 5.

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Handboek KP7 Projectbeheer

Handboek KP7 Projectbeheer Handboek KP7 Projectbeheer Universiteit van Tilburg Het 'Handboek KP7 projectbeheer is specifiek bedoeld voor projectbeheerders. Het biedt een praktische handleiding voor de financieel-administratieve

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING

HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING HANDREIKING STAATSSTEUN EN STEDELIJKE VERNIEUWING Redacteuren: Ilze Jozepa (Kenniscentrum Europa decentraal) Angélique van Herwijnen (Ministerie van VROM)

Nadere informatie

Handreiking Treasury

Handreiking Treasury Handreiking Treasury Handreiking Treasury Inhoud Woord vooraf 1 De Handreiking Treasury 8 1.1 Doel Handreiking 9 1.2 Leeswijzer 9 2 Functie van de treasury 12 2.1 Het belang van de treasury 13 2.2 Doelgroepen:

Nadere informatie