Spamming in vraag gesteld. Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spamming in vraag gesteld. Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips"

Transcriptie

1 Spamming in vraag gesteld Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips November 2006

2 Spamming in vraag gesteld Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips November 2006

3 ON-LINE RAADPLEGING Deze brochure kan gratis worden gedownload (in pdf-formaat) op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie : Franse versie : Nederlandse versie : Duitse versie : 2 Engelse versie : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B BRUSSEL Ondernemingsnr. : tel. (02) Voor buitenlandse telefoons: tel Verantwoordelijke uitgever : Lambert VERJUS Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat, 50 B-1210 BRUSSEL België Wettelijk depot : D/2006/2295/

4 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» INHOUDSTAFEL Voorwoord...5 Spam in vraag gesteld : geïllustreerde voorbeelden en praktische tips...7 DEEL 1 : SPAM MET HOGEGEVAARLIJKHEIDSGRAAD De Nigeriaanse brief of «Afrikaanse scam» «Phishing» of vissen Elektronische berichten waardoor u gegarandeerd geld verliest Elektronische berichten die gespecialiseerd zijn in valse en namaakproducten Elektronische berichten die weinig inzitten metuw gezondheid Elektronische berichten die informatica-virussen verspreiden Elektronische berichten die de klassieke gevallen van oplichting behelzen DEEL 2 : ONGEVRAAGDE ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BEPERKTE GEVAARLIJKHEIDSGRAAD De «hoax», fopberichten of geruchten Elektronische berichten die u tegen uw wil betrekken bij een publiciteitscampagne voor virale marketing...58

5 4

6 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» VOORWOORD Deze brochure stelt de meest voorkomende voorbeelden van spam voor die o.m. oplichting of (soms goed georganiseerde) informaticacriminaliteit inhouden. Het gaat om die spam die ernstige hinder kan veroorzaken, die u veel geld kan doen verliezen of zelfs een gevaar kan uitmaken voor uw gezondheid, als u naïef genoeg bent om erop in te gaan. Een deel van deze brochure is eveneens gewijd aan bepaalde technieken van verzending van ongevraagde s die weliswaar minder gevaarlijk zijn dan de klassiekere spam, maar die, in bepaalde gevallen, moeilijkheden kunnen geven vanuit het standpunt van de toepassing van de wet. De lijst van voorbeelden is niet volledig, maar poogt de meest voorkomende technieken voor te stellen, deze te illustreren en praktische raad te verstrekken, zodat u niet op uw beurt in de val trapt. Deze brochure werd opgesteld door Didier GOBERT in het kader van de strijd tegen spam gevoerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, alsook in het kader van de samenwerking in de informele denktank SpamSquad (www. spamsquad.be). Ik wens hem te danken, alsook de collega s van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, van de Algemene Directie van Controle en Bemiddeling, van de Algemene Directie van Economisch Potentieel van de FOD Economie, de medewerkers van de Algemene Directie Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, en tevens de leden van de groep SpamSquad voor het aandachtig nalezen en hun constructieve opmerkingen. 5 Ik hoop dat u zich, dankzij deze brochure, niet (meer) zal laten beetnemen. Een verwittigd mens is er twee waard! Robert GEURTS Directeur-generaal van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt

7 6

8 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» SPAM IN VRAAG GESTELD : GEÏLLUSTREERDE VOORBEELDEN EN PRAKTISCHE TIPS INLEIDING De term spam wordt vaker gebruikt dan gedefinieerd. Er bestaat overigens een grote verscheidenheid aan «spam», die onder de toepassing van verschillende wetgevingen kunnen vallen (wet op de elektronische handel, wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wet inzake informaticacriminaliteit, strafwetboek, wetten inzake consumentenbescherming, wet inzake reclame voor geneesmiddelen, enz.). In de ruime zin van het woord, verwijst deze term naar de verzending van ongevraagde elektronische berichten ( s). Hoewel dit niet systematisch het geval is, zijn de kenmerken van spam globaal gezien de volgende : de ongevraagde berichten worden massaal en soms herhaaldelijk verstuurd ; het bericht heeft soms een commercieel doel (de promotie van een product of van een dienst) ; 7 de adressen worden vaak zonder medeweten van de eigenaar ervan bekomen (in strijd met de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) ; bovendien gebeurt het vrij vaak dat, enerzijds, het bericht een onwettelijke inhoud heeft, bedrieglijk en/of schadelijk is en, anderzijds, de verzender zijn identiteit verbergt of een valse identiteit gebruikt. De klassieke is weliswaar het meest gebruikt vehikel van de spammers, maar toch stelt men vast dat dit fenomeen zich meer verspreidt naar andere kanalen, zoals instant messaging (dan heeft men het over «spim»), blogs, sms, enz. Deze brochure heeft een dubbel doel. Ten eerste, strekt de brochure er eerst en vooral toe om voorbeelden van de meest voorkomende spam voor te stellen, die o.m. oplichting of (soms goed georganiseerde) informaticacriminaliteit inhouden. Het gaat om die spam die ernstige hinder kan veroorzaken, die u veel geld kan doen verliezen en zelfs een gevaar kan uitmaken voor uw gezondheid, als u naïef genoeg bent om erop te antwoorden.

9 De lijst van voorbeelden is niet volledig. Immers, er blijken regelmatig nieuwe vormen van spam te ontstaan. Maar deze lijst poogt een voorstelling te geven van de verschillende gebruikte technieken, deze te illustreren en praktische tips te geven. Het doel hiervan is dat u niet op uw beurt in de val zou trappen. Wij hebben ons beperkt tot de volgende gevallen : 1. De Nigeriaanse brief of «Afrikaanse scam» ; 2. «Phishing» of vissen ; 3. Elektronische berichten die u gegarandeerd geld zullen doen verliezen ; 4. Elektronische berichten die gespecialiseerd zijn in valse producten en namaakproducten ; 5. Elektronische berichten die weinig inzitten met uw gezondheid ; 6. Elektronische berichten die informatica-virussen verspreiden ; 8 7. Elektronische berichten die klassieke gevallen van oplichting behelzen. Men kan zeker stellen dat deze soorten van spam een hoge gevaarlijkheidsgraad inhouden. Deze maken het voorwerp uit van het eerste deel van deze brochure. De tweede doelstelling van deze brochure bestaat eruit twee praktijken van verzending van ongevraagde elektronische berichten te illustreren, waarvan de gevaarlijkheidsgraad veel lager ligt dan die van de klassieke soorten spam (hierboven bedoeld). Maar deze kunnen, in bepaalde gevallen, moeilijkheden stellen betreffende de toepassing van de wet of bepaalde risico s inhouden. Het gaat om de volgende twee praktijken : 1. De «hoax», fopberichten of geruchten ; 2. De elektronische berichten die u tegen uw wil betrekken bij een publiciteitscampagne van virale marketing. Aan deze twee categorieën zou men een derde kunnen toevoegen : het gaat om de elektronische reclameberichten die worden verzonden door bedrijven die geacht worden ernstig te zijn, maar die desalniettemin de regels inzake voorafgaande toestemming, van identificatie van het publicitair karakter of van informatie betreffende het verzetsrecht niet hebben nageleefd. Het gaat hier weliswaar om inbreuken op de wet en de overheid ziet erop toe om deze zoveel mogelijk te verminderen door, indien nodig, vervolgingen in te stellen. Maar men moet ook erkennen dat deze inbreuken, zoals ze worden voorgesteld in het eerste deel van deze brochure, eerder hinderlijk zijn dan een werkelijk gevaar vormen.

10 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Deze derde categorie wordt niet behandeld in huidige brochure, want deze maakt reeds het voorwerp uit van de brochure «De spamming in 24 vragen & antwoorden» die on-line verkrijgbaar is op spamming/home_nl.htm, waarnaar wij de lezer verwijzen. Deze drie categorieën van praktijken stellen een beperkte gevaarlijkheidsgraad voor. Zij maken het voorwerp uit van het tweede deel van deze brochure. Het is zeker niet onze bedoeling om een negatief beeld te geven van het internet of van . Het fenomeen moet overigens niet veralgemeend worden. Het is evident dat alsmaar vaker dienst doet als het communicatiemiddel bij uitstek, omwille van zijn lage kost, snelheid en gebruiksgemak. Bovendien, vormt het internet alsmaar meer een nieuw platform waarop talrijke ernstige bedrijven handel drijven op dezelfde manier als in de werkelijke wereld, d.w.z. op volkomen correcte en eerlijke wijze. Maar het is ook waar dat, zowel op het internet als elders, oplichters actief zijn en op zoek zijn naar slecht geïnformeerde of naïeve mensen om ze te «pluimen». Wij hopen dat u, dankzij deze brochure, hiervan geen deel (meer) zal uitmaken 9 Een verwittigd mens is er twee waard! VOORAFGAAND : HERHALING VAN ENKELE VOORZICHTIGHEIDSBE- GINSELEN! Alvorens de concrete voorbeelden te behandelen, lijkt het ons aangewezen om enkele elementaire regels van voorzichtigheid in herinnering te brengen om de ontvangst van spam te vermijden of, minstens, te beperken : wees waakzaam wanneer u uw adres mededeelt en deel het niet zonder reden mee aan om het even wie ; vermijd uw adres te vermelden op een website, want dit zal systematisch worden gekopieerd door een programma van «automatic capture» van adressen dat wordt gebruikt door spammers ; indien u wil vermijden dat u «spam» krijgt op uw voornaamste adres (dat u gebruikt met uw naasten en in uw professionele relaties), maak dan een tweede adres aan bij een gratis provider. U kan dit adres dan gebruiken in het kader van toepassingen die riskanter zijn op het gebied van «spam» (inschrijving voor newsletters, deelneming aan forums, bestellingen op commerciële websites, vermelding op uw website, enz.) ;

11 indien de oorsprong van het bericht of de identiteit van de afzender u duidelijk twijfelachtig lijken, vermijd dan te antwoorden op deze «spam», zelfs indien men u de mogelijkheid geeft om uw verzetsrecht uit te oefenen! Vermijd ook te klikken op links die ingevoegd zijn in het bericht want spammers met kwade bedoelingen gebruiken deze technieken om na te gaan of uw adres nog actief is en om u nog meer «spam» te versturen! maak de adressen van uw correspondenten niet zichtbaar wanneer u een groep of verspreidingslijst aanmaakt of wanneer u een doorzendt. U moet dus de adressen van alle bestemmelingen verbergen in geval van gelijktijdige verzending van eenzelfde bericht aan verschillende personen. Gebruik daarom bij de verzending van een bericht de functie «blind copie» van uw programma, dat meestal wordt aangeduid door «Cci» of «BCC» of «CCC» ; deel de adressen van anderen (naasten, professionele kennissen, enz.) niet mede aan derden zonder de toestemming van eerstgenoemden ; 10 als de afzender van het bericht niet duidelijk geïdentificeerd en gekend is, vermijd dan een bestand in bijlage van het bericht te openen (vooral als het de extensie.src,.exe,.scr draagt), want het kan gaan om een virus ; neem niet deel aan kettingmails ; installeer een goede firewall en een anti-virusprogramma, update deze regelmatig en scan regelmatig uw harde schijf(ven) ; maak uw kinderen vertrouwd met voornoemde regels en met het gebruik dat ze mogen maken van hun adres (best verschillend van het uwe!). Voor zeer volledige informatiebronnen over spam en oplichterij via het internet, verwijzen wij de lezers naar enkele referentiewebsites: de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be), in het bijzonder de pagina m.b.t. de preventie van oplichterij (www.economie.fgov.be/protection_ consumer/fraud_prevention/home_nl.htm), alsook de pagina met betrekking tot spam (www.economie.fgov.be/information_society/spamming/home_nl.htm) ; de website van de «Federal Computer Crime Unit» van de Federale Politie (www.fccu.be/crim/crim_fccu_nl.php) ; de website «SpamSquad» (www.spamsquad.be) ; de website «Consumentenbedrog» van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (www.consumentenbedrog.be) ; de website «Hoaxbuster» (www.hoaxbuster.com).

12 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» DEEL 1 : SPAM MET HOGE GEVAARLIJKHEIDSGRAAD 1. DE NIGERIAANSE BRIEF OF «AFRIKAANSE SCAM» ILLUSTRATIES Voorbeeld 1 van Nigeriaanse brief 11

13 12 Voorbeeld 2 van Nigeriaanse brief

14 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Voorbeeld 3 van Nigeriaanse brief 13

15 Voorbeeld 4 van Nigeriaanse brief 14 UITLEG De Nigeriaanse brief of «Afrikaanse scam» is één van de oudste gevallen van oplichting via . Nochtans komt dit soort van bericht niet minder vaak voor. Het is uiteraard onmogelijk om alle gevallen op te nemen in deze brochure (er zouden op dit ogenblik zo n 150 varianten bestaan!). Het leek ons echter nuttig om de voornaamste kenmerken ervan voor te stellen.

16 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Of ze nu in het Engels, Frans of in andere talen zijn opgesteld, de berichten hebben vele punten gemeen: De auteurs stellen zich allemaal op identieke wijze voor (de ex-echtgenote van, de zoon van, de kolonel van, de broer van, enz. van een persoon die zogezegd bijzonder rijk is en net is overleden, verdwenen of in de gevangenis zit) ; De personen die u contacteren zijn allemaal in het bezit van een belangrijke som geld (of diamanten of goud enz.) die ergens is ondergebracht en die op u wacht om een geldtransfer te verrichten of de «schat» te deblokkeren ; Zij vragen uw hulp en beloven u om u in ruil rijkelijk te vergoeden voor de geleverde dienst. Nochtans hebben zij allemaal hetzelfde doel : u geld afhandig te maken! Indien u beslist te reageren op dit bericht, ontvangt u al snel alle details van de zaak en een verzoek om u wat meer te engageren. Opgepast echter : hoe meer u ingaat op het spel, des te moeilijker zal het worden om eruit te geraken en eens u erin zit, zet u veel op het spel. De afzenders van het bericht zullen u bijvoorbeeld vragen om een rekening te openen bij een buitenlandse bank (een rekening die zal moeten gespijsd worden met een relatief belangrijke som), zelfs in uw eigen land (de rekening die op uw naam zal geopend worden kan dan gebruikt worden als transitrekening om geld wit te wassen!). 15 Het is ook mogelijk dat u geld zal moeten voorschieten om bepaalde advocatenkosten, rechten op transacties, taksen of smeergeld te betalen, om alle obstakels te overwinnen die tussen u en de enorme som geld die u werd beloofd zullen komen te staan. De oplichters zouden uw rekeningnummer en uw bankgegevens ook kunnen gebruiken om valse overschrijvingen of valse cheques uit te schrijven op uw naam. Uiteraard hoort u, nadat u deze bankrekening hebt geopend en/of deze geldsommen hebt betaald, niets meer van de afzenders en krijgt u uw geld en de beloofde som nooit (meer) te zien! Het is bovendien mogelijk dat u wordt vervolgd voor medeplichtigheid aan een witwasoperatie. HOE HANDELEN? Onze raad is eenvoudig, maar dwingend : antwoord vooral nooit op een dergelijke , die heel gemakkelijk te herkennen is en verwijder hem onmiddellijk.

17 Indien u, jammer genoeg, toch hebt gereageerd op een dergelijke mail, een eerste contact hebt genomen of zelfs nog verder bent gegaan, neem dan onmiddellijk contact op met de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie om de situatie uit te leggen op het adres : VOOR MEER INFORMATIE De website : ; De website : ; De website van de FCCU (Federale Politie) : 16

18 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» 2. «PHISHING» OF VISSEN ILLUSTRATIES Voorbeeld 1 van «phishing» 17

19 Voorbeeld 2 van «phishing» 18 UITLEG "Phishing", ook «vissen» genoemd, is een methode van oplichting die alsmaar vaker voorkomt via . Het woord «phishing» is in feite de samentrekking van het Engelse woord «fishing», in het Nederlands vissen, en «phreaking», waarmee men het hacken van telefoonnetwerken bedoelt. Het gaat om een techniek die door hackers wordt gebruikt om persoonlijke informatie te bekomen van surfers (bijvoorbeeld de gebruikersnaam en het paswoord

20 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» en zelfs de bankgegevens) om ze frauduleus te gebruiken en dit, door de identiteit van een derde aan te nemen en een vals voorwendsel aan te wenden. Of het nu gaat om het voorwendsel om persoonlijke gegevens te updaten op ebay, om na te gaan of de rekening van de consument bij Citibank of de internet provider niet werd gehacked, om zich ervan te vergewissen dat het kaartnummer van de Visa kredietkaart niet frauduleus werd gebruikt of andere dergelijke gekke scenario s, het doel van de oplichters is altijd hetzelfde : zich voordoen als een organisme of een betrouwbaar bedrijf dat beschikt over genoemde gegevens, de consument uitnodigen om on-line te gaan via een link en, om één of andere reden, laatstgenoemde ertoe brengen om zijn gegevens opnieuw in te schrijven in een formulier dat zich op een namaak webpagina bevindt, die een identieke kopie is van de originele site. Trouwens, de webadressen die in deze mails worden gebruikt, lijken soms heel erg op de officiële adressen. In deze context, doen de uiterste hoogdringendheid, die meestal wordt ingeroepen, en het gemak waarmee de surfer snel naar de namaaksite kan worden gebracht, bepaalde mensen in de val trappen. Eens de persoonlijke informatie in handen is van de oplichter, kan deze laatste er frauduleus van gebruik maken, o.m. om geld af te halen van de bankrekening van de bedotte surfer of om aankopen te doen met het nummer van diens kredietkaart. 19 HOE HANDELEN? Alleen al het feit dat u een ontvangt waarin u wordt verzocht om uw persoonlijke gegevens te updaten, moet uw argwaan opwekken. Het is mogelijk dat dit soort van berichten wettelijk is, maar dat is bijna nooit het geval wat dergelijke gegevens betreft die zo gevoelig zijn als de gebruikersnaam en het paswoord of de bankgegevens, zoals het nummer van de kredietkaart. Ernstige banken vragen vertrouwelijke gegevens overigens ook nooit per aan hun klant. Als de surfer een ontvangt, waarin hem om persoonlijke gegevens wordt verzocht, is de beste oplossing om niet te reageren en de mail te wissen. Als hij desalniettemin twijfelt, raden wij hem aan om rechtstreeks contact op te nemen met zijn dienstverlener (bankier, internet access provider, on-line verkoper, enz.) waarvan de identiteit zou kunnen zijn gestolen om de waarachtigheid van het verzoek na te gaan. In dat geval, moet men de eventuele contactgegevens die vermeld staan in de uiteraard niet gebruiken, maar betrouwbare gegevens bekomen via een andere weg.

21 Als de surfer er zich te laat rekenschap van geeft dat hij zijn bankgegevens heeft medegedeeld, moet hij eerst en vooral zijn rekening en zijn kaart zo spoedig mogelijk blokkeren zodat de oplichter er geen gebruik van kan maken. Het volstaat het nummer 070/ te bellen (Card Stop). Deze dienst is beschikbaar voor alle Belgische bankkaarten, of het nu gaat om Bancontact/Mistercash kaarten of kredietkaarten. Wij raden ook aan om de feiten te melden aan de FCCU op volgend adres: Om te vermijden dat u in de val trapt, vindt u hieronder enkele controles die u kan verrichten om het twijfelachtig karakter van dit soort berichten te ontdekken : heb ik mijn adres medegedeeld aan dit bedrijf? Indien niet, hoe komt het dat dit bedrijf mijn adres kent en mij via deze weg contacteert? is het bericht in kwestie op naam? Bevat het ontvangen bericht geïndividualiseerde elementen waardoor de waarachtigheid ervan kan worden geïdentificeerd (klantnummer, naam van het agentschap, enz.)? Indien niet, opgelet! 20 heeft de afzender een officieel adres? Als het gaat om een yahoo- of hotmailadres, moet u deze als twijfelachtig beschouwen. Trouwens, men moet niet volledig vertrouwen op het adres van de afzender, vermits dit kan worden vervalst en soms een naam kan dragen die erg lijkt op dat van het gekende bedrijf ; men moet ook niet al te zeer vertrouwen op het voorkomen van de site waarnaar men wordt geleid : een website kan tot de pixel toe worden gekopieerd! leidt de link in het bericht rechtstreeks naar het klassieke adres: [www.uwbank.be], [www.uwdienstverstrekker.be], enz.? Opgelet, vervalste sites hebben soms een adres dat erg lijkt op het officiële adres, maar niet volledig (controleer goed de schrijfwijze van de domeinnaam)! vermijd om rechtstreeks op de link in de te klikken, maar verbind u eerder met uw on-line dienst via de adresbalk van uw browser door zelf het adres te typen ; controleer of de site die de gevoelige gegevens bevat, beschermd is (dit is het geval wanneer het protocol https wordt gebruikt en er zich een hangslotje bevindt in de statusbalk onderaan de browser) ; laatste raad : verstrek nooit codes of identificatiemiddelen per . Door het nemen van deze voorzorgsmaatregelen zou u heel wat nare verrassingen moeten kunnen vermijden. Maar eens u deze voorzorgen genomen hebt, moet u niet paranoïa worden en in het achterhoofd houden dat het internet niet gevaarlijker is dan de werkelijke wereld waarin ieder van ons zich elke dag begeeft

22 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» VOOR MEER INFORMATIE De website «Consumentenbedrog» van het OIVO : ; De websites : ; 21

23 3. ELEKTRONISCHE BERICHTEN WAARDOOR U GEGARANDEERD GELD VERLIEST ILLUSTRATIE 22 UITLEG Internet heeft vaak de ontwikkeling of de wedergeboorte van oplichtingsmethodes, die ertoe strekken geld te ontfutselen aan de surfer, versneld. Er zijn talrijke varianten van deze oplichtingsmethodes. Wij beperken ons hier tot de bespreking van

24 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» degene die het vaakst voorkomen op het internet, te weten de valse loterijen, valse erfenissen en nep-verzoeken tot giften. Voor de andere methodes, verwijzen wij de lezer naar de pagina gewijd aan oplichtingen van de FOD Economie (www.economie.fgov.be/protection_consumer/fraud_prevention/home_nl.htm) en naar de uitstekende website : Valse loterijen Niet zelden ontvangt men een bericht waarin wordt gemeld dat men, in het kader van een internationale loterij, een som geld gewonnen heeft, soms om en bij het miljoen euro. Om de winst te bekomen, meldt men u dat het volstaat uw rekeningnummer mede te delen aan de persoon die in de wordt genoemd. Het gebeurt zelfs dat een telefoonnummer wordt vermeld en dat een persoon aan het andere uiteinde van de lijn u de inhoud van de bevestigt! In ieder geval, informeert men u dat u, om de winst te bekomen, de administratieve kosten en/of taksen moet betalen (het bedrag hiervan kan oplopen tot tientallen of zelfs honderden euro s). 23 In de grote meerderheid van de gevallen, gaat het om niet minder dan een poging tot oplichting : ofwel wordt het lot nooit bekomen, maar verdwijnt de oplichter in de natuur met de sommen die u hebt gestort ten titel van dossierkosten of taksen ; ofwel zal u een lot met een volkomen belachelijke waarde bekomen die in ieder geval minder is dan het bedrag dat u hebt gestort ten titel van kosten. Soms hebben de oplichters zelfs het lef om de surfer een herinnering te sturen. Inderdaad, enkele weken na de storting ter betaling van de administratiekosten, wordt de surfer telefonisch of per gecontacteerd door een beweerde verantwoordelijke van de gerechtelijke politie. Deze meldt de surfer dat het bedrag van de loterijprijzen in beslag werd genomen en dat de bestanden aantonen dat deze loterij de surfer een prijs verschuldigd is (overeenstemmend met de som die oorspronkelijk werd aangekondigd aan de surfer). Deze zogezegde verantwoordelijke van de politie biedt de surfer de mogelijkheid om de in beslag genomen prijs te bekomen middels storting van een kleine commissie Als de surfer zich een tweede keer laat beetnemen, achten de oplichters de kans groot dat hij dezelfde argumentatie nogmaals zal aanvaarden. Ze zullen dan een

25 tweede keer misbruik maken van de consument. Het is duidelijk dat hij de beloofde som nooit zal zien! Een andere variante van deze oplichtingsmethode is de volgende : u ontvangt een veelbelovende . Men kondigt u goed nieuws aan: u wordt gevierd! Uw adres werd uitgekozen om deel te nemen aan een wedstrijd! Om dit te doen, volstaat het een lot te kiezen tussen 25 en 400 euro en snel het nummer XXX te bellen. In de hoop iets gewonnen te hebben men weet immers maar nooit belt u het telefoonnummer. Toevallig wint u niets, maar heeft de oproep u wel 25 euro gekost. Het gaat eenvoudigweg om een oplichting die gebeurt via een peperduur nummer. De praktijken van deze bedrijven zijn eenvoudigweg illegaal. De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHP) verbiedt uitdrukkelijk alle reclame die bij de consument de hoop of de zekerheid wekt een product, een dienst of enig voordeel te hebben gewonnen of te kunnen winnen door de werking van het toeval. 24 Valse erfenissen Hebt u nooit een ontvangen waarin u wordt geïnformeerd dat uw oom uit Amerika waarvan u nog nooit hebt gehoord pas is overleden. De persoon die u contacteert is zogezegd een openbaar ambtenaar die belast is met de nalatenschap, die u mededeelt dat u de enige erfgenaam bent van een kolossaal fortuin. Deze persoon deelt u echter mede dat, om over de erfenis te kunnen beschikken, bepaalde administratieve formaliteiten moeten worden verricht in het buitenland, waarvoor u voorafgaand dossierkosten moet betalen. Zelfs op het internet, heeft Nonkel Amerika nog succes. De oplichters blazen aldus deze methode van oplichting nieuw leven is. Daar het bedrag van de gevraagde kosten bijzonder klein is (enkele honderden euro) ten opzichte van het kolossale fortuin waarover de erfgenaam zal beschikken, loopt hij met open ogen in de val en laat hij zich het bedrag van de dossierkosten afhandig maken. Valse verzoeken tot giften De Federal Computer Crime Unit bijzondere afdeling van de Federale Politie ontvangt regelmatig berichten betreffende potentiële risico s van wanpraktijken in verband met het internet. Onder deze berichten, vindt men deels valse verzoeken tot giften, in het bijzonder tijdens de weken die volgen op grote evenementen zoals de Tsunami in Azië of de orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Zo worden s verzonden in naam van bekende niet-gouvernementele organisaties waarin de ontvanger wordt aangezet tot het doen van giften via het internet.

26 «De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.» Het probleem is dat, in plaats van het geld over te maken op de rekeningen van de NGO, het wordt verstuurd naar een rekening in een exotisch land en de s worden verzonden vanuit een al even exotisch land. Achter deze solidariteits s houden zich jammer genoeg oplichters verborgen die meer inzitten met hun eigen portefeuille dan met die van hun slachtoffers. HOE HANDELEN? De surfer moet elk verdacht voorstel om gemakkelijk geld te verdienen en elke oproep tot gulheid aandachtig analyseren. Als voornoemde gevallen van oplichting zouden plaatsvinden in de straat en een onbekende hetzelfde voorstel zou doen aan de burger, dan zou deze onmiddellijk vermoeden dat er bedrog in het spel is. Waarom zou men dan onbekenden op het internet betrouwen? We herinneren er overigens aan dat het op het internet zeer eenvoudig is om de identiteit van een derde aan te nemen (bv. van bedrijven of organisaties die boven alle twijfel staan) of om s te vervalsen : men kan dus maar beter systematisch zijn voorzorgen nemen. In ieder geval, mag de surfer nooit enige administratiekosten betalen die men van hem vraagt om een zogezegd lot te bekomen dat men zou hebben gewonnen zonder deel te nemen aan het spel. 25 Als hij wordt gevraagd om een gift te doen, heeft hij er belang bij om zich tot de erkende nationale en internationale organisaties te richten en na te gaan of het opgegeven rekeningnummer overeenstemt met dat van de NGO in kwestie. Dit rekeningnummer kan gemakkelijk worden bekomen via andere media of via de (officiële) website van de NGO. Indien u jammer genoeg in de val bent getrapt, raden wij u aan om de feiten aan te geven bij de FCCU op het volgende adres : VOOR MEER INFORMATIE De website van de FOD Economie : fraud_prevention/home_nl.htm ; De website «Consumentenbedrog» van het OIVO : ; De website : ; De website :

27 4. ELEKTRONISCHE BERICHTEN DIE GESPECIALISEERD ZIJN IN VALSE EN NAMAAKPRODUCTEN ILLUSTRATIES Voorbeeld 1: valse diploma s 26

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Algemene policy inzake het gebruik van e-mail

Algemene policy inzake het gebruik van e-mail Versie 0.30 23/06/2010 ISMS (Information Security Management System) Algemene policy inzake het gebruik van e-mail Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms_041_email_policy_nl_v1.doc

Nadere informatie

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids.

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. IMPRESSUM Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. Waarschuwing De redactie van dit werk werd afgerond in november 2003. Sedertdien kunnen

Nadere informatie

april 2011 Gids voor internetgebruikers

april 2011 Gids voor internetgebruikers april 2011 Gids voor internetgebruikers Gids voor internetgebruikers 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348

Nadere informatie

april 2011 Gids voor websitehouders

april 2011 Gids voor websitehouders april 2011 Gids voor websitehouders Gids voor websitehouders 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Spam in België Stand van zaken in juli 2003

Spam in België Stand van zaken in juli 2003 KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Spam in België Stand van zaken in juli 2003 I. WAT IS SPAM? II. HET OPTREDEN VAN DE COMMISSIE 1. De resultaten van de Spambox

Nadere informatie

Privacy op het internet

Privacy op het internet Privacy op het internet Optimale strategie voor de internetgebruiker Eindwerk voorgedragen door Joke Lamin tot het behalen van het diploma Bachelor in de Grafische en Digitale Media, afstudeerrichting

Nadere informatie

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

Kopen op het internet LAAT JE NIET VANGEN!

Kopen op het internet LAAT JE NIET VANGEN! Kopen op het internet LAAT JE NIET VANGEN! 1 DEEL 1 : Hoe vind je een betrouwbare webshop? 3 Is kopen op het internet interessant? 3 Kopen op een Europese website 4 Kopen op een niet-europese website 4

Nadere informatie

een be kn op te ui t le g

een be kn op te ui t le g een beknopte uitleg Voorwoord Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Thuis, op school of op het werk: bijna iedereen maakt er wel gebruik van. Er zijn steeds meer toepassingen en

Nadere informatie

Identiteitsfraude. Groepsessay

Identiteitsfraude. Groepsessay Groepsessay Laura van Egeraat Tess Glansbeek Elvira Hoogstrate Frederique van Osta Milou Schoonen Fontys Hogescholen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Wat is identiteitsfraude?... 4 1.1 Verschillende soorten

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE 1. Wettelijk kader Advies over de algemene voorwaarden van Billi Brussel, 29 februari 2012 Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

B? Mag men e-mails die men van iemand ontvangt zonder zijn toestemming publiek (= posten in netnews, publiceren op het web,...) maken?

B? Mag men e-mails die men van iemand ontvangt zonder zijn toestemming publiek (= posten in netnews, publiceren op het web,...) maken? E-mail-etiquette E-mail is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse communicatie, zowel privé als op het werk. Vroeger ging alles via telefoon of via brief en e-mail heeft het ons erg gemakkelijk gemaakt.

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

VEILIG ONLINE OP SCHOOL ICT-GEBRUIK TIPS VOOR VEILIG

VEILIG ONLINE OP SCHOOL ICT-GEBRUIK TIPS VOOR VEILIG VEILIG ONLINE TIPS VOOR VEILIG ICT-GEBRUIK OP SCHOOL Voorwoord 1 Waarvoor gebruiken jongeren computer en internet 1.1 Nieuw voor jou? Niet voor hen! 1.2 De ict-leefwereld van jongeren Chatten of msn en

Nadere informatie

Hoe wettelijk is de virale marketing

Hoe wettelijk is de virale marketing Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie De FOD Economie informeert u! Hoe wettelijk is de virale marketing Hoe wettelijk is de virale marketing? Auteur en vertaling Dit werk werd

Nadere informatie

Bedrog. oplichting. herkennen en alert reageren. Met de steun van de Europese Commissie en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Bedrog. oplichting. herkennen en alert reageren. Met de steun van de Europese Commissie en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Bedrog & oplichting herkennen en alert reageren Met de steun van de Europese Commissie en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het ECC-project werd toevertrouwd aan Hoe kunt u bedrog herkennen

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

AANBEVELINGEN 2014 Platform Dag zonder krediet :

AANBEVELINGEN 2014 Platform Dag zonder krediet : AANBEVELINGEN 2014 Platform Dag zonder krediet : Equipes Populaires (coördinatie) / Vlaams Centrum Schuldenlast / Steunpunt van de schuldbemiddelaars van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Vlaams Netwerk

Nadere informatie

zakelijke gedragsnormen onze waarden uitdragen op de werkplek DelPouch Press Here

zakelijke gedragsnormen onze waarden uitdragen op de werkplek DelPouch Press Here Press Here zakelijke DelPouch gedragsnormen onze waarden uitdragen op de werkplek Catalyst + Talent. Onze naam is een combinatie van deze 2 begrippen. Van geneesmiddelenontwikkeling en biologische ontwikkeling

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE Deze gids en de begeleidende documenten werden gezamelijk opgesteld door ICC Belgium, VBO, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE en ISACA Belgium.

Nadere informatie