Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam"

Transcriptie

1 Aan begunstigde: Economische Zaken gemeente Amsterdam van Ark Postbus CC Amsterdam Projectnaam: Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa Projectnummer: 21A.007 Datum besluit: Subsidiebeschikking in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam voor het project Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa, met projectnummer 21A.007 Geachte van Ark, In uw subsidieaanvraag van heeft u in het kader van het EFRO doelstelling 2 programma Kansen voor West een aanvraag voor een EFRO-subsidie ten bedrage van euro ingediend (en een bijdrage van euro uit het Rijkscofinancieringsfonds) voor het project Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa. Hiervoor heeft de Stedelijke Programma Autoriteit u op een ontvankelijkheidsverklaring gezonden. Juridische grondslag Besluit van 3 oktober 2007, houdende regels inzake bestuurlijke organisatie en cofinanciering door het Rijk van projecten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de programmaperiode , (Stb. 2007, 387). De ministeriele regeling van 12 november 2007 nr. WJZ , houdende de Rijkscofinanciering voor EFRO-programma's voor doelstelling 2 (Stcrt. 2007, 222). Bijdragetoekenning nummer C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 houdende de goedkeuring van het Operationeel Programma Landsdeel West voor structurele bijstandverlening van de Gemeenschap uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid in West Nederland. Het Uitvoeringsconvenant Doelstelling 2 Kansen voor West , de G4-programmadelen zoals bekrachtigd op 9 december 2008 houdende de afspraken over globale subsidieverlening aan de Gemeente Amsterdam en de aanwijzing van de Stedelijke Programma Autoriteit. Overwegingen en besluit In ogenschouw nemend dat het project past binnen het Operationeel Programma Kansen voor West, tevens voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Toetsingskader Kansen voor West, heeft de Stedelijke Programma Autoriteit besloten om aan u de onderstaande subsidie(s) te verlenen voor de uitvoering van dit project. De EFRO-subsidie bedraagt 32 % van de subsidiabele kosten van euro inclusief BTW te verstrekken, met een maximum van euro. De Rijkscofinancieringsbijdrage bedraagt 25 % van de subsidiabele kosten van euro inclusief BTW te verstrekken, met een maximum van euro. In het kader van dit project worden de volgende partijen als medebegunstigden gezien: de Vrije Universiteit Amsterdam, Dienst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, Syntens, 1

2 Amsterdam Innovation Motor, Vu university medicalcenter, Amsterdams Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam Voorwaarden De subsidie wordt u verleend onder de opschortende voorwaarde dat na bekendmaking van dit subsidiebesluit een bij dit subsidiebesluit behorende Uitvoeringsovereenkomst tot stand komt die door u als begunstigde, daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigd, is ondertekend en door de Stedelijke Programma Autoriteit is terugontvangen. Verplichtingen verbonden aan de subsidieverlening Met betrekking tot het project bent u gehouden aan de voor u van toepassing zijnde subsidieverplichtingen zoals aangegeven in de artikelen 8, 9 van de Regeling EFRO en de ter ondertekening bijgevoegde Uitvoeringsovereenkomst. De daarin opgenomen verplichtingen maken integraal deel uit van dit besluit en hebben het karakter van verplichtingen in de zin van artikel 4:37 en 4:38 van de Awb. De voorschriften van de Kaderverordening, de EFRO-verordening, het Besluit EFRO programmaperiode , de Regeling EFRO, de Algemene wet bestuursrecht (in het bijzonder titel 4.2, met uitzondering van Afdeling 4.2.8) en het Toetsingskader Kansen voor West zijn van toepassing op de subsidieverlening. Onverminderd de uit deze regelgeving voortvloeiende verplichtingen, brengt Economische Zaken gemeente Amsterdam de Stedelijke Programma Autoriteit zo spoedig mogelijk op de hoogte van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie, waaronder in ieder geval het niet- of vertraagd uitvoeren van de geplande activiteiten uit het project waarvoor de subsidie is verleend. Verantwoordingsverplichtingen en subsidievaststelling De wijze waarop de subsidie wordt vastgesteld en de daarop betrekking hebbende rapportage- en verantwoordingsverplichtingen, worden geregeld in de genoemde Uitvoeringsovereenkomst. De rapportage- en verantwoordingsverplichtingen zoals opgenomen in de artikelen 5 en 7 van de genoemde Uitvoeringsovereenkomst maken deel uit van dit besluit en hebben het karakter van verplichtingen in de zin van de artikelen 4:37 en 4:38 van de Awb. Bevoorschotting Vooruitlopend op de vaststelling en betaling van de subsidie, worden aan Economische Zaken gemeente Amsterdam voorschotten verleend op de wijze zoals voorzien in artikel 3 van de Uitvoeringsovereenkomst, welke bepaling van deze beschikking deel uitmaakt en het karakter heeft van besluit tot voorschotverlening in de zin van artikel 4:54 van de Awb. Naleving en handhaving Indien Economische Zaken gemeente Amsterdam zich niet aan de voor haar geldende verplichtingen houdt die aan de verlening van deze subsidie zijn verbonden, kan dit op grond van de artikelen 4:46, 4:48, 4:50 en 4:56 van de Algemene wet bestuursrecht leiden tot intrekking of wijziging van de subsidie of tot lagere vaststelling van de subsidie. Bezwaarmogelijkheid Belanghebbenden, waartoe u als geadresseerde van deze beschikking in elk geval kunt worden gerekend, kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Als bijlage dient u een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, mee te zenden. 2

3 Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: Het college van Burgemeester en wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Voor nadere informatie betreffende dit besluit kunt u zich rechtstreeks wenden tot het Programmabureau Kansen voor West Amsterdam, Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam. Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van het project. Hoogachtend, De Stedelijke Programma Autoriteit, het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Amsterdam De managementautoriteit Kansen voor West voor zover een Rijkscofinancieringsbijdrage van toepassing is. Dit formulier is elektronisch aangemaakt en daarvoor niet ondertekend 3

4 Bijlage: Overzicht begrote kosten, financiering en begrote indicatoren bij beschikking project Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa met nummer 21A.007 Overzicht begrote kosten: Begrotingspost Kosten (euro) 1. loonkosten o.b.v. werkelijk gemaakte kosten inclusief overhead loonkosten o.b.v. vast tarief 0 3. loonkosten o.b.v. integraal uurtarief Promotie en publiciteit Aankoop en inbreng van grond 0 6. Aankoop en inbreng van gebouwen en onroerend goed 0 7. Kosten aanschaf machines, apparatuur en productiemiddelen 0 8. Kosten gebruik machines en apparatuur van deelnemer 0 9. Kosten verbruikte materialen en hulpmiddelen Kosten financiële transacties Reis- en verblijfskosten (voor zover niet in integraal uurtarief) Overige kosten aan derden verschuldigd Niet verrekenbare BTW Subtotaal Minus Opbrengsten vanuit het project 0 Totaal subsidiabele kosten Niet subsidiabele kosten (zijnde de andere overige aan het project verbonden kosten) 0 Totale kosten Overzicht financiering: Bron Financiering (euro) Eigen bijdrage publiek Overige bijdrage publiek Eigen bijdrage privaat Overige bijdrage privaat 0 Rijkscofinanciering EFRO Totaal Overzicht begrote indicatoren: Indicator Waarde Aantal R&D projecten dat wordt ondersteund. 1 Private bijdrage aan onderzoeksfaciliteiten, onderzoeksorganisaties e.d. Aantal ondersteunde MKB bedrijven Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine 77 bedrijven jonger dan 5 jaar. Uitgelokte private vervolginvestering Aantal samenwerkingsverbanden tussen 1 bedrijven en kennis- onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen

5 Aantal projecten gericht op verbetering van natuur, landschap of cultureel erfgoed. Aantal toeristisch recreatieve projecten. Aantal hectaren bedrijventerrein gemoderniseerd. Aantal projecten gericht op milieu. Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen. Aantal projecten gericht op ondernemerschap, stads- en wijkeconomie. Aantal projecten gericht op participatie, leefbaarheid of sociale activering. Aantal ha bedrijfslocatie gemoderniseerd Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen. Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen. Aantal projecten gericht op milieu. 5

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam Aan begunstigde: Mobiel Erfgoed Centrum de heer R Schuddeboom Postbus 247 3CL Rotterdam Projectnaam: MEC-Innovatie Projectnummer: 21R.5 Datum besluit: 15-3-212 Subsidiebeschikking in het kader van het

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Stichting Incubator Utrecht de heer O. Schoots Yalelaan 40 3584CM Utrecht Projectnaam: Life Science Incubator Utrecht Projectnummer: Datum besluit: 01-11-2012 Subsidiebeschikking in het

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de heer P. Struijs Vasteland 12e 3011BL Rotterdam Projectnaam: LNG Dual fuel voor de Binnenvaart Projectnummer: 22Z.011 Datum besluit: 25-02-2011

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Kenniscentrum Plantenstoffen de heer L.A. Mur ABC Westland 128 2685DB Poeldijk Projectnaam: Extractenbibliotheek Projectnummer: Datum besluit: 08-07-2013 in het kader van het EFRO Doelstelling

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Stichting Waag Society mevrouw Marleen Stikker Nieuwmarkt 4 1012CR Amsterdam Projectnaam: CineGrid Amsterdam Projectnummer: 21M.007 Datum besluit: 27-04-2010 Subsidiebeschikking in het

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Acquit Business Development BV de heer W.G.L. de Jong Marnestraat 6 2497NE Den Haag Projectnaam: Delft Aardwarmte Pilot-Project (DAPP) Projectnummer: 21Z.017 Datum besluit: 08-06-2011

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Woningstichting Eigen Haard Nieman Postbus 67065 1060JB Amsterdam Projectnaam: Made@De Overkant-leren, creeren, produceren&verkopen Projectnummer: 23A.012 Datum besluit: 07-04-2011 Subsidiebeschikking

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Arq De heerj. Schaart Nienoord 5 1 1 12 XE DIEMEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Lindeman SHV/SUB/A Doorkiesnummer (023) 514 41 38 lindemanm@noord-holland.nl

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Lindeman SHV/SUB/A Doorkiesnummer (023) 514 4138

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP november 2010

Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP november 2010 Winc West Brabant B.V. i.o. T.a.v. de heer F.P.J. van den Heuvel Mozartlaan 7 4837 EH BREDA Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP-10-01707 10 november 2010 Onderwerp: Beschikking subsidie

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

besluit ik de genoemde verlening als volgt te herzien (de vet gedrukte gegevens zijn hierbij gewijzigd):

besluit ik de genoemde verlening als volgt te herzien (de vet gedrukte gegevens zijn hierbij gewijzigd): > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Koninklijke Vereniging Onderhoud NL T.a.v... Coenecoop 5 2741PG WADDINXVEEN 2741PG5 Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering Rijnstraat

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn Zeelandsingel 40 6845BH ARNHEM 6845BH40 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn Zeelandsingel 40 6845BH ARNHEM 6845BH40 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: Brief d.d. 17 mei 2010 OP/31W.009/EdG/adj/UP-10-01635 27 oktober 2010

Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: Brief d.d. 17 mei 2010 OP/31W.009/EdG/adj/UP-10-01635 27 oktober 2010 World Class Aviation Academy B.V. T.a.v. de heer P.J. Huis in 't veld Trivium 76 4870 AR ETTEN-LEUR Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: Brief d.d. 17 mei 2010 OP/31W.009/EdG/adj/UP-10-01635 27 oktober 2010

Nadere informatie

Op 13 mei 2015 heeft u een nieuwe prognose ingediend tot wijziging van het Sectorplan bouw en infra. Ik ga akkoord met deze wijziging.

Op 13 mei 2015 heeft u een nieuwe prognose ingediend tot wijziging van het Sectorplan bouw en infra. Ik ga akkoord met deze wijziging. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus 1128 3840BC HARDERWIJK 3840BC1128 Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Format voor inhoudelijk eindverslag subsidieprojecten Koers Noord

Format voor inhoudelijk eindverslag subsidieprojecten Koers Noord Format voor inhoudelijk eindverslag subsidieprojecten Koers Noord U heeft onlangs een project afgerond dat financieel is ondersteund door het SNN. Voor het SNN is het van groot belang te weten wat de resultaten

Nadere informatie

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Nationale Politie Postbus 238 3970AE DRIEBERGEN 3970AE238 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

3561GG4. Christelijk Nationaal Vakverbond Nederland (CNV).. Tiberdreef GG UTRECHT

3561GG4. Christelijk Nationaal Vakverbond Nederland (CNV).. Tiberdreef GG UTRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Christelijk Nationaal Vakverbond Nederland (CNV).. Tiberdreef 4 3561 GG UTRECHT 3561GG4 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

3840BC1128. O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus BC HARDERWIJK

3840BC1128. O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus BC HARDERWIJK > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus 1128 3840BC HARDERWIJK 3840BC1128 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

3004EC Stichting MKB-Rotterdam T.a.v... Postbus EC ROTTERDAM

3004EC Stichting MKB-Rotterdam T.a.v... Postbus EC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting MKB-Rotterdam T.a.v... Postbus 11134 3004EC ROTTERDAM 3004EC11134 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd.

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf.. Postbus 3183 3502GD UTRECHT 3502GD3183 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515

Nadere informatie

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN 7324AE1C Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd:

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK T.a.v... Groningenhaven 4 3433PE NIEUWEGEIN 3433PE4 Directie Dienstverlening, Samenwerkingsgverbanden en Uitvoering Uitvoering Van Beleid

Nadere informatie

7324AE1C. VNO-NCW Midden.. Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN

7324AE1C. VNO-NCW Midden.. Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag VNO-NCW Midden.. Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN 7324AE1C Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS Gedeputeerde Staten Contact Bureau Subsidies Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

1119PD209. Stichting A&O fondsgrafimediabranche T.a.v... Boeing Avenue PD SCHIPHOL-RIJK

1119PD209. Stichting A&O fondsgrafimediabranche T.a.v... Boeing Avenue PD SCHIPHOL-RIJK > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting A&O fondsgrafimediabranche T.a.v... Boeing Avenue 209 1119PD SCHIPHOL-RIJK 1119PD209 Directie Dienstverlening, Samenwerkingsgverbanden en Uitvoering

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

2390AB77. Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+O) T.a.v... Postbus AB HAZERSWOUDE-DORP

2390AB77. Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+O) T.a.v... Postbus AB HAZERSWOUDE-DORP > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+O) T.a.v... Postbus 77 2390AB HAZERSWOUDE-DORP 2390AB77 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249

Nadere informatie

Overwegingen, besluit en grondslag

Overwegingen, besluit en grondslag verteningsbeschikking (su) Universiteit Utrecht/ USI Ons kenmerk: Datum: UP-17-00462 20 oktober 2017 Onderwerp: Beschikking subsidieverlening voor project 'Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied'.

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon Betreft

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Stichting Arbeidsmarkt- Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep (AWO-Fonds Omroep) T.a.v... Bart de Graaffweg ZL HILVERSUM

Stichting Arbeidsmarkt- Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep (AWO-Fonds Omroep) T.a.v... Bart de Graaffweg ZL HILVERSUM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Arbeidsmarkt- Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep (AWO-Fonds Omroep) T.a.v... Bart de Graaffweg 2 1217ZL HILVERSUM 1217ZL2 Rijnstraat

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Algemene Werkgeversvereniging Nederland.. Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV DEN HAAG 2594AV12 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

1170AC144. STOOF Postbus AC BADHOEVEDORP

1170AC144. STOOF Postbus AC BADHOEVEDORP > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag STOOF Postbus 144 1170AC BADHOEVEDORP 1170AC144 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

1118ZP75583. Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL

1118ZP75583. Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL 1118ZP75583 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

6041GK77. Limburgse Werkgevers Vereniging T.a.v... Godsweerdersingel GK ROERMOND

6041GK77. Limburgse Werkgevers Vereniging T.a.v... Godsweerdersingel GK ROERMOND > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Limburgse Werkgevers Vereniging T.a.v... Godsweerdersingel 77 6041 GK ROERMOND 6041GK77 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT HET PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST - PROJECT STARTERSFONDS DEN HAAG (KVW-18)

TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT HET PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST - PROJECT STARTERSFONDS DEN HAAG (KVW-18) Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.3179 RIS 167772 TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT HET PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST - PROJECT STARTERSFONDS DEN HAAG (KVW-18) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien:

Nadere informatie

5061PA14. Contactpersoon. Stichting Midpoint House of Leisure T.a.v... Almystraat PA OISTERWIJK

5061PA14. Contactpersoon. Stichting Midpoint House of Leisure T.a.v... Almystraat PA OISTERWIJK > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Midpoint House of Leisure T.a.v... Almystraat 14 5061PA OISTERWIJK 5061PA14 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP) Postbus 24090 2490AB DEN HAAG 2490AB24090 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Cultuur-Ondernemen Postbus 2617 1000CP AMSTERDAM 1000CP2617 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf B.V. De heerj. Braakman Postbus 22 1715 ZG Spanbroek Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon L. Blommestijn CZ/SI/SU

Nadere informatie

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus 428 3700AK ZEIST 3700AK428 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den

Nadere informatie

3000LD Nationale Politie T.a.v... Postbus LD ROTTERDAM

3000LD Nationale Politie T.a.v... Postbus LD ROTTERDAM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Nationale Politie T.a.v... Postbus 70023 3000LD ROTTERDAM 3000LD70023 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

3500GC2103. FCB Postbus GC UTRECHT

3500GC2103. FCB Postbus GC UTRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag FCB Postbus 2103 3500GC UTRECHT 3500GC2103 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

218RP69. Contactpersoon. Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat RP ZOETERMEER

218RP69. Contactpersoon. Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat RP ZOETERMEER > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat 69 218 RP ZOETERMEER 218RP69 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 VERSIE 1.0 MEI 2009 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE Dit controleprotocol

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Midpoint Brabant Postbus 90154 5000LG TILBURG 5000LG90154 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

I-u id. Eurpe: Eonond, 5tkulerntspronmm, Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: O/PROJ-00874/BvD/adj/UP-1 0-01941 31W.022. Bedrag 3.

I-u id. Eurpe: Eonond, 5tkulerntspronmm, Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: O/PROJ-00874/BvD/adj/UP-1 0-01941 31W.022. Bedrag 3. 3503 RK UTRECHT Postbus 8408 Tav. de heer ir.p.c. Scheijgrond Ecofys Netherlands BV. I-u id Eurpe: Eonond, 5tkulerntspronmm, www.op-zuidnl Bezoekadres Geb Vierlandvr. Fellenoord 27 Postadres Postbus 585.

Nadere informatie

Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor de Algemene subsidies, zoals beschreven in paragraaf 1 van de Subsidieregeling.

Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor de Algemene subsidies, zoals beschreven in paragraaf 1 van de Subsidieregeling. Bijlage bij paragraaf 1 van de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland 2007-2013 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE PERIODE 2007-2013 Versie: 7.0 Datum: februari 2013 Status: definitief Aanvrager:

Nadere informatie

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk Betreft Subsidieverlening inzake de realisatie

Nadere informatie

Op 10 juni 2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: Vierkant voor Werk

Op 10 juni 2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: Vierkant voor Werk > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting "Werk in Beweging" T.a.v. de heer A.G.W. Groothuis Nautiliusstraat 3 7821AG EMMEN 7821AG3 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den Haag Postbus

Nadere informatie

Op hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: Grenzenloos Werken.

Op hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: Grenzenloos Werken. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag FNV Postbus 8456 1005AL AMSTERDAM 1005AL8456 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon Projectnaam Grenzenloos

Nadere informatie

Op uw verzoek van 29 maart 2017 heeft er een herverdeling van het budget over de maatregelen plaatsgevonden.

Op uw verzoek van 29 maart 2017 heeft er een herverdeling van het budget over de maatregelen plaatsgevonden. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Albeda College T.a.v... Postbus 9451 3007AL ROTTERDAM 3007AL9451 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Datum 13 januari 2017 Betreft Gewijzigde beschikking subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2017

Datum 13 januari 2017 Betreft Gewijzigde beschikking subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2017 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mob T.a.v... Postbus 586 9700 AN GRONINGEN Afdeling Uitvoering

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling operationeel programma Zuid- Nederland De leden van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus 520 3440 AM WOERDEN Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

Gemeente Berkelland T.a.v. de heer E.J.M. Koldeweij Postbus HA BORCULO. 8 mei Geachte heer Koldeweij,

Gemeente Berkelland T.a.v. de heer E.J.M. Koldeweij Postbus HA BORCULO. 8 mei Geachte heer Koldeweij, Bezoekadres Prinsenhof A Prinsenhof 3 Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Gemeente Berkelland T.a.v. de heer E.J.M. Koldeweij Postbus 200 7270 HA BORCULO telefoon (026) 359 91 11 telefax (026)

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Huis van het Werk Comeniusstraat 7 1817MS ALKMAAR 1817MS7 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

9700AP610. Provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN

9700AP610. Provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Groningen Postbus 610 9700AP GRONINGEN 9700AP610 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Procedure en werkwijze MKB subsidies Operationeel Programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling

Procedure en werkwijze MKB subsidies Operationeel Programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds Regionale Ontwikkeling 1 Bijlage bij paragraaf 2 van de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland 2007 2013 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING PARAGRAAF 2 MKB SUBSIDIES PERIODE 2007-2013 Versie: 7.0 Datum: Juni

Nadere informatie

Op 4 juni 2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: MKB Sectorplan Limburg.

Op 4 juni 2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: MKB Sectorplan Limburg. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting MKB Sectorplan Limburg T.a.v. mevrouw M.P.H. Princen-Stultiens Steegstraat 5 6041EA ROERMOND 6041EA5 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. Beslissing op bezwaar subsidie

B en W Adviesnota ADVIES. Beslissing op bezwaar subsidie B en W Adviesnota Onderwerp Beslissing op bezwaar subsidie Zaaknummer 378910 Teammanager Karin Bruggeman B & W datum 28 mei 2018 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Maatschappelijke ondersteuning Naam

Nadere informatie

3008JE Deltalinqs T.a.v... Postbus JE ROTTERDAM

3008JE Deltalinqs T.a.v... Postbus JE ROTTERDAM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Deltalinqs T.a.v... Postbus 54200 3008JE ROTTERDAM 3008JE54200 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Op 17 december 2014 heb ik u subsidie verleend in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen voor het project: Groningen op voorsprong.

Op 17 december 2014 heb ik u subsidie verleend in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen voor het project: Groningen op voorsprong. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Groningen T.a.v. de heer R.J.H. Wolters Postbus 610 9700AP GRONINGEN 9700AP610 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Wij verlenen u deze subsidie voor de activiteiten zoals opgenomen in uw Werkplan in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Wij verlenen u deze subsidie voor de activiteiten zoals opgenomen in uw Werkplan in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Bezoekadres Jodenbreestraat 25 1011 NH Amsterdam Postbus 58010 1040 HA Amsterdam Telefoon 14020 Amsterdam.nl Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam Stichting De Brug T.a.v. De heer W Varkevisser

Nadere informatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid Ministerie van Justitie en Veiligheid > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nh/jenv Contactpersoon Elze Aalbers MSc

Nadere informatie

-1/5- Ons kenmerk:

-1/5- Ons kenmerk: Registrator: 2014-41748 (Reg.dat.: 31/10/2014) Afd./cluster: provinsje fryslân postbus 20120 8900 hm Ieeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 College van burgemeester

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Versnelling is nodig Operationeel Programma Noord-Nederland 2012 Crisis zorgt voor tegenwind Noord-Nederland heeft

Nadere informatie

3527LA3. FCB T.a.v. Koningin Wilhelminalaan LA UTRECHT

3527LA3. FCB T.a.v. Koningin Wilhelminalaan LA UTRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag FCB T.a.v. Koningin Wilhelminalaan 3 3527LA UTRECHT 3527LA3 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Zeldzame Huisdierrassen Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en wethouders van Bloemendaal De heer N.M. den Hertog Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Vermeij SVT/SUB/A

Nadere informatie

Op 15 september 2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: Betaald Voetbal.

Op 15 september 2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: Betaald Voetbal. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting CAO voor Contractspelers Postbus 96 3700AB ZEIST 3700AB96 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

eurne DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018, nr. 56;

eurne DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018, nr. 56; Nr. S6a DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018, nr. 56; gehoord de commissie Economie en Wonen d.d. 4 september 2018; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Op heb ik u subsidie verleend in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen voor het project: Sectorplan Carrosseriebranche.

Op heb ik u subsidie verleend in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen voor het project: Sectorplan Carrosseriebranche. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosserie T.a.v. de heer F.A.M. Vos Postbus 294 2170AG SASSENHEIM 2170AG294 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Finish in zicht 1 Finish in zicht Noord-Nederland heeft voor de periode 2007-2013 ruim 169 miljoen uit het Europees

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag stichting OOMT Postbus 491 3990GG HOUTEN 3990GG491 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Stichting Holland Circular Hotspot Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon XXXXX IENW/BSK- Uw kenmerk Betreft Subsidieverlening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

<rid 1 7 JULI2018. rammee. nrovinsie frvslán. , provincie fryslán. Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw Jachtkamp RP BANTEGA

<rid 1 7 JULI2018. rammee. nrovinsie frvslán. , provincie fryslán. Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw Jachtkamp RP BANTEGA nrovinsie frvslán, postbus 20120 hm leeuwarden 8900 tweebaksmarkt (058) Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw Jachtkamp 7 8538 RP BANTEGA 52 292 59 25 www.fryslanfrl provincie@fryslan.frl www.twitter.com/proyfryslan

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen KK ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte mevrouw Van Leeuwen,

Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen KK ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte mevrouw Van Leeuwen, Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen 24 2406 KK ALPHEN AAN DEN RIJN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact

Nadere informatie

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN 7324AE1C Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Datum 13 december 2012. Betreft Bonus Wsw over 2010. Geacht college,

Datum 13 december 2012. Betreft Bonus Wsw over 2010. Geacht college, > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond []5700AZ950 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting HRM Servicecentrum regio Helmond Postbus 272 5700AG HELMOND 5700AG272 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie :

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan:

Nadere informatie

Het projectplan dient te worden uitgevoerd in de periode van 3 maart tot en met 31 december 2016.

Het projectplan dient te worden uitgevoerd in de periode van 3 maart tot en met 31 december 2016. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Zeldzame Huisdierrassen Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 juni 2017 tot en met

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 juni 2017 tot en met > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag ZLTO-projecten Postbus 100 5201 AC 's HERTOGENBOSCH Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie