NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord De Nassauschool Stichting Proceon Huisvesting identiteit 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool Stichting Proceon Huisvesting identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat Doel van ons onderwijs Visie op onderwijs Pedagogische uitgangspunten Vreedzame school 4 3. De organisatie van het onderwijs Homogene groepen Urenverdeling over de vakgebieden Schooltijden Overzicht schoolvakanties en vrije dagen afwezigheid leerplicht en verlof 6 4. Ons onderwijs in de praktijk Onderwijs in groep 1/ Onderwijs in groep 3 t/m Sociale vaardigheden Meer dan leren Onderwijs in beweging De kinderen Aannamebeleid Aanname zorgleerlingen Leerlingenzorg Jeugdarts en jeugdverpleegkundige Zorgstructuur Het volgen van de ontwikkeling van kinderen Uitstroom van gr. 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs De teamleden Het team Afwezigheid teamleden Nascholing De ouders Oudercontacten Activiteitencommissie (AC) Medezeggenschap (MR/GMR) Gebedsgroep Ouderbijdrage Wat wij verder nog aan u kwijt willen Lokaalindeling Fietsen Verkeersveiligheid Zending Trakteren Telefoonboom Oud papier Sponsoring Verzekeringen Overblijven Buitenschoolse opvang Schorsing en verwijdering Gedragscode Klachtenregeling 22 1 COLOFON Deze schoolgids is een uitgave van: Nassauschool Hoofdgebouw: Merelstraat NS Hilversum tel.: Fax: Dependance: Kam.Onnesweg JK Hilversum tel.: Directeur: Justin Novák Rekeningnummer: Giro t.n.v. Activiteitencommissie Nassauschool

2 1. DE NASSAUSCHOOL VOORWOORD Geachte ouders / verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de Nassauschool. De bedoeling van deze gids is u informatie te geven over onze school. Naast de uitgangspunten en werkwijze in de groepen vindt u veel praktische informatie. U begrijpt dat een schoolgids nooit een compleet beeld van de school kan geven. Een school wordt immers bovenal bepaald door de omgang met elkaar: leerkrachten, kinderen en ouders. Een school is een dynamische organisatie. In de loop van het jaar wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen door middel van de nieuwsbrief van de school. We hopen er met elkaar een goed jaar van te maken waarin kinderen groeien in hun ontwikkeling, zich de nodige kennis eigen maken en met plezier naar school gaan. Het kiezen van een basisschool is niet eenvoudig. De school die u kiest is immers voor de komende jaren medebepalend voor het welbevinden van uw kind(eren). Wanneer u uw kind(eren) nog niet bij ons op school hebt aangemeld, dan hopen wij dat deze schoolgids voor u een reden zal zijn om eens nader met ons kennis te maken. Maakt u gerust een afspraak. U bent van harte welkom. Wij willen graag samen met de kinderen en ouders van de Nassauschool een schoolgemeenschap vormen waar kinderen met plezier naar toe gaan. Met vriendelijke groet, Justin Novák Directeur 1.1 Stichting Proceon Voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Gooi en omgeving. Onze school is samen met 16 andere scholen voor primair onderwijs aangesloten bij bovengenoemde stichting. De scholen liggen verspreid over de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes, Laren, Naarden en de Bilt. Met de naam Proceon is de identiteit van de stichting verankerd PROtestants C(E)hristelijk Onderwijs Met de naam laten we zien dat we een PROfessionele organisatie met een PROfessionele cultuur willen zijn. Deze abstracte begrippen schetsen de ambitie van de stichting en zijn merkbaar in de cultuur van de organisatie. Stichting Proceon is een lerende organisatie, waar steeds ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen in 2

3 de samenleving. Het Latijnse PROCEDERE betekent letterlijk vooruitgaan, voortgaan. De naam Proceon heeft die vooruitgang, voortgang, ontwikkeling in zich. Naast identiteit is kwaliteit van onderwijs - in de meest brede zin van het woord - waar de stichting voor staat. Kwaliteit is geen statisch begrip. Wat we vandaag goed noemen is morgen gewoon en overmorgen achterhaald. Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu PROCES van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. Bestuur, management, schoolteams en ouders zullen in gesprek met elkaar steeds opnieuw de ontwikkelingsrichting en de daarbij horende kwaliteit met elkaar bepalen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat op de scholen gebeurt. Het uitvoerende werk van het bestuur wordt gedaan door de algemeen directeur, daarbij ondersteund door 2 stafmedewerkers en een secretarieel medewerker. U kunt het bestuur en haar uitvoerders bereiken op het Stichtingskantoor, gevestigd aan de Nieuwe havenweg 79, 1216 BP te Hilversum. Het postadres: Stichting Proceon Postbus AJ Hilversum Telefoon Website: 1.2 Huisvesting Naast het hoofdgebouw, beschikken we ook nog over een dependance aan de Kamerlingh Onnesweg. Dit gebouw ligt op 2 minuten loopafstand van het hoofdgebouw. De Nassauschool start het schooljaar met ongeveer 240 kinderen, verdeeld over 10 groepen Identiteit Onze school is een protestants christelijke basisschool. Wij willen het onderwijs op onze school vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit. Het christelijke karakter van de school komt tot uiting in de groep door de bijbelverhalen die worden verteld, liedjes die we zingen, het gebed en het vieren van de christelijke feesten. Naast de zichtbare uitingsvormen willen we bovenal dat onze identiteit is terug te zien in de manier waarop we met elkaar omgaan. Vanuit de christelijke normen en waarden werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders respectvol met elkaar omgaan en waar een ieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen. Maar er is wel een gezamenlijke basis. Die vinden we in wat Jezus ons heeft gezegd en voorgeleefd. Een mooie samenvatting daarvan is te vinden in de woorden: geloof, hoop en liefde. Geloof in het evangelie, dat ons laat zien hoe we ons leven op een goede manier kunnen leven; hoop op de komst van het koninkrijk van God; liefde voor God en de medemens zoals dat is voorgedaan en uitgelegd door Jezus. Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Zowel op sociaal als op religieus gebied. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. We verwachten dat alle kinderen op onze school meedoen met de invulling die we aan onze identiteit geven. Waneer ouders zich kunnen vinden in de manier waarop wij inhoud geven aan de identiteit van onze school zijn hun kinderen van harte welkom. 2. WAAR DE NASSAUSCHOOL VOOR STAAT 2.1 Doel van ons onderwijs De Nassauschool heeft het doel om kinderen gedurende de tijd dat zij onze school bezoeken, vanuit een christelijke basis kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij als zelfstandige en kritische mensen binnen hun eigen mogelijkheden en met behoud van hun eigen persoonlijkheid in de samenleving kunnen functioneren. 2.2 Visie op onderwijs Datgene wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs hebben we geformuleerd in de visie van de school. 3

4 De visie van de Nassauschool ziet er als volgt uit: De Nassauschool is een Christelijke basisschool. We leven en werken vanuit bijbelse waarden. Sleutelwoorden hierbij zijn geloof, hoop en liefde. We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem met in principe homogene groepen. We voelen ons betrokken bij de buurt, en halen waar mogelijk de buitenwereld naar binnen in ons onderwijs. We willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de eisen die de maatschappij aan ze stelt. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen zich zo compleet mogelijk ontwikkelen. Vanuit pedagogisch perspectief werken wij aan een veilige, uitdagende en overzichtelijke leeromgeving. We bevorderen de eigenwaarde van kinderen door een positieve benadering en daarmee hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze visie in niet de verwoording van alle dingen die we op deze school al bereikt hebben. De visie is toekomstgericht. Dat betekent dat we aan veel aspecten hiervan hard zullen moeten werken. De komende jaren zullen we de geformuleerde visie planmatig uitwerken binnen de school. 2.3 Pedagogische uitgangspunten Wij willen dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen op onze school. De sfeer op school en in de groepen moet gezellig zijn. Wij hebben respect voor elkaar en andersdenkenden. De regels in onze groepen zijn positief geformuleerd en worden elk jaar opnieuw met de kinderen besproken. De regels zijn terug te leiden op de volgende drie schoolbrede hoofdregels: Ik doe mijn werk zo goed ik kan Wat ik doe is goed voor de groep Ik zorg goed voor de spullen, het lokaal en de school Vorig schooljaar zijn we gestart met het traject van de Vreedzame Kinderen zijn steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, ze krijgen keuzevrijheid en mogen zelf initiatieven nemen binnen gestelde kaders. Bij ons op school neemt sociaalemotionele ontwikkeling naast cognitieve ontwikkeling een prominente plaats in. De leerkracht ontwikkelt zich waar mogelijk, steeds meer van de leider naar de begeleider van het leerproces van het kind. We zijn ons er van bewust dat we werken met andermans kinderen en hechten dan ook veel waarde aan contact met ouders. Pedagogisch partnerschap is de basis voor een goede samenwerking tussen school en gezin. We werken op school met een managementteam en zorgen voor heldere communicatie en besluitvorming. We willen een organisatie zijn die voortdurend in ontwikkeling is. school. In de lessen die hierbij horen praten we met kinderen over hoe je met elkaar omgaat. We leren kinderen om hun eigen gedrag onder de loep te nemen en zich bewust te worden van gevoelens die negatief gedrag bij anderen oproepen. Dit schooljaar zullen we dit verder gaan uitbouwen met zogenaamde mediation. Bij mediation wordt aan kinderen geleerd hoe ze kunnen bemiddelen in een ontstaan conflict. Doel hierbij is dat het conflict voor beiden partijen op een goede manier wordt opgelost. 2.4 Vreedzame school Onze school werkt met het programma De Vreedzame School. Dit programma is bedoeld om kinderen op een positieve manier met elkaar te leren omgaan. We leren de kinderen op een andere manier met conflicten om te gaan en vooral om conflicten op te lossen zonder geweld. Wij geven elke week een les waarin telkens onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met het zonder ruzie oplossen van conflicten. Ook proberen we de kinderen te leren om zoveel mogelijk conflicten onderling op te lossen dit doen ze met behulp van mediatoren (bemiddelaars): een derde neutrale partij. Een heel belangrijk onderdeel van de Vreedzame School zijn de mediatoren. De mediatoren worden door twee leerkrachten opgeleid en krijgen na de opleiding een diploma hiervoor. Het zijn de kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 die hiervoor in aanmerking komen. De bemiddelaars proberen twee partijen die ruzie hebben te helpen om tot een oplossing te komen. Uiteraard is de leerkracht altijd op de achtergrond aanwezig om toezicht te houden, op te letten of het goed gaat, duidelijke regels te stellen en in te grijpen indien noodzakelijk. Het doel van deze aanpak is een veilige en positieve sfeer te creëren in en om de school. De lessen zijn in een aantal eenheden opgedeeld: Onze klas In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Er worden samen met leerlingen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met elkaar in de klas. De leerlingen krijgen taken en verantwoordelijkheden Conflicten zelf oplossen Hierin leren de leerlingen het begrip conflict, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten oplossen. Communicatie Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen hoe iemand anders het ziet, actief luisteren door vragen te stellen en samen te vatten wat een ander zegt. Gevoelens In dit blok worden o.a. twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren 4

5 van je kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander. Mediatie In dit blok wordt het begrip mediatie aangeboden en wordt in de bovenbouw het stappenplan voor mediatie geïntroduceerd en geoefend. Vaardigheden uit de voorgaande blokken worden geïntegreerd. Samen en toch anders We werken samen aan een veilige en gezellige omgeving waarin we ruimte hebben voor elkaar 3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 Homogene groepen Op de Nassauschool werken we in homogene groepen. Dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar in de klas zitten. Soms kan het voorkomen dat het leerlingenaantal zodanig is, dat we een combinatiegroep zullen vormen. In de kleutergroepen werken we doelbewust wel combinatiegroepen. Hoewel het leerstofaanbod tussen groep 1 en 2 van elkaar verschilt, leren kinderen veel van elkaar. De afgelopen jaren hebben we regelmatig gesproken over de overgang van groep 2 naar groep 3. Dit blijkt voor veel kinderen een grote sprong. In groep 2 wordt overwegend spelend geleerd, maar in groep 3 wordt dit grotendeels losgelaten. Dit schooljaar hebben we voor het eerst een combinatiegroep 2/3. We streven ernaar, door gebruik te maken van de sterke punten uit beide groepen, de overgang tussen groep 2 en groep 3 soepeler te laten verlopen. 3.2 Urenverdeling over de vakgebieden Kinderen moeten volgens de wet 7520 uren onderwijs krijgen aangeboden gedurende de basisschoolperiode. Wekelijks krijgen de kinderen in groep 1 t/m 4 23 uur les en in groep 5 t/m 8 26 uur. In onderstaande tabel wordt globaal het aantal uren weergegeven dat per week aan de diverse vakgebieden wordt besteed. Het gaat om gemiddelden, die enigszins kunnen variëren. 3.3 Schooltijden De schooltijden van de onderbouw en de bovenbouw zijn op de Nassauschool in grote lijnen gelijk. Dit heeft voor de ouders het voordeel dat oudere en jongere kinderen op hetzelfde moment gehaald en gebracht kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat u zowel uw kind dat op de dependance zit, als uw kind dat naar het hoofdgebouw gaat weg kunt brengen, gaan de deuren van de dependance al om 8.15 uur open. De deuren van het hoofdgebouw gaan om 8.20 uur open. Om ervoor te zorgen dat u uw kinderen op beide gebouwen kunt ophalen, gaan de kinderen op de dependance 5 minuten eerder uit. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag dependance uur uur uur uur uur uur uur uur hoofdgebouw uur uur uur uur uur uur uur uur uur Vak /vormingsgebied Aantal uren per groep/per week Godsdienstige vorming Sociaal emotionele ontwikkeling 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Werken met ontwikkelingsmateriaal (voorb. lezen/techniek/tekenen/handv.) 6 6 0,5 Rekenen / Wiskunde 0,5 0,5 3,25 4, Taalontwikkeling/taalvaardigheden (technisch lezen/begrijpend lezen/spreeken luistervaardigheid/stellen/ontleden en woordbenoemen/spelling en woordenschat) 8,25 8,25 8, ,25 8,5 8,5 Technisch schrijven 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 Engelse Taal 0,5 0,5 Zaakvakken; biologie/aardrijkskunde en geschiedenis 0,5 1,75 2,75 2,75 2,75 Verkeer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bewegingsonderwijs 5 5 3, Muzikale vorming 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Creatieve expressie Tekenen en handvaardigheid 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Pauzes 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 5

6 U mag gerust even meelopen om iets te bekijken of iets te melden aan de leerkracht. Wilt u iets vragen of gewoon even bijpraten, dan kan dat vanzelfsprekend het best na schooltijd, want als de kinderen binnenkomen willen wij er in eerste plaats voor hen zijn. Wij willen graag op tijd beginnen en verwachten dan ook dat u uiterlijk om 8.30 uur of om uur het lokaal hebt verlaten. 3.4 Overzicht schoolvakanties en vrije dagen Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Zomervakantie Studiedagen: ma 15 okt. t/m vr 20 okt. ma 24 dec. t/m vr 4 jan. ma 25 febr. t/m vr 29 febr. vr 21 maart t/m ma 25 mrt. ma 28 apr. t/m ma 12 mei ma 30 juni t/m vr 8 aug sept 20 jan. (smi) 21 jan. 25 mrt. 9 juni 3.5 Afwezigheid Wanneer uw kind niet of niet op tijd op school kan zijn, door bijvoorbeeld ziekte of bezoek aan een arts, willen wij dat graag voor schooltijd horen. We vragen u te bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur of voor uur. Zo worden we niet gestoord tijdens de lessen. Het is ook mogelijk om een kind een briefje mee te geven. U kunt zich voorstellen dat wij ons zorgen maken wanneer uw kind zonder bericht niet op school is. In dat geval proberen wij voor uur contact met u op te nemen. 3.6 Leerplicht en extra verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken, als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. 1. Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing bestaat er recht op verlof. 2. Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt, als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in het schooljaar en uit uw werkgeversverklaring blijkt de specifieke aard van het beroep en de enig mogelijke verlofperiode van de ouder. 3. Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: Verhuizing van het gezin. Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Overlijden van bloed- of aanverwanten. Viering van een ambtsjubileum en 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. Nadrukkelijk geen andere gewichtige omstandigheden zijn: Familiebezoek in het buitenland Vakantie in een goedkopere periode of aanbiedingen. Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij. Deelname aan televisieopnames of sportevenementen. Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief de relevante verklaringen in bij de directeur van de school. U dient u aanvraag ruim voor het gevraagde verlof te hebben ingeleverd, indien mogelijk 8 weken voor u het verlof wenst te genieten. De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar, die vervolgens na overleg met de directeur een besluit neemt over uw aanvraag. Tegen het besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er procesverbaal wordt opgemaakt. Voor verder informatie over de leerplicht kunt u terecht bij Regionaal Bureau leerlingenzaken, Brinklaan 138, 1404 GV Bussum. Telefoon:

7 4. ONS ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK 4.1 Onderwijs in groep 1/2 Wanneer kinderen bij ons op school binnen komen, proberen we er eerst aan te werken dat ze zich veilig voelen. Ze moeten genoeg zelfvertrouwen krijgen om nieuwe dingen te leren. We proberen ze nieuwsgierig te maken, zodat ze open staan voor nieuwe ervaringen. Ook vinden we het belangrijk dat ze een goede relatie krijgen met de leerkracht en de andere kinderen in hun groep. Binnen een betekenisvolle, rijke leeromgeving wordt er spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling van allerlei vaardigheden zoals: - het oefenen van de grote en fijne motoriek en de tekenontwikkeling ; - het ontwikkelen van de zintuigen (visuele en auditieve waarneming); - het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid; - het leren omgaan met hoeveelheden; - het leren van begrippen (lichaamsoriëntatie, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie); - het bevorderen van de zelfstandigheid en de sociale en emotionele ontwikkeling (onder andere door inzet van de methode van de Vreedzame School); - het stimuleren van de spelontwikkeling, de taakgerichtheid en hun zelfstandigheid; - het stimuleren van de beginnende geletterdheid en het inzicht in cijfers en getallen; - het ontwikkelen van het logisch denken. In de groepen 1en 2 werken we een aantal weken rondom één thema. De leerkrachten bepalen met elkaar dit thema. Dat kan naar aanleiding van wat er leeft binnen de groepen, maar ook rondom een bepaalde periode (Sinterklaas, kerst enz.). De leerkrachten bieden activiteiten aan, die aansluiten bij de leerlijnen van kleuters. In de klas zijn aantrekkelijke speelhoeken ingericht met diverse ontwikkelingsmaterialen en er worden aantrekkelijke uitdagende activiteiten aangeboden. Het spelend en ontdekkend leren staat centraal. Op dagritmekaarten kunnen de kinderen zien welke activiteiten aan bod komen. Op het planbord plannen zij in wat zij gaan doen. Er zijn een aantal verplichte activiteiten en een aantal activiteiten die de kinderen zelf mogen plannen per week. Kijk- Om te kunnen bepalen of een kind zich ontwikkelt, observeren wij de kinderen regelmatig. Dat wat wij zien, leggen wij per kind vast met behulp van de observatiemethode Kijk!. Door het één en ander vast te leggen, kunnen wij zien of het kind zich ontwikkelt en of dit klopt met wat het zou moeten kunnen op zijn leeftijd. Deze methode is nieuw voor de leerkrachten. Het gebruik van deze methode is nog in ontwikkeling en de leerkrachten volgen hier nascholing in. Naast de observaties worden de kinderen in elk leerjaar gemiddeld twee keer getoetst met een landelijk genormeerde toets voor taal en ordenen. Kringmomenten - In de kring komen activiteiten aan bod rondom godsdienstige vorming, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en muzikale vorming. Naast een klassikale kring kiest de leerkracht soms bewust voor een kleine kring, wanneer niet alle kinderen aan een activiteit hoeven mee te doen. Spelen in hoeken De kinderen kunnen kiezen uit verschillende hoeken zoals een bouwhoek, lees/ schrijfhoek, computerhoek en huishoek. De inrichting van deze hoeken wordt aangepast aan het thema waarover gewerkt wordt. Naast de ontwikkeling van het individuele kind staat hierbij ook het samen- (werkend) spelen centraal. Ontwikkelingsmaterialen De kinderen mogen spelen met allerlei materialen die gericht zijn op de zintuiglijke ontwikkeling (puzzels, lotto s enz.), de verstandelijke ontwikkeling (voorbereidende taal- en rekenspelletjes) en motorische ontwikkeling (constructiemateriaal). Gym en/of buitenspel Dagelijks gaan de kinderen naar buiten of naar het gymlokaal om te bewegen. Het is dus nodig dat er de hele week gymschoenen (met eenvoudige sluiting) voor uw kind op school zijn. Een kleuter mag gymmen in onderbroek en hemd, maar mag ook een korte broek en T-shirt aan. Piramideproject Wij werken op onze school grotendeels volgens het piramideproject. Dit project is ontwikkeld om kinderen met een taalachterstand extra hulp te geven. Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Sommige kinderen ontwikkelen zich bovengemiddeld, andere juist minder. Het project is bedoeld om al deze kinderen gelijke kansen te geven. Het project 7

8 richt zich op de voorschoolse periode (een aantal peuterspeelzalen doen ook mee aan dit project, waaronder peuterspeelzaal de Springplank) en de vroegschoolse periode (de groepen 1 en 2). Piramide is een methode waaruit wij de thema s kunnen halen waar wij gedurende een week of drie mee werken. Soms volgen we een heel thema, soms gebruiken we het themaboek meer als een ideeënboek voor onze eigen planning. We leggen in ieder geval per thema vast welke begrippen een kind qua taalontwikkeling moet beheersen na afloop van een thema. De tutor geeft ons hierbij ondersteuning. Een tutor is iemand die kinderen individueel of in kleine groepjes laat oefenen met de begrippen die in dat thema aan bod komen. Dit gebeurt op een speelse manier door bijvoorbeeld voor te lezen, spelletjes te doen of te oefenen met concreet materiaal of praatplaten. 4.2 Onderwijs in groep 3 t/m 8 Vanaf groep 3 zijn de leerlijnen van de diverse methodes het uitgangspunt voor ons onderwijs. Hierdoor komen de kerndoelen van het basisonderwijs voldoende aan bod. Naast het volgen van de methodes proberen we kinderen ook te stimuleren zelf initiatief te nemen. De leerkrachten zullen zich bij ons op school steeds meer ontwikkelen van leider naar begeleider. Dit betekent niet dat er geen eisen meer gesteld worden aan de kinderen, maar dat er ruimte geboden wordt om naast de vastgestelde activiteiten ook zelf activiteiten te ontwikkelen. Werken met een weekplan In de midden-en bovenbouw leren de kinderen te werken met een weekplan. Hierop staan de activiteiten voor de betreffende week. De kinderen bepalen zelf wanneer ze welk werk doen. Op dit weekplan geven kinderen zelf aan als ze iets afgerond hebben. Naast de vaste activiteiten is er ook ruimte om eigen activiteiten in te plannen. Taal en spelling De groepen 4 t/m 8 werken volgens de methode Taaljournaal. Dit is een moderne methode, die uitgaat van keuzeactiviteiten, die gerelateerd zijn aan hetzelfde doel. Terwijl kinderen zelf kunnen kiezen uit verschillende taalactiviteiten, werkt iedereen wel aan hetzelfde taalaspect. Het is een aantrekkelijke methode, die staat voor kwalitatief goed onderwijs. Aanvankelijk lezen Groep 3 maakt officieel een start met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwe methode "Veilig Leren Lezen". Technisch lezen Vanaf groep 4 werken we met de BOV-aanpak (Beter Omgaan met Verschillen). Uit onderzoeken is gebleken dat het heel erg belangrijk is, dat kinderen op jonge leeftijd veel lezen. Door veel te lezen en met leesbeleving bezig te zijn, ontwikkelen de meeste kinderen hun leesvaardigheid automatisch. Voor kinderen waarbij de leesontwikkeling niet automatisch verloopt is het belangrijk dat er een goede leesinstructie wordt gegeven door de leerkracht. Bij de BOV-aanpak gaan we uit van de AVI scores (1 9) en de scores van de DMT (drie minuten toets). Bij AVI gaat het om het lezen van teksten. Bij DMT gaat het om lezen van losse woorden. Op grond van deze toetsen wordt bepaald of een kind extra instructie nodig heeft. Wat houdt de BOV-aanpak in? Er wordt dagelijks een half uur besteed aan lezen. Dit gebeurt in alle groepen op hetzelfde tijdstip. Binnen iedere groep zijn er vijf groepjes. Hiervan zijn vier groepjes willekeurig samengesteld. Dit zijn leerlingen die hun leesontwikkeling door veel te lezen verder ontwikkelen. Één groepje is de instructiegroep. In de klas hangt een schema met daarop de activiteiten voor de diverse groepjes. De instructiegroep leest onder begeleiding van een leerkracht m.b.v. de methode Estafette. De leerlingen krijgen een werkboek en een bijbehorend leesboek (van een bekende kinderboekenschrijver). De instructiegroepjes worden samengesteld op niveau van de leerling. Dit gebeurt groepsoverstijgend. De overige leerlingen lezen in hun groepje. Per week mogen zij drie keer stillezen, één keer strips lezen en één keer stellen (verhalen schrijven). Van de 30 minuten per dag worden 20 minuten besteed aan lezen en 10 minuten aan verwerkingsactiviteiten. Hierdoor houden we de leerlingen gemotiveerd om te lezen, want lezen is van levensbelang! We hanteren als Nassauschool de volgende normen: Eind groep 3 AVI 3 Eind groep 4 AVI 6 Eind groep 5 AVI 9 Op school, maar ook in veel bibliotheken zijn de leesboekjes naar AVIniveau ingedeeld. Hier kunt u als ouder rekening mee houden als u samen met uw kind boeken uitzoekt bij de bibliotheek. Begrijpend- en studerend lezen In de hogere leerjaren ligt de nadruk op het begrijpend en later ook op het studerend lezen. In de groepen 5, 6, 7 en 8 gebruiken we de methode "Goed Gelezen". Rekenen en wiskunde De rekenmethode die we op school hanteren, is Pluspunt. Dit is een moderne rekenmethode, die naast het aanleren van vaardigheden voor een belangrijk deel is gericht op het verkrijgen van inzicht in rekenkundige situaties. Naast de instructielessen is er veel ruimte voor de zelfstandige verwerking van de lesstof. Ook bevat de methode een apart boek met zowel verrijkingstof als herhalingsopgaven. Schrijven In groep 1 en 2 gaan we op een speelse wijze om met wat de kinderen zelf ontdekken rond schrijven en lezen. In deze groepen wordt alleen het blokschrift gebruikt om de kinderen vast de leesletters te laten herkennen. Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven met de methode "Schrijftaal". Er wordt lichthellend 8

9 aan elkaar geschreven schrift aangeleerd. In hogere groepen gaat het bij het schrijven naast netheid vooral om leesbaarheid. In groep 3 wordt eenmalig een vulpen door de school verstrekt. Het is de bedoeling dat daar de rest van de basisschoolperiode mee geschreven wordt. Dit is een bewuste keus. De vulpen ondersteunt het ontwikkelen van een goede pengreep. We verwachten dat de kinderen op school altijd met een vulpen schrijven. Bij kwijtraken of stukmaken kunt u voor 5 euro een nieuwe vulpen kopen op school of kunt u een andere, kwalitatief goede, vulpen aanschaffen. Aan het einde van de basisschool mogen de kinderen hun vulpen mee naar huis nemen. Wereldoriëntatie Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden, verleden en de toekomst van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, powerpoint-presentaties, werkstukken en dergelijke. In de hogere groepen worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer als aparte vakken behandeld of als onderdeel van wereldverkenning. We gebruiken de volgende methoden: Aardrijkskunde: Geobas. Natuur: Natuurlijk! Geschiedenis: Wijzer door de tijd. Verkeer: Op voeten en fietsen. In groep 7 en 8 maken we gebruik van de Jeugdverkeerskrant. Engels In groep 7 en 8 wordt een half uur per week Engels gegeven. We werken met de methode Real English (Let's do it). Het doel van de lessen is dat kinderen kennis maken met deze taal. Daarbij gaat het zowel om luisteren en spreken als om het schrijven. Creatieve vakken Ook voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek worden leerplannen gebruikt. Naast de cognitieve ontwikkeling (gericht op het vergaren van kennis) vinden we de creatieve vorming van kinderen erg belangrijk. We zullen de komende jaren gaan kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven op de Nassauschool. Lichamelijke ontwikkeling De groepen 4 t/m 8 gymmen twee keer per week in de gymzaal. Er worden spellessen en toestellen aangeboden. We verwachten dat de kinderen op de gymdagen sportkleding meenemen. Het dragen van gymschoenen (met lichte zool) is verplicht om blessures en voetwratten te voorkomen. De gymkleding wordt na de gymles mee naar huis genomen. Groep 3 gymt één keer in de gymzaal en speelt daarnaast nog extra buiten. Gymrooster Maandag groep 2/3a groep 3b groep 5 Dinsdag groep groep groep 4a Woensdag groep 4b groep 6 Donderdag groep 4a groep 4b groep 5 Vrijdag groep groep groep 8 ICT De computer is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. We hebben op de Nassauschool de beschikking over een netwerk door de hele school. De computer is geen doel op zich, maar een middel dat gebruikt kan worden bij het onderwijs. Op dit moment wordt de computer vooral gebruikt als hulpmiddel bij het extra oefenen van stof. Ook kunnen kinderen via internet informatie verzamelen voor werkstukken. De komende jaren zullen we het computergebruik onder de loep nemen en kijken hoe we dit kunnen uitbouwen. Documentatiecentrum In de bovengang bij de trap vindt u het documentatiecentrum. Daar is het afgelopen jaar veel aan vernieuwd. De kinderen van groep drie maken zodra ze kunnen lezen kennis met de kijkdoosboekjes. Vanaf groep 5 beginnen we met het lezen van informatie-junior en het met behulp van een plus-kaart verwerken van die informatie. De informatieboekjes worden vanaf groep 6 gebruikt voor het maken van een werkstuk en het voorbereiden van een spreekbeurt. Daarbij wordt natuurlijk ook de computer gebruikt. 9

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel Welkom op t Mozaïek De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind (eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie