NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord De Nassauschool Stichting Proceon Huisvesting identiteit 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool Stichting Proceon Huisvesting identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat Doel van ons onderwijs Visie op onderwijs Pedagogische uitgangspunten Vreedzame school 4 3. De organisatie van het onderwijs Homogene groepen Urenverdeling over de vakgebieden Schooltijden Overzicht schoolvakanties en vrije dagen afwezigheid leerplicht en verlof 6 4. Ons onderwijs in de praktijk Onderwijs in groep 1/ Onderwijs in groep 3 t/m Sociale vaardigheden Meer dan leren Onderwijs in beweging De kinderen Aannamebeleid Aanname zorgleerlingen Leerlingenzorg Jeugdarts en jeugdverpleegkundige Zorgstructuur Het volgen van de ontwikkeling van kinderen Uitstroom van gr. 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs De teamleden Het team Afwezigheid teamleden Nascholing De ouders Oudercontacten Activiteitencommissie (AC) Medezeggenschap (MR/GMR) Gebedsgroep Ouderbijdrage Wat wij verder nog aan u kwijt willen Lokaalindeling Fietsen Verkeersveiligheid Zending Trakteren Telefoonboom Oud papier Sponsoring Verzekeringen Overblijven Buitenschoolse opvang Schorsing en verwijdering Gedragscode Klachtenregeling 22 1 COLOFON Deze schoolgids is een uitgave van: Nassauschool Hoofdgebouw: Merelstraat NS Hilversum tel.: Fax: Dependance: Kam.Onnesweg JK Hilversum tel.: Directeur: Justin Novák Rekeningnummer: Giro t.n.v. Activiteitencommissie Nassauschool

2 1. DE NASSAUSCHOOL VOORWOORD Geachte ouders / verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de Nassauschool. De bedoeling van deze gids is u informatie te geven over onze school. Naast de uitgangspunten en werkwijze in de groepen vindt u veel praktische informatie. U begrijpt dat een schoolgids nooit een compleet beeld van de school kan geven. Een school wordt immers bovenal bepaald door de omgang met elkaar: leerkrachten, kinderen en ouders. Een school is een dynamische organisatie. In de loop van het jaar wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen door middel van de nieuwsbrief van de school. We hopen er met elkaar een goed jaar van te maken waarin kinderen groeien in hun ontwikkeling, zich de nodige kennis eigen maken en met plezier naar school gaan. Het kiezen van een basisschool is niet eenvoudig. De school die u kiest is immers voor de komende jaren medebepalend voor het welbevinden van uw kind(eren). Wanneer u uw kind(eren) nog niet bij ons op school hebt aangemeld, dan hopen wij dat deze schoolgids voor u een reden zal zijn om eens nader met ons kennis te maken. Maakt u gerust een afspraak. U bent van harte welkom. Wij willen graag samen met de kinderen en ouders van de Nassauschool een schoolgemeenschap vormen waar kinderen met plezier naar toe gaan. Met vriendelijke groet, Justin Novák Directeur 1.1 Stichting Proceon Voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Gooi en omgeving. Onze school is samen met 16 andere scholen voor primair onderwijs aangesloten bij bovengenoemde stichting. De scholen liggen verspreid over de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes, Laren, Naarden en de Bilt. Met de naam Proceon is de identiteit van de stichting verankerd PROtestants C(E)hristelijk Onderwijs Met de naam laten we zien dat we een PROfessionele organisatie met een PROfessionele cultuur willen zijn. Deze abstracte begrippen schetsen de ambitie van de stichting en zijn merkbaar in de cultuur van de organisatie. Stichting Proceon is een lerende organisatie, waar steeds ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen in 2

3 de samenleving. Het Latijnse PROCEDERE betekent letterlijk vooruitgaan, voortgaan. De naam Proceon heeft die vooruitgang, voortgang, ontwikkeling in zich. Naast identiteit is kwaliteit van onderwijs - in de meest brede zin van het woord - waar de stichting voor staat. Kwaliteit is geen statisch begrip. Wat we vandaag goed noemen is morgen gewoon en overmorgen achterhaald. Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu PROCES van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. Bestuur, management, schoolteams en ouders zullen in gesprek met elkaar steeds opnieuw de ontwikkelingsrichting en de daarbij horende kwaliteit met elkaar bepalen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat op de scholen gebeurt. Het uitvoerende werk van het bestuur wordt gedaan door de algemeen directeur, daarbij ondersteund door 2 stafmedewerkers en een secretarieel medewerker. U kunt het bestuur en haar uitvoerders bereiken op het Stichtingskantoor, gevestigd aan de Nieuwe havenweg 79, 1216 BP te Hilversum. Het postadres: Stichting Proceon Postbus AJ Hilversum Telefoon Website: 1.2 Huisvesting Naast het hoofdgebouw, beschikken we ook nog over een dependance aan de Kamerlingh Onnesweg. Dit gebouw ligt op 2 minuten loopafstand van het hoofdgebouw. De Nassauschool start het schooljaar met ongeveer 240 kinderen, verdeeld over 10 groepen Identiteit Onze school is een protestants christelijke basisschool. Wij willen het onderwijs op onze school vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit. Het christelijke karakter van de school komt tot uiting in de groep door de bijbelverhalen die worden verteld, liedjes die we zingen, het gebed en het vieren van de christelijke feesten. Naast de zichtbare uitingsvormen willen we bovenal dat onze identiteit is terug te zien in de manier waarop we met elkaar omgaan. Vanuit de christelijke normen en waarden werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders respectvol met elkaar omgaan en waar een ieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen. Maar er is wel een gezamenlijke basis. Die vinden we in wat Jezus ons heeft gezegd en voorgeleefd. Een mooie samenvatting daarvan is te vinden in de woorden: geloof, hoop en liefde. Geloof in het evangelie, dat ons laat zien hoe we ons leven op een goede manier kunnen leven; hoop op de komst van het koninkrijk van God; liefde voor God en de medemens zoals dat is voorgedaan en uitgelegd door Jezus. Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Zowel op sociaal als op religieus gebied. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. We verwachten dat alle kinderen op onze school meedoen met de invulling die we aan onze identiteit geven. Waneer ouders zich kunnen vinden in de manier waarop wij inhoud geven aan de identiteit van onze school zijn hun kinderen van harte welkom. 2. WAAR DE NASSAUSCHOOL VOOR STAAT 2.1 Doel van ons onderwijs De Nassauschool heeft het doel om kinderen gedurende de tijd dat zij onze school bezoeken, vanuit een christelijke basis kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij als zelfstandige en kritische mensen binnen hun eigen mogelijkheden en met behoud van hun eigen persoonlijkheid in de samenleving kunnen functioneren. 2.2 Visie op onderwijs Datgene wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs hebben we geformuleerd in de visie van de school. 3

4 De visie van de Nassauschool ziet er als volgt uit: De Nassauschool is een Christelijke basisschool. We leven en werken vanuit bijbelse waarden. Sleutelwoorden hierbij zijn geloof, hoop en liefde. We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem met in principe homogene groepen. We voelen ons betrokken bij de buurt, en halen waar mogelijk de buitenwereld naar binnen in ons onderwijs. We willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de eisen die de maatschappij aan ze stelt. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen zich zo compleet mogelijk ontwikkelen. Vanuit pedagogisch perspectief werken wij aan een veilige, uitdagende en overzichtelijke leeromgeving. We bevorderen de eigenwaarde van kinderen door een positieve benadering en daarmee hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze visie in niet de verwoording van alle dingen die we op deze school al bereikt hebben. De visie is toekomstgericht. Dat betekent dat we aan veel aspecten hiervan hard zullen moeten werken. De komende jaren zullen we de geformuleerde visie planmatig uitwerken binnen de school. 2.3 Pedagogische uitgangspunten Wij willen dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen op onze school. De sfeer op school en in de groepen moet gezellig zijn. Wij hebben respect voor elkaar en andersdenkenden. De regels in onze groepen zijn positief geformuleerd en worden elk jaar opnieuw met de kinderen besproken. De regels zijn terug te leiden op de volgende drie schoolbrede hoofdregels: Ik doe mijn werk zo goed ik kan Wat ik doe is goed voor de groep Ik zorg goed voor de spullen, het lokaal en de school Vorig schooljaar zijn we gestart met het traject van de Vreedzame Kinderen zijn steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, ze krijgen keuzevrijheid en mogen zelf initiatieven nemen binnen gestelde kaders. Bij ons op school neemt sociaalemotionele ontwikkeling naast cognitieve ontwikkeling een prominente plaats in. De leerkracht ontwikkelt zich waar mogelijk, steeds meer van de leider naar de begeleider van het leerproces van het kind. We zijn ons er van bewust dat we werken met andermans kinderen en hechten dan ook veel waarde aan contact met ouders. Pedagogisch partnerschap is de basis voor een goede samenwerking tussen school en gezin. We werken op school met een managementteam en zorgen voor heldere communicatie en besluitvorming. We willen een organisatie zijn die voortdurend in ontwikkeling is. school. In de lessen die hierbij horen praten we met kinderen over hoe je met elkaar omgaat. We leren kinderen om hun eigen gedrag onder de loep te nemen en zich bewust te worden van gevoelens die negatief gedrag bij anderen oproepen. Dit schooljaar zullen we dit verder gaan uitbouwen met zogenaamde mediation. Bij mediation wordt aan kinderen geleerd hoe ze kunnen bemiddelen in een ontstaan conflict. Doel hierbij is dat het conflict voor beiden partijen op een goede manier wordt opgelost. 2.4 Vreedzame school Onze school werkt met het programma De Vreedzame School. Dit programma is bedoeld om kinderen op een positieve manier met elkaar te leren omgaan. We leren de kinderen op een andere manier met conflicten om te gaan en vooral om conflicten op te lossen zonder geweld. Wij geven elke week een les waarin telkens onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met het zonder ruzie oplossen van conflicten. Ook proberen we de kinderen te leren om zoveel mogelijk conflicten onderling op te lossen dit doen ze met behulp van mediatoren (bemiddelaars): een derde neutrale partij. Een heel belangrijk onderdeel van de Vreedzame School zijn de mediatoren. De mediatoren worden door twee leerkrachten opgeleid en krijgen na de opleiding een diploma hiervoor. Het zijn de kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 die hiervoor in aanmerking komen. De bemiddelaars proberen twee partijen die ruzie hebben te helpen om tot een oplossing te komen. Uiteraard is de leerkracht altijd op de achtergrond aanwezig om toezicht te houden, op te letten of het goed gaat, duidelijke regels te stellen en in te grijpen indien noodzakelijk. Het doel van deze aanpak is een veilige en positieve sfeer te creëren in en om de school. De lessen zijn in een aantal eenheden opgedeeld: Onze klas In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Er worden samen met leerlingen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met elkaar in de klas. De leerlingen krijgen taken en verantwoordelijkheden Conflicten zelf oplossen Hierin leren de leerlingen het begrip conflict, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten oplossen. Communicatie Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen hoe iemand anders het ziet, actief luisteren door vragen te stellen en samen te vatten wat een ander zegt. Gevoelens In dit blok worden o.a. twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren 4

5 van je kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander. Mediatie In dit blok wordt het begrip mediatie aangeboden en wordt in de bovenbouw het stappenplan voor mediatie geïntroduceerd en geoefend. Vaardigheden uit de voorgaande blokken worden geïntegreerd. Samen en toch anders We werken samen aan een veilige en gezellige omgeving waarin we ruimte hebben voor elkaar 3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 Homogene groepen Op de Nassauschool werken we in homogene groepen. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar in de klas zitten. Soms kan het voorkomen dat het leerlingenaantal zodanig is, dat we een combinatiegroep zullen vormen. In de kleutergroepen werken we doelbewust wel combinatiegroepen. Hoewel het leerstofaanbod tussen groep 1 en 2 van elkaar verschilt, leren kinderen veel van elkaar. De afgelopen jaren hebben we regelmatig gesproken over de overgang van groep 2 naar groep 3. Dit blijkt voor veel kinderen een grote sprong. In groep 2 wordt overwegend spelend geleerd, maar in groep 3 wordt dit grotendeels losgelaten. Dit schooljaar hebben we voor het eerst een combinatiegroep 2/3. We streven ernaar, door gebruik te maken van de sterke punten uit beide groepen, de overgang tussen groep 2 en groep 3 soepeler te laten verlopen. 3.2 Urenverdeling over de vakgebieden Kinderen moeten volgens de wet 7520 uren onderwijs krijgen aangeboden gedurende de basisschoolperiode. Wekelijks krijgen de kinderen in groep 1 t/m 4 23 uur les en in groep 5 t/m 8 26 uur. In onderstaande tabel wordt globaal het aantal uren weergegeven dat per week aan de diverse vakgebieden wordt besteed. Het gaat om gemiddelden, die enigszins kunnen variëren. 3.3 Schooltijden De schooltijden van de onderbouw en de bovenbouw zijn op de Nassauschool in grote lijnen gelijk. Dit heeft voor de ouders het voordeel dat oudere en jongere kinderen op hetzelfde moment gehaald en gebracht kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat u zowel uw kind dat op de dependance zit, als uw kind dat naar het hoofdgebouw gaat weg kunt brengen, gaan de deuren van de dependance al om 8.15 uur open. De deuren van het hoofdgebouw gaan om 8.20 uur open. Om ervoor te zorgen dat u uw kinderen op beide gebouwen kunt ophalen, gaan de kinderen op de dependance 5 minuten eerder uit. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag dependance uur uur uur uur uur uur uur uur hoofdgebouw uur uur uur uur uur uur uur uur uur Vak /vormingsgebied Aantal uren per groep/per week Godsdienstige vorming Sociaal emotionele ontwikkeling 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Werken met ontwikkelingsmateriaal (voorb. lezen/techniek/tekenen/handv.) 6 6 0,5 Rekenen / Wiskunde 0,5 0,5 3,25 4, Taalontwikkeling/taalvaardigheden (technisch lezen/begrijpend lezen/spreeken luistervaardigheid/stellen/ontleden en woordbenoemen/spelling en woordenschat) 8,25 8,25 8, ,25 8,5 8,5 Technisch schrijven 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 Engelse Taal 0,5 0,5 Zaakvakken; biologie/aardrijkskunde en geschiedenis 0,5 1,75 2,75 2,75 2,75 Verkeer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bewegingsonderwijs 5 5 3, Muzikale vorming 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Creatieve expressie Tekenen en handvaardigheid 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Pauzes 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 5

6 U mag gerust even meelopen om iets te bekijken of iets te melden aan de leerkracht. Wilt u iets vragen of gewoon even bijpraten, dan kan dat vanzelfsprekend het best na schooltijd, want als de kinderen binnenkomen willen wij er in eerste plaats voor hen zijn. Wij willen graag op tijd beginnen en verwachten dan ook dat u uiterlijk om 8.30 uur of om uur het lokaal hebt verlaten. 3.4 Overzicht schoolvakanties en vrije dagen Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Zomervakantie Studiedagen: ma 15 okt. t/m vr 20 okt. ma 24 dec. t/m vr 4 jan. ma 25 febr. t/m vr 29 febr. vr 21 maart t/m ma 25 mrt. ma 28 apr. t/m ma 12 mei ma 30 juni t/m vr 8 aug sept 20 jan. (smi) 21 jan. 25 mrt. 9 juni 3.5 Afwezigheid Wanneer uw kind niet of niet op tijd op school kan zijn, door bijvoorbeeld ziekte of bezoek aan een arts, willen wij dat graag voor schooltijd horen. We vragen u te bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur of voor uur. Zo worden we niet gestoord tijdens de lessen. Het is ook mogelijk om een kind een briefje mee te geven. U kunt zich voorstellen dat wij ons zorgen maken wanneer uw kind zonder bericht niet op school is. In dat geval proberen wij voor uur contact met u op te nemen. 3.6 Leerplicht en extra verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken, als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. 1. Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing bestaat er recht op verlof. 2. Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt, als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in het schooljaar en uit uw werkgeversverklaring blijkt de specifieke aard van het beroep en de enig mogelijke verlofperiode van de ouder. 3. Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: Verhuizing van het gezin. Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Overlijden van bloed- of aanverwanten. Viering van een ambtsjubileum en 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. Nadrukkelijk geen andere gewichtige omstandigheden zijn: Familiebezoek in het buitenland Vakantie in een goedkopere periode of aanbiedingen. Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij. Deelname aan televisieopnames of sportevenementen. Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief de relevante verklaringen in bij de directeur van de school. U dient u aanvraag ruim voor het gevraagde verlof te hebben ingeleverd, indien mogelijk 8 weken voor u het verlof wenst te genieten. De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar, die vervolgens na overleg met de directeur een besluit neemt over uw aanvraag. Tegen het besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er procesverbaal wordt opgemaakt. Voor verder informatie over de leerplicht kunt u terecht bij Regionaal Bureau leerlingenzaken, Brinklaan 138, 1404 GV Bussum. Telefoon:

7 4. ONS ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK 4.1 Onderwijs in groep 1/2 Wanneer kinderen bij ons op school binnen komen, proberen we er eerst aan te werken dat ze zich veilig voelen. Ze moeten genoeg zelfvertrouwen krijgen om nieuwe dingen te leren. We proberen ze nieuwsgierig te maken, zodat ze open staan voor nieuwe ervaringen. Ook vinden we het belangrijk dat ze een goede relatie krijgen met de leerkracht en de andere kinderen in hun groep. Binnen een betekenisvolle, rijke leeromgeving wordt er spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling van allerlei vaardigheden zoals: - het oefenen van de grote en fijne motoriek en de tekenontwikkeling ; - het ontwikkelen van de zintuigen (visuele en auditieve waarneming); - het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid; - het leren omgaan met hoeveelheden; - het leren van begrippen (lichaamsoriëntatie, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie); - het bevorderen van de zelfstandigheid en de sociale en emotionele ontwikkeling (onder andere door inzet van de methode van de Vreedzame School); - het stimuleren van de spelontwikkeling, de taakgerichtheid en hun zelfstandigheid; - het stimuleren van de beginnende geletterdheid en het inzicht in cijfers en getallen; - het ontwikkelen van het logisch denken. In de groepen 1en 2 werken we een aantal weken rondom één thema. De leerkrachten bepalen met elkaar dit thema. Dat kan naar aanleiding van wat er leeft binnen de groepen, maar ook rondom een bepaalde periode (Sinterklaas, kerst enz.). De leerkrachten bieden activiteiten aan, die aansluiten bij de leerlijnen van kleuters. In de klas zijn aantrekkelijke speelhoeken ingericht met diverse ontwikkelingsmaterialen en er worden aantrekkelijke uitdagende activiteiten aangeboden. Het spelend en ontdekkend leren staat centraal. Op dagritmekaarten kunnen de kinderen zien welke activiteiten aan bod komen. Op het planbord plannen zij in wat zij gaan doen. Er zijn een aantal verplichte activiteiten en een aantal activiteiten die de kinderen zelf mogen plannen per week. Kijk- Om te kunnen bepalen of een kind zich ontwikkelt, observeren wij de kinderen regelmatig. Dat wat wij zien, leggen wij per kind vast met behulp van de observatiemethode Kijk!. Door het één en ander vast te leggen, kunnen wij zien of het kind zich ontwikkelt en of dit klopt met wat het zou moeten kunnen op zijn leeftijd. Deze methode is nieuw voor de leerkrachten. Het gebruik van deze methode is nog in ontwikkeling en de leerkrachten volgen hier nascholing in. Naast de observaties worden de kinderen in elk leerjaar gemiddeld twee keer getoetst met een landelijk genormeerde toets voor taal en ordenen. Kringmomenten - In de kring komen activiteiten aan bod rondom godsdienstige vorming, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en muzikale vorming. Naast een klassikale kring kiest de leerkracht soms bewust voor een kleine kring, wanneer niet alle kinderen aan een activiteit hoeven mee te doen. Spelen in hoeken De kinderen kunnen kiezen uit verschillende hoeken zoals een bouwhoek, lees/ schrijfhoek, computerhoek en huishoek. De inrichting van deze hoeken wordt aangepast aan het thema waarover gewerkt wordt. Naast de ontwikkeling van het individuele kind staat hierbij ook het samen- (werkend) spelen centraal. Ontwikkelingsmaterialen De kinderen mogen spelen met allerlei materialen die gericht zijn op de zintuiglijke ontwikkeling (puzzels, lotto s enz.), de verstandelijke ontwikkeling (voorbereidende taal- en rekenspelletjes) en motorische ontwikkeling (constructiemateriaal). Gym en/of buitenspel Dagelijks gaan de kinderen naar buiten of naar het gymlokaal om te bewegen. Het is dus nodig dat er de hele week gymschoenen (met eenvoudige sluiting) voor uw kind op school zijn. Een kleuter mag gymmen in onderbroek en hemd, maar mag ook een korte broek en T-shirt aan. Piramideproject Wij werken op onze school grotendeels volgens het piramideproject. Dit project is ontwikkeld om kinderen met een taalachterstand extra hulp te geven. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Sommige kinderen ontwikkelen zich bovengemiddeld, andere juist minder. Het project is bedoeld om al deze kinderen gelijke kansen te geven. Het project 7

8 richt zich op de voorschoolse periode (een aantal peuterspeelzalen doen ook mee aan dit project, waaronder peuterspeelzaal de Springplank) en de vroegschoolse periode (de groepen 1 en 2). Piramide is een methode waaruit wij de thema s kunnen halen waar wij gedurende een week of drie mee werken. Soms volgen we een heel thema, soms gebruiken we het themaboek meer als een ideeënboek voor onze eigen planning. We leggen in ieder geval per thema vast welke begrippen een kind qua taalontwikkeling moet beheersen na afloop van een thema. De tutor geeft ons hierbij ondersteuning. Een tutor is iemand die kinderen individueel of in kleine groepjes laat oefenen met de begrippen die in dat thema aan bod komen. Dit gebeurt op een speelse manier door bijvoorbeeld voor te lezen, spelletjes te doen of te oefenen met concreet materiaal of praatplaten. 4.2 Onderwijs in groep 3 t/m 8 Vanaf groep 3 zijn de leerlijnen van de diverse methodes het uitgangspunt voor ons onderwijs. Hierdoor komen de kerndoelen van het basisonderwijs voldoende aan bod. Naast het volgen van de methodes proberen we kinderen ook te stimuleren zelf initiatief te nemen. De leerkrachten zullen zich bij ons op school steeds meer ontwikkelen van leider naar begeleider. Dit betekent niet dat er geen eisen meer gesteld worden aan de kinderen, maar dat er ruimte geboden wordt om naast de vastgestelde activiteiten ook zelf activiteiten te ontwikkelen. Werken met een weekplan In de midden-en bovenbouw leren de kinderen te werken met een weekplan. Hierop staan de activiteiten voor de betreffende week. De kinderen bepalen zelf wanneer ze welk werk doen. Op dit weekplan geven kinderen zelf aan als ze iets afgerond hebben. Naast de vaste activiteiten is er ook ruimte om eigen activiteiten in te plannen. Taal en spelling De groepen 4 t/m 8 werken volgens de methode Taaljournaal. Dit is een moderne methode, die uitgaat van keuzeactiviteiten, die gerelateerd zijn aan hetzelfde doel. Terwijl kinderen zelf kunnen kiezen uit verschillende taalactiviteiten, werkt iedereen wel aan hetzelfde taalaspect. Het is een aantrekkelijke methode, die staat voor kwalitatief goed onderwijs. Aanvankelijk lezen Groep 3 maakt officieel een start met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwe methode "Veilig Leren Lezen". Technisch lezen Vanaf groep 4 werken we met de BOV-aanpak (Beter Omgaan met Verschillen). Uit onderzoeken is gebleken dat het heel erg belangrijk is, dat kinderen op jonge leeftijd veel lezen. Door veel te lezen en met leesbeleving bezig te zijn, ontwikkelen de meeste kinderen hun leesvaardigheid automatisch. Voor kinderen waarbij de leesontwikkeling niet automatisch verloopt is het belangrijk dat er een goede leesinstructie wordt gegeven door de leerkracht. Bij de BOV-aanpak gaan we uit van de AVI scores (1 9) en de scores van de DMT (drie minuten toets). Bij AVI gaat het om het lezen van teksten. Bij DMT gaat het om lezen van losse woorden. Op grond van deze toetsen wordt bepaald of een kind extra instructie nodig heeft. Wat houdt de BOV-aanpak in? Er wordt dagelijks een half uur besteed aan lezen. Dit gebeurt in alle groepen op hetzelfde tijdstip. Binnen iedere groep zijn er vijf groepjes. Hiervan zijn vier groepjes willekeurig samengesteld. Dit zijn leerlingen die hun leesontwikkeling door veel te lezen verder ontwikkelen. Één groepje is de instructiegroep. In de klas hangt een schema met daarop de activiteiten voor de diverse groepjes. De instructiegroep leest onder begeleiding van een leerkracht m.b.v. de methode Estafette. De leerlingen krijgen een werkboek en een bijbehorend leesboek (van een bekende kinderboekenschrijver). De instructiegroepjes worden samengesteld op niveau van de leerling. Dit gebeurt groepsoverstijgend. De overige leerlingen lezen in hun groepje. Per week mogen zij drie keer stillezen, één keer strips lezen en één keer stellen (verhalen schrijven). Van de 30 minuten per dag worden 20 minuten besteed aan lezen en 10 minuten aan verwerkingsactiviteiten. Hierdoor houden we de leerlingen gemotiveerd om te lezen, want lezen is van levensbelang! We hanteren als Nassauschool de volgende normen: Eind groep 3 AVI 3 Eind groep 4 AVI 6 Eind groep 5 AVI 9 Op school, maar ook in veel bibliotheken zijn de leesboekjes naar AVIniveau ingedeeld. Hier kunt u als ouder rekening mee houden als u samen met uw kind boeken uitzoekt bij de bibliotheek. Begrijpend- en studerend lezen In de hogere leerjaren ligt de nadruk op het begrijpend en later ook op het studerend lezen. In de groepen 5, 6, 7 en 8 gebruiken we de methode "Goed Gelezen". Rekenen en wiskunde De rekenmethode die we op school hanteren, is Pluspunt. Dit is een moderne rekenmethode, die naast het aanleren van vaardigheden voor een belangrijk deel is gericht op het verkrijgen van inzicht in rekenkundige situaties. Naast de instructielessen is er veel ruimte voor de zelfstandige verwerking van de lesstof. Ook bevat de methode een apart boek met zowel verrijkingstof als herhalingsopgaven. Schrijven In groep 1 en 2 gaan we op een speelse wijze om met wat de kinderen zelf ontdekken rond schrijven en lezen. In deze groepen wordt alleen het blokschrift gebruikt om de kinderen vast de leesletters te laten herkennen. Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven met de methode "Schrijftaal". Er wordt lichthellend 8

9 aan elkaar geschreven schrift aangeleerd. In hogere groepen gaat het bij het schrijven naast netheid vooral om leesbaarheid. In groep 3 wordt eenmalig een vulpen door de school verstrekt. Het is de bedoeling dat daar de rest van de basisschoolperiode mee geschreven wordt. Dit is een bewuste keus. De vulpen ondersteunt het ontwikkelen van een goede pengreep. We verwachten dat de kinderen op school altijd met een vulpen schrijven. Bij kwijtraken of stukmaken kunt u voor 5 euro een nieuwe vulpen kopen op school of kunt u een andere, kwalitatief goede, vulpen aanschaffen. Aan het einde van de basisschool mogen de kinderen hun vulpen mee naar huis nemen. Wereldoriëntatie Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden, verleden en de toekomst van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, powerpoint-presentaties, werkstukken en dergelijke. In de hogere groepen worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer als aparte vakken behandeld of als onderdeel van wereldverkenning. We gebruiken de volgende methoden: Aardrijkskunde: Geobas. Natuur: Natuurlijk! Geschiedenis: Wijzer door de tijd. Verkeer: Op voeten en fietsen. In groep 7 en 8 maken we gebruik van de Jeugdverkeerskrant. Engels In groep 7 en 8 wordt een half uur per week Engels gegeven. We werken met de methode Real English (Let's do it). Het doel van de lessen is dat kinderen kennis maken met deze taal. Daarbij gaat het zowel om luisteren en spreken als om het schrijven. Creatieve vakken Ook voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek worden leerplannen gebruikt. Naast de cognitieve ontwikkeling (gericht op het vergaren van kennis) vinden we de creatieve vorming van kinderen erg belangrijk. We zullen de komende jaren gaan kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven op de Nassauschool. Lichamelijke ontwikkeling De groepen 4 t/m 8 gymmen twee keer per week in de gymzaal. Er worden spellessen en toestellen aangeboden. We verwachten dat de kinderen op de gymdagen sportkleding meenemen. Het dragen van gymschoenen (met lichte zool) is verplicht om blessures en voetwratten te voorkomen. De gymkleding wordt na de gymles mee naar huis genomen. Groep 3 gymt één keer in de gymzaal en speelt daarnaast nog extra buiten. Gymrooster Maandag groep 2/3a groep 3b groep 5 Dinsdag groep groep groep 4a Woensdag groep 4b groep 6 Donderdag groep 4a groep 4b groep 5 Vrijdag groep groep groep 8 ICT De computer is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. We hebben op de Nassauschool de beschikking over een netwerk door de hele school. De computer is geen doel op zich, maar een middel dat gebruikt kan worden bij het onderwijs. Op dit moment wordt de computer vooral gebruikt als hulpmiddel bij het extra oefenen van stof. Ook kunnen kinderen via internet informatie verzamelen voor werkstukken. De komende jaren zullen we het computergebruik onder de loep nemen en kijken hoe we dit kunnen uitbouwen. Documentatiecentrum In de bovengang bij de trap vindt u het documentatiecentrum. Daar is het afgelopen jaar veel aan vernieuwd. De kinderen van groep drie maken zodra ze kunnen lezen kennis met de kijkdoosboekjes. Vanaf groep 5 beginnen we met het lezen van informatie-junior en het met behulp van een plus-kaart verwerken van die informatie. De informatieboekjes worden vanaf groep 6 gebruikt voor het maken van een werkstuk en het voorbereiden van een spreekbeurt. Daarbij wordt natuurlijk ook de computer gebruikt. 9

10 Huiswerk In de hogere groepen vinden wij het belangrijk de leerlingen kennis te laten maken met huiswerk als voorbereiding op het zelfstandig werken in het voortgezet onderwijs. Het zelf verantwoordelijk zijn voor je werk en het zelf plannen van dat werk worden ook op de middelbare school steeds belangrijker. Het werken met een agenda wordt in groep 6, 7 en 8 besproken en geoefend. 4.3 Sociale vaardigheden Naast vele cognitieve vaardigheden richten we ons op sociale vaardigheden. We hechten veel waarde aan een klimaat waarin kinderen en leerkrachten zich veilig voelen en gewend zijn om vrijuit te kunnen praten over gevoelens en ervaringen. Openheid naar elkaar is daarvoor een voorwaarde. We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door te werken aan: - het opbouwen van een positief zelfbeeld en het verwerven van zelfvertrouwen; - het vermogen eigen gevoelens en gedachten onder woorden te brengen; - het verwerven van inzicht in eigen doen en laten in relatie tot dat van anderen; - het vergroten van het inlevend vermogen; - openstaan voor de gevoelens van een ander. 4.4 Meer dan leren Naast de verschillende ontwikkelingsgebieden vinden er op school ook activiteiten plaats die er mede zorg voor dragen dat de school een prettige leefgemeenschap is. Hieronder ziet u er enkele: - De kerkelijke feesten die we met de kinderen beleven. Elk jaar vieren we één feest met de ouders en de kinderen in de kerk. - Excursies zoals bijvoorbeeld een bezoek aan het Goois museum, Globe, het omroepmuseum, de kaasboerderij, de kinderboerderij. Geregeld worden leerlingen uit groep 7 en 8 gevraagd om mee te helpen aan onderhoud van Anna s Hoeve. - De projectweken waarin alle kinderen over hetzelfde onderwerp werken. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling waarbij de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze allemaal hebben gedaan; - Buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld schoolvoetbal, schoolkorfbal, schoolzwemwedstrijden of de avondvierdaagse. Natuurlijk is het daarbij leuk om te winnen, maar ons doel is om kinderen in aanraking te laten komen met verschillende sporten en manieren van vrijetijdsbesteding. Daarnaast is het goed als kinderen leren om te gaan met winnen en verliezen; - De schoolreis Voor groep 1 t/m 7. De bestemming en de kosten worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt. - Het schoolkamp voor groep 8. Groep 8 gaat aan het eind van de cursus 3 dagen op kamp. Gedurende het jaar kan er op elke eerste maandag van de maand gespaard worden voor dit kamp, zodat u de kosten niet in één keer hoeft op te hoesten. - Afscheidsavond groep 8 De leerlingen van groep 8 oefenen vanaf april voor een musical, die op de afscheidsavond opgevoerd wordt. Een traditie op school is de laatste dag, waarop de leerlingen van groep 8 alle leerlingen trakteren en door de andere leerlingen, en ouders natuurlijk,uitgezwaaid worden. 4.5 Onderwijs in beweging Jaarlijks evalueren we als team ons onderwijs en maken we plannen voor het komende cursusjaar. De volgende ontwikkelingen staan dit jaar centraal: - Voortgang invoering observatiesysteem KIJK - Invoering nieuwe aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen - Schakelklassen - Voortgang aanpak technisch lezen - Techniek - Voortgang Directe In structie 5. DE KINDEREN 5.1 Aannamebeleid algemeen: In principe staan de scholen van Stichting Proceon open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. In incidentele gevallen is sprake van het hanteren van een wachtlijst. Het bestuur heeft hiertoe besloten, omdat de school onvoldoende ruimte kan hebben voor de hoeveelheid leerlingen die zijn aangemeld. De kwaliteit van het onderwijs is bij het bovenstaande uitgangspunt. Indien er sprake is van een wachtlijst is een protocol voor toelating vanaf de wachtlijst op school aanwezig. 5.2 Aannamebeleid zorgleerlingen Wanneer u een kind heeft dat speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap of een ziekte, dan is het verstandig zo vroeg mogelijk de school van uw keuze hiervan op de hoogte te stellen. De school zal dan, in overleg met u, de afweging maken of zij in staat is uw kind voldoende onderwijs en zorg te bieden. Daarvoor heeft de school in veel gevallen informatie nodig van diverse bij uw kind betrokken zorgverleners. De school kan u ook adviseren over de te nemen stappen om voor uw kind een passend onderwijsaanbod te verkrijgen. (zie ook leerlingenzorg) Op school is een beleidsplan "aannamebeleid van leerlingen" aanwezig, dat ervoor zorgt dat deze afweging zorgvuldig gemaakt wordt. 5.3 Leerlingenzorg Stichting Proceon heeft de leerlingenzorg hoog in het vaandel staan. De afspraak is, dat voor iedere 50 leerlingen op een school er een dagdeel werkzaamheden worden verricht door de intern begeleider (IB-er). De IB-er coördineert de zorg op school, zorgt voor duidelijke dossiers van de leerlingen en ondersteunt en begeleidt de leerkrachten bij de uitvoering van handelingsplannen van leerlingen, die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat de leerstof te lastig voor hen is, of omdat gezien wordt dat een kind niet lekker in zijn vel zit. Ook 10

11 een leerling die heel intelligent is, heeft andere zorg nodig. Interne begeleiders van Stichting Proceon zitten in een netwerk, waar ze kennis en ervaringen met elkaar delen. De intern begeleider beschikt over een uitgebreid extern netwerk, waar hulp kan worden gevraagd. Het overgrote deel van alle leerlingen kan hierdoor op onze scholen op een goede manier het onderwijs volgen. Voor de kleine groep leerlingen, waarvoor ons aanbod te beperkt is doen wij een beroep op voorzieningen die voor deze leerlingen bij wet geregeld zijn: 1. Samenwerkingsverband WSNS: In het kader van weer samen naar school (WSNS) maken al onze scholen deel uit van het samenwerkingsverband Het Gooi en omstreken, waarin nog 46 andere scholen participeren. Dit samenwerkingsverband (SWV) initieert allerlei activiteiten, die de leerlingenzorg op de school verbetert. Daarnaast beschikt het SWV over veel kennis, die zij beschikbaar stellen aan de scholen om de zorg aan leerlingen te optimaliseren. 2. Verwijzing naar een speciale basisschool: Als een school geen mogelijkheden meer ziet om een kind optimaal te begeleiden, kunnen ouders en school besluiten om een verwijzingsprocedure naar een speciale school voor basisonderwijs te starten.zo n aanmelding gebeurt door de ouders en loopt via de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze commissie regelt de toewijzing voor een onderzoek en kan zorgen voor extra begeleiding. De PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) beoordeelt de aanvragen voor een plaats op de speciale basisschool. Als een kind toelaatbaar wordt geacht geeft de PCL een positieve beschikking af aan de ouders. De procedures die de PCL hanteert staan beschreven in speciale folders die u aan de interne begeleider van onze school kunt vragen. Verder kan de adviesgroep van de PCL worden ingeschakeld als telefonische helpdesk. Deze helpdesk kan worden ingeschakeld bij vragen over bijvoorbeeld dyslexie en leerachterstanden. Deze helpdesk kan niet worden benaderd met vragen over beslissingen die de kerngroep PCL neemt omtrent beschikkingen. 3. Rugzakfinanciering Wanneer een leerling een ernstige gedragsstoornis of handicap heeft, wordt ouders geadviseerd hun kind aan te melden bij de commissie van indicatie (CVI). Deze commissie besluit of de leerling in aanmerking komt voor extra vergoedingen. Ouders kunnen rekenen op advies van deze commissie over de besteding van deze vergoeding binnen onze scholen. De keus kan ook zijn om de leerling verder onderwijs te laten volgen op een school voor speciaal onderwijs (bijvoorbeeld: mytyl, blinden, doven, zeer moeilijk opvoedbaar, spraak en taalproblemen) De intern begeleiders van onze scholen zullen u te allen tijde ondersteunen, wanneer uw kind een van deze voorzieningen nodig heeft 5.4 Jeugdarts en jeugdverpleegkundige Als uw kind onze school bezoekt, dan valt het onder de jeugdgezondheidszorg (JGZ)van de GGD Gooi & Vechtstreek. Bij deze organisatie werken artsen, verpleegkundigen, logopedisten en doktersassistenten. Zij hebben als taak de gezondheid van kinderen van 0 19 jaar te bevorderen en afwijkingen of ziekten vroeg op te sporen zodat vaak erger voorkomen wordt. Welke onderzoeken krijgen schoolgaande kinderen? Groep 1: Alle kinderen uit groep 1 worden individueel door de logopedist gescreend. Zij let daarbij op verschillende aspecten van de taalontwikkeling (zoals woordenschat, spontane spraak, taalbegrip, auditieve functies), spraak, mondgewoonten, stem en gehoor. Ook kinderen uit andere groepen kunnen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek. Ouders kunnen zelf in overleg met de leerkracht om zo n onderzoek vragen. Groep 2: Alle kinderen worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt o.a. op het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht, de spraak/ taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind. 11

12 Groep 7: Alle leerlingen uit groep 7 krijgen in het schooljaar de mogelijkheid tot een onderzoek aangeboden. De genoemde onderzoeken vinden plaats op school of op het steunpunt van de GGD, dit staat in de uitnodiging die u van te voren krijgt. Oproep voor vaccinaties In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt u een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus, en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Wanneer uw kind onvolledig ingeënt is, kunt u voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht. Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind? Bij vragen of problemen kunt u zich tot medewerkers van de afdeling JGZ wenden. Dit kunnen allerlei vragen zijn over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kunnen de medewerkers u voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij u door. Extra onderzoek Naar aanleiding van uw vragen en/of problemen kan er extra onderzoek van uw kind, of een extra gesprek plaats vinden. Dit kan ook op verzoek van uw kind zelf of bijvoorbeeld een leerkracht. Kinderen uit andere groepen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek. Voorlichting aan groepen De medewerkers van de afdeling JGZ geven naast individuele voorlichting ook advies en voorlichting aan groepen (kinderen, ouders en leerkrachten). In dat kader verzorgen zij een oudercursus Opvoeden Enzo en een pubercursus. Daarnaast wordt middels schoolkrantartikelen informatie verstrekt over diverse gezondheidsonderwerpen zoals: overgewicht en bewegen, tandzorg, hoofdluis, maar bijvoorbeeld ook veilig internetgebruik. De medewerkers van JGZ De namen van de arts, verpleegkundige, doktersassistente en logopedist die verbonden zijn aan deze school worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot uur contact opnemen met de JGZ: Tel.: Fax: internet: Logopedist Alle kinderen uit groep 1 worden individueel door de logopedist gescreend. Zij let op onder meer uitspraak, mondgewoonten, taalgebruik en taalbegrip. Deze onderzoeken vinden op school plaats, nadat ouders schriftelijke toestemming hebben gegeven. Als er bijzonderheden zijn bespreekt de logopedist dit met de ouders en met de leerkracht. Daarna is in overleg met de ouders een aantal activiteiten mogelijk, zoals nader onderzoek, korte begeleiding, controle of behandeling. Voor behandeling wordt uw kind verwezen naar een logopediepraktijk in uw omgeving. Ook kinderen uit andere groepen kunnen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek. Ouders kunnen zelf in overleg met de leerkracht om zo n onderzoek vragen. Andere externe hulp Als wij binnen school niet de gewenste hulp kunnen bieden of behoefte hebben aan (handelingsgericht-) advies kunnen wij contact zoeken met diverse externe instanties. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van sociaal-emotionele problemen met kinderen, waardoor het leerproces bemoeilijkt wordt. Bij dit soort problemen kunnen we contact opnemen met de schoolarts, de schoolverpleegkundige, de schoolbegeleidingsdienst Eduniek en/of andere deskundigen. Voor die deskundige begeleiding voor wat betreft sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen wij een beroep doen op het schoolmaatschappelijk wek van VERSA. In de praktijk betekent dit dat de schoolmaatschappelijk werkster overleg pleegt met de IB-er en dat zij, waar nodig, komt observeren in de klas. Als een leerkracht over een individueel kind wil spreken dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders. De leerkracht kan ouders ook uitnodigen voor een gesprek. Als dit wenselijk is, komt de maatschappelijk werkster dan ook. Naar aanleiding van zo n gesprek kunnen er dan adviezen gegeven worden voor doorverwijzing en/of extra hulp. 5.5 Zorgstructuur Alle leerlingen op onze school moeten de mogelijkheid hebben om zich zo te ontwikkelen dat zij op een ononderbroken wijze de basisschool kunnen doorlopen. Zij hebben, waar mogelijk, recht op een zo breed mogelijke zorg onzerzijds. Wij willen die zorg bieden door middel van signaleren, analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren. Wij willen onze leerlingenzorg niet alleen zien in remediërende zin maar met name willen wij een actief beleid voeren om achterstanden te voorkomen. Om optimale zorg te realiseren hebben wij een nieuwe zorgstructuur op papier gezet als basis voor het handelen. Deze structuur legt de basis voor de ontwikkeling van de vorm en geeft de richting van de leerlingenzorg aan. In een stappenplan wordt beschreven hoe en wanneer de verschillende onderdelen ingevoerd (en geëvalueerd) worden. De extra hulp aan de leerlingen met problemen en/of kinderen die behoefte hebben aan extra instructie en/of leerstof worden, zoveel mogelijk, in de klas gegeven. Er wordt voor deze leerlingen een handelingsplan gemaakt (met daarin een concreet doel) voor een periode van 6-8 weken. Van dit handelingsplan worden de ouders op de hoogte gesteld. We proberen zoveel mogelijk met kinderen, die dezelfde 12

13 problemen hebben, in groepjes te werken. Na 6-8 weken volgt er een evaluatiemoment om te kijken of het doel behaald is. De coördinatie van de zorg is in handen van de IB-ers (intern begeleiders). Voor groep 1 t/m 4 is dat Marianne Ruizendaal, voor groep 5 t/m 8 Karin van Eckeveldt. 5.6 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen We volgen de ontwikkeling van ieder kind met behulp van toetsen en observaties. Naast de toetsen die in de methode aan bod komen, gebruiken we ook methode onafhankelijke toetsen van bijvoorbeeld het CITO. Op deze manier kunnen we hulp of uitdaging bieden die passend is bij de ontwikkeling van het kind. De toetsresultaten worden gedurende de schoolloopbaan van een kind bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Tijdens de oudergesprekken laat de leerkracht u dit zien, zodat ook u zicht hebt op de ontwikkeling van uw kind over een langere periode. 5.7 De uitstroom van groep 8 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs Uitstroom leerlingen cursus De 31 leerlingen zijn naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs gegaan: VMBO met LWOO: 7 VMBO: 4 VMBO-TL: 7 TL-HAVO: 3 HAVO: 6 HAVO-VWO: 4 6. DE TEAMLEDEN 6.1 Het team Marijke Scherpenzeel groep 1/2b (ma-wo) Annieta van Kesteren Groep 2/3a (ma-wo) Liesbeth Wonink plaatsvervangend directeur groep 1/2b (do-vr) groep 5 (ma) Marianne Sluis Sociale vaardigheidstraining (ma) Groep 2/3a (do-vr) Elly Sundermeijer Groep 1/2c (ma) Yvi van Herp Groep 3b (ma-di) Dagmar Streumer Groep 1/2c (di-vr) Hilde van der Laan Groep 3b (wo-vr) 13

14 Margriet van Loo Groep 4a (ma-vr) Marianne Ruizendaal IB onderbouw (di, do) Dicky van der Broek Groep 4b (ma-wo) Karin van Eckeveldt IB bovenbouw (ma, di) Willeke Aalberts Bovenbouwcoördinator Groep 4b (do-vr) Groep 7 (ma) Arlies Roskam IB coaching (ma, do) Sociale vaardigheidstraining Anneke Sloesarwij Groep 5 (di-vr) Justin Novák Directeur Klaske van Dijk Groep 6 (ma-vr) Emma Brandenburg Administratief medewerkster Joke Bremmer Groep 7 (di, wo, do, vr) Peter Ham Conciërge Mariska Aalders Groep 8 (ma-vr) Nel Hendriks Schakelklassen 14

15 6.2 Afwezigheid leerkrachten Het kan voorkomen dat leerkrachten wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kunnen komen. Vanzelfsprekend zullen wij ons maximaal inspannen om de lessen doorgang te laten vinden. In eerste instantie zullen we altijd proberen een vervanger voor de groep te regelen. Indien dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden: - er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt; - er is wel vervanging voor de onderbouw maar niet voor de bovenbouw. Een onderbouwleerkracht schuift door naar boven en de vervanger komt in de lagere groep; - een ambulante collega valt in. Hierdoor blijft ander werk liggen en verleggen we het probleem. We zullen hier slechts in uitzonderlijke gevallen voor kiezen; - een groep wordt verdeeld over een aantal andere groepen; - de ouders worden verzocht om hun kind thuis te houden. Is dit tijdig bekend dan ontvangt u een schriftelijk verzoek hiertoe. Is dit de avond ervoor bekend dan stellen wij de telefoonboom in werking. Mocht u echt geen opvang voor uw kinderen kunnen vinden dan vangen wij het op. 6.3 Nascholing Als team willen we bijblijven in ons vakgebied en kritisch kijken naar ons eigen onderwijs. Naast de werkzaamheden rondom het onderwijs in de groep investeren we in nascholing. Dit vindt grotendeels plaats in de avonduren, maar we hebben dit schooljaar ook een aantal studiedagen gepland om onder schooltijd verder te werken aan onze persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling. Bij de verdere ontwikkeling van de Nassau-school worden we ondersteund door externe deskundigen. Door te reflecteren op onszelf, open te staan voor feedback van anderen en kwaliteitsmetingen willen we zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op de Nassauschool geoptimaliseerd wordt. 7. DE OUDERS 7.1 Oudercontacten We zijn ons ervan bewust dat we werken met kinderen van anderen en hechten dan ook veel waarde aan een positief contact tussen school en thuis. Voor kinderen is het fijn om te merken dat hun ouders betrokken zijn bij hun leven op school. Voor ons als school is het belangrijk te weten en te merken dat ouders meeleven. Wij bieden de volgende mogelijkheden: 1. Oudergesprekken; 2. Informatieavond; 3. Koffieochtenden; 4. Een vorm van ouderparticipatie; 5. Nieuwsbrieven; 6. Onze eigen website 1. Oudergesprekken Oudergesprekken vinden s middags en/of s avonds plaats en hebben tot doel u in een kort gesprek op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw kind(eren). De planning van de oudergesprekken vindt u in de jaarkalender. 2. Informatieavond In oktober wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze avond heeft tot doel u op de hoogte te brengen van de wijze van onderwijs op de Nassauschool en het kennismaken met de leerkrachten en de andere ouders van de groep. Voor de ouders met kinderen in groep 8 zijn er ook informatieavonden op de scholen voor voortgezet onderwijs. Overigens zijn ouders met kinderen in groep 7 ook van harte welkom op deze avonden van het voortgezet onderwijs. 3. Koffieochtenden Eén keer per maand kunt u op school een kopje koffie komen drinken. Doel van deze ochtenden is om op informele wijze in contact te komen met andere ouders en de directie. De data van deze koffieochtenden vindt u in de jaarkalender. 4. Ouderparticipatie In een school valt altijd werk te verzetten dat de kinderen direct of indirect ten goede komt. Vandaar dat wij u vragen uw mogelijkheden wat betreft ondersteuning in de school aan te geven. Veel sfeerbevorderende en onderwijsbevorderende schoolactiviteiten kunnen niet draaien zonder uw hulp. Door de inzet van werkgroepen is er ondersteuning op meerdere terreinen bijv. de organisatie van feesten, excursies, sportactiviteiten en het uitvoeren van hand- en spandiensten. We hopen dat u als ouder tijd en zin hebt om zich actief in te zetten voor de school. De ouderparticipatie wordt gecoördineerd door de activiteitencommissie. 15

16 5. Nieuwsbrief Eens per twee weken wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwtjes door middel van de nieuwsbrief. Daarin vindt u de laatste nieuwtjes van school, belangrijke actuele informatie, kinderwerk etc. Een vast onderdeel van deze nieuwsbrief is de agenda, zodat u op de hoogte bent van de activiteiten van de komende weken. In elke nieuwsbrief staat wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt, zodat u kunt controleren of u er één mist. De nieuwsbrief gaat altijd op donderdag mee. 6. Onze website Verder kunt u informatie over onze school vinden op Naast de informatie uit de school en alle nieuwsbrieven treft u er regelmatig foto s aan van schoolactiviteiten. Dit wat betreft de georganiseerde vormen van oudercontacten. Tenslotte: voel u vrij om voor en na schooltijd gewoon de klas in te lopen. Voor veel kinderen, voornamelijk de kleuters, is dit belangrijk. Wilt u er zeker van zijn dat we tijd hebben voor een inhoudelijk gesprek, maakt u dan even een afspraak. We hopen dat u met vragen, opmerkingen of ongenoegens nooit lang blijft rondlopen. Op school vindt u altijd een serieus oor bij de groepsleerkracht of bij de directie. U bent van harte welkom. 7.2 Activiteitencommissie (AC) De Activiteitencommissie (AC)op onze school bestaat uit ouders die in samenwerking met de leerkrachten en schoolleiding allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseren. Voorbeelden hiervan zijn schoolreisjes, sinterklaas, Kerst- en Paasviering, diverse sportactiviteiten, de zomermarkt en projecten. Ook het overblijven, de klaar-overs en de luizenbestrijding horen thuis bij de AC. De AC heeft een eigen reglement, waar ze zich aan moet houden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De inkomsten van de AC bestaan uit de ouderbijdrage, de opbrengst van het oud papier en de opbrengst van door de AC georganiseerde activiteiten. De AC legt verantwoording af over het gevoerde financiële beleid door middel van een jaarrekening en een begroting. De coördinatie van de AC is in handen van: Jolanda Hendriks tel Emma Brandenburg (penningmeester) tel Medezeggenschap Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten een aantal gekozen ouders en personeelsleden. Jaarlijks wordt via verkiezingen een deel van de raad vervangen. De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement, dat op iedere school in te zien is. In het kort komt het er op neer, dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is dus van groot belang, dat de mensen van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle personeelsleden. De 17 scholen van Stichting Proceon hebben elk een eigen vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Omdat ook deze raad is samengesteld uit ouders en personeelsleden zijn goede afspraken gemaakt over welke school door een ouder en welke school door een personeelslid wordt vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt de helft van de raad vervangen. Vierjaarlijks wijzigt de vertegenwoordiging door een ouder of een personeelslid. De GMR kent haar eigen reglement, waarin de bevoegdheden staan omschreven. Dit reglement is ook in te zien op alle scholen. De GMR heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de MR, maar dan op die beleidsterreinen die voor alle scholen gelden. Vrijwel al het personeelsbeleid wordt bijvoorbeeld op dit niveau overlegd. In het geval dat het schoolbestuur en de (G)MR samen niet uit een verschil van inzicht komen, dan zal dit worden voorgelegd aan een Commissie van geschillen WMS (Wet Medezeggenschap op scholen) van de Nederlandse Protestants Christelijk Schoolraad (NPCS). We kunnen gelukkig constateren, dat we van- 16

17 wege onze goede structurele samenwerking het gebruik van de Commissie nog niet nodig hebben gehad. De MR van de Nassauschool wordt gevormd door de volgende personen: Oudergeleding Ed Bandsma (voorzitter) tel Jaap Kettenburg (secretaris) tel Mark Hendriks Tel Teamgeleding Dicky van de Broek Joke Bremmer 3e teamlid 7.4 Gebedsgroep Sinds 7 jaar is er een groep ouders die eens per 2 weken samenkomt om te bidden voor de school. Het doel is om op deze wijze bij te dragen aan een goed, positief en christelijk schoolklimaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Thea Stoelinga, tel De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 30 euro per kind met een maximum van 60 euro voor een gezin met twee of meer kinderen bij ons op school. Komt uw kind voor januari bij ons op school dan vragen wij u het volledige bedrag te voldoen. Vanaf januari vragen wij u de helft te betalen. Met uitzondering van het kampgeld (voor groep 8) en het schoolreis (voor groep 1 t/m 7) is dit een allin bedrag. Gaandeweg het jaar krijgt u dus geen andere verzoeken tot betaling voor bovengenoemde activiteiten. In de loop van het schooljaar ontvangt u een acceptgiro waarmee u het verschuldigde bedrag kunt voldoen. De AC beheert de ouderbijdrage. Jaarlijks worden de boeken gecontroleerd. In een ouderavond aan het begin van het schooljaar, presenteert de AC de cijfers van het afgelopen schooljaar. Deze avond staat gepland op de jaarkalender. Indien u nog vragen heeft over de ouderbijdrage, laat het ons dan even weten. U kunt vragen m.b.t. de ouderbijdrage ook mailen aan de AC. 7.5 Ouderbijdrage De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken, waarvoor geen gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid. U moet daarbij denken aan Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, excursies, projecten, schoolfeesten, bepaalde onderwijsmiddelen, enz. Dit betreft zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. Vanuit overheidswege zijn wij verplicht u te melden dat het gaat om een vrijwillige bijdrage. Wij kunnen u niet verplichten deze ouderbijdrage te betalen. Indien u deze bijdrage niet betaalt kan dit aanleiding geven om uw kind van bepaalde activiteiten uit te sluiten. Wanneer u niet in staat bent om de bijdrage op te brengen dan kunt u contact opnemen met de directie. 17

18 8. WAT WIJ VERDER NOG AAN U KWIJT WILLEN 8.1 lokaalindeling Onderstaand treft u de indeling van de lokalen in het hoofdgebouw en de dependance aan. Om 8.15 uur gaat de deur van de dependance open. Om 8.20 openen we de deuren van het hoofdgebouw. Heeft u kinderen in meerdere gebouwen dan kunt u het best met het wegbrengen bij de dependance beginnen. Deze deuren gaan immers iets eerder open. 3b overblijf gr.1/2b gr.1/2c gr. 2/3a dependance 18

19 8.2 Fietsen Het is voor veel kinderen niet noodzakelijk om per fiets naar school te komen. Alleen als de kinderen verder weg wonen, mogen ze op de fiets komen. Voor de leerlingen die per fiets komen geldt: afstappen bij het schoolhek lopen met de fiets aan de hand over het plein fiets netjes in het fietsenhok zetten. 8.3 Verkeersveiligheid 20 minuten voordat de school begint worden de kinderen die naar de Nassauschool gaan geholpen met oversteken op de Kamerlingh Onnesweg. Ook als de school uitgaat kunnen de kinderen veilig oversteken bij de klaar-overs. Wij adviseren alle ouders om hier gebruik van te maken en over te steken bij de stoplichten. Voor de dependance lig een voetpad. Het gebeurt regelmatig dat hier gefietst wordt. Dit levert soms zeer gevaarlijke situaties op voor de kinderen die er lopen. We willen u dringend verzoeken het juiste voorbeeld geven door niet te fietsen op de stoep en dat kleine stukje te lopen. Dit geldt natuurlijk ook voor het schoolplein van het hoofdgebouw. andere goede doelen en projecten. In de maandbrieven leest u regelmatig voor welk project uw kind 's maandags het zendingsgeld meebrengt. 8.5 Trakteren De meeste kinderen trakteren op hun verjaardag de groepsgenootjes. Een aantal kinderen mag geen geur, kleur- en/of smaakstoffen hebben en veel ouders stellen het niet op prijs dat hun kind te veel snoept. Daarom verzoeken wij u dringend uw kind gezond te laten trakteren. Zo is het voor alle kinderen een feest. Mocht u om een traktatieideetje verlegen zitten, aarzel dan niet om de groepsleerkracht aan te schieten. Ook willen we u vriendelijk doch dringend vragen de uitnodigingen voor partijtjes niet in de klas uit te delen. Dit wekt vaak teleurstelling bij andere kinderen op. 8.6 Telefoonboom De telefoonboom heeft tot doel om berichten van school in korte tijd telefonisch door te geven. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan lesuitval door ziekte van een leerkracht. In de praktijk zullen we de telefoonboom pas in werking stellen, nadat we alles geprobeerd hebben om lesuitval te voorkomen. U wordt dan telefonisch verzocht uw kind thuis te houden en komt dus niet voor niets op school. De telefoonboom werkt als volgt: 1. Op de leerlingenlijst kunt u zien welk nummer u in de telefoonboom heeft. 2. Ouder 1 belt, na een telefoontje van ons, de aangegeven nummers en deze ouders bellen direct de aangegeven volgende (twee) gezinnen. 3. Ouders met een geheimnummer kunnen hun nummer kenbaar maken aan de ouder die hen zou moeten bellen. Alleen dan zijn ze in de boom opgenomen. Indien dit niet het geval is worden zij overgeslagen in de boom. 4. Wordt een telefoon niet opgenomen of is het een niet kenbaar gemaakt geheim telefoonnummer dan belt de ouder de daarop volgende nummers uit de telefoonboom. Het is van groot belang dat u direct na ontvangst van het telefoontje de volgende ouders belt. Wilt u dit ook doen als bijvoorbeeld uw eigen kind ziek is en dus toch al niet naar school zou gaan? 5. Vergeet u niet om de ouders die u spreekt erop te attenderen dat zij direct de volgenden op de lijst dienen te bellen. Ook komt het veelvuldig voor dat er op de weg voor de dependance dubbel geparkeerd wordt. Dat betekent dat er auto s op het fietspad staan. Dit geeft gevaarlijke situaties voor de toch al kwetsbare kinderen die op de fiets naar school komen. Wilt u alstublieft uw auto in een zijstraat zetten? 8.4 Zending Iedere maandagmorgen kunnen de kinderen geld meebrengen voor de zending. Een deel van het geld wordt besteed aan de adoptie van een jongetje uit India; hij heet Kalpeshbhai Narsinghbhai. Voor 350,-- per jaar kan hij gevoed en gekleed worden en bovendien worden verzorgd in een internaat, daar zijn familie te arm is om voor hem te zorgen. Ook wordt er geld besteed aan schema van bellen:

20 6. Ouders waarvan het kind/de kinderen in de loop van het jaar naar de Nassauschool komen, attenderen de groepsleerkracht(en) erop dat zij opgenomen dienen te worden in de telefoonboom. Zij krijgen van de groepsleerkracht(en) te horen bij welke ouder zij zich aan kunnen melden. 7. De afmelding geldt altijd slechts voor 1 dag. Mocht een tweede dag nodig zijn dan wordt u opnieuw gebeld. 8. Wilt u ervoor zorgen dat u altijd belt aan de hand van de meest recente lijst? Na de zomervakantie ontvangen alle kinderen een adressenlijst voor hun groep. In de loop van het jaar verschijnen er nieuwe lijsten als gevolg van toename/afname van leerlingen in een groep. 8.7 Oud papier Onze school spaart al jarenlang oud papier. Iedere maand staat de grote container bij de school (Valkstraat), waarin u uw oud papier kunt deponeren. Wij vragen u vriendelijk om ook mee te sparen want de opbrengst van het oud papier gebruiken we voor 'extraatjes'. Tijdens de cursus van 2006/ 2007 staat de container in principe weer iedere 3e dinsdag van de maand bij de school van uur uur. Wilt u op andere tijden beslist geen papier bij school zetten?! 8.8 Sponsoring Bij sponsoring gaat het altijd om geld, waarvoor de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Van het geld dat sponsoring oplevert, kan een school speciale activiteiten organiseren of extra leermiddelen aanschaffen, die anders niet zomaar betaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de extra aanschaf van computers. Om deze reden staat het bestuur in principe positief tegenover sponsoring. Scholen zijn voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat onze school zorgvuldig om met sponsoring. Het bestuur heeft daarom richtlijnen ontwikkeld, waarbinnen de scholen hun sponsoractiviteiten mogen organiseren. Binnen de school heeft de MR de taak om, afgaande op de richtlijnen, al of niet instemming te verlenen aan sponsoractiviteiten. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 8.9 Verzekeringen Het bestuur van Stichting Proceon heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij wijzen u echter op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand: - Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout en moet te kort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als er tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de schoolverzekering vergoed. - Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 20

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL HILVERSUM

NASSAUSCHOOL HILVERSUM NASSAUSCHOOL HILVERSUM SCHOOLGIDS 2012/2013 Voorwoord... 3 1 De Nassauschool, waar wij voor staan.... 4 1.1 Doel van ons onderwijs...4 1.2 Visie op onderwijs...4 1.3 Identiteit...4 1.4 Pedagogische uitgangspunten...5

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) w a t WUL n o u Regionale WUL Zuidhollandse Eilanden Verlof leer plicht Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 3-4

Groepsgids. Groep 3-4 Groepsgids Groep 3-4 Wie werk en er in de groepen 3/4: i.heitink@dezonnepoort.nl Tamara van de Berg t.vandenberg@dezonnepoort.nl De Schatgravers maandag dinsdag (gymdag) woensdag donderdag vrijdag / Olaf

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie