AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst: Paraaf ontvangst: POP- nr.: Aanvraag voor subsidieverlening op grond van subsidieregelingen die zijn aangemeld in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) in de provincie Overijssel. Zorg voor een origineel formulier dat volledig is ingevuld, ondertekend en dat alle noodzakelijke bijlagen zijn bijgevoegd. Een incomplete subsidieaanvraag kan niet door ons in behandeling worden genomen. A. EINDBEGUNSTIGDE *) A1. Rechtsvorm van de eindbegunstigde 1. Wat is de juridische vorm van de eindbegunstigde? Particulier (Natuurlijk persoon) Rechtspersoon, te weten NV/ BV/ VOF / Stichting/ Maatschap/ Vereniging/ Anders namelijk toepassing is). Overheid, te weten.. (doorhalen wat niet van Is eindbegunstigde een particulier (natuurlijk persoon) vul A2 (vraag 2 tot en met 4) in. Is eindbegunstigde een rechtspersoon of overheid vul A3 (vraag 5 tot en met 7) in. A2. Gegevens eindbegunstigde particulier 2. Naam en voorletters eindbegunstigde 3. Geslacht eindbegunstigde 4. Geboortedatum eindbegunstigde M/V (doorhalen wat niet van toepassing is). Ga door naar A4 A3. Gegevens eindbegunstigde rechtspersoon of overheidsorganisatie 5. Naam (overheids)organisatie 6. Naam en voorletters contactpersoon 7. Functie contactpersoon binnen de (overheids)organisatie Ga door naar A4 *) : zie Toelichting Documentnaam: Aanvraagformulier Subsidieverlening POP2 1

2 A4. Adresgegevens eindbegunstigde 8. Adresgegevens eindbegunstigde: Straat en huisnummer Postbus Telefoonnummer Telefax adres Website A5. Overige gegevens eindbegunstigde 9. Is eindbegunstigde ingeschreven bij de Kamer van koophandel? a. Inschrijfnummer KvK b. Bedrijfsinformatie Code- nummer 10. Is eindbegunstigde een agrarische onderneming? 11. a. Voert de eindbegunstigde als private partij een overheidstaak uit?, beantwoord ook vraag 9a en 9b Voeg een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel of statuten bij *) a. Inschrijfnummer KvK:.. b. BIK nummer:, relatienummer DR: Omvang bedrijf in NGE *) (bewijsstuk(ken) bijvoegen) b. Is er een uitvoeringsovereenkomst voor deze taak? * ) 12. Is eindbegunstigde betrokken bij een juridisch samenwerkingsverband in verband met dit project? *), voeg kopie van deze uitvoeringsovereenkomst bij, voeg kopie van deze samenwerkingsovereenkomst bij A6. Bankgegevens eindbegunstigde 13. Bankgegevens eindbegunstigde: Naam bank Adres Tenaamstelling rekening (post)bankrekeningnummer (voeg bewijs van het te gebruiken (post)bankrekeningnummer bij) *) : zie Toelichting 2

3 A7. Adresgegevens aanvrager 14. Adresgegevens aanvrager: Naam en voorletters Contactpersoon Straat en huisnummer Postbus Telefoonnummer Telefax adres Website A8. Machtiging *) 15. Wordt eindbegunstigde in het kader van deze aanvraag vertegenwoordigd door een gemachtigde? *) 16. NAW- gegevens gemachtigde: Naam organisatie, indien van toepassing Naam gemachtigde Straat en huisnummer Telefoonnummer adres 17. Is aanvrager ook gemachtigd de financiële afhandeling via eigen rekening af te handelen? 18. Bank gegevens gemachtigde: Naam bank Adres Tenaamstelling rekening (post)bankrekeningnummer, stuur machtigingsverklaring mee, vul onder vraag 18 de bankgegevens gemachtigde in (voeg bewijs van het te gebruiken (post)bankrekeningnummer bij) A9. Adresgegevens projectaccountant 19. Adresgegevens projectaccountant: Naam en voorletters Contactpersoon Straat en huisnummer Postbus Telefoonnummer Telefax adres *) : zie Toelichting 3

4 B. PROJECTGEGEVENS B1. Inhoudelijke projectgegevens 20. Naam project (kies een logische aanduiding van maximaal 5 woorden) 21. Locatie waar het project wordt uitgevoerd: Plaats Gemeente Postcode (topografische kaar bijvoegen, schaal 1:25.000) 22. Doelstelling van het project*) 23. Doelgroep van het project 24. Relevante gebiedsplannen en beleidsnota s 25. (Voorgenomen) startdatum project *) 26. Geplande einddatum project *) 27. Outputindicatoren POP Uitsluitend outputindicatoren uit de tabel 2a uit de toelichting gebruiken *) Outputindicator Aantal en Eenheid 28. ILG prestatie- indicatoren Uitsluitend prestatie indicatoren uit de tabel 2b uit de toelichting gebruiken*) Prestatie Indicator Aantal en Eenheid 29. Indien van toepassing LEADER criteria *) Kort toelichten in projectplan aan welke criteria uw project voldoet 1. Innovatief/experimenteel 2. Bottom-up 3. Overdraagbaarheid 4. Samenwerking 5. Duurzaam *) : zie Toelichting 4

5 B2. Aanbesteding Aanbestedende dienst 30. a. Valt uw organisatie/instelling onder de definitie van een aanbestedende dienst? *) b. Zo ja, welke aanbestedingsprocedure zal worden gevolgd voor *) Werken Leveringen Diensten Europese aanbesteding 31. a. Zijn de Europese drempelwaarden voor aanbesteding op het project of delen van het project van toepassing? *) b. Zo ja, op welke categorie heeft de aanbesteding betrekking? Werken Leveringen Diensten B3. Vergunningen, verklaringen van geen bezwaar en andere wettelijke vereisten 32. Zijn er voor dit project vergunningen vereist? *) Zo ja, welke? 33. Zijn de vereiste vergunningen tijdig beschikbaar? *) , toelichting: a. Wordt uw project binnen het gebied van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn uitgevoerd? *) b. Zo ja, beschrijf de maatregelen die u heeft genomen om eventuele belemmeringen tegen te gaan 35. Is grondverwerving noodzakelijk t.b.v. de realisatie van dit project?, ga door naar vraag Is deze grondverwerving al gerealiseerd of zal deze gerealiseerd zijn vóór de geplande startdatum? (kopie taxatierapport bijvoegen), ga naar vraag Wanneer zal de grondverwerving naar verwachting plaatsvinden? *) : zie Toelichting 5

6 B4. Staatssteun en De Minimisbepaling 38. Bij welke partij(en) komt de eventueel toegezegde subsidie (uiteindelijk) terecht? Geef daarbij tevens het bedrag per partij aan. *) 39. Heeft u of de partij(en) waar de subsidie uiteindelijk terecht komt in de afgelopen 3 jaar publieke middelen ontvangen? *) (verklaring de-minimissteun bijvoegen) C. FINANCIËN C1. Financiële projectgegevens 40. Wordt u voor (onderdelen) van dit project als ondernemer aangemerkt voor de omzetbelasting? *) 41. Zo ja, kunt u deze BTW verrekenen/compenseren? (verklaring bijvoegen) 42. Overzicht van de projectbegroting *) Kosten ( ) Projectkosten: - Investeringen in grond of gebouwen - Aankopen grond - Aankopen gebouwen - Investeringen in productiemiddelen - Uitvoeringskosten - Projectmanagementkosten - Loonkosten - Indirecte loonkosten - Advieskosten externen - Reis- en verblijfkosten - Promotie en publiciteit - Overige kosten (specificeer) - Niet-verrekenbare BTW Begroting Waarvan reeds gemaakt Totale kosten Eventuele te verrekenen opbrengsten uit het project *) : zie Toelichting 6

7 43. Te declareren bedragen bij Betaalorgaan per periode van vier maanden *) Bedragen % van totale kosten 1 e periode e periode e periode e periode e periode e periode e periode e periode e periode 20.. C2. Financieel dekkingsplan 44. Van welke instanties is een financiële bijdrage in de projectkosten voorzien *) Financiers Bedrag in *) % van het totaal Toegezegd bedrag *) Gemeente ILG Overige bijdrage provincie Rijk Waterschap Overig Particuliere middelen + Subtotaal Toegezegd % *) EU/POP *) + n.v.t. n.v.t. Totaal *) : zie Toelichting 7

8 45. Is voor het project ook andere EU-subsidie aangevraagd? *), bij. 46. De aanvrager verklaart dat de financiers akkoord zijn met deze aanvraag en dat hun financiële bijdrage bij de start van het project is toegezegd *) (financieringsverklaring bijvoegen) D. BIJLAGEN De navolgende bijlagen zijn verplicht 1. Projectomschrijving volgens leidraad met verplichte bijlagen (zie leidraad projectomschrijving) 2. Kopie van de ondertekende akkoordverklaring van de financiers 3. Bewijs van het te gebruiken (post)bankrekeningnummer Voorts is/zijn bijgevoegd (aankruisen welke van toepassing zijn) Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel of statuten van de aanvrager Bewijsstuk bedrijfsomvang agrarisch bedrijf (NGE) Kopie van de door beide partijen ondertekende Uitvoeringsovereenkomst publieke taken Door deelgenoten ondertekende samenwerkingsovereenkomst Een door de aanvrager en gemachtigde ondertekende machtigingsverklaring Kopie eigen aanbestedingsrichtlijn (indien hier sprake van is) Kopie(ën) van de vereiste vergunning(en) Kopie taxatierapport indien sprake is van grondaankoop Verklaring de-minimissteun Een verklaring van de accountant/belastingdienst over de BTW indien niet-verrekenbare BTW als kosten wordt opgevoerd *) : zie Toelichting 8

9 E. ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE *) De aanvrager verklaart: akkoord te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens *) alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt bekend te zijn met de bepaling van additionaliteit van de EU en daarnaar te handelen *) niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de algemene subsidievoorwaarden van het betaalorgaan en de betreffende subsidieregelingen, inclusief het van toepassing zijnde aanbestedingsbeleid *) zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekkers daartoe zijn aangewezen en mee te zullen werken aan controles Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend, (plaats) (datum) (handtekening) (naam) (functie) Ondertekening medebestuurder/compagnon/vennoot (Van toepassing indien er sprake is van gezamenlijke bevoegdheid) (handtekening) (naam) (functie) *) : zie Toelichting 9

2 3 4 5 VOORWOORD... 8 1 INLEIDING... 10 1.1 Europees Visserijfonds... 10 1.2 Regionale ontwikkeling en de LEADER-aanpak... 11 Figuur 1 De kenmerken van de LEADER aanpak... 12 1.3 Regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Aanbiedingsbrief Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag projectbijdrage Nul op de Meter Prestatiecontracten L.S. [Hier uw brief] Hieronder

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraag. Aanvraagset Zakelijke spaarrekening. Sparen. Deze set bevat documenten voor het aanvragen van een zakelijke spaarrekening.

Aanvraag. Aanvraagset Zakelijke spaarrekening. Sparen. Deze set bevat documenten voor het aanvragen van een zakelijke spaarrekening. Aanvraag Sparen Aanvraagset Zakelijke spaarrekening Deze set bevat documenten voor het aanvragen van een zakelijke spaarrekening. 1 Aanvraagprocedure zakelijke spaarrekening, inclusief checklist. 2 Formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen.

btw teruggave Stappenplan uw partner in solar! www.sunned.nl In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Stappenplan teruggave btw In deze instructie leest u hoe u de btw op uw zonnepanelen terug kunt vragen. Let op: Aan deze instructie kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier lening

Aanvraagformulier lening Aanvraagformulier lening Waarom dit formulier? Met dit formulier kun je een aanvraag indienen voor een lening bij Cultuur+Ondernemen van minimaal 1.000 tot maximaal 40.000. Kom ik je aanmerking voor een

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres Aanvraagformulier AEGON Auto op Maat Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer Gewenste ingangsdatum - - Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Naam

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie